Brüksel İncili (Avederanagan) Kilisesi

 

 

İncil ve Tarih Işığında Yehova Şahitlerinin Yanılgıları


Yehova Şahitlerine Göre Kurtuluş
Yehova Şahitlerine Karşı Tavrımız Ne Olmalıdır?
Yehova Şahitleri ve Dünyamızın Geleceği
Giriş

Tarikatlar ve Yehova Şahitleri Hakkında Bir Kaç Söz.

İddiaları

Yehova Şahitleri Kendileri ve Yayınları Hakkında Neler İddia Eder?

Tarihleri


 Yehova Şahitleri Nasıl Ortaya Çıktı?

Yehova Şahitleri'nin Öğreti Değişiklikleri ve Sahte Peygamberlikleri.

Yehova Şahitleri'nin Bu Tarihsel Gerçeklere Karşı Tutumu Nedir?

Kutsal Kitap'a Tutumları


Yehova Şahitleri İçin Kutsal Kitap Tek Yetki midir.

Öğretileri


İsa Mesih'in Dönüşü 1914 Yılında Oldu mu?

İsa Mesih'in Dirilişi Nasıl Oldu? Ruh Olarak mı Yoksa Bedensel Olarak mı?

İsa Mesih Kimdir? Yaratılmış bir Melek mi Yoksa Tanrı mıdır?

Kutsal Ruh Faal Bir Kuvvetmi Yoksa Tanrısal Bir Kişilik midir?

Günahlılar İçin Bir Diriliş ve Yargı Olacak mıdır?

Ölümden Sonra Bir Yaşam ve Bir Cehennem Yargısı Var mıdır?

Bazı Uygulamaları


Yehova Şahitlerinin Kan Nakli Konusundaki Tutumları Kutsal Kitaba Uygun mudur?

Yehova Şahitleri ve Bazı Hristiyan Kutlamaları.


Yehova Şahitlerinde Rabbin Sofrasının Kutlanışı.

Genel İncelemeler


Tanrının İsmi "YEHOVA" Olarak mı Söylenir?

İsa Mesih Haçta mı Yoksa Düz Bir Direk Üstünde mi Öldü?

Yehova Şahitleri Tanrı Tarafından mı Yoksa Cinler Tarafından mı Yönetiliyor.

Yehova Şahitlerinin Nazi-Hitler Yönetimine Karşı Gerçek Tutumları Nel olmuştur?

Yehova Şahitlerinin Kutsal Kitap Işığında Temel Yanılgıları Nelerdir?

Yehova Şahitlerinin 1914 Yılı ile İlgili Öğretileri Güvenilir midir?

Sadık ve Basiretli Köle Öğretisi İncile (144 bin) Uygunmudur?

Yehova Şahitlerini Terk Edenlerin Tanıklıkları
Ben de bir Şahidim.
Haberler

Yehova Şahitleri ve Dünyamızın Geleceği

Y. Şahitleri'nin ısrarlı bir şekilde vurguladığı diğer öğretilerden biri de dünyamızın geleceğiyle ilgilidir. Y. Şahitleri, Vaiz 1:4, Mez. 37:29, 78:69, 104:5'teki beyanlara dayanarak üzerinde yaşadığımız dünyanın hiçbir zaman yok olmayacağını, bunun bir gün cennete dönüştürülerek, büyük kalabalığı oluşturan yersel ümitli Y. Şahitleri'nin ebedi konutu olacağını bildirirler (YCEY, sf. 10). Bizler her ne kadar dünyamızın Mesih'in bin yıllık egemenliği boyunca cennete benzer bir duruma dönüştürüleceğini kabul etsek de, bunun şimdiki lütuf döneminde iman edenlerin ebedi konutu olacağını sanmıyoruz. Kutsal Kitap, açık bir şekilde bin yıllık egemenliğin sonunda bu dünyanın yok edileceğini ve Tanrı'nın kendisini sevenler için günahla lekelenmemiş "yepyeni bir gök ve yepyeni bir yer" yaratacağını öğretmektedir (Esin. 20:7, 11; 21:1; II. Pet. 3:12-13). İsa Mesih ve öğrencileri açık bir tarzda dünyamızın yok edileceğini bildirdiler. Örneğin İsa Mesih şöyle der:

İbraniler kitabının yazarı da bu konuda şunları vurgular:

Elçi Yuhanna da Esinleme kitabında bin yıllık egemenliğin sonunda gök ve yerin yok edileceğini bildirir:

Elçi Petrus da şunları söyler:

Görüldüğü gibi yalnızca yeryüzündeki kötü şeyler sistemi değil, yer de yanıp bitecektir. Sıralanan bu ayetlerin anlamıyorum götürmez bir şekilde açıktır. Şimdiki yer ve gök yok olacaktır, fakat Tanrı bunların yerine daha görkemli ve daha güzel yepyeni bir yeryüzü ve gök yaratacaktır. Belki hemen sorabilirsiniz madem ki bu böyledir, Y. Şahitleri'nin yukarıda sıralamış olup, dünyanın ebediyen duracağını bildiren ayetler hakkında ne söylemeliyiz? Tanrı'nın Söz'ünde acaba çelişki mi var? Şüphesiz hayır! Bunun yanıtını dünyanın varoluşuyla ilgili kullanılan "ebedi" kelimesinde aramalıyız. Hatırlayalım ki, Eski Antlaşma'da şeriatin, kurbanlar kesmenin, sünnet olunmanın veya Şapat günün tutulmasının da ebediyen takip edilecek kanunlar olduğu vurgulanır (Tek.17:13; Lev.3:17; Çık. 31:16; Kol.2:16). Fakat şimdi Mesih'in getirdiği yeni düzende bunların artık yeri yoktur ve ortadan kaldırılmışlardır. Gerçekte "ebedi" sözünün İbranice karşılığı olan "ohlam" kelimesi Y. Şahitleri'nin de kabul ettiği gibi bizim anladığımız tarzda sonu hiç gelmeyen bir zamanı değil, ne zaman biteceği tam olarak bilinmeyen bir belirsizlik dönemini de ifade etmektedir. İşte, Y. Şahitleri'nin ileri sürdüğü ayetlerde kullanılan kelime de "ohlam" olup, bu, dünyamızın yalnızca bilinmeyen bir zamana kadar var olacağını dile getirir, ebediyen kalacağını değil.

İçinde yaşamakta olduğumuz bu kilise veya lütuf döneminde gerçek Hıristiyanların beslemesi gereken ümit hakkında da Y. Şahitleri yanılmaktadırlar. 1935 yılında Rab‘den almış olduklarını ileri sürdükleri özel bir ışıkla inananları "büyük ve küçük sürü" diye iki sınıfa ayırmaya başlayan YŞT, 144 bin kişiden oluştuğunu iddia ettiği küçük sürünün, gökte, ruhî varlıklar ola-rak Mesih'le egemenlik süreceğini, sayısı bilinmeyen büyük sürünün de cennete dönüşmüş yeni bir yeryüzünde yaşayacağını öğretir. 1935'ten bu yana da 144 binin sayısının hemen hemen tamamlandığına inanan Y. Şahitleri, şimdi insanlara özellikle, yersel, yani yeryüzünde yaşama ümidini ilan etmektedirler. Kutsal Kitap'a göreyse bu bildiri İsa Mesih'in ve öğrencilerin ilan ettiği göksel ümitten farklı olup, Galatyalılar 1:8-9'da lanetlenen "başka bir incil"dir. Kilise'nin Pentikost günü kuruluşundan, göğe alınacağı zamana kadar tüm insanlığa sunulacak bildiri ve gerçek İnanlılarca beslenecek olan ümit yalnızca göksel ümit olmalıdır. Kutsal Kitap içinde yaşamakta olduğumuz bu kilise veya lütuf döneminde iki değil, yalnızca tek, göksel bir ümidin var olduğunu bildirir. Pavlus bu konuda şunları söyler:

Elçi Petrus da bu ümit hakkında şunları belirtir:

İbraniler'in yazarı da şöyle der:

Zaten İsa Mesih de göğe yükselmeden önce takipçilerine şu vaatte bulunmuştu:

İsa Mesih'in sözünü ettiği bu konutlar ve öğrencilerin içinde yaşamayı ümit ettikleri göksel kent, şüphesiz Esinleme kitabın-da sözü edilip, bin yıllık egemenliğin sonunda gökten yeni yeryüzü üzerine inecek olan "Yeni Yeruşalim Kenti"dir. (Esin. 21:2). Kilise çağında, bu lütuf döneminde Mesih'in kurtuluşunu kabul edenlerin ebedi konutu işte burası olacaktır. Belirtelim ki, bizler göksel ümitten söz ederken bununla tüm inananların ruhsal varlıklara dönüşüp, havada yaşayacağını söylemek istemiyoruz. Hiçbir insan sırf ruh olarak gökte veya başka bir yerde bulunmayacaktır. Göksel ümide sahip olmasına rağmen elçi Pavlus hem kendisinin hem de diğer imanlıların bedenlerinin diriliş yoluyla kurtuluşa ereceğini vurgulamıştır (Rom. 8:11,23). Dirilen her inanlı yeni güç ve yeteneklerle kuşatılmış ve Mesih'in ölülerden dirildiğinde sahip olduğu bedeni anımsatan fiziksel bir vücuda sahip olacaktır (I. Kor. 15:35-50). Hesaplamalara göre yaklaşık 2.200 km. genişliğinde (tüm Avrupa‘yı kaplayabilecek büyüklükte), kare biçiminde olup, harfi bir kent olacak olan görkemli göksel Yeruşalim kenti, Esinleme kitabında gördüğümüz gibi, yeni yaratılacak yeryüzünün başkenti olacaktır (Esin. 21:1-4,9-27). Gökle, yeni yerküre arasında havada bulunacak olan bu harfi kentte, yalnızca zamanımızda, lütuf döneminde Mesih'in kurtuluşunu kabul edenler yaşayacaktır. Ne büyük sıkıntıda ne de bin yıllık egemenlikte imana gelecek olanlar burada yaşamayacaklar. Bunların konutu Bin yılllık egemenliğin sonunda yaratılacak olan yeni yeryüzü olacaktır. Gerçekte, Tanrı Eski Antlaşma inanlılarına yersel bir krallık veya yersel bereketler öngörmüştü. Fakat insanlık tarihinde Lütuf Dönemi adlanan bu ara, parantez (şimdi yaşamakta olduğumuz) dönemde Mesih'in sayesinde insanlara daha üstün, göksel bir ümit yani; yeni göksel Yeruşalim'de yaşama ümidi sunulmuştur. Kilise'nin göğe alınışından sonra bu lütuf çağı kapanıp, yine eski Yasa Dönemi devreye gireceğinden büyük sıkıntıdaki İnanlılar yani 144 binler ve büyük kalabalık da bu göksel Yeruşalem'de yaşama ümidine sahip olmayacaklar. Onlar yeryüzünde kalıp açılacak olan bin yıllık egemenlikte yersel Yeruşalem'de, yönlendirici ve bereketlerden ilk yararlananlar olacaklardır. Bunlar bin yıllık dönemde doğup, sonuna dek sadık kalan diğer milyonlarca inanlılarla birlikte yaratılacak yeni yeryüzünün tebaları olacaklardır. Kilise ise bu yeni yeryüzünün yeni yönlendirme merkezi olan Yeni Yeruşalem'de yaşayacaktır. İçinde yaşadığımız bu lütuf döneminde insanlara sunulacak tek ümit göksel ümittir. Kutsal Kitap'taki farklı dönemleri (Yasa-Lütuf) birbirine karıştırıp, içinde bulunduğumuz bu lütuf döneminde göksel ümitten başka, yersel bir ümit vaaz etmek açıkça "başka bir incil" ilan etmek demektir!

İsa Mesih de açıkça yalnızca elçilerinin değil, ama onların sözüyle kendisine iman edeceklerin de kendisiyle birlikte bu göksel kentte olmasını dilemiştir (Yu.17:20-24). Bu nedenlerle bizler Pavlus'un şu bildirisini öneme alıp, duyduğumuz müjdenin verdiği bu göksel "ÜMİTTEN KIMILDANMADAN, imanda temellenmiş ve yerleşmiş olarak" ilerlemeliyiz (Kol. 1:5-6,23).

©2005 Brüksel İncili (Avederenagan) Kilisesi Diabetes Symptoms And Supplies- This site provides usefull information for Diabetics.