Onze Standpunten

Pas afgestudeerden meer kansen geven om bij te dragen aan de economische welvaartsstaat.
(14/07/03)

Momenteel leven we in een zeer ongunstig economisch klimaat. Zowel de grote als de kleine ondernemingen lassen een echte recruteringsstop in. In de huidige maatschappij neemt de werkloosheid in Vlaanderen en vooral Limburg onder de “pas afgestudeerde jongeren” steeds toe.
Zo worden er situaties gecreëerd waarbij hooggeschoolden banen en jobs moeten aannemen waar ze niet- of over gekwalificeerd voor zijn. Dit impliceert dan weer dat lagergeschoolde jongeren minder kansen krijgen en tegelijkertijd veel intellectueel talent verloren gaat. Deze toenemende werkloosheid onder de jongeren heeft rechtstreeks gevolgen voor ons sociaal zekerheidssysteem: de werkloosheidsuitkeringen zullen toenemen waardoor de werkende populatie steeds meer belast wordt.

Kunnen we het rechtvaardig beschouwen dat ouders zoveel jaar energie en kapitaal in hun kinderen investeren zonder ze daardoor een zekere toekomst te kunnen garanderen?
De overheid heeft geprobeerd dit probleem op te lossen door o.m. het inlassen van startbanen wat echter op dit ogenblik niet succesvol is gebleken.

Mogelijke oplossingen voor dit probleem kunnen zijn:

* Het onderwijs van academisch niveau naast theoretische vorming ook meer praktisch georiënteerd maken, waarbij je in iedere richting de mogelijkheid geboden wordt om in het laatste jaar een stage van zes maanden in een bedrijf in te lassen.
Dit heeft tot gevolg dat vacatures binnen een bedrijf onmiddellijk kunnen ingevuld worden door mensen die er reeds een stage gelopen hebben en de bedrijfscultuur kennen.
Voor de bedrijven betekent dit dat ze gedurende de eerste zes maanden geen financiële investeringen moeten doen en de mogelijk reeds aanwezige competenties naar huns inziens kunnen ontwikkelen.

* Het universitair en hoger onderwijs naast theoretische vorming praktisch gerichter maken, door invoering van meer practica. Bv. Managers en bedrijfsleiders allerlei vanuit de praktijk en meer betrekken met het schoolleven, door hen meer en meer cursussen en toepassingen vanuit het bedrijfsleven te laten geven. De arbeidsmarkt op deze manier dichter bij de studenten te brengen.

* Hogescholen en universiteiten meer en meer vertrouwd doen geraken met het concept mini-onderneming, en dit systeem steeds meer in hogescholen en universiteiten implementeren. Zodat jongeren meer de kans krijgen om op deze manier praktijkervaring op te doen.

* Ondernemingen belonen en stimuleren om een bepaald percentage pas afgestudeerde personen per jaar aan te werven.

* Ondernemingen sensibiliseren en doen inzien dat het aanwerven van meer ervaren mensen de loonkost doet stijgen en deze personen ook de nodige opleidingen nodig zullen hebben voordat ze volledig in de organisatie zullen geïntegreerd zijn. Door de aanwerving van pas afgestudeerden zal de loonkost sowieso veel lager liggen.

* Reeds vanaf het begin pas afgestudeerden de mogelijkheid bieden om een duidelijke carrièreplanning op te stellen en meer opleidingen te volgen binnen het bedrijf zodat het snelle verloop naar andere bedrijven tegengehouden wordt. Want jongeren zijn steeds op zoek naar verbetering en verhoging van hun kennis, wat door een goed pakket aan opleidingen en carrièreplanning kan opgelost worden binnen het bedrijf.

* Onze samenleving is reeds een kennis- en competentiemaatschappij. Laten we investeren in de jeugd, want zij zullen diegenen zijn die in de toekomst de oudere generaties zullen moeten ondersteunen en mede de sleutel zijn voor het succes van een echte welvaartsstaat.

De kiezer heeft altijd gelijk...
maar Steve Stevaert heeft gelijker
( G. Orwell )
(05/06/03)

Jong VLD Hasselt wil absoluut niet aan leedvermaak doen in verband met de slechte resultaten van Agalev in Limburg en heel Vlaanderen voor de afgelopen parlementsverkiezingen.

Waar het ons wél om gaat is het puur kiezersbedrog door de coöptatie van Jacinta de Roeck (Agalev) door het SpA/Spirit-kartel van Steve Stevaert.

Een afstraffing van formaat voor de Groene partijen legt Stevaert gewoon naast zich neer en beloont een gebuisde Senator met... opnieuw een zetel in “de rode vergadering”.

Om nog maar te zwijgen over het feit dat Stevaert hierbij alle SpA/Spirit-kandidaten passeert, is het ronduit ondemocratisch om op zo’n wijze personen van een andere politieke kleur op te vangen.

Dit is voer voor de anti-politiek! Doe vooral zo verder Steve!

Jong VLD Hasselt ondersteunt kandidatuur Armand Schreurs
(22/05/03)

Jong VLD Hasselt is erg tevreden met de resultaten van hun kandidaten voor de afgelopen parlementsverkiezingen. We feliciteren Laurence Libert met haar mooie score van 5.674 voorkeurstemmen en Jean Lambrecks met zijn resultaat van 8.904 stemmen.

Na meer dan vier maanden intensief en keihard campagne voeren als vierde effectieve kandidaat op de Limburgse Kamerlijst haalde Hasselaar Armand Schreurs maar liefst 11.853 voorkeurstemmen achter zijn naam.
Jammer genoeg greep de VLD nipt naast een vierde parlementszetel.

Gezien het erg hoge stemmenaantal van Armand Schreurs is hij echter logischerwijs de enige VLD’er uit Limburg die aanspraak maakt op coöptatie als senator om zo alsnog in het Parlement te kunnen zetelen.
Jong VLD Hasselt ondersteunt dan ook ten volle de kandidatuur van ‘hun’ Armand Schreurs! We juichen een democratische beslissing van de partijtop in die richting toe en wensen Armand alvast veel succes in z’n verdere politieke loopbaan.

Jong VLD Hasselt wil 0 % BTW !!
(06/04/03)

Op het VLD-programmacongres van maart noemde VLD-voorzitter Karel De Gucht het voorstel van Jong VLD Hasselt nog “one bridge too far”, maar toch denken wij mede met dit idee de economie weer wat aan te zwengelen. Daarom betreuren we dat ons voorstel niet werd weerhouden in het 60-puntenprogramma waarmee de VLD naar de verkiezingen van 18 mei trekt.

Maar zoals Verhofstadt terecht zegt: “We moeten creatief zijn en de moed hebben om nieuwe stappen te zetten!” Daarom vinden we het goed dat bv. bouwlenigen goedkoper worden voor jonge gezinnen, maar we willen méér!

Concreet wil Jong VLD Hasselt een btw-tarief van nul procent voor jonge mensen die een eerste woning bouwen, dus eigenlijk heel eenvoudig: géén btw op bouwmaterialen.

Omdat we meteen excessen willen uitsluiten, hebben we limieten in ons voorstel ingebouwd. Zo mag de waarde van de woning maximaal 200.000 Euro bedragen; is de waarde ervan hoger, dan betaal je gewoon 6% btw (een voorstel dat wèl door het congres raakte) op het bedrag vanaf het plafond op deze arbeidsintensieve sector. Ook kunnen jonge bouwers slechts eenmaal profiteren van deze gunstmaatregel. Zelfs het begrip “jong” hebben we in deze gedefinieerd: je blijft jong net zolang je géén drie jaar aan het werk bent. In effectieve cijfers kan dat dus variëren van 18 tot zelfs 30 jaar en ouder.

Zolang je dus geen 3 jaar in het reguliere arbeidscircuit meedraait en voor de eerste keer bouwt kan je aanspraak maken op deze maatregel.

Dit voorstel geeft volgens ons ademruimte aan de bouwsector, aan de jongeren zelf en heeft alleen maar positieve gevolgen op korte en lange termijn.

VLD & Jong VLD Hasselt eisen 8e schepenzetel voor Roland Demal niet op!
Ernstige besparing voor de Hasseltse stadskas.

Burgemeester Steve Stevaert gaf afgelopen week via de media te kennen dat hij zijn ambt als burgemeester tijdelijk niet kan waarnemen omdat hij “feitelijk” verhinderd is vanwege zijn taken als Sp.a-partijvoorzitter.

Volgens art. 18 van de Nieuwe Gemeentewet kan bij een ambtshalve verhindering van de burgemeester de waarnemende burgemeester vrij worden gekozen door en onder de schepenen en kan hij daar zelfs in wisselen. Ook het schepencollege kan in dit geval weer eenvoudig vervolledigd worden door middel van de aanstelling van een extra schepen.

Echter in tegenstelling tot de situatie vroeger (waarbij Stevaert ambtshalve verhinderd was door zijn ministerschap in de Vlaamse regering) kan deze extra schepen nu niet vrij gekozen worden, daar de opvolging ervan voorzien wordt in art. 17 van dezelfde Gemeentewet. De vrijgekomen schepenzetel gaat dan naar het gemeenteraadslid met de hoogste dienstouderdom. In deze dus VLD’er Roland Demal.

VLD en Jong VLD Hasselt stellen echter voor om de vrijgekomen taken van uittredend schepen Ivo Koning te verdelen over de andere schepenen. Op die manier kan de Stad Hasselt een fikse besparing realiseren tot het einde van de legislatuur.
De maandelijkse besparingsactie van april is dus reeds tot stand gebracht dankzij de VLD.

Gewezen schepen Roland Demal stelt zijn jarenlange kennis vrij ter beschikking van de huidige schepenen zonder dat hij hiervoor opnieuw het schepenambt opneemt.

Jong VLD Hasselt juicht tevens toe dat Steve Stevaert voorstelt zijn wedde als burgemeester niet te laten uitkeren. Om dit echter in de praktijk te realiseren zal eerst een wijziging van de Gemeentewet nodig zijn. Of dit op korte termijn zal lukken is maar zeer de vraag.

Samen met VLD-Hasselt wil Jong VLD in overleg met Stevaert verder zoeken naar kostenbesparingen voor de Stad, is er zelfs van overtuigd dat het een positief signaal is en dat de politieke partijen hierbij een voorbeeld geven.