Het duolegaat of....

 

……hoe u blijft verderleven door te geven zonder uw erfgenamen tekort te doen !

 

 

Overweegt U een schenking aan een goed doel zonder uw erfgenamen iets tekort te doen ? Meer nog, u wil hen zelfs meer netto  laten overhouden aan hun erfdeel ?

Dan is de techniek van het duolegaat zeker iets voor U !

 

Even wat meer uitleg:

 

  1. Wat is een legaat ?

Een legaat is een bepaling in het testament waarbij een bedrag of goederen uit een nalatenschap aan personen of organisaties worden vermaakt. Dit legaat wordt pas van kracht na overlijden van de erflater. Het kan betrekking hebben op het geheel of een gedeelte van het patrimonium, liquiditeiten, waardepapieren, kunstwerken, roerende en onroerende goederen, in vruchtgebruik of in volle eigendom.

Voor het maken van een testament kunt u beroep doen op een notaris.

 

  1. En de successierechten ?

Op nalatenschappen moeten de erfgenamen successierechten betalen. Het tarief van de successierechten is afhankelijk van 2 factoren: de graad van verwantschap tussen erflater en begunstigde (legataris) en de woonplaats van de erflater.

-          Ouders, grootouders, kinderen, echtgenoten en samenwonende partners betalen successierechten van 3 tot 27% van de erfenis. Andere familieleden (zus, neef, enz.) en iemand die geen familie is, betalen 30% tot 65% van de erfenis aan de staat.

 

De woonplaats van de erflater bepaalt welke overheid bepalend is voor tarieven, regels …. omdat de regelgeving hierover een gewestelijke bevoegdheid is.

Bovenstaande tarieven gelden bv. voor Vlaanderen. In Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk  Gewest  gelden andere tarieven (ongeveer van dezelfde orde van grootte). In Vlaanderen worden bv. samenwoners op dezelfde manier belast als gehuwden terwijl dit nog niet het geval is in Brussel en Wallonië.

Ook hierover raadpleegt u best een notaris.

 

  1. Kunnen successierechten vermeden worden ?

Neen, maar het duolegaatsysteem  voorziet de mogelijkheid om 2 legatarissen aan te duiden: de 1ste legataris zijnde de verwanten en/of kennissen/vrienden van de erflater en de 2de  legataris zijnde de organisatie met het goede doel

De 2de legataris krijgt dan de opdracht  alle successierechten  te betalen (ook die van de 1ste legataris). Indien die  2de   legataris een erkende organisatie met een goed doel is dan  betaalt  die  omwille juist van zijn “goede doel” - kenmerken veel lagere successierechten waardoor er netto meer overblijft van de erfenis. Op die manier wordt de netto-erfenis groter dan bij een gewone erfenis met als gevolg dat:

- uw erfgenamen gegarandeerd minstens datgene netto erven  dat ze zouden erven volgens het gewone erfenissysteem (d.w.z. na aftrek van de toepasselijke successierechten).

- de organisatie met het goede doel ook nog een resterend deel van de netto-opbrengst van de erfenis  krijgt.

Zo kunt u een deel van uw vermogen aan een liefdadig doel schenken zonder uw eigen familie of vrienden tekort te doen. Integendeel zelfs.

 

Het duolegaat moet echter aan 3 voorwaarden voldoen:

-          de erflater moet een testament opstellen. Alhoewel niet verplicht kan dit best in overleg met een notaris.

-          In het testament wordt een legaat opgenomen voor één of meerdere personen

-          Hieraan wordt een 2de legaat gekoppeld te voordele van bv. een erkende VZW, die dan verplicht is alle successierechten te betalen (dus ook die van de 1ste legataris)

Deze techniek is des te interessanter naarmate de erfgenamen van 2de graad of niet-verwant zijn omdat zij juist de hoogste successierechten betalen en er dus netto minder overblijven zou van de erfenis.

Maar ook voor hoge vermogens en erfgenamen in de 1ste graad is deze techniek interessant.

 

 

  1. 2 voorbeelden:
  1. Magda M. uit Antwerpen is weduwe en heeft geen kinderen. Zij wenst een geldsom van 50.000 € na te laten aan haar nichtje An.

 

Bij een gewoon legaat laat Magda de volledige som na aan An. Die betaalt hierop 22.500 € aan successierechten en houdt dus 27.500 € netto over, terwijl de staat 22.500 € aan successierechten krijgt.

 

 

Bij een duolegaat   van in totaal 50.000 € opgesplitst in 30.000 € aan An en 20.000 € aan een goed doel, betaalt het goede doel de 45% successierechten op het erfdeel An (zijnde 13.500 €) + 8,8% op het erfdeel voor het deel goed doel (zijnde 1.760 €).

An erft dus 30.000 € en het goede doel 4.740 €. De overheid krijgt 15.260 € successierechten.

 

Resultaat: Bij een gewoon legaat erft An dus 27.500 € netto, bij een duolegaat erft ze de volle 30.000 € netto.

 

  1. Magda heeft een dochter Sara en een vermogen van 1.000.000 €.

In geval van een gewone erfenis zou Sara 222.000 € aan successierechten betalen en dus 778.000 € overhouden.

In geval van duolegaat zou Magda aan Sara 800.000 €  nalaten en  200.000 € aan de VZW Fonds voor Pleegzorg Arsene Van Hove. Sara zou dan 22.000 € meer netto-erven.

De VZW zou 185.600  € aan successierechten betalen en 14.400  € netto erven, een besparing van       36.400 € aan successierechten.

 

 

Voor meer info over pleegzorg: Marijke Wieërs, 

                                                directeur Jeugdzorg in Gezin vzw, 

                                                schuttersvest 45   2800-Mechelen

                                                 Tel. 015/44.00.66  of  jig.directeur@yucom.be

 

Voor meer info over het systeem van legaten: neem contact op met uw notaris