HISTORISCHE TEKSTEN

 

Pius IX (paus 1846-1878)

de voornaamste dwalingen van onze tijd (Syllabus Errorum 1864)

 

Samenvatting van de voornaamste dwalingen van onze tijd:

3 De menselijke rede, beschouwd zonder enige verhouding tot God, is de enige rechter over waarheid of onwaarheid; zij is haar eigen wet, zij heeft aan eigen natuurlijke krachten genoeg om het goed van mensen en volkeren te bewerken.

5 De goddelijke openbaring is onvolmaakt, en dus onderhevig aan de gestadige en onbeperkte vooruitgang die volgt uit de vorderingen van de menselijke rede.

15 De mensen kunnen de weg naar de eeuwige zaligheid vinden en deze zaligheid verkrijgen door de beoefening van om het even welke godsdienst.

18 Het protestantisme is niets anders dan een verschillende vorm van dezelfde ware christelijke godsdienst, waarin men God even welgevallig kan zijn als in de Katholieke Kerk.

19 De Kerk is geen ware en volmaakte waarlijk vrije maatschappij; zij geniet geen eigen en bestendige rechten, haar door haar goddelijke Stichter verleend, maar het behoort de burgerlijke overheid toe de rechten van de Kerk en de grenzen binnen dewelke zij ze kan uitoefenen te bepalen.

24 De Kerk heeft niet het recht geweld te gebruiken, zij heeft noch rechtstreeks noch onrechtstreeks tijdelijke macht.

45 De leiding van de openbare scholen, waarin de jeugd van een christelijke Staat wordt onderwezen, uitgezonderd in zekere mate de bisschoppelijke seminaries, mag en moet worden toegewezen aan de burgerlijke overheid, op die wijze dat geen andere overheid het recht mag hebben zich te bemoeien met de tucht in de scholen, de verlening van graden, de keuze of goedkeuring van de leerkrachten.

55 De Kerk moet gescheiden zijn van de Staat, en de Staat van de Kerk.

76 De opheffing van de burgerlijke soevereiniteit die de H. Stoel bezit, zou de vrijheid en het geluk van de Kerk, en dit zelfs in grote mate, ten goede komen.

77 In onze tijd is het niet meer nuttig dat de katholieke godsdienst beschouwd worde als enige godsdienst van de Staat, met uitsluiting van alle andere.

78 Daarom is het terecht dat in sommige katholieke landen de wet erin heeft voorzien dat de vreemdelingen die er komen hun eigen erediensten publiek mogen uitoefenen.

80 De Paus mag en moet zich verzoenen en een compromis sluiten met de vooruitgang, het liberalisme, en de moderne beschaving.

 

 

 Bron: J. Demey en R. Dhondt, Onze tijd in documenten. Lier, 1973, blz 68-69.

 


terug naar inhoudsopgave