HISTORISCHE TEKSTEN

 

Jacques Bossuet (1627-1704), bisschop en hofpredikant van Lodewijk XIV :

Het koninklijk gezag (Politique tirée des propres paroles de l' Ecriture sainte (livre III)

 

Eerste stelling: het koninklijk gezag is heilig.

God stelt de koningen aan als zijn ministers en Hij regeert door hen over de volkeren. De vorsten treden dus op als ministers van God en zijn luitenanten op aarde. Door hen oefent Hij zijn heerschappij uit.

Het is daarom dat we gezien hebben dat de koninklijke troon geen troon van een mens is, maar de troon van God zelf. "God heeft mijn zoon Salomon gekozen, om hem op de troon te plaatsen van waarop de Heer over Israël heerst."

En nog: "Salomon zit op de troon van de Heer."

En opdat men niet zou denken dat alleen de Israëlieten koningen hebben, die door God zijn aangesteld, nog een vers uit Ecclesiasticus:" God geeft aan elk volk zijn heerser; en Israël is Hem duidelijk voorbehouden." Hij regeert dus over alle volkeren en geeft ze allen hun koningen, alhoewel Hij over Israël op een meer speciale en meer uitdrukkelijke manier regeert."

 

Tweede stelling: de persoon van de koning is heilig.

Uit dat alles blijkt dat de persoon van de koningen heilig is, en dat een aanslag op hen plegen een heiligschennis is.

God laat hen zalven door zijn profeten met een gewijde zalving, zoals hij zijn priesters en zijn altaren laat zalven.

 

Derde stelling: men moet gehoorzamen aan de vorst, uit godsdienstig principe en uit gewetensprincipe.

Nadat Sint-Paulus gezegd heeft, dat de vorst de minister van God is, besluit hij als volgt: "Het is dus nodig dat gij hem onderdanig zijt, niet alleen uit schrik voor de toorn, maar ook uit gewetensplicht." Daarom "moet men hem dienen, niet met het oog, als om de mens te behagen, maar met goede wil, met vrees, met eerbied en met een oprecht hart zoals voor Jezus Christus."


bron: W. Verrelst, Het vorstelijk absolutisme. Reeks historische units. Antwerpen-Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1974, blz. 17.


klik hier voor de Franse tekst (uittreksels)
terug naar inhoudsopgave