Natuurwerkgroep De Gavers logoheader  
 
   

Lijst waargenomen vogels

Totnogtoe werden op en rond De Gavers 274 soorten vogels waargenomen. In deze lijst zijn enkel de door het BAHC gehomologeerde waarnemingen opgenomen. Toestand 25/12/2011

br=  BROEDVOGEL
ex= EXOOT
z=   ZELDZAAM (5 waarnemingen of minder)

Roodkeelduiker                                             
Parelduiker                                          
Ijsduiker                                            z
Dodaars                                             br
Fuut                                                   br
Roodhalsfuut
Kuifduiker
Geoorde Fuut
Aalscholver
Kuifaalscholver                                   z
Roerdomp
Woudaap                                           br
Kwak
Ralreiger                                            z
Koereiger
Kleine Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Blauwe Reiger                                    br
Purperreiger
Zwarte Ooievaar
Ooievaar
Lepelaar
Zwarte Ibis                                        z
(Heilige Ibis)                                      ex
(Flamingo)                                         ex
Knobbelzwaan                                    br
Kleine Zwaan
Wilde Zwaan
(Zwarte Zwaan)                                 ex
Rietgans
Kleine Rietgans
Kolgans
Grauwe Gans
(Canadese Gans)                               br/ex
(Brandgans)                                      ex
Rotgans                                            z
(Indische Gans)                                ex
(Sneeuwgans)                                    ex
(Nijlgans)                                            br/ex
(Casarca)                                           ex
Bergeend
(Mandarijneend)                               ex
(Carolina-eend)                                  ex
Smient
Amerikaanse Smient                        z
Krakeend
(Siberische Taling)                             ex
Wintertaling
Wilde eend                                         br
Pijlstaart
Zomertaling
(Blauwvleugeltaling)                         ex
Slobeend
Krooneend
Tafeleend                                             br
Witoogeend
Kuifeend                                               br
Kleine Topper                                      z
Topper
Eider
Ijseend
Zwarte Zee-eend
Grote Zee-eend
Brilduiker
Nonnetje
Middelste Zaagbek
Grote Zaagbek
(Rosse Stekelstaart)                         ex
Wespendief
Zwarte Wouw
Rode Wouw
Vale Gier                                               z
Bruine Kiekendief
Blauwe Kiekendief
Grauwe Kiekendief
Havik
Sperwer                                                 br
Buizerd                                                   br
Ruigpootbuizerd
Steenarend                                          z
Visarend
Torenvalk                                              br
Roodpootvalk                                      z
Smelleken
Boomvalk                                              br
Slechtvalk
Patrijs                                                     br
(Fazant)                                                 br/ex
Waterral                                                br
Porseleinhoen
Klein Waterhoen                                z
Waterhoen                                           br
Meerkoet                                             br
Kraanvogel
Scholekster
Steltkluut
Kluut
Vorkstaartplevier                               z
Kleine Plevier                                      br
Bontbekplevier
Strandplevier                                       z
Goudplevier
Zilverplevier
Kievit                                                       br
Kanoet                                                   z
Kleine Strandloper
Temminck's Strandloper                 z
Krombekstrandloper
Drieteenstrandloper
Bonte Strandloper
Kemphaan
Bokje
Watersnip
Houtsnip
Grutto
Rosse Grutto
Regenwulp
Wulp
Zwarte Ruiter
Tureluur
Poelruiter                                              z
Groenpootruiter
Witgat
Bosruiter
Oeverloper
Steenloper
Grauwe Franjepoot                          z
Rosse Franjepoot                              z
Middelste Jager                                  z
Kleine Jager
Grote Jager                                          z
Zwartkopmeeuw
Dwergmeeuw
Vorkstaartmeeuw                             z
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Geelpootmeeuw
Pontische Meeuw
Kleine Burgemeester                       z
Grote Burgemeester                        z
Grote Mantelmeeuw
Drieteenmeeuw
Lachstern                                              z
Reuzenstern
Grote Stern
Visdief
Noordse Stern
Dwergstern
Witwangstern
Zwarte Stern
Witvleugelstern
Holenduif                                              br
Houtduif                                                br
Turkse Tortel                                       br
Zomertortel                                         br
(Halsbandparkiet)                              ex
Koekoek                                                br
Kerkuil
Steenuil                                                 br
Ransuil                                                    br
Bosuil
Velduil
Gierzwaluw
Alpengierzwaluw                               z
Ijsvogel                                                  br
Bijeneter                                               z
Hop
Draaihals
Groene Specht                                   br
Zwarte Specht                                     z
Grote Bonte Specht                          br
Middelste Bonte Specht                 z
Kleine Bonte Specht                         br
Kuifleeuwerik
Boomleeuwerik
Veldleeuwerik                                    br
Strandleeuwerik                                z
Oeverzwaluw                                      br
Boerenzwaluw                                    br
Roodstuitzwaluw                               z
Huiszwaluw                                          br
Grote Pieper                                        z
Duinpieper                                           z
Boompieper
Graspieper                                           br
Roodkeelpieper                                 z
Waterpieper
Oeverpieper
Gele Kwikstaart                                  br
Grote Gele Kwikstaart
Witte Kwikstaart                                br
Pestvogel                                              z
Winterkoning                                      br
Heggenmus                                          br
Roodborst                                             br
Nachtegaal                                           br
Blauwborst                                           br
Zwarte Roodstaart                            br
Gekraagde Roodstaart                    br
Paapje
Roodborsttapuit                                 br
Tapuit
Beflijster
Merel                                                      br
Kramsvogel                                          br
Zanglijster                                             br
Koperwiek
Grote Lijster                                         br
Cetti's Zanger                                      br
Sprinkhaanzanger                              br
Snor                                                         z
Waterrietzanger                                 z
Rietzangerz                                          br
Bosrietzanger                                      br
Kleine Karekiet                                   br
Grote Karekiet
Spotvogel                                              br
Orpheusspotvogel                            z
Braamsluiper                                       br
Grasmus                                                br
Tuinfluiter                                             br
Zwartkop                                               br
Bladkoning                                            z
Fluiter
Tjiftjaf                                                     br
Fitis                                                          br
Goudhaan                                             br
Vuurgoudhaan
Grauwe Vliegenvanger                   br
Bonte Vliegenvanger
Baardman
Staartmees                                           br
Glanskop
Matkop                                                  br
Zwarte Mees
Pimpelmees                                         br
Koolmees                                              br
Boomklever                                         br
Boomkruiper                                       br
Buidelmees
Wielewaal                                             br
Grauwe Klauwier                               z
Klapekster
Gaai
Ekster                                                     br
Roek                                                        br
Zwarte Kraai                                         br
Bonte Kraai                                           z
Spreeuw                                                br
Huismus                                                 br
Ringmus                                                 br
Vink                                                         br
Keep
Europese Kanarie
Groenling                                              br
Putter                                                     br
Sijs
Kneu                                                       br
Frater
Barmsijs
Kruisbek
Roodmus                                               z
Goudvink
Appelvink
Ijsgors                                                     z
Sneeuwgors                                         z
Geelgors                                                z
Grijze Gors                                           z
Ortolaan
Dwerggors                                            z
Rietgors                                                 br
Grauwe Gors                                       br

De Gavers, Harelbeke
274 vogelsoorten
br=  BROEDVOGEL
ex= EXOOT
z=   ZELDZAAM (5 waarnemingen of minder)

 

 

 
  © NWG De Gavers vzw - webmaster Marc Tailly