HISTORISCHE TEKSTEN

 

Adolf Hitter (1889-1945)

Over de noodzaak van Lebensraum (Mein Kampf, 1924)

 

"Wanneer de nationaal-socialistische beweging zich werkelijk wil wijden aan de vervulling van een grote historische taak voor ons volk, dan moet zij, doordrongen van het inzicht in, en vol verdriet over zijn huidige werkelijkheid op aarde, stoutmoedig en doelbewust de strijd aanbinden tegen de doelloosheid en de impotentie, welke tot dusverre de buitenlandse politiek van het Duitse Rijk leidden. Zij moet dan, zonder ook maar in het minst rekening te houden met "tradities" en "vooroordelen", de moed vinden, om ons volk en daarmede de kracht van dat volk, te bundelen voor de opmars langs die weg, welke ons redt uit de benauwing van ons huidig leefgebied en welke ons daarmede tevens voorgoed verlost van het gevaar, dat wij op deze aarde zouden moeten ondergaan, of gedoemd zouden zijn, als slavenvolk in dienst van anderen te moeten staan.

De nationaal-socialistische beweging moet trachten, aan deze wanverhouding tussen ons zielental en ons grondgebied - grondgebied is hier opgevat als voedingszekerheid, en als steunpunt voor onze politieke macht - tussen ons groot historisch verleden en de uitzichtloosheid van onze huidige machteloosheid, een einde te maken.

Zij mag daarbij nooit uit het oog verliezen, dat wij als behoeders en vertegenwoordigers van de hoogste mensensoort op aarde tevens de hoogste verplichting dragen.

Alleen een levensruimte van voldoende afmetingen kan een volk zijn vrijheid van bestaan waarborgen.

Daarbij mag men de grootte van die noodzakelijke afmetingen van ons woongebied niet alleen beoordelen maar de eisen van het heden, en zelf niet eens naar de grootte van de bodemopbrengst per hoofd der bevolking. Want reeds in het eerste deel zette ik onder het hoofd "Duitse bondgenootschapspolitiek voor de oorlog" uiteen, dat het grondgebied van een staat niet alleen betekenis bezit als directe voedingsbron der bevolking, maar ook nog een strategische. Wanneer een volk zijn voeding als zodanig gewaarborgd heeft door de grootte van zijn grondgebied, dan is het toch ook nog noodzakelijk, om daarnaast nog zorg te dragen voor de beveiliging van dat grondgebied zelf. En die beveiliging moet worden gezocht in de algemene politieke betekenis van de staat, een factor, welke op zijn beurt weer in zeer belangrijke mate wordt bepaald door overwegingen van strategische aard."

 

 


bron: P. Morren, Met Italië en Duitsland als vaandeldragers komt een groot deel van Europa in de ban van de dictatuur. In P. Morren e.a. De Tweede Wereldoorlog. Een keerpunt in de geschiedenis. Brussel, Ministerie van Onderwijs, 1985, blz. 97 - 98terug naar inhoudsopgave