[Home] [Actua] [Evolutietheorie] [Creationisme] [Wetenschap] [IC debat] [VS] [Europa] [Knelpunten] [Onderwijs] [Politiek] [Missing links]

Juridische argumenten

De wetgeving
Het spreekt soms tot de verbeelding hoe een wet, zoals bijvoorbeeld de
balanced treatment act, tot stand is gekomen.  Bovendien dringt het niet meteen tot ons door wat de gevolgen hiervan zijn in het openbaar onderwijs. Creationisten hebben handig ingespeeld op de wetgeving, maar ze hebben zich soms ook rechtstreeks tot de openbare scholen gewend. Door regels van eerlijkheid, vrijheid en dergelijke in te roepen kregen ze gehoor bij de beleidsvoerders. Ook hun verbale en sociale behendigheden hebben een rol gespeeld in het opkomende succes van creationistische literatuur. Zo werden bijvoorbeeld exemplaren van creationistische werken gratis toebedeeld aan de openbare scholen.

Wanneer creationisten ijveren voor een plaats in het onderwijscurriculum maar die niet krijgen, verwijten ze vaak dat de wetgeving onjuist is. Hierbij verwijzen ze dan naar eerlijkheidsregels, de meerderheidsregel, het ouderlijk recht, academische vrijheid en gelijkheid.

The Monkey Trial

‘Eerlijkheid’?
Hoewel creationisten zich vaak beroepen op eerlijkheid om creation science in het curriculum op te nemen, laten ze deze regel naar anderen toe links liggen als ze daar de kans toe hebben. Zo werd bijvoorbeeld een act uitgevaardigd die de voorkeur uitdrukte om creation science te onderwijzen en de evolutietheorie niet. Er werd in de act ook bepaald dat er een leidraad beschikbaar moest zijn voor creation science, niet voor de evolutietheorie. Ook werden middelen gegeven voor creation science terwijl deze aan de evolutietheorie ontzegd werden. En tenslotte werd bepaald dat zij die geloofden in creation science niet gediscrimineerd mochten worden, maar er werden geen beschermende maatregelen getroffen voor zij die evolutie of een andere niet-creationistische theorie zouden onderwijzen.

Onder meer om de verschillende geloofsovertuigingen te respecteren werd ‘The First Amendment’ uit ‘The American Constitution’ samengesteld uit een ‘Establishment Clause’ (geen wet mag goedgekeurd worden die een religie vestigt) en een ‘Free Exercise Clause’ (geen wet mag uitgevaardigd worden die de vrije beoefening van religie belemmert).

‘The First Amendment’:

“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.”

Men is vrij om gelijk welke geloofsovertuiging aan te houden, net zoals men vrij is om er geen te hebben. De bedoeling is om neutraal met de dilemma’s rond religie te kunnen omgaan en vrijheid te garanderen. Omwille van de gegarandeerde vrijheid ontstaan soms discussies over de grenzen hieraan. De first amendment erkent religieuze pluraliteit. Omwille van de verschillende doelstellingen die de twee clausules beogen ontstaan onduidelijkheden, bijvoorbeeld waar het bezorgen van vrijheid ophoudt en het vestigen of bevoordelen van religie begint.Het is volgens creationisten onfair en eenzijdig om enkel en alleen de evolutietheorie te onderwijzen.  Doch hierbij valt meteen op te merken dat het helemaal niet oneerlijk is om te onderwijzen wat juist is. Het creationisme wordt niet gecensureerd, het wordt alleen niet als een wetenschappelijke discipline in het curriculum opgenomen omdat het er niet in thuishoort. 

Creationisten menen dat de evolutietheorie een anti-religieuze doctrine is. Ze vinden dat hun recht op vrijheid van religie geschonden wordt als de evolutietheorie en niet het creationisme onderwezen wordt. Evolutie is echter een theorie en geen religieuze doctrine. Er kan dus geen sprake zijn van een bevoordeling van de ‘evolutiedoctrine’ tegenover het christendom of van een schending van de vrijheidsrechten. Het blijft wel een moeilijk punt om zij die de theorie van Darwin als een bedreiging voor de letterlijke interpretatie van het bijbels scheppingsverhaal zien duidelijk te maken dat Darwin geen concurrerende religie heeft geconstrueerd maar een theorie over het ontstaan en de evolutie van mens en dier.

Een voorbeeld


[Contact] [Disclaimer]