Welcome to www.deduvels.net

Website Inhoud

De Duvels

Agenda

Uitnodiging

Pers

Maak uw keuze!

 

 

Disclaimer.!

 

Site Disclaimer:

Op deze site van "De Duvels" (www.deduvels.net te België) zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. De verschillende pagina's, links, simulaties en informatie die u raadpleegt of verkrijgt op of via deze website hebben een zuiver informatieve waarde. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.

De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt."LCD" staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. "LCD" geeft geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, gegevens of publicaties. "LCD" heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden nl.: de opdrachtgevers. "LCD" aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. De verstrekte informatie vormt geen aanbod, diensten of -producten. Enkel indien uitdrukkelijk anders weergegeven, zal de verstrekte informatie een aanbod in opdracht van de opdrachtgevers van de site uitmaken. Dergelijk aanbod richt zich niet tot personen die de site "De Duvels" bezoeken, betreden of gebruiken vanuit andere landen of rechtsgebieden dan België, behalve indien deze expliciet worden vermeld. "LCD" wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. De veiligheid en juistheid van data op websites kunnen niet gewaarborgd worden, aangezien de informatie kan onderschept of gesaboteerd worden, verloren gaan of virussen kan bevatten. De Site bouwer "LCD" wijst bijgevolg elke aansprakelijkheid af in alle denkbare gevallen en of vormen. "LCD" garandeert evenmin dat "De Duvels" -sites foutloos of ononderbroken functioneren.
Op "De Duvels" -sites wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door "LCD" niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. "LCD" wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie bij de opdrachtgevers van de site "De Duvels" van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.


U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking op de siteinformatie of gebruikte code zoals, HTML, Flash of Java code, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van "De duvels" -site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgeversen gegevens over te nemen. Eveneens is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van sitebouwer "LCD" code over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Met andere woorden : gebruik van de siteinformatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de sitebouwer of de opdrachtgevers, is zonder schriftelijke toesteming verboden.

Deze site " De Duvels ", met eventuele hyperlinks, kan vertrouwelijke informatie bevatten, onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van de sitebouwer "LCD" stroken.

Door deze site te bekijken of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met alle voorwaarden.

Deze voorwaarden kunnen op elk moment wijzigen.

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!