Start
Wijnen per land
Wijnen per soort
Proefpakket
Geschenkverpakking
Overzicht druiven
Leveren en betalen
Vragen of bestellen
Algemene voorwaarden
Download prijslijst


Laatst aangepast op
11/01/2004

 

       Algemene voorwaarden

 

1.     De facturen en leveringen van Wijnen R.I.E. zijn strikt kontant   betaalbaar bij levering.

2.     Voor facturen niet betaald na 21 dagen, zal van rechtswege het factuurbedrag verhoogd worden met een nalatigheidsintrest van 1,5% per begonnen maand, te rekenen van de factuurdatum, en dit zonder ingebrekestelling.

3.     Bovendien zal, eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfetaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 5% van het factuurbedrag, met een minimum van 12,- EUR incl. 21% BTW.

4.     In geval van geschillen of betwistingen zullen alleen de rechtbanken, tot wiens rechtsgebied Kontich behoort, bevoegd zijn.

5.     Alle offertes van onze firma zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk of via e-mail het tegendeel wordt overeengekomen.

6.     De klant heeft gedurende 7 dagen volgend op de dag van de levering het recht om ons mee te delen dat hij van de aankoop afziet. De goederen moeten ons dan in originele verpakking worden teruggezonden.

7.     In geen geval zal Wijnen R.I.E. een schadeloosstelling, zelfs voor onrechtstreekse schade, verschuldigd zijn.

8.     De geleverde goederen blijven onherroepelijk eigendom van Wijnen R.I.E., dit tot volledige betaling van de hoofdsom en eventuele bijkomende bedragen.

9.     De onbetaalde koopwaar moet op het eerste verzoek worden teruggegeven aan Wijnen R.I.E., behoudens de verplichtingen van de koper om het eventuele verschil bij te passen en de reeds ontstane intresten en schadevergoedingen te betalen.

10.  Ingeval van plotse verhogingen van accijnsen of BTW kunnen de prijzen zonder voorafgaande schriftelijke verwittiging aangepast worden en dit ook voor de lopende bestellingen.