Het aantal 55-plussers in De Haan stijgt razend snel, niet alleen door natuurlijke vergrijzing maar ook door inwijking van gepensioneerden die hier hun 'goeie ouwe dag' willen slijten.

Die toename brengt eigen problemen met zich mee, zowel financieel, op gebied van huisvesting en wat vereenzaming betreft. Problemen waarop het OCMW geschikte antwoorden weet te formuleren.

Financiële bekommernissen
We worden allemaal steeds ouder. Dat brengt ook steeds meer specifieke problemen met zich mee en die kunnen zwaar wegen op het pensioen of de spaarrekening. Daarom voorziet het OCMW in een aantal maatregelen die de financiële noden deels kunnen lenigen.

Financiële en administratieve hulp
Wanneer aangewezen, kennen wij voorschotten op pensioenen toe en verzekeren wij de inkomensgarantie voor ouderen (IGO).

Daarnaast verlenen wij actieve bijstand bij problemen rond administratie, de uitbetaling van het pensioen,…

Borgstelling
Opname in een rust- en verzorgingstehuis kan een oplossing bieden voor senioren met gezondheidsproblemen of problemen in persoonlijke of familiale sfeer. Het OCMW helpt bij de praktische en administratieve kant en kan borg staan voor het verblijf. Vanzelfsprekend gaat aan die borgstelling een sociaal en financieel onderzoek vooraf.

Wanneer er financieel onvoldoende middelen zijn, zal het OCMW tussenkomen in de verblijfkosten.
De wettelijk verplichte onderhoudsplicht van de kinderen wordt altijd onderzocht. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met familiale, sociale en financiële omstandigheden, de zogenaamde billijkheidsredenen.

Deze onderhoudsplicht zal echter nooit tot een onoverkomelijke geldelijke bijdrage leiden, het overschrijdt het kindsdeel niet. Er wordt steeds voor gezorgd dat het voor de onderhoudsplichtige financieel haalbaar is.

Gepaste huisvesting voor senioren
Het is de betrachting van het OCMW dat u, als senior, zo lang mogelijk in uw eigen, vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. Dat is niet altijd mogelijk. Als u nog zelfstandig wilt en kunt leven, maar uw woning is te groot of onaangepast, kunt u een beroep doen op aangepaste woningen binnen het OCMW-patrimonium. Inschrijven op de wachtlijst is verplicht, maar is vrijblijvend.

Woningen voor senioren in Wenduine

Het OCMW beschikt over 10 aangepaste seniorenwoningen. Deze woningen zijn speciaal gebouwd op maat van de senior en houden optimaal rekening met uw specifieke noden en wensen.

Residentie Kerklommer in De Haan-Centrum

OCMW De Haan wil via gerieflijke flats in Service Residentie Kerklommer senioren laten genieten van zelfstandigheid en geborgenheid.

De serviceflat is een opvangformule die bijdraagt tot een verhoogde integratie van de senioren en een blijvend sociaal contact met de inwoners van de gemeente. De 32 serviceflats bieden geborgenheid, veiligheid en hulpverlening op maat in de vertrouwde omgeving van de dorpskom. Het permanent actieve, intern noodoproepsysteem en de aanwezigheid van de Sociale Dienst in het aanpalend Sociaal Huis Kerklommer maakt het bijzonder.

Deze aangepaste en bovendien betaalbare huisvesting is voorbehouden aan elke inwoner, zonder onderscheid, van de gemeente De Haan die 65 of meer is. De prijs bedraagt op vandaag € 15 per dag en per flat, ongeacht de ligging in de residentie.