Geologische Vereniging Limburg

Activiteiten, Tijdschrift, Ledenbijdrage, Bestuur

De Geologische Vereniging Limburg, ook de Stenenclub genoemd, groepeert mensen die als hobby dezelfde passie delen, nl. het verzamelen en opdelven van gesteenten, mineralen en fossielen. Ten dienste van haar leden heeft de vereniging doorheen de jaren een aantal activiteiten ontplooid die hun nut hebben bewezen bij het beoefenen van hun hobby.

Clubactiviteiten

Het bestuur stelt jaarlijks een activiteitenkalender samen met de bijeenkomsten die zij ten behoeve van de leden van de vereniging organiseert, het betreft:
  • Maandelijkse ledenvergadering: Iedere tweede vrijdag van de maand is er in de avond een algemene ledenvergadering waarop de leden samenkomen om nieuws uit te wisselen, gevonden stukken en desgevallend dubbels en overschotten van voorbije zoektochten te laten zien. Op deze vergaderingen is ook steeds een spreker uitgenodigd die een voordracht houdt over een passend onderwerp inzake het verzamelen van mineralen en fossielen en in bredere zin de aardwetenschappen. Tijdens de zomermaanden juli en augustus zijn er geen ledenvergaderingen.
  • Maandelijkse excursie: Iedere vierde zaterdag van de maand is er een excursie gepland. Meestal betreft het een zoek- of kaptocht waarbij binnenlandse groeven en vindplaatsen worden aangedaan.Soms is een groepsbezoek aan een museum of ander geologisch evenement gepland. Tijdens de zomer- en wintermaanden zijn er geen zoektochten.
  • Jaarlijkse excursie: Jaarlijks wordt er tijdens het verlengd weekend van Pinksteren een meerdaagse excursie gepland naar een nabije buitenlandse bestemming, waarbij zoektochten op verschillende locaties worden ondernomen. Al deze verplaatsingen gebeuren met eigen auto's van individuele leden, die dan in colonne rijden.

Ledenactiviteiten

Naast de ingeplande jaarkalender van het bestuur zijn er doorheen het jaar nog informele afspraken tussen leden onderling om elkaars verzamelingen te gaan bekijken of om op een vrije zaterdag of zondag nog ergens een zoektocht te ondernemen naar een groeve of vindplaats.

Tijdschrift, Bibliotheek

Het orgaan van de Geologische Vereniging Limburg is het tijdschrift Geolithos dat tweemaandelijks verschijnt. In het boekske worden de leden op de hoogte gehouden van het clubnieuws met de agenda voor voordrachten en excursies, artikels bijgedragen door de leden of overgenomen uit de pers over mineralen, fossielen en algemene geologie en de aangekondigde nationale en internationale beurzen en tentoonstellingen. Het tijdschrift wordt per post verzonden in gedrukte versie of per email in pdf-formaat

De website van de vereniging is eveneens geregistreerd onder de Belgische domeinnaam www.geolithos.be. Naast algemene informatie over de werking van de vereniging zijn hier korte nieuwsflashes te vernemen op een blogrol.

De vereniging bezit een wetenschappelijke bibliotheek met boeken en tijdschriften die werken van geologische, mineralogische en paleontologische aard bevatten. Deze zijn na afspraak met de bibliotheekbeheerder te raadplegen en te ontlenen.

Ledenbijdrage

Het werkjaar van de vereniging loopt van 1 september tot 31 augustus. Het lidgeld betaalt men bij aansluiting en is verder jaarlijks inbaar vanaf 1 september, leden die hun bijdrage niet voldaan hebben per 1 januari worden geacht de vereniging verlaten te hebben.

Het jaarlijks lidgeld is vastgesteld als volgt:

  • Gewoon Lid: 18 per jaar (+ 5 per bijkomend gezinslid)
  • Steunend Lid: 25 per jaar
  • Jeugdlid: 15 per jaar (jonger dan 16 jaar)

Het bedrag van de verplichte verzekering is hierin inbegrepen.

Bestuur, Contactpersonen

De heer Stefan Kempeneers
Voorzitter
0478/60.38.65

De heer Nico Nilis
Vice-Voorzitter
011/81.79.63

De heer Mathieu Driesen
Secretaris-Penningmeester
011/72.59.24

De heer Dirk Cornelissen
Tijdschrift Geolithos
011/23.27.47

De heer Udo Van Laethem
Bibliotheekbeheerder
011/69.10.64

Mevrouw Peggy Jacobs
Verantwoordelijke Facebook
089/85.36.62

Meer Contactinformatie

Home | Kalender | Nieuws | Links