Curriculum

Echtgenote en moeder

Ingrid werd op 10 april 1964 geboren te Temse. Na haar humaniorastudies aan het St-Amelberga-instituut behaalde zij achtereenvolgens diploma's van Klinisch Laborante, Gegradueerde in de Milieu-sanering en gehomologeerd lesgeefster. In 1987 huwde ze met Fonny Meersman uit Steendorp. Door zijn beroeps-activiteiten als officier, opteerde zij resoluut voor haar gezin en verhuisden zij naar Duitsland.Toen in 1988 hun eerste kindje Veerle werd geboren, koos Ingrid bewust voor de opvoeding van haar kind en zette zij haar beroepswerkzaamheden als laborante stop. In 1990 werd Katia geboren, in 1991 Christoph.

 

 

 

Verblijf in Duitsland

Bij de Belgische Strijdkrachten ontplooide Ingrid zich tot een veelzijdig en sociaal bewogen "leading lady". In 1987 stichtte zij en werd zij voorzitster van KAV Lüdenscheid, die zij uitbouwde tot de grootste vrouwenbeweging van de Belgische gemeenschap in Duitsland. Haar geestdriftige en onbaatzuchtige inzet voor het welzijn van het kind was inmiddels goed bekend. Mede daardoor werd zij in 1991 directrice van het Kinderdagverblijf in Lüdenscheid, functie die zij tot in juni 1994 heeft uitgeoefend, wanneer het gezin in het raam van de algemene terugkeer van de Belgische Strijdkrachten definitief naar Temse weerkeert.

Actief in Temse

Gedurende haar 7-jarig verblijf in Duitsland heeft zij nooit de band met Temse verbroken; veelvuldig reisde zij heen en weer, mede om Temses socio-culturele leven te kunnen volgen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat Ingrid, amper 4 maanden na haar terugkeer naar België, bij de gemeenteraads-verkiezingen van 1994 overtuigend werd verkozen tot gemeenteraadslid. Een opmerkelijk politiek debuut ! Zes jaar later - in 2000 - leidde Ingrid samen met Marc Cordeel de VLD-afdeling Temse naar een glansrijke verkiezingsoverwinning en werd ze aangesteld tot schepen. Om zich ten volle te kun-nen toeleggen op haar schepenambt onderbrak Ingrid doelbewust haar beroep van laborante bij het Provinciaal Instituut voor Metabole Aandoeningen te Wilrijk. Samen met haar echtgenoot, Fonny Meers-man, is zij tevens bijzonder actief in tal van socio-culturele, sportieve, politieke en filantropische verenigingen.

 

 

VLD-schepen te Temse

Van 2001 tot 2006 was Ingrid schepen van milieu, landbouw en groenvoorziening; een immense bevoegdheid voor een kersverse schepen.
Gedurende haar schepenmandaat heeft Ingrid tot haar grote genoegdoening heel wat kunnen realiseren. Dit zowel voor de man in de straat als voor de landbouw en het bedrijfswezen.

Voor de burger in de straat was het duidelijk ... inzake milieu, landbouw en groenzorg heeft de VLD in Temse duidelijk het verschil gemaakt!

Federaal volksvertegenwoordiger

De inzet en dynamiek van Ingrid als Temsese VLD-schepen was ondertussen ook de nationale partijtop niet ontgaan. Mede hierdoor werd haar in 2003 gevraagd om deel te nemen aan de federale verkiezingen. Tijdens deze verkiezingen liet Ingrid een opmerke-lijke score optekenen en zette zij, vanop de 3de opvolgersplaats niet minder dan 5.507 voorkeur-stemmen achter haar naam. Geen enkele lokale streekgenoot deed beter vanop de VLD-opvolgers-lijst. Op 30 juli 2004 legt Ingrid de eed af van parlementslid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Dit in navolging van Karel De Gucht die aangesteld werd tot Minister van Buitenlandse Zaken. Onder het motto “Een gelukkige Waaslander in een toffe buurt” stelt zij zich van dan af niet enkel vanuit Temse maar ook vanuit Brussel, met hart en ziel, verder in voor de belangen van onze regio en haar bewoners.


OCMW-voorzitter en Schepen

Bij de gemeente -en provincieraadsverkiezingen van oktober 2006 verdubbelde Ingrid haar lokaal stemmenaantal. Mede hierdoor kreeg zij op gemeentelijk vlak een dubbelmandaat toegewezen namelijk OCMW-voorzitter en Schepen.
Als voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Schepen van OCMW-aangelegenheden wil Ingrid zich ten volle inzetten voor het sociale welzijn van haar bevolking. De uitdagingen zijn er niet minder om: de toenemende vergrijzing, de vereenzaming, de groeiende kloof tussen arm en rijk, .... Eén voor één thema's waar Ingrid gedurende deze legislatuur, samen met de voltallige Temsese OCMW-raad, een toekomstgericht sociaal beleid voor zal uitwerken. Dit met één doel voor ogen: Het maatschappelijk welzijn van alle burgers.


 

 

 

Nieuwsbrief

Standpunten

Uw mening

Vragen?

Contact

Links