De mens in het industrieel milieu en de elementen van het industrieel landschap

Kruiswoordraadsel

Ferro-metaal
Tot de ferro-metalen behoren de metalen ijzer, kobalt en nikkel. Op grond van zijn magnetische eigenschappen wordt gadolinium soms ook tot de ferro-metalen gerekend. Alle overige metalen worden tot de non-ferro-metalen gerekend.
Als groep vertegenwoordigen de ferro-metalen een belangrijke economische factor. Dit niet zozeer vanwege hun zeldzaamheid, juist hun ruime voorkomen biedt de mogelijkheid van een onnoemelijk aantal technische toepassingen. De economische waarde wordt bij de ferro-metalen door de kwantiteit bepaald. Bij de non-ferro-metalen (veel zeldzamer) wordt de waarde juist bepaald door de kwaliteit: er is weinig van en veel mensen willen het hebben.
In de afvalverwerking is het onderscheid tussen de ferro-metalen enerzijds en de non-ferro-metalen anderzijds ook belangrijk. De economie van de verdere verwerking maakt een scheiding tussen de twee groepen al in een vroeg stadium van de recycling aantrekkelijk. Met behulp van magneten wordt de scheiding gerealiseerd.


Non-ferrometaal
Een non-ferrometaal is een metaal dat geen ijzer bevat of waarin de legeringen ijzer niet als hoofdbestanddeel hebben (bijvoorbeeld koper, aluminium, zink, brons en messing). Ook witmetalen behoren tot de non-ferro metalen.

Toepassingen
Non-ferrometalen kennen veel toepassingen in het dagelijks leven. Voorbeelden hiervan zijn:

als bouwmateriaal voor vliegtuigen en lichtgewichtcostructies (aluminum, magnesium, titanium);
als elektrische geleider (kabels, derde rail of contacten);
als coating als bescherming tegen corrosie (galvaniseren, vertinnen);
als stroomopslag (accumulatoren, auto-accu's);
als bedekkingsmateriaal (loden, zinken en koperen daken);
als onderdelen in de huizenbouw (afvoerpijpen en dakgoten);
als houders voor vloeistoffen (tinnen drinkkopjes, koperen brouwketels).


Extra uitleg over diesel, benzine, stookolie, kerosine, LPG, smeerolie, paraffine, asfalt! Klik hier.

Klik op een getal voor de definitie. Tik het juiste woord in en klik dan op "Antwoord invullen"! Via "Hint" kun je letters van het woord aanvragen. Je verliest dan wel telkens punten! Als het kruiswoordraadsel volledig is ingevuld klik je op de toets CONTROLEER. Je kan nu nog foute antwoorden verbeteren.
  1    2      3     4      5       6       
7            8                 
    9            10             
      11                     
          12        13           
  14                         
                15           
             16              
17             18                
                         
  19    20        21           22        
23           24                  
                25           
           26                
               27    28          
           29              30    
                   31        
            32           33      
                         
     34                      
                         
    35                       
36                           
            37               
 38                          

Horizontaal

2. Brandstof uit aardolie voor bepaalde automotoren.
5. Andere naam voor energiebron.
7. Grondstof voor de vervaardiging van bakstenen.
8. Stad in België op de samenvloeing van Schelde en Leie.
10. Ander woord voor "geld" als vestigingsfactor.
12. Ander woord voor ijzer.
13. Steenkool die geen gassen meer bevat.
14. Ander woord voor niet-ijzerhoudend.
15. Een vloeibare energiebron.
17. Grondstof afkomstig van schapen.
18. Industrie die wit zand als grondstof gebruikt.
21. Werkkracht die in een fabriek op kantoor werkt.
22. Een ander woord voor stookolie.
23. Een oven waar men ijzererts in smelt.
25. Onbewerkte stof uit de ondergrond.
26. Grondstof voor o.a. glasfabricage.
27. Een product uit de chemische industrie vaak als verpakking gebruikt.
29. Grondstof uit de bosbouw.
32. Een ander woord voor kernkracht.
34. Een buizensysteem voor transport.
36. Een werknemer die in een fabriek werkt.
37. Een stad op het kanaal Gent-Terneuzen.
38. Een andere naam voor mazout.

Verticaal

1. Een kanaal voor zeeschepen.
3. Een product gemaakt in de verwerkingsindustrie.
4. Een ander woord voor kernkracht.
6. Een transporttoestel dat eindloos is.
7. Een aanlegplaats voor zeeschepen.
9. Een erts gebruikt in een atoomcentrale.
11. Een ander naam voor scheikundige industrie.
16. Een andere naam voor zware industrie.
19. De naam van het gas geproduceerd in een hoogoven.
20. Fabriek waar men kleding maakt.
23. Product dat halfafgewerkt is.
24. Vaste zwarte brandbare energiebron.
28. Ander woord voor verbruiksmarkt.
30. Een schip dat op zee vaart.
31. Brandstof uit aardolie voor automotor.
33. Een fabriek waar men ijzer giet.
35. Een opslagplaats voor o.a. graan.