Narrow streets and a gigantic traffic jam. Sounds familiar, isn’t it?

Durant la nuit, il faut approvisionner ses magasins et quitter la ville avant le lever du jour. Malheureusement, les concurrents sont également présent.

Een spel voor achterbakse koopmannen of voor spelers die willen weten waarom ze dagelijks in de file zitten. “Saboteur” in het kwadraat.

Verkrijgbaar met  Nederlandstalige spelregels en kaarten.

Brillance

Editor : Editions Oriflam

2-6

60’

10+

Règles de jeu - spelregels

English rules : Available on request

Règles de jeu

Nederlandstalige spelregels

Pion «Casse»

Botsingmarker en Pechmarker

Pion «Obstacle»

Obstakelpion

Pion «Commande»

Bestellingsmarker

Compteur de tour

Toerenteller

Pion «+1»

 «+1» marker

Pion «-1»

 «-1» marker

Errata (first edition) :

Mise en place : S’il y a moins de 6 joueurs (et non 4), placez les chariots neutres également sur le plateau de jeu.

Concurrents errants : à 4 joueurs, on dispose de 2 points de déplacements au lieu de 4.

Opstelling :

Wanneer er minder dan 6 spelers (en niet 4) zijn, plaats dan de neutrale karren ook op het speelbord.

Zwervende concurrenten : met 4 spelers beschikt men over 2 bewegingspunten in plaats van 4.

Variante 1 :

Le premier joueur déplace chaque chariot d’une case, le 2ième de 2 cases, le 3ième de 3 cases et ainsi de suite jusqu’au maximum de 5 cases.

Le jeu progresse dans le sens des aiguilles d’une montre sans que le premier joueur ne change.

On joue toujours 10 tours de jeu.

 

De eerste speler verplaatst elke kar 1 vak, de tweede 2 vakken, de derde 3 vakken en zo voort tot het maximum van 5 vakken. Het spel verloopt in uurwijzerzin zonder dat de startspeler wijzigt.

Men speelt altijd 10 spelbeurten.

 

Variante 2 :

A son tour, on ne peut jouer qu’une carte Evénement (hormis la carte pot-de-vin, qu’on joue pendant le tour d’un adversaire).

A la fin de son tour, on pioche une nouvelle carte Evénement, uniquement si on n’a pas joué de carte Evénement.

 

In zijn beurt mag een speler slechts één Evenement kaart uitspelen (uitgenomen de Steekpenning kaart, die uitgespeeld wordt tijdens de beurt van een tegenstander).

Alleen als hij in zijn beurt geen Evenement kaart uitgespeeld heeft, mag een speler een nieuwe kaart op het einde van zijn beurt bijtrekken.

Clarifications :

Quand les brigands s’arrêtent à côté d’un chariot, ils ne peuvent voler qu’une marchandise de ce chariot, même s’il reste plus de points de mouvement à dépenser.

A la fin de la partie, on compte les pions Commande des échoppes qui ont été livrées complètement. Les échoppes livrées partiellement ne rapportent rien.

Verduidelijkingen :

Wanneer de boeven stoppen naast een kar, mogen ze slechts één goed van deze kar stelen, zelfs als er nog extra bewegingspunten overblijven.

Op het einde van het spel, telt men de bestellingsmarkers van de winkels die volledig bevoorraad zijn. De winkels die slechts gedeeltelijk bevoorraad zijn, leveren geen punten op.

Suggestion :

Pour avoir des pions plus épais, il convient des les coller sur une feuille de carton et des les découper soigneusement au ciseaux (10 min. de travail et des heures de plaisir).

Suggestie :

Om dikkere pionnen te hebben, kun je de pionnen op een stuk karton kleven en ze met een schaar zorgvuldig uitknippen (10 min. werk en uren plezier).