Hyperlink1
Hyperlink2
Hyperlink3
Heemtuin Hertog Karel-Educatief

Hyperlink1 Hyperlink2 Hyperlink3 Hyperlink4 Hyperlink5 Contact  
 

De school is verplicht om de eindtermen  te behalen en de ontwikkelingsdoelen en leergebiedoverschrijdende eindtermen na te streven. Waar het heemtuinproject bij uitstek kansen biedt om bepaalde eindtermen te behalen zijn deze in het vet weergegeven.

Eindtermen wereldorientatie en sociale vaardigheden voor het basionderwijs

(opm: De voor het project niet relavante delen werden niet opgenomen)
Bron:  http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/basisonderwijs/index.htm

1. Wereldoriëntatie - Natuur

attidudes zijn gemerkt met*

Levende natuur

De leerlingen

1.1

kunnen in een beperkte verzameling van mensen, dieren en planten gelijkenissen en verschillen ontdekken en op basis van minstens één criterium een eigen ordening aanbrengen en verantwoorden.

1.2

kennen in hun omgeving een paar biotopen en kunnen erin enkele veel voorkomende dieren en planten herkennen en benoemen.

1.3

kunnen bij organismen kenmerken aangeven waaruit hun aangepastheid blijkt aan hun voeding, aan bescherming tegen vijanden en aan omgevingsinvloeden.

1.4

kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van planten en dieren in zijn omgeving beïnvloedt.

1.5

kunnen de wet van eten en gegeten worden illustreren aan de hand van de voedselketen.

Niet-levende natuur

De leerlingen

1.8

kunnen de weersituatie op een bepaald moment en over een beperkte periode meten en beschrijven.

1.9

kunnen het verband illustreren tussen de leefgewoonten van mensen en het klimaat waarin ze leven.

1.10

kunnen tonen hoe de aarde om zichzelf en de aarde, de zon en de maan ten opzichte van elkaar bewegen.

1.11

kunnen van courante voorwerpen uit hun omgeving zeggen uit welke materialen en grondstoffen ze gemaakt zijn.


Algemene vaardigheden natuur

De leerlingen

1.12

kunnen gericht waarnemen met al hun zintuigen en kunnen waarnemingen op een systematische wijze noteren.

1.13

kunnen minstens één natuurlijk verschijnsel dat ze waarnemen via een eenvoudig onderzoekje toetsen aan een hypothese.

Milieueducatie

De leerlingen

1.17

kunnen bij de verzorging van dieren en planten uit hun omgeving zelfstandig basishandelingen uitvoeren.

1.18*

tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas en school zorgvuldig om te gaan met papier, water, afval en energie.

1.19

kunnen met concrete voorbeelden uit hun eigen omgeving illustreren hoe mensen op negatieve maar ook op positieve wijze omgaan met het milieu en dat aan een milieuprobleem vaak tegengestelde belangen ten grondslag liggen.

Leergebiedoverschrijdende eindtermen sociale vaardigheden

1 Sociale vaardigheden - domein relatiewijzen

1.1

De leerlingen kunnen zich op een assertieve wijze voorstellen.

1.2

De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen.

1.3

De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders.

1.4

De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen.

1.5

De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken.

 

 

 

© kris van ingelghem