Koninklijke Harmonie "Kunst na Arbeid" Gors - Opleeuw

Historiek

Het precieze ontstaan van de harmonie is in de nevel van de tijd gehuld. Vast staat echter dat ze begonnen is als fanfare die ontstaan is uit een parochiale zangvereniging die onder impuls van de eerste vrije schoolmeester Jean Brabants en pastoor Jan L. Mommen werd opgericht.

In 1909 deed de fanfare voor het eerst in haar bestaan beroep op de welwillendheid van het gemeentebestuur van Gors-Opleeuw. De gemeenteraad van 16 oktober 1909 onder voorzitterschap van Ridder Oscar de Donnea besloot voortaan een jaarlijkse toelage van 25 franken aan de fanfare te geven. Het geld diende besteed te worden voor de aankoop van muziek, het onderhoud en de herstelling van de instrumenten. Van de fanfare werd verwacht dat zij de feesten en plechtigheden van alle aard zou helpen opluisteren.

De oorlogsjaren 1914-18 betekenden een zware klap voor de jonge muziekmaatschappij, niet alleen aan spelende leden maar ook aan materiaal. Na de oorlog werden door enkelen opnieuw leden geronseld. Andries Vanormelingen, schoenmaker van beroep deed persoonlijk de ronde van het dorp om de oud-leden opnieuw te overtuigen. Al gauw werden jongen muzikanten opgeleid. Velen kwamen en gingen. Grote inbreng was er van de familie Arnold Guffens en kinderen. Andere bekende namen reeds van voor de oorlog waren Carolus Willems, Camillus Dirix, Jean Grommen, Fransiscus Digneffe, Felix Jans, Arnoldus Hayen en Joannes Jans.

Tot omstreeks 1929-30 was Vic Vanormelingen dirigent, waarna hij werd opgevolgd door Luciaan Mangelschots.

Bij het einde van de tweede oorlog nam de fanfare een nieuw elan onder de leiding van Voorzitter Jozef Knapen en dirigent Theodoor Beeken. De fanfare begon langzaamaan de plaatselijke Sint-Sebastiaan schutterijen te overvleugelen.

Toen Jozef Jorissen in 1966 voorzitter werd van de fanfare was dit het begin van een nieuwe aanpak. Hij kon het bestuur overtuigen risico's te nemen door een nieuwe vorm van fondsenwerving, met name de optredens van muziekartiesten als Will Tura ,Marva, enz... Met het verdiende geld werden in 1967 voor de eerste keer echte kostuums gekocht.

In 1970 werd meester Gerard Jamart bereid gevonden om de dirigeerstok over te nemen. De meester vond in de geest van die tijd dat met de meute schooljeugd best een trommel- en majorettenkorps kon gevormd worden.

In 1976 trad Jozef Jorissen terug als voorzitter en werd hij opgevolg door Nestor Renaers, wiens kinderen allen spelend lid waren. Aan zijn mandaat kwam een onverwacht einde door het plotse overlijden van schatbewaarder Lambert Coenegracht bij gelegenheid van een auto-ongeval na afloop van deelname aan de carnavalstoet te Borgloon op 12 februari 1978. Het was een harde slag voor de fanfare, die deze tegenkanting nooit echt te boven kwam.

Nestor Renaers werd opgevolgd door Albert Marguillier als voorzitter die geconfronteerd werd met het ongenoegen van de jeugdige spelers, terwijl veel goede oude spelers de fanfare verlieten. Wrijvingen tussen bestuur en dirigent verergerden de moeilijkheden maar. In 1983 werd meester Jamart vervangen door Gilbert Coenegracht, een jonge muzikant uit eigen rangen. Dankzij de hulp van vele jonge bevriende spelers uit Piringen en omgeving wilde het wel lukken, maar het ging van kwaad naar erger. Bij ieder optreden moest men her en der om hulp smeken. Onder Voorzitter de Vries werd er op 7 november 1986 in de kerk te gors een afscheidsconcert gegeven wat uiteindelijk wilde zeggen dat de fanfare ophield met te leven.

Een nieuw begin werd, na een eerste poging in 1987, gemaakt in 1988. Oud-bestuurslid Jef Jorissen en vaandeldrager René Gaens konden het niet verdragen dat hun fanfare er niet meer was. Zij benaderde meester Gerard Jamart om terug de dirigeerstok ter hand te nemen. Pastoor Jozef Deferme zegde zijn medewerking toe. René Gaens werd de nieuwe voorzitter.

Met lege handen maar vol moed moest van nul herbegonnen worden. Fondsen werden met veel inspanning her en der verzameld. Mosselfeesten en kiennamiddagen werden georganiseerd. En ja het lukte. Jongeren werden opnieuw opgeleid, nieuwe instrumenten gekocht. Met het oog op het 100-jarig bestaan werden in 1993 nieuwe kostuums aangeschaft.

Door ziekte diende meester Gerard het dirigentschap te overhandigen aan Hugo Vanduffel in 1994 die afkomstig was van Houthalen. Ook Hugo diende omwille van ziekte dit over te geven aan Raf Toté in 1995.

In 1999 nam René Gaens na 11 jaar voorzitterschap zijn ontslag en werd Jan Herbots op 18-jarige leeftijd voorzitter. Onder zijn impuls en dat van Raf Toté werd de fanfare omgevormd tot harmonie. Tijdens de volgende jaren werd de vereniging verder uitgebouwd tot het meest dynamische orkest in omstreken.

In juni 2005 komt de harmonie onder leiding te staan van Dhr. Geert Leus die afkomstig is van Tessenderlo. Onder zijn leiding heeft ons orkest deelgenomen aan het Internationaal HaFaBra Festival van de stad Praag in januari 2008 waar wij beloond werden met een Gouden Medaille!

Omwille van ziekte moest onze harmonie eind 2008 afscheid nemen van Geert en op zoek naar een nieuwe dirigent. Dries Wouters voelde zich geroepen om Geert Leus op te volgen en werd dan ook begin 2009 aangesteld als artistiek leider van onze harmonie.

Het verenigingsleven

In het kleine dorp en de iets grotere parochie Sint-Martinus van Gors-Opleeuw heeft de fanfare van bij haar oprichting een voorname rol gespeeld. Ontstaan in samenwerking met de vrije school en parochie werd zij bij de aanvang als een katholieke vereniging beschouwd waar de pastoor belangrijk was en zelfs mee in het bestuur zat.

Van bij de aanvang speelde de fanfare mee in de twee processies, met name de sacramentsprocessie naar Opleeuw, en de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartsprocessie naar Leeuwberg. Naar het einden van de jaren '90 gingen deze niet meer uit door het gebrek aan volk.

Ook de school moet van in het begin elk jaar vereerd geweest zijn met een optreden bij het schooleinde. Het inzicht ook te kunnen recruteren uit de schooljeugd was daar zeker niet vreemd aan. Van 1988 tot 1993 was er daarnaast het jaarlijks het Sinterklaasfeest waar de fanfare wat kinderliedjes speelde. Met het einde van de lokale school in zicht werd dit in 1994 opgeheven.

In de vroegere decennia tot de jaren 1960 hielde de fanfare jaarlijks festival. Dit was een soort Vlaamse kermis, waarop andere bevriende fanfares werden uitgenodigd om te spelen. Dit vond gewoonlijk plaats achter het kasteel van Gors Ð Opleeuw, op de voetbalweide of op de grand safari.

Vanaf 1982 gingen de jaarlijkse muziekfeesten rond Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart door in Zaal de Leeuwerik. In 1990 bij de sluiting van de laatste volkscafé in Opleeuw, bij Jan Schurmans en Elisa Rossillion, startte de fanfare de gewoonte om tijdens de zomerkermis het laatste weekend van augustus een feesttent te bouwen en een optocht te houden. Zo beschikt de vereniging over een eigen tent.

Het hoogtepunt van het verenigingsleven is evenwel steeds het eigen Sint-Ceciliafeest geweest, vroeger gevierd op het naamfeest zelf, meestal op de zaterdagavond ervoor of erna. Tot de jaren 60 was dit een hoogdag voor het muziek: na een gezongen mis trok men naar een café om er te eten en te drinken, 's avonds was er dan in een ander café souper. Ook is er een zaterdagavondmis, waarna er souper en vermakelijkheden zoals sketches waren.

Eind jaren '90 sluiten dan ook de 2 laatste cafe's op het dorpsplein hun deuren en word het zeer rustig in ons dorp. Onze harmonie probeert om samen met de andere verenigingen in het dorp zoals FC Gors-Opleeuw, de KVLV, De Gors Kaarters het dorpsleven in stand te houden. Zij organiseren al dan niet altijd te samen kerstmartkten, Spel Zonder Grenzen, enz.

Sinds 2000 organiseert onze harmonie op Gors-Opleeuw Kermis in Juli een dubbelconcert samen met een bevriende vereniging. De voorbije jaren hebben de Stroobanders (Diepenbeek), Harmonie Aloysius( Alken), Fanfare Vermaak Na Arbeid ( Aarschot) en anderen hier aan deelgenomen.

In 2006 is het kasteel Beaufort aan het dorpsplein volledig gerenoveerd door de Familie Dillen die er ook woonachtig is. Om dit te vieren organiseert de harmonie een Kasteelconcert op het domein. In samenwerking met de Koninklijke Harmonie "Ons Genoegen" Herckenbosch (NL) was er een dubbelconcert op een mooie zondagnamiddag begin september. Als afsluiter van die dag hebben The Marlets het beste van zichzelf gegeven onder massale belangstelling.