Klachtenprocedure voor de OCMW-dienstverlening
Het OCMW van De Haan biedt de burgers een kwaliteitsvolle dienstverlening aan. Iedere dag werken tientallen personeelsleden om u te helpen.
Soms kan het eens fout gaan. U bent terecht boos of ontgoocheld.

Wat kan u doen ?

Stap 1
Spreek hierover met een personeelslid : misschien vindt u samen wel onmiddellijk een oplossing.

Stap 2
Er is niet onmiddellijk een oplossing gevonden. Laat uw klacht registreren door een personeelslid bij de kwaliteitscoördinator. Binnen de 10 kalenderdagen krijgt u een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht.

Stap 3
Indien uw klacht onontvankelijk blijkt te zijn, zal de kwaliteitscoördinator u binnen de 20 dagen na ontvangst van uw klacht een antwoord bezorgen met de reden van niet verdere afhandeling.
Indien uw klacht ontvankelijk is bevonden dan stuurt de kwaliteitscoördinator uw klacht door naar een klachtenbehandelaar die een onderzoek start naar de gegrondheid van de klacht.

Stap 4
De bevindingen van het onderzoek worden door de klachtenbehandelaar schriftelijk , met het verslag hiervan, aan de kwaliteitscoördinator overgemaakt.
De klachtencoördinator zal onafhankelijk de klacht onderzoeken.
U wordt dan binnen de 30 dagen schriftelijk in kennis gesteld van de bevindingen van het klachtenonderzoek en van eventuele oplossingen.

Wist u ?
De geregistreerde klachten worden jaarlijks onderzocht en de resultaten kunnen leiden tot een verbetering van onze dienstverlening.

Een klacht indienen? Klik hier!