Brüksel İncili (Avederanagan) Kilisesi

 

 

İncil ve Tarih Işığında Yehova Şahitlerinin Yanılgıları


Yehova Şahitlerine Göre Kurtuluş
Yehova Şahitlerine Karşı Tavrımız Ne Olmalıdır?
Yehova Şahitleri ve Dünyamızın Geleceği
Giriş

Tarikatlar ve Yehova Şahitleri Hakkında Bir Kaç Söz.

İddiaları

Yehova Şahitleri Kendileri ve Yayınları Hakkında Neler İddia Eder?

Tarihleri


 Yehova Şahitleri Nasıl Ortaya Çıktı?

Yehova Şahitleri'nin Öğreti Değişiklikleri ve Sahte Peygamberlikleri.

Yehova Şahitleri'nin Bu Tarihsel Gerçeklere Karşı Tutumu Nedir?

Kutsal Kitap'a Tutumları


Yehova Şahitleri İçin Kutsal Kitap Tek Yetki midir.

Öğretileri


İsa Mesih'in Dönüşü 1914 Yılında Oldu mu?

İsa Mesih'in Dirilişi Nasıl Oldu? Ruh Olarak mı Yoksa Bedensel Olarak mı?

İsa Mesih Kimdir? Yaratılmış bir Melek mi Yoksa Tanrı mıdır?

Kutsal Ruh Faal Bir Kuvvetmi Yoksa Tanrısal Bir Kişilik midir?

Günahlılar İçin Bir Diriliş ve Yargı Olacak mıdır?

Ölümden Sonra Bir Yaşam ve Bir Cehennem Yargısı Var mıdır?

Bazı Uygulamaları


Yehova Şahitlerinin Kan Nakli Konusundaki Tutumları Kutsal Kitaba Uygun mudur?

Yehova Şahitleri ve Bazı Hristiyan Kutlamaları.


Yehova Şahitlerinde Rabbin Sofrasının Kutlanışı.

Genel İncelemeler


Tanrının İsmi "YEHOVA" Olarak mı Söylenir?

İsa Mesih Haçta mı Yoksa Düz Bir Direk Üstünde mi Öldü?

Yehova Şahitleri Tanrı Tarafından mı Yoksa Cinler Tarafından mı Yönetiliyor.

Yehova Şahitlerinin Nazi-Hitler Yönetimine Karşı Gerçek Tutumları Nel olmuştur?

Yehova Şahitlerinin Kutsal Kitap Işığında Temel Yanılgıları Nelerdir?

Yehova Şahitlerinin 1914 Yılı ile İlgili Öğretileri Güvenilir midir?

Sadık ve Basiretli Köle Öğretisi İncile (144 bin) Uygunmudur?

Yehova Şahitlerini Terk Edenlerin Tanıklıkları
Ben de bir Şahidim.
Haberler

Yehova Şahitlerinin Kutsal Kitap Işığında Temel Yanılgıları Nelerdir?

Yehova Şahitleri teşkilatı önceleri Protestan daha sonra da Adventistliğe bağlanmış biri olan Charles Taze Russsell tarafından 1879 yılında Amerika'da kurulmuştur. Bu teşkilat ilk olarak ‘İkinci Adventistler' olarak bilinen Adventist bir kilise içinde yeni bir akım olarak oluşmuştur. Aynı zamanda bu teşkilatın kökeninde ezoterik ve mistik bir akım olan Masonculuğun da iz ve etkileri vardır. Y. Şahitlerinin çoğu temel öğretileri de zaten bu akımlardan gelmektedir. Bugün Yehova Şahitlerinin merke z idare yeri Amerika'nın Brooklyn şehrinde bulunmaktadır. Dünyadaki tüm Yehova Şahitleri buradan 'sadık ve basiretli köle' veya ‘Merkez Yönetim Kurulu' olarak bilinen küçük bir grup tarafından yönlendirilmektedir.

Yehova'nın Şahitleri dünyada 6 milyondan fazla aktif bir üyeye sahiptirler. 2000 yılında Türkiye'deki aktif Y. Şahitlerinin sayısı ise 1450 idi. Yehova'nın Şahitleri'nin başlıca propaganda araçları renkli ve güzel resimlerle süslenmiş ‘Gözcü Kulesi', ‘Uyanın' dergileri ve Cemiyet tarafından basılmış kitap ve broşürlerdir. İnançlarını yayma usulleri de kapıdan kapıya, ev ev gezerek dergi ve ücretsiz tetkik sunmalarıdır. Belirtmeliyiz ki, son senelerde özellikle Avrupa ülkelerinde Yehova Şahitlerinin sayısı durağan olmaya ve hatta gerilemeye başlamıştır.

Sevgili okuyucumuz bu yazımızın başlıca amacı Yehova Şahitlerinin Kutsal Kitap ışığında temel yanılgılarını neler olduğunu gösterip bizlerin bir teşkilata değil fakat diri Rab İsa'ya ve O'nun sözü olan Kutsal Kitap'a güvenip bağlanmasına yardımcı olmaktır. Bu yazıyı Kutsal Kitap eşliğinde ve verilen her bir ayeti yerinden bulup, okuyarak incelemenizi salık veriyoruz (Elçi 17:11).

KUTSAL KİTAP IŞIĞINDA YEHOVA ŞAHİTLERİNİN YANILGILARI

YANILGI 1 . Yehova Şahitleri her fırsatta kendilerini gerçeğe sahip tek dinsel teşkilat olarak tanıtıp, yeryüzünde Tanrı'nın seçip tasvip ettiği, tek görünür aracı kanalı, peygamberi ve teşkilatı olduklarını iddia ederler. Yine onlara göre bu teşkilatın ‘sadık ve basiretli köle' olarak son zamanlarda ortaya çıkacağı da bizzat İsa Mesih tarafından Matta 24:45-47'de ve Malaki 4:5-6'da da ‘İlya peygamber olarak çok önceden pey-gamberlikle bildirilmiştir. Onlara göre bu teşkilatın dışında hiçbir yerde kurtuluş yoktur. Diğer bütün kilise ve kurumlar da tamamen Şeytan'ın temsilcileri ve hizmetkarları olup ruhani Babil'i oluştururlar.

Fakat Kutsal Kitap'ın Tesniye 18:20-22 ve Yeremya 28:9 ayetleri Yehova Şahitleri teşkilatının sahte peygamber olduğu gerçeğini göstermektedir. Çünkü Y. Şahitleri kuruluşlarından bu yana dünyanın sonu ve Armagedon savaşı hakkında birçok önbildiri veya peygamberliklerde bulunmuş fakat bunlardan bir tanesi bile gerçekleşmemiştir. Örneğin Yehova Şahitleri sırayla önce 1914, 1918, daha sonra 1925 ve 1975 yılları için dünyanın, kötü sistemin sonunu ve Armage d on savaşının gerçekleşeceğini ilan etmiş fakat bunlar kesinlikle yerine gelmemiştir.

Bundan başka Yehova Şahitleri dirileceklerine inandıkları İbrahim, İshak, Yakup, Musa gibi kutsalları konuk etme amacıyla 1929 yılında BETH-SARİM adını vermiş oldukları bir bina bile inşaa ettirmişlerdir! Bu kutsallar dirilmeyince de onlar için yapılmış olan bu ev satışa çıkarılmıştır!

Yine Y. Şahitleri seneler boyunca 1914 doğumlu veya o zamanlarda yaşamakta olan insan neslinin yok oluşundan önce dünyamızın sonunun geleceğini ve yeryüzümüzün cennete dönüştürülececeğini ilan etmişlerdir. Fakat bu önbildiri de gerçekleşmediğinden şimdi değiştirilmiştir. Evet, Kutsal Kitap'ın belirttiği gibi ‘bir peygamberin söylediği çıkınca bilinir ki o gerçekten RABBİN göndermiş olduğudur' ve ‘Peygamber Rabbin ismiyle söylediği zaman o şey çıkmaz ve olmazsa Rabbin söylemediği şey odur. Peygamber hüstahlıkla konuşmıştur. Ondan korkmayacaksın' (Tes. 18:20-22, Yer. 28:9)

YANILGI 2 . Yehova Şahitleri sürekli yalnızca Kutsal Kitap'a dayandıklarını ve yalnızca onu izlediklerini ileri sürerler. Fakat gerçekte onlar Kutsal Kitap ve İsa Mesih'ten ziyade başlarında bulunup ‘sadık ve basiretli köle' adlandırdıkları merkez teşkilata taparcasına bağlı olup, onu izlemektedirler. Onlara göre bu teşkilata bağlanmayanlar Tanrı'nın onayını kesinlikle kazanamazlar.

YANILGI 3 . Y. Şahitleri yine Kutsal Kitap gerçeklerini anlamak ve insanlığı kurtuluşa götürmek için Tanrı tarafından yalnızca kendi teşkilatlarının seçilip, atandığını öğretmektedirler. Oysa Kutsal Kitap'ta açık bir şekilde görmekteyiz ki, Kutsal Ruh'un yardımıyla her bir insan Kutsal Kitap'ın kurtuluş sağlayan iyi haberini anlayabilir ve her hangi bir teşkilata bağlanmaksı z ın da Mesih'teki kurtuluşa erişebilir. Kurtuluş iyi işler veya herhangi bir teşkilata veya kiliseye bağlanmakla değil yalnızca İsa Mesih'e ‘iman etmekle, inayet yoluyladır' '.

YANILGI 4 . Yehova Şahitleri başlangıçtan bu yana öğretmişlerdir ki, yaymış oldukları öğretiler kendi şahşi fikirlerinden değil ama Kutsal Ruh'un aydınlatması yoluyla ‘yeni ışık' olarak Tanrı tarafından ‘sadık ve basiretli kölelerine' verilmektedir. Oysa kurulduklarından bu yana yaymış oldukları bu temel öğretilerinin binlercesi bırakılmış veya değiştirilmiştir. Şüphesiz kaynağı Tanrı'ya dayanan bir öğretinin daha sonradan değiştirilmeye veya düzeltilmeye gereksinimi olmaz. ‘Yeni ışıklar' düşüncesi Kutsal Kitap'a aykırıdır ve bu değişiklikler bu teşkilatın ve öğretilerinin Tanrı'dan kaynaklanmadığına başka bir kanıttır.

YANILGI 5 . Y. Şahitleri öğretirler ki, İsa Mesih 1914 yılında göze görünmez bir tarzda dönmüş ve bu tarihte O'nun ikinci gelişi gerçekleşmiştir. Aynı zamanda İsa bu tarihte Şeytan'ı gökten yeryüzüne atarak tahta geçmiş ve bu tarihte gökte kırallığını kurmuştur. Bu onların temel bir öğretisidir. Fakat Kutsal Kitap çok açık bir tarzda Rabbimiz İsa Mesih'in dönüş tarihinin ve Tanrı'nın kırallığının kuruluş tarihinin hiç kimse tarafından bilinemeyeceğini öğretir.

Aynı zamanda Kutsal Kitap çok açık bir şekilde İsa Mesih'in ikinci gelişinin herkes tarafından görüneceğini ve bu dönüşün yeryüzümüz üzerine olacağını bildirir:

Daha da ötesi Y. Şahitleri 1914 yılında gökte kurulmuş olduğunu ilan ettikleri bu öğretiyle açıkça Galatyalılar 1:6-8 ayetlerinde bildirilip lanetlenen ‘baş ka bir incil' ilan etmiş oluyorlar. Çünkü Rab İsa olsun, öğrencileri olsun sürekli ‘tövbe edin çünkü Tanrı'nın krallığı YAKLAŞMAKTADIR' diye ilanda bulundular ‘1914'de KURULDU' diye değil! Bu görünmez dönüş fikri Y. Şahitleri teşkilatının temel öğretilerine ve misyonuna kaynaklık etmekte ve sapıklığa kaymalarına da temel bir neden teşkil etmektedir.

Aynı zamanda unutulmasın ki, 1914 yılına gelmek için Y. Şahitlerinin dayanmış olduğu Yeruşalim tapınağının M.Ö. 607 yılında yıkılmış olduğu görüşü de tamamen yanlıştır. Tüm tarihsel ve Kutsal Kitap verileri Yeruşalim tapınağının tam yıkılışının 607 değil ama M.Ö. 586 yılı olduğunu göstermektedir. Bu gerçek 1914 tarihinin ve ona dayalı Cemiyetin ileri sürmüş olduğu bütün gör ü şlerin ne derece çürük ve yanlış olduğunu açıkça göstermektedir. Bunun dışında Cemiyet ilk kurulduğu zamanlarda ayni azimle bu dönüşün 1914'de değil, 1874 yılında gerçekleştiğini öğretmekteydi. Ama 50 sene boyunca ilan ettikleri bu 1874 yılı yanlış çıkınc a bunu 1914'le değiştirdiler! Zamanımızda sözkonusu 1914 yılıyla ilgili düşünceler de yavaş yavaş değiştirilmeye başlandı! Cemiyet böyle nereye gidiyor?

YANILGI 6 . Y. Şahitleri İsa Mesih'in yetkin Tanrılığını inkar edip, O'nun Tanrı tarafından ilk olarak yaratılmış başmelek Mikael olduğunu öğretirler. Fakat Kutsal Kitap kesin bir şekilde İsa Mesih'in bir melek olmadığını öğretir:

Kutsal Kitap aynı zamanda İsa Mesih'in kesinlikle yaratılmamış olup, O'nun her zaman Baba Tanrı'yla var olmuş olan ebedi Söz olduğunu öğretir:

Kutsal Kitap, şu ayetlerde yine açıkça İsa Mesih'in yetkin Tanrılığını ilan eder:

YANILGI 7 . Y. Şahitleri teşkilatı İsa Mesih'e dua etmeyi, O'na tapınmayı ve O'nu yüceltmeyi büyük bir günah görerek bunu kesin bir şekilde üyelerine yasaklamaktadırlar. Oysa Kutsal Kitap'ta açık bir şekilde görmekteyiz ki, İsa Mesih'in öğrencileri, takipçileri, melekler, gökteki ve yerdeki tüm varlıklar Mesih'e tapınmakta, O'nu yüceltmekte ve O'na dua sunmaktadırlar. Bu O'nun kesin ve yetkin Tanrılığının başka bir kanıtıdır.

İsa Mesih yalnızca Tanrı'nın sahip olduğu ünvan, isim ve özelliklere sahiptir.

İsa Mesih İncil kesiminde Baba Tanrı ile tamamen özdeşleştirilmektedir. Bu O'nun Baba Tanrı ile birlik ve eşitliğini gösterir:

YANILGI 8 . Y. Şahitleri Kutsal Ruh'un Tanrısal kişiliğini yadsıyıp, O'nun yalnızca Tanrı'nın faal bir gücü olduğunu öğretir. Oysa Kutsal Kitap açıkça Kutsal Ruh'un Tanrısal bir kişilik olduğunu öğretir:

YANILGI 9 . Y. Şahitleri aynı zamanda Üçlü-Birlik inancını da putperest kökenli niteleyip tamamen reddetmektedirler. Oysa Kutsal Kitap'ın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh hakkında öğrettiklerini inceleyip bir sentez yaptığımızda açıkça bu Üçlü-Birlik inancına varırız. Kutsal Kitap'ın başlıca konusu Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tur.

YANILGI 10 . Y. Şahitleri İsa Mesih'in ölüler arasından bedensel dirilişini yadsıyıp, O'nun ölülerden yalnızca bir ruh olarak diriltilmiş olduğunu öğretir. Oysa Kutsal Kitap şüpheye yer vermeyecek bir açıklıkta İsa Mesih'in bedensel dirilişine tanıklık eder:

YANILGI 11 . Y. Şahitleri insanın öldüğü anda varlıktan tamamen silinip yok olduğunu öğretir. Oysa Kutsal Kitap bunun tam tersine insanın ölüm anında yok olmadığını ama varlığını bilinçli bir şekilde Hades'te, ölüler diyarında sürdürdüğünü öğretir:

YANILGI 12 . Y. Şahitleri, günahlı insanların yeryüzünde işlemiş olduğu günahlar için ölümden sonra herhangi bir hesap veya yargıya tabi tutulmayacağını öğretirler. Fakat Kutsal Kitap çok açık bir şekilde her bir insanın yeryüzünde işlemiş olduğu günahlar için yargı gününde diriltilerek, Tanrı önünde hesap vereceğini öğretir:

YANILGI 13 . Y. Şahitleri düzeltilemez durumda bulunan çok ağır günahlı insanların hiçbir suretle diriltilmeyeceğini ve onların cezalandırılmayacağını öğretir. Ölüm onların en son ve en kesin cezasıymış. Oysa Kutsal Kitap bunun tam tersine özellikle bu tür kötü insanların Tanrı tarafından özel bir şekilde yargılanmak veya cezalandırılmak için saklanıldığını vurgular:

YANILGI 14 . Y. Şahitleri ebedi cehennem yargısını da inkar edip, itaatsiz insanların, Şeytan ve cinlerinin sonuçta tamamen yok edileceğini öğetir. Ama Kutsal Kitap açık bir şekilde cehennem cezasının gerçekliğini ve ebediliğini öğretir:

YANILGI 15 . Y. Şahitleri daha ileri giderek Esin kitabında sözü edilen birinci dirilişin 1918 yılında çoktan gerçekleştiğini ve kutsalların bu tarihten itibaren Mesih ile birlikte gökte hüküm sürdüğünü öğretir. Oysa bu öğretinin Pavlus'un kınadığı ‘dirilişin zaten gerçekleşmiş olduğunu' ileri süren ‘İmeneos ve Filitos' sapıklığı olduğu ortadadır. Birinci diriliş yalnızca kilisenin göğe alındığı anda ve bin yıllık Mesih'in egemenliğinin başlangıcında gerçekleşecektir.

YANILGI 16 . Y. Şahitleri dirilişe layık görülen diğer ölülerin de bin yıllık egemenlik boyunca ve gruplar halinde aşama aşama yaşama döndürüleceğini öğretir. Oysa Kutsal Kitap açık bir şekilde Bin yıllık egemenliğin içinde hiçbir dirilişin olmayacağını, dirilişlerin bin yıllık kırallığın başlangıcında inanlılar için, sonunda da inançsızlar için olacağını öğretir:

YANILGI 17 . Y. Şahitleri üzerinde yaşadığımız bu dünyanın hiçbir zaman yok olmayacağını ama sonsuzluk boyunca itaatli insanların konutu olarak duracağını öğretir. Oysa Kutsal Kitap çok açık bir dille bu dünyanın bir gün son bulacağını ve Tanrı'nın yeni bir gök ve yeni bir yer yaratacağını öğreti r:

YANILGI 18 . Y. Şahitleri insanlar için biri yersel diğeri de göksel olmak üzere iki farklı ümidin var olduğunu öğretir. Onlara göre göksel ümide sahip olup Mesih ile gökte hüküm sürecek olanların sayısı yalnızca 144 bin kişidir. Bunların dışında kalan inananlar ise cennete dönüştürülmüş yeryüzümüzde yaşayacaklardır. Fakat Kutsal Kitap inayet döneminde yaşadığımız bu zamanda insanlar için yalnızca tek bi r göksel ümidin var olduğunu ve yalnızca bu ümidin insanlara ilan edilmesi gerektiğini öğretir. Y. Şahitleri yine bununla ayrı bir İncil ilan etmektedirler (Gal.1:6-9). Çünkü İsa Mesih ve Elçileri sürekli bu göksel ümidi ilan ettiler.

YANILGI 19 . Y. Şahitleri açık bir şekilde öğretmektedir ki, Kutsal Kitap'ın yeniden doğuş öğretisi şimdi yalnızca 144 bin kişi için geçerlidir. Diğer insanların yeniden doğmaya gereksinimleri yokmuş. Fakat Kutsal Kitap açık ve kesin bir şekilde kurtuluşun bir koşulu olan bu yeniden doğuşun bütün insanlık için şart olduğunu öğretir:

YANILGI 20 . Y. Şahiteri şimdiki zamanda yalnızca 144 bin kişinin Tanrı'nın çocuğu olup, yalnızca onların bu şekilde adlandırılmaya yetkili olduğunu öğretir. Fakat Kutsal Kitap öğretir ki, İsa Mesih'e iman ederek tövbe eden her bir gerçek Hıristiyan Tanrı'nın çocuğudur ve bu şekilde de adlandırılmaya tam yetkilidir:

YANILGI 21 . Y.Şahitleri yine öğretirler ki, zamanımızda Tanrı önünde imanla tam bir şekilde salih sayılabilecek olanların sayısı yalnızca 144 bin kişidir. Fakat yine Kutsal Kitap çok açık bir şekilde bütün insanların Tanrı önünde günahlı olduğunu ve yine bütün insanların kurtuluş için imanla salih sayılmaya gereksinimleri olduğunu öğretir:

YANILGI 22 . Y. Şahitleri yine öğretirler ki, Mesih'in haç üzerinde vermiş olduğu fidyenin tam değerinin uygulanışı şimdiki yaşamda yalnızca 144 bin kişi içindir. Bu fidye şimdi yalnızca 144 bin kişiyi tam bir şekilde kurtarmaktadır. Diğer itaatli insanlar içinse bu fidye yalnızca Armagedon savaşından sağ geçmeyi ve yenid e n denenmek amacıyla yeni yeryüzünde diriltilmeyi sağlamaktaymış. Oysa Kutsal Kitap Mesih'in fidyesinin daha şimdiden tövbe eden her bir insan için geçerli olup, onları tam bir şekilde kurtarmaya yeterli olduğunu öğretmektedir. Ölümden sonra kimseye kurtul u ş amacıyla başka bir denenme veya fırsat verilmeyecektir.

YANILGI 23 . Y. Şahitleri daha ileri giderek İsa Mesih'in şu anda bütün insanlık için değil ama yalnızca 144 bin kişi için özel bir aracılık hizmeti yaptığını ileri sürmektedirler. Oysa Kutsal Kitap şimdi İsa Mesih'in kurtuluşunu arayan bütün günahlı insanlık için aracılık yaptığını öğretir.

YANILGI 24 . Y. Şahitleri yine öğretirler ki, Rabbin akşam yemeğinden, ekmek ve şarap sembollerinden yalnızca 144 bin kişinin almağa hakları vardır ve yine onlara göre bu yemek senede yalnızca bir kere yapılmalıdır. Oysa Kutsal Kitap bu ruhani sofranın yalnızca 144 bin kişi için değil ama Mesih'i yaşamına çağıran bütün gerçek inanlılar için öngörüldüğünü öğretir. Ve yine bu sofra senede yalnızca bir kere değil ama içerdiği derin gerçeklerden dolayı sık sık yapılmalıdır:

YANILGI 25 . Y. Şahitleri İsa Mesih'in bir haç üzerinde öldüğünü inkar edip, O'nun düz bir direk üzerinde öldürüldüğünü öğretirler. Oysa tarihsel veriler (ilk kilise pederlerinin yazıları, arkeoloji) ve Kutsal Kitap Mesih'in bir haçta öldüğünü göstermektedir.

YANILGI 26 . Y. Şahitleri Kutsal Kitap'ın kan yeme yasağını çarpık yorumlayarak kan naklini redder ve bunun kabulünün Tanrısal emri çiğnemek ve ebedi hayatı yitirmek olduğunu öğretirler. Cemiyetin bu yasağından dolayıdır ki, binlerce kişi ve hatta birçok masum bebek şahitler tarafından ölüme terkedilmişlerdir. Oysa Kutsal Kitap'ın kan yeme yasağı, Tanrı'ya kurban sunma veya hayvanları yemek amacıyla öldürme bağlamında verilmişt i r. Kan nakli olayında insan ne bir kurbandır ne de bir besin maddesi. Bunun kabül edilmesini de, ebedi hayatı kaybetmek olarak görmek Kutsal Kitap'a aykırıdır. Unutulmamalıdır ki, Y. Şahitleri aynı prensipten hareket ederek bir zamanlar her türlü aşılama v e organ naklini de Tanrısal yasayı çiğnemek anlamında yorumlamış ama daha sonra bunun yanlışlığını anlayarak değiştirmiştir. İlginçtir ki, Cemiyet son zamanlarda kan nakli konusundaki sert tutumunu oldukça yumuşatmıştır. Acaba bu da değişirse bugüne dek b u uğurda ölen insanlar Cemiyetin çarpık yorumunun kurbanları mı olacaklar?

YANILGI 27 . Y. Şahitleri İsa Mesih'in doğumu, dirilişi vb. gibi birçok bayramları da kutlamaz ve aynı zamanda tüm yıldönümlerine de (evlilik yıldönümü hariç) karşı dururlar. Fakat eğer bu kutlamalar Tanrı'nın yüceliği için yapılırsa bunların yapılmasında Kutsal Kitap açısından hiçbir sakınca yoktur.

YANILGI 28 . Y. Şahitleri ısrarla Tanrı'nın isminin YEHOVA olduğunu bildirir ve kurtuluş için de bu ismin kullanılmasının şart olduğunu vurgularlar. Oysa asıl İbranice Kutsal Kitap'ta Tanrı'nın ismi ‘Yehova' olarak de ğil ama dört sessiz harf YHWH olarak kayıtlıdır. Bu dört sessiz harfin aslına en yakın telaffuz şekli de YAHWE 'dir. ‘Yehova' teleffuzu Tanrı'nın 'Adonay' isminin sesli harfleriyle bu dört sessiz harflerin karıştırılması sonucu, yanlışlıkla ortaya çıkmıştır. Şimdi Y. Şahitlerinin dışında hemen hemen hiç kimse bu teleffuz şeklini benimsememektedir. Bunun dışında bu Tanrısal isim İncil'de hiç geçmemekte ve İsa Mesih olsun öğrencileri ve Kutsal Ruh olsun Tanrı'yı sürekli ‘BABA' olarak tanıtıp, bu isimle Tanrı'ya yaklaşmaya teşvik etmektedirler.

İşte değerli dostumuz Kutsal Kitap'ın ışığında Yehova Şahitlerinin yanılgısı. Bu yazının başlıca amacı 28 başlangıçta da belirttiğimiz gibi, kurtuluş ve ebedi hayat için sizler ümidinizi bir teşkilat veya kurum üzerine değil ama ölümü ve Şeytan'ı yenmiş olan diri kurtarıcı Rab İsa Mesih'e ve O'nun sözü olan Kutsal Kitap'ın üzerine koymalısınız. Tek gerçek kurtuluş güvenliği Mesih'tedir. Tövbe edip yaşamınızı O'na verer e k daha şimdiden kurtuluş güvenliğine sahip olabilirsiniz. O size şu çağrıda bulunuyor:

Bu yazı S. PAŞAOĞLU tarafından yazılan 262 sayfalık ‘Tarih ve Kutsal Kitap'ın Işığında Yehova Şahitleri –İddiaları ve Yanılgıları' kitabından kısa alıntılardır. Bu kitabın tümünü şu adreslerden temin edip okumanızı salık veririz.

Türkiye için

Lütuf Yayıncılık

Muhsine Hatun Mah. Babayiğit sk. No: 1/A34480 Kumkapı -İstanbul

Tel:(0212)516 45 89 Faks: (0212) 516 40 40

E-Posta: lutufyayin@aidata.net.tr

©2005 Brüksel İncili (Avederenagan) Kilisesi Diabetes Symptoms And Supplies- This site provides usefull information for Diabetics.