Brüksel İncili (Avederanagan) Kilisesi

 

 

İncil ve Tarih Işığında Yehova Şahitlerinin Yanılgıları


Yehova Şahitlerine Göre Kurtuluş
Yehova Şahitlerine Karşı Tavrımız Ne Olmalıdır?
Yehova Şahitleri ve Dünyamızın Geleceği
Giriş

Tarikatlar ve Yehova Şahitleri Hakkında Bir Kaç Söz.

İddiaları

Yehova Şahitleri Kendileri ve Yayınları Hakkında Neler İddia Eder?

Tarihleri


 Yehova Şahitleri Nasıl Ortaya Çıktı?

Yehova Şahitleri'nin Öğreti Değişiklikleri ve Sahte Peygamberlikleri.

Yehova Şahitleri'nin Bu Tarihsel Gerçeklere Karşı Tutumu Nedir?

Kutsal Kitap'a Tutumları


Yehova Şahitleri İçin Kutsal Kitap Tek Yetki midir.

Öğretileri


İsa Mesih'in Dönüşü 1914 Yılında Oldu mu?

İsa Mesih'in Dirilişi Nasıl Oldu? Ruh Olarak mı Yoksa Bedensel Olarak mı?

İsa Mesih Kimdir? Yaratılmış bir Melek mi Yoksa Tanrı mıdır?

Kutsal Ruh Faal Bir Kuvvetmi Yoksa Tanrısal Bir Kişilik midir?

Günahlılar İçin Bir Diriliş ve Yargı Olacak mıdır?

Ölümden Sonra Bir Yaşam ve Bir Cehennem Yargısı Var mıdır?

Bazı Uygulamaları


Yehova Şahitlerinin Kan Nakli Konusundaki Tutumları Kutsal Kitaba Uygun mudur?

Yehova Şahitleri ve Bazı Hristiyan Kutlamaları.


Yehova Şahitlerinde Rabbin Sofrasının Kutlanışı.

Genel İncelemeler


Tanrının İsmi "YEHOVA" Olarak mı Söylenir?

İsa Mesih Haçta mı Yoksa Düz Bir Direk Üstünde mi Öldü?

Yehova Şahitleri Tanrı Tarafından mı Yoksa Cinler Tarafından mı Yönetiliyor.

Yehova Şahitlerinin Nazi-Hitler Yönetimine Karşı Gerçek Tutumları Nel olmuştur?

Yehova Şahitlerinin Kutsal Kitap Işığında Temel Yanılgıları Nelerdir?

Yehova Şahitlerinin 1914 Yılı ile İlgili Öğretileri Güvenilir midir?

Sadık ve Basiretli Köle Öğretisi İncile (144 bin) Uygunmudur?

Yehova Şahitlerini Terk Edenlerin Tanıklıkları
Ben de bir Şahidim.
Haberler

YEHOVA ŞAHİTLERİNE GÖRE

KURTULUŞ YOLU

Y. Şahitleri her fırsatta, sözlü ve yazılı olarak kendilerini Mesih‘in fidyesel ölümünün sadık savunucuları gibi gösterir ve tarih boyunca da daima bu gerçeğe sahip çıkmış olmalarıyla övünürler. Oysa bu konuda yakından bir inceleme yapıldığında Y. Şahitleri‘nin Mesih‘in fidyesel ölümü konusunda Kutsal Ki-tap‘la ilgisi olmayan bir sürü sapık görüşler ileri sürdüğü ve aynı zamanda bu temel gerçeği tamamen çarpıttığı görülür. Daha ilk kurucuları Russell bile Mesih‘in fidyesel ölümünden söz ederek bunun ‘hiçbir insana hayat veya ebedi bereketler sağlamadığını‘ ancak ‘bu fidyenin her bir insana ebedi hayatı elde edebilmek için başka bir fırsatı veya denenmeyi garantilediğini‘ söylüyordu (Bkz. Sayfa 63-64).
Yine Y. Şahitleri'ne göre Mesih'in sağladığı fidye veya kurtarmalık işi, şimdiki zamanda yalnızca 144 bin meshedilmiş kişiler için geçerlidir. Onlara göre şimdiki yaşamda ancak 144 bin kişi bu fidyeden tam olarak yararlanarak daha şimdiden tam bir şekilde imanla günahların bağışına sahip olup, doğru sayılır ve Tanrı'nın çocukları‘ durumuna gelebilirmiş. Diğer insan- larınsa şimdiki dönemde imanla salih veya adil sayılmaya ihtiyaçları yokmuş! Bu konuda yapmış oldukları şu beyan şaşırtıcı ve kaygı vericidir:

Bundan başka yine YŞT'na göre, Tanrı'nın krallığına girebilmek için şimdiki zamanda yalnızca 144 bin kişinin yeniden doğuşa gereksinimi varmış. Bunların dışında kalanlarınsa yeniden doğuşa gereksinimi yokmuş!

YŞT daha da ileri giderek, İsa Mesih'in şu anda gökte, tüm inananların değil, yalnızca 144 binlerin aracısı olduğunu ileri sürer!

YŞT'na göre yine yalnızca 144.000 kişi Mesih'in bedenini, kilisesini, gelinini oluşturur ve yalnızca 144.000 kişi Mesih'in Yeni Antlaşması içinde yer alır! Zaten bu görüşlerdendir ki, Y. Şahitleri yalnızca bu 144 bine ait olanların anma yemeğine katılmaya hakları olduğunu bildirirler! Mesih'in fidyesinin, 144 binin dışında kalan diğer insanlara, şimdiki yaşamda sağladığı tek yarar, Armagedon savaşından sağ geçip, cennete dönüşmüş yeni bir yeryüzünde kurtuluş için harika bir şansa sahip olmaktır! Bu fidye, Armagedon'dan önce ölen ölülere de, bin yıllık Mesih'in egemenliğinde diriltilmeyi ve tam kurtuluş için ikinci bir denenmeye veya şansa sahip olmayı mümkün kılıyormuş! Yine belirtmeliyiz ki, onlar için İncil'deki bütün göksel vaatler yalnızca 144.000 içindir! Hatta Y. Şahitleri daha da ileri giderek İncil'in yalnızca 144.000 için yazılmış olduğunu ileri sürerler!

Bu görüşlerin ne kadar Şeytansal ve tehlikeli olduğunu tanımlayabilecek bir söz bulamıyorum. Bunun elçi Pavlus'un Galatyalılar 1:8-9'da sözünü edip, lanetlediği ve kesinlikle reddedilmesi gereken "başka bir İncil" olduğu şüphesizdir. YŞT kurtuluşun yalnızca 144 binler için imanla ve lütuf yoluyla olduğunu, diğerlerine de iyi işlerle (yani kapı kapı vaaz etmek, toplantılarda hazır olmak, Teşkilat'la uyum içinde çalışmakla vs.) olduğunu öğretmektedir. Onlara göre yine hiç kimse kurtuluşundan emin olamaz! Fakat bir kimse "Watch-Tower" teşkilatına ait olup, onun Tanrı'nın kanalı ve temsilcisi olduğuna inanır ve ondan gelen bütün talimat ve yönlendirmelere uyarsa, yalnızca o zaman milenyumun sonunda tam olarak kurtulabileceğini ümit edebilir! Oysa bu öğretiler Kutsal Kitap'a göre ancak sapıklık olup Mesih‘in fidyesel ölümünün değerini tamamen yerer. Kutsal Kitap‘ın hiçbir yerinde Mesih‘in fidyesinin değeri veya yetkisi konusunda böyle bir görüş bulunmaz. Kutsal Kitap‘a göre Mesih‘ in fidyesi sayesinde insanlığa açılan kurtuluş yolu ve kurtuluş şekli tüm insanlık için aynıdır. Kutsal Kitap'ta sözü edilen "büyük kurtuluş" (İb. 2:3) hiçbir zaman yapılan işlerle değil, yalnızca Mesih'in kusursuz kurbanlığının değeri sayesindedir. Bu kurtuluş hak edilemez, ancak iman aracılığıyla bir armağan olarak iman edenlere verilir. Elçi Pavlus'un dediği gibi:

Bir zamanlar Y. Şahitleri'nin Galaad İncil Okulu'nda öğretmenlik yapmış olup, daha sonra bir Mesih İnanlısı olmuş olan Bay Dunalp'ın bildirdiği gibi:

Yeniden doğuşu sağlar;

Çünkü Tanrı'nın sözü kesin bir şekilde bir kimsenin yeniden doğmaksızın Tanrı'nın krallığını göremeyeceğini ve ona giremeyeceğini ilan eder. Dikkat edilsin ki, girmek için de görmek için de yeniden doğuş şarttır:

Bu fidye daha şimdiden her inananı Tanrı'nın çocuğu yapar;

Ve aynı zamanda Mesih Tanrı önünde her inanlının aracılığını yapıp, onları göksel egemenliğin mirasçısı yapar;

İşte zamanımızda tüm insanlığa iletilmesi gereken kurtuluş mesajı budur. Bu kurtuluş, kesinlikle belirli sayıda insanlarla sınırlanmamış, ama Mesih'i Rab ve Kurtarıcı olarak kabul eden herkes için öngörülmüştür. İncil'de bu kurtuluşu belirli bir sınıfla sınırlayan hiçbir açıklama yoktur. İsa ve öğrencileri bu kurtuluş, bu ümit ve bu imtiyazların bu lütuf döneminde herkes için bir gerçek olduğunu vurgulamışlardır. Bu mesajı belirli özel bir sınıf veya sayıyla sınırlayarak çarpıtan, şahsî görüşlerine dayanarak ekleme ve çıkarmalar yapan ve başka bir İncil ilan ederek, İsa Mesih'in fidyesini ve kurtuluş müjdesini yaralayan Y. Şahitleri, Tanrı önünde bunun için ciddi bir hesap vereceklerdir.

Evet, Mesih'in fidyesi şimdiki yaşamda yalnızca 144 binleri değil, tüm insanlığı kapsamakta olup, iman edenlerin tümümü daha şimdiden tam olarak kurtaracak güçtedir. Unutmamanız gereken diğer bir nokta da, Mesih'in fidye ve kurtarışından ancak şimdiki yaşamda yararlanabilme olanağıdır, ölümden sonra değil! Pavlus'un dediği gibi "Uygun zaman ve kurtuluş günü şimdidir."(2.Kor. 6:1-2). Dikkat edelim de Y. Şahitleri veya benzerlerinin oyununa gelerek, Kutsal Kitap gerçeklerinden ve vaat edilen bu büyük kurtuluştan mahrum olmayalım;

©2005 Brüksel İncili (Avederenagan) Kilisesi Diabetes Symptoms And Supplies- This site provides usefull information for Diabetics.