HISTORISCHE TEKSTEN

 

Robert Schuman (1886-1963, Frans minister financiën 1946,1947, premier 1947-1948, minister buitenlandse zaken 1948-1953) :

Plan tot oprichting van de E.G.K.S. (persconferentie, 9 mei 1950) 

 

De wereldvrede kan niet gewaarborgd zijn zonder creatieve inspanningen die opgewassen zijn tegen de gevaren die haar bedreigen.

De bijdrage die een georganiseerd en levendig Europa aan de beschaving kan leveren, is onmisbaar om de vreedzame relaties te behouden. In het - al meer dan 20 jaar- opnemen van de rol van voorvechter van een verenigd Europa, heeft Frankrijk steeds als essentiële doelstelling het dienen van de vrede gehad. Europa is niet tot stand gekomen, wij hebben oorlog gekend.

Europa zal niet ineens tot stand komen, noch door een algemeen plan : het zal opgebouwd worden door concrete verwezenlijkingen, die eerst een feitelijke solidariteit tot stand zullen brengen. Het bijeenbrengen van de Europese naties vereist dat de eeuwenoude tegenstelling tussen Frankrijk en Duitsland wordt overbrugd: de ondernomen actie dient in de eerste plaats betrekking te hebben op Frankrijk en Duitsland .

Met het oog hierop stelt de Franse regering voor om onmiddellijk actie te ondernemen op een beperkt maar beslissend punt:

De Franse regering stelt voor de gehele Frans-Duitse productie van kolen en staal onder een gemeenschappelijke Hoge Autoriteit te plaatsen, in een organisatie die openstaat voor deelneming van de andere Europese landen.

De samenvoeging van de kolen- en staalproductie zal onmiddellijk het oprichting van gemeenschappelijke fundamenten voor de economische ontwikkeling waarborgen, als eerste fase van de Europese federatie, en zal het lot van die regio's wijzigen die zich heel lang gewijd hebben aan de vervaardiging van oorlogswapens, waarvan zij de meest constante slachtoffers zijn geweest.

De solidariteit van de aldus tot stand gekomen productie, zal tonen dat een oorlog tussen Frankrijk en Duitsland niet alleen ondenkbaar, maar ook materieel onmogelijk wordt. De oprichting van deze machtige productie-eenheid, die zal openstaan voor alle landen die zich daarbij willen aansluiten, en die zal uitlopen op het voorzien van de basiselementen van de industriële productie volgens dezelfde voorwaarden aan al de bijeengebrachte landen, zal de werkelijke grondslag voor hun economische eenwording vormen.

Deze productie zal aan de hele wereld worden aangeboden, zonder onderscheid of uitsluiting, om bij te dragen aan de verhoging van de levensstandaard en de vooruitgang van vreedzame verwezenlijkingen. (Europa zal met de toegenomen middelen de realisatie van een van zijn essentiële taken kunnen voortzetten: de ontwikkeling van het Afrikaanse continent. *)

Op deze manier zal eenvoudig en snel de belangenversmelting verwezenlijkt worden, die onontbeerlijk is voor de oprichting van een economische gemeenschap, en brengt het het gist binnen voor een bredere en diepere gemeenschap tussen de landen die lang tegenover elkaar gestaan hebben door bloedige divisies.

Door de samenvoeging van de basisproductie en de instelling van een nieuwe Hoge Autoriteit, waarvan de beslissingen bindend zullen zijn voor Frankrijk, Duitsland en de andere toetredende landen, zal dit voorstel de eerste concrete grondslagen leggen voor een Europese Federatie, die onmisbaar is voor het behoud van de vrede.

Om de verwezenlijking van de beschreven doelstellingen na te streven, is de Franse regering bereid onderhandelingen te starten op volgende basis:

De taak waar de gemeenschappelijke Hoge Autoriteit mee belast zal worden, zal erin bestaan op de kortst mogelijke tijd de modernisering van de productie en de verbetering van de productiekwaliteit te verzekeren; de levering van kolen en staal op basis van gelijke voorwaarden aan de Franse en Duitse markt, evenals aan de markten van de andere lidstaten: de ontwikkeling van de gemeenschappelijke uitvoer naar andere landen; de gelijkschakeling in de ontwikkeling van de levensomstandigheden van de arbeiders in deze industrieën.

Om deze doelstellingen te bereiken, vertrekkend vanuit de heel verschillende situaties waarin de productie van de lidstaten zich op dit ogenblik bevindt, zullen bepaalde overgangsmaatregelen moeten ingevoerd worden, zoals de toepassing van een productie- en investeringsplan, de invoering van mechanismen voor de aanpassing van prijzen, het oprichten van een herstructureringsfonds om de rationalisering van de productie te bevorderen. De handel in kolen en staal tussen de lidstaten zal onmiddellijk vrij zijn van alle douanerechten, en zal niet onderhevig zijn aan verschillende transporttarieven. Geleidelijk aan zullen zich voorwaarden ontwikkelen die spontaan de meest rationele verdeling van de productie zullen verzekeren op het hoogste productieniveau.

In tegenstelling tot internationale kartels, die streven naar de verdeling en de exploitatie van nationale markten door beperkende praktijken en door het behoud van hoge winsten, zal de ontworpen organisatie de samensmelting van markten en de uitbreiding van de productie verzekeren.

De wezenlijke principes en verbintenissen zoals boven omschreven, zullen het voorwerp zijn van een verdrag dat getekend zal worden tussen de Staten, (en dat ter goedkeuring zal voorgelegd worden aan hun parlementen **). De noodzakelijke onderhandelingen om de maatregelen die toegepast worden ('les mesures d'applications') te verduidelijken, zullen gebeuren met de hulp van een scheidsrechter, die in gemeenschappelijk akkoord wordt aangeduid. Hij zal belast worden erop toe te zien dat de bereikte akkoorden overeenstemmen met de vastgestelde principes, en in het geval van een patstelling zal hij beslissen over de te nemen beslissing. De gemeenschappelijke Hoge Autoriteit, die belast is met de werking van de ganse inrichting, zal samengesteld worden uit onafhankelijke personen die door de regeringen volgens evenredige vertegenwoordiging zullen aangesteld worden. Een voorzitter zal in gezamenlijk akkoord tussen de regeringen gekozen worden. De beslissingen van de Autoriteit zullen bindend zijn voor Frankrijk, Duitsland en de andere lidstaten. Aangepaste maatregelen zullen de nodige wegen verzekeren om in beroep te gaan tegen de beslissingen van de Hoge Autoriteit.

Een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties bij deze autoriteit zal ermee belast worden om twee maal per jaar een openbaar verslag te maken voor de V.N., (verslag) dat rekenschap geeft over de werking van de nieuwe organisatie, in het bijzonder betreffende het bewaken van zijn vreedzame doelstellingen.

De instelling van de Hoge Autoriteit zal niet tussenkomen in het eigendomsstelsel van de ondernemingen. In de uitoefening van zijn functies, zal de gemeenschappelijke Hoge Autoriteit rekening houden met de bevoegdheden verleend aan de internationale Roer-Autoriteit en de verplichtingen van allerlei aard die aan Duitsland opgelegd zijn, zolang deze van kracht blijven.

 

* ontbreekt in de tekst van de Europese Unie; staat wel in de tekst van J. Monnet

** ontbreekt in de Franse tekst van de Europese Unie, staat wel in de Engelse tekst

 


bron : La Déclaration du 9 mai 1950 http://europa.eu.int/abc/9-may/files/decl-fr.htm Vertaling J. Philips (met dank aan de collega's L. Somers en C. Verheyen voor het nalezen en verbeteren van de tekst).

Zie ook officiële tekst Europa : http://europa.eu.int/abc/9-may/files/decl-nl.htm


klik hier voor uittreksels tekst - J. Monnet (Frans)
klik hier voor achtergrondinfo over de Schumanverklaring (Nederlands)
klik hier voor achtergrondinfo over Schuman
terug naar inhoudsopgave