Clubstatuten - Huishoudelijk Reglement

 

MTB OVERIJSE
Correspondentieadres: Financienlaan 33, 3090 Overijse
Bank: KBC  BE67 7380 4128 9787

De Vereniging zonder winstoogmerk. “MTB OVERIJSE” is opgericht door en wordt vertegenwoordigt door:
                John Vanderdood, Terheidestraat 8,1560 Hoeilaart, voorzitter.
                Wim Hermans, Groot Neerveld 37, 3051 Sint Joris Weert, secretaris.
                Luc Vanton, Financiënlaan 33, 3090 Overijse, penningmeester.

 

Huishoudelijk reglement

Art. 1 : De mountainbikeclub “MTB Overijse” werd als feitelijke vereniging, hierna ook club genoemd, op 01/01/2009 voor onbepaalde duur opgericht.

Art. 2 : Het bestuur ervan zal bestaan uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De bestuursleden mogen afzonderlijk optreden. Het bestuur is jaarlijks automatisch herkozen, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Als een van de bestuursleden ermee ophoudt, zoekt het bestuur een nieuwe kandidaat; eenieder kan zich kandidaat stellen. Een stemming onder de leden zal uiteindelijk beslissen.

Art. 3 : De vereniging telt bij de oprichting minstens vijf leden. Indien het aantal daalt tot minder dan vijf, wordt de vereniging ontbonden. Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden.  Een algemene vergadering kan met een 2/3de meerderheid besluiten een lid uit te sluiten.

Art. 4 : Nieuwe clubleden kunnen, enkel na goedkeuring door het bestuur, worden aangenomen. Door het aanvaarden van het lidmaatschap aanvaarden de leden de statuten van de vereniging. De geldig namens de vereniging aangegane verbintenissen verbinden alle bestuurders en leden van de vereniging hoordelijk en ondeelbaar.

Art. 5 : De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor de gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

Art. 6 : Jaarlijks wordt minstens één algemene vergadering bijeengeroepen door het bestuur, tenzij dit door het bestuur niet noodzakelijk wordt geacht.

Art. 7 : Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien 2/3de van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit aantal niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen; deze zal geldig kunnen besluiten ongeacht het aantal aanwezigen – met dien verstande dat ook hier de besluitvorming een 2/3de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist.

Art. 8 : Voor de beslissing tot ontbinding van de vereniging en de bepaling van de bestemming van het vermogen gelden de regels beschreven in Art. 7.

Art. 9 : Alle aankopen van welke aard ook die nodig geacht worden voor de goede werking van de club, moeten, ongeacht het bedrag, worden goedgekeurd door het volledige bestuur.

Art. 10 : Bij gezamelijke aanschaf van nieuwe kledij zal een eigen bijdrage worden geheven. Ieder lid is verantwoordelijk voor alle kledij die hem wordt overhandigd. Deze kledij dient in de ritten en bij de vereiste aanwezigheden verplicht te worden gedragen. Kledij die wegens beschadiging of verdwijning moet worden vervangen dient te worden betaald aan de prijs die door de club bij aankoop werd betaald.

Art. 11 : Ieder lid wordt geacht het huidige verkeersreglement te kennen, waaraan men zich dan ook strikt dient te houden.

Art. 12 : Het bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen vóór, tijdens of na de ritten waaraan deelgenomen wordt. Ieder lid is aangesloten bij Wielerbond Vlaanderen en is daardoor verzekerd.

Art. 13 : Er wordt wekelijks aan een toertocht, marathon, chrono of wedstrijd deelgenomen, in groep of individueel. De verplaatsing gebeurt volgens onderlinge afspraak en op eigen verantwoordelijkheid. Het gezamelijk transport kan geen aanleiding geven tot het toebedelen van taken als begeleider of opzichter. Bij gezamelijke clubuitstappen met auto’s van de leden wordt er door de club geen tussenkomst betaald voor de gemaakte onkosten.

Art. 14 :  Voor suggesties of problemen met betrekking tot deze mountainbikeclub kan men steeds bij de leden van het bestuur terecht. In alle gevallen beslist het bestuur.

Art. 15 : Mountainbikers zijn over het algemeen “self supporting”. De club is hierin een spil en zorgt voor communicatie tussen deze individuen. Onze mountainbikeclub draait vooral op zelfinitiatief. Er is geen clubhuis, de communicatie gebeurt via de website, e-mail of SMS.

Art. 16 : “Samen uit, samen thuis” is ons motto, maar tijdens de rit rijdt ieder zijn eigen tempo of dat van zijn groep(je). Als je wilt, ben je nooit alleen onderweg; iemand is altijd bereid om op de laatste te wachten voor technische en morele bijstand (onderlinge afspraak ter plaatse).

Art. 17 : Er wordt geen opleiding of begeleiding in de clubwerking voorzien. Niemand is dus onder toezicht van iemand anders. Het mountainbiken gebeurt op de openbare wegen, bossen en privé-domeinen en daarom dient iedereen zich dan ook aan de geldende regels te houden.

Art. 18 : Fiets alleen daar waar het is toegestaan. Respecteer de natuur: plant én dier. Fiets in kleine groepjes. Waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk. Benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets. Voorkom onnodig remmen; spaar de ondergrond. Maak geen onnodig lawaai. Laat geen afval achter.

Art. 19 : De club kan geenszins aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor feiten, inbreuken, overtredingen of daden gepleegd door leden van de club, op welk moment, op welke locatie of onder welke omstandigheden dan ook.