Brüksel İncili (Avederanagan) Kilisesi

 

 

İncil ve Tarih Işığında Yehova Şahitlerinin Yanılgıları


Yehova Şahitlerine Göre Kurtuluş
Yehova Şahitlerine Karşı Tavrımız Ne Olmalıdır?
Yehova Şahitleri ve Dünyamızın Geleceği
Giriş

Tarikatlar ve Yehova Şahitleri Hakkında Bir Kaç Söz.

İddiaları

Yehova Şahitleri Kendileri ve Yayınları Hakkında Neler İddia Eder?

Tarihleri


 Yehova Şahitleri Nasıl Ortaya Çıktı?

Yehova Şahitleri'nin Öğreti Değişiklikleri ve Sahte Peygamberlikleri.

Yehova Şahitleri'nin Bu Tarihsel Gerçeklere Karşı Tutumu Nedir?

Kutsal Kitap'a Tutumları


Yehova Şahitleri İçin Kutsal Kitap Tek Yetki midir.

Öğretileri


İsa Mesih'in Dönüşü 1914 Yılında Oldu mu?

İsa Mesih'in Dirilişi Nasıl Oldu? Ruh Olarak mı Yoksa Bedensel Olarak mı?

İsa Mesih Kimdir? Yaratılmış bir Melek mi Yoksa Tanrı mıdır?

Kutsal Ruh Faal Bir Kuvvetmi Yoksa Tanrısal Bir Kişilik midir?

Günahlılar İçin Bir Diriliş ve Yargı Olacak mıdır?

Ölümden Sonra Bir Yaşam ve Bir Cehennem Yargısı Var mıdır?

Bazı Uygulamaları


Yehova Şahitlerinin Kan Nakli Konusundaki Tutumları Kutsal Kitaba Uygun mudur?

Yehova Şahitleri ve Bazı Hristiyan Kutlamaları.


Yehova Şahitlerinde Rabbin Sofrasının Kutlanışı.

Genel İncelemeler


Tanrının İsmi "YEHOVA" Olarak mı Söylenir?

İsa Mesih Haçta mı Yoksa Düz Bir Direk Üstünde mi Öldü?

Yehova Şahitleri Tanrı Tarafından mı Yoksa Cinler Tarafından mı Yönetiliyor.

Yehova Şahitlerinin Nazi-Hitler Yönetimine Karşı Gerçek Tutumları Nel olmuştur?

Yehova Şahitlerinin Kutsal Kitap Işığında Temel Yanılgıları Nelerdir?

Yehova Şahitlerinin 1914 Yılı ile İlgili Öğretileri Güvenilir midir?

Sadık ve Basiretli Köle Öğretisi İncile (144 bin) Uygunmudur?

Yehova Şahitlerini Terk Edenlerin Tanıklıkları
Ben de bir Şahidim.
Haberler

Melekler Hakkında Bilmeniz

Gereken Gerçekler

Sevgili okuyucumuz, meleklerin incelenişi konusu, normal olarak Tanrı konusundan hemen sonra gelmektedir. Her ne kadar harfi gözlerimizle göremezsek de, dünyamız bugün bu ruhsal varlıklarla çevrelenmiştir. Bu varlıklar aramızda yaşamakta olup, yaşamımızı, dünya ve gelişimlerini olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedi r ler. Bu melekleri bizler iyi ve kötü ruhlar olmak üzere kolayca iki sınıfa ayırabiliriz. Bu iki sınıf meleklerin yeryüzündeki ve yaşamımızdaki etkinliklerinin yoğun olması nedeniyle bunları iyi bir şekilde tanımamız ve bunlara karşı bir pozisyon almamız k a çınılmazdır. Kötü ruhsal varlıkların yıkıcı tuzak ve tehlikelerine karşı uyanık olmalı, öte yandan iyi ruhsal varlıkların bizlere sağladığı yardım ve destekten dolayı da cesaretlenmeliyiz.

Melekler hakkında çok çarpık, aynı zamanda yanlış inanışların mevcut olduğu böyle bir zamanda bu konu hakkında doğru bir görüşe sahip olmak şüphesiz çok önemlidir. Bu nedenle de bu bölümü, meleklerin incelenmesine ayırmış bulunuyoruz. Ümit ederiz size yararlı olur.

MELEKLER DİYE KUTSAL VARLIKLAR VAR MIDIR?

Evet, vardır. Tanrı'nın Sözü Kutsal Kitap açık bir şekilde meleklerin varlığına değin tanıklık etmektedir. Kutsal Kitap'ın çeşitli kesimlerinde, yaklaşık üç yüz kez meleklerden çeşitli şekillerde söz edilmektedir. Melekler birçoklarınca benimsendiği gibi insanda mevcut kişiliksiz bir iyilik gücü veya unsuru değildir. Her bir meleğin kendine özgü bir kişiliği vardır. Melekler evren ve canlıların yaratılışı, Şeriat'in Musa'ya verilişi ve Rab İsa'nın yersel hizmeti gibi birçok önemli tarihsel olaylarda hazır bulunup, bizzat Tanrı ve Mesih tarafından özel bir şekilde kullanılmışlardır. Tanrı, İsa Mesih ve birçok peygamber şüpheye yer vermeyecek bir şekilde meleklerden söz edip, onların varlığını ve kişiliklerini onaylamışlardır (1Tar. 21:15, Dan. 6:23, Mat. 13:41; 25:31).

MELEKLER KİMDİR?

Yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi melekler, Tanrı benzerliğinde kendine özgü birer kişiliğe sahip olup, Tanrı tarafından özel bir şekilde yaratılmış, ilk görünmez göksel varlıklardır. Bazılarının sandığı gibi melekler asla ölümlerinden sonra yüceliğe erdirilmiş insan ruhları değildir. Çünkü Kutsal Kitap ölen kutsal insanlarla melekleri hiçbir zaman birbiriyle karıştırmaz ama bunları birbirinden tamamen ayrı tutar (İbr. 12:22-23).

İbranice "malak" ve Yunanca "angelos" olan melek teriminin asıl anlamı "mesajcı " veya "haberci" olup, bu isim özellikle Tanrı'nın haber ve bildirilerini iletmekle yükümlü olduklarından kendilerine verilmiştir. Onlar, dünya ve insanın yaratılışından çok önce göklerde, Tanrı katında Mesih İsa aracılığıyla yaratılmış olup, dünya ve insanların yaratılışında hazır bulunmuşlardır (Kol. 1:16, Yu. 1:3, Eyb. 38:4-7).

Melekler Tanrı benzerliğinde birer ruh olup, bizler gibi et ve kemikten oluşmazlar. Bunun için Kutsal Kitap onlardan "görevli ruhlar" diye sözeder (İbr. 1:14). Melekler her alanda insanlardan çok üstün ve görkemlidir, ama hiçbir zaman Tanrı gibi her şeye kadir ve her şeyi bilen değildirler. Kutsal Kitap meleklerin insanlardan "güç ve kudrette daha üstün olduklarını" bildirir (2 Pet. 2:11). Meleklerin görkem i hakkında yine şu ayetleri okuyabilirsin (Mat. 28:2-4, Esin. 10:1. Dan. 10:6).

Melekler insanlara nazaran daha hikmetlidirler, ama Tanrı gibi her şeyi bilemezler (2Sam.14:20). Kutsaldırlar (Elçi.10:22), itaatlidirler (Mat.6:10, Mez. 103:2, İş . 6:2, Esin.19:10, 22:89), alçakgönüllü olup günahkar insanların tövbe edip, Tanrı'ya yönelmesinden sevinç duyarlar (Lu.15: 10). Akılda bulundurmamız gereken diğer bir konu da melekler arasında mevcut olan mükemmel tertip veya hiyerarşidir. Melekler arasında çok güzel bir düzen ve organizasyon vardır. Bunun için Kutsal Kitap bu teşkilatlanmış melekleri "Rab'bin ordusu" diye niteler. Tanrı, farklı melekleri farklı hizmetler için görevlendirmiştir. Örneğin Mikael , Rab'bin melek ordu-sunun baş yönlendiricilerinden ve İsrail halkının korunmasından sorumlu olan bir melektir (Dan. 12:1) Kerubimler, Tanrı'nın cennetini ve tahtını korumakla görevlidir (Tek.3:24, Mez. 18:10, 80:1, 99:1). Serafimler de gökte Tanrı'ya sunulan tapınış hizmetlerini yönlendirirler (İş.6:1 -6) vs…

Kutsal Kitap meleklere, onların kimlik ve karakterini yansıtan birçok isim verir: "Hizmetçi ruhlar", "rüzgarlar" (İbr. 1:7,14), "Tanrı'nın ve Mesih'in melekleri", "Tanrı'nın oğulları" (Eyb. 1:6, 2:1), "ilahlar", "kutsallar" (Mez.82:1, 89:7), "koruyucu melekler", "haberciler", "reisler" (Dan. 4:13, 8:16-26, 10:13, 20-21), "yönetim ve hükümranlıklar." (Kol.1:16) vs...

MELEKLER NEREDE BULUNMAKTADIR ?

Kutsal Kitap meleklerin konutunun gökler olduğunu bildirir. Onlar gökte bizzat Tanrı'nın konutunda yaşamak için yaratılmışlardır. Örneğin İsa Mesih'in doğumunda, sürülerini güden çobanlara "göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk" görünmüş ve Mesih'in doğumunu onlara müjdeledikten sonra "melekler yanlarından göğe çekil" mişlerdir (Lu. 2:1 3-15). Kutsal Kitap, birçok yerde meleklerin "gökten" indiğini bildirir. Bundan dolayı da kendilerine "göklerdeki melekler" denilir (Mat. 28:30, 24:36). Aynı zamanda 1'inci Krallar kitabında "RABBİN taht üzerinde oturmakta ve bütün gökler ordusunun onun yanında, sağında ve solunda durmakta" olduğunu okuruz (22:19 Aynı zamanda bkz. Eyb.1:6, 2:1). İsa Mesih "göklerdeki meleklerin her zaman Baba' nın yüzünü gördüklerini" bildirir (Mat.18:10).

Melekler zaman ve yerle sınırlı olduklarından, Tanrı gibi aynı a nda her yerde bulunamazlar . Fakat sade-ce Tanrı'nın istemi uyarınca belirli bir hizmet görme amacıyla bedenleşerek yeryüzüne gelebilir ve insanlara çeşitli formlarda görünebilirler. Kutsal Kitap'ta bu tür görünmelere sık sık rastlamaktayız. Görünen melekler çoğu zaman insan formu alıyor ve onları gören kişiler başlangıçta kendilerini tam bir insan sanıyordu. Öyle ki, bazı Tanrı adamları "bilmeyerek evlerine melekleri konuk ettiler." (İbr.13:2). Örneğin Hz. İbrahim "üç adamı" kabul etmiş ve daha sonra bunlardan ikisi Hz. Lut tarafından da misafir edilmişti (Tek. 18:2, 19:3, 10-12. Lu. 24:4, Elçi.1:10 vs...). Bazen de melekler kendilerini görkemli, göksel bir yaratık olarak göstermiş ve kendilerini görenler korkudan ne yapacaklarını şaşırmışlardır (bkz. Dan. 1 0:5-9, 2.Kır. 6:16-17).

KAÇ TANE MELEK VARDIR?

Melekler sayılamayacak kadar çoklukturlar. Daniel peygamber Tanrı'yı tahtı üzerinde gördüğünde "binlerce binler O'na hizmet ediyor ve on binlerce on binler, önünde ayakta duruyorlardı." (Dan. 7:10). Esinle me kitabının yazarı Yuhanna, "tahtın… çevresinde çok sayıda melekler" gördüğünü ve onların sayılarının "binlerce binler, onbinlerce onbinler" olduğunu yazar (Esin. 5:11). Peygamber Elişa, düşmanlarının çokluğundan korkuya kapılan uşağına şunları söyledi: " Korkma, çünkü bizimle olanlar, onlarla olanlardan çoktur... Ve RAB'de uşağın gözlerini açtı ve gördü; ve işte Elişa'nın çevresinde, dağ, ateş atları ve arabaları ile dolu idi." (2Kır. 6:16-17), Hz. Davud'un da bildirdiği gibi "Allah'ın cenk arabaları yirmi bin, binlerce bindir. RAB onların ortasındadır." (Mez. 68:17). Bu ve buna benzer birçok ayetler bizleri Hz. Eyub gibi söylemeye sevkeder: "O'nun orduları sayılamaz değil mi?". Belki incelediğimiz bu konuya bağımlı olarak kendi kendimize sorabiliriz: Acaba meleklerin sayısı fiks midir, yoksa onlar da biz insanlar gibi kendi aralarında çoğalırlar mı? Hayır, Kutsal Kitap'a göre meleklerin sayısı fiks olup, onlar hep birden özel bir şekilde, bir anda yaratıldılar. Onlar bizler gibi evlilik yoluyla çoğalmamışl a rdır. Çünkü onlar arasında evlilik yoktur. İsa Mesih bu gerçeği şu sözlerle açığa vurdu:

"Dirilişten sonra insanlar ne evlenir, ne de evlendirilir, gökteki melekler gibidirler." (Mat.22:30).

İsa Mesih'in bu sözleri meleklerin cinsiyetiyle ilgili sorulan "melekler dişi midir, eril midir?" sorusuna da bir yanıt oluşturmaktadır. Melekler, insanlardan farklı bir yaratılışa ait olduklarından onların da aynen bizler gibi erkek ve dişi olduklarını düşünmemeliyiz. Onlar arasında cinsiyet ayırımı veya kavramı yokt ur. Kendileri her ne kadar Kutsal Kitap'ta bir eril "adam" olarak görüldüyse de Kutsal Kitap onların cinsiyetinin ne olduğunu söylemez. Onlar evlenmeyen, çoğalmayan ve ölmeyen özel ruhsal varlıklardır.

MELEKLERİN YARATILIŞ AMACI NEDİR ?

Meleklerin yara tılışının başlıca amacı insanın da olduğu gibi, Tanrı ve Mesih'e hizmet sunmak, tapınmak ve yüceltmektir. Onlar, Tanrı'nın irade ve maksatlarının yerine getirilmesi işinde Tanrı'ya eşlik edip, O'nun tarafından özel bir şekilde kullanılırlar. İbraniler mektubunun bildirdiği gibi onlar Tanrı'nın "hizmetçi ruhlarıdır" (1:14). Melekler birçok olay, insan ve milletler hakkında alınan Tanrısal karar ve yargıları yerine getirip, insanlara Tanrı'nın bereket, uyarı, yıkım, peygamberlik gibi birçok mesajını iletmekle yükümlüdürler (Bkz. Tek. 19:15-22 2Sam. 24:16 aynı zamanda meleklerin Esinleme kitabındaki yargılarda oynadıkları rollere de bakınız 7:2, 8:6-12 vs...). Tanrı'nın kurtarma programı sonuçlandığında meleklerle insanlar arasında daha yakın bir bağ oluşup, birlikte Tanrı' nın ruhsal ailesini oluşturacaklar (Efs. 1:9-10).

Meleklerin ikinci büyük vazifesi Tanrı hizmetçilerini çeşitli tehlike ve Şeytansal tuzaklardan koruyup, görevlerinde onlara destek ve yardımcı olmaktır. Yine İbraniler kitabının bildirmiş olduğu gibi

Kutsal Kitap'ta bununla ilgili birçok örnek görmekteyiz. Örneğin melekler Hacer'e ve İlya'ya yiyecek ve içecek sağladı (Tek. 19:15-16, 1.Kır.19:5-7), Üç İbrani'yi fırın ateşinden saklayıp, Daniel'i aslanlar çukurunda korudu (Dan. 3:24-25, 6:22), Elçi Petrus'u, Hirodes'in elinden, hapisten kurtardı (Elçi. 12:7-10; 5:19), Rab İsa'nın ve vaftizci Yahya'nın doğumu gibi mutlu olayları ilan etti l er(Lu. 1:11-13, 2:10-12), Tanrı'nın esinleme veya planlarını insanlara açıkladılar (Dan. 9:21-23, Esin. 1:1), İncil mesajının bildirilmesi için Tanrı hizmetçilerine öncülük ettiler, Pavlus ve diğerlerini cesaretlendirdiler (Elçi. 27: 23-24). Kutsal Kitap' t a gördüğümüz gibi her ne kadar, artık bedenleşip, görünmüyor ve insanlara yeni Tanrısal açık-layış ve esinler iletmiyorlarsa da (çünkü Tanrısal esin ilk yüzyılda elçilerin ölümü ve Kutsal Kitap'ın yazılmasıyla son bulmuştur. İlk kilisenin temelleşmesi ve İncil mesajının yazılıp, doğruluğunun onaylanması için bunlara özellikle gereksinim vardı (İbr. 2:1-4, bkz. Gal. 1:6-10, Esin. 22:18-19), melekler yardım ve destek hizmetlerini zamanımızda da çeşitli şekillerde sürdürmektedirler. Özellikle İncil müjdesini d ünyanın uzak, ilkel bölgelerine götüren birçok güvenilir Tanrı hizmetçisi, meleklerin nasıl kendilerine yardım sağladığını ve çeşitli tehlikelerden kendilerini nasıl kurtardıklarını anlatmışlardır. Modern yaşamımızda bile Tanrı'nın bu gizli ajanları bizle r i kuşatmakta, Şeytan'a ve günaha karşı giriştiğimiz bu ruhsal savaşta bizlere görünmez bir şekilde yardım sağlamaktadırlar. Meleklerin bize sunduğu bu görünmez hizmeti tüm açıklığıyla ancak gelecekte göreceğiz.

MELEKLERE DUA EDİP TAPINABİLİR MİYİZ ?

Hayır, her ne kadar insanlar bunu yapmaya eğilimli olsa da Kutsal Kitap açık bir şekilde meleklere tapınmayı ve onlara dua etmeyi yasaklamaktadır. Elçi Yuhanna Esinleme kitabında iki kez kendisiyle konuşan meleğe tapınmaya yeltenmiş ve iki kez de melek şu sözl e rle buna karşı çıkmıştır:

Elçi Pavlus'un bu konudaki şu uyarısı da açık ve kesindir:

Ne yazık ki, bazı kurulu kilise ve birçok din, bu uyarıları ciddiye almayarak meleklere ve aynı zamanda azizler olarak niteledikleri insanlara şeref vermeyi ve ibadet etmeyi tapınış sistemlerine sokmuşlardır! Bu ciddi bir yanılgıdır. Bizlerin tapınışı yaratıklara değil, yalnızca Tanrı'ya ve Mesih'e yöneltilmelidir! (Esin.5:9-14).

Aynı zamanda iyi bilinmelidir ki, zamanımızda Tanrı'dan olduğu iddia edilen her fısıltı veya görünümlerin kaynağı da ne Tanrı'dır, ne de O'nun melekleri. Çoğu zaman bunların gerisinde bizzat kötü ruhlar bulunmaktadır. Bu nedenle Elçi Yuhanna'nın şu uyarısı çok ciddiye alınmalıdır:

1. Melekler

0. Diye bir şey yoktur...

0. Vardır ve kendilerine özgü birer kişiliktirler...

0. İnsanda mevcut bilinçsiz bir iyilik unsurudur...

2. Melek demek

0. Haberci demektir...

0. Yüce bir duruma getirilmiş insanlar demektir...

0. Bilinçsiz bir enerji demektir...

3. Meleklerin konutu

0. Yerdir...

0. Tapınaklardır...

0. Göktür...

4. Meleklerin toplam sayısı

0. 1 milyondur...

0. 2 milyardır...

0. Sayısızdırlar...

5. Meleklerin görevi

0. Tanrı'ya ve bağlılarına hizmet götürmek…

0. Yağmur yağdırmak...

0. İnsanlara ve hayvanlara yiyecek sağlamak...

6. Meleklere

0. Arada sırada ibadet edebiliriz...

0. Asla ibadet edilmez...

0. İbadet edebiliriz...

©2005 Brüksel İncili (Avederenagan) Kilisesi Diabetes Symptoms And Supplies- This site provides usefull information for Diabetics.