Natuurwerkgroep De Gavers logoheader  
 
   

Vogels

Reeds 274 soorten vogels werden waargenomen. Zie hier voor een volledige lijst.

Vogels kijken en De Gavers zijn sedert het ontstaan van het gebied nauw met elkaar verbonden. Het verschijnen van de Fuut eind de jaren 60 op de plas, toen nog een zeldzame soort, illustreerde de potenties voor dit gebied. Geen wonder dat de fuut dan ook het symbool van NWG De Gavers werd.

In het gebied werden reeds 274 soorten vogels waargenomen. De Gavers hebben eigenlijk twee gezichten, de drukke recreatieve Gavers die vooral in de zomer veel mensen aantrekken en de winterse Gavers voor stille(re) bezoekers.

geoorde fuutDe wintermaanden staan garant voor veel watervogels. Vooral veel duikeenden zoals Tafeleend en Kuifeend, overwinteren op de plas, samen met honderden Meerkoeten. Ook Fuut en Dodaars overwinteren er in mooie aantallen, samen met enkele Geoorde Futen. Grondeleenden zijn er, maar in kleinere aantallen. Vooral rond de derde landtong zie je kleine groepjes Wintertaling, Krakeend en Smient. Daartussen enkele Brilduikers en sporadisch een Grote Zaagbek of een Nonnetje. De laatste jaren overwinteren steeds meer Roerdompen in het gebied, de kijkhut De Fuut in het natuurreservaat zorgt voor fraaie plaatjes. Ook de Waterral laat zich hier goed bekijken. Buizerd en Sperwer zijn dagelijks waarneembaar, Slechtvalk jaagt regelmatig in het gebied. In het domein foerageren Sijs, Vink, Kneu, verschillende mezensoorten, ... met geregeld Appelvink en Goudvink. In de rietkragen slapen Rietgorzen en Waterpiepers.woudaap

De zomers zijn rustiger op ornithologisch vlak. Dodaars en Fuut broeden hier. In het verste Reigerbos situeert zich een kolonie van ongeveer 80 koppels Blauwe Reiger. Sperwer, Buizerd en Boomvalk zijn trouwe broedvogels, net zoals een resem kleine zangertjes. Naast Steenuil en Ransuil is ook de Bosuil hier broedvogel geworden. Dé ster van het reservaat is uiteraard de Woudaap, die hier sedert jaren broedt en vanuit "de Fuut" prima waarneembaar is. Ook de Ijsvogel is er trouw te gast. Tussen deze twee periodes in, situeert zich de vogeltrek. Deze is iets minder massaal tijdens het voorjaar maar vooral het najaar biedt een rijk assortiment aan overtrekkende aalscholvers, ganzen, roofvogels en zangvogels. De "place to be" is de Koutermolen aan parking Zuid die tijdens die periodes bijna dagelijks bemand is. Het voorjaar is hét moment om rond de plas de eerste zwaluwtjes, sterntjes en steltlopers te zien. Ook Bruine Kiekendief, Visarend en Zwarte Wouw zijn vaak en regelmatig ter plekke.

boomvalkTussen die 274 soorten zitten ook enkele "krenten": voor de regio of voor Vlaanderen zeldzame doortrekkers en dwaalgasten zoals Kuifaalscholver, Ralreiger, Zwarte Ibis, Kleine Topper, Roodpootvalk, Klein Waterhoen, Vorkstaartplevier, Poelruiter,Kleine Burgemeester, Lachstern, Alpengierzwaluw, Bijeneter, Roodstuitzwaluw; Bladkoning, Waterrietzanger, …

Samengevat kun je stellen dat het hele jaar door vogels kijken aan De Gavers heel wat mogelijkheden biedt. Info over de waarnemingen is het hele jaar door terug te vinden via waarnemingen.be

 

 

Wie graag vogelfoto's ziet waarvan er niet weinige op De Gavers genomen werden kan terecht op de website van Yves Baptiste

 

 
  © NWG De Gavers vzw - webmaster Marc Tailly