Artikels betreffende Linkebeek

Het ligt in de bedoeling om op deze bladzijde enkele korte teksten te verzamelen in verband met Linkebeek. Voor langere bijdragen zijn er koppelingen in het menu links naar andere pagina's.

Geschiedkundige bijdragen

Het Wapenschild

Het wapenschild van Linkebeek bestaat uit een zilveren achtergrond doorsneden door een rode keper met 3 zwarte koppen omwonden met een rood lint.

wapen

Lennik heeft hetzelfde schild als Linkebeek met dit verschil dat Lennik een vierkante "mannelijke" en Linkebeek een ovalen "vrouwelijke" vorm heeft. De laatste vrouwe van Linkebeek, Maria Barbara de Man de Speelhoven, was immers de dochter van de heer van Lennik.

Over de betekenis van de 3 morenkoppen zijn er heel wat discussies. Morenkoppen werden eerst gebruikt na de overwinning op de Sarracenen in Portugal en later bij de kruistochten. Maar het gebruik in de wapenschilden gebeurde slechts 2 à 3 eeuwen later; men kan dus moeilijk aannemen dat deze figuur werd aangenomen door families die zich verdienstelijk zouden gemaakt hebben in de strijd tegen de islam.
Het aanwenden in de wapenschilden valt echter samen met het modeverschijnsel om godsdienstige figuren in het zwart af te beelden: de H. Mauritius (Saint Maure in het frans, vertaald de H. Moor), Zwarte Piet, één der driekoningen, O.L.Vrouw (in Halle en oorspronkelijk ook in Alsemberg).
Het is dus aannemelijk dat morenkoppen een uitvloeisel zijn van deze trend; hierbij moet opgemerkt worden dat zwarte hoofden mooi contrasteren op een zilveren achergrond.

In ons geval zijn de 3 zwarte mannenhoofden een uitbeelding van de naam "de Man"; een voorbeeld van een 'sprekend' schild. Op dezelfde wijze worden morenkoppen gebruikt in de schilden van de families Schwartzkopf, Lenoir, Moreau...

naar de top

Landschappen

Toponymie

LINKE-beek

Over de herkomst van het eerste gedeelte "LINK" bestaat plaatselijk een hele controverse. Suggesties zoals "links van..." en een "link tussen..." zijn duidelijk naast de kwestie.

Een hardnekkige misvatting is de relatie met het Angelsaksische "golf-link": een weidehelling voor de geliefkoosde Engelse sport. Vermits we hier nooit verbleven hebben onder Angelsaksische invloed is ook deze betekenis te verwerpen.

De echte betekenis is te zoeken in de periode van de ontginning van onze streek na de Germaanse invasie in het begin van de Middeleeuwen. In het Oud-Germaans betekent "LINK" een ring of een bocht. Inderdaad moet de grote bocht in de LinkeBEEK de eerste bewoners sterk opgevallen zijn. Op dit ogenblik is dit minder duidelijk wegens de soms overdadige begroeiing van de beekvallei met bomen; op de kaart is het echter heel duidelijk. Het huidige Linkebeek-dorp ligt binnen deze bocht.
Kortom: LINKEbeek betekent "Beek met de BOCHT".

De naam "LINKEBEEK" is ook een wijk in Denderwindeke, een (vroegere) hoeve in Bornem en een beek in Noordpenne (Noord-Frankrijk nabij Cassel).

naar de top

 

Aanvullingen

bij de "Geschiedenis van Linkebeek"

Tussen 1999 en 2013 zijn een hele reeks artikelen verschenen in het cultuurblad 'Sjoenk'" als aanvulling op en verbetering van de 'Geschiedenis van Linkebeek', verschenen in 1957. Deze teksten en andere zijn geplaatst op de webruimte Dropbox en kunnen aldaar bekeken en afgehaald worden via onderstaande link:

Geschiedenis aanvulling

Men kan zowel het gehele pakket afhalen (via een zip-pakket) als één artikel naar keuze. In het eerste geval kan het een paar minuten duren eer het zip-pakket volledig is 'gedownload'; pas daarna kan men het pakket 'uitpakken'.

Het boek "Geschiedenis van Linkebeek" is uitverkocht maar ingebonden kopies zijn te verkrijgen op het Linkebeeks Archief voor de prijs van 10 €. Rond 2000 werden twee zulke exemplaren geschonken aan de bibliotheek van Linkebeek en zij kunnen aldaar geconsulteerd worden. 

Studie van de straten en pleinen

Studie van de straten en pleinen

De studie van alle straten en pleinen volgens een fichesysteem, een oude droom van Alex Geysels, werd pas verwezenlijkt in 2013. Het is een basistekst die uiteraard kan aangevuld en verbeterd worden. Hier en daar is er een overlapping met de vorige reeks (aanvullingen bij de Geschiedenis).

Ook dit geheel kan men vinden in dropbox en het kan aldaar afgehaald worden op de wijze zoals hiervoor beschreven via onderstaande link:

Stratenpleinen 

naar de top