De Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt bij de zesjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen geïnstalleerd. Deze OCMW-Raad bestaat uit de Voorzitster en de OCMW-Raadsleden. De Raad beheert de diensten en de instellingen van het OCMW, bepaalt het beleid en neemt alle beslissingen.

De Voorzitster leidt de dagelijkse activiteiten van het OCMW, organiseert het voorbereidend werk en de uitvoering van de beraadslagingen van de Raad en het Vast Bureau waarvan zij de vergaderingen leidt. De Voorzitter is tevens lid van het College van Burgemeester en Schepenen. Zij staat in voor de dringende hulpverlening, waakt over het patrimonium en ontwerpt samen met de OCMW-Raad nieuwe realisaties met desgevallend de aanvragen voor de daaraan verbonden subsidies. De voorzitter is de schakel tussen het OCMW en de verschillende hogere overheden.

Raad voor Maatschappelijk Welzijn vanaf 29.04.13

Voorzitster
Marleen Schillewaert-Vercruyce

Raadsleden
Annick Pieters-Geleleens
Frédéric Depauw
Lieve Vanhaecke-Van Damme
Isabelle Zwaenepoel-Vincke
Katrien Decherf-Vanbesien
Christiane Knudde
Geertrui Jonniaux
Daniel Vanhaeren