Brüksel İncili (Avederanagan) Kilisesi

 

 

İncil ve Tarih Işığında Yehova Şahitlerinin Yanılgıları


Yehova Şahitlerine Göre Kurtuluş
Yehova Şahitlerine Karşı Tavrımız Ne Olmalıdır?
Yehova Şahitleri ve Dünyamızın Geleceği
Giriş

Tarikatlar ve Yehova Şahitleri Hakkında Bir Kaç Söz.

İddiaları

Yehova Şahitleri Kendileri ve Yayınları Hakkında Neler İddia Eder?

Tarihleri


 Yehova Şahitleri Nasıl Ortaya Çıktı?

Yehova Şahitleri'nin Öğreti Değişiklikleri ve Sahte Peygamberlikleri.

Yehova Şahitleri'nin Bu Tarihsel Gerçeklere Karşı Tutumu Nedir?

Kutsal Kitap'a Tutumları


Yehova Şahitleri İçin Kutsal Kitap Tek Yetki midir.

Öğretileri


İsa Mesih'in Dönüşü 1914 Yılında Oldu mu?

İsa Mesih'in Dirilişi Nasıl Oldu? Ruh Olarak mı Yoksa Bedensel Olarak mı?

İsa Mesih Kimdir? Yaratılmış bir Melek mi Yoksa Tanrı mıdır?

Kutsal Ruh Faal Bir Kuvvetmi Yoksa Tanrısal Bir Kişilik midir?

Günahlılar İçin Bir Diriliş ve Yargı Olacak mıdır?

Ölümden Sonra Bir Yaşam ve Bir Cehennem Yargısı Var mıdır?

Bazı Uygulamaları


Yehova Şahitlerinin Kan Nakli Konusundaki Tutumları Kutsal Kitaba Uygun mudur?

Yehova Şahitleri ve Bazı Hristiyan Kutlamaları.


Yehova Şahitlerinde Rabbin Sofrasının Kutlanışı.

Genel İncelemeler


Tanrının İsmi "YEHOVA" Olarak mı Söylenir?

İsa Mesih Haçta mı Yoksa Düz Bir Direk Üstünde mi Öldü?

Yehova Şahitleri Tanrı Tarafından mı Yoksa Cinler Tarafından mı Yönetiliyor.

Yehova Şahitlerinin Nazi-Hitler Yönetimine Karşı Gerçek Tutumları Nel olmuştur?

Yehova Şahitlerinin Kutsal Kitap Işığında Temel Yanılgıları Nelerdir?

Yehova Şahitlerinin 1914 Yılı ile İlgili Öğretileri Güvenilir midir?

Sadık ve Basiretli Köle Öğretisi İncile (144 bin) Uygunmudur?

Yehova Şahitlerini Terk Edenlerin Tanıklıkları
Ben de bir Şahidim.
Haberler

Kilise Nedir?

Bir kimse İsa Mesih'e iman ederek tövbe edip vaftiz olursa her şey bitmiş mi olur? Yerine getirilecek başka bir yükümlülük kalmaz mı? Şüphesiz hayır. İsa Mesih'i yaşamınıza almakla herşey bitmiyor, ama yaşantımızda anlamlı ve yepyeni bir sayfa açılıyor. Bu yeni yaşamın nasıl olması gerektiği konusunu daha sonraki ‘Hıristiyan Yaşamı' başlıklı bölümde özellikle ele alacağız. Ama bundan önce yaşamını İsa Mesih'e adayan bir kimsenin temel yükümlülüklerinden birinin İncil'e dayalı bir kiliseye üye olmak olduğunu özellikle vurgulamalıyız. Bu, iman yaşamında sağlıklı bir şekilde büyüyebilmek ve Mesih İnanlısı olarak hizmetini etkili bir şekilde yerine getirebilmek için Tanrı'nın ö ngörmüş olduğu önemli bir sağlayışdır. Elçilerin İşleri kitabında okuduğumuz gibi, İsa Mesih'e iman edip kurtulan kişiler başı boş bir şekilde bir köşede kalmıyor, fakat Rab onları diğer iman edenlerin topluluğuna "katıyordu" ve onlar da "kendilerini elç ilerin öğretişine, ekmek bölmeye ve duaya adıyorlardı." (Elçi. 2:40-47). Şüphesiz katılmış olduğun kilisedeki yükümlülüklerini iyi bilip yerine getirebilmen için önce kilisenin ne olduğunu iyice kavraman gerekir.

Hemen belirtelim ki, sanıldığı gibi kilise el ile inşaa edilmiş bir bina veya bir yapı değil, Rab İsa Mesih'i ve O'nun çağrısını işiterek kabul edenlerin oluşturduğu topluluk veya cemaattır. Kilise için kullanılan, asıl Yunanca "ekklesia" kelimesi de zaten "dışarı çağrılanlar" anlamındadır (Efs. 5:23-27, Rom.16:5, Elçi.20:28).

Kilise, Kutsal Kitap'ta onun önem ve özelliğini yansıtan çeşitli şekillerde tanıtılmaktadır. Kilise Mesih'in vücuduna (Kol.1:18), Mesih'in gelinine (Esin. 21:2, 22:17), sürüye (Elçi. 20:28, Yu. 10:11,18), canlı taşlardan oluşan bir yapıya (Ef. 2:20-22), ve ruhsal bir tapınağa vs... benzetilmektedir (1Kor. 3:16-17).

Kilise'nin resmen kuruluşu, ilk olarak Pentikost gününde yani İsa Mesih'in göğe çıkışından elli gün sonra Kutsal Ruh'un aktif bir şekilde iman edenler in üzerine gelmesiyle oldu (Mat. 16: 18, Elçi. 2:1-47) . Daha sonra da Yahudiye ve Yeruşalim'den başlayarak kilise dünyanın her tarafına yayıldı. Kilisenin yeryüzündeki hizmeti de Mesih'in dönüşünde gelin olarak göğe alınmasıyla sonuçlanacaktır. Yeriyken belirtmeliyiz ki, kilise bazılarının düşündüğü gibi Elçi Petrus'un üzerine değil, Rab İsa Mesih'in üzerine kurulmuştur:

Petrus olsun, diğer Elçiler olsun hepsi de temel değil; ikincil taşlardır (Ef. 2:20-22; 1Pet. 2:4-5) . Dünyadaki tüm kiliselerin tek bir merkezden, bir papa veya özel bir sınıf tarafından yönlendirilmesi de Kutsal Kitap'a uygun düşmez. Kilisenin birçok değil; tek bir başı vardır. O da Rab İsa Mesih'tir. Her ne kadar kiliseler arasında üye veya önderlerin ortak çalışma ve paylaşımları olsa da her bölgesel kilise özerk olup, atanan yetkili vaiz ve ihtiyarlarca yönlendirilmelidir (Elçi. 24:13). Bu ihtiyar, vaiz, çoban veya diyakonlar 1 Timot eos 3:1-13 ve Titus 1:5-9'daki kriterlere göre, cemaat (kilise) tarafından seçilip atanmalıdırlar. Çoban, vaiz, nazır veya ihtiyarların başlıca hizmeti cemaati eğitmek, korumak, yönlendirmek, uyarmak ve ruhen olgunlaşmasına yardım etmektir (Elçi. 20:28; 1Pet. 5:1-2) . Diyakonlar ise kilisenin teknik, materyel veya sosyal ihtiyaçlarını karşılamakla sorumludur (Elçi. 6:1-7; Filp.1:1). Kilisenin birliği de hiçbir zaman yüzeysel, mecburi veya organizasyonik bir birlik değil; Kutsal Ruh ve Kutsal Kitap'tan esinlenip gerçek iman üzerine kurulmuş bir birlik olmalıdır (Yu. 17, Rom. 12:5, 1Kor. 10:17, 12:12, Gal. 3:28).

Kilisenin yeryüzündeki başlıca vazifesiyse Tanrı'yı ve Mesih'i yüceltip, O'na tapınmak, hizmeti ve kutsal yaşamıyla Tanrı'nın huzurunu insanlara hissettirmek ve aynı zamanda Mesih'in kurtuluş mesajını tüm insanlığa yaymaktır (Ef. 1:3-23, Mat. 28:19-20, 2Tim. 2:2). Şüphesiz kilise bu amacına ulaşabilmesi için kendi kendini Kutsal Ruh'un ve Kutsal Kitap'ın doğrultusunda organize etmesini iyi bil melidir (1Kor. 14:33, 23-25, Elçi. 6:1-7). Hem Tanrı'nın yüceliği hem de üyelerinin sıhhati için kilise, kendi içinde günah içinde yaşayanları afaroz etmek ve aynı zamanda istekli üyeleri eğitmek için de bir disiplin sistemi oluşturmalıdır (1.Kor. 5-6, Gal. 6:1-5, 1Pet. 3:15).

Sen Kutsal Kitap'a dayalı, sadık bir İnanlılar topluluğu buldun mu? Bu topluluğun sayıca ve kalitece gelişmesi için Rabbin sana verdiği ruhsal armağanlarla bu topluluğa hizmet ediyor musun?

©2005 Brüksel İncili (Avederenagan) Kilisesi Diabetes Symptoms And Supplies- This site provides usefull information for Diabetics.