Alle rem- en rolbrugactiviteiten van H.Francois
zijn ondergebracht bij MGH.

Les activités de H.Francois sont
repris par la société MGH.

MGH nv

Rittwegerlaan 2B
B-1820 Machelen

Tel: +32 (0)2 753 00 40
Fax: +32 (0)2 753 00 49
24/24: +32 (0)485 69 73 22

www.MGH.be