Brüksel İncili (Avederanagan) Kilisesi

 

 

İncil ve Tarih Işığında Yehova Şahitlerinin Yanılgıları


Yehova Şahitlerine Göre Kurtuluş
Yehova Şahitlerine Karşı Tavrımız Ne Olmalıdır?
Yehova Şahitleri ve Dünyamızın Geleceği
Giriş

Tarikatlar ve Yehova Şahitleri Hakkında Bir Kaç Söz.

İddiaları

Yehova Şahitleri Kendileri ve Yayınları Hakkında Neler İddia Eder?

Tarihleri


 Yehova Şahitleri Nasıl Ortaya Çıktı?

Yehova Şahitleri'nin Öğreti Değişiklikleri ve Sahte Peygamberlikleri.

Yehova Şahitleri'nin Bu Tarihsel Gerçeklere Karşı Tutumu Nedir?

Kutsal Kitap'a Tutumları


Yehova Şahitleri İçin Kutsal Kitap Tek Yetki midir.

Öğretileri


İsa Mesih'in Dönüşü 1914 Yılında Oldu mu?

İsa Mesih'in Dirilişi Nasıl Oldu? Ruh Olarak mı Yoksa Bedensel Olarak mı?

İsa Mesih Kimdir? Yaratılmış bir Melek mi Yoksa Tanrı mıdır?

Kutsal Ruh Faal Bir Kuvvetmi Yoksa Tanrısal Bir Kişilik midir?

Günahlılar İçin Bir Diriliş ve Yargı Olacak mıdır?

Ölümden Sonra Bir Yaşam ve Bir Cehennem Yargısı Var mıdır?

Bazı Uygulamaları


Yehova Şahitlerinin Kan Nakli Konusundaki Tutumları Kutsal Kitaba Uygun mudur?

Yehova Şahitleri ve Bazı Hristiyan Kutlamaları.


Yehova Şahitlerinde Rabbin Sofrasının Kutlanışı.

Genel İncelemeler


Tanrının İsmi "YEHOVA" Olarak mı Söylenir?

İsa Mesih Haçta mı Yoksa Düz Bir Direk Üstünde mi Öldü?

Yehova Şahitleri Tanrı Tarafından mı Yoksa Cinler Tarafından mı Yönetiliyor.

Yehova Şahitlerinin Nazi-Hitler Yönetimine Karşı Gerçek Tutumları Nel olmuştur?

Yehova Şahitlerinin Kutsal Kitap Işığında Temel Yanılgıları Nelerdir?

Yehova Şahitlerinin 1914 Yılı ile İlgili Öğretileri Güvenilir midir?

Sadık ve Basiretli Köle Öğretisi İncile (144 bin) Uygunmudur?

Yehova Şahitlerini Terk Edenlerin Tanıklıkları
Ben de bir Şahidim.
Haberler

Vaftiz Olmak Nedir?

İsa Mesih göğe yükselmeden önce öğrencilerine şu buyruğu verdi:

Başka bir yerde de İsa Mesih "iman edip vaftiz olunan kurtulacaktır." diye belirtti (Mar. 16:16). Sanırım bu sözler vaftiz olgusunun da Hıristiyan inancı için ne derece önemli olduğunu göstermektedir. Vaftiz olmak görüldüğü gibi Rabbin bir buyruğudur. Ama ne yazık ki bugün vaftiz konusunda birçok yanlış düşünce ve öğretiler bulunmaktadır. Vaftiz olmak gerçekte nedir? Neden vaftiz olunur ve kimler vaftiz olmalıdır? Tanrı'nın yetkin sözü Kutsal Kitap bu konuda neler öğretir?

Yunanca "baptizo" dan türkçeye çevrilen vaftiz kelimesinin anlamı suya dalmak, gömülmek, batmak veya yıkanmaktır . Vaftiz, Eski Antlaşma zamanında tapınakta hizmet gören kahinlerin hizmetlerine başlamadan önceki yıkanmaların bir uzantısı- dır (Çık. 19:10). Fakat Yeni Antlaşma veya İsa Mesih zamanında bu sade bir yıkanmadan çok daha öteye giden derin anlamlı önemli bir uygulamadır. Kutsal Kitap'a göre bu eski günah yaşamına ölüp İsa Mesih ile yepyeni bir yaşama başlanıldığını resmî bir şekilde dile getiren sembolik bir harekettir. Romalılar 6:1-11'de okumuş olduğumuz gibi suya giren veya dalan kişi bununla, Mesih ile özdeşleşip günaha öldüğünü ve sudan çıktığında da yine Mesih ile yeni bir yaşama dirildiğini beyan ediyor (Kol. 2:12) . Bu aynı zamanda Rabbe olan iman ve adanışımızın resmen açığa vurulması olup, Mesih'in bizleri günahlarımızdan arıtıp kurtardığına dair toplumsal bir tanıklıktır .

Şunu da önemle belirtmeliyiz ki bazılarının sandığı gibi vaftiz olayı tek başına hiç kimseye kurtuluş sağlayamaz. Kutsal Kitap'ın belirttiği gibi kurtuluş yalnızca Mesih aracılığıyladır (Elçi. 10:43, 13:37-39, 15:11 vs…). Bundan dolayı, bazı kiliselerin bunu kurtuluşun bir koşulu olarak empoze etmesi Kutsal Kitap'a uygun düşmez. Mesih'le birlikte haça gerilmiş olup, kendisine iman etmiş hayduta, vaftiz olmadığı halde İsa Mesih kurtuluş vaat etti (Lu. 23:43) . Bununla birlikte her inanlı çok zaman geçirmeden Rabbin vaftiz olma emrine mutlaka itaat etmelidir.

Vaftiz olan kişi, vaftiz kelimesinin de imâ ettiği gibi suya tam olarak gömülmeli veya batırılmalıdır. Yalnızca su serpmekle gerçekleştirilen vaftiz Kutsal Kitap'a uygun değildir. Vaftiz Baba, Oğul ve Kutsal Ruh yani Üçlü-Birlik adına yapılmalıdır (Mat. 28:19). Bu , vaftiz olan kişinin Baba'yı, Oğul'u ve Kutsal Ruh'u tamamen kabul edip, yetkilerine boyun eğdiklerinin bir işaretidir. Herhangi tecrübeli bir inanlı Mesih'i yaşamına alıp O'nu izlemeye karar veren birini vaftiz edebilir (Elçi. 8:38) . Bundan başka bu vaftiz hareketine gerçek bir iman, gerçek bir ruhsal aydınlanış ve tövbe eşlik etmesi kaçınılmazdır. İlk Hıristiyan topluluklarınca da uygulandığı gibi, vaftiz adayının Mesih inancının temel ilkelerini öğrenmesi amacıyla, belirli bir ruhsal eğitimden ge ç mesi de gayet yerindedir. Kutsal Kitap'ta gördüğümüz gibi vaftiz olan kişi attığı adımın önem ve içeriğini iyi bilerek bunu bilinçli ve aydınlanmış bir şekilde yapmalıdır (Bkz. Elçi. 2:29-42, 8: 26-39, 10:34-48 vs…).

Bu tanımlamalardan da çıkarabileceğimiz gibi bebeklerin vaftiz edilme uygulaması Kutsal Kitap'a uygun düşmez. Çünkü vaftizden önce temel konularda talep edilen ruhsal aydınlanış, talim, iman, inanç tanıklığı ve tövbe bebekler tarafından yerine getirilemez . Kutsal Kitap'ın hiçbir yerinde çoc ukların vaftiz edil mesinden veya edilmesi gerektiğinden söz edilmez. Kutsal Kitap'ta daima yetişkin kişilerin tövbeden sonra vaftiz oluşu sözkonusudur. Vaftiz olmak için yetişkin olmak ve bilinçli bir şekilde buna şahsen karar vermek gereklidir . Mesih İnanlıları olan anne-babalar bu nedenledir ki, bebek veya çocuklarını vaftiz etmez ama onları cemaat önünde özel bir şekilde Rabbe sunarak, Rab yolunda onları eğiteceklerine dair karar verirler (Lu. 2:23).

Kutsal Ruh vaftizine gelince, daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi bu bir imanlının tövbesinden sonra, Rab hizmetinde ehliyetli olmak amacıyla yaşamış olduğu ikinci bir tecrübe veya bereketlenme değil ama günahlı kişinin tövbe anında Kutsal Ruh'un insan yüreğinde gerçekleştirdiği değişiklik, arınma veya kurtarma eylemidir. Zaten bir anlamda günahlı kişi su vaftiziyle aslında Kutsal Ruh'un yüreğinde yaptığı vaftizi veya değişikliği dile getirmiş oluyor.

Değerli okuyucumuz, eğer sen yaşamını İsa Mesih'e verdiysen bunu resmen ilan etmek veya bildirmek için vaftiz olmalısın. Ben nasıl olsa tövbe ettim, vaftiz olmazsam da olur diyerek vaftizi küçümseme veya ileri bir zamana atma. Vaftiz olmak Rabbin bir buyruğudur ve Rabbi izlemek için karar alan her inanlı gecikmeden vaftiz olmalıdır.

©2005 Brüksel İncili (Avederenagan) Kilisesi Diabetes Symptoms And Supplies- This site provides usefull information for Diabetics.