Wat deed Jong VLD Hasselt al voor u
en wat willen we nog verwezenlijken ??


Associatie Katholieke Hogeschool Limburg met de Katholieke Universiteit Leuven:

In het kader van de verklaring van Bologna heeft de KHLim zich in de loop van maart 2002 geassocieerd met de K.U.Leuven. Jong VLD Hasselt zag in het Limburgs Universitair Centrum (LUC) echter een veel betere partner, en betreurde hierdoor de beslissing van de Raad van Beheer enorm. Hoewel het kwaad al was geschied, was deze gemiste kans alvast stof genoeg voor een levendig en actueel debat tussen professor Lode Vereeck als ondervoorzitter van de Transnationale Universiteit Limburg (tUL) en Norbert Van Broekhoven als voorzitter van de Raad van Beheer van de KHLim.


Hasselt studentenstad:

In het verlengde van de associatie ging Jong VLD Hasselt verder met hun visie op hogeschool- en universitair onderwijs in Limburg. Op het druk bezet “open” Hasselts VLD-congres met tal van achtenswaardige sprekers in juni 2002 opperden de jonge lokale sprekers dat opleidingen en onderwijsbevoegdheden zoals rechten, psychologie, sociale wetenschappen en economie naar Hasselt dienden te komen, om mede zo een Transnationale Universiteit Limburg uit te bouwen met Hasselt als hoofdzetel. Het is bovendien een harde economische noodzaak en dus helemaal niet provincialistisch om te stellen dat voor de verdere ontwikkeling van Limburg de kennis in Limburg moet zitten!

Omdat de aanwezigheid van studenten vaak een enorme impact heeft op alle reilen en zeilen in een stad, werd ook aandacht besteed aan de praktische kant van de studentenstad:

 • Bevoegdheidspakket “studentenbeleid”
  We pleiten nog steeds om een nieuw bevoegdheidspakket “studentenbeleid” toe te kennen aan de bestaande schepen van Onderwijs. Deze treedt dan op regelde tijdstippen op als coördinator en bemiddelaar in een noodzakelijk overlegplatform tussen studenten enerzijds, en het stadsbestuur met hun beleidsinitiatieven anderzijds.

 • Bindende referenda
  We willen bindende referenda voor eender welk concreet punt binnen de jongeren- of studentengemeenschap van zo gauw er aan de wettelijke bepalingen is voldaan.

 • Stemrecht in een stad naar keuze
  De keuzevrijheid tussen stemrecht voor de student in zijn thuisstad met domicilie, ofwel in “zijn studentenstad” moet er op termijn komen, want alleen zo kunnen politici daadwerkelijk getaxeerd worden op het ‘studentikoze’ gehalte van hun beleid.

 • Ontspanning is belangrijk
  Op zeer korte termijn is er dan weer nood aan een “studentikoos betaalbaar” multifunctioneel fuif- en ontmoetingscomplex voor jongeren met een diversiteit zowel naar infrastructuur, als naar voorzieningen.

 • Sociale mobiliteit
  Stadsbussen zijn in Hasselt al geruime tijd “gratis”. Althans voor de gebruikers. Wij ijveren voor een sociale mobiliteit ook na de uren. Dat hoeft verder voor ons niet eens gratis te zijn, maar toch moet het openbaar vervoer ook ’s nachts en ’s avonds op geregelde tijdstippen ter beschikking van de burger staan.


Tegen wildgroei van flitspalen:

Jong VLD Hasselt heeft zich van bij de eerste onbemande camera in Hasselt tegen zo’n vorm van controle gekant. Het initieel doel van de Vlaamse regering en voornamelijk het kabinet Stevaert was om zogenaamde ‘zwarte’ gevaarlijke kruispunten veiliger te maken door er camera’s te plaatsen. Zulke camera’s zullen zeker een plaatselijk effect hebben, maar daar blijft het volgens Jong VLD Hasselt dan ook bij. Het gecreëerde gevolg is er een van gedurende enkele 10-tallen meters eerbiedigen van de snelheidsbeperkingen. Om weekend- en andere ongevallen tegen te gaan, is er een globale mentaliteitsverandering nodig, en moet bijgevolg de objectieve pakkans sterk de hoogte in! En dat bereik je enkel door regelmatig en onaangekondigde (bemande) controles uit te voeren, waarbij de tijd tussen de overtreding en de boete minimaal moet worden, eventueel versterkt met vaste onbemande camera’s.


Voor stewards op donderdag, vrijdag en zaterdag:

Het Hasselts proefproject ‘Flink op stap’ waarbij veiligheidsstewards werden geïntroduceerd in het uitgaansleven op zaterdagavond, in combinatie met een prominente politieaanwezigheid juichen wij uiteraard toe, maar betreuren toch dat donderdag- en vrijdagavond bewust werden overgeslaan. Want we merken zeer duidelijk dat steeds vaker mensen -toeval of niet- net op die dagen hun agressie uiten op anderen tijdens het uitgaan in de Hasseltse binnenstad. Stewards hebben zeker niet het provocerend effect wat de lokale politie nog al te vaak heeft, en werken sterk preventief, dus Jong VLD Hasselt is een grote voorstander van de verderzetting en zelfs de uitbreiding van dit initiatief.

Jong VLD Hasselt toonde zich dan ook erg tevreden wanneer bleek dat onder haar druk de gemeenteraad had beslist de stewards ook in te zetten gedurende Hasselt-kermis in september 2002. En we gaan zelfs verder: door te blijven hameren op het veiligheidsaspect van de stad Hasselt, is er zelfs beslist om paardenpatrouilles in te zetten bij grote evenementen en publiekstrekkende manifestaties om zo het subjectief veiligheidsgevoel te versterken.


Verantwoordelijkheid opnemen:

Jong VLD Hasselt heeft reeds bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2000 bewezen dat ze inhoudelijk en zelfs electoraal heel wat in hun mars hebben. Toen zorgde een dynamisch team van maar liefst elf twintigers voor een ware verjonging van de lijsten. Om er voor te zorgen dat Hasselt en Limburg nog meer op de politieke landkaart worden geplaatst, willen we een afgevaardigde van Jong VLD Hasselt in het parlement, meer bepaald in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Dit gaat uiteraard niet zonder de nodige steun en back-up van de lokale VLD-afdeling, dus we zijn meer dan blij dat het bestuur en de leden van VLD Hasselt ons dan ook 100% steunen in onze keuze!

Voor uw veiligheid:

Wij durven problemen te benoemen!
Er is momenteel in Hasselt een stijgend probleem van onveiligheid, en dat willen we aankaarten en aanpakken. We mogen dus zeker niet afglijden naar het niveau van andere centrumsteden.
Sterker nog: we moeten streven naar een beleid dat optimaal ten dienste staat van de noden van de inwoners. Daarom is het volgens ons zeer belangrijk dat de basispolitiezorg wordt uitgebreid.
Daarmee bedoelen we dat de politie met meer manschappen in het straatbeeld aanwezig. moet zijn, zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts maar dat er ook meer aandacht moet gaan naar het opsporen en vooral voorkomen en oprollen van criminele bendes.
We pleiten hierbij tevens nogmaals voor inzetting van stewards die ’s nachts patrouilleren om zo de veiligheid drastisch te verhogen.