Seugensveld, woonerf of toch niet ?

maandag, 20 februari 2012

woonerfWe komen even terug op het artikel ‘Overlast in Seugensveld’ ( maandag 6 februari ) waarin we stelden dat in een woonerf niet mag geparkeerd worden. Dat is juist, alleen staat nergens aangeduid dat Seugensveld wel degelijk een woonerf is. Bij het begin moet een bord F12a staan, maar dat is nergens te bespeuren.
Jamaar, gaat u zeggen, misschien staat dat bord in de hoofdstraat, de Doornweg? Toch niet, daar staat een bord zone 30.
Ik vraag me af op welke grond geparkeerde auto’s in Seugensveld geverbaliseerd worden en ik begrijp al evenmin vanwaar die overlast komt want toe ik de klachten wou lezen bleken die er niet te zijn, het waren alleen mondelinge meldingen.

"Oost West, thuis best"

zondag, 19 februari 2012

Deze overbekende uitdrukking heeft te maken met de vaart op Oostindië en Westindië. Men mocht "de Oost" en "de West" bevaren hebben en het er goed gehad hebben, maar nergens was het beter dan in het moederland.

Nieuwe belastingen ?

vrijdag, 17 februari 2012

De meerderheid speelt met het idee om een belastingsreglement voor tussenkomsten van de lokale politie voor te leggen aan de gemeenteraad.
Het gaat over de vaststelling van tarieven voor het nodeloos alarmeren van de politie door middel van inbraakalarminstallaties, het overbrengen van aangehouden personen naar Aalst, het vervoer van dronken personen of personen die zich in een soortgelijke toestand bevinden ten gevolge van het gebruik van verdovende of hallucinatieverwekkende middelen naar huis, naar een verpleeginstelling of naar het politiekantoor en het vervoer van aangehouden personen naar het politiekantoor.
Groepsaankoop Groene Energie

donderdag,  16 februari 2012

De campagne start op 23 maart 2012.
De loketfunctie wordt verzorgd  in het Sociaal Huis door de Woondienst op dinsdagavond 18-20 uur en woensdag van 8-12 uur, en 13-15 uur.
Op 17 april 2012 om 19u30 wordt, net zoals vorig jaar, een publieke infoavond met inschrijfmogelijkheid georganiseerd in de raadzaal van het Sociaal Huis
.

Klachtenbehandeling


woensdag,  15 februari 2012

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Geert Bourgeois heeft de gemeente er op gewezen dat ze bij decreet verplicht is om gemeentelijke klachtendienst op te richten. De minister dringt erop aan dat bij reglement een systeem van klachtenbehandeling op het ambtelijke niveau zou worden georganiseerd, maximaal onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben, derwijze dat een onpartijdige behandeling wordt bekomen.
Het gemeentebestuur was 'not amused' en heeft bij brief aan de minister gevraagd of de klachtenambtenaar misschien ook door het Vlaamse Gewest wordt betaald.

Tip. Er is nog een andere mogelijkheid natuurlijk.
De gemeente kan een overeenkomst afsluiten met de Vlaamse Ombudsdienst. Ook dat is bij decreet bepaald. ( Art 198, §2, 3° )


Valentijn

dinsdag, 14 februari  2012

Het was in de tijd dat keizer Claudius IIaan de macht was. Om zijn rijk in stand te houden had hij veel soldaten nodig en die mochten  niet trouwen omdat niets hen mocht afleiden, ook geen gedachten aan thuis.
Volgens de legende kwam een jong paar bij bisschop Valentijn met het verzoek hen te trouwen. De man was een heidense soldaat, de vrouw een Christen. Valentijn vond de liefde zwaarder wegen dan de wetten van de keizer en huwde het stel. Al gauw kwamen meerdere paren met hetzelfde verzoek. Valentijn werd aangegeven en gearresteerd. In de gevangenis kreeg  hij het verzoek  van een man om zijn blinde dochter te genezen. Valentijn zorgde voor een geneesmiddel, maar dat werkte niet. Op de dag van de onthoofding probeerde de vader van het meisje nog wanhopig de uitvoering van het vonnis tegen te gaan, maar tevergeefs. Na de terechtstelling ontving het blinde meisje een klein briefje van Valentijn, waaruit een gele bloem viel . Op het briefje stond 'Van Valentinus' wat ze zelf kon lezen omdat ze plotseling kon zien. Volgens de legende bekeerde de vader zich na deze wonderbare genezing tot het christendom.


Kinderkarnavalbal

maandag, 13 februari  2012

Anneliese Hofmans : "Kinderdagverblijf ’t Kaboutertje organiseert op zaterdag 18 februari 2012 van 14 tot 17 uur voor alle kinderen van onze gemeente een kindercarnavalbal in zaal ’t Veer ."

"Dat kan niet door de beugel"

zondag,  12 februari 2012

Bepaalde waren, zoals brandhout b.v., werden met behulp van een beugel, dit is een hoepel gemeten: men vulde de beugel, en dat was één eenheid . Wat niet door de beugel kon, was dus te veel, overdreven. Figuurlijk wordt de zegswijze enkel afkeurend gebruikt: dat kan niet geduld worden.

Vacature OCMW Gebrevetteerd Verpleegkundige

vrijdag, 10 februari 2012

Tot 15 februari  loopt de periode van vacant verklaring van de functie van statutair verpleegkundige in het wzc Molenkouter.
Interesse?
Stuur uiterlijk voor 15 februari 2012 je kandidatuur (motivatiebrief, CV, kopie vereiste diploma):
- via mail naar info@ocmw-wichelen.be
- per post naar OCMW Wichelen, personeelsdienst, Oud Dorp 2, 9260 Wichelen.
Meer informatie kan u bekomen bij de personeelsdienst op het nummer 052/43.24.66.

Telling leerlingen gemeenteschool

donderdag, 9 februari 2012

In januari 2012 telden alle afdelingen van GIBO Wichelen samen exact 600 leerlingen, waarvan
72 kleuters.

Leegstaand  station  Schellebelle veroorzaakt verloedering

woensdag, 8 februari 2012

Half december 2011 werd het loket van het stationsgebouw in Schellebelle volledig gesloten. Het personeel werd overgebracht naar Gent en het stationsgebouw bleef onbemand achter.
Kort daarop werd al de eerste ruit ingegooid. Daarna werden verschillende koperdiefstallen gesignaleerd. Vuilnisbakken raken overvol.  De toiletten zijn niet meer toegankelijk. Het parkeerterrein werd onverzorgd achtergelaten en  sindsdien is het een terrein geworden voor louche zaken. Dit allemaal tot frustratie van de dagelijkse reizigers.
De gemeente heeft de NMBS per brief aangemaand tot een beter beheer en onderhoud of tot verhuur of verkoop van het gebouw.


Bosuitbreiding Schoolstraat positief geëvalueerd

dinsdag, 7 februari 2012

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur J. Schauvlieghe, laat weten dat het bosuitbreidingsproject in de Schoolstraat positief geëvalueerd werd met een score van 17/20. De gemeente ontvangt daarvoor een subsidie van € 27.742,4. Tevens werd een nieuwe projectoproep voor bebossing gelanceerd.
Projectvoorstellen dienen ingediend te worden uiterlijk op 30 april 2012.


Overlast in Seugensveld

maandag,  6 februari 2012

Heel wat bewoners van  Seugensveld (straat naast de vrije kleuterschool en het voetbalterrein Wichelen )  beklagen er zich over dat ouders van schoolkinderen hun wagen voor hun opritten in de wijk parkeren.  Aan de lokale politie werd gevraagd de betrokken ouders en grootouders daarop aan te spreken. Dat was vorige maand.
De aanhoudende klachten over het parkeergedrag van ouders en grootouders van schoolkinderen in Seugensveld te Wichelen werden besproken op het politiecollege van de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen. De wijkagent zal het nodige doen : er zal vanaf nu worden geverbaliseerd: in een woonerf mag niet geparkeerd worden.
Klokken  staan op 10 uur 8 minuten en 42 seconden

zondag, 5 februari 2012

Is het u ook al eens opgevallen dat de meeste horloges en klokken in etalages, in catalogi en in reclamefolders bijna altijd op  ongeveer 10 over 10 staan?
Waarom is dit eigenlijk?
Horloges in etalages moeten lachen. Want vrolijke klokken verkopen beter. Dat klinkt misschien gek, maar klokjes met deze wijzerstand zien er het meest positief uit, aldus het bedrijf Seiko. En zij  kunnen het weten, want zij zijn de grootste producent van uurwerken in de wereld.  Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw bepaalde het  bedrijf dat alle Seiko's wereldwijd voor de verkoop op 10 uur, 8 minuten  (en de secondewijzer op o of op 42 seconden)  gezet moesten worden . In de buurt van 10 over 10 dus. Want exact op de 10 en de 2 is uiteraard niet haalbaar.
Mensen zijn geneigd een klok in verband te brengen met de vorm van een gezicht. De  wijzers zien we al gauw als een mond. Zoals iedereen weet is de stand van de mond (hoeken) van invloed op de gezichtsuitdrukking. Als we een horloge met een gezicht  vergelijken, dan is de stand van de wijzers (mond) in dat gezicht dus van belang voor  de uitstraling. Een horloge met de wijzers op 10 over 10 heeft een prettige uitstraling.
Er zijn nog een paar redenen om de klokken op tien over tien te zetten. Als horloges in  een etalage willekeurige wijzerstanden zouden hebben, zou dat er rommelig uitzien.  Bovendien is de kans groot dat de wijzers dan over het logo van de fabrikant of over de datum (die meestal op de positie van de drie of de 12 staat) heen komen te staan.
Met de tijd op 10 over 10 voorkom je dit.
Milieucontract tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Wichelen

vrijdag, 3 februari 2012

Het milieucontract stelt de gemeente in staat een beroep te doen op de provincie voor technisch-wetenschappelijke ondersteuning en extra steun bij de uitvoering van specifieke projecten/taken. Jaarlijks wordt daarvoor een bedrag betaald, dat afhankelijk is van het inwonersaantal en de oppervlakte van de gemeente. Voor onze gemeente is dit een bedrag van 1.500 euro.
Vooral voor onderzoek naar geur- en geluidsoverlast kan dit budget aangewend worden. Geld dat  niet gebruikt is , kan naar het volgende jaar overgedragen worden.Ondergronds brengen openbare verlichtingsnet en elektriciteitsnet en plaatsing lichtmasten en armaturen Doornstraat - Bosweg Serskamp

donderdag,  2 februari 2012

Imewo wil het openbare verlichtingsnet en elektriciteitsnet langsheen de Doornstraat en de Bosweg ondergronds te brengen. Tegelijkertijd zullen dan 20 rechte, stalen lichtmasten met een lichtpunthoogte van 8 meter en 20 armaturen worden geplaatst tegen de prijs van € 24 930 (BTW en recupelbijdrage inbegrepen). Deze werken kaderen in het globale project om het koperen laagspanningsnet op onze gemeente dat in woongebied is gelegen ondergronds te brengen.

Dolf Lammens: “U stelt dit voor alsof het om een cadeau van Eandis gaat. Maar dat is het niet. U betaalt bijna 25.000 euro om palen en armaturen te vervangen die helemaal niet aan vervanging toe zijn. Alleen maar omdat Eandis het vraagt. Omgekeerd zou de vlieger niet opgaan, dat hebt u al ondervonden.”
De meerderheid benadrukte dat het ondergronds brengen gratis was en een meerwaarde betekent voor de gemeente, maar dat de palen dan niet meer bruikbaar zijn.Wandelclub ‘De Schooiers’ vertegenwoordigt onze gemeente op evenement Trailwalker

woensdag, 1 februari 2012

De gemeente Wichelen zal een team afvaardigen op de 5de editie van het evenement ‘Trailwalker’ op 25 en 26 augustus 2012 in de Hoge Venen. Wandelclub ‘De Schooiers’ Wichelen zal onze gemeente daar met een ploeg vertegenwoordigen.
Oxfam Trailwalker is een teamuitdaging om armoede en onrecht uit de wereld te helpen. Het is een wandeltocht van 100 km door de Hoge Venen, afgelegd door teams van vier personen in maximum 30 uur. Bovendien zamelt elk team minstens 1.500 euro in ten voordele van projecten van Oxfam-Solidariteit in het Zuiden en het Noorden.

 Gemeente Wichelen zoekt : Voltijds statutair administratief medewerker en
Begeleid(st)er Kinderopvang/ Opdien(st)er middagmaal Kleuterschool Schellebelle


dinsdag, 31 januari 2012

Voltijds statutair administratief medewerker (m/v)  Wichelen
(C1-C3) dienst burgerzaken Als administratief medewerker sta je in voor het verzekeren van een correcte en klantgerichte dienstverlening inzake materies burgerzaken zodat de burger correcte en kwaliteitsvolle documenten bekomt en klantvriendelijk bediend wordt.In het bezit zijn van een diploma van minstens hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld. Profiel :- Zelfstandig kunnen werken- Kritisch en analytisch denkvermogen- Vlotte communicatie met de officiële overheidsinstanties, burgers en collega's- Goede kennis van MS-office Word, Excel en Powerpoint- Kennis van software inzake beheer van burgerzaken is een pluspunt- . Bereid tot het volgen van opleiding en vorming .


Begeleid(st)er Kinderopvang/ Opdien(st)er middagmaal Kleuterschool Schellebelle
U bent verantwoordelijk voor de opvang van de kinderen in de buitenschoolse kinderopvang op woensdag en vrijdag op een opvoedkundige en klantgerichte manier zodat de opvang een meerwaarde biedt voor de kinderen. Je weet soepel in te spelen op de noden van de kinderen en waakt over de veiligheid en het welzijn van de kinderen. Je onderhoudt vlotte contacten met de ouders, directie en leerkrachten en bent verantwoordelijk voor lichte administratieve taken. uurrooster : woe : 07.00 - 8.00u en 12.00 - 18.00u vr : 07.00 - 8.00u en 16.00 - 18.00u Op vrijdagmiddag tussen 11.30u en 13.30u sta je ook in voor het opdienen middagmaal voor de kleuters.Veilige schoolomgeving Stationsstraat Schellebelle

maandag, 30 januari 2012

Om de nieuwe schooluitgang van de Vrije Basisschool Schellebelle verkeersveiliger te maken, werd op de gemeenteraad beslist om volgende combinatie van maatregelen uit te voeren : de invoering van een 30km/zone tussen het kruispunt met het Dorp (ter hoogte van Dorp 2) en het kruispunt met de Hekkergemstraat (ter hoogte van Hekkergemstraat 42), de invoering van een stilstand- en parkeerverbod in genoemd straatdeel aan de kant van de school ter vervanging van het huidige parkeerverbod en de afbakening van een oversteekplaats voor voetgangers ongeveer 5 meter voor de nieuwe schooluitgang richting Dorp, naast de op het trottoir te plaatsen verkeersbeugels.
Op de vraag om éénrichtingsverkeer  in dat deel van de Stationsstraat in te voeren, werd niet ingegaan.


Een kattebelletje zonder kat en zonder bel

zondag, 29 januari 2012

Volksetymologie is het verschijnsel dat een nieuwbakken, veelal slecht begrepen woord uit een vreemde taal bijna automatisch gemodelleerd wordt naar een meer vertrouwd klinkend woord. Het wellicht vaakst aangehaalde voorbeeld is kattebelletje, voor een klein kort berichtje, een krabbelbriefje zo je wil. Het woord heeft natuurlijk helemaal niets te maken met het eigenzinnige huisdier of met een minuscuul klokje. Het komt van het Italiaanse (s)cartabello, wat 'klein geschrift’ betekent. Omdat de oorspronkelijke vorm niet herkend werd, werd het volksetymologisch herleid naar de wel bekende begrippen 'kat en 'bel'.


Gemeenteraad

vrijdag, 27 januari 2012

Zoals gebruikelijk kan u hier een uitgebreid verslag van de gemeenteraad lezen.

"Wat een kloefkapper!"

maandag, 23 januari 2012

Met een kloef wordt in Vlaanderen van oudsher een ruwe, lompe klomp aangeduid. Een kloefkapper is dus een minderwaardige klompenmaker, die een ruw afgewerkt product aflevert.
Later ging men kloefkapper ook algemeen gebruiken als minachtende benaming voor een slechte ambachtsman. Vandaag is het een origineel scheldwoord geworden, iets in de trant van "wat een lomperik!".Betalen voor veerdienst ?

woensdag, 18 januari 2012

Dolf Lammens :” Bij de vorige begroting voorzag u 5.000 euro voor de ontwerper van de promenade op de Scheldedijk, nu staat daar ineens 10.000 . Vanwaar die verdubbeling ? 
Kristof De Smet  :’ De raming is veiligheidshalve verhoogd. Het is niet omdat een project kleiner is, dat de prijs navenant daalt.’
Lammens : ”Ik heb de laatste versie van het samenwerkingsakkoord met Zeeschelde gelezen en ik constateer dat we terug bij het oorspronkelijke voorstel  van januari 2010 zijn waarbij Zeeschelde geld vraagt voor de veerdienst in Schellebelle, ze noemen het ‘een redelijke bijdrage in de exploitatiekosten’. Ik zie eerlijk gezegd niet veel voordelen voor de gemeente in die samenwerkingsovereenkomst.”
Kenneth Taylor: We zijn dat gependel ook beu, daarom hebben we de top van Zeeschelde uitgenodigd voor een gesprek maar u gaat wel wat kort door de bocht als u geen voordelen ziet : Zeeschelde wil meedenken over de promenade, de inrichting van de Aard is eveneens vermeld.’

Sentier nr 96

dinsdag,  17 januari 2012

Het officiële traject van trage weg 25B (Sentier nr. 96) snijdt een hoek af van een landbouwperceel en wordt telkens omgeploegd. De eigenaar van het betreffende perceel wenst langs de perceelsgrens -op zijn eigendom - een meter vrij te houden als buurtweg, indien deze officieel langs de perceelsgrens wordt verlegd. Daartoe dient de gemeenteraad te beslissen een verleggingsprocedure op te starten (adviesverlening en openbaar onderzoek).

Het gemeentebestuur heeft een onderzoek van baat en kommer geopend in het kader van de aanvraag tot verlegging van voetweg nr. 96 (Rimeir) te Wichelen. Het loopt tot 25 januari 2012. De verlegging van de voetweg geeft uitvoering aan het actieprogramma ‘trage wegen’ op onze gemeente.

KaartOrdelijk parkeren in Bohemen mag niet van het Gewest

maandag,  16 januari 2012

Aan de Administratie Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen werd gevraagd wat ze van het voorstel vonden om op de kasseistrook voor de woningen op Bohemen de parkeerstroken af te bakenen zodat ordelijker wordt geparkeerd.  Dit voorstel kwam van een inwoner van Bohemen.
Het antwoord van het Gewest is op zijn minst merkwaardig.  
Zij wensen geen dwarsparkeren  (parkeren in een hoek van 90° ten opzichte van de rijrichting ) toe te laten op de gekasseide parkeerstrook in Bohemen te Wichelen toe te laten omdat het achteruitrijden gevaarlijk is voor het fietsverkeer. Zoveel als mogelijk wordt daarom langsparkeren ingevoerd. Intussen het dwarsparkeren met verfmarkering bestendigen is voor het Agentschap Wegen en Verkeer dus geen optie.
Ik begrijp deze redenering niet, toch niet op die plaats, omdat er achter de wagens een grote manoeuvreerstrook aanwezig is. Een strook die groter is dan het Gewest zelf aanbeveelt ( 0,5 tot 1 meter ).
Maar het Gewest heeft nog meer rare ideeën. Daarover later meer.

"De lakens uitdelen"

zondag, 15 januari 2012

Het huishoudlinnen was vroeger een belangrijk onderdeel van het huisraad, en het werd achter slot en grendel bewaard in de linnenkast. De vrouw des huizes had de sleutel van deze kast op zak. Zelfs al had ze bedienden, alleen zij zorgde voor de verdeling van het linnengoed.
Figuurlijk gesproken heeft iemand die ergens de lakens uitdeelt, het daar voor het zeggen.

Minimale levering aardgas

vrijdag, 13 januari 2012

De OCMW- raad gaat akkoord om in te stappen in het systeem van minimale levering aardgas voor de winter 2011-2012.
In tegenstelling tot de minimale levering aan 10 ampère via budgetmeter voor elektriciteit, biedt de budgetmeter voor aardgas geen technisch betrouwbare en veilige mogelijkheid daartoe. Wie niet oplaadt en ook zijn noodkrediet (1000 kWh) heeft opgebruikt, valt zonder aardgas totdat hij de meter opnieuw oplaadt met de budgetmeterkaart.
Om te vermijden dat mensen, die de middelen niet hebben om hun aardgasbudgetmeter op te laden in de winter, zonder verwarming vallen, voorzag de Vlaamse Regering vanaf vorige winter de mogelijkheid dat de OCMW’s aan behoeftigen een beperkte financiële steun toekennen om op te laden. Deze financiële tussenkomst staat voor een minimale hoeveelheid aardgas, goed voor een minimaal comfort. De OCMW’s beschikken hiermee over een extra instrument om een financiële tussenkomst te doen in de energiekosten. De kost ervan kunnen ze grotendeels recupereren via de netbeheerders.
70% van de hulp wordt aan het OCMW terugbetaald door de netwerkbeheerder. De andere 30% is ten laste van de cliënt.

Verlenging Woonplus

donderdag, 12 januari 2012

Bart Segers : ’De eerste fase van het project Intergemeentelijke Samenwerking  Woonplus eindigt op 30 juni 2012. Het project kan nog twee keer telkens voor drie jaar verlengd worden. Hiertoe moet uiterlijk op 31 december 2011 een dossier ingediend worden.
Bovenop de drie reeds verplichte activiteiten (ontwikkelen beleidsvisie, organiseren woonoverleg, aanbieden basisinformatie) voegt het nieuwe besluit twee andere verplichte activiteiten toe, met name het uitvoeren van taken gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het volledig woonpatrimonium via de bestaande regelgeving en het nemen van initiatieven rond het grond- en pandenbeleid.’

Dolf Lammens : “U weet dat ik  geen voorstander ben van deze verlenging.  Maar goed. Ik betwijfel trouwens sterk of Wonen-Vlaanderen zijn subsidies op dezelfde hoogte zal blijven houden. En u twijfelt daar ook aan want u wil maar meedoen als Wonen Vlaanderen dit project blijft subsidiëren. Ik citeer art 1 van dit gemeenteraadsbesluit: - Het project intergemeentelijke samenwerking rond wonen en huisvesting Woonplus te verlengen vanaf 1 juli 2012 onder voorwaarde dat de subsidieaanvraag hiertoe aanvaard wordt en Wonen-Vlaanderen na 30 juni 2012 het project blijft subsidiëren. Maar stel dat Wonen-Vlaanderen vanaf volgend jaar de subsidie gaat terugschroeven of zelfs halveren, wat gaat u dan doen, stapt u uit het project of niet ? Volgens dit art. 1 gaat u blijven zelfs als, en ik overdrijf nu om het duidelijk te maken, zelfs als Wonen-Vlaanderen slechts één symbolische euro subsidieert, want ook dan blijven ze het project subsidiëren.”

Bart Segers : ’Als dat zo is dan zullen we dit opnieuw aan de gemeenteraad voorleggen.’
Twee bijkomende lichtpunten langsheen de Brugstraat en de Scheldebrugstraat

woensdag, 11 januari 2012

Bij het ondergronds brengen van de elektriciteitsnetten in de Brugstraat en de Scheldebrugstraat te Wichelen is gebleken dat, om over een gelijkmatig verlichte straat te kunnen beschikken, er naast elke vermelde rijweg een bijkomend lichtpunt voorzien dient te worden. De totale kostprijs voor het leveren, plaatsen en aansluiten ervan bedraagt € 2 493. De uitgave zou worden betaald op het krediet van het ondergronds brengen.

Wegenis naar Jeugd- en Cultuurcentrum en ‘Binnengebied Anker’

dinsdag, 10 januari 2012

De verkavelaar IMMO-PIMA NV heeft een aanvraag ingediend tot het verkavelen van de gronden in ‘Binnengebied Anker’.  Voor het realiseren van deze verkaveling dient er nieuwe wegenis te worden aangelegd.  De verkavelaar zal ervoor zorgen dat de terreinen van het jeugdcentrum annex cultuurzaal ook toegankelijk worden langs deze nieuwe verkaveling. Dit zal de verkeersdruk spreiden. Bovendien heeft de verkavelaar - op vraag van de gemeente - naast zijn wegenis een tiental extra parkeerplaatsen voorzien.
Daarom werd  op de gemeenteraad beslist om tussenbeide te komen in de aanlegkosten van de wegenis door het ten laste nemen van een deel van de aanleg van de wegenis naar het jeugd- en cultuurcentrum voor een bedrag van € 63.605.

Mensen in armoede

maandag,  9 januari 2012

In de begroting werd 5.000 euro opgenomen met het doel  iets te doen aan vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede. Ik vind dit een goed voorstel . Ik vraag me alleen af welke organisatie dat op zich gaat  nemen. Vanwaar mijn bezorgdheid? In het sportbeleidsplan  is men daar immers van teruggekomen  wegens te moeilijk te organiseren . Ik heb het over de promotie voor de kansarme jeugd doormiddel van sportcheques. In 2008 werd dit budget gebruikt om de kansarme jeugd een zwemabonnement aan te bieden (verdeeld via OCMW). In 2009 werden er turnpantoffels aangekocht voor onze scholen (te gebruiken door kinderen die er geen hebben)
In 2010 wordt er geïnvesteerd in de buitenfitnesstoestellen aan het rusthuis. Dit is toch al ver van de oorspronkelijke bedoeling.

Ik heb vernomen dat Welzijnsschakel Wichelen zijn schouder onder dit nieuwe project wil zetten. Dat is een prima zaak, een maatregel hoe goed ook bedoeld, is pas iets waard als hij uitgevoerd wordt.

 Velcro

zondag,  8 januari 2012

 In 1941 ondervond de Zwitser G. de Mestral als hij met zijn hond gaat wandelen , hoe moeilijk het is distelzaden uit de vacht van zijn hond en uit zijn kleren te krijgen zijn. Hij merkte dat haakjes van de distel  zich in zijn kledij en in de hondenvacht  vasthechten. De schaar moet eraan te pas komen, maar daarmee is wel een idee in het hoofd van de Zwitser ontsproten.
Hij denkt er nog zo’n 10 jaar over na en dan is het 1951 en patenteert de nieuwbakken uitvinder zijn geniale sluitingssysteem. Hij noemt het ‘Velcro’, een samentrekking van de Franse woorden velours (fluweel) en crochet (haakje).
Er wordt momenteel  onderzoek gedaan naar ‘stil’ klittenband, waarvoor vooral het leger belangstelling heeft. Het scheurende geluid bij het openmaken van kleding is voor militairen een nadeel, maar helpt gewone burgers juist doordat het potentiële zakkenrollers afschrikt

 


Rioleringswerken Hulst Wichelen - gemeentelijk deel

vrijdag, 6 januari 2012

Het tweede deel van de rioleringswerken op de Hulst kreeg groen licht op de gemeenteraad. De raming bedraagt € 955.886.
Het deel van de kosten voor rioleringswerken inclusief de afkoppelingswerken op privaat domein worden betaald via Aquario.
De resterende geraamde kosten, € 233.596 zijn wegeniswerken zonder riolering en  worden dus betaald door de gemeente.
De vraag om terzelfdertijd de electriciteitsleidingen ondergronds te brengen werd afgewezen .

Intergemeentelijke drugpreventiemedewerker kost 57.000 euro

donderdag, 5 januari 2012

De preventiemedewerker drugs kost onze gemeente jaarlijks 15.000 euro. Het totale kostenplaatje bedraagt iets van een 57.000 euro voor de drie gemeenten. Laarne wou vorig jaar al uitstappen uit het project maar deed dit niet onder druk van Wetteren. Tijdens vorige tussenkomsten op de gemeenteraad werd me gezegd dat het meer dan een praatbarak ging zijn, er zou een beleidsplan opgesteld worden, maar daar heb ik nog niets van gezien. Waar ik ook nog niets van gezien heb, is van het financieel plan dat volgens de statuten in oktober moet worden voorgelegd.

Ik vind 57.000 euro voor één ambtenaar heel veel geld, waar we heel weinig voor terug krijgen. Ik heb al eens gesteld dat we feitelijk een ambtenaar voor Wetteren helpen betalen, ter illustratie : die preventiemedewerker zit in het sociaal huis in Wetteren toch betalen we 7.000 euro per jaar aan huur kantoor.

Opvallend is ook dat er altijd weinig opkomst is van de politici van de 3 gemeenten op de beheerscomité’s : dat is het beste bewijs dat de vergaderingen weinig interessant zijn.

Maar toch zal hier niets veranderen want blijkbaar durft niemand die medewerker te ontslaan, een evaluatie heeft dus geen enkele zin.  Ik heb altijd al gewaarschuwd: begin niet aan dergelijke intergemeentelijke samenwerkingen, ook niet als u gelokt wordt met subsidies.
Geen fietspad tussen de Bruinbekestraat en de H. Geeststraat


woensdag, 4 januari 2012

Dof Lammens : “In september 2008 werd beslist om de ontbrekende schakels in het functionele fietspad aan te leggen. In september 2011 - 3 jaar later - is een brief geschreven naar Infrabel. En wat blijkt, Infrabel heeft geen bezwaar tegen de aanleg van een fietspad tussen de overweg van de Bruinbekestraat en de H. Geeststraat  Nu stel ik vast dat Wichelen  meedoet aan de wedstrijd fietsgemeente 2012, toch wordt er in de begroting  geen geld vrijgemaakt voor de fietspaden langs de spoorweg. Kunt u me dat verklaren ?”
Bert Van Malderen : ‘Het is technisch zeer moeilijk en zeer duur, we zouden een brug van 100 meter moeten aanleggen om de vallei van de Molenbeek te overspannen.’

Nog dit: ik heb inmiddels vernomen dat Wichelen niet genomineerd is als fietsgemeente door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.
Politiedotatie  in 2012 opnieuw verhoogd

dinsdag,  3 januari 2012

Volgens de van kracht zijnde verdelingssleutel neemt onze gemeente 19,64 % van de geraamde toelage van de deelnemende gemeenten in de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen ten laste. Voor Wichelen komt dat voor 2012 neer op € 852 792
Vorig jaar werd de dotatie verhoogd met 50.000 euro en dit jaar komt daar nog eens 94.705 euro bovenop. Volgens burgemeester Taylor zitten we daarmee op een realistisch cijfer terwijl de begroting van een aantal jaren terug een gunstig maar verkeerd beeld gaf van de uitgaven en inkomsten .

Waarom valt Nieuwjaar op 1 januari  ?

maandag, 2 januari 2012

Nieuwjaar, het begin van een nieuw  jaar wordt in de meeste landen op 1 januari gevierd, niet in China bv.
1 januari werd gekozen omdat dan de dagen beginnen te lengen.
Er zijn ook bij ons ooit andere data gebruikt zoals 1 maart of het begin van de lente.

Bij de Romeinen was het 1 maart, wat nog altijd te merken is in de benaming van sommige maanden. Als maart de eerste maand is van het jaar dan is september de 7de maand en oktober de 8ste enz., wat in de naam zelf  nog te zien is : ‘sept’ember.
Dit verklaart meteen ook het begrip van de schrikkeldag in februari. Men probeerde het jaar te doen kloppen met de werkelijke astronomische lengte van een jaar ( 365, 242 dagen ) en dat doe je op het einde van het jaar, wat februari  toen ook was.

Ramen wassen Sociaal Huis 2012

vrijdag, 30 december 2011

Er werd beslist om de ramen en de kozijnen van het Sociaal Huis te laten wassen door een externe firma.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 3.593 en zal gefinancierd worden met het krediet dat te voorzien is in het budget van 2012.
Het gelijkvloers is niet inbegrepen omdat dit door de eigen diensten kan gebeuren.

Sommige brandweerdiensten kunnen alleen tegen betaling

donderdag, 29 december 2011

Met ingang van 1 januari 2012 wordt een nieuw retributiereglement op sommige tussenkomsten van de brandweerdiensten van kracht. Het nieuwe reglement komt er in samenspraak met alle andere gemeenten van de operationele brandweerprezone Zuid-Oost.
Voortaan moet worden betaald voor het onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten of –zwermen (€30) en er worden  geen zwembaden en dergelijke meer gevuld, ook niet tegen betaling.
Ook het opvissen van allerlei materieel uit waterlopen en het redden van (landbouw)huisdieren wordt aan een retributie onderworpen.
Bovendien is een jaarlijkse indexering van de tarieven voorzien.Prijs borstelwerken wegen opnieuw de hoogte in


woensdag, 28 december 2011

Dolf Lammens : “Vorig jaar hebt u dat verdubbeld van  20.000 naar 40.000 met als uitleg dat het aantal  borstelwerken werd verdubbeld van  2 naar 4. Nu staat daar ineens 55.000 voor 4 beurten, wil u me dat eens uitleggen ?”
Bert Van Malderen : ‘We gaan het iets grondiger laten aanpakken en we laten ook de stoepen meenemen in de borstelbeurten.’


Anneleen Rimbaut   (Samen ) haalt zwaar uit naar N-VA


dinsdag, 27 december 2011

Op het einde van de  laatste gemeenteraad  van  2011 waarin  iedereen al wat milder gestemd was, haalde Anneleen Rimbaut  toch zwaar uit
naar N-VA. Het artikel  over sneeuwopruiming  in de  recente uitgave van N-VA was de voorzitter van de PWA  in het verkeerde keelgat geschoten vooral de passage ‘wanneer het op een woensdagmiddag sneeuwt moet men tot maandagmiddag wachten om deze klus te laten klaren’ omdat PWA alleen op maandag, dinsdag en woensdag open is.
‘Dit is foutieve informatie’, aldus Rimbaut, ‘u geeft aan de burgers een verkeerd beeld van de werking van de PWA.’
‘Het artikel dat verscheen in ‘Instroom’ was daarin onduidelijk,’ repliceerde Dietlinde Bombeke die zich ook afvroeg of ze telkens ze iets schreef toestemming moest vragen aan Rimbaut.

Commentaar.
In het artikel dat vorig jaar verscheen in Instroom staat dat PWA Wichelen u kan helpen bv. met het winterklaar maken van de tuin en met het ruimen van voetpaden en dat u contact kan opnemen via email en op de 3 openings (halve)dagen. Er wordt niet gerept over een mogelijk contract.
De N-VA had tweemaal navraag gedaan bij de PWA maar niemand aan de lijn gekregen en wist dan ook niet dat er een afspraak kon gemaakt worden met de PWA om de stoep sneeuwvrij te maken telkens het sneeuwde, zonder dat men de dag zelf moest bellen.
Ik neem aan dat ook weinig burgers op de hoogte waren. Nu door de rel waarschijnlijk iets meer.
Kortom : bij allebei een gebrek aan goede communicatie.
Dat belooft voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.


Kerst- en Nieuwjaarswensen

zondag, 25 december 2011

We wensen u van harte

Geluk met uw familie
Vriendschap om uw hart te verwarmen
Tijd om van kleine dingen te genieten
Rust om stil te staan bij mooie momenten
Een glimlach om elke dag mee te beginnen.

Laten we samen dromen en dingen realiseren Gemeentelijke saneringsbijdrage  2012

vrijdag,  23 december 2011

De gemeentelijke saneringsbijdrage (voor drinkwaterklanten) en de gemeentelijke saneringsvergoeding (voor eigen waterwinners) zullen ook volgend jaar geïnd worden  door TMVW-AquaRio volgens het intercommunaal voorstel, met name een berekening op basis van de bovengemeentelijke bijdrage en de vermenigvuldigingscoëfficiënt, zoals op Vlaams niveau bepaald.
De opbrengsten ervan worden gebruikt voor de (her)aanleg en instandhouding van de gemeentelijke rioleringen.

De saneringsbijdrage zit vervat in de prijs van het drinkwater. Vorig jaar ging het om 1,2555 m3, in 2012 wordt dat 1,326 m3.
Men schenkt daar niet veel aandacht aan  maar feitelijk is dit een stijging van de belastingen.Parkeerplaatsen aan de school in Serskamp


donderdag, 22 december 2011


In de groenperken die de parkeerplaats aan de gemeenteschool van Serskamp afboorden zijn alle bodembedekkers verdwenen. Op de plaatsen waar de zwaarste sporen van doorlooppaadjes zijn, zullen verbindingspaadjes tussen de parkeerstroken worden aangelegd, op de andere plaatsen zullen in het voorjaar van 2012 the fairy rozen, afwisselend wit en roos, worden aangeplant.

Het idee van die paadjes is gebaseerd op de ‘olifantenpaden’:  de kortste routes die mensen - wandelaars, fietsers - kiezen om hun doel te gebruiken, ongeacht de goede bedoelingen van planologen. Als de kortste weg van A naar B niet voorhanden is, maakt de voetganger zelf een pad dat de vereiste terreinwinst oplevert. Net als in de jungle, waar aan slijtsporen in het gras te zien is hoe dieren doeltreffend en efficiënt hun route kiezen.
voorbeeldenGemeenteraad

woensdag , 21 december 2011

Voor een uitgebreid verslag van de vorige gemeenteraad kan u hier klikken.

Bredere voetpaden in de buurt van Schellebelle station


dinsdag, 20 december 2011

In de Stationsstraat te Schellebelle zullen vanaf de bocht voorbij de Spoorwegstraat in de richting van het station aan beide kanten van de rijweg de voetpaden worden verbreed. Aan de linkerkant tot tegen de afsluiting van het spoorwegdomein en aan de andere kant tot tegen de paplaurieren haag en dat over een afstand van ongeveer 70 meter.


OCMW Budget 2012 geraamd op 1.700.000

maandag, 19 december 2011

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt in zitting van 20 december 2011 het OCMW budget 2012 vast. De bedragen vermeld in het  budget stemmen overeen met het door de gemeenteraad goedgekeurde meerjarenplan en de gemeentelijke bijdrage van 1.700.000 ligt bijna een 1.000.000 euro hoger dan in 2007. Hoe komt dit ? Beelaert kreeg in de beginjaren veel minder dan ze nodig had, zodat ze wel moest putten uit de toch wel opvallend grote spaarpot. Sedert vorig jaar is die spaarpot leeg en geeft het budget de realiteit weer.

Marathon bedrog

zondag, 18 december 2011

De marathon is ontstaan in het jaar 490 voor Christus. De Griekse soldaat Pheidippides rende toen over een afstand van 40 kilometer, vanaf het slagveld van Marathon naar Athene. Daar bracht hij het nieuws over de overwinning op de Perzen.

De officiële afstand voor een volledige marathon werd in 1908 veranderd, tijdens de derde Olympische spelen in Londen. Vanwege 'organisatorische redenen'. Een van de Engelse prinsen was ziek en om hem de gelegenheid te geven om ook iets van het schouwspel te zien  werd de start gegeven in Windsor Castle. De lengte van de marathon is daarmee gelijk aan de afstand tussen het terrein voor Windsor Castle en het White City Stadion in West-Londen. of 26 mijl. Maar dan was men pas aan de ingang en niet tot aan de koninklijke loge, daarom werd er nog eens 385 yards aan toegevoegd. Vandaar de officiële afstand : 26 mijl 385 yards wat gelijk staat aan 42,195 kilometer.
Oliebollen in Wichelen en Schellebelle

vrijdag, 16 december 2011

GH Sweet Bakery mag vanaf december 2011 iedere tweede vrijdag van de maand een standplaats innemen op de parkeerplaats naast praatcafé Markoen voor de verkoop van reuzenwafels, oliebollen en appelbeignets. Elke tweede donderdag neemt hij een standplaats in op het plein in Schellebelle
Bebloemingswedstrijd

donderdag, 15 december 2011

Het gemeentebestuur heeft beslist  om vanaf 2012 de deelnames met de bebloemingswedstrijd te jureren in het voorjaar (april) én in het najaar (augustus). Op die manier worden punten gegeven, rekening houdend met de voorjaarsbloei en de najaarsbloei.
De oproep voor de bebloemingswedstrijd 2012 zal gebeuren in februari.
Ook het publiek zal kunnen jureren .


Brugdek over de Bellebeek  spekglad


woensdag, 14 december 2011

Door het gebruikte gietasfalt bij de straatherstellingswerken zou het brugdek  over de Bellebeek (Aard Schellebelle) bij de minste vochtigheid spekglad worden. Het gemeentebestuur is van oordeel dat voor de beëindiging van de Sigmawerken, die de Aard momenteel grotendeels van de buitenwereld afsluiten, geen initiatieven kunnen worden genomen om het kunstwerk - zo heet zo'n brugje officieel - over de Bellebeek te vervangen.  


Wichelen 'verbrandt' Berlaarse misdadiger

dinsdag, 13 december 2011

pieter thoen
De gemeente Wichelen zoekt zo'n 150 figuranten uit de eigen deelgemeenten om volgend jaar op 9 september tijdens de Open Monumentendag een historisch openluchtspel te brengen over Pieter Thoen (°1686 - †1729).
Hij was een Berlarenaar die wordt omschreven als 'wellicht één van de grootste schurken die ooit in Schellebelle woonden'.
Sinds hij zich omstreeks 1720 in Schellebelle vestigde, terroriseerde hij die gemeente met diefstallen, inbraken en brandstichtingen.
Hij werd uiteindelijk in Gent gevat en op 25 april 1729 door het Leenhof van Berlare gevonnist en veroordeeld tot de brandstapel.

In Berlare wordt al lachend gezegd dat men in Wichelen toch wel heel zwaar tilt aan die tonnagebeperking  in Uitbergen dat men als afschrikwekkend voorbeeld een Berlarenaar gaat terechtstellen.
Piramidetenten versleten


maandag, 12 december 2011

De zeilen van de piramidetenten zijn na twee volle seizoenen gebruik versleten en aan vervanging toe : er zullen er nieuwe worden besteld met het logo van de gemeente erop.
De afstand tussen twee spoorrails is 1,43 meter dankzij de Romeinen.

zondag, 11 december 2011

Waarom deze 'ongewone' maat 1,43 m of vier voet en acht en een halve duim ?
De eerste spoorwegen werden ontworpen door dezelfde ingenieurs die tramlijnen aanlegden, waarbij dezelfde spoorbreedte van toepassing was.
Waarom hebben ze voor deze spoorbreedte gekozen?
De mensen die destijds deze trams bouwden waren dezelfde mensen die ook karren bouwden; zij gebruikten dezelfde gereedschappen en methodes.
Waarom hadden de karren zulk een spoorbreedte?
Eenvoudigweg omdat alle wegen in Europa en in Engeland voren hadden, uitgesleten door de karren. Een afwijking van deze spoorbreedte zou een asbreuk bij de kar tot gevolg kunnen hebben.
Waarom vertoonden de wegen voren met zulke breedte?
De eerste wegen in Europa werden aangelegd door het Romeinse Rijk, teneinde de verplaatsingen van de legioenen te vergemakkelijken.

Waarom kozen de Romeinen voor deze afmetingen?

paarden
Omdat de eerste karren gebruikt werden door de legioenen. Ze werden getrokken door twee paarden. Deze paarden liepen naast elkaar en er diende genoeg plaats te zijn zodat ze elkaar niet in de weg liepen. Om een betere stabiliteit van de kar te verkrijgen, mochten de wielen zich niet in het hoefspoor van de paarden bevinden, maar mochten ook niet te breed zijn, want dan zou men problemen krijgen bij eventuele kruising van twee karren.
Vandaar de breedte: twee paardenkonten.

RUP Bellekouter vereist twee nieuwe RUP’s

vrijdag, 9 december 2011

Dolf Lammens :”Mag ik vragen naar de stand van zaken van het RUP Bellekouter? Ik kan me vergissen maar ik heb het gevoel dat men wel heel lang blijft discuteren rond het aantal woningen dat er zullen opgetrokken worden en nog onduidelijker is het aantal m2 dat DDS hoopt te krijgen per woning. Zolang u die oppervlakte niet weet, hebt u ook geen idee hoeveel  gronden u moet ‘bevriezen’ en zolang u dat niet weet, weet u ook niet hoeveel bijkomende deelRUP’s er moeten komen.”
Kristof De Smet : ‘Er gaan 2 extra RUP’s moeten opgemaakt worden, één voor deWanzelesteenweg en één voor de Lindenlaan. We hebben nog geprobeerd om dit in het RUP Steenakkerstraat te krijgen maar daar was onvoldoende ruimte.’
Lammens : “ Hebt u nog geen spijt dat u voor deze slechte locatie gekozen hebt en niet voor Molenkouter?”
De Smet : ‘Ik vind het frustrerend dat de gemeente op die manier niet kan groeien, de gronden die we hier gebruiken moeten we op andere plaatsen bevriezen.’
Lammens : "Dat wist u op voorhand, dat is de tol die u betaalt door te kiezen voor een locatie in 'woonuitbreidingsgebied' terwijl u daar helemaal geen recht toe had. U gaat nu betalen voor 3 RUP's, u moet ergens anders gronden bevriezen in ruil en toch is er nog geen enkel zicht op die sporthal, u hebt zelfs de grond nog niet kunnen aankopen en u hebt naast de subsidies van de Vlaamse regering gegrepen. Allemaal door die slechte locatie. "

Zwerfvuilactie in Wichelen


donderdag, 9 december 2011

De najaarszwerfvuilactie van de LVB Schellebelle (deelgebied Wichelen) is beëindigd. In totaal werden 62 zakken zwerfvuil verzameld, waarvan 27 zakken pmd en vrij veel oud ijzer. Knelpunten zijn het Moleken, de buurt van de krantenwinkel , de omgeving van de nachtwinkel en van de gemeenteschool, alsook de buurt van het containerpark.
Het gemeentebestuur verleent de LVB Schellebelle (vroegere ZVC ’t Steksken) de subsidie van 1250 euro.Benoeming  ploegbaas gemeentelijke technische dienst


woensdag, 7 december 2011

Het heeft een tijd geduurd maar eindelijk is er dan toch een ploegbaas voor de technische dienst van de gemeente.
Philip Cattoir ( Uitbergen ) wordt op proef benoemd tot ploegbaas C1-C3 bij de gemeente Wichelen . Hij volgt Roger Huylebroeck op die op 1 juli 2011 met pensioen ging.
De gebruikelijke proefperiode bedraagt één jaar. Philip Cattoir treedt in dienst op 12 december 2011.Belastingen op hetzelfde niveau als vorig jaar


dinsdag, 6 december 2011

Er worden 1400 opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing .
Voor het aanslagjaar 2012 wordt een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting geheven van  7,5 %.
Zoals vorig jaar wordt ook voor 2012 een algemene gemeentelijke heffing gevestigd van € 75 per gezin ( de vroegere huisvuilbelasting ). Voor de rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming inzake gezondheidszorgen bij de Kruispuntenbank en de leefloongenieters wordt het tarief teruggebracht tot € 55 per gezin.Onveilig fietspad langs N442 Paepestraat

maandag, 5 december 2011

Het gemeentebestuur heeft aan het Gewest gevraagd om het kruispunt Elsbrug/Ledebaan/Paepestraat veiliger te maken voor fietsers. Vooral auto’s die komen vanuit Elsbrug hebben geen oog voor de fietsers langs de gewestweg. Recent is nog een fietster ondersteboven gereden. Er is nu een brief geschreven naar Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen met de vraag om het fietspad op de N442 te accentueren met rode verf, zodat het duidelijker wordt voor het verkeer dat vanuit Elsbrug de gewestweg komt opgereden, dat er ook fietsverkeer op de gewestweg mogelijk is. Er is ook voorgesteld om een verkeersbord ‘opgelet fietsers’ voor het kruispunt te plaatsen. Beter zou natuurlijk zijn om een apart fietspad aan te leggen, mét subsidies van het gewest, maar dat zal niet meer voor deze legislatuur zijn, vrees ik.


Toonmoment WAT?


zaterdag, 3 december 2011

WAT? ( Wichels Atelier voor Toneel ) brengt op 3 december het toonmoment van haar kinder- en jongerencursus toneel.
Het programma bestaat  uit twee delen : een modern en grappig sprookje gebracht door de kinderen en een stukje absurd theater gebracht door de jongeren.
Dit  toonmoment gaat door in zaal ’t Veer  te Schellebelle op zaterdag 3 december om 20 uur. Toegang 2 euro, onder de 12 jaar is de toegang gratis.
De sterren van de avond:
Nicky Cornelis, Jelle Cornil, Jochen Cornil, Elise D'hooghe, Cato Ponnet, Veerle Redant, Lotte Roeland, Lore Roelandt, Nona Schuddinck, Yola Schuddinck, Lyna Thi Truong, Joren Van Cauwenberge, Maren Van Cauwenberge en Quinten Van Hauwermeiren
Deirdre Coppens, Kaat Coppens, Febe De Jonge, Eline Dierickx, Roxanne Schuddinck, May-Linh Thi Truong, Dieter Van der Plas, Justine Van der Plas, Isolde Van den Weghe, Nele Van Hauwermeiren, Aster Van Zandycke, Laura Van Zandycke, Ruben Van Zandycke en Nienke Verstegen
Allen daarheen.


Raadslid bespaart de gemeente 10.000 euro

vrijdag, 2 december 2011Gemeenteraad augustus. Dolf Lammens : “De gemeente Berlare wil de openbare verlichting aan de Scheldebrug vervangen. En die verlichting is inderdaad dringend aan vernieuwing toe. Het midden van de Schelde is de gemeentegrens tussen Wichelen en Berlare. Daarom vraagt Berlare om, voor het gedeelte dat op het grondgebied van de gemeente Wichelen valt, tussen te komen in de vernieuwing van die openbare verlichting. De gemeente Berlare zal het aandeel van Wichelen prefinancieren en achteraf de kostprijs overmaken aan Wichelen. Wat hebt u op die vraag van Berlare geantwoord ? “
Kenneth Taylor : ‘We hebben gezegd dat het een goede regeling was.’
Lammens : “Ik ben het daar niet mee eens, ik zie niet in waarom wij dat zouden betalen! Die palen zijn geplaatst door het Gewest en die baan, toch de kant van Wichelen is nog altijd een Gewestweg. Ik stel voor dat u het Gewest hierover aanspreekt. En schrap die 10.000 euro maar uit de begroting. ”
Gemeenteraad oktober. Dolf Lammens : “U voorziet 10.000 euro voor openbare verlichting. Waarover gaat dat ? Toch niet over Uitbergenbrug ? Ik zie niet in waarom wij dat zouden betalen. Ik zie dan ook geen enkele reden om dat in de begroting te voorzien.”
Danny Praet : ‘We doen dat uit voorzichtigheidsoverwegingen.’
Lammens : ‘ Dat heeft niets met voorzichtigheid te maken. Waarom zou u geld voorzien voor zaken waar wij niets mee te maken hebben? Ik heb dat al twee maanden geleden uitvoerig uitgelegd. U ging dat navragen’.

Nu heeft het Gewest geantwoord dat de:.. ‘Vlaamse overheid bereid is de vernieuwing van de verlichting langs de brug op haar kosten uit te voeren. Met de gemeente en de netbeheerder zal worden besproken op welke wijze die nieuwe verlichting kan worden geïntegreerd in het bestaande verlichtingsnet'.


Ladderwagen krijgt  optische camera

donderdag, 1 december 2011

De vriendenkring  van de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst zal  met de opbrengst van de kalenderverkoop editie ‘2012’ een kleurencamera aankopen  die zal worden ingebouwd in de vloer van de reddingskorf van de nieuwe ladderwagen.
De camera is een (waterdicht) toestel met een breed  "zichtsveld" , namelijk een hoek van 150°. Het is een optische camera die reeds functioneert bij geringe lichtsterkte .
De camera op de ladderwagen kan onder andere worden gebruikt in combinatie met de elektrische watermonitor met afstandsbediening zodat de inzet van personeel in de gevarenzone bij bluswerken kan worden vermeden indien nodig (bv. bij kans op explosies).
Een inzet van de camera bij een zoekactie is eveneens mogelijk, hij kan tevens een overzicht of luchtbeeld geven bij een grootschalige interventie.
De beelden worden doorgestuurd naar de commandopost onderaan de ladder. Er is radioverbinding tussen de machinist en de interventieleider(s). Wichelen zal één van de eerste korpsen in België zijn die over dergelijke apparatuur zal  beschikken.

 

Mobiliteitsstudie omgeving  Anker

woensdag, 30 november 2011

Taylor :’De inplanting van de nieuwe verkaveling, de nieuwe sociale woningen, het jeugd- en cultuurcentrum en het geplande woon- en zorgcentrum gaan  de capaciteit van de bestaande wegen niet overschrijden. Er wordt wel voorgesteld om de nieuwe verkaveling als woonerf in te richten waardoor er een maximumsnelheid van 20 km per uur geldt en enkel mag worden geparkeerd binnen de daartoe afgebakende parkeervakken. Op het kruispunt van de nieuwe verkaveling met de Biesakker en de Bremenhulstraat wordt geopteerd voor de aanleg van een rotonde met een doorsnede van 21 meter, het maximaal mogelijke binnen de voor wegenis afgebakende zone van het BPA Binnengebied Anker.’

Lammens : "Volgens het bureau zal de rotonde vlot te nemen zijn door grotere voertuigen. Hopelijk gaat de middencirkel niet te stijl omhoog. Ik wil toch wijzen op het gevaar van het schuiven van de last op de vrachtwagens met zelfs kantelen tot gevolg, zoals recent in Gent bv. als de helling van de rotonde te hoog of te bruusk is. 
"Breuk in riolering oorzaak verzakking Hoge Landweg Schellebelle
?

dinsdag, 29 november 2011

De riolering in de Hoge Landweg te Schellebelle werd geruimd om ze te inspecteren . De camera-inspectie heeft toen aan het licht gebracht dat er een breuk in de leidingen is ter hoogte van de verzakking van de rijweg. De breuk zal worden hersteld via TMVW – AquarRio.  De andere partijen, Eandis en de afdeling Zeeschelde, zijn daarvan in kennis gesteld. Is daarmee de discussie ten einde ? Of is de breuk gevolg van de verzakking ?


Inrichting overstromingsgebied  Bergenmeersen

maandag, 28 november 2011

De Zeeschelde wil nog in 2011 starten met de inrichting van het overstromingsgebied Bergenmeersen, ondanks het feit dat een aantal grondinnemingen nog niet gerealiseerd zijn.
Ze zullen daarom eerst het decreet betreffende de waterkeringen toepassen, wat erop neerkomt dat ze alle noodzakelijke werken zullen uitvoeren ongeacht wie de eigenaar is van de gronden. Tot op het moment van onteigening rust op het perceel een erfdienstbaarheid van openbaar nut.
De eigenaars van de percelen zijn hiervan in kennis gesteld. De eigenlijke werkzaamheden kunnen 30 dagen na deze kennisgeving van start gaan.


'Wijn na bier plezier, bier na wijn venijn
'

zondag, 27 november 2011

Wil dat zeggen dat je best eerst bier drinkt en pas later op de avond wijn ? Niet echt.
Op de avond dat je bier en wijn samen drinkt speelt het  geen rol of je start met wijn of met bier. Er is geen enkel verschil vast te stellen: noch op je alcoholpercentage de avond zelf noch aan de kater die de dag erna kan volgen.  Wat betekent het dan wel ?
In de middeleeuwen dronken rijke mensen wijn, arme mensen bier; practisch niemand dronk water wegens teveel vervuild. De spreuk zou dus gezien moeten worden als: van arm naar rijk (wijn na bier) is fijn, omgekeerd (bier na wijn) is een teruggang.
Het gezegde is dus meer een levenswijsheid: Als je weet wat het is om geld te hebben is het dubbel zo moeilijk om zonder te zitten. En als je weet wat is om arm te zijn, kan je dubbel genieten van je rijkdom.
 OCMW zorgcentrum Molenkouter gaat uitbreiden

vrijdag, 25 november 2011

Dolf Lammens : “U voorziet 6.000 euro voor de post afschrijvingen op plannen en studies. Ik neem aan dat dit om het zorgstrategisch plan en het masterplan gaat ? Is het juist dat u een woonzorgwijk wil oprichten tussen het rustoord en de serviceflats ? Is het juist dat u aan de westkant nieuwe gemeenschapsvoorzieningen plant ?”
Conny Beelaert : ‘Wat u zegt is allemaal nog heel embryonaal, we zijn nog maar in de fase van het verzamelen van info en ook het zorgstrategisch plan staat minder ver dan verwacht.’
Lammens : ”Hoe ziet u dat dan qua personeel ? U geraakt nu al met moeite aan verzorgend personeel.”
Beelaert : ’Die problemen zijn er niet alleen in Wichelen, we hebben er het volste vertrouwen in dat dit allemaal in orde komt.’

Lammens : "Ik niet."

Telefooncellen moeten verdwijnen


donderdag, 24 november 2011

Belgacom wil vijf telefooncellen op onze gemeente wegnemen omdat er minder dan één gesprek per week gevoerd wordt . Het gemeentebestuur wenst  echter dat de telefooncellen op het Dorp van Schellebelle en Serskamp en aan het station van Schellebelle behouden blijven.
Belgacom heeft inmiddels laten weten dat ze het gemeentebestuur daarin wil volgen.Verslag gemeenteraad


woensdag, 23 november 2011

U kan een hier een uitgebreid verslag lezen van de vorige gemeenteraad. Dit verslag is gebaseerd op de officiële notulen.
Schade aan openbare verlichting


dinsdag, 22 november 2011

Dolf Lammens : “ U voorziet in de begrotingswijziging 8.000 euro voor schade aan openbare verlichting. Is men ergens tegenaan gereden en gevlucht? Over welke paal of palen gaat dat, die paal aan Markoen ? Dat is dan wel geweldig veel geld.”
Danny Praet :  ‘Ik weet het niet, de ontvanger zal dat ingeschreven hebben uit voorzichtigheid.’

Die paal is al weg van met de kermis. ( zie foto)  Is er daar wel nood aan een nieuwe paal ? Of is er dan een probleem met de zichtbaarheid en dus met de veiligheid op de openbare weg ?  In ieder geval vraagt de huidige plaats om er tegenaan te rijden; misschien moet men hem iets meer achteruit plaatsen, naast het trottoir en er betonnen stootblokken voor leggen zodat de paal minder kwetsbaar is.

markoen
Overdracht wegenis verkaveling Molenakker Schellebelle

maandag, 21 november 2011

De NV Huyzentruyt Development & Investments uit Waregem heeft in de wijk Bruinbeke een verkaveling met wegenis gerealiseerd. Die wegenis, met een totale oppervlakte van 2171,30 m², wordt zonder beding van prijs overgenomen van de eigenaar. Op die manier wordt de gemeente eigenaar van de wegenis in de verkaveling Molenakker.'Hout vasthouden'

zondag, 20 november 2011

Dat een uitspraak als 'ik rij al 20 jaar met de auto en ik heb nog geen enkel ongeval gehad' haast altijd gevolgd wordt door het gezegde "hout vasthouden" of een tik op een houten tafel, is niet toevallig.
In bijna alle beschavingen werd hout gezien als de oergrondstof waaruit alles werd vervaardigd, en kregen bomen geneeskundige krachten toegedicht. Door 'hout vast te houden' of 'af te kloppen' volg je eigenlijk een heidens gebruik. Wanneer de Germanen door demonische krachten werden bedreigd met een bepaald ongeluk, moesten ze hout aanraken. Volgens hen nam hout daardoor de boze geesten op en zond deze dan regelrecht de grond in.

Zin en onzin van interlokale verenigingen

vrijdag, 18 november 2011

Wichelen is lid van heel wat interlokale verenigingen .
Een overzicht zal dit duidelijk maken. Misschien moet men zich toch eens afvragen hoe nuttig deze interlokale verenigingen zijn. Ik heb bij een groot aantal mijn bedenkingen. Heel vaak zijn het ‘uitvindingen’ van ambtenaren die daardoor hun toekomst verzilveren en compleet onzichtbaar kunnen werken, want zeg nu zelf : wie controleert wie als u voor meerdere gemeenten bezig bent? De grote gemeenten zijn trouwens maar wat content dat de kleine helpen meebetalen voor hun ambtenaren, voor hen is het dus een win-situatie. Voor de kleine gemeenten zoals Wichelen ligt dat helemaal anders en is het een verlies-situatie.  
Maar oordeel zelf .

Stoomtrein stopt in Wichelen


donderdag, 17 november 2011

Op 2 januari 1837 werd de spoorlijn Mechelen-Dendermonde als derde tracé van het  nationaal spoorwegnet in gebruik genomen. Het betrof het eerste deel van de ‘westerlijn’, die Mechelen met Oostende zou verbinden.
Op zondag 15 april 2012 is er een herdenking van 175 jaar spoorweglijn Mechelen – Gent .
Er zal  een stoomtrein rijden tussen Dendermonde en Wetteren met tussenstop in Wichelen. De trein zou acht keer halt houden in Wichelen, vier keer in de richting van Dendermonde en vier keer in de richting van Gent tussen 11 en 18 uur.

Camera's op overlastplaatsen

woensdag, 16 november 2011

Camerabewaking maakt het mogelijk om te observeren, misdrijven vast te stellen en daders ervan op te sporen, alle gebeurtenissen die een gevaar of een risico inhouden voor de openbare orde en veiligheid snel te detecteren en er gevat op te reageren. In die samenhang wordt positief advies te verleend voor het plaatsen van een verplaatsbare statische camera op hotspots en acute overlastplaatsen op het hele grondgebied van onze gemeente. Over de inzet van de camera zal de lokale politie periodiek rapporteren aan het politiecollege en de zonale Veiligheidsraad.

Dolf Lammens: “Het is dus niet de bedoeling om alle auto’s die Wichelen binnenkomen te filmen om eventuele inbrekers te betrappen zoals in Mechelen gebeurt?”
Kenneth Taylor : ‘Het gaat ons vooral om sluikstorten, bvb. aan glascontainers kan een camera worden gebruikt. Elk van de drie gemeenten van de politiezone kan haar plaatsen zelf kiezen.’  
Lammens : "Ik vind het verstandig dat er geen foto’s van de camera worden verspreid, anders werd hij misschien nog gestolen… door sluikstorters.”


Nieuws van Verko

dinsdag, 15 november 2011

De luierzakken worden binnenkort niet meer verkocht omdat het luierafval niet meer gerecycleerd kan worden en dus als restafval wordt gecategoriseerd.
De FRGE medewerkster werd aangenomen.
Tijdens de eindejaarperiode zal een extra glasbol worden geplaatst in de Bruinbekestraat, ter hoogte van het buurthuis.
Vanaf 2012 zullen de restafvalzakken een gele kleur hebben wat zorgt voor een betere zichtbaarheid.
Verko zou zijn naam al eens mogen wijzigen, het is duidelijk meer dan de vroegere ’Verenigde Kompostbedrijven’.


Woonplan is lege doos

maandag, 14 november 2011

Bart Segers : ‘Voorliggend Woonplan dient als leidraad en werkinstrument om geleidelijk de woonkwaliteit in onze regio verder te verbeteren, met als uiteindelijk doel een zo groot mogelijke toegankelijkheid tot gezonde woningen voor elke inwoner van onze streek.’
Dolf Lammens : “ De intentie is goed maar concrete realisaties moeten we niet verwachten.  U wenst een  betaalbare, kwaliteitsvolle en aangepaste woning voor iedere burger. Eén van de acties is het opmaken van een Masterplan OCMW, waarvan u zegt dat het in uitvoering is. Kunt u dat wat toelichten ?”
Segers : ' Ik laat het woord aan OCMW-voorzitter Beelaert.’
Conny Beelaert : ‘We moeten eerst nog een zorgstrategisch plan maken, het masterplan zit voorlopig nog wat in de frigo.’
Lammens : “Dus niet in uitvoering?”
Beelaert : ’Neen.’

Lammens : "Een andere actie is renovatie. Wat bedoelt u juist ? Wie gaat renoveren, de gemeente ?"
Segers : ‘Eigen dak en het Sociaal Verhuurkantoor nemen het voortouw.’
Lammens : “Gaan zij renoveren ?”
Segers : ' Niet echt, ze gaan dit promoten.’

Lammens : “Verder gaat U eigenaars stimuleren om hun huurwoning in orde te stellen. Hoe gaat u dat doen ?”
Segers : ‘We plaatsen een artikeltje in het woonkrantje en op de website.’
Lammens : “Dat zal nogal effect hebben.”
Kenneth Taylor : ‘Er komt ook een administratieve sanctie tegen het niet correct afficheren van de huurprijs.’
Lammens : “Hoeveel bedraagt die sanctie?”
Segers : ‘Dat weten we nog niet.’

Lammens : ”U gaat het aanbod van betaalbare woningen verhogen, zegt u. U gaat een actieplan opstellen met betrekking tot de publieke en semi-publieke gronden op onze gemeente. Hoeveel van dergelijke gronden zijn er en hoeveel kunnen er aangesneden worden ? Wat gaat er in dat actieplan staan ?”
Segers : ‘ Er zijn twee percelen die hiervoor in aanmerking komen , één in de Krakeelstraat en één op het Krabbegem. Maar, het is niet zeker dat we ze kunnen gebruiken gezien de eigenaars (OCMW ’s Gent en Dendermonde, red. ) deze zelf wensen aan te wenden.’
Lammens : ” U hebt niets in handen. Er komt dus geen actieplan ?”
Taylor : ' We kunnen hen ook niet verplichten.'
Lammens : "U hebt nochtans goedgekeurd dat tegen 2020 minstens één vierde van deze gronden aangewend moeten worden om sociaal woningaanbod te realiseren."

Lammens :  “Wat hier voorligt, kan je toch moeilijk een plan noemen. De doelstellingen zijn goed maar u hebt er geen flauw idee van hoe u dit moet realiseren.”
Taylor : ’Het is niet omdat iets op papier staat, dat het ook uitgevoerd wordt.’
Lammens : “ Dat is juist, maar hier staat zelfs niets op papier !!”

Het woonplan is een lege doos met een mooie strik rond. Realisaties moeten we niet verwachten.
Wie het woonplan, of wat daar moet voor doorgaan, eens wil bekijken, klikt hier. 

"Weten hoe de vork aan de steel zit"


zondag, 13 november 2011


Waarom aan de steel en niet in ?
Een ijzeren vork kan door middel van een dille, d.i. een holle buis, of door middel van een angel, d.i. een punt, met de steel verbonden zijn. In het eerste geval steekt de steel in het werkend deel, in het tweede, is het net omgekeerd. Ofwel zit de steel in de vork, ofwel zit de vork in de steel. Weten hoe de vork aan de steel zit, is dus precies weten hoe de zaken in elkaar steken. Mensen die 'in' gebruiken, weten dus zelf niet hoe de vork 'aan' de steel zit.Open VLD niet met eigen lijst naar de gemeenteraadsverkiezing

zondag , 13 november 2011

Op de bestuursvergadering van 7 november hebben de Open VLD- leden zich akkoord verklaard om niet met een eigen lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 te gaan, maar zich terug te engageren in het project SAMEN.
Burgemeester Kenneth Taylor zal deze lijst trekken en samen met voorzitter Mark Van Assche discreet werken aan de lijstvorming.
Ze hopen voor de volgende bestuursperiode met een nog explicieter mandaat in dezelfde lijn verder te besturen. Concreet wil dit zeggen dat ze binnen Samen meer verkozenen en meer voorkeurstemmen -dus meer macht - wensen.

Kerkfabrieken moeten nadenken over toekomst kerkgebouwen

vrijdag, 11 november 2011

Met het oog op de nieuwe legislatuur, vraagt de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur  aan het gemeentebestuur met de verantwoordelijken van de kerkfabrieken te vergaderen over de toekomstige bestemming van de kerkgebouwen.
Voor beschermde kerken op hun grondgebied kunnen gemeenten, op basis van een langetermijnvisie, een voorstel tot convenant indienen. Daarmee kunnen gemeenten een forfaitair jaarlijks bedrag krijgen in plaats van percentages, waardoor ze de middelen strategischer kunnen inzetten. Dat betekent ook een planlastenvermindering voor gemeenten en initiatiefnemers
.
De deputatie Oost-Vlaanderen weigert milieuvergunning voor  verwerking  asbestafval  in Schoonaarde

donderdag, 10 november 2011

De deputatie heeft vandaag de milieuvergunning geweigerd aan de bvba ASBECO voor de exploitatie van een nieuwe inrichting voor de verwerking van asbestafval afkomstig van werven van sloop- en afbraakwerken van gebouwen en andere installaties, gelegen aan de Steenweg naar Wetteren 24 te Schoonaarde (Dendermonde).
De deputatie is van mening dat er absoluut geen maatschappelijk draagvlak bestaat voor dergelijke exploitatie in het centrum van de gemeente Schoonaarde. Dat blijkt onder meer uit de bezwaren.
Daarom sluit de deputatie zich unaniem aan bij de ongunstige adviezen van Dendermonde en de naburige gemeenten Berlare en Wichelen. Het gaat hier over een lokaal bedrijventerrein, waar een dergelijk bedrijf normaliter niet thuishoort. Het betreft een bedrijfsactiviteit die het lokaal karakter duidelijk overschrijdt, waardoor het project niet verenigbaar is met het ruimtelijk RUP Schoonaardemeersch.
Verder stelt de deputatie dat er onvoldoende garanties geboden kunnen worden dat de risico's en de effecten op de omgeving (onder meer transport- en geluidshinder, gezondheid omwonenden en betrokkenen) tot aanvaardbare risico's kunnen worden beperkt.
Tegen deze weigering kan de bvba Asbeco nog in beroep gaan bij Vlaams minister Joke Schauvlieghe, bevoegd voor Leefmilieu. De beroepstermijn bedraagt 30 dagen na betekening van de weigering aan het bedrijf.


Verkeersdatabank ligt al onder het stof

donderdag 10 november 2011

Dolf Lammens :“ Mag ik een vraagje stellen aan de schepen van mobiliteit ?  In 2009 heeft u met het Gewest een overeenkomst gesloten rond een verkeersbordendatabank. Er zijn toen digitale beelden genomen van verkeersborden en verkeerslichten over het hele grondgebied van onze gemeente. Is daar al iets mee gebeurd?  Ik had dat reeds ter sprake gebracht op de Mobiliteitsraad van januari 2011 en er zijn daaromtrent ook al opleidingen gevolgd  maar ik zie daar toch weinig of geen beweging. U ging nochtans rekening houden met de Boobs- campagne van de senioren en met de opmerkingen van de vorige Mobiliteitsraad. Nog niets van gemerkt.”
Danny Praet : 'We zullen dit bekijken tegen de volgende gemeenteraad.'


Promenade aan de Schelde

woensdag, 9 november 2011

Dolf Lammens : "U voorziet in de begroting 5.000 euro voor een ontwerper van de promenade Scheldedijk. Zou u niet beter zorgen voor een samenwerkingsakkoord met Zeeschelde, want zonder die overeenkomst heeft zo een ontwerper geen enkel nut."
Kenneth Taylor : ‘Dat is zo, anderzijds is het goed om één en ander voor te bereiden voor er een akkoord is. Wij zijn nu op een zucht van een akkoord.’


Leren omgaan met  defibrillator


dinsdag, 8 november 2011

Op maandag 21 november 2011 worden twee sessies van één uur gegeven  om de leden van geïnteresseerde verenigingen op te leiden over het gebruik van de automatische externe defibrillator die de gemeente heeft aangekocht. Per sessie worden maximaal 16 personen toegelaten. Het Rode Kruis, afdeling Wichelen, zal de opleiding verzorgen in het middenlokaal van het gemeentedomein. Alle gemeentelijke verenigingen werden aangeschreven. Als er meer dan 32 personen geïnteresseerd zijn, wordt met het Rode Kruis een bijkomende vormingsavond afgesproken.

Gefoefel rond verlenging project Woonplus

maandag, 7 november 2011

Dolf Lammens : ”Begin september is aan het college de vraag voorgelegd of ze volgend jaar zouden doorgaan met Woonplus. Ik lees in het verslag: Het college neemt kennis van de nota d.d. 2 september 2011 betreffende de verlenging van het project WoonPlus en de wijziging van de regelgeving intergemeentelijke woonprojecten. Vooraleer de vragen daaromtrent beantwoord worden, vraagt het college dat de werking van de interlokale vereniging wordt geëvalueerd. Het college is wel van oordeel dat het project niet kan verlengd worden als er geen subsidies worden toegekend.
Lammens : ”Er staat dus geen ja of geen neen, want het is gekoppeld aan een evaluatie. Mijn vraag : wanneer wordt die interlokale vereniging geëvalueerd ? Gaat dat op een gemeenteraad gebeuren of op een schepencollege ?”
Bart Segers : Er is nog geen evaluatie geweest.’
Lammens : “Wat mij dan wel verwondert, is dat ik in de verslagen van Woonplus van eind september lees dat het college zijn toestemming gegeven heeft tot voortzetting. Hebt u dat daar verkondigd? “
Segers : ’Dat moet een fout in het verslag zijn.’
Lammens : “Dat verslag is daarna toch op het college geweest en er waren geen opmerkingen, wie of wat moet ik nu geloven ?”
Kenneth Taylor: ‘Het college staat boven het beheerscomité van Woonplus . Het verslag van het college dat u daarjuist citeerde, is volgens mij duidelijk genoeg.’


Bosplantactie in Serskamp


zondag, 6 november 2011

Vandaag  kunt u meehelpen aan het planten van 1000 bomen.  De gemeente organiseert samen met  Natuurpunt een grote bosplantactie in Serskamp. Eén en ander kan gecombineerd  worden met een wandeling. Afspraak vanaf 13 uur aan de gemeenteschool ‘De Rozelaar’ in de Schoolstraat . 6 november wordt een dag om te onthouden.
Hoewel.
Op de gemeenteraad van 30 augustus was er een nogal eigenaardige discussie over deze plantactie: zowel oppositie als meerderheid  discuteerden over het nut van een plantactie op 6 oktober. Ik citeer uit het officiële verslag : ‘Raadslid Luc Van Herreweghe vindt 6 oktober een maand te vroeg om aan te planten. Schepen De Smet antwoordt dat het Regionaal Landschap zich sterk maakt, dat die aanplant zal slagen.’ Een nutteloze discussie want er was feitelijk nooit sprake geweest van 6 oktober, maar het bewijst wel dat er heel wat hun dossiers niet kennen .
Herstelt Wichelen blunder ?

vrijdag, 4 november 2011

De Vos : 'Op 4 juli heeft de gemeenteraad van Berlare beslist om de reservatiestrook voor een omleggingsweg naast Uitbergen definitief te laten verdwijnen, ondanks het bezwaar van Wichelen. Ik stel voor om hiertegen in rechte te treden.   zie kaart
De Coninck : ‘Dit is een procedure die heel wat tijd en heel wat geld gaat kosten en waarvan de kans op slagen heel miniem is. Alleen als signaal kan dit effect hebben.’
Wat vooraf ging.
Berlare is al van in 2007 zinnens om die reserveringsstrook te laten verdwijnen. Het stond letterlijk in hun Stuctuurplan. En dan profiteren ze van de onwetendheid  van Wichelen en van het Gewest. Wichelen heeft in 2008 gunstig advies verleend  voor het invoeren van een tonnagebeperking tot 3,5 . Daarmee heeft Wichelen er voor gezorgd dat de omleidingsweg niet langs Uitbergen loopt maar door  Wichelen en Schellebelle.
In 2010 komt het gewest ter hulp.
Het Gewest heeft buiten het overstromingsgebied een extra strook toegevoegd om een prestigeproject te maken en zo de vissers een beetje te paaien die uit het overstromingsgebied verdreven zijn.  Men gaat 2 visvijvers graven, men gaat  zelfs hun kantine bouwen en een parking aanleggen.
Lammens : "Volgens mij wist het Gewest toen niet en ook nu niet dat dit op het tracé van een reservatiestrook lag. In ieder geval is er in gans het RUP Kalkense meersen  nergens sprake van deze reservatiestrook."
Hoe dan ook,  het Gewest heeft ervoor gezorgd dat door het RUP Kalkense meersen een gedeelte van het gewestplan wordt gewijzigd , net daar waar het tracé ligt. Berlare had het zich niet beter kunnen dromen : op die manier is de realisatie van omleggingsweg in het voorgestelde tracé onmogelijk geworden.
Blunders
Dolf Lammens : “Het wordt de hoogste tijd dat Wichelen en het gewest hun blunders goedmaken. Ik heb een voorstel dat goedkoop, doeltreffend en op vijf minuten klaar is. Wichelen kan al beginnen met de gemeenteraadsbeslissing van 27 februari 2008 te herzien en  die borden weghalen die aankondigen dat er een tonnagebeperking is in Uitbergen . En aan het gewest moet de vraag gesteld worden of het zomaar kan dat het Gewest in één dossier zichzelf schade berokkent in een ander dossier.”
Taylor : ‘Blijkbaar werkt die tonnageregeling niet goed want er rijden nu meer vrachtwagens dan vroeger en het is niet omdat we die borden weghalen dat daarmee die 3,5 ton regeling in Berlare is opgeheven., maar dat betekent wel dat de camions zich moeten keren op de brug .’
Lammens : " Inderdaad, en alleen op die manier kan je Berlare onder druk zetten, vergeet niet dat anders alle vrachtwagens via Schellebelle moeten."
De Vos:  ‘Ik kan me vinden in het voorstel van collega Dolf Lammens en vraag dus geen stemming over mijn punt.’


Nieuw  mobiliteitsconvenant

donderdag, 3 november 2011

Dolf Lammens :”Waarom is er een nieuwe moederconvenant ? “
Danny Praet : We hebben een brief gekregen met de vraag om de convenant te vernieuwen.’
Lammens : “ Wat was er mis met het oude convenant?
Praet : ‘ Ze vragen om te vernieuwen zodat ook de moduleprojecten ter ondertekening kunnen voorgelegd worden aan de betrokken minister.’
Lammens : ” Ik lees in het begeleidend schrijven dat de lopende moederconvenant inhoudelijk niet overeenkomt met het nieuwe decreet. Wat bedoelt men daar  juist mee ?”
Praet: ‘ Dat weet ik niet.’
Lammens : “U hebt geen navraag gedaan ?  U volgt het Dexia- principe zeker : wij stellen geen vragen , ook niet als we het niet begrijpen . Nog iets, in de convenant zelf staat onder art 1 dat u 2 andere principes gaat volgen bij het voorbereiden, het vaststellen, het uitvoeren en het evalueren van het mobiliteitsbeleid met name : het STOP- beginsel en het participatiebeginsel.  Kunt u dat kort toelichten ?
Praet : ‘Het stop-beginsel is dat er voorrang is voor de zwakke weggebruiker.’
Lammens : “ Waarvan is STOP de afkorting?”
Praet : ’Dat weet ik niet.’


Belasting op sluikstort


woensdag, 2 november 2011

Sluikstort is een vorm van asociaal gedrag dat, als sensibiliserende campagnes niet helpen, dient aangepakt te worden met een contantbelasting. Het kan niet dat elk sluikstort door de gemeentediensten en dus op kosten van de belastingbetaler opgeruimd wordt. Dit belastingreglement heeft als doel, als een verdachte wordt gevonden, parallel met het opstellen van een proces-verbaal of een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) een contantbelasting te heffen. De belasting bedraagt minimaal € 250 en kan hoger zijn afhankelijk van de grootte van het sluikstort.

Lammens : “Ik heb de indruk dat u alleen grof huishoudelijk afval voor ogen hebt, wat als iemand  een blauwe zak wegkiepert , gaat u die ook 250 euro aanrekenen? Laat me toe daaraan te twijfelen; daarom stel ik voor dat u 2 prijzen hanteert, één voor grof huishoudelijk afval met een minimum van 250 euro/m3 en één voor papier en karton en huishoudelijk afval (restafval, PMD, tuinafval) en dit met een minimum van 70 euro per begonnen 0,25 m3."
Taylor : ‘Neen, we moeten echt een voorbeeld stellen, dus een minimum van 250 euro, alleen op die manier kunnen we dit probleem indijken.’
Lammens : “Als u echt gaat doen wat u zegt, dan steun ik uw voorstel.”


Allerheiligen

dinsdag, 1 november 2011

Allerheiligen is een katholieke feestdag waarop alle heiligen van de Rooms-Katholieke kerk gezamenlijk worden  herdacht. De Katholieke Kerk kent al sinds de eerste jaren van het Christendom vele martelaren. Martelaar (van het griekse woord martus = getuige) was de bijzondere eretitel voor degenen die gedurende de christenvervolgingen in het Romeinse Rijk hun trouw aan het christelijke geloof met de dood moesten bekopen.
Deze martelaren werden oorspronkelijk in een gezamenlijke herdenking van alle martelaren vereerd, maar Gregorius III veranderde in 732 het martelarenfeest in Allerheiligen. Niet alleen martelaren, maar ook heiligen, dit zijn gelovigen die door hun leven een bijzonder getuigenis hebben afgelegd van hun geloof in Christus, worden dan herdacht.
In 844 werd de oorspronkelijke datum van 13 mei veranderd in 1 november, begindag van de winterperiode volgens de regel van Benedictus, en werd het een herdenking van alle heiligen die geen eigen feestdag of gedachtenis hebben.
Allerheiligen en Allerzielen zijn de dagen waarop in de Rooms-Katholieke kerk de onderwerpen dood en leven na de dood aan de orde komen. De voorbereidingen voor beide feesten vinden vaak plaats op Allerheiligenavond : All Hallow Even*, wat langzamerhand werd verbasterd tot Halloween.

* All = alle; Hallow = heilige; Even = avond.


Verkeerd financieel verslag Woonplus

maandag, 31 oktober 2011

Bart Segers : ‘Artikel 21 §2 van de statuten van Woonplus bepaalt dat het beheerscomité de jaarrekening van het afgelopen jaar opstelt en deze ter goedkeuring voorlegt  aan de respectieve gemeenteraden. Het beheerscomité heeft zich in zitting van 21 september 2011 uitgesproken over de hierbij te hanteren procedure*.
Dolf Lammens : ”Woonplus is zijn derde en hopelijk zijn laatste jaar ingegaan. Ik geloof dat collega Segers vanaf nu voorzitter is. Ik heb hier dus de juiste man om een paar vraagjes aan te stellen. Mag ik aan de nieuwe voorzitter vragen waarom hier het verkeerde financieel verslag ligt ? Dat is een verslag van het eerste werkjaar en wij verwachten hier het verslag van het 2de werkjaar. Is dat een vergissing of is dat express ?”
Segers : ‘Het verslag was nog niet klaar, daarom leggen we nu het verslag van het eerste werkjaar voor.’
Lammens : “Op twee jaar tijd, zit u al een jaar achter. Ik stel voor dat u op de volgende gemeenteraad het juiste verslag voorlegt, want u hebt statutair geen enkele poot om op te staan voor deze procedure*. U weet onmiddellijk wat u moet doen als voorzitter bij Woonplus.”

 * lees gefoefel 


Waarom zijn er knopen op de mouw van een jas ?

zondag, 30 oktober 2011

Frederik II, koning van Pruisen liet zijn troepen uren defileren. Hoe meer de manschappen aan het zweten waren in hun strakke broeken, hoe mooier Frederik het vond. Er konden niet genoeg regimenten vol stoere kerels aan hem voorbij trekken. Eén ding werkte de Pruisische koning verschrikkelijk op de zenuwen. De soldaten veegden met hun mouwen het zweet uit hun gezicht . Daar werden hun mooie pakken natuurlijk vies van. En verder vond hij zweet heel sexy.  Dus ging de koning persoonlijk aan de slag met het uniform. Op de mouwen kwamen dikke, puntige koperen knopen om te verhinderen dat het kledingstuk nog als zweetlap kon dienen. De soldaten zouden hun gezicht daar mee openhalen.

Verlichting Uitbergenbrug


vrijdag,  28 oktober 2011

Lammens : “U voorziet 10.000 euro voor openbare verlichting. Waarover gaat dat ? Toch niet over Uitbergenbrug ? Ik zie niet in waarom wij dat zouden betalen. Ik zie dan ook geen enkele reden om dat in de begroting te voorzien.”
Praet : ‘We doen dat uit voorzichtigheidsoverwegingen.’
Lammens : ‘ Dat heeft niets met voorzichtigheid te maken. Waarom zou u geld voorzien voor zaken waar wij niets mee te maken hebben? Ik heb dat al twee maanden geleden uitvoerig uitgelegd. U ging dat navragen’.
Taylor : ‘We hebben nog altijd geen antwoord van het Gewest gekregen.’


Kaartlezers nog niet voor morgen


donderdag, 27 oktober 2011

Lammens : “Ik zie in de begroting gewone dienst dat u 10.000 euro voorziet voor 1000 (identiteits) kaartlezers . Is dat tegen dat de nieuwe website ooit online komt ? Of komt die niet online omdat u nog op die kaartlezers wacht ? Of is het bedoeld als nieuwjaarsgeschenk ?”
Taylor : ‘Dit is voor het e-loket. Maar, we gaan die nog niet aankopen omdat dit nog te duur is.’

Verslag gemeenteraad

woensdag, 26 oktober 2011

U kan hier een uitgebreid verslag van de vorige gemeenteraad lezen.
Gemeenteraad


dinsdag, 25 oktober 2011

Het belooft morgen een heel interessante gemeenteraad te worden. Op de dagorde staan de begrotingswijzigingen, een belasting op sluikstort, camerabewaking op hotspots,  het financieel verslag van Woonplus, de goedkeuring van het woonplan, de goedkeuring van de mobiliteitsconvenant, de statutenwijziging van TMVW, de Gemeentelijke Holding en de omleidingsweg rond Uitbergen.


Trap aan kerkhof


maandag, 24 oktober 2011

De trap tussen het oude en het nieuwe kerkhof te Wichelen heeft aan de opkanten een laagje verf gekregen zodat de kans op struikelen wegens gezichtsbedrog merkelijk is verminderd.
Het heeft een tijdje geduurd en we hebben moeten aandringen opdat het in orde zou zijn voor november, maar het is er toch van gekomen, waarvoor dank.

na
Computercursus voor senioren

zaterdag, 22 oktober 2011

Bibliotheek Wichelen organiseert dit jaar opnieuw een GRATIS cursus Computer- en Internetgebruik (5 voormiddagen) voor 50-plussers. Om deel te nemen is geen enkele basiskennis vereist.
Snel inschrijven is de boodschap, want er worden maar 10 cursisten toegelaten. Elke deelnemer krijgt tijdens de lessen een laptop ter beschikking. De cursus is een initiatief van De Leesdijk in samenwerking met VormingPlus. met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.
Waar : Raadzaal Sociaal Huis - Oud Dorp 2 - 9260 Wichelen
Wanneer : Dinsdag 22/11 & donderdagen 24/11 – 1/12 – 8/12 en 15/12/2011 telkens van 8.45 uur tot 11.45 uur.
Inschrijven : in de afdelingen van de bibliotheek (Schellebelle - Serskamp - Wichelen)
Telenet moet wachten

vrijdag, 21 oktober 2011

Telenet NV heeft een vergunning aanvraagd tot het plaatsen van het Pulsar project te Wichelen in de Doornweg, Bosveldstraat, Strijp, Hulst en Paepestraat. Het gemeentebestuur zal de vergunning pas toestaan als het collectorwerkenproject Heide-Hulst is opgeleverd en dit om later alle discussies over aansprakelijkheden te vermijden.
Communicatiebedrijven hebben een slechte naam wat betreft het 'verminken' van wegen, denk maar aan de Bogaert.
Waarover gaat het Pulsar project ?
Het erg technische verhaal komt erop neer dat Telenet het aantal 'nodes' - zeg maar de aftakkingen van zijn informatiesnelweg naar de huiskamers van zijn klanten - de komende jaren fors wil verhogen. Vandaag bedient één zo'n node gemiddeld 1.400 woningen, over vijf jaar moet dat zakken naar 500 en nog later kan dat naar 250 gaan.
Aangezien de kabel een gedeeld medium is, heeft elke gebruiker meer capaciteit als het aantal gebruikers op een bepaald stuk daalt.


Nog altijd geen goedkope energieleningen


donderdag, 20 oktober 2011

Het doel van het Fonds  voor Reductie van de Globale Energierekening is het aanbieden van goedkope leningen bestemd voor energiebesparende maatregelen.
‘Momenteel is deze dienstverlening nog niet van toepassing.
Zodra hieromtrent meer nieuws beschikbaar is zal dit online komen.’
Dat is de tekst die je kan lezen op de website van DDS , de verantwoordelijke voor dit Fonds.
Er was nochtans beloofd dat ze op 1 oktober 2011 eindelijk van start gingen ? Ik verneem echter dat er pas in begin 2012 sprake zou zijn van het indienen van dossiers.
Zoals u wellicht weet is de samenwerkingsovereenkomst met DDS en de gemeente goedgekeurd op de gemeenteraad van 15 december 2010.  Er zullen dus twee winters moeten passeren vooraleer je een lening kan aangaan om je huis te isoleren.
Arme mensen zijn  het wachten gewoon.


Vacante betrekkingen op gemeente en OCMW

woensdag, 19 oktober 2011


Voor wie graag op de gemeente wil  werken heb ik een paar interessante jobs.

milieuambtenaar (A1a-A3a) (m/v)
Als milieuambtenaar sta je in voor het ontwikkelen, implementeren en coördineren van alle werkzaamheden binnen het beleidsdomein milieu met het oog op het waarborgen van conformiteit aan de milieuregelgeving en het realiseren van een duurzaam en milieuvriendelijk leefklimaat binnen de gemeente.

statutair werkleider (C4-C5) (m/v)
Als werkleider sta je in voor het organiseren, coördineren, leiden en opvolgen van de openbare werken, zodat de uitvoering kwaliteitsvol verloopt.

chef-kok (m/v)  OCMW
Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van een goed draaiend keukenteam dat gezonde, gevarieerde en verzorgde maaltijden bereidt voor bewoners, klanten van de externe maaltijdbedeling en personeelsleden. Je zorgt er voor dat dit met de nodige aandacht voor een efficiënt aankoopbeleid en de HACCP*-regelgeving gebeurt.
* Hazard Analysis and Critical Control Points, voor alle duidelijkheid.


Mobiliteit Anker


dinsdag, 18 oktober 2011

De gemeente zal enkele tellingen uitvoeren in de ochtend- en avondspits op volgende kruispunten : Biesakker/Bremenhulstraat, Biesakker/Dorpstraat,  Nieuwstraat/Anker/Wetterensteenweg en Biesakker/Puibroekstraat. Ook de wachtrijlengte op Anker ter hoogte van het geplande rusthuis wordt tijdens het spitsuur gemeten.


 Statiestraat Wichelen


maandag, 17 oktober 2011

Het gemeentebestuur heeft beslist  om de parkeerplaats voor wagens op de hoek van de Statiestraat en Krabbegem aan te  leggen met waterdoorlatende klinkers. De parkeerplaatsen  worden afgeboord met groenbeplanting.
Mogelijks komt er ook een rustbank op het pleintje .

Nacht van de Duisternis


zaterdag, 15 oktober 2011


Tijdens de nacht van 15 oktober 2011  zal de gemeente de klemtoonverlichting  doven als signaal tegen de lichtvervuiling.
De Nacht van de Duisternis is een campagne van Bond Beter Leefmilieu, vzw Preventie Lichthinder en de Werkgroep Lichthinder van de VVS.
Met deze campagne roepen zij gemeenten op om eerst en vooral zoveel mogelijk openbare verlichting te doven op een avond. Want er wordt te veel en verkeerd verlicht. Het kan vaak met minder zonder dat de veiligheid er onder lijdt. Even vaak wordt de verlichting naar boven de hemel in gestraald. Met alle gevolgen van dien: te veel nachtelijke verlichting leidt tot slaapgebrek en tot gezondheidsproblemen bij mensen. Maar ook het bioritme van planten en dieren leiden eronder.
Wespenverdelgingspakken, veiligheidsharnassen en hydraulische deuropener


vrijdag, 14 oktober 2011

De gemeente heeft beslist  om voor de Brandweerdienst twee wespenverdelgingspakken, twee veiligheidsharnassen en een hydraulische deuropener aan te kopen. De respectieve ramingen van de aankopen bedragen € 700, € 700 en € 2 200. Jaarlijks zijn er 200 interventies voor wespenverdelging, waardoor de huidige pakken slijtagesporen vertonen. De veiligheidsharnassen zullen worden gebruikt in een reddingskorf om de brandweerman in kwestie beter te beschermen. En met  een hydraulische deuropener kunnen deuren met driepuntsloten  of vijfpuntsloten zonder schade worden geopend bij interventies voor het toegang verschaffen tot een woning bv. wanneer er melding is dat de bewoners waarschijnlijk onwel zijn geworden en de deur niet kunnen openen.
Amfibietunnels aan het Eetgoed

donderdag, 13 oktober 2011

Het gemeentebestuur gaat via het Regionaal Landschap Schelde – Durme vzw  een provinciale subsidie aanvragen voor het aanbrengen van drie amfibieëntunnels in de Eedgoedstraat in Schellebelle ter hoogte van de drie visputten naast de spoorweg dichtbij de dreef naar het Eedgoed. Na verkrijging van de subsidie zal het gemeentebestuur instaan voor de uitvoering van de noodzakelijke werken voor het installeren van de tunnels onder de rijweg. Voorafgaand zal er overleg zijn met de eigenaar van de visputten .

Nieuwe bushalte Heilige Geeststraat


woensdag, 12 oktober 2011

De Lijn heeft zich akkoord verklaard om een nieuwe bushalte te plaatsen in de Heilige Geestraat.
De halte komt er tussen de huisnummers 10 en 12.
De halte 'Wichelen Heilige Geeststraat' wordt operationeel vanaf januari volgend jaar. 7 januari is de exacte datum.

Aankoop 100 stapelstoelen

dinsdag, 11 oktober 2011

De stapelstoelen worden heel vaak uitgeleend, het is dan ook opportuun om extra stapelstoelen aan te kopen voor de  uitleendienst . De raming voor 100 stoelen bedraagt  € 3.500.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Dure aankoop computer personeelsdienst

maandag,  10 oktober 2011

Voor de personeelsdienst dient één PC te worden aangekocht. Bij de verhuis zijn een aantal pc’s mee verhuisd, maar die zijn nu stilaan versleten.
De uitgave voor de opdracht “Aankoop informaticamateriaal - personeelsdienst ” wordt geraamd op € 1.800 incl. 21 % btw. 

Iedereen kan zien dat dit een zeer hoge prijs is. De gemeente zit een beetje vast aan Cevi omdat de gemeente zelf geen ict-technicus heeft en bij opleiding of pannes toch op Cevi beroep moet doen. Cevi , afkorting voor centrum voor informatica, is een dochter van Dexia en gespecialiseerd  in de lokale besturen. En er is weinig of geen alternatief. En dus wordt ervan geprofiteerd.


Vanwaar komt noen en siësta ?

zondag, 9 oktober 2011


We hebben het vroeger al eens gehad over ‘korte metten  maken’ en verwezen daarbij naar de canonieke getijden. Traditioneel worden de canonieke getijden als volgt gezongen: metten (02:00), lauden (de vroege ochtend), priem (06:00), terts (09:00), sexten (12:00), none (15:00), vesper (18:00), completen (de late avond).
Over die uren nog dit: de Grieken en Romeinen rekenden met variabele uren. De tijd dat het licht was verdeelden ze in twaalf gelijke delen, waardoor een uur in de winter korter duurde dan in de zomer.
Het zesde uur, de sexten viel  altijd op het middaguur, vandaar dat in het Spaans siësta ‘middagslaapje‘ is gaan betekenen.
Het negende uur , de none viel na de middag, maar wanneer hing af van het seizoen: in de zomer na drie uur ’s middags. Van het negende uur komt niet alleen de naam van het gebed none, maar ook noen voor ‘middaguur’ en ‘middagmaal’. In de kloosters voerde men namelijk een derde maaltijd in- de Germanen aten tweemaal daags, ’s ochtends en ’s avonds. Toen de uren kwamen vast te liggen en de kerkdiensten en de hoofdmaaltijd verschoven, kreeg noen de betekenis van twaalf uur ’s middags. Vergelijk met het Engels noon en afternoon.  Namen van tijden worden wel eens vaker op de maaltijd overgedragen, vergelijk ons vieruurtje.


Visvijvers op tracé ringweg Uitbergen


zaterdag,  8 oktober 2011

Zeeschelde gaat de visvijvers van de Lustige Lijnvissers en de Scheldevrienden herlocaliseren.  Die twee visclubs waren nooit vragende partij om te verhuizen. Integendeel , ze zouden liever hun oude vijver behouden. 

Ronny Van de Velde, voorzitter Lustige Lijnvissers : “Die nieuwe locatie is ons opgedrongen door Zeeschelde. Zij hebben beslist dat er beneden aan Uitbergenbrug twee nieuwe visvijvers zullen gegraven worden. Dat die vijvers gegraven worden in het tracé van die omleggingsweg rond Uitbergen is ons op geen enkele vergadering medegedeeld , dat verneem ik nu pas.  Wij hebben er niets op tegen mocht die locatie een aantal meter opschuiven zodat het tracé vrij komt. Maar zoals gezegd, wij hebben hier niets in de pap te brokken, wij zijn ook slachtoffer van het Sigmaplan. We vinden het heel vervelend dat we genoemd worden in de problematiek rond die omleggingsweg. ”

Aankoop PC’s bibliotheek Schellebelle.


vrijdag, 7 oktober 2011

De bibliotheek in Schellebelle  krijgt drie PC’s   De uitgave voor de opdracht “Aankoop informaticamateriaal – bibliotheek Schellebelle ” wordt geraamd op € 5.000 incl. 21 % btw.

Dolf Lammens : ‘Ik mag wel zeggen dat ik op het gebied van bibliotheken in de streek ervaringsdeskundige ben en ik wou toch eens expliciet benadrukken dat onze bib en zeker het filiaal Schellebelle qua assortiment en qua dienstverlening veruit de beste van de streek is.’


Visvijvers op ringweg

donderdag, 6 oktober 2011

Ik kom nog even terug op de omleidingsweg in Uitbergen. Het lijkt een beetje onwezenlijk, maar alle problemen om een ring rond Uitbergen te leggen zijn terug te brengen tot de herlocatie van twee visclubs. Ik lees in het gewestelijk RUP Kalkense Meersen het volgende :

"Voor de visclubs ‘De Lustige Lijnvissers’ en de vzw ‘Scheldevrienden’ wordt een nieuwe lokatie onderzocht in de onmiddellijke omgeving van de kern van Uitbergen, aansluitend aan het gebied. Er worden twee visvijvers, een clublokaal en parkeerplaats voorzien.

Ten behoeve van de herlocalisatie van deze recreatieve voorzieningen wordt dit gebied (gebied 7) in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgenomen als ‘gemengd openruimtegebied met een overdruk natuurverweving’.

Aankoop sneeuwschop

woensdag,  5 oktober 2011

De gemeente koopt een sneeuwschop aan voor de tractor van de technische dienst. Bij zwaar winterweer is het efficiënter om eerst de baan vrij te maken van sneeuw en dan pas te strooien met zout.
De uitgave wordt geraamd op € 17.000


Opheffing reservatiestrook Uitbergen definitief

dinsdag, 4 oktober 2011

De gemeenteraad van Berlare heeft de RUP opheffing reservatiestrook Uitbergen definitief goedgekeurd. Of anders gezegd er komt geen omleidingsweg rond Uitbergen.  Dit is een ramp voor onze gemeente. Alle zwaar verkeer gaat via Wichelen, Schellebelle en Wetteren.  De Berlaarse gemeenteraad zegt dat ze het advies van de Gecoro volgde. Maar het eigenaardige is wel dat die Gecoro feitelijk voorstander is van die omleidingsweg. De Gecoro vindt het een gemiste kans dat de voorziene omleidingsweg nooit werd gerealiseerd !!! Ze zegt dat de omleidingsweg nu niet meer uitvoerbaar is sinds de vastlegging van het RUP Kalkense meersen en ze zich dan maar aansluit bij de idee om de strook op te heffen.

Waarover gaat dat  RUP Kalkense Meersen?
Het gaat om een aantal nieuwe visvijvers buiten het eigenlijke overstromingsgebied. Berlare was daar trouwens zelf tegen, maar de Vlaamse regering keurde dit om god weet welke reden goed. Maar achteraf gezien komt dit Berlare goed uit en maakt de gemeente daar handig gebruik van om die reservatiestrook naar de prullenmand te verwijzen. Ik vraag me af van wie het idee van die visvijvers feitelijk komt . En wie zegt dat dit niet kan aangepast worden ? Hebben die visvijvers voorrang op de leefbaarheid van de kernen van Wichelen, Schellebelle en Wetteren ?
Ik vind dat de gemeente Wichelen klacht moet indienen bij de Deputatie en als dat niet lukt bij de Raad van State.

Wie het eens wil nalezen
http://www.berlare.be/RUP.html
Onderaan de webpagina bij Opheffing reservatiestrook Uitbergen zit als voorlaatste het advies van de Gecoro na het openbaar onderzoek en kijk dan op blz 3.
De Kleurenboog

maandag, 3 oktober 2011

Vanaf december 2010 zal de gemeente 90 % van de elektriciteitskosten ten laste te nemen in de oude kloostergebouwen te Wichelen, Margote 110b. De klassen van de Vrije Kleuterschool ‘De Kleurenboog’ zijn immers in november 2010 ontruimd. Daarnaast zal het waterverbruik vanaf 2011 volgens de verdeelsleutel 50%-50% worden betaald. Het bestuur volgt hiermee het voorstel van de vzw Katholieke Scholen Regio Tussenbeke.

Halte Trompstraat

vrijdag, 30 september 2011

‘De Lijn’ Oost-Vlaanderen gaat akkoord gaat met de vervanging van de huidige haltehaven aan de Trompstraat/Dendermondsesteenweg door een uitstulpende halte, zodat de bus op de rijweg kan halteren. Maar feitelijk had het gemeentebestuur  gevraagd of de uitwijkstroken van de bus ter hoogte van de bushaltes Dendermondsesteenweg/Trompstraat kunnen worden ingekort zodat aan beide kanten van de weg twee bijkomende parkeerplaatsen kunnen worden afgelijnd.

Verlening eretitel van het ambt van burgemeester

donderdag, 29 september 2011

Op 24 augustus 2011 heeft de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand aan gewezen burgemeester Werner Van Der Eecken de eretitel van burgemeester van onze gemeente verleend.
Julienne Gezels : ’Ik vind het toch maar eigenaardig dat Van Der Eecken zélf een brief heeft geschreven naar de minister met het verzoek hem de eretitel van burgemeester van Wichelen toe te kennen.’


Overlijden Dr Jul Van Boxelaer

woensdag 28 september 2011

We vernemen het overlijden van dr. Jul Van Boxelaer, geboren te Schellebelle op 9 februari 1923 en overleden te Aalst op 26 september 2011 op de leeftijd van 88 jaar. Hij was behalve geneesheer ook een gekende plaatselijke politicus voor de Volksunie.
Hij was in het begin van de jaren 80 zelfs volksvertegenwoordiger voor de VU.
Begrafenis zaterdag , 1 oktober om 11u15 in de Sint-Gertrudiskerk te Wichelen.
Wij bieden aan de familie onze deelneming aan.
Verslag gemeenteraad


woensdag,  28 september 2011

Hier kan u een uitgebreid verslag lezen van de vorige gemeenteraad.

Afscheid van Denis van Hauwermeiren


dinsdag, 27 september 2011

Vandaag nemen we afscheid van Denis Van Hauwermeiren, echtgenoot van Marijke Verstraeten.
Deze joviale en attente man, geboren 1954, is in familiekring zacht en liefdevol van ons heengegaan op 21 september 2011.
Denis en Marijke, ik heb ze bijna altijd als koppel gekend, zijn geboren en getogen Wichelaars, die in de jaren 70 hun stempel hebben gedrukt op het Wichelse jeugdhuis ’t Fleus en op de volleybalclub en daarna  het beste van zichzelf gaven in het tweedekansonderwijs in Gent. Denis was ook een gekende boekhouder.
We bieden aan Marijke, de kinderen, de (schoon)broers en (schoon)zussen en aan zijn moeder Yvonne Grepdon ons diep medeleven aan.


Gemeenteschool Bruinbeke krijgt bijkomende parkeerplaatsen


dinsdag, 27 september 2011

Het gemeentebestuur gaat principieel akkoord met de afbraak van de elektriciteitscabine en de fietsenberging naast de oprit van de gemeenteschool van de Bruinbeke. Na de sloop ervan kunnen enkele bijkomende parkeerplaatsen voor wagens worden gecreëerd.Noodplanning

maandag, 26 september 2011

Morgen dinsdag 27 september  is er een infomoment  voor het gemeente- en OCMW-personeel, evenals voor de lokale Ziekenzorgafdelingen, de vzw Onthaal en het Rode Kruis over de opstart van een psychosociaal hulpnetwerk dat kan worden ingeschakeld bij rampen.
De Provincie staat in voor de presentatie. Nadien kan er vrijwillig worden ingeschreven voor het hulpnetwerk.

Bijkomende parking aan station Wichelen

vrijdag, 23  september 2011

In december 2010 stond op de begroting van 2011 weinig of niets over mobiliteit .
Dolf Lammens: ”Er zijn toch mogelijkheden genoeg bv. trek het fietspad door van Bruinbekestraat naar Heilige Geeststraat , leg extra parkeerstroken aan in de buurt van Wichelen station, richt gevaarlijke kruispunten opnieuw in, onteigen op de Bogaert voor een fietspad, leg poorteffecten aan bv. in Stationsstraat ,Wetterensteenweg en Bruinbekestraat.”
Uiteindelijk is een brief geschreven naar NMBS-holding en wat blijkt, de NMBS-Holding heeft geen enkel bezwaar dat de gemeente op het langgerekt stuk gras, gelegen langs de Spoorweglaan te Wichelen, bijkomende parkeerplaatsen zou realiseren. Het nodige terrein zou dan in bezetting worden gegeven voor een jaarlijkse vergoedingvan € 1. Goedkoper kan moeilijk.
Het college besluit om daarop in te gaan en de technische dienst opdracht te geven om een voorstel uit te werken met verharding door middel van dolomiet tussen de glascontainers en de afslag naar de Kapellebaan.
De meerderheid begint stilaan in te zien dat mijn voorstellen goed en goedkoop zijn.

Brugstraat sluipweg


donderdag, 22 september 2011

Er is nogal wat sluipverkeer in de Brugstraat te Wichelen. Deze straat wordt in stukken verdeeld door  de N442 en de N416. Nogal wat automobilisten willen de lichten vermijden op het Moleken en slaan dan maar de Brugstraat in. Dit gebeurt zowel  komende van Lede als van Dendermonde als van Uitbergen. En moesten ze dan nog ‘sluipen ‘ maar ze rijden snel, veel te snel.
 Uiteraard zijn er ook heel wat mensen uit de buurt die het bord  ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ negeren, zelfs raadsleden en schepenen, die toch het goede voorbeeld zouden moeten geven.  Ze hebben  nu zelf beslist om meer controle te laten uitvoeren door de plaatselijke politie. Benieuwd wat dat geeft.
Het schepencollege is ook zinnens om duidelijk een bijkomend onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ te plaatsen aan de kant van de N442 . Maar dat lijkt me toch wat teveel van het goede, want er hangen er al twee .


Verlenging Woonplus ? Laat maar zo

woensdag, 21 september 2011

De eerste fase van het project Intergemeentelijke Samenwerking met Wetteren en Laarne Woonplus eindigt op 30 juni 2012. Het project kan nog twee keer telkens voor drie jaar verlengd worden. Indien het project verlengd wil worden moet ten laatste op 31 december 2011 een dossier ter zake ingediend worden.
Sinds de start van Woonplus is de subsidiëring verminderd. De subsidies voor de werkingskosten vervallen compleet. En wat als er geen subsidies meer worden toegekend ?
Er komen wel nieuwe eisen.
Bovenop de drie reeds verplichte activiteiten : ontwikkelen beleidsvisie, organiseren woonoverleg, aanbieden basisinformatie, -  waar we allemaal nog niet veel van gezien hebben - ,  voegt het nieuwe besluit twee andere verplichte activiteiten toe. De kwaliteit van het volledig woonpatrimonium moet verbeteren en er moeten initiatieven genomen worden rond het grond- en pandenbeleid. Wie gaat dat doen ?
Behalve een paar infoavonden waar geen kat naar toe komt , een blaadje dat compleet onleesbaar is, en vergaderingen waar je pas maanden nadien een verslag van krijgt en waar niets maar dan ook niets beslist wordt, heeft Woonplus nog niet teveel gerealiseerd.
Het enige waar we nog kunnen op hopen is dat tegen de gemeenteraad van oktober het woonplan af is.
Daarna mag Woonplus afgevoerd worden.


Extra openingsuren Sociaal Huis voor het publiek


dinsdag, 20 september 2011

Vanaf woensdag 9 november 2011 telkens op woensdag tussen 13 en 15 uur zal het Sociaal Huis bijkomend open zijn voor het publiek.
Die bijkomende openingsuren lopen samen met de opening van de uitleenpost van de bibliotheek in het Sociaal Huis . Op die manier kan iedereen , ook de schoolgaande jeugd,  de diensten van het sociaal huis raadplegen en mogelijks combineren met een bezoek aan de bib.
Wij vinden dit een prima maatregel.


Mobiliteitsstudie Anker


maandag, 19 september 2011

Morgen dinsdag 20 september 2011  heeft in de raadzaal van het Sociaal Huis, de opstartvergadering plaats van de mobiliteitsstudie voor de omgeving van de Anker in Serskamp met het studiebureau. Voor wie nog problemen wil aankaarten is het dus de hoogste tijd


Ontbrekende schakels in fietspad langs de spoorweg


vrijdag, 16 september 2011

In september 2008 had ik een punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad over de ontbrekende schakels  in het functionele fietspad.
De route loopt onder meer van Wetteren naar Dendermonde en dat voornamelijk langs de spoorlijn 53. Twee schakels ontbreken nog, met name het fietspad tussen de Bruinbekestraat en de H. Geeststraat en het fietspad vanaf de overweg Bohemenhoek richting Schoonaarde. Er kan in het kader van die aanleg een beroep worden gedaan op het Fietsfonds, dat tot 80 %  subsidieert : 40 % van de provincie en 40 % van het Vlaamse Gewest. Ik vroeg toen te stemmen over het principe om werk te maken van de afwerking van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Schepen Daniël Praet is het voorstel genegen en kondigt aan dat de bestuursmeerderheid het voorstel steunt. Dit agendapunt wordt goedgekeurd met algemene stemmen.

We zijn nu september 2011 - 3 jaar later -  en na lang aandringen is een brief geschreven naar Infrabel. En wat blijkt, Infrabel heeft geen bezwaar tegen de aanleg van een fietspad tussen de overweg van de Bruinbekestraat en de H. Geeststraat met naleving van hun algemene voorwaarden voor het aanleggen van fietspaden langs spoorlijnen.
Het wordt dan toch de hoogste tijd dat de gemeenteraadsbeslissing van 2008 wordt uitgevoerd en dat er geld wordt ( 20% van de kostprijs ) voorzien in de begroting van 2012.
We zijn benieuwd.


Invoering tonnagebeperking tot 7,5 ton Watermolenweg

donderdag, 15 september 2011

Omdat zwaar verkeer geregeld voor doorstromingsmoeilijkheden zorgt in de Watermolenweg, een verbindingsweg tussen de N442-Paepestraat en Billegem, besliste de gemeenteraad daar een tonnagebeperking voor voertuigen tot 7,5 ton in te voeren, uitgezonderd plaatselijk verkeer. De breedte van de rijweg leent zich immers niet tot doorgaand zwaar verkeer. Via de Wanzelestraat, de Krijgelstraat, de Lange Haagstraat en Steenakker is een korte omrijding mogelijk.

Dolf Lammens : "Ik heb daar 2 bedenkingen bij. Eén. Een dergelijke maatregel heeft maar nut als hij frequent gecontroleerd wordt.
Twee. Is het niet mogelijk om de gps-operatoren van deze beperking  in kennis te stellen ? "
Kenneth Taylor : ' We zullen ze verwittigen, maar uiteindelijk is iedere chauffeur zelf verantwoordelijk voor zijn rijgedrag.'
Lammens : "U hebt toch niets tegen preventie?"


Ondergronds brengen kopernetten in Dreefstraat


woensdag, 14 oktober 2011

Het ondergronds brengen van de elektriciteitsleidingen - niet-gebundelde kopernetten in woongebied - in onze gemeente gaat eindelijk van start, het was feitelijk voorzien voor 2010 . 
Deze week starten de werken in de Dreefstraat, en duren vermoedelijk tot 10 oktober. Aansluitend komt ook de Brugstraat aan de beurt.
De borden verboden te parkeren zijn alvast geplaatst.


Begraafplaats Schellebelle


dinsdag, 13 septembet 2011


Op de nieuwe begraafplaats van Schellebelle (Ruiterken) zal een eenvoudige zitbank worden
geplaatst bij het binnenkomen, onmiddellijk links tegen de afsluiting.

Aankoop en schenking van kunstwerken voor gemeentegebouwen

maandag,  12 deptember 2011


Voor de patio van het Sociaal Huis wordt het kunstwerk ‘De Kleren van de Baders’, twee beelden uit Afrormosiahout, aangekocht van Djef Blok tegen de prijs van € 4 700. Op het grasveld voor het Sociaal Huis komt het kunstwerk ‘Elementen in aluminium, staal en polyester’ door Willy Segers geschonken aan de gemeente. Het beeldje ‘Samen op stap’ wordt tegen de prijs van € 280 aangekocht van Karlien Vereecken. Het krijgt een plaats op de piano in de ontvangstruimte van de pastorie van Schellebelle.Goedkope energieleningen laten op zich wachten

vrijdag, 9 september 2011

In de gemeenteraad van september 2010 werd de intercommunale DDS aangeduid als lokale entiteit in het kader van het ter beschikking stellen van goedkope leningen via het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost. De samenwerkingsovereenkomst met DDS en de gemeente werd goedgekeurd  op de gemeenteraad van 15 december 2010.

Dolf Lammens : ”Mag ik vragen naar de stand van zaken. Kan iedere particulier een bedrag lenen ? Wat is de voorgestelde rentevoet ? Hoeveel mensen uit de gemeente hebben al een lening aangegaan?”
Anneleen Rimbaut : ‘ Er is nog geen enkele lening afgesloten, de nieuwe medewerker gaat pas in oktober van dit jaar in dienst.’
Lammens :’Dat kan toch niet, wij hebben die overeenkomst vorig jaar al gesloten. Het is toch de bedoeling om in de zomermaanden werken uit te voeren die in de winter energie besparen.”
Taylor: ‘Dat het zo lang duurt is normaal, alles moest eerst op de verschillende gemeenteraden, daarna naar de raad van bestuur en dan was er nog de opzeggingstermijn.’

Een beetje opzoekingswerk leert ons dat niet alle gemeenten die lid zijn van DDS snel op de kar sprongen. In Laarne bv werd dit akkoord pas goedgekeurd eind juni 2011, nadat het door de oppositie op de dagorde werd gezet.  Er is een OCMW- raad die het had afgekeurd en het nu in september weer agendeert na aandringen van DDS. Een aantal bestuurders bij DDS waren ook heel laks in het afleveren van hun bewijs van goed zedelijk gedrag ( neen,  het gaat niet over Aalst ).  En ten slotte, de eerste kandidate haakte uiteindelijk af en de volgende kon pas in oktober van start.
Maar daar hebben de mensen die op zoek gaan naar een goedkope energielening allemaal geen boodschap aan.Milieuraad wil sluikstorten en zwerfvuil aanpakken

donderdag ,  8 september 2011

De milieuraad heeft aan het gemeentebestuur advies gegeven rond het aanpakken van sluikstorten en zwerfvuil in de gemeente. Als eerste stap zal een retributiereglement voor het verwijderen van sluikstorten worden uitgewerkt en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.


Maison Shalom Bujumbura, nieuw project ontwikkelingssamenwerking

woensdag,  7 september 2011

In Burundi dat verwoest werd door interraciale bloedbaden, ellende en aids, strijdt een uitzonderlijke vrouw voor de uitroeiing van de haat.
Marguerite Barankitse heeft honderden oorlogswezen van de straat gehaald en ze onderdak, voedsel en opvoeding gegeven. Haar organisatie , Maison Shalom, werd door Herman Van den Bogaert uit Wichelen als ontwikkelingsproject aanbevolen.
Tijdens de jongste gemeenteraad werd een bijdrage van 345 euro gestemd voor dit project.
In de Wichelse bib kan u een boek ontlenen waarin de ervaringen van ‘Maggy’ beschreven zijn: ‘Haat heeft niet het laatste woord’.

Jean Carlo De Coninck uit Schellebelle overleden


dinsdag, 6 september 2011

Op zaterdag 3 september is Jean Carlo De Coninck op 86 jarige leeftijd overleden te Oordegem.
Hij was echtgenoot van Mevrouw Maria Jeanne Smetryns.
Hij werd geboren te Massemen op vrijdag 17 juli 1925. Hij is oud-collega gemeenteraadslid en vroegere voorzitter van de muziekmaatschappij Eendracht maakt Macht.

De afscheidsplechtigheid heeft plaats in de kerk Sint-Jans Onthoofding van Schellebelle op zaterdag 10 september om 11.15 uur.


Schoolomgeving Wichelen veiliger


maandag , 5 september 2011

Het fietspad is verbreed, er is een strook waar geen gemotoriseerd verkeer is toegelaten en er is de zone 30 in de Doornweg. Ik kan alleen maar positief zijn over deze realisatie.
Toch is er nog iets waaraan gesleuteld moet worden. In het 10-puntenprogramma stond : het parkeren achter het voetbalveld op de Doornweg zal worden aangemoedigd.
Ik ben gaan kijken vrijdagnamiddag en toen was parkeren voor ouders helemaal niet aangemoedigd, integendeel, de parking was vooral ingenomen door vrachtwagens en aanhangwagens . ( zie foto)Wie betaalt openbare verlichting Scheldebrug  ?

vrijdag, 2 september 2011

Dolf Lammens : “De gemeente Berlare wil  de openbare verlichting aan de Scheldebrug vervangen. En die verlichting is inderdaad dringend aan vernieuwing toe.  Het midden van de Schelde is de gemeentegrens tussen Wichelen en Berlare.  Daarom vraagt Berlare om, voor het gedeelte dat op het grondgebied van de gemeente Wichelen valt, tussen te komen in de vernieuwing van die openbare verlichting. De gemeente Berlare zal het aandeel van Wichelen prefinancieren en achteraf de kostprijs overmaken aan Wichelen. Wat hebt u op die vraag van Berlare geantwoord ? “
Kenneth Taylor : ‘We hebben gezegd dat het een goede regeling was.’
Lammens : “ Ik ben het daar niet mee eens, ik zie niet in waarom wij dat zouden betalen! Waarom hebt u niet geantwoord dat ze zich tot het gewest moeten wenden ? Die palen zijn geplaatst door het Gewest en die baan, zeker de kant van Wichelen is nog altijd een Gewestweg . Dat Berlare dat zelf betaalt lijkt me nogal logisch, ze hebben er een gemeenteweg van gemaakt, ( vandaar die betwistte 3,5 ton regeling ) maar voor Wichelen ligt dat toch anders, of niet ?”Openingsuren gemeentehuis


donderdag, 1 september 2011

Raadslid Steven De Vos heeft het voorstel gedaan om de administratieve diensten één dag in de week in de namiddag voor het publiek open te stellen in de plaats van een voormiddag. Dit zou de bv. mogelijkheid geven aan burgers, die thuis aanwezig moeten zijn voor thuisverpleging (voormiddag en avond) in de namiddag naar het sociaal huis te kunnen gaan.
Het gemeentebestuur neemt het voorstel in overweging.
Ik vind het alvast een goed voorstel, op die manier is het sociaal huis eens open voor het publiek op alle ogenblikken van de dag, 4 maal in de voormiddag, eens in de namiddag en eens op een avond.


Verslag gemeenteraad


dinsdag, 30 augustus 2011

Vanavond om 20u30 is er gemeenteraad. Een half uur later dan gewoonlijk. Normalerwijze is het de laatste woensdag van de maand, nu uitzonderlijk op dinsdag .
Het verslag van de vorige raad kan u hier lezen.
Een haag in plaats van een weg ?

maandag, 29 augustus 2011

Het Regionaal Landschap Schelde Durme stelt voor om langsheen trage weg 25B, 25C en de verbinding van deze trage wegen een 500m lange gemengde haag van 80% veldiep en 20% veldesdoorn aan te planten. Dit met toestemming van de aanpalende eigenaar, die de percelen die tussen deze trage wegen liggen wenst in te richten als paardenweide. De aanplant van een 100 m lange haag langsheen trage weg 25B werd reeds opgenomen in het actieplan trage wegen dat door de gemeente werd goedgekeurd. De aanplant van extra 400m haag betekent een grote winst voor de natuurlijke en landschappelijke waarde van de trage wegen. De kostprijs voor de aanplant van deze 500m lange gemengde haag wordt geschat op 2100 euro. Het gemeentelijk aandeel daarvan is 15% of 315 euro.

Allemaal heel leuk natuurlijk, maar nergens wordt gesproken over de wegen zelf en op welke manier die toegankelijk( er ) gemaakt worden. Zoals het er nu naar uitziet blijven alle trage wegen even onberijdbaar als vroeger. Heel dat trage wegenproject is - spijtig genoeg - een slag in het water. Als de gemeente een weg toegankelijker wil maken , zal ze dat zelf moeten doen en niet via het Regionaal Landschap. In plaats van de gemeente een beetje te ontlasten, krijgt de gemeente alleen maar extra werk door dat Regionaal Landschap.

Slechtere  regeling veerdienst Schellebelle


vrijdag, 26 augustus 2011

Op 15 oktober 2011 loopt het huidige contract met de veerdienst van Schellebelle af. In de  nieuwe regeling is echter geen plaats meer voor extra bediening. In het huidige contract kan er buiten de reguliere bedieningsuren toch overgezet worden om economische redenen zoals dienstverlening, postbedeling en  bereikbaarheid van de werkplaats. Dit valt dus weg.
Die regeling is van 7u tot 21u in de zomer (1 april tot 30 sept ) en van 7u tot 18u in de winter ( 1 oktober tot 31 maart )
De gemeente heeft nog aangedrongen dat overzetten op belsignaal na de avondsluiting om 18 uur in de winter toch toe te laten, bij voorkeur nadat daags voordien voor 12 uur die overzetten zijn aangevraagd.  Het antwoord  van Zeeschelde was njet.
Zeeschelde geeft als 'troost' dat in tegenstelling tot andere veerdiensten de overtochten mogen uitgevoerd worden bij wijze van belsignaal. Dank u, Zeeschelde. En ook nog dat bij lokale activiteiten – kermis, zeg maar – er extra bediening kan zijn;  alleen zullen die niet vergoed worden . Dank u, Zeeschelde.


Oorlogsmonument Schellebelle


donderdag 25 augustus 2011

De houten omheining inclusief het poortje rond het oorlogsmonument op het Dorp in Schellebelle
zal tegen begin november 2011 worden opgefrist.

Sluipweg naar Meerbos afgesloten


dinsdag, 23 augustus 2011

In oktober 2009 werd op de gemeenteraad beslist om een fietssluis te plaatsen aan Ten Brugsken om op die manier de weg aan Meerbos af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer vanaf de N416 en dit om de veiligheid voor fietsers te verhogen in de Meerbos en om kop-staartaanrijdingen op de gewestweg N416 te vermijden.
Er werd de laatste tijd steeds meer sluipverkeer vastgesteld op de veldweg die loopt langs Ten Brugsken 1. Men probeerde langs daar de KMO- zone of het containerpark te bereiken.
Er werden nu twee houten paaltjes geplaatst aan het kruispunt van de veldweg met Meerbos, zodat de plaatselijke land- en tuinbouwers hun akkers nog kunnen bereiken, maar doorgaand verkeer niet meer mogelijk is.


Zwerfkattenactie


maandag, 22 augustus 2011

De gemeente Wichelen organiseert een zwerfkattenactie in de omgeving Drabstraat/Lageweg in de week van 22 augustus 2011. Er zijn immers nogal wat klachten over deze beestjes binnengekomen. Zorg ervoor dat uw kat een bandje om heeft.
Fietspaden langs de spoorweg

zaterdag, 20 augustus 2011

Dolf Lammens : “In februari van dit jaar heeft het schepencollege aan de NMBS een brief geschreven met de vraag wanneer en onder welke voorwaarden een fietspad kan worden aangelegd langsheen de spoorweg Gent-Dendermonde-Mechelen tussen de Bruinbekestraat en de H. Geeststraat. Tevens zou worden gevraagd wanneer en onder welke voorwaarden bijkomende parkeerplaatsen kunnen worden gecreëerdin de Spoorweglaan te Wichelen ter hoogte van het station. Is daar al nieuws van ? Ik ben daar niet erg gerust in want op de MORA (mobiliteitsraad januari) zou gezegd zijn  door de schepen van mobiliteit dat voor de aanleg van het fietspad langsheen de spoorweg o.a. langs de H. Geeststraat er intern bij de NMBS wat tegenkanting zou zijn. Is dat zo ?”
Praet : ‘ Ik ging daar van uit omdat ze niet antwoorden op onze brief. ( die brief was toen nog niet geschreven ,red.) Moeten we dan een herinneringsbrief schrijven ?’
Lammens : “Inderdaad, of het zou moeten zijn dat u ook iemand kent om eens een goed gesprek te voeren zoals met de Zeeschelde.”


Struikelen op het kerkhof


maandag, 15 augustus 2011

De verbinding tussen het oude en het nieuwe kerkhof te Wichelen gaat via een trap  waarvan de treden een groot vlak hebben. Daar is op het eerste zicht niets mis mee, alleen gebeurt het dat mensen niet meer zien dat het om een trap gaat en zich dan ook al eens mis’trappen’ en struikelen. Dit euvel zou gemakkelijk opgelost worden door de opkanten een laagje verf te geven.
Dat mag best in een licht kleurtje, het hoeft daarom geen wit of geel te zijn, kwestie van de sereniteit van de omgeving  te respecteren.

Vergelijk de 2 foto’s eens, u zal onmiddellijk zien wat ik bedoel.
Klik erop om te vergroten.Bijkomende halte  voor Belbus ?


vrijdag, 12 augustus 2011

Aan De Lijn Oost-Vlaanderen, Brusselsesteenweg 361 9050 Gentbrugge, is gevraagd om een bijkomende belbushalte in te richten ter hoogte van het kruispunt van de Lange Haagstraat met Boeygem en de H. Geeststraat.

Geen  Open Monumentendag in 2011


woensdag , 10 augustus 2011

In 2011 zal Open Monumentendag op onze gemeente niet worden georganiseerd omdat één en ander niet tijdig klaar geraakte. Voor volgend jaar zal het voorziene heksenproces en de daaropvolgende terechtstelling volledig worden uitgewerkt door een werkgroep.
Het voor 2011 voorziene budget zal samen met dat van 2012 worden ingeschreven in het budget van 2012.


Zeeschelde blijft verantwoordelijkheid voor schade in Hoge Landweg ontkennen


maandag, 8 augustus 201

De afdeling Zeeschelde zegt dat de problematiek van de instabiliteit van de ondergrond in de regio haar bekend is, maar meent dat de recente schade aan de asfaltbedekking het gevolg is van de uitgevoerde werken en transporten in het kader van de aanleg van de lagedrukgasleiding naast de weg. De Zeeschelde is dan ook van oordeel dat de schade haar niet ten laste kan worden gelegd.
Het gemeentebestuur wenst eindelijk duidelijkheid in de zaak en zal een afspraak ter plaatse organiseren met de twee die elkaar beschuldigen de schade aan de Hoge Landweg te hebben toegebracht met name de distributienetbeheerder Eandis (gasleiding) en de Zeeschelde.


Er komt beweging in de ‘Trage wegen’


vrijdag, 5 augustus 2011

Dolf Lammens :” Ik wacht nog op een antwoord op vragen over de 'trage wegen' en over de 'promenade' aan de Schelde.”
Kristof De Smet : ’Er komt schot in de zaak. Dit jaar gaan we werk maken  van drie trage wegen ipv de geplande twee.’
Lammens :” Mag ik er even op wijzen dat u feitelijk van 5 geplande naar drie gaat en die al beloofd waren voor het jaar 2010.”
De Smet : ‘Er moet onderhandeld worden met de eigenaars en dat neemt tijd in beslag.’
Lammens : “ Ik wil dat best geloven, het probleem ligt echter  in het feit dat u die gesprekken nog  altijd niet bent begonnen. En wat me  ook opvalt  is dat in de planning van het Regionaal Landschap die  3 wegen nog altijd niet zijn opgenomen.”


Nazicht en wettelijk keuren van brandblusapparaten en haspels in alle gebouwen gedurende drie jaar


woensdag, 3 augustus 2011

Er werd op de gemeenteraad beslist om een firma aan te stellen voor het nazicht en wettelijk keuren van de brandblusapparaten en haspels in alle gebouwen en dit gedurende drie jaar. Hiervoor werd een bestek opgemaakt door de technische dienst .
De raming bedraagt € 4.046.


Uitbreiding schoolgebouw gemeenteschool Wichelen via promotieopdracht


maandag, 1 augustus 2011

De Smet : ’Er wordt voorgesteld om voor de uitbreiding van de gemeenteschool Wichelen, Margote 114, te werken via een promotieopdracht.  Dit houdt in dat een promotor zal worden aangesteld die instaat voor het ontwerpen, het bouwen en de financiering van de uitbreiding van de school. Om geen appelen met peren te moeten vergelijken, hebben we besloten om toch een plaats aan te wijzen waar het gebouw moet komen, met name de huidige speelplaats.’
Lammens : ” Ik vraag hier al 4 jaar naar, ik kan dus moeilijk tegen dit voorstel zijn.”


Aankoop percelen grond Schoolstraat Serskamp met het oog op bebossing


vrijdag, 29 juli 2011

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan is de uitbreiding van de bossengordel rond de deelgemeente Serskamp als actiepunt naar voren geschoven. In het kader daarvan werd beslist om twee percelen grond aan te kopen, die gelegen zijn in de buurt van de Eetgoedbossen, naast het bosje in de Schoolstraat dat nu al eigendom is van de gemeente. Het gaat om in totaal 1ha85a20ca waarvoor de prijs van € 47 000 zou worden betaald. De uitgave wordt gefinancierd met een lening en uit opbrengsten van verkopen van andere eigendommen.

Energieprestatiecertificaten voor overheidsgebouwen


woensdag, 27 juli  2011

Vanaf 2012 dienen de publiek toegankelijke overheidsgebouwen  over een energieprestatiecertificaat (EPC) te beschikken indien de bruikbare vloeroppervlakte minimaal 500 m² bedraagt.
De technische dienst maakte de EPC’s voor de van toepassing zijnde gebouwen, nl. de sportschuur (opp: 835 m²); ,GIBO ’t Belleken, (opp: 505 m²) en GIBO “De Belhamel”, (opp: 875 m²).
Deze certificaten  zullen in de betreffende gebouwen op een duidelijk zichtbare plaats voor het publiek worden opgehangen.
Eerder werden al EPC’s opgemaakt voor de gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 1.000 m² met name het Sociaal Huis, GIBO De Meander en GIBO De Rozelaar.


Ondergronds brengen openbare verlichtingsnet en elektriciteitsnet Hoekstraat Schellebelle


maandag, 25 juli 2011

Aquafin plant een collectorproject Hoekstraat-Pijpoelstraat te Schellebelle, waaraan ook een gemeentelijk aandeel is verbonden. Reeds eerder heeft de gemeenteraad beslist om het kopernet in de Trompstraat en het elektriciteitsnet in een deel van de Dendermondse-steenweg naar aanleiding daarvan ondergronds te brengen. In de Hoekstraat is al eerder een deel ondergronds gebracht, zodat nu wordt voorgesteld om het openbare verlichtingsnet en het elektriciteitsnet in de Hoekstraat tussen de Trompstraat en de Pijpoelstraat eveneens ondergronds te brengen.
De totale kost daarvoor bedraagt € 73 589,47, BTW en recupelbijdrage inbegrepen. In de Pijpoelstraat worden de leidingen niet ondergronds gebracht omdat de collectorwerken daar veel minder ingrijpend zijn en de leidingen al gebundeld zijn.
Dolf Lammens : "Iedere gemeenteraad staat er zo wel een straat op het programma , de Brugstraat en de Dreefstraat staan daar al een jaar op. Heeft iemand een zicht op de planning van Eandis ?"
Taylor: ‘Dit hebben we zelf aangevraagd, maar normalerwijze wacht Eandis op een vorm van synergie, men probeert twee werken te combineren.’
Lammens : "Mag ik u een tip geven ? Op de gemeenteraad van 6 juli 2005 werd beslist om de Brugstraat te Wichelen opnieuw in te richten . De brief om een ontwerper aan te stellen ligt nog steeds in de schuif van de vorige burgemeester; misschien moet u in die schuif eens kijken en dan hebt u onmiddellijk een vorm van synergie."


Goedkeuring tussentijdse evaluatie sportbeleidsplan 2008-2013


zaterdag, 23 juli 2011

Kristof De Smet : ‘In het decreet op het lokaal en regionaal Sport voor Allen-beleid staat dat er een tussentijdse evaluatie moet komen van het sportbeleidsplan 2008-2013. Deze moet opgestuurd worden naar Bloso, afdeling subsidiëring vóór 1 september van het 4de jaar van het beleidsplan. Bij het opstellen van de tussentijdse evaluatie dient er rekening gehouden te worden met het bereiken van zijn doelstellingen en de beoogde beleidseffecten.Van de acties is 78% gerealiseerd.'
Dolf Lammens : “ Ik moet zeggen dat het beleidsplan in grote mate is uitgevoerd en waar nodig op een intelligente manier is bijgestuurd. Ik wens het bestuur hiervoor te feliciteren. Er hangt maar één schaduw over dat geheel, en dat is dat de slechte keuze  voor de locatie voor de sporthal er voor gezorgd heeft dat er nog altijd geen sporthal is en ook geen voltijdse sportambtenaar.”Renovatie kapel Bruinbeke hoopt op mirakel

maandag, 18 juli 2011

Op 23 februari 2011 werd het bestek ‘Renovatie kapel Bruinbeke’ door de gemeenteraad goedgekeurd.  Perceel 1  : afbraakwerken, onderbouw, bovenbouw, dakwerken, gevelsluiting en omgevingswerken, raming:  € 145.515,23 .  Perceel 2 : binnenafwerking, technieken, raming:  € 76.019,86 .Of een totale uitgave van  € 221.535,09 .
Er waren maar een paar reacties op dit bestek. De ene aannemer kon het werk niet volledig uitvoeren en de andere was veel te duur. De prijzen  waren bijna het dubbele van de raming.
Men spreekt dus over 500.000 euro. Daarom werd beslist om het open te trekken in 5 loten zodat meer en ook kleinere aannemers, ook van de eigen gemeente, kunnen inschrijven. Dit allemaal in de hoop dat de prijzen wat zullen zakken.
De loten 1 tot 4 kwamen voor op de gemeenteraad van begin juli. Maar wat constateren we: de prijzen van die raming zijn al opgetrokken;  want 4 van de 5 loten ( dus zonder de technieken, lot 5 ) kosten nu al 223.807 euro. Dat is meer dan de oorspronkelijke totale raming. Dit is een gevaarlijke evolutie.
Eén van de belangrijkste argumenten om aan de kapel iets te doen, is dat het eigendom is van de gemeente. Inderdaad, de kapel is eigendom van de gemeente door schenking. Vandaar volgende bedenking: een schenking die uiteindelijk 500.000 euro of meer kost, is dat nog een geschenk ?


Ouderenbehoefteonderzoek krijgt kostelijk vervolg

vrijdag, 15 juli 2011

Dolf Lammens :"Ik zie dat u 6.000 euro gaat uitgeven aan ouderenbehoefteonderzoek. Als ik het goed begrijp is dat onderzoek al uitgevoerd in 2010 maar weet u niet goed wat u moet doen met de resultaten .U gaat nu een leertraject opstarten om die theorie om te zetten in praktijk. Zijn daar geen andere en goedkopere mogelijkheden dan dit? Waarom klopt u niet aan bij de provincie? Er zijn buiten Wichelen nog 40 andere gemeenten in Oost-Vlaanderen die dat onderzoek hebben gedaan, die zitten misschien met hetzelfde probleem ?"
Conny Beelaert : 'We hebben al engagementen aangegaan bij VVSG, we kunnen dat nu moeilijk afzeggen. Er zullen vier focusgroepen worden opgericht, waarvoor telkens drie sessies worden voorzien door een begeleider. De kostprijs van het leertraject bedraagt inderdaad € 6 000 voor het volledige pakket.'
Lammens: "En dat is voor één begeleider? Dat is wel enorm duur. Waarom vraag je het niet aan de provincie? Die doen dat ook wel.”
Beelaert:  ‘Dat weet ik zo niet, ze weten van onze intentie.’
Lammens:  "Ik ben daar zeker van want ik heb aan de provinciale coördinator van het behoefteonderzoek de vraag gesteld en hij gaat akkoord en wacht op een voorstel van data. En dat zal geen 6.000 euro kosten. Maar u doet maar."Bert Uyttenhove met Interdans in het Gentse Capitole

woensdag, 13 juli 2011

Vandaag 13 juli 2011 is de voorstelling van het Interdans Festival te zien in het Capitole te Gent om 20:00 u.
De artistieke leiding is in handen van Bert Uyttenhove,.
Bert is de zoon van Moniek Roelandt uit Wichelen en Luc Uyttenhove (zoon van Dolf Uyttenhove) uit Schellebelle.
Het Dansfestival wil jonge choreografen uit verschillende Europese balletgezelschappen een podium geven om met klassiek opgeleide dansers een voorstelling uit te werken vanuit een hedendaagse interpretatie.
Het artistiek team bestaat uit 18 jonge mensen uit 12 verschillende landen.
Onregelmatig nieuws tot eind augustus


dinsdag, 12 juli 2011

Het nieuws op deze site zal tot eind augustus op onregelmatige basis verschijnen. Reden : de eerstvolgende gemeenteraad is pas op 30 augustus. Dat is een weliswaar een dag vroeger dan oorspronkelijk gepland maar dit betekent ook dat het politiek nieuws heel karig zal zijn in de komende periode. Kijk zo nu en dan eens, want echt weg zijn we ook niet natuurlijk.
Die dag vroeger is als geste bedoeld naar onze gemeentesecretaris die op die manier tenminste de avond vrij heeft op zijn verjaardag.

11 juli in Wichelen


zondag, 10 juli 2011

Ook dit jaar vieren we op onze gemeente de dag van de Vlaamse Gemeenschap. Dit maal op het terrein van het Sociaal Huis te Wichelen.
Om 18u30 start het officiële gedeelte van de 11-juliviering met een optocht van het  jeugdtrommelkorps van de brandweer, Concertband Da Capo en toespraken.
Aansluitend straattheater met optredens van ‘TIDOL’, ‘Ballonplooier Neus ’- Kip vanTroje – reizend speeltheater , The Flemish Caledonian Pipeband, Cirq’ulation Locale met Trampoline Mission 3 en  Cirqumstancia met Cirque Diabolique.
Afsluitend wordt een grandioos vuurwerk voorzien boven de Schelde en een afsluitend optreden van ‘The Party Of  Special Things To Do’ uit Wichelen.
Vanaf 18u en gedurende de hele avond is er Vlaamse kermis met verschillende standjes door de medewerkende Wichelse verenigingen met verkoop van drank en versnaperingen

RUP ‘Grenscorrectie Steenakkerstraat’

vrijdag, 8 juli 2011

Bart Segers :’De grens tussen woongebied en agrarisch gebied ten noorden van de stationsbuurt in Wichelen (Steenakkerstraat) kent een onregelmatig verloop. Volgens het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan kan de herbestemming van zonevreemde woningen gelegen in de nabijheid van een station verantwoord worden vanuit de gewenste ruimtelijke structuur. Die herbestemming kan worden gecompenseerd door de herbestemming van woongebied naar openbaarnutszone, meer bepaald het in woongebied gelegen speelterrein naast het buurthuis van de Doornweg, enkele honderden meter meer oostwaarts gelegen ‘
Dolf Lammens : "Iedereen die nu in de buurt van het station van Wichelen  zonevreemd woont, kan terecht de vraag stellen waarom zijn omgeving niet herbestemd wordt. De herbestemming naar woongebied van zonevreemde woningen gelegen in de nabijheid van een station kan verantwoord worden vanuit de gewenste ruimtelijke structuur, is het argument dat u aanhaalt en dat nu door iedereen in de buurt met evenveel recht kan aangehaald worden. Waarom doet u dit niet in één keer, in één RUP ?"
Taylor :  ‘Twee redenen. Eén. De spoorlijn vormt hier de grens van het woongebied. Twee Het gaat hier om een fout bij de opmaak van het gewestplan.’
Lammens : “ Ik heb er niets op tegen dat u die correctie uitvoert, maar ik zie ook geen enkele reden waarom u van de gelegenheid niet profiteert om heel de stationsbuurt te herbestemmen. Dat de spoorweg een grens vormt is absolute larie natuurlijk. Alsof de stationsbuurt maar langs één kant van de spoorweg  ligt. De juiste afbakening van de ‘stationsomgeving’ verdient nader onderzoek, dit schrijft u zelf in het gemeentelijk structuurplan. Dit is uw kans. ”

Problemen met legislatuur

donderdag,  7 juli 2011

"De plannen voor de kinderopvang dateren eigenlijk niet van deze legislatuur en werden in de koelkast gestoken", geeft schepen van jeugd Yvan De Coninck toe. "Er werden destijds op die plaats inderdaad wel twee woningen afgebroken zodat er plaats zou zijn voor een gemeentelijke kinderopvang.” zo staat op de website van GrootWichelen.
Mocht schepen De Coninck eens kijken naar het 50-puntenprogramma van zijn partij , dan zou hij zien dat het 11de punt wel degelijk gaat over de bouw van een kinderopvang naast het oude rusthuis.  En het kan best zijn dat met het overlijden van Venneman en het ontslag van Van der Eecken een hoofdstuk is afgesloten, maar beweren dat dit eigenlijk niet van deze legislatuur is, lijkt me toch van het goede teveel. Het is niet omdat er veel gewisseld wordt in deze legislatuur dat het telkens om een andere legislatuur gaat.

Verslag gemeenteraad

woensdag, 6 juli 2011

Op de dag dat er gemeenteraad is, kan u hier een uitgebreid verslag lezen van de vorige raad. Deze keer was er onder meer aandacht voor de digitalisering van de burgerlijke stand, de gemeenterekening, de subsidies voor groendaken en het verkeer in de scholenomgeving.

Masterplan WZC Molenkouter bij hoogdringendheid opgestart

dinsdag,  5 juli 2011

Bij hoogdringendheid werd op de OCMW-raad goedkeuring verleend aan de technische beschrijving en aan de raming van 14.669 euro voor de opdracht ‘Masterplan RUP Molenkouter Wichelen.
Een beetje eigenaardig toch dat de kosten voor de opmaak van zo een masterplan niet opgenomen zijn in het investeringsbudget 2011.
Conny Beelaert : ‘De kosten voor de opmaak van het masterplan stonden inderdaad niet opgenomen in het investeringsbudget 2011 omdat we bij de begrotingsbesprekingen nog niet wisten dat dit effectief dit jaar van start zou gaan. Dit is nu in sneltempo begonnen op vraag van het  gemeentebestuur. In het kader van het RUP Molenkouter is er een visie vereist van de toekomst en de renovatie van het WZC Molenkouter en de campus in zijn totaliteit. De vooropgestelde timing is een ontwerpplan te kunnen voorleggen aan de OCMW raad van 23 augustus.’

Schellebelle 1919

maandag, 4 juli 2011

De 'waterzooiwestern' Schellebelle 1919 is gisteren in premiere gegaan. Zelden heeft een project zoveel mensen beroerd. Zelden is er zoveel verbondenheid geweest dan met dit project. Om het in cinematermen te zeggen: zelden vertoond .
Te zien vanaf 27 juli in de bioscoop.
Allen daarheen .
Groene stroom


maandag, 4 juli 2011

In totaal schreven 29.822 gezinnen zich in op de campagne voor groene stroom, weet Oost-Vlaanderen te melden. Op 8 juli 2011 vindt een slotevenement plaats waarop de resultaten van de campagne worden bekendgemaakt. Deze persconferentie vindt plaats op vrijdag 08.07.2011 om 10 u in het Provinciehuis, Gouvernementstraat 1 9000 Gent.
Hoeveel gezinnen uit Wichelen deelnemen wou men niet kwijt, waarschijnlijk zal men dat meedelen op die bewuste persconferentie.
"Bij de vleet"


zondag, 3 juli 2011

Deze uitdrukking is ontleend aan de visvangst. De vleet is een haringnet van zeer grote afmetingen. Het bestaat uit ongeveer 70 afzonderlijke netten, elk met een oppervlakte van 15 bij 30 meter. De netten hangen verticaal aan een stel drijvende dobbers. Het vissen met de vleet moet tijdens de nacht gebeuren, zodat de haringen de netten niet kunnen zien. Bovendien komen de haringen als het donker is in scholen naar de oppervlakte, het plankton achterna. De mazen zijn net groot genoeg zodat de haringen van de juiste grootte er niet helemaal door kunnen en met hun kieuwdeksels vast komen te zitten. Door te vissen met de vleet kon men in één visbeurt zeer veel haringen tegelijk vangen.
Wanneer je iets hebt 'bij de vleet' dan heb je er in overvloed.
Beeldenstroom editie 2012 in de Kalkense meersen

vrijdag, 1 juli 2011

De raad van bestuur van de interlokale vereniging heeft  beslist om Beeldenstroom 2012 te laten plaatsvinden in de Kalkense Meersen omdat de werken aan de Scheldedijk in de zomermaanden van 2012 nog niet zullen afgerond zijn. In het kader van Beeldenstroom wordt een samenwerkingsovereenkomst met Verbeke Foundation voorgelegd. Omdat de interlokale vereniging  zelf geen rechtspersoonlijkheid heeft, wordt gevraagd volmacht te geven aan het gemeentebestuur van Wetteren om in naam van Cultuuroverleg Scheldeland de overeenkomst te ondertekenen.


Kunstenaars steunen onderzoek naar zeldzame spierziekte

donderdag, 30 juni 2011

Amateurkunstenaar Rita Verhofstadt uit Schellebelle wil samen met de kunstenaars van Groot-Wichelen het project Climbing for Life van Petra
Blauwaert ondersteunen. Petra beklimt de Galibier op 3 september 2011 ten voordele van de fibromyalgie liga, een vereniging van en voor patienten die lijden aan deze zeldzame spierziekte. De kunstenaars zullen op internet een veiling organiseren van kunstwerken. De werken zullen van 15 september 2011 tot 3 oktober 2011 tentoongesteld worden in het Sociaal Huis.
Nieuwe tractor  voor technische dienst

woensdag, 29 juni 2011

Op de dagorde van de gemeenteraad van  woensdag 6 juli staat de aankoop van een nieuwe tractor geagendeerd. Een tractor van de technische dienst van het bouwjaar 1985 is toe aan vervanging.  Daarom wordt er voorgesteld om het bestek “Aankoop van een tractor”  goed te keuren.  In het bestek is ook de overname van de oude tractor voorzien.
De raming bedraagt  € 65.000 incl. 21% btw.
Vrij onderwijs wil haar lokalen terug


dinsdag, 28 juni 2011

Voor de Tekenakademie van Serskamp en Wichelen verhuurt de vzw Katholieke Scholen Regio Tussenbeke  2 lokalen  aan de gemeente . De vzw vraagt nu of de gemeente volgend schooljaar nog altijd  vragende partij is . De vzw  is de gemeente liever kwijt dan rijk in Serskamp en in Wichelen heeft ze andere plannen , met name de renovatie van het klooster als mini-cultureel centrum.
‘In Serskamp  zijn voorlopig geen alternatieven beschikbaar, maar op termijn kan in de pastorie daarvoor plaats worden gemaakt. Wat Wichelen betreft, wordt de offerte voor een promotieopdracht voor de bouw van nieuwe klaslokalen voorgelegd aan de gemeenteraad op 6 juli 2011’, aldus het gemeentebestuur.


Nieuw RUP aan  Station Wichelen ?


maandag, 27 juni 2011

De idee leeft om een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op te starten in de stationsomgeving van Wichelen. Bedoeling is een grenscorrectie aan het woongebied in het gewestplan uit te voeren in de Steenakkerstraat. Ter compensatie zal aan de gemeenteraad worden voorgesteld om het speelterrein aan het buurthuis Doornweg om te zetten naar zone voor openbaar nut, waarbij het buurthuis zelf in woongebied blijft liggen.

"Zijn haring braadt er niet"


zondag, 26 juni 2011

Zijn plannetje lukt niet.
In een gastvrij gezin krijgt de gast iets te eten aangeboden. Vroeger ging dat vaak om een haring; in de armere huishoudens stond die vis  meestal op het menu .
Als er geen haring voor de gast gebraden werd, betekende dit dat men hem geen eten aanbood: men zag hem liever gaan dan komen; zijn plannetje om mee te eten  lukte niet.


Aanpassing subsidiereglement groendaken
: onverwist aangepast ?

vrijdag,  24 juni 2011

De Smet :’De aanleg van een groendak wordt enkel gesubsidieerd indien dat niet aangelegd wordt ter uitvoering van wettelijke of reglementaire bepalingen. Het is dan ook niet opportuun om woningen met een bouwvergunning verleend voor of na een bepaalde datum uit te sluiten, zoals in het vorige reglement stond. Dit valt nu weg. Met deze aanpassing kan de gemeente een ongelijkheid in het reglement wegwerken. ‘
Lammens : “Is dat de enige wijziging?”
De Smet : 'Inderdaad.'
Lammens : "Ik vind het dan wel heel eigenaardig dat een groot deel van mogelijk te subsidiëren daken is weggevallen, blijkbaar zonder dat u het weet. In het vorige reglement stond : Onderhavig reglement is van toepassing op:het aanleggen van een groendak op een woning of andere gebouwen op het grondgebied van Wichelen. En in het nieuwe staat : Onderhavig reglement is van toepassing op het aanleggen van een groendak op een woning op het grondgebied van Wichelen."
"Waarom zijn die ‘andere gebouwen’ dan weggevallen ?
"Toelating tot de stage van een brandweerman

donderdag, 23 juni 2011

Pascal Legas heeft zich kandidaat gesteld voor een functie als brandweerman bij de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst .Op de gemeenterad werd beslist om hem tot de stage toe te laten . Legas  voldoet aan de aanwervingsvereisten en is ook houder van de brevetten brandweerman en ambulan
cier.

Zwerfvuilacties dit voorjaar


woensdag, 22 juni 2011

KLJ Wichelen  in Wichelen.  In totaal werden, naast een hoeveelheid grof vuil, 55 zakken pmd en 105 zakken restafval verzameld. Voornaamste plaatsen van zwerfvuil/sluikstort zijn de voetbalkantine en de hekkens van de gemeenteschool in Wichelen, Radeca (Meerbos) en de Dendermondsesteenweg.
ZVC Steksken in Schellebelle.  In totaal werden, naast een hoeveelheid grof vuil, 31 zakken pmd en 33 zakken restafval verzameld. Pijnpunten in Schellebelle zijn de Dendermondsesteenweg, het Bruinbeeks kasseiken, Hekkergemstraat, Hoekstraat (vnl. achter elektrische cabine), en de gemeenteschool Belleken in de Hoogstraat.Derde Construct  haalt opnieuw milieucharter binnen

woensdag,  23 juni 011

Derde Construct nv - Meerbos 4a, 9260 Wichelen - Renovatie van parkeerdaken; infrastructuurwerken en wegenbouw, behaalde voor de 3de maal het milieu charter.
'Wie deelneemt aan Milieucharter Oost-Vlaanderen engageert zich om gedurende de cyclus concrete acties uit te voeren binnen het bedrijf. De acties worden door het bedrijf zelf bepaald en moeten de wettelijke vereisten overstijgen', aldus Karel Derde


RUP Bellekouter  : hoe bitter is de pil ?


dinsdag, 21 juni 2011

Een slecht plan wordt heel vaak nog slechter met de tijd.
SAMEN wou perse dat de sporthal in de Bellekouter kwam. Het leverde hen al  heel wat bittere pillen op, maar nog geen sporthal. Er was het ‘njet‘ van de Vlaamse regering met het bijhorend verlies van 62.000 euro aan subsidies. Er is het bijkomende RUP om gronden te bevriezen, en dat worden er meer dan 12 , vermoedelijk zelfs 32 want de woongebieden aan de Wanzelestraat (19 woningen) en het woongbied aan de Lindenlaan (13 woningen ) worden nu genoemd als te 'bevriezen' woongebieden.
En dan moeten we de reactie van de buurt nog afwachten eens het RUP wordt voorgesteld. Zal daar meer maatschappelijk draagvlak zijn dan er was in Molenkouter Wichelen?
In afwachting probeert de meerderheid de pil wat zoeter te maken door wat af te dingen op de prijs van dat laatste bijkomende RUP. Aan de intercommunale DDS is de vraag gesteld of zij bereid is de meerkost voor dat gekoppeld ruimtelijk uitvoeringsplan van de Bellekouter te betalen. Tenslotte zou dat RUP het voor DDS mogelijk maken om meer woongelegenheden te realiseren.
DDS zal dat volgens mij met heel veel plezier betalen.
Wees gerust, ze zullen achteraf de rekening wel presenteren als de grond moet betaald worden. Het zal meer zijn dan de 19 euro /m2 waar men het steeds over heeft. De gemeente zal trouwens ook fors moeten meebetalen in de aanlegkosten van de infrastructuur van dat woongebied . In 2005 werd dit gemeentelijk deel reeds geschat op € 63.200 (excl. B.T.W). En dan is er nog geen steen gelegd...


Zebrapad  Paepestraat


maandag, 20 juni 2011

Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen  liet weten dat inzake het aanbrengen van een voetgangersoversteek in de Paepestraat te Wichelen niet de juiste procedure is gevolgd. Dergelijke aanvragen dienen voorafgaandelijk voorgelegd te worden aan de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid.
Wegen en Verkeer heeft intussen in het kader van haar goedkeuringstoezicht goedkeuring gegeven voor de aanleg ervan op de vooropgestelde plaats. District Aalst zal de oversteekplaats aanleggen.

'De gemeente heeft onderrichtingen gekregen van het Vlaamse Gewest voor aanvullende verkeersreglementen en die rigoureus gevolgd. Wat Wegen en Verkeer nu wil, is de toepassing door gemeentebesturen van interne afspraken voor de aanleg van zebrapaden. In de toekomst, als die richtlijnen algemeen toepasselijk worden verklaard voor externe besturen zoals gemeentebesturen én dat ook gecommuniceerd wordt, zullen we die richtlijnen uiteraard volgen', aldus de gemeentesecretaris .
Goed op dreef ?

zondag, 19 juni 2011

Dreef - brede landweg. Oorspronkelijk was dit de benaming voor wegen waarover men vee drijft (of letterlijk dreef). Het is verwant met het Engelse 'drive', dat als werkwoord oorspronkelijk ook 'drijven' betekende.
Als je op dreef bent, ben je letterlijk (vee) aan het drijven. Dan ben je dus gewoon lekker bezig

De scholenomgeving wordt veiliger


vrijdag, 17 juni 2011

Na advies van de Mobiliteitsraad en een vergadering met de direct betrokkenen : scholen en voetbalclub, werd beslist om een zone 30 in te voeren in de Doornweg te Wichelen en dat op de hoofdweg tussen de huisnummers 44 en 99 en in alle zijstraten.
Het fietspad naast het voetbalveld wordt verbreed en wordt een gemengd voet- en fietspad. Vanaf de afslag richting de huizen van Seugensveld tot aan de fietsrekken achter de gemeenteschool wordt gemotoriseerd verkeer geweerd zodat een veilige zone ontstaat voor de schoolkinderen en hun ouders. Enkel de schoolbus zal in die neutrale zone nog toegang hebben.
Vanuit Bohemen kan het gemotoriseerd verkeer het voetbalveld nog bereiken, maar het zal via Bohemen omwille van de neutrale zone terug moeten keren naar de openbare weg.

Dolf Lammens : “Ik vind dit een prima maatregel zowel wat zone 30 betreft als wat de neutrale zone betreft. Ik hoop alleen maar dat dit niet zal verstoord worden door de bouw van het nieuwe schoolgebouw, of is daar rekening mee gehouden ?”
De Smet : ‘We bekijken momenteel verschillende pistes waar het gebouw kan komen.’
Taylor : ‘Alleen het volume van het gebouw is bekend. De inplanting  laten we over aan de creativiteit van de kandidaat bouwers.’
Lammens: “ Kortom, u hebt er geen rekening mee gehouden want u weet nog niet waar het gaat komen. ”


Floris Timmermans bevorderd
tot onderluitenant bij de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst

donderdag, 16 juni 2011

Na een nieuwe vacantstelling van de betrekking van onderluitenant bij de Brandweerdienst, waarbij ook potentiële kandidaten met een diploma niveau 2 bij de Rijksbesturen zich kandidaat konden stellen, is sergeant-majoor Floris Timmermans opnieuw de enige kandidaat. Aangezien hij geslaagd is voor de bekwaamheidsproef voor de genoemde betrekking tijdens de vorige procedure, het brevet van onderluitenant heeft behaald op 31 januari 2003 en voldoet aan alle voorwaarden opgesomd in het KB van 19 april 1999 en latere wijzigingen stelt de officier-dienstchef voor om hem per 1 juni 2011 te bevorderen tot de graad van onderluitenant. De gemeenteraad is hem daarin gevolgd.


Organisatie kleuteropvang tijdens de zomermaanden 2011

woensdag, 15 juni 2011

Van vrijdag 8 juli 2011 tot en met donderdag 25 augustus 2011 wordt in de gemeenteschool, afdeling ’t Belleken, Hoogstraat te Schellebelle, een kleuteropvang georganiseerd tijdens de gemeentelijke speelpleinwerking, telkens van 7 tot 18 uur, behalve op zater-, zon- en feestdagen. Maximaal 28 kleuters kunnen per dag inschrijven. Met het oog daarop wordt het contingent opvanguren tijdelijk met 385 eenheden uitgebreid. De prijzen voor de kleuteropvang blijven gelijk aan die van de voor- en naschoolse opvang, met name € 8 voor een verblijf van minimum 6 uur, € 4 voor een verblijf tussen 3 en 6 uur en € 2,75 voor een verblijf van minder dan 3 uur. De kleuters krijgen een vieruurtje, maar wie over de middag blijft, dient een lunchpakket mee te brengen.
Gezels : ‘Op gebied van kleuteropvang hebt u al goed werk geleverd, u houdt ook rekening met de opmerkingen van vorig jaar. Eén vraagje : Hoe wordt het contingent opvanguren ingevuld ?’
De Smet : ‘Het gaat om 4 monitoren en 2 kinderverzorgers/sters.’


Vegen op de wegen


dinsdag, 14 juni 2011

Van Malderen : ‘In het kader van het pesticidendecreet mogen geen bestrijdingsmiddelen meer gebruikt worden langs de gemeentewegen.  Daarom werd het budget voor de veeg- en borstelwerken opgetrokken zodanig dat er 4 keer per jaar kan geborsteld worden. Het wordt geraamd op  € 40.000.’
Lammens : “Hoeveel veegbeurten waren er vorig jaar ?”
Van Malderen : 'Twee.'


Pinksteren – Sinksen


maandag, 13 juni 2011

De naam Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord 'pentekoste' dat vijftigste (dag) betekent. Het is het feest van de vijftigste dag van Pasen. (49 dagen na Pasen vandaar ook op een zondag ) .Sinksen komt uit het volkslatijn : cinquagesima en betekent uiteraard ook vijftigste. (frans : cinquantième). Later in het Middelnederlands: cinxen(e), sinxen(e) .
Voor velen betekent Pinksteren weinig meer dan een extra lang weekend, omdat aan de zondagse feestdag een extra vrije dag op de maandag erna is toegevoegd. Men kent aldus een eerste en een tweede pinksterdag.
Na Jezus' dood op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis op Pasen hadden de leerlingen van Jezus nog veertig dagen lang de steun van zijn aanwezigheid gehad. Op de veertigste dag van Pasen werden de leerlingen door Jezus' Hemelvaart alleen achtergelaten. Wel had hij beloofd dat hij de Geest van God, de Heilige Geest zou sturen die hen geestelijk verder zou leiden en hun de kracht zou geven om getuigen van het evangeliete zijn.
Deze geschiedenis wordt beschreven in het Nieuwe Testament, De Handelingen der Apostelen 2:1-6. Op Pinksteren verspreidden zich tongen als van vuur over de apostelen. Deze begonnen daarop alle volken in hun eigen taal toe te spreken. Het betekende het begin van de verbreiding van het christendom. 
Wall street en Peter Stuyvesant

zondag, 12 juni 2011

Wall Street is genoemd was naar de wal die de Nederlanders bouwden om niet alleen de indianen, maar ook de Engelsen en de Fransen, buiten de Nederlandse vestigingsplaats te houden. Dezelfde straat werd ten tijde van Peter Stuyvesant, die de wal aanmerkelijk liet verbeteren, "Het Cingle" genoemd. De wal werd al snel overbodig, wat des te meer duidelijk werd toen Peter Stuyvesant, de gouverneur van Nieuw-Amsterdam, later New-York, zelf als eerste dorpeling er buiten ging wonen. De dreiging werd ook minder omdat de Nederlanders slaven van de Portugezen kochten. Hierdoor werd het land snel opgebouwd, de Nederlanders hadden meer ruimte nodig en de indianen werden landinwaarts gedreven. Deze burgwal verloor daardoor uiteindelijk zijn defensieve functie; in 1699 werd de wal definitief afgebroken. Een plakkaat aan het gebouw op Wall Street 1 geeft ook deze verklaring.

Ontleningsvoorwaarden gemeentelijk  springkasteel  

vrijdag, 11 juni 2011

Naar analogie met de ontlening van de piramidetenten werd besloten om ook voor de ontlening van het nieuwe springkasteel ontleningsvoorwaarden vast te stellen. Voor het gebruik van het springkasteel wordt een vergoeding van € 50 aangerekend en eveneens een waarborgsom ten belope van € 250. Zowel bij de opstelling als bij de ophaling van het springkasteel zal op beschadiging worden gecontroleerd en wordt een verklaring van de staatbeschrijving ondertekend door de ontlenende organisatie. Bij vastgestelde schade zijn de herstellingskosten ten laste van de ontlener. Zij worden in eerste instantie afgehouden van de gestorte waarborg. De ontlenende organisatie dient ook een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en de bijgevoegde gebruiksvoorschriften van de leverancier strikt na te leven.


Conny Beelaert uit sp.a gezet

donderdag, 9 juni 2011

De provinciale tuchtcommissie verspreidde dit bericht begin deze week. Een beetje eigenaardig toch : iemand uit de partij smijten die al 3 jaar geen lid meer is. Dat is de nieuwe wending in de breuk tussen sp.a en Beelaert.
Bij de verkiezingen in 2006 haalde deze partij één zetel. Voldoende echter om een ( krappe ) meerderheid te vormen met SAMEN en het mandaat van OCMW- voorzitter binnen te halen.
Maar na een tijdje blijken Beelaert en de partij te verschillen van mening over de te volgen tactiek. Moet Beelaert zich volledig concentreren op het OCMW en haar zitje in de gemeenteraad overlaten aan collega Marnix Bontinck of niet ? Volgens de sp.a voorzitter Marianne Toch was dit de afspraak. En inderdaad op 3 mei 2007 biedt Beelaert per brief aan het schepencollege haar ontslag aan. Op de GR 16 mei 2007 zou de gemeenteraad hier kennis van nemen en was het ontslag een feit. Maar Beelaert heeft inmiddels haar ontslag ingetrokken. Er komt dus geen plaats vrij in de gemeenteraad en er is dus ook geen eedaflegging en geen aanstelling van plaatsvervangend raadslid Marnix Bontinck. Volgens Beelaert kan je alleen als gemeenteraadslid het verschil maken, zeker als de meerderheid maar één zetel op overschot heeft. Ze blijft dus in de gemeenteraad zitten en wel als vertegenwoordiger van de sp.a, zo luidt het. Maar het wringt binnen de sp.a.
Een klein jaar later zegt Beelaert de sp.a vaarwel. De breuk is definitief en ze houdt de eer aan zichzelf. Ze zetelt verder als onafhankelijke en dit als gemeenteraadslid, schepen en OCMW-voorzitter.
Sp.a heeft daardoor geen enkele vertegenwoordiger meer in de gemeenteraad.
Toch eigenaardig om nu te lezen dat Beelaert in juni 2011 uit de partij wordt gezet omdat ze geen afdrachten betaalt aan de partij . Een partij waartoe ze al lang niet meer behoort.
Het is Freya Van den Bossche, de voorzitter van de tuchtcommissie, die volgens het tijdschrift ‘spots’ de strategie voor de komende verkiezingen besproken heeft met de afdeling Wichelen.
Wat achter dit persbericht schuilt, is me niet helemaal duidelijk.  Ofwel is de administratie bij de sp.a niet wat ze moet zijn ofwel wil men Beelaert alleen maar beschadigen tegen de komende gemeenteraadsverkiezingen.


RUP Molenkouter en RUP KMO zone


woensdag, 8 juni 2011

Lammens : “ Ik zie in de rekening 2010 bedragen van 13.800 euro en van 16.300 euro voor twee ruimtelijke uitvoeringsplannen met name RUP Molenkouter en RUP KMO zone. Wat is de stand van zaken in die twee plannen, ik heb daar nog niets van gezien?
Praet : ‘Daar zijn al een tweetal vergaderingen rond geweest.’
Lammens :" Dan zijn dan wel heel dure , eentje van 13.800 en eentje van 16.300 euro.
"


Hulp bij invullen belastingen


dinsdag, 7 juni 2011

Naar jaarlijkse gewoonte zal de Controle der Directe Belastingen van Wetteren zitdag houden voor het invullen van de aangiften in de personenbelasting voor loontrekkenden aanslagjaar 2011 – inkomsten 2010.
Dit alles vandaag dinsdag 7 juni van 8u30 tot 12 uur en van 13 uur tot 19u45 in het Sociaal Huis van Wichelen.

Politie koopt verplaatsbare camera en gsm-uitlezer

maandag, 6 juni 2011

De politiezone van Wetteren-Laarne-Wichelen gaat een verplaatsbare statische camera aankopen. Er zijn de laatste tijd nogal wat klachten over vandalisme, sluikstorten en onveiligheid rond speelpleinen in zowel Wetteren, Laarne als Wichelen. Om de inbreuken en de overlast vast te stellen zal een verplaatsbare camera ingezet worden. Die kan dan op verschillende plaatsen opgesteld staan. Over hoe die er uit ziet en hoe de camera werkt, wordt geen info verstrekt . De kosten voor de aankoop worden geraamd op 8.000 euro.
De politie haalt  nog een nieuw snufje in huis. Het is een gsm-uitlezer. Dit toestel kan goed gebruikt worden door de recherche om uit te zoeken welk telefoonverkeer een verdachte heeft gedaan.  Het toestel moet op elk type gsm dat op de markt komt, kunnen werken. Het kost 11.400 euro.
Waarom is de politie in blauw ?


zondag,  5 juni 2011


Vroeger werden de politietaken door het leger of door burgerwachten uitgevoerd. In België heb je bijvoorbeeld nog lang de Rijkswacht gehad, een politiedienst die erg met het leger verweven was en er ook uit ontstaan is na de Franse Revolutie in 1789 (België was toen nog een deel van Frankrijk). Burgerwachten waren groepen gewone burgers die instonden voor de veiligheid in hun buurt. Omdat deze gewapende groepen moeilijk onder controle te houden waren door de overheid en men hen daarom gevaarlijk vond, werd er zo veel mogelijk geprobeerd om de burgerwachten te stoppen. Aan de ene kant kreeg de Rijkswacht meer steun, maar aan de andere kant gingen de steden eigen politie oprichten. Zo ontstond dan in Londen de eerste professionele politiedienst in 1829.

Om hen goed herkenbaar te maken (tijdens gevechten, maar ook voor de mensen die hulp nodig hadden), koos men ervoor om een uniform te dragen. Het leger, ook in uniform, dat voor de oprichting van de politie de orde en rust in de stad bewaakte had geen goede reputatie en mensen stonden vijandig tegenover hen. Het leger in Groot-Brittannië droeg rode uniformen, dus om aan iedereen te tonen dat de nieuwe politie anders was, werd gekozen voor een blauw uniform. Toen later ook in België politie opgericht werd, heeft men ook de blauwe kleur van het uniform overgenomen. Ook de Rijkswacht heeft steeds een (grotendeels) blauw uniform gehad, met rode accenten. Dat komt voort uit de kleuren van het toenmalige Franse legeruniform: blauw en rood.

Na de politiehervorming in 1998, is er 1 blauw uniform gekomen voor de politie in België. Er is wel een klein verschil tussen de lokale politie die een lichtblauwe accentkleur gekregen heeft en de federale politie die een oker accentkleur gebruikt (bv. in het logo op de wagens en badges).


Grond voor sporthal nog altijd niet aangekocht

vrijdag, 3 juni 2011

Lammens : ” De grond voor de sporthal op Bellekouter, wanneer gaat u die eindelijk eens aankopen ?”
De Smet : ’Als het  ( Ruimtelijk Uitvoeringsplan ) RUP Bellekouter af is. Maar dat blijft op zich wachten omdat de hogere overheid steeds nieuwe eisen stelt, nu moeten we ineens een bijkomend RUP maken voor de gronden die we gaan ‘bevriezen’ omdat onze woonbehoeftestudie niet echt aanvaard werd.’
Lammens : “ Komaan, dat is geen nieuwe verplichting, dit stond reeds te lezen in het Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan ( GRS) van februari 2010. Dit was het gevolg van de leugens in uw woonbehoeftestudie.”
De Smet : ‘Nee, nee, die verplichting van een extra RUP is ons pas achteraf opgelegd.’
Lammens : “Maak dat een ander wijs, dat staat al meer dan een jaar te lezen in het  GRS.”

( Ik heb het voor alle zekerheid nog eens opgezocht . Op pagina 136 van het GRS februari 2010 staat : ‘Bij de opmaak van een RUP Bellekouter zal een RUP moeten gekoppeld worden dat een 12-tal woningen ‘bevriest’ tot na 2017.’ )

Gemeenterekening 2010 legt vinger op de wonde

woensdag, 1 juni 011

Dolf Lammens : “In de begroting  2010 staan een 20-tal  investeringen waarvoor een lening is voorzien; toch is er in 2010 geen enkele lening aangegaan, betekent dit dat er geen enkele van die projecten gerealiseerd is ? “
Danny Praet : Dat is zo. Maar dat vraagt allemaal veel tijd.’
Lammens : “De begroting van 2010 was een beetje een opkuis van wat er in de vorige jaren niet was gerealiseerd.  En er is inderdaad een inhaalbeweging geweest voor een aantal aankopen van materieel voor technische dienst , brandweer en de scholen.  Maar als het gaat om aankoop van gronden  en woningen valt alles blijkbaar stil. Ik denk aan de grond voor de sporthal, de aankopen van woningen in de Wettersestraat. Is daar een verklaring voor ?”
Praet :‘Voor sommige gronden moeten we wachten op een uitspraak van de rechtbank.’
Lammens : “Er is in 2010 alweer bitter weinig verwezenlijkt. Zoals gezegd is er zelfs geen enkele lening aangegaan. Ik weet wel dat de afrekening pas gemaakt wordt op het einde van de rit, maar volgend jaar is het al het einde van die rit en behalve de Statiestraat in Wichelen zal er precies niet veel gerealiseerd zijn van de projecten die dit bestuur heeft opgestart.”
plan Statiestraat


Anker 27 Serskamp

dinsdag,  31 mei 2011

In zitting van 30 maart 2011 heeft de gemeente de aankoop van de woning Anker 27 Serskamp goedgekeurd. Ze is aangekocht met het oog op de realisatie van het BPA Binnengebied Anker Serskamp. Op vraag van de voormalige eigenaar-koper wordt voorgesteld om ze tot eind 2012 aan hem te verhuren tegen de prijs van € 200 per maand zodat hij intussen de tijd heeft om een nieuwe aangepaste woonst met plaats voor zijn zelfstandige activiteit te zoeken én te betrekken.


Parkeerverbod zondagmarkt Schellebelle

maandag, 30 mei 2011

Gezien het succes van de zondagmarkt te Schellebelle  moet het parkeerverbod uitgebreid  worden tot aan de erfgrens tussen de woningen Dorp 13 en 14. De kramen worden steeds opgesteld vanaf de hoek Stationsstraat – Dorp richting Wettersestraat. De marktkramen worden aan één kant van de weg geplaatst, met name die het dichtst bij de woningen en alle opritten worden gedurende de markt vrijgehouden, zodat alle eigendommen te allen tijde bereikbaar blijven voor de hulpdiensten.
Lammens : ”Betekent dit dat de markt nu zijn maximumcapaciteit bereikt heeft ?”
Praet : 'We wensen het kleinschalig en overzichtelijk houden.’

Dat is nog ‘schramoelde’ van u ?


zondag, 29 mei 2011

Schramoelde kan zowel kolensintels als verre familie betekenen.
In het Waals zijn kachelsintels of niet verbrande stukjes kolen ‘escarbille’, een woord waarin u nog vaag ‘charbon’ kunt zien. In sommige  Vlaamse dialecten spreekt men dan ook van ‘scharbille’.
Bij ons is het een beetje verbasterd door het werkwoord ‘escarbouiller’ wat zoveel betekent als het verbrijzelen van grote brokken steenkool. En zo komen we aan woorden zoals ‘schramullen’ dat in van Dale staat  voor sintels uit de kachel en ons dialectwoord ‘schramoelde’.
En net zoals sintels van ver te maken hebben met kolen is ‘schramoelde’ ook verre familie.
'Hij is in de schramoelde gevallen en heeft zijn gezicht geschalunterd'


Digitalisering van de akten burgerlijke stand


vrijdag, 27 mei 2011

Taylor:’Particulieren die in onze gemeente wonen, maar elders geboren of gehuwd zijn, vragen geregeld uittreksels uit geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten op. Om de uitwisseling van die akten tussen gemeentebesturen te bespoedigen wordt nu voorgesteld om die akten van de burgerlijke stand in te scannen, zodat die elektronisch uitgewisseld kunnen worden. Dergelijke uitwisseling is pas zinvol als elk gemeentebestuur meewerkt. De raming voor deze opdracht bedraagt € 25 000.’
Lammens:
"Zoals u het stelt is het wel een heel dure onderneming om 2 à 3 akten op de maand in te scannen, want meer worden er niet opgevraagd op onze gemeente. Ik dacht dat het opzet veel ruimer was."
Taylor: ‘Alle nieuwe akten zullen vanaf nu ook ingescand worden, maar we kunnen toch moeilijk alle vroegere akten inscannen, ons archief gaat tot 1800.’
Lammens: “Volgens de info die ik heb opgevraagd bij de burgerlijke stand, is het wel degelijk de bedoeling dat alle akten tot 1800 ingescand worden en daarna geïndexeerd en gestructureerd worden. Dan heeft zo een investering zin, en dan kan er ook gebruik gemaakt worden van opzoeksoftware. Trouwens ook de opleiding is in dat pakket voorzien, heb ik me laten vertellen. ”


Markt Wetteren moeilijk bereikbaar

donderdag, 26  mei 2011

Vanaf maandag 23 mei is bovenaan de Scheldedreef het kruispunt met Wegvoeringstraat en Molenstraat totaal afgesloten. Er is absoluut geen doorgang mogelijk naar de markt tot half juni . Zelfs een voetganger kan zich met moeite een weg banen over het terrein. Verkeer van en naar de Markt via de Molenstraat of Wegvoeringstraat zal daarom onmogelijk worden. De aannemer belooft om voor het bouwverlof (11 juli) het volledige werk in de Scheldedreef beëindigd te hebben.


Verslag gemeenteraad


woensdag, 25 mei 2011

In de vorige gemeenteraad kwamen o.m. volgende items aan bod : het sociaal beleidsplan, het zebrapad in de Paepestraat, de aankoop van een ladderwagen, Imewo, de trage wegen . Lees hier het volledig verslag.
Netwerk bij rampen

dinsdag, 24 mei 2011

Brand in een rusthuis of een school, evacuatie naar aanleiding van een gaslek,… Het zijn situaties die in onze gemeente kunnen gebeuren. Wij beschikken al over een algemeen nood- en interventieplan, maar er bestaat ook de noodzaak tot het oprichten van een psychosociaal hulpverleningsnetwerk.
De gemeente Wichelen wil samen met Wetteren en Laarne een dergelijk psychosociaal hulpverleningsnetwerk oprichten voor de begeleiding en opvang van niet-gewonde slachtoffers na een ramp. Vandaag komt na een ramp de dienst Dringende Sociale Interventies van het Rode Kruis ter plaatse. Zij hebben echter relatief veel tijd nodig om dit te doen. Daarom kiest Wichelen ervoor om een pool van mensen te trainen om zelf snel zo'n opvangcentrum op te starten en te runnen om dan later, indien nodig, versterkt te worden door het DSI.
Concreet betekent dit dat men in eerste instantie beroep doet op de hulpverleners van de eigen gemeente, en indien meer mensen nodig zijn men op de hulpverleners uit de naburige gemeenten kan rekenen.
Het is de bedoeling om een netwerk te ontwikkelen van 15 coördinatoren, 25 hulpverleners en 25 administratieve medewerkers.
De gemeente denkt aan een opleidingskost van € 1.300  en een jaarlijks werkingsbudget van € 500.


OCMW  Wichelen verkoopt 2 percelen gelegen in natuurgebied


maandag, 23 mei 2011

In de buurt van de Molenbeek aan ’t Brugsken te  Schellebelle heeft het OCMW 2 percelen liggen die momenteel verpacht worden. De vzw Durme zou deze percelen graag aankopen. De huidige pachters hebben aangegeven afstand te willen doen van hun pachtrechten vanaf de datum van verkoop, die uiteraard via een openbare procedure zal moeten geschieden.
Het gaat om de percelen E 0049A en E 0049B.
"Tussen de soep en de patatten"

zondag, 22 mei 2011

Voor pakweg 1900 werd er op het platteland heel eenzijdig gekookt en gegeten. Een boerin besteedde aan de bereiding van de maaltijd maar weinig tijd en op het menu stond elke dag praktisch hetzelfde: aardappelen, vet, boter en karnemelk. Ook vlees en groenten kwam op tafel, maar in veel mindere mate en afhankelijk van de slachtperiode en van wat de moestuin opleverde. Gewoonlijk werd er eerst soep gegeten, gevolgd door een portie aardappelen. Op tafel kwam er één diep bord, en uit datzelfde bord werd eerst de soep en daarna de aardappelen gegeten. En daarmee basta.
In 1911 werd de Boerinnenbond opgericht en via het ledenblad, het maandblad "De Boerin" en "Ons kookboekje" werden recepten verspreid en werd onze kookcultuur opgekrikt. Vanaf dan werden er drie gangen gepromoot, namelijk soep, hoofdgerecht en dessert.
De uitdrukking "iets tussen de soep en de patatten doen" verwijst naar onze oude, monotone eetgewoontes. Het betekent zoveel als iets even tussendoor doen.

Flankerend onderwijsbeleid of onwettelijke steun ?


vrijdag, 20 mei 2011

Dolf Lammens : "De gemeente betaalt 2.736 euro voor het verwezenlijken van een nieuwe rioolaansluiting van de vzw Katholieke Scholen Regio Tussenbeke. U betaalt die rioolaansluitingskosten zogezegd  in het kader van het flankerend onderwijsbeleid. Dit lijkt me heel eigenaardig. Ik heb niets tegen een flankerend beleid en al evenmin iets tegen de vrije scholen, maar ik betwijfel sterk of dit allemaal wettelijk is.  Rioolaansluitingen passen volgens mij niet in het rijtje van de sociale voordelen. Flankerend onderwijsbeleid moet uitgaan van de noden van de leerlingen en niet van de vragen van de scholen."
Taylor : ‘Als ge vindt dat dit niet wettelijk is dan moet ge maar klacht indienen.’
Praet : ' We wilden alleen maar wat financieel steunen.'
Lammens : "Als u de vrije scholen wil helpen dan zijn er andere, wettelijke mogelijkheden genoeg. Ik denk aan projecten die betrekking hebben op samenwerking tussen onderwijs, welzijn, jeugd en sport, doorstroming en oriëntering enz. Lees er naast artikel 6 ook artikel 21 eens op na van het decreet."


Ruimtelijke ordening


donderdag, 19 mei 2011

Hoewel de afdeling ruimtelijke ordening op de gemeente op volle toeren draait, wordt de wachttijd door de burgers vaak als te lang ingeschat. Er werd dan ook gezocht naar een extra  medewerker.
Op stedenbouw is momenteel één VTE stedenbouwkundig ambtenaar en één halftijdse betrekking administratief medewerker ingevuld. Ook de betrekking buiten kader (plannen- en vergunningenregister/wonen) en de gesco betrekking (gebruik materiaal/secretariaatswerk technische dienst) steken een handje toe want het team is niet volledig wegens langdurige ziekte van een personeelslid.
De schriftelijke proef voor de vacant verklaarde betrekking van administratief medewerker werd georganiseerd op zaterdag 9 april 2011. De mondelinge proef had  plaats op zaterdag 30 april 2011.
7 kandidaten slaagden voor de betrekking en zijn opgenomen in de wervingsreserve. Eén kandidaat, Daan Vanheel, werd benoemd op proef voor één jaar en is reeds aan de slag.


Verkoop oud materieel


woensdag, 18 mei 2011

De verkoop van het oud materieel van de technische uitvoeringsdienst en de brandweerdienst, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27 april 2011, zal plaatshebben op zaterdag 4 juni 2011 om 11 uur in de gemeentelijke loods in de Bruinbeke. Vanaf 10 uur worden de te koop aangeboden stukken tentoongesteld.
De minimum instelprijzen zijn : € 400 voor de tractor, € 100 voor de dubbele rol, € 100 voor de spuitmachine, € 50 voor de kolomboormachine, € 100 voor de aanzuigpomp, € 125 voor de sleufdammer en € 100 voor de motorpomp.

OCMW werft  tweede hoofdverpleegkundige aan


dinsdag, 17 mei 2011

Ondanks de steeds groeiende werkdruk binnen het WZC werd deze functie jarenlang niet  ingevuld. Daar komt nu verandering in. Het OCMW heeft beslist om een bijkomend voltijds hoofdverpleegkundige voor WZC Molenkouter aan te werven volgens de examenregeling en de functieomschrijving volgens het administratief statuut. Binnen het budget is een marge om dit door te voeren,
De functie voor hoofdverpleegkundige in voltijds en contractueel verband voor onbepaalde duur in het WZC werd dan ook vacant verklaard.


Goedkeuring beleidsverklaring alcohol- en drugsmisbruik GIBO Wichelen

maandag, 16 mei 2011

In het overlegcomité Scholengemeenschap Scheldeland is een protocol van akkoord gesloten inzake de beleidsverklaring alcohol- en drugsmisbruik in de gemeenteschool. Nu werd  die beleidsverklaring  goedgekeurd door de gemeenteraad : het spreekt vanzelf dat alles in het werk moet worden gesteld om de veiligheid en de gezondheid van de personeelsleden én de leerlingen te beschermen.
Dolf Lammens : “U stelt in punt één van uw akkoord dat het gebruik van alcoholische dranken tijdens de dienst niet zijn toegelaten. Betekent dit concreet dat er ook tijdens de pauze geen alcohol mag gedronken worden ? Betekent dit ook dat er niemand bv. voor zijn verjaardag een flesje porto of iets dergelijks mag meebrengen ? ”
Taylor :' Volgens mij brengt men alleen boterkoeken mee.'

WAK week van de amateurkunsten

zaterdag, 14 mei 2011

De workshops op zaterdag en zondag werden afgelast wegens gebrek aan deelnemers.

Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 - 2013 haalt de helft niet


vrijdag, 13 mei 2011

Conny Beelaert : ‘De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin  heeft aangedrongen op een tussentijds evaluatie van het opgemaakte beleidsplan. De clusterverantwoordelijken hebben daartoe een schriftelijk werkstuk opgemaakt dat hier op de gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd. Dit beleidsplan werd in september 2007 goedgekeurd. We zijn halfweg.’
Dolf Lammens : Wat is er gerealiseerd en wat is er bijgestuurd ? De cluster sociaal huis is ietwat apart, toch is dit een geslaagde operatie en zijn de fouten ook bijgestuurd en ik denk daarbij aan de loketfunctie. Voor de andere thema’s zoals Welzijn en gezondheidszorg, Wonen, Tewerkstelling, Maatschappelijke en culturele ontplooiing en Kinderopvang zijn er een 60-tal grote en minder grote projecten gepland. In de realisatie ervan haalt u de helft niet, nauwelijks 30%.
U bent wel heel creatief in het omschrijven hoe het komt dat iets niet is uitgevoerd. Het begint met een eenvoudig : is niet gerealiseerd  en verder krijgen we  uitdrukkingen als: dit staat op een laag pitje, dit lijkt ons weinig haalbaar, dit zou nog beter kunnen, het was een windstille periode, er is de intentie, zal worden onderzocht, het is niet opportuun enz enz. U bent heel sterk in het uitleggen hoe het komt dat het niet komt.
En wat het tweede luik betreft de bijsturing, daar heb ik helaas niets  maar dan ook niets van ontdekt.”
Beelaert : ‘Het landschap is ondertussen wat veranderd, denk maar aan Logo Gezond en Woonplus, zodat één en ander niet kon worden gerealiseerd.’
Lammens: “ Het is daarom dat er bijgestuurd moet worden.”


WAK  Week amateurkunsten

donderdag, 12 mei  2011


In het weekend van 13-14 en 15 mei 2011 zullen  verschillende workshops  en  toonmomenten georganiseerd worden in het Sociaal huis, Oud Dorp 2 te Wichelen,  zoals audio – visuele technieken uit de film 1919, decor – verftechnieken   ( met decorstuk uit 1919), grime, kostumering en ontwerp van kostuums, improvisatietheater, acteerkunsten en circustechnieken.
Wie wil deelnemen, kan zich inschrijven bij de cultuurdienst van de gemeente, Oud Dorp 2, Wichelen, 052 43 24 09,   cultuurdienst@wichelen.be
Deelname kost 5 euro. Inschrijven is verplicht.Infovergadering: Ik koop, ik leen

woensdag, 11 mei 2011

Woonplus, een samenwerking tussen Laarne, Wetteren en Wichelen rond huisvesting en wonen, organiseert een informatieavond over de rol van de notaris bij het kopen van een woning en lenen onder de titel ‘Ik koop, ik leen’.
De informatieavond vertrekt vanuit de praktijk: stap voor stap zal de aanwezige notaris u wegwijs maken in alle aspecten die komen kijken bij het kopen en lenen en u wijzen op eventuele valkuilen. Voor de aanwezigen zal verder de uitgebreide brochure ‘Ik koop, ik leen’ klaarliggen.

De informatieavond start om19.30 en gaat tot  21.00 uur, woensdag 11 mei 2011 in de raadzaal van het Sociaal huis van Wichelen, Oud Dorp 2;
Deelname is gratis, vooraf inschrijven is wel noodzakelijk via 09 365 46 36 of woonplus@laarne.be.

De gemeente heeft prentbriefkaart


dinsdag, 10 mei 2011

De gemeente Wichelen heeft een prentbriefkaart met onderwerpen van de drie
deelgemeenten ontworpen en gerealiseerd.
Zo een prentbriefkaart kost  0,25 euro per stuk en is te koop in elk gemeentehuis.Wichelen één van de zuinigste gemeenten qua openbare verlichting

maandag,  9 mei  2011


Wichelen doet al jaren inspanningen  om de oude lampen en verlichtingstoestellen te vervangen door nieuwe met een hogere performantie. Omdat de openbare verlichting een zeer zware kost betekent voor de gemeente is er een stand van zaken opgevraagd aan Eandis. Het resultaat is zeer bemoedigend: als we geen afbreuk willen doen aan de veiligheid dan moeten er slechts 4 verlichtingstoestellen aangepast worden. Wichelen behoort  dan ook tot de zuinigste gemeenten op vlak van openbare verlichting. Het jaarlijks energieverbruik per kilometer ten opzichte van vergelijkbare gemeenten ligt voor Wichelen 40% lager dan het gemiddelde.
Het totale energieverbruik wordt bepaald door volgende factoren: het aantal opgestelde lichtpunten, het elektrisch vermogen van elk lichtpunt , het aantal branduren of de gebruiksduur en de kostprijs van de energie zelf.
In Wichelen zijn 2.303 lichtpunten met een totaal vermogen van 206 kW. De gemiddelde gebruiksd
uur uur/jaar is 4.100. Dit betekent een jaarlijks verbruik aan dagtarief van 142.257 uren aan 0,21 euro/kWh, en nachttarief van 689.119 uren aan 0,14 euro/kWh wat in totaal  neerkomt op  123.419 euro.

Valling


zondag, 8 mei 2011

Een valling of een verkoudheid. Jarenlang heeft iedereen gedacht dat dit ongemak te maken heeft met de koude. Ten onrechte natuurlijk, maar in de woordvorming heeft dit altijd een rol gespeeld.
Er is de neusvalling of kopvalling en borstvalling. Het woord betekent letterlijk natuurlijk 'het vallen, wat valt'. Het woord moet dus worden begrepen als 'kou die op een lichaamsdeel valt'. Zo zegt iemand die een neusverkoudheid had, wel eens 'de kou is op mijn borst gevallen'. Het woord is goed te vergelijken met het verouderde Nederlandse woord zinking, dat eveneens verkoudheid betekent en dat Van Dale omschrijft als 'aandoening waarbij kwade vochten naar een lichaamsdeel trekken en daar pijn veroorzaken'


Geen omleggingsweg  rond Uitbergen  is ramp voor Schellebelle en Wichelen


vrijdag,  6 mei 2011

De gemeenteraad van Wichelen besliste bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing van de gemeente Berlare om de strook naast de dorpskern van Uitbergen niet langer te reserveren voor het rondtrekken van de gewestweg,
Steven De Vos : "Het schepencollege van Wichelen heeft destijds haar akkoord gegeven om zwaar vervoer uit Uitbergen te weren op voorwaarde dat er een volwaardig alternatief was. Maar dat alternatief is er niet.”
Dolf Lammens : ‘Ik stel voor dat  de gemeente Wichelen ook een aanvraag indient bij de minister om van de gewestweg N442  ( Paepestraat ) ook een gemeenteweg te maken, net zoals Berlare gedaan heeft.”
Er was verder geen inhoudelijke discussie. Meerderheidspartij SAMEN onthield zich bij de stemming
Kenneth Taylor  lichtte wel zijn onthouding toe: "Ik betreur het dat dergelijk punt zonder degelijke voorbereiding op de agenda gebracht wordt. Het bezwaar zal bovendien niets uitmaken, want door de Sigmawerken is het aanleggen van de gewestweg over het voorziene parcours toch niet meer mogelijk want daar komt een dijk . Berlare wil dit enkel en alleen doen omdat de reservering voor die weg momenteel heel wat bouwgronden hypothekeert. Door het opheffen kunnen die gronden eindelijk aangesneden worden."

Is die uitleg van de burgemeester juist ? Laat me toe dat in vraag te stellen.
Eén. In het Berlaarse RUP staat dat het aantal getroffen percelen zeer beperkt is. Men weet zelfs niet of het over meer dan één perceel gaat want de kaart waarop die strook is getekend is een topografische kaart , en een topografische kaart geeft geen kadastrale percelen weer. Die uitleg over de bouwgronden is dus meer dan overroepen.
Twee. De Sigmawerken leggen absoluut geen hypotheek op de uitvoering van die omleggingsweg in deze reservatiestrook. De Sigmawerken leggen helemaal geen dijk in die reservatiestrook , daar is hoogstens wat ruimte vrijgelaten voor een visvijver. Een klein probleem als u een weg wil aanleggen. Alleen, men wil die weg niet aanleggen, dàt is het probleem.
( kaart: De kleine inkeping op de strook is ingenomen door het Sigmaplan voor een visvijver ).


Trage wegen zijn wel heel traag

donderdag, 5 mei 2011

Dolf Lammens : "Meer dan een jaar geleden ,in februari 2010 , werd op de gemeenteraad het herstelplan trage wegen goedgekeurd. Dit was een plan om de trage wegen te onderhouden of te herstellen en te promoten. Het actieplan 2010 zou 5 van die 117 trage wegen toegankelijk maken in 2010. Wat is de stand van zaken? Heeft het Regionaal Landschap ondertussen al  iets gedaan om die wegen open en toegankelijk te maken ? Ik betwijfel het heel sterk."
De Smet : ‘U hebt gelijk, maar het had te maken met geld dat, hoe raar het ook mag klinken, dringend op moest.’
Peter Claus van het Regionaal Landschap : 'Eerder onverwacht konden wij in 2010 rekenen op een 75.000 euro vanuit FOD (sociale) economie en de provincie voor uitvoeringen door sociale economiebedrijven. Deze subsidie moest opgebruikt zijn voor 1 oktober 2010. In die zin hebben wij eerst voorkeur gegeven aan
inrichtingen die snel te realiseren waren en een relatief hoge kostprijs hadden. Zo werden in 2010 inrichtingen uitgevoerd in Hamme, Dendermonde en Laarne.'
Lammens: “ Het plan van Wichelen was klaar in februari, ik zie niet in waarom Wichelen niet in aanmerking kwam voor die werken.”
Peter Claus : ‘De volgende keer.’
Wichelen kreeg niets hoewel er meer geld was dan voorzien, hoewel haar plan tijdig klaar was en ook volgend jaar zal Wichelen moeten tevreden zijn met wat kruimels. Inmiddels blijven de trage wegen zo goed als onberijdbaar. Zoals de weg 10 C, van Strijp naar Hulst ( zie foto ).


Infoavond campagne samenaankoop groene energie


woensdag,  4 mei 2011

Op donderdagavond 26 mei , om 20 uur, is er  in de raadzaal van het Sociaal Huis, een infovergadering  in het kader van de campagne “samenaankoop 100% groene energie”.
Op deze infoavond krijgen geïnteresseerde burgers uitleg over de campagne en kunnen zij zich ter plaatse registreren op de campagnewebsite. De campagne heeft als doel om via een groepsaankoop voordelige (groene) elektriciteitscontracten aan de burger aan te reiken.
De gemeente Berlare sluit zich aan bij dit initiatief .
Voor meer info

Beelden ‘de kleren van de baders’ weldra gemeentebezit ?


dinsdag, 3 mei 2011

Djef Blok wil de twee beelden ‘de kleren van de baders’ ,die momenteel in de patio van het Sociaal Huis staan, verkopen aan de gemeente. Deze mooie beelden zijn gemaakt uit Afrormosiahout.
De afkoopsom bedraagt € 4 700. Het college zal het voorstel tot aankoop bij budgetwijziging aan de gemeenteraad voorleggen.
Djef Blok :"De houten sokkels worden nog vervangen door de originele sokkels in beton maar omdat die nogal zwaar zijn om veel te verplaatsen gebruik ik voorlopig deze in hout."

Wij zijn gaan zwemmen en hebben onze kleren
hier opgehangen, straks trekken wij onze
persoonlijkheid terug aan om verder te leven.Verkoop oud materieel technische uitvoeringsdienst en brandweerdienst


maandag, 2 mei 2011

Zowel in de gemeentelijke loods als in de brandweerkazerne is oud materieel beschikbaar dat niet meer wordt gebruikt, maar wel nog bruikbaar is, minstens wat de onderdelen betreft. Daarom wordt voorgesteld om volgende zaken openbaar te verkopen : een tractor, een dubbele rol voor wisselstukken, een spuitmachine voor wegsignalisatie, een kolomboormachine, een aanzuigpomp voor grondfilters, een sleufdammer en een motorpomp. De minimum instelprijzen worden bepaald en het college wordt belast met de praktische uitvoering van de verkoop .
Lammens: " Wordt die oude ladderwagen ook al verkocht ?"
Taylor :' Er is in ieder geval al interesse voor.'


Leven in de brouwerij brengen


zondag, 1 mei 2011

Zorgen voor actie en levendige sfeer.
Naast de uitdrukking "een huishouden van Jan Steen" hebben we nog een andere uitdrukking te danken aan schilder-brouwer Jan Steen: leven in de brouwerij.
Rond 1650 heeft Jan Steen geprobeerd om een brouwerij in Delft draaiende te houden. Het was geen succes. Volgens de verhalen met name omdat Jan Steen zijn eigen beste klant was. Op een zeker moment was voor de vrouw van Jan Steen de maat vol. Ze wees haar man erop dat de handel steeds slechter liep. De klanten kwamen vergeefs langs, omdat er geen bier meer was. "Je behoort die brouwerij levendig te houden", voegde ze hem toe.
Jan Steen beloofde dat hij daarvoor zou zorgen. Hij liet de grote brouwketel vullen met water, en met wat mout. Vervolgens kocht hij op de markt een paar eenden. Die eenden liet hij los in de ketel, de eenden zwommen en vlogen er lustig op los . Er was onmiddellijk leven in de brouwerij.


Stratenloop de 10 van Wichelen


zaterdag, 30 april 2011

Ter gelegenheid van Mei-kermis is er vandaag voor de eerste maal de stratenloop de ’10 van Wichelen'.
Het parcours van deze stratenloop  loopt via het Oud Dorp, Dreefstraat, Nederkouter, Brugstraat en Scheldbrugstraat. Op het Oud Dorp zal geen verkeer mogelijk zijn tussen 14 en 17u30. In de wijk Nederkouter, Dreefstraat, Brugstraat en Scheldebrugstraat zal geen verkeer mogelijk zijn tussen 15u en 17u30. Dit alles om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen.
De eerste start is om 14u30. De 10 van Wichelen  (10km) is om 16u30.


Aankoop ladderwagen met staatstoelage - Toevoeging meerjarenprogramma 2002 - 2007


vrijdag, 29 april 2011

Omdat de huidige ladderwagen van de Brandweerdienst uit 1976 dateert en het herstellen ervan steeds moeilijker wordt wegens het ontbreken van wisselstukken, werd beslist om met staatstoelage een nieuwe ladderwagen te kopen en die aankoop ten bedrage van € 551 122 toe te voegen aan het verlengde meerjarenprogramma 2002 -2007.

Oversteekplaats voor voetgangers Paepestraat Wichelen


donderdag,  28 april 2011

Danny Praet : “ Dichtbij het kruispunt Paepestraat-Strijp-Steenakker  komt een oversteekplaats voor voetgangers . Op die manier kunnen niet alleen de treingebruikers, maar ook de andere zwakke weggebruikers veiliger de straat oversteken, terwijl files op de overweg zelf vermeden worden.

Dolf Lammens : “Ik hoop dat u gelijk hebt dat het veiliger wordt voor de zwakke weggebruikers. Ik volg de redenering van de politie om een eind van het kruispunt te blijven ( kmpaal 7 ) om stilstaande voertuigen op de overweg te vermijden. Maar ik vraag me af of u alles goed overwogen heeft.
Een. Een fietser die vanaf het Strijp het zebrapad wil gebruiken zal een tiental meter in de verkeerde richting moeten. Zoals u weet zijn de fietsers verplicht het fietspad te volgen dat rechts in hun rijrichting gelegen is . Ze zullen dus moeten afstappen en te voet richting zebrapad gaan. Ik betwijfel of men dit gaat doen.
Twee. Aan het station is er vaak een heel eigenaardige situatie . Als de overweg gesloten is dan staat er een rij auto’s aan de zijde station en staat er niemand de andere kant. Vaak zie je dan roekeloze chauffeurs  die de rij voorbijsteken zowel komende uit Lede als komende uit de Bruinbeke en die gaan daar absoluut geen voetganger verwachten , zelfs niet zien.
Drie. Iedereen die aan het station de baan oversteekt, maar niet langs het zebrapad zal in overtreding zijn. Deze oversteekplaats is verplicht te gebruiken binnen de 30 meter. Ook als er geen auto afkomt. Geloof me vrij , er zullen er veel in overtreding zijn. Iedere dag weer.
Ik vind het spijtig dat u aan de politie niet gevraagd hebt of het wel opportuun is om hier een oversteekplaats aan te leggen. ”

Verslag gemeenteraad

woensdag, 27 april 2011

Gewoontegetrouw kan u de dag van de gemeenteraad het verslag van de vorige raad op deze site raadplegen .
Zeeschelde wijst verantwoordelijkheid af voor schade aan het asfalt in Hoge Landweg


dinsdag, 26 april 2011

NV Waterwegen en Zeekanaal, afdeling Zeeschelde, heeft alle verantwoordelijkheid afgewezen inzake de slechte toestand van de asfaltbedekking in de Hoge Landweg te Schellebelle.

De Zeeschelde  is van oordeel dat de schade is opgetreden na de recent uitgevoerde werken ten behoeve van de lagedrukgasleiding naast de weg. Goed geprobeerd natuurlijk.

De gemeente is het daar niet mee eens en zal de bewijsstukken om deze stelling te weerleggen  in het  archief
van het gemeentebestuur  opzoeken.

Eerste communie en vormsel 2011


maandag, 25 april 2011

Eerste communie
Wichelen zaterdag 30 april 2011 10:00 uur
Serskamp zaterdag 30 april 2011 14:00 uur
Schellebelle zondag 1 mei 2011 10:00 uur

Vormsel
Schellebelle zaterdag 14 mei 2011 16:00 uur
Wichelen zaterdag 14 mei 2011 18:00 uur
Serskamp zondag 15 mei 2011 09:00 uur


Pasen

zondag, 24 april 2010


Pasen wordt altijd gevierd op de zondag na de eerste volle maan in de lente.
In de christelijke traditie is Pasen het belangrijkste liturgische feest. Op Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, herdenken we  het lijden en de kruisdood van Jezus en met Pasen vieren we Zijn verrijzenis. Verrezen de derde dag. Een eigenaardige manier van tellen, de derde dag is toch maandag, of niet ?
Wat is er zo goed aan ‘Goede Vrijdag’?


vrijdag, 22 april 2011

Het woord ‘goed’ heeft tegenwoordig een redelijk beperkte betekenis. Als je vraagt hoe het met iemand gaat en het antwoord is ‘met mij gaat het goed’, dan weet je dat deze persoon tevreden en gezond is. Enkele eeuwen geleden had het woord nog een betekenis: ‘heilig’ of letterlijk ‘van God’, zoals in het frans : Vendredi saint
Op Goede Vrijdag herdenken christenen de kruisiging van Jezus. Het doden van de Messias van het christendom is natuurlijk niet ‘goed’, maar wel een heilig moment, waarop Jezus overgaat van een menselijke gedaante naar de hemel.
In het evangelie van Johannes staat dat het kruisigen op een vrijdag plaatsvond, in het jaar 33 of 34 na Christus. Volgens onderzoek kon het wel eens op 3 april 33 zijn geweest, maar aangezien de enige bron de Bijbel is, weten we dat niet zeker.
Het relaas over de arrestatie, het verhoor, de veroordeling en de kruisiging van Jezus behoort tot de grootste verhalen van onze cultuur. We hebben er veel uitdrukkingen aan overgehouden, zoals de ‘judaskus’, ‘je handen in onschuld wassen’ en ‘daar kraait geen haan naar’.
Veel minder bekend zijn de dagen rond Goede Vrijdag. Zoals Witte Donderdag, naar het witte tafelkleed bij het laatste avondmaal en Stille Zaterdag, naar de stilte die viel na de dood van Jezus.


Oude veerboot  krijgt nieuwe plek

donderdag, 21 april 2011

Het gemeentebestuur zal met de afdeling Zeeschelde van de NV Waterwegen en Zeekanaal bespreken  waar de oude veerboot en de twee palen van de kaapstander, voorheen geplaatst op de linkeroever van de Schelde (Aard) te Schellebelle, een nieuwe plek zullen krijgen.
Wegen- en rioleringswerken Statiestraat


woensdag, 20 april 2011

De wegen- en rioleringswerken Statiestraat Wichelen zullen worden aangevat op dinsdag 26 april.
2011. De aannemer is de NV Paul De Winne van Hofstade-Aalst.


Fietspad over spoorweg Bohemenhoek

dinsdag, 19 april 2011


Naar aanleiding van de werken aan de spooroverweg 71 Bohemenhoek op de spoorlijn 53 zal het fietspad aan beide zijden van de overweg worden doorgetrokken zodat beide delen aansluiten. Vroeger ging dit niet, maar door de verbreding van de overweg kan het dus wel.  Maar Infrabel kennende hangt er alweer een prijskaartje aan. Of zelfs twee. Het gemeentebestuur is principieel bereid om die niet-voorziene bijkomende wegeniswerken ten laste te nemen, hoewel de aansluiting vroeger niet is gerealiseerd kunnen worden bij de collectorwerken Bohemen- Schoonaarde door vertraging bij Infrabel, maar daar houdt Infrabel nu geen rekening mee. Ten gevolge van de verbreding van de overweg zal het gemeentebestuur als wegbeheerder jaarlijks een vaste kostprijs dienen te betalen.


Vier digitale schoolborden met bijbehorende laptops voor de gemeenteschool

maandag, 18 april 2011

Op het budget 2011 is € 15 000 voorzien voor de aankoop van vier digitale schoolborden met bijbehorende laptops. Die zullen worden gebruikt in de zesde leerjaren. De school is vragende partij voor activboards met toebehoren om daarvoor aan te wenden. Dit jaar komt het zesde studiejaar aan de beurt. De lagere jaren komen later aan bod , van vijf naar één.

Een kattebelletje


zondag, 17 april 2011


Volksetymologie is het verschijnsel dat een nieuwbakken, veelal slecht begrepen woord uit een vreemde taal bijna automatisch gemodelleerd wordt naar een meer vertrouwd klinkend woord. Een mooi voorbeeld is kattebelletje, voor een klein kort berichtje, een krabbelbriefje zo je wil. Het woord heeft natuurlijk helemaal niets te maken met het eigenzinnige huisdier of met een minuscuul klokje. Het komt van het Italiaanse (s)cartabello, wat 'klein geschrift betekent. Omdat de oorspronkelijke vorm niet herkend werd, werd het volksetymologisch herleid naar de wel bekende begrippen 'kat en 'bel'. Ziehier het recept voor succesvolle volksetymologie.

RUP Bellekouter in strijd met het Gemeentelijk Structuurplan


vrijdag 15 april 2011

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Binnengebied Bellekouter wordt gecöordineerd door de DDS eigenaar van het grootste gedeelte van het binnengebied . Persoonlijk heb ik dit altijd een slechte beslissing gevonden en ik zal nog gelijk krijgen ook.

“Uit de analyse van de bestaande ruimtelijk structuur en uit de ruimtelijke knelpunten blijkt dat het gebrek aan structuur en identiteit in het gebied Bellekouter de gewenste ruimtelijke
structuur van het hele dorp parten speelt.
Een argeloos wandelaar of bezoeker loopt binnen de kortste keren verloren in de wirwar van straten. Ook op vlak van inrichting van de publieke ruimte is er geen meerwaarde aanwezig. Door al deze verkavelingen is Schellebelle in feite één nagenoeg volledig bebouwd gebied.
Vanuit een streven naar ruimtelijke kwaliteit is het dan ook aangewezen de resterende open ruimte in deze bebouwde zone zoveel mogelijk te benutten voor de inrichting van groene publieke ruimte.” Ik citeer uit het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.

Maar als ik dan kijk naar het nieuwe RUP Bellekouter ( sporthal ) , dan zie ik dat het grootste gedeelte van dit gebied ( na aftrek van de ruimte voor de sporthal ) voorzien is voor wonen en er nauwelijks een groenzone voorzien is.  Dit  RUP is dus compleet in tegenstrijd met het gemeentelijk Structuurplan. In plaats van zoveel mogelijk gaat het om zo weinig mogelijk groene publieke ruimte.
Zal dat nog aangepast worden ? Dat betwijfel ik sterk. DDS zet SAMEN het mes op de keel.
In hun overeenkomst staat dat: de verkoop van het 1,51 ha grote terrein voor de oprichting van een sporthal, slechts zal plaatshebben op het ogenblik dat de intercommunale DDS in het bezit is van een goedgekeurd verkavelingsbesluit met betrekking tot het 2,63 ha groot terreingedeelte in Bellekouter fase 3-gebied, bestemd voor huisvesting. Dit betekent dat als de intercommunale DDS geen verkavelingsvergunning voor het terreingedeelte, bestemd voor huisvesting, bekomt, de verkoop van het terreingedeelte voor de oprichting van de sporthal aan de gemeente Wichelen, evenmin zal plaatshebben.
En dan moet u weten dat de gemeente de 60.000 euro subsidie van de Vlaamse regering al is misgelopen omdat ze nog altijd geen eigenaar is van het terrein. Wat moeten we nu denken van het volgende zinnetje uit het Gemeentelijk Structuurplan : ‘Een ander pluspunt van de locatie Bellekouter is het feit dat de realiseerbaarheid meer voor de hand ligt ( dan andere locaties ), gezien de gemeente gemakkelijk eigenaar kan worden van de gronden
.'

Het gefoefel ,of is het geklungel, in dit dossier houdt niet op.
Omdat Bellekouter feitelijk woonuitbreidingsgebied is, heeft men een valse studie over de woonbehoeften moeten fabriceren om hier te mogen bouwen en men heeft andere woongebieden moeten 'bevriezen' ( = langdurig verbieden om te bouwen ) als compensatie. En het is nog niet gedaan. Er is het gefoefel rond een bijkomende ontsluitingsweg, het gefoefel rond de sociale last van de verkaveling, het gefoefel rond het overwelven van de waterloop, het gefoefel rond de zonevreemde woningen in de Hoekstraat, het gefoefel rond de ontsluiting voor de fietsers en tot slot nog het gefoefel rond de juiste plaats van de sporthal.

 


Project bosuitbreiding Eetgoed-Schoolstraat

donderdag, 14 april 2011

Het gemeentebestuur heeft een project bosuitbreiding Eetgoed – Schoolstraat.  Het is haar bedoeling om anderhalve hectare eik aan te planten, omzoomd met rode en groene beuken. Een halve hectare zal worden gebruikt om een hoogstamboomgaard aan te planten, gelegen het dichtst bij de onverharde weg. Voor de aankoop van die fruitbomen zal men sponsoring vragen aan de plaatselijke boomkwekers. Het Regionaal Landschap Schelde-Durme zal gevraagd worden om het project gedetailleerd uit te werken.

Geen asbest in  sportschuur


woensdag, 13 april 2011

Logo Gezond + heeft asbestmetingen  gedaan in de sportschuur, Spoorwegstraat te Schellebelle. Er zijn geen vrije asbestvezels gevonden. De ruimte kan dus zonder problemen gebruikt worden voor verdere activiteiten. Er zijn in de gegeven situatie geen extra maatregelen nodig om de gezondheid van de gebruikers van de sportschuur te beschermen.


Kaderovereenkomst met Imewo  "Energiediensten aan Lokale Besturen" -

dinsdag, 12 april 2011

In zitting van 23 juni 2010 had de gemeenteraad de kaderovereenkomst met  Imewo ‘Energiediensten aan Lokale Besturen’ goedgekeurd. Na bijkomend overleg met de toezichthoudende overheid werd nu  beslist om voor de aangeboden energiediensten niet langer met de figuur van de lastgeving (opdrachtencentrale) te werken, maar met de figuur van de beheersoverdracht. Daartoe zijn de statuten van de distributienetbeheerder aangepast. In dat kader wordt nu de gewijzigde overeenkomst ter goedkeuring voorgelegd. Aangezien het vooral om een juridische wijziging gaat, zal de uitvoering van de diensten zelf daardoor niet veranderen.
Lammens : “Waar ligt het verschil met de vorige overeenkomst ?”
Taylor : ‘De intercommunale neemt meer werk op zich.’
Lammens : “En meer verantwoordelijkheid ?”
Taylor :’Ook.’
Lammens : “Welke studieopdrachten of investeringen om energie te besparen zijn er gebeurd onder de vorige kaderovereenkomst ?”
Taylor: ‘Er is een quickscan uitgevoerd van de openbare verlichting.’
Lammens : “Dat is in iedere gemeente gebeurd die de overeenkomst getekend heeft,gratis zelfs. Is er verder niets meer gedaan, dat is toch maar poverkes.”
Taylor: ‘ Neen, maar we onderzoeken wel de mogelijkheden van groene energie.’


Aankoop vaatwasmachine kleuterschool ’t Belleken Schellebelle

maandag, 11 april 2011

De vaatwasmachine van kleuterschool ’t Belleken dient dringend vervangen te worden. Ze is ongeveer 15 jaar oud en is al veelvuldig gerepareerd door de gemeentelijke technische dienst. Het toestel wordt dan ook intensief gebruikt, van de 75 kleuters eten er dagelijks ongeveer 50 warm. De aankoop van een nieuwe, industriële machine wordt geraamd op € 4. 500, een bedrag dat daarvoor in het budget 2011 is voorzien.

Quarantaine


zondag, 10 april 2010

Isoleren van dieren of mensen, om besmetting van besmettelijke ziekten te voorkomen.

Rond 1660 stellen de havenautoriteiten van Venetië een periode in, quarantina giorni, van veertig dagen dus. Het was een wachttijd voor schepen afkomstig uit landen of plaatsen waar de pest woedde. Gedurende die veertig dagen mochten zij niet ontschepen. Dergelijke maatregelen waren al eerder in gebruik, zelfs al rond 1350. Men wist ondertussen immers dat als er dragers waren van de pest, dit zeker binnen de veertig dagen duidelijk tot uiting zou komen. 
Waarom precies veertig dagen? Het was een getal dat men kende uit de Bijbel. Tijdens de zondvloed regende het veertig dagen; de balseming van Jacob duurde veertig dagen; Mozes verbleef veertig dagen en veertig nachten op de berg, zelfs twee keer na elkaar; de Joden verkenden Kanaän gedurende veertig dagen (en moesten nadien veertig jaar in de woestijn ronddolen); Goliath daagde de Joden veertig dagen lang elke dag uit; Elias liep veertig dagen en nachten door de woestijn; Ezechiël moest veertig dagen op zijn rechterzij liggen; Jonas riep de stad Nineve toe dat ze binnen de veertig dagen zou vernietigd worden; veertig dagen na Tobits vlucht voor de koning wordt die koning vermoord door zijn zonen; in 2 Makkabeeën zijn er gedurende veertig dagen vreemde verschijningen in Jeruzalem; in het Nieuwe Testament zwerft ook Jezus vastend in de woestijn gedurende veertig dagen en na zijn kruisdood verbleef hij nog veertig dagen bij zijn leerlingen.

Maaien grasbermen wordt duurder

vrijdag,  8 april 2011

De raming voor het maaien van de gemeentelijke grasbermen bedraagt  € 12.251,25 incl. 21% btw.
Dit is meer geraamd de vorige jaren omdat vanaf nu ook het maaisel verwerkt moet worden door een erkende
firma.

Ophalen snoeihout


donderdag, 7 april 2011

Voor wie snoeihout heeft, denk eraan : morgen vrijdag 8 april is er gratis inzameling snoeihout.
Voor een goed begrip  : snoeihout daarmee bedoelt men enkel takken met een diameter van minder dan 10 cm.  Het snoeihout dient samengebonden (niet met metaaldraad of kunststof-touw) te worden aangeboden en de takken mogen niet langer zijn dan 2 m. Per ophaalbeurt mag maximaal 3 m3 bussels snoeihout aangeboden worden.  Bussels moeten hanteerbaar zijn door 1 persoon . Allemaal nogal voor de hand liggende voorwaarden. Doen.

Nieuw materiaal voor  de duikersploeg

woensdag, 6 april 2011

De brandweerdienst heeft voor haar duikersploeg nood aan volgend materiaal om doeltreffend en veilig te kunnen werken : beschermkledij voor de oppervlakteassistenten van de duikploeg, een droogpak voor een duiker, twee zelfopblaasbare reddingsvesten met toebehoren en twee waterdichte lampen met heroplaadbare batterij voor reddingsboot. Die aankopen worden samen geraamd op € 6 100. Er zijn immers vijf duikers en vier oppervlakteassistenten bij ons korps. Ieder korps gaat zich op één of meerdere terreinen specialiseren, voor Wichelen is de duikersploeg daar een voorbeeld van. De nabijheid van de Schelde met zijn ( snelstromende ) getijden speelt daarin uiteraard mee. De moeilijkheid is stukken hoger dan in trage of stilstaande wateren.


Aankoop woning Anker 27 Serskamp


dinsdag, 5 april 2011

De woning met tuin Anker 27 Serskamp kan aangekocht worden tegen de geraamde prijs van € 185 000. Het pand heeft een oppervlakte van 850 m² en is gelegen naast het huidige Chirolokaal met tuin, eigendom van de gemeente . Beide eigendommen zijn bovendien gelegen binnen het BPA Binnengebied Anker, grotendeels in een gebied voor plein zodat op die manier het Ankerplein kan uitgebreid worden. Na afwerking van het jeugd- en cultuurcentrum kunnen beide panden worden gesloopt en de vrijgekomen grondpercelen kunnen dienst doen als bijkomende parkeerplaats.
De uitgave zal worden gefinancierd uit opbrengsten van verkopen van andere eigendommen.
Dolf Lammens : "Over welke verkopen van eigendommen gaat dit, Anker 40 en 42? "


Schepencollege moet beslissen over mobiele breekinstallatie


maandag 4 april 2011

Op de gemeenteraad werd gevraagd dat elke politieke fractie haar advies zou geven over wat er moet worden gedaan met het uit te breken beton op de site Maessen op de Anker : ofwel ter plekke breken ofwel afvoeren en terugbrengen met vrachtwagens om als fundering voor de nieuwe wegenis te gebruiken.
Moet de gemeenteraad daarover beslissen ? Neen, dit is de taak van het college.
De concrete vraag is: geeft het college de toestemming tot het plaatsen van een mobiele breekinstallatie of niet ? Een moeilijke afweging. Het is een beetje kiezen tussen de pest en de cholera, ofwel verhoogt de hinder ( lawaai en stof ) op het terrein ofwel verhoogt de hinder op de weg en duren de werken langer.
De meerderheid wou dan ook graag de oppositie mee in bad krijgen wat - zoals te verwachten  - niet lukte. Het was geen punt van de gemeenteraad, er kwam dus ook geen stemming. Ik vond het ook mijn taak niet om daar het voortouw te nemen als de grotere oppositiepartijen zich ietwat op de vlakte houden of heet en koud blazen.
Toch een paar leuke tussenkomsten gehoord.
Van Herreweghe : "Een breker maakt een immens lawaai en geeft heel veel stof. Als we ter plaatse laten breken krijgt de bouwheer alleen de winst en is de overlast voor de buurt en dat vind ik niet correct, de verkavelaar wint dus altijd"
Van Malderen: ‘ Gij jont het de ‘rijke’ Maessen blijkbaar niet dat de beste oplossing ook nog eens de goedkoopste is.’
Van Herreweghe: “ Als alles afgevoerd wordt naar Oordegem, heeft de gemeente toch weinig last van camions op haar grondgebied?”
Van Malderen : ’Het wordt afgevoerd naar Schoonaarde, dus de camions moeten gans de gemeente door.’

De meerderheid probeerde nog een consensus te vinden rond een tussenoplossing waarbij ter plaatse zou gebroken worden wat ter plaatse gebruikt moet worden. Tevergeefs.
Persoonlijk vind ik dit de meest logische beslissing, zeker als daar nog wat voorwaarden aan gekoppeld worden om de hinder te beperken op het terrein en er controle is op sluikstorting.
Zeggen dat de hete aardappel doorgestuurd wordt naar het schepencollege is de waarheid geweld aandoen, het is net andersom.


Konijneneiland

zondag, 3 april 2011

Dat New York, toen nog Nieuw Amsterdam geheten, Nederlandse banden heeft, is nog terug te vinden in veel namen van straten en wijken. Harlem bijvoorbeeld is genoemd naar Haarlem, Brooklyn naar Breukelen, Flushing naar Vlissingen en The Bronx naar Jonas Bronk, een Nederlandse immigrant. De wereldberoemde Wall street herinnert aan de wal die de Hollanders op die plaats hadden aangelegd en Broadway aan de vroegere naam: Breede wegh. En Coney Island heet zo vanwege de vele konijnen die er waren, Conyne Eylandt , konijneneiland dus.


Cultuuroverleg Scheldeland werkt samen met Verbeke Foundation


zaterdag , 2 april 2011

De interlokale vereniging ‘Cultuuroverleg Scheldeland’ sluit de jaarrekening met een positief saldo van € 24 184,90.
Het volgende grote project van de vereniging, Beeldenstroom, heeft plaats in 2012 en daar zullen de opgespaarde gelden in worden geïnvesteerd.
Deze keer gaat men samenwerken met Verbeke Foundation. De Verbeke Foundation is een private kunstsite die geopend werd op 1 juni 2007 door kunstverzamelaars Geert en Carla Verbeke Lens. Cultuur, natuur en ecologie komen er samen. De stichting zal een aantal kunstwerken uit de eigen collectie leveren en tegelijk ook nieuwe creatieopdrachten geven voor Beeldenstroom.

Belastingverhoging  

vrijdag, 1 april 2011

Het belastingsreglement wordt uitgebreid en aangepast met volgende bepalingen : De belasting bij de aanvraag van een verkavelingswijziging wordt opgetrokken van € 25 naar € 50 omdat opnieuw een openbaar onderzoek daaromtrent moet worden gevoerd. De vergoeding voor notariële inlichtingen kost niet langer € 65 maar € 85, omdat steeds de betrokken uittreksels uit het plannen- en vergunningenregister moet worden afgegeven.

Er is verder de invoering van een nieuwe belasting voor een uittreksel uit het gemeentelijke register van risicogronden en uit het milieuvergunningsregister ten belope van € 65 elk. En er is de invoering van een belasting voor de uitreiking van een conformiteitsattest voor woongelegenheden ten bedrage van € 62,5, te verhogen met € 12,5 per kamer vanaf de zesde kamer en met een maximum van € 1250.
'Een belasting op die laatstgenoemde aanvragen kan worden verantwoord door de inspanningen die van de administratie worden gevraagd', aldus de meerderheid.

Aankoop nieuw podium en springkasteel  voor de uitleendienst

donderdag, 31 maart 2011

Het nieuw podium zal multifunctioneel, veilig en in de hoogte verstelbaar zijn. Heel wat verenigingen zullen er kunnen gebruik van maken.  De uitgave wordt geraamd op € 5 000.
Het nieuw springkasteel wordt er één met speelse en avontuurlijke elementen. Het springkasteel is bedoeld voor de jeugdverenigingen maar zal  ook gebruikt worden bij gemeentelijke initiatieven. Deze uitgave wordt eveneens geraamd op € 5 000 .

Verslag gemeenteraad


woensdag, 30 maart 2011

Op de vorige gemeenteraad kwamen een aantal interessante onderwerpen aan bod, zoals het actiecomité Beukenlaan, het aangepaste politereglement, de nieuwe brandweerhelmen en de kapel van de Bruinbeke. Lees het verslag.
Uitschrijven Gouden/Witte Gids


dinsdag, 29 maart 2011

Als u geen Gouden of Witte Gids wenst te ontvangen kan u zich uitschrijven bij Truvo Belgium, De uitgever van de Gouden en de Witte Gids, wenst ook samen te werken met de gemeente om het aantal te drukken en bedelen papieren versies van de deze gidsen te verminderen. Daarvoor zou de gemeente een link plaatsen op de gemeentelijke website via dewelke mensen zich kunnen uitschrijven om deze gidsen niet meer te ontvangen. Tot nu toe staat deze link nog altijd niet vermeld, daarom geven we hem hier alvast mee. Wie die gidsen nooit bekijkt en alleen maar ieder jaar met het papier meegeeft, schrijft zich best uit via onderstaande link.

info.truvo uitschrijven

Extra bloembak verhindert  fout parkeren


maandag, 28 maart 2011

Op de hoek van de Bellekouterlaan en de Lindenlaan, waar geen doorgaand verkeer mogelijk is ingevolge het verkeersbord C1 komt een extra bloembak zodat er geen voertuigen meer kunnen parkeren die de toegang tot het appartementsgebouw  in Bellekouterlaan  belemmeren.
Het getal drie


zondag, 27 maart 2011

In de Oudheid was het getal drie het toppunt van volmaaktheid. ("omne trinium perfectum", elk drievoud is volmaakt.) Denk aan de drie gratiën en drie furiën.
In veel bijbelse en middeleeuwse verhalen wordt, als iets drie keer gebeurt, dit als teken van God gezien. Als iets 1 keer gebeurt wordt het vaak als toeval gezien, bij twee keer heeft het een kwade bedoeling omdat dit een duivels getal is. Bij drie keer wordt het gezien als waar en zeker en van God afkomstig
In het Britse koninklijke wapen vinden we drie leeuwen en drie kruisen in het stadswapen van Amsterdam. Ook roepen we drie keer hoera. In een sprookje gebeuren dingen  vaak drie keer. Toen Petrus de derde keer zei dat hij Jezus niet kende, kraaide de haan driemaal. Jezus stond de derde dag na zijn dood op.
We hebben  de drie wijzen uit het oosten, de drie Maria's uit de bijbelse geschiedenis, de drie theologische deugden (geloof, hoop en liefde) . Jezus was 33 toen hij stierf. Als iets in de Bijbel belangrijk was duurde het vaak drie dagen: Jonas zat drie dagen en nachten in de buik van een vis, Jezus stond na drie dagen en nachten op uit de dood, er werd vaak drie dagen gevast.


Verkoop perceel grond Wanzelesteenweg Serskamp

vrijdag, 25 maart 2011

Het perceel grond op de hoek van de Wanzelesteenweg en de Heidestraat kan tegen de prijs van € 75 000 worden verkocht aan de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arro. Dendermonde. Het perceel heeft een oppervlakte van 400 m² en er kunnen drie sociale koopwoningen op gebouwd worden.
Kenneth Taylor :’ Wat de sociale-huisvestingsmaatschappij ‘Eigen Dak’ op dat perceel grond niet kon, kan de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro. Dendermonde blijkbaar wel.’
Dolf Lammens : “Ik vind dit een prima voorstel omdat op die manier een deel van het bindend sociaal objectief voor sociale koopwoningen op onze gemeente worden gerealiseerd.”

Oproep schudden van ganzeneieren


donderdag, 24 maart 2011

De provincie Oost-Vlaanderen  roept de gemeente en de polder op  om in kader van natuurbeheer het schudden/prikken van de eieren van Canadese en/of grauwe ganzen en/of gedomesticeerde ganzensoorten op te nemen binnen het veldwerk langs waterlopen in maart en april.
Exotische en 'overzomerende' ganzensoorten zijn niet meer welkom in Oost- en West-Vlaanderen omdat ze schade toebrengen aan onder meer akkergewassen. Vanaf dit jaar worden de eieren in broednesten geschud en worden meer vogels afgeschoten of gevangen tijdens de ruiperiode.

Met het schudden van ganzeneieren tijdens het broedseizoen wordt de dooier beschadigd en kunnen er zich geen embryo's vormen. Een andere manier om succesvolle broedsels te verhinderen, is het doorprikken van eieren. Beheerders van natuurgebieden krijgen de vraag om aan het project mee te werken.
"We kampen in de bewuste provincies al enkele jaren met een toenemend aantal vreemde ganzensoorten die zich razendsnel voortplanten, zoals de Canadese gans, de brandgans en de Nijlgans", zegt Hans De Schryver van het Agentschap voor Natuur en Bos. "Daarnaast zijn er ook steeds meer ganzen, zoals grauwe ganzen, die niet enkel overwinteren, maar ook tijdens de zomer blijven”.Ginette De Troyer neemt ontslag uit OCMW raad

woensdag, 23 maart 2011

Ginette De Troyer ( CD&V) heeft met brief d.d. 16 maart 2011 haar ontslag aangeboden als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn. De gemeenteraad neemt volgende week akte van dit ontslag. De redenen zijn van persoonlijke en niet van politieke  aard. Zij gaat binnenkort aan de slag in het WZC Molenkouter en dit is niet verenigbaar met een mandaat in het OCMW. De OCMW-raad verliest een gemotiveerd lid maar langs de andere kant krijgt het rusthuis er een prima verpleegster bij. Normalerwijze wordt De Troyer in de OCMW-raad opgevolgd door Karlien Vereecken. 
We wensen beide dames alle succes toe.
Floris Timmermans nieuwe onderluitenant bij de Brandweerdienst

dinsdag, 22 maart 2011

Sergeant-majoor Floris Timmermans is geslaagd voor de bekwaamheidsproef voor de vrijstaande  betrekking van onderluitenant. Hij heeft het brevet van onderluitenant behaald op 31 januari 2003 en voldoet verder ook aan alle voorwaarden opgesomd in het betrokken KB. Met het gunstig advies van de officier-dienstchef werd hij door de gemeenteraad per 1 maart 2011 bevorderd  tot de graad van onderluitenant.
Proficiat.
Petanquecompetitie op Maurice De Moorplein


maandag, 21 maart 2011

Het petanqueplein van Schellebelle  zal de naam Maurice De Moorplein dragen en dat bij wijze van erkenning voor de pleitbezorger van het plein die vorig jaar is overleden en de opening van het plein niet meer kan meemaken. Op de rustbank zal een gegraveerd plaatje met die naam worden aangebracht.
Op vrijdag 1 april 2011 om 14 uur wordt een petanquecompetitie gestart met volgende plaatselijke verenigingen : Petanquers Molenkouter, Rust na Arbeid, Buurtwerking Doornweg, Petanquers Serskamp, Sport en Recreatie Schellebelle en OKRA Schellebelle.
Om 17.30 uur heeft de finale plaats met officiële opening van het petanqueterrein.
Bruidegom en bruiloft

zondag, 20 maart 2011

Dat de bruidegom de man is van de bruid zit in het woord zelf, gom is man, zoals in het Franse homme. Wist u ook dat het woord  bruiloft verwijst naar het oude gebruik om de bruid af te halen, of was het ontvoeren ? Bruiloft betekent ‘bruid- loop’. Het was wel iets riskanter dan nu, de aanstaande man  moest zijn bruid roven van haar ouders en met haar vluchten, achtervolgd door haar vader en broers. Werden de geliefden ingehaald, dan was de bruid-loop mislukt en ging het huwelijk niet door.
Later werd het ietwat afgezwakt en stond bruidloop voor de stoet  waarin de bruid door haar familie en buren naar haar aanstaande man werd gebracht. De weg terug was niet zo eenvoudig. De dorpelingen wierpen ‘wegversperringen’ op, de bruidegom moest ‘tol’ betalen om langs de verschillende barricades te komen.


Snelheidscontroles op de Margote

zaterdag, 20 maart 2011

Om de geluidshinder op de Margote toch enigszins onder controle te houden werd een snelheidsmeter geplaatst , ook werden regelmatig snelheidscontroles gehouden . De resultaten van die controles tussen 5 en 11 maart kan u hier bekijken.


Logo Gezond+ vraagt 1.332 euro lidgeld

vrijdag, 19 maart 2011

De vzw Logo Gezond+ vraagt als gemeentelijke bijdrage 2011 de som van € 0,12 per inwoner ( iets van een 1.332 euro ) lidgeld te betalen voor het aanleveren van expertise en het lidmaatschap van een adviesraad of stuurgroep lokaal sociaal beleid, voor het helpen bij het opmaken van een actieplan voor lokale acties en projecten rond gezondheid en voor de medewerking bij een persbericht, flyer of affiche. Veel blabla dus.
Als u in de loop van 2011 iets hoort van dat Logo Gezond+ , laat het me dan weten, ik heb nog weinig actieplannen of projecten gezien de laatste jaren ( behalve het Boebsproject dan ). Ik dacht trouwens dat Logo Schelde-Dender vorig jaar was opgedoekt. Of het gezondheidsoverleg nu nog lokaal te noemen is, daar twijfel ik ook aan, ik tel immers een 45 gemeenten die betalen, terwijl Logo toch de afkorting is voor ‘Lokaal gezondheidsoverleg’ , of niet ?
Ik zie geen enkele reden om het lidmaatschap te hernieuwen .

 

In Bellekouterlaan tussen Stationsstraat en Lindenlaan komt de elektriciteit ondergronds


donderdag, 18 maart 2011

Het elektriciteits- en openbareverlichtingsnet in de Bellekouterlaan tussen Stationsstraat en de Lindenlaan wordt ondergronds gebracht zoals reeds eerder beslist voor alle straten in woongebied op onze gemeente. Die werken worden uitgevoerd op kosten van de intercommunale, terwijl de kosten voor het leveren, plaatsen en aansluiten van vier lichtmasten en armaturen ten bedrage van in totaal € 4 256,83 ten laste zijn van de gemeente.

Dolf Lammens : “ De prijzen zijn maar voor 6 maanden geldig en men zit praktisch een jaar achterop met de werken, wat zijn die prijzen dan waard ?  De werken die gepland waren voor 2010 met name  Statiestraat, Oud Dorp, Dreefstraat en Brugstraat zijn nog altijd niet uitgevoerd.”
Kenneth Taylor : ' Eandis probeert zoveel mogelijk in synergie te werken met andere projecten, vandaar hun achterstand.'


Mag de nieuwe OCMW secretaris blijven na haar proefperiode ?

woensdag, 16 maart 2011

Katrien Aerts werd op 27 oktober 2009 tot OCMW-secretaris benoemd op proef. Een normale procedure. Die proefperiode van een jaar is verlengd omdat zij ondertussen 15 weken in zwangerschapverlof is geweest en alles is dus opgeschoven  tot 30 april 2011.
Bureau Wivo uit Lier is aangesteld om deze evaluatie te doen en daarna een nota op te maken en een toelichting te geven op de OCMW-raad.
Wij wensen mevr. Aerts alle succes toe.


Logo Gezond+ vraagt 1.332 euro lidgeld

dinsdag, 15 maart 2011

De vzw Logo Gezond+ vraagt als gemeentelijke bijdrage 2011 de som van € 0,12 per inwoner ( iets van een 1.332 euro ) lidgeld te betalen voor het aanleveren van expertise en het lidmaatschap van een adviesraad of stuurgroep lokaal sociaal beleid, voor het helpen bij het opmaken van een actieplan voor lokale acties en projecten rond gezondheid en voor de medewerking bij een persbericht, flyer of affiche. Veel blabla dus.
Als u in de loop van 2011 iets hoort van dat Logo Gezond+ , laat het me dan weten, ik heb nog weinig actieplannen of projecten gezien de laatste jaren ( behalve het Boebsproject dan ). Ik dacht trouwens dat Logo Schelde-Dender vorig jaar was opgedoekt. Of het gezondheidsoverleg nu nog lokaal te noemen is, daar twijfel ik ook aan, ik tel immers een 45 gemeenten die betalen, terwijl Logo toch de afkorting is voor ‘Lokaal gezondheidsoverleg’ , of niet ?
Ik zie geen enkele reden om het lidmaatschap te hernieuwen .

 

In Bellekouterlaan tussen Stationsstraat en Lindenlaan komt de elektriciteit ondergronds


donderdag, 18 maart 2011

Het elektriciteits- en openbareverlichtingsnet in de Bellekouterlaan tussen Stationsstraat en de Lindenlaan wordt ondergronds gebracht zoals reeds eerder beslist voor alle straten in woongebied op onze gemeente. Die werken worden uitgevoerd op kosten van de intercommunale, terwijl de kosten voor het leveren, plaatsen en aansluiten van vier lichtmasten en armaturen ten bedrage van in totaal € 4 256,83 ten laste zijn van de gemeente.

Dolf Lammens : “ De prijzen zijn maar voor 6 maanden geldig en men zit praktisch een jaar achterop met de werken, wat zijn die prijzen dan waard ?  De werken die gepland waren voor 2010 met name  Statiestraat, Oud Dorp, Dreefstraat en Brugstraat zijn nog altijd niet uitgevoerd.”
Kenneth Taylor : ' Eandis probeert zoveel mogelijk in synergie te werken met andere projecten, vandaar hun achterstand.'


Mag de nieuwe OCMW secretaris blijven na haar proefperiode ?

woensdag, 16 maart 2011

Katrien Aerts werd op 27 oktober 2009 tot OCMW-secretaris benoemd op proef. Een normale procedure. Die proefperiode van een jaar is verlengd omdat zij ondertussen 15 weken in zwangerschapverlof is geweest en alles is dus opgeschoven  tot 30 april 2011.
Bureau Wivo uit Lier is aangesteld om deze evaluatie te doen en daarna een nota op te maken en een toelichting te geven op de OCMW-raad.
Wij wensen mevr. Aerts alle succes toe.

Wat leverde alcoholcontrole op ?

dinsdag, 15 maart 2011

Op zondag 13 maart voerde de zone een alcoholcontrole uit. 89 voertuigen met in totaal 109 personen aan boord werden gecontroleerd.
Wegens een positieve ademtest zag één bestuurder zijn rijbewijs voor 6 uren ingehouden. Een andere bestuurder was zodanig onder invloed dat zijn rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken werd.
Verder trof de politie ook één gesignaleerde persoon aan. Eén voertuig werd getakeld en in beslag genomen wegens niet-verzekering.
Ten slotte stelde de politie nog vijf processen-verbaal op die te maken hadden met inschrijving, keuring en andere gebreken aan het voertuig.
De controles worden de komende dagen verscherpt, zowel bij dag als nacht, aldus de politie.

Renovatie kapel Bruinbeke

dinsdag, 15 maart 2011

Het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht “Renovatie kapel Bruinbeke”, opgesteld door de ontwerper, David Van Steendam, werden goedgekeurd op de gemeenteraad, dankzij de oppositie want de meerderheid was niet in meerderheid. De raming voor deze polyvalente zaal bedraagt  € 221.535.
De bedoeling is dat de eigen technische dienst meewerkt en dat een aantal karweien bij de renovatie van de kapel van de Bruinbeke toevertrouwd worden aan de Groep Intro ( Spoor2)


Wichelen, Schellebelle en Serskamp halen bijna 53 ton textiel op per jaar


maandag, 14 maart 2011

Onze gemeente heeft met een aantal organisaties een afspraak om textiel op te halen hetzij via container hetzij via huis-aan-huis-ophaling.  Belangrijkste speler is het Vlaams Inzamel Centrum (VICT) dat vorig jaar 32.209 kg ophaalde via 10 containers.
Wereld-missiehulp vzw heeft 1 container  die 5.555 kg heeft opgeleverd  in 2010.
CURITAS nv heeft sedert december vorig jaar 2 containers die 225 kg hebben opgehaald  (op één maand dus). Het  Belgisch Kleding Inzameldepot (BKI ) haalt een 5-tal keer per jaar kleding  op via huis-aan-huis inzameling. Ze haalden vorig jaar een totaal van 5.403 kg textiel op.  Daarnaast heb je ook nog de inzameling via containerparken en via de kringloopophaling: 9.403 kg in 2010.
Allemaal samen goed voor een 52,8 ton per jaar.
Om erkend te worden als inzamelaar van tweedehands kledij moet men bij OVAM, dat is de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij, een aanvraag indienen. Voordat de organisatie mag inzamelen moet er ook een schriftelijke overeenkomst zijn met de gemeente waarin de inzameling gebeurt. Dit geldt zowel voor de huis-aan-huis-ophalingen als voor het plaatsen van containers ongeacht of de container op een openbare plaats of op private grond staat.

Waarom heten sommige  vervolgseries  ‘soap’  ?


zondag, 13 maart 2011

Iedereen kent soaps zoals Dallas, Mooi en meedogenloos, Thuis, Ella  enz.
Soap, letterlijk vertaald is dat “zeep”. Hoe komt dat ?
In het begin, jaren 30, waren het hoorspelen en later tv-series die heel populair waren bij (huis)vrouwen.  Zeepfabrikanten zagen hun kans en gingen die series sponsoren. De series werden dan ook regelmatig  onderbroken voor reclame van de sponsor.  Die reclame kwam zo vaak in beeld dat de Amerikanen – want daar is het gestart  – deze series Soap Opera’s gingen noemen.
En tot vandaag worden ook Vlaamse series soaps genoemd worden.

Verbouwing woning Galgenberg 51 Serskamp - Afstand van meerwaarde


zaterdag 12 maart 2011

De eigenaar van de woning Galgenberg 51 Serskamp wenst zijn huis te verbouwen. Het pand is echter getroffen door de rooilijn van de openbare weg. Om de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in overweging te kunnen nemen, is derhalve een afstand van meerwaarde nodig. Dat wil zeggen dat het gemeentebestuur geen vergoeding verschuldigd is als het de goedgekeurde rooilijn wil realiseren na een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de afgifte van de vergunning. Binnen de 5 jaar moet de gemeente wél betalen. Er dient een beschrijving van de huidige staat van het onroerend goed opgemaakt te worden. Het ontwerp van notariële akte afstand van meerwaarde werd goedgekeurd.

Invoeren parkeerplaats met beperkte parkeertijd Dendermondsesteenweg Schellebelle

zaterdag, 12 maart 2011

Voor de meergezinswoning op de hoek van de Trompstraat en de Dendermondsesteenweg zijn de parkeerplaatsen bijna voordurend ingenomen door buurtbewoners. Daardoor ondervinden klanten van het wassalon en ouders die hun kinderen naar het kinderdagverblijf of de kleuterschool brengen bijna problemen om in de omgeving te parkeren. Daarom wordt de eerste parkeerplaats voorbij het kruispunt met de Trompstraat als een parkeerplaats met beperkte parkeertijd (15 minuten) ingericht.

Fietspad en parking langs de spoorweg


vrijdag, 11 maart 2011

Dankzij de mobiliteitsraad (MORA) komt er toch een beetje schot in een aantal kleine dossiers rond mobiliteit. De gemeente zal aan de NMBS vragen wanneer en onder welke voorwaarden een fietspad kan worden aangelegd langsheen de spoorweg Gent-Dendermonde- Mechelen tussen de Bruinbekestraat en de H. Geeststraat. Het gemeentebestuur zal ook vragen wanneer en onder welke voorwaarden bijkomende parkeerplaatsen kunnen worden gecreëerd in de Spoorweglaan te Wichelen ter hoogte van het station.

Hoge Landweg  zakt steeds verder weg

donderdag,  10 maart 2011

De gemeente heeft  een brief geschreven aan de NV Waterwegen en Zeekanaal, afdeling Zeeschelde, over de zorgwekkende evolutie van de toestand van het wegdek in de Hoge Landweg te Schellebelle.
De asfaltbekleding zakt steeds verder weg. De gemeente vraagt een échte oplossing van het probleem , geen oplapwerk, de aanwezigheid van een gasleiding aan de overkant van de straat is niet zonder risico.Politie waarschuwt sluikstorters

donderdag, 10 maart 2011


Sommigen maken er een gewoonte van om zoals de koekoek hun ei in andermans nest te leggen.
Sluikstorters zijn mensen die hun huisvuil - en alles wat zij ook maar kwijt willen - simpelweg op de openbare weg kieperen. Heel veel inwoners klagen over dit asociale gedrag, want zowel de gemeenschap als het milieu lijden onder dit fenomeen.
Mensen met een onweerstaanbare drang tot sluikstorten, die om de haverklap het openbaar domein als vuilnisbelt gebruiken, willen we waarschuwen voor de gemeentelijke administratieve sanctie van €250 die hen bij elke inbreuk boven het hoofd hangt. De kans dat wij de identiteit van de overtreder kunnen achterhalen is trouwens vrij groot.
Betaal je niet, dan komt de deurwaarder wellicht langs om je eigendom op te laden. Wie weet, is hij wel bereid om je vuilnis mee te nemen.

Aswoensdag, begin van 40 daagse vasten


woensdag, 9 maart 2011

In de middeleeuwen waren de vastendagen zeer talrijk. Niet alleen alle vrijdagen maar ook de quatertemperdagen, de vigiliedagen voor de grote feesten en natuurlijk de veertig daagse vasten. Als u op de kalender kijkt dan zult u opmerken dat er feitelijk 46 dagen zijn tussen Aswoensdag en Pasen en geen 40. De 6 zondagen in die periode telden niet mee, op zondag moest men niet vasten, vandaar die 40 dagen.

Meer comfort voor residenten en personeel in WZC Molenkouter


dinsdag, 8 maart 2011

In het budget voor 2011 staan een aantal aankopen gepland. De aankoop van een betere strijktafel , kostprijs 4.000 euro,  moet in eerste instantie bijdragen tot een beter strijkresultaat maar ook tot  betere werkomstandigheden voor het personeel.
De aankoop anti-decubitusmatrassen, kostprijs 3.500 euro, gebeurt in vervanging van bestaande matrassen die versleten zijn.
Verder is er een serieuze investering in de electriciteit , het OCMW voorziet immers de aankoop en installatie van een nieuwe electricteitskast die geschat wordt op 25.000 en dit ter vervanging van de oude kast.


Slopen woning en stallingen Anker 42 te Serskamp

maandag, 7 maart 2011

Het schepencollege heeft op 28 januari 2011 bij hoogdringendheid beslist om de woning met stallingen Anker 42 te Serskamp te slopen. De brandweerdienst had immers vastgesteld dat door de winterse omstandigheden geglazuurde geveltegels op het trottoir vielen, wat een gevaar inhoudt voor voorbijgangers. Aangezien de algemene staat van de woning te wensen overliet, werd beslist ze helemaal, inclusief de stallingen af te breken. De opdracht werd na korte prijsvraag gegund aan de laagste regelmatige bieder, de NV Peter Van de Velde, tegen de prijs van € 10 285, incl. BTW.
Het zou interessanter geweest zijn om tegelijkertijd ook nr 40 te slopen, maar aangezien de gemeente daar officieel (nog) geen eigenaar van is, werd ervoor geopteerd om dit apart te doen.
Dat dit nog niet gebeurd is, hoewel reeds beslist op 28 januari, heeft te maken met het feit dat er op verzoek van de afbreker een bestek en plaatsbeschrijving is opgesteld van het pand ernaast (Astrid), en dit om allerlei betwistingen achteraf te vermijden.


Wist u dit ? "Van streek zijn"
of "Van streek raken"

zondag, 6 maart 2011

De kompasroos is verdeeld in windstreken. Een streek komt overeen met 11¼ graden, dat is een 32e deel van 360°.
Een bepaalde koers aanhouden heet dan ook een bepaalde streek varen.
Van streek zijn betekent van de juiste koers af zijn. Vandaar algemener: in de war zijn.

Problemen op Margote


zaterdag, 5 maart 2011

Dolf Lammens : "Bewoners van Margote worden dagelijks geconfronteerd met de slechte staat van het wegdek. Ze vragen een asfaltbekleding."
‘Vanaf 0400 uur moeten wij niet meer vast slapen’, aldus de bewoners.
Ander probleem wordt veroorzaakt door de nachtwinkel.  “Wagens staan altijd voor onze gevel met draaiende motor en vier knipperlichten op.”
Kenneth Taylor : ‘Er komt vaker (snelheids) controle, maar voor de asfaltbekleding zijn we afhankelijk van het Agentschap Weg en Verkeer en die hebben voorlopig geen budget, het wordt zeker 2013.’

Monumenten vatbaar voor bescherming

vrijdag , 4 maart 2011

Heel wat monumenten en dorpsgezichten in onze gemeente zijn door de minister geselecteerd als vatbaar voor bescherming.
- De parochiekerk Sint-Gertrudis te Wichelen
- De parochiekerk Sint-Denijs te Serskamp
- De omringende kerkhofsite met 22 graftekens, kerkhofmuur, kapellen van de Sint-Corneliusommegang en voormalig dodenhuisje te Schellebelle, rond de Sint-Jansonthoofdingkerk
- Het memoriekruis Sebastiaen Van Havermaet - Paardeweide
- Mariakapel Boterhoek – Bohemenhoek
- Troost der Bedruktenkapel, twee flankerende linden en bijhorend Onze-Lieve-Vrouw met Kindbeeld Brugstraat-Dreefstraat (foto)
- Heilig Hartkapel met haag en twee geknotte linden - Boeygem
- Onze-Lieve-Vrouw Hoop der Hopelozenkapel met inbegrip van cultuurgoederen –
Krakeelstraat
- Burgerhuis met hekwerk aan de straat en ommuurde beboomde tuin, Dorp 11Schellebelle
- Villa Van Herreweghe met omringende tuin, Stationsstraat 161 Schellebelle
- Villa en plantenloods van boomkwekerij Vlaeminck met deel van aangrenzende tuin, Stationsstraat 147 Schellebelle
- Villa ‘Rustoord’ met hekwerk aan de straat, deel van de omringende tuin met uitsluiting van de jongere garage, Damstraat Serskamp
- Beboomd dorpsplein en voetweg Zwanewegel
- Rosmolen, Hoogstraat 6 Schellebelle
Het voorgeschreven openbaar onderzoek daarover wordt momenteel gevoerd, zodat een onderbouwd advies kan worden geformuleerd. Wie bezwaren heeft, moet het nu melden aan het gemeentebestuur. Daarom niet tegen een volledige dossier maar bv. tegen een onderdeel. Een voorbeeld. In het voorstel staat de kapel Troost der Bedrukten vermeld maar ook de flankerende linden, terwijl die bomen alles behalve gezond zijn en eerder een gevaar vormen dan dat ze beschermd moeten worden.


Aankoop 42 brandweerhelmen

donderdag, 3 maart 2011

Kenneth Taylor : ‘De brandweerhelmen van de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst zijn 13 jaar oud en dienen volgens het inspectieverslag van 2010 te worden vervangen. Daarvoor is in het budget 2011 een bedrag van € 14 500 voorzien voor 42 helmen.’
Dolf Lammens: "Ik vind dit een absoluut verantwoorde investering, alleen stond nergens in het dossier over hoeveel helmen dit gaat en wat ze kosten ze per stuk. Als ik u hoor dan betaalt u iets van een 345 euro per stuk. Dat is de volle prijs. Bij de begrotingsbespreking werd door de meerderheid nochtans gesteld dat er niets ging aangekocht worden zonder subsidie. U wijkt hier van af, terwijl u een uitstekende helm kunt aankopen aan de helft van de prijs, een helm die gebruikt wordt  in Aalst, Denderleeuw (gedeeltelijk), Geraardsbergen en Ninove en die gesubsidieerd wordt door de federale overheid aan 50%."
Kenneth Taylor : ‘We zullen dit bekijken, maar als we het hadden over aankoop mét subsidie dan ging het voornamelijk over zwaar materiaal.’Maessen gaat in beroep tegen weigering verkavelingsvergunning 'Binnengebied Anker'

woensdag, 2 maart 2011

In de verkaveling Maessen is er de verplichting van 20% sociale last sociaal wonen. Op 84 woningen is dat 16,8,  afgerond  (naar beneden) 16 sociale koopwoningen.
De verkavelaar wenst die sociale last te verleggen naar een ander terrein aan de Beukenlaan en dit kan perfect volgens het grond- en pandendecreet mits hij voldoet aan een aantal voorwaarden (artikel 4.1.18 ). Maar hij moet binnen het decreet blijven, ook wat andere artikels betreft, en daar wringt het schoentje.

Eén van de voorwaarden van het decreet is dat de dichtheid gerespecteerd wordt (art.4.1.24 ). In buitengebied - wat Serskamp tot nader order is -, is er voor die sociale last een dichtheid voorgeschreven van minimum 25 tot maximum 35 wooneenheden per hectare. Het project aan de Beukenlaan overschrijdt deze norm aanzienlijk, de bouw van appartementen met in totaal 16 wooneenheden zou leiden tot een dichtheid van ca 57 wooneenheden per hectare. De sociale last verleggen naar de Beukenlaan kan daarom wettelijk niet en de gemeente keurde de verkavelingsaanvraag dan ook terecht af.

De verkavelaar gaat daartegen in beroep bij de Deputatie. Hij beweert dat hij die dichtheid niet moet respecteren omdat die 16 appartementen niet ‘in’ de verkaveling liggen maar ‘daarbuiten’. Hij beweert ook dat die dichtheid niet echt verplichtend is maar eerder een leidraad. Argumenten die absoluut geen hout snijden en gemakkelijk te weerleggen zijn .
Mocht de Deputatie daar anders over oordelen, dan moet de gemeente zich aan de wet houden en haar veto stellen tegen het verleggen van die 16 appartementen naar de Beukenlaan. Zij heeft het recht én de plicht daartoe.
Tweedehands scheepscontainer voor de Chiro Serskamp

dinsdag, 1 maart 2011

Om de tijdelijke nood aan opbergruimte van Chiro Serskamp te lenigen, wordt  een tweedehandse scheepscontainer aangekocht  tegen de ramingsprijs van € 2 500. De uitgave wordt gefinancierd met eigen middelen. Als het Jeugdcentrum op de Anker is afgewerkt, wordt de scheepscontainer gebruikt door de gemeentelijke technische dienst.

4  aanpassingen politiereglement


maandag, 28 februari 2011


Het verbod op het houden van het hondenras pitbullterriër wordt geschrapt - volgens de raad van State mogen immers geen honden gediscrimineerd worden ! - maar de verplichting wordt opgenomen dat zij en andere potentieel gevaarlijke honden op een openbare plaats een muilband moeten dragen .
Er is geen schriftelijke toelating van de burgemeester meer nodig om op 31 december vanaf 23.30 uur vuurwerk te ontsteken tot 1 uur op 1 januari. Toch moet de nodige omzichtigheid worden aan de dag gelegd om schade aan personen en goederen te voorkomen. Bovendien moeten alle inwoners binnen een straal van 200 meter, 24 uur vooraf, schriftelijk worden ingelicht door de initiatiefnemer.
Er worden ook nieuwe bepalingen ingevoerd voor circussen en amusementsbedrijven zonder vaste standplaats.
En tot slot zijn er afspraken rond het plaatsen en gebruiken van sleutelkluizen ten behoeve van de brandweer bij gebouwen of terreinen. 

Dolf Lammens :"Ik ben het eens met deze aanpassingen. Ik stel voor dat de politieraad ook eens artikel 2.9.2 zou bekijken. Het gaat om het sneeuw- en ijsvrij maken van de trottoirs.Volgens mij is verse sneeuw nog altijd veiliger dan een slecht geruimde stoep en we hebben op een vorige gemeenteraad ook gemerkt dat er nogal wat problemen opduiken: bv vanaf welk uur moet er geruimd worden, wat als men gaan werken is, wat als men een oproep gedaan heeft naar het PWA. En mag ik er terloops op wijzen dat ook de trottoir hier aan het Sociaal Huis nooit sneeuwvrij was gemaakt. U kan dit reglement moeilijk hard maken."
Kenneth Taylor : ‘Ik begrijp uw standpunt, alleen zal dit moeilijk te verdedigen zijn in Wetteren en dit reglement moet gelden voor  de drie gemeenten.’
Steven De Vos: ’Daar zijn toch al uitzonderingen op gemaakt?’
Lammens: "Nog dit, ik neem aan dat iedere burger verondersteld is om het politiereglement te kennen, ik stel dan ook voor dat u het politiereglement tenminste op de gemeentelijke website plaatst."
Taylor : 'Dat staat op de website van de politie.'
Lammens: "Neen, ook daar niet ."
Bart Segers opnieuw schepen

zaterdag, 26 februari 2011

Bart Segers keert terug als schepen. Martine De Wilde had hem een jaar vervangen volgens een toch wel heel eigenaardige afspraak bij SAMEN.
Luc Van Herreweghe vond dat dit een stoelendans was met als enige reden dat iedereen eens aan de kassa kon passeren ( waar het hart van vol is…) en dat het ontslag van Martine De Wilde een zeer vrouwonvriendelijke daad was.
Kenneth Taylor repliceerde dat hij op dat gebied van de CD&V geen lessen te leren had en hij verwees daarbij naar de manier waarop het fractieleiderschap aan Lien Van Driessche werd ontnomen uitgerekend door Van Herreweghe zelf.
Steven De Vos vond dat De Wilde zich teveel wegcijferde, waarschijnlijk alludeerde hij op het voorstel dat Vlaams Belang haar had gedaan bij het begin van deze legislatuur om samen met hen in zee te gaan en zo zes jaar schepen te zijn. Verder wenste hij Segers een betere tweede zit toe.Trage Wegen zijn wel heel traag, zelfs onberijdbaar geworden

vrijdag, 25 februari 2011

In 2009 werden in Wichelen alle bestaande en verdwenen ‘trage wegen’ in kaart gebracht. Elke trage verbinding werd genummerd en kort beschreven en na overleg met een zo breed mogelijke groep gebruikers werd een herstelplan opgesteld dat goedgekeurd werd op de GR van februari. Voor het jaar 2010 werd een actieplan goedgekeurd waarin vijf trage wegen van dat honderdtal werden geselecteerd.
Wij vonden dit wat weinig. Maar beter dat dan niets. Alle trage wegen kregen een cijfer en een letter; de meeste hebben immers geen naam. Voor een duidelijk beeld kan u de kaarten onderaan raadplegen. De geselecteerde wegen voor 2010 zijn : 1B, 10A, 10C, 23A en 25 B
De uitwerking ligt in handen van het Regionaal Landschap Schelde-Durme dat een overleg ging starten  met de betrokken eigenaars langsheen de trage wegen 10A Strijp –Hulst, omgeving ex-’t Rotkapel , 10 C Strijp – Hulst, de ‘zink’ en 25B Rimeir – Kasteel-Sijp volgens de opgemaakte inrichtingsfiches.
In deze uitwerking gaat het uiteindelijk slechts over 3 trage wegen en niet over 5.  Toch is dat geen garantie om er iets moois van te maken. Want als we dan gaan kijken naar één van deze wegen 10C  van het Strijp naar de Hulst dan zien we dat dit alles behalve een nuttige functionele trage weg voor voetgangers en fietsers is. En ook geen veilige route naar school. Integendeel.
Kaart 1 kaart 2


Verkeersveiligheid schoolomgeving Wichelen

donderdag, 24 februari 2011

De vergadering  op woensdag 9 februari 2011 was heel  constructief.
Tien actiepunten werden opgesteld. Wij staan daar volledig achter en danken iedereen die eraan meegewerkt heeft.

1- Het bestaande beklinkerde voetpad langsheen het voetbalveld wordt met klinkers
verbreed tot aan de rand van de wegenis.
2- De verkeerspaaltjes die daar nu staan, worden op de grens van het voetpad en de
wegenis geplaatst tot aan de afslag naar Seugensveld, daar voorbij wordt
groenbeplanting voorzien naast de rijweg richting scholen.
3- Het aldus verbrede voetpad wordt een gemengd voetpad/fietspad en krijgt als
aanduiding daarvan een dergelijk verkeersbord.
4- Er wordt aangegeven dat de weg richting Seugensveld doodloopt (vanaf
afslag Doornweg)
5- Er komen twee handbediende slagbomen : één aan de afslag Seugensveld en één aan
het einde van het fietsenrek van de gemeenteschool richting voetbalkantine.
6- Aan die slagbomen wordt aangegeven dat enkel de schoolbus en leveranciers mogen
Passeren.
7- De paaltjes tussen het voetbalveld en de gemeenteschool worden weggenomen na de
plaatsing van de slagbomen.
8- De huidige verkeerssignalisatie wordt dan ook weggenomen.
9- Het parkeren achter het voetbalveld op de Doornweg zal worden aangemoedigd,
evenals het parkeren voor de gemeenteschool, kant Margote en het parkeren op de
kasseistrook tegenover de Krantenshop
10- De lokale politie zal een globaal advies opmaken voor een signalisatieplan in
combinatie met de gevraagde zone 30 in de Doornweg.


Verslag gemeenteraad


woensdag, 23 februari 2011

Op de vorige gemeenteraad kwamen onder meer aan bod: de ‘dienstvooreendienst’, de prikklok, het jeugdcentrum te Serskamp, de onteigening Anker 40 en Lemberge.
Het volledige verslag kan u hier lezen.
Houtzoekers gezocht

dinsdag, 22 februari 2011

Het Regionaal Landschap Schelde-Durme heeft een  systeem van houtzoekers opgezet. Dit systeem laat toe dat eigenaars van knotwilgen ervoor kunnen kiezen om de knotbomen door “houtzoekers” gratis te laten snoeien. De snoeiers nemen in ruil het hout mee, uitgezonderd
het fijn hout. Ook het gemeentebestuur kan het snoeiwerk overlaten aan deze houtzoekers. De knotwilgen ter hoogte van het buurthuis in de Doornweg, 3 knotwilgen op de Aard en de hoogstammen rondom het speelbos in de Bemenhulstraat kunnen door de houtzoekers worden
gesnoeid.Het Regionaal Landschap brengt mensen die gratis knothout willen in contact met aanbieders van knothout. En dat werkt!
info@rlsd.be


Lokaal Opvanginitiatief (LOI)

maandag, 21 februari 2011

Het OCMW heeft met de bevoegde minister een convenant afgesloten voor het inrichten van een lokaal opvanginitiatief waar de asielzoekers worden opgevangen en alleen materiële steun genieten. Momenteel worden 5 huizen gehuurd en kan het OCMW in totaal 21 personen opvangen. Voor dit opvanginitiatief ontvangt het OCMW vanwege de federale overheid een vast bedrag per dag als toelage waarmee de materiële dienstverlening en begeleiding van de asielzoeker wordt gewaarborgd. Bovenop worden ook de kosten voor medische verzorging door de staat terugbetaald.Bezoek de Sixtijnse kapel

zondag, 20 februari 2011

Als je eens ongestoord de Sixtijnse kapel wil bezoeken dan kan dat door de moderne technologie, met details zowel links als rechts ,
boven en onder, inzoomen en uitzoomen, draaien en keren met de + en - in de linkerhoek of met de muisknop.
Klik hier.
Politie : ‘Huisnummers zijn verplicht’


zaterdag, 19 februari 2011

De wijkinspecteur rijdt momenteel rond en noteert de woningen zonder huisnummer. Zij krijgen een formulier in de bus waarin er wordt verzocht om binnen de maand een huisnummer aan te brengen.
Na een maand wordt er onaangekondigd en zonder pardon een pv opgesteld .
Hulpdiensten verliezen heel wat tijd om de juiste locatie te vinden wanneer er geen huisnummer naast de voordeur hangt. Alleen al in het donker is het een hele opgave en 's nachts liggen de meeste mensen in bed en aan hen kun je het ook niet vragen. Dit vormt een echt groot probleem.
Om die reden heeft de politiezone beslist om hier komaf mee te maken. Het kan niet de bedoeling zijn dat een vraag om dringende hulp resulteert in een tijdrovende zoektocht naar van waar het komt. Daar is niemand mee gediend.
Infovergadering rond RUP  Bellekouter en  BPA  Anker


vrijdag, 18 februari 2011

De gemeente zal een informatievergadering houden over het RUP Bellekouter in de voetbalkantine van KVV Schelde in de Hoekstraat te Schellebelle op woensdag 16 maart 2011 om 20 uur.
Er komt eveneens een informatievergadering over de projecten rond de Anker (realisatie BPA én andere) op woensdag 23 maart 2011 om 20 uur in de polyvalente zaal van de gemeenteschool ‘De Rozelaar’ te Serskamp.
Allen daarheen.

Wedstrijd : Gedicht zoekt muur

donderdag, 17 februari 2011

Iedereen kan een locatie, meerbepaald een muur, voordragen die een gedicht verdient. De winnende locatie zal de inspiratiebron vormen voor een gedicht van de plattelandsdichter van Oost-Vlaanderen, Lut De Block. Hiermee wil de provincie identiteitsversterkend werken naar plattelandsdorpen.
Het gedicht wordt vormgegeven door een professionele vormgever. Het gaat hier dus over een gedicht dat in functie van een locatie wordt geschreven en wordt vormgegeven.
In het kader van dit  provinciaal initiatief ‘gedicht zoekt muur’ stelt de gemeente de muur van de brandweerkazerne, kant turnzaal gemeenteschool, ter beschikking voor het aanbrengen van een passend gedicht .

Herinrichting  wasserij Molenkouter  kost 15.000 EUR

woensdag, 16 februari 2011

Om tegemoet te komen aan deze opmerkingen van Securex en om ook de medewerkers uit de wasserij wat meer comfort te gunnen, zal de kelderverdieping van rusthuis Molenkouter worden aangepakt. Het OCMW voorziet hiervoor 15.000euro. In het verslag van het bedrijfsbezoek van Securex wordt vermeld dat in de wasserij de scheiding tussen proper en vuil wasgoed strikter moet worden gehouden. Tegelijkertijd zal  het OCMW ervoor zorgen dat de mensen in de kelder toch wat daglicht te zien krijgen tijdens hun dagtaak.


Paddentrek aan Brukkelen- Boterhoek


dinsdag, 15 februari 2011

De straat Brukkelen te Schoonaarde zal vanaf het kruispunt met de Tweebokstraat tot aan het kruispunt met de Boterhoek tijdelijk afgesloten worden  ( uitgezonderd plaatselijk verkeer ) omwille van de  paddentrek en dit vanaf vandaag 15 februari 2011 tot 15 maart 2011 en dat van zonsondergang tot 23 uur.
De leden van Natuurpunt Dendermonding  engageren zich ertoe om elke dag de nodige nadarafsluitingen te plaatsen en weer te verwijderen. De genoemde weg bevindt zich weliswaar zich op het grondgebied van Dendermonde , maar het kruispunt van Brukkelen en Boterhoek bevindt zich op Wichels grondgebied en de weggebruikers worden best op dat kruispunt al verwittigd van de paddenactie aan de visvijvers.


12  nieuwe sociale appartementen op Anker Serskamp

maandag, 14 februari 2011

Na de voorlopige goedkeuring van het onteigeningsplan voor het pand Anker 40 Serskamp is een onderzoek van baat en kommer gehouden. De eigenaar heeft zijn bezwaren tegen de onteigening van het pand neergeschreven en die worden nu, bij de definitieve goedkeuring van het onteigeningsplan, ontvankelijk maar ongegrond verklaard. Om reden van openbaar nut wordt een onteigeningsbesluit aan de bevoegde Vlaamse minister gevraagd. Daarna kan de gerechtelijke procedure een aanvang nemen. De gemeenteraad keurde dit goed op 19 januari.

Wat gaat er nu verder met het pand gebeuren ?
Het pand Anker 40  is aan drie zijden ingesloten tussen de huidige sociale appartementen van ‘Eigen Dak’  en het pand Anker 42, eigendom van de gemeente,. De gevelbreedte van 15 meter en de geringe diepte zijn ideaal voor een nieuw, eigentijds project voor sociale woningen. Eigen Dak denkt hier de bouw te kunnen realiseren van 12  sociale appartementen.

 

A la meunière

zondag, 13 februari 2011

Als je vroeger een zeetong of forel wilde bakken moest je die eerst door bloem halen of ze plakte gewoon vast aan de bodem van de pan. Dat was nog voor er Tefalpannen bestonden. In elk restaurant hadden ze toen één of meerdere ovale pannen speciaal om er tongen of andere vis in te bakken. À la meunière betekent : op de manier van de molenaarsvrouw. Het verhaal wil dat de molenaarsvrouw altijd stoffige handen heeft, vanwege het vele meel in haar omgeving. En dat kleine beetje meel aan die handen was voldoende om een gerecht te bestuiven zodat het niet aanbakte .

OCMW Dienstenchequebedrijfje: veel bazen, weinig werkers

vrijdag, 11 februari 2011

Dolf Lammens : "Hoeveel  mensen zijn er tewerkgesteld in de dienstencheque-onderneming  Huishoudhulp aan huis ?"
Conny Beelaert : “7,5 voltijds equivalenten.”
Lammens: “U laat de posten met het opleidingsbudget stijgen omdat u de medewerkers van deze dienst een uitgebreider vormingsaanbod willen laten volgen. Wat zit er in dat pakket basiseducatie?”
Beelaert : ‘Ik vermoed hef- en tiltechnieken. Maar we moeten dat nog bekijken.’
Lammens : 'U beweert dat de samenwerking met Basiseducatie in de loop van 2010 een succes was, maar u weet niet wat er in het pakket zit of zat. Het zou me sterk verwonderen mochten daar hef- en tiltechnieken in zitten, voor het werk dat ze moeten doen zoals koken en naaiwerkjes lijkt me dat weinig interessant.'
Lammens : ”Er zijn daar veel bazen en weinig werkers. Een halftijds maatschappelijk werker werd aangesteld als verantwoordelijke voor de organisatie van deze dienst. In de loop van 2010 bent u via een subsidie door het Fonds Sociale Maribel ook overgaan tot de aanwerving van een deskundige thuis- en ouderenzorg. Deze medewerker krijgt de opdracht om de toeleiding tot extramurale thuiszorg voor de bewoners van Wichelen te faciliteren. Wat betekent dit ?”
Geen antwoord. Een beetje verrassend toch, want doorgaans kent de OCMW-voorzitter haar dossiers heel goed.


Bindend Sociaal objectief

donderdag, 10 februari 2011

In de provincie Oost-Vlaanderen moeten er 9.918 sociale huurwoningen bijkomen tegen 2020. De provincie verdeelt de lasten over al haar gemeenten. De deputatie Oost- Vlaanderen heeft nu de gemeentelijke bindende sociale objectieven bepaald voor sociale koopwoningen en sociale kavels in de Oost-Vlaamse gemeenten. Het bindend sociaal objectief is een gemeentelijke omschrijving van het sociaal woonaanbod dat ten minste moet worden verwezenlijkt tegen 31 december 2020.
De gemeentelijke bindende sociale objectieven voor sociale koopwoningen en sociale kavels van de gemeente Wichelen zijn als volgt bepaald : Gemeentelijk BSO sociale koopwoningen : 37; Gemeentelijk BSO sociale kavels : 1


Herstellen vorstschade aan gemeentewegen

woensdag, 9 februari 2011

Het gemeentebestuur keurde een bestek goed voor een overheidsopdracht werken met als voorwerp ‘herstellen gemeentewegen ten gevolge van vorstschade’. Volgende wegen worden gerepareerd : Krijgelstraat, Lange Haagstraat, Krakeelstraat (vanaf kruispunt met Schoolstraat richting Verhoogstraat) en Bogaert.


Naar een veiligere schoolomgeving in Wichelen


dinsdag, 8 februari 2011

Sedert de bouw van de nieuwe kleuterschool en de wijk Seugensveld is de schoolomgeving er niet veiliger op geworden. De verbindingsweg die speciaal omwille van de veiligheid is aangelegd, heeft zijn oorspronkelijke functie grotendeels verloren. Alle verkeer moet nu naar de Doornweg, terwijl het aan de brandweerkazerne feitelijk veiliger is om op de gewestweg te komen.
Herwaardeer die verbindingsweg als weg voor fietsers en voetgangers en creëer op die manier een autovrije omgeving in het stuk tussen Seugensveld en de kleuterschool.
En in de Doornweg zou men ook iets kunnen doen aan de foutieve verkeerssignalisatie, de borden woonerf en 30km/uur worden door elkaar gebruikt. Maak daar liever een zone 30 van . En beslis wat er definitief met die bloembakken moet gebeuren: om de zoveel tijd worden die wel eens verzet.
De verkeerssituatie zal  morgen woensdag 9 februari om 19.30 uur in de refter van de gemeenteschool  worden besproken met de directies van beide scholen, de voorzitters van de oudercomités van beide scholen, SK Wichelen, de lokale politie en het gemeentebestuur.
Wie nog een suggestie heeft kan zich tot één van deze actoren wenden.


Gedaan met betalen voor Lemberge ?

maandag, 7 januari 2011

De gemeente is lid van het Provinciale Zorgcentrum Lemberge. Zonder steun van de provincie en een aantal gemeenten kan deze verlieslatende instelling niet blijven voortbestaan. Wichelen betaalt iets van een 20.000 euro per jaar. In 2005 werd op de gemeenteraad beslist dat Lemberge mocht voortbestaan als autonoom provinciebedrijf ( APB ) op voorwaarde dat het verlies zou worden teruggeschroefd.
Lammens : 'Blijkbaar lukt het allemaal niet goed en is ook de provincie tot het inzicht gekomen dat het over onvoldoende expertise beschikt om verder als inrichtende macht op te treden voor het Zorgcentrum. Ik heb vernomen dat het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen  het Zorgcentrum Lemberge wil overdragen.'
Rimbaut : “ De principebeslissing  is inderdaad genomen om het complex over te dragen.”
Lammens :"Toch niet louter de gebouwen?"
Rimbaut : ‘Het openbaar belang moet blijven primeren.’
Segers: ‘Het consortium rond het UZ Gent zou geïnteresseerd zijn.’

De breuk van de schuttersgilde


zondag, 6 februari 2011

18 maart 1712 was een bijzondere dag voor het landelijke Serskamp. Op die dag kreeg het dorp een eigen schuttersgilde. Het uitverkoren wapen was de handboog. Het gilde werd opgedragen aan maar liefst drie patroonheiligen: het H. Kruis, de H. Antonius en de H. Sebastiaan. Dat had te maken met de complexe ontstaanscontext. De initiatiefnemer – misschien niet in de feiten maar zeker wel in naam – was namelijk een geestelijke: Guillielmus de Vos, de proost van het nabijgelegen Norbertinessenklooster van Tussenbeke, die tevens ook pastoor en grondheer van Serskamp was. Deze Guillielmus de Vos werd ook de eerste hoofdman van het gilde.
Klik op de foto's

De breuk is een ketting  van schildjes in zilver.  Op één van die schildjes staat de figuur van de vos, duidelijk verwijzend naar de schenker. Dat het een koppigaard  was , is op te maken door het feit dat deze vos naar links kijkt en niet naar rechts  zoals gebruikelijk was. U moet zich voorstellen dat deze breuk gedragen werd door de schutterskoning en gezien vanuit het standpunt van deze man kijkt de Vos naar links. Op het andere schildje kan je het H. Kruis zien en de tekst dat het ‘ gegund (gejont) werd door Frans Guillielmus de Vos, proost, pastoor en heer van Serskamp op 24 april 1712’
Over de naam ‘breuk’ en over de reglementen van de schutters komen we later in detail terug.
Verlaten bedrijfsgebouw wordt jeugd- en cultuurcentrum

vrijdag, 4 februari 2011       

De laatste gemeenteraad keurde het ontwerp goed. De raming van deze werken bedraagt € 874.525 en omvatten alle bouwwerken van ontmanteling over ruwbouw- en verbouwing tot afwerking.
Niet inbegrepen in de prijs zijn de technieken: elektriciteit, HVAC * en sanitair, die zullen in een latere fase worden aanbesteed.
De architect is Bruno Callaert uit Puurs.
*
Engelse afkorting voor Heating, Ventilation and AirconditioningDienst voor een dienst gaat de mist in

donderdag, 3 februari 2011


Lammens :"De sociale dienst van het OCMW heeft in het kader van het Europees jaar van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting beslist om mee te werken aan het project 'een dienst voor een dienst'.  Voor de uitwerking hiervan kreeg het OCMW 3000 euro subsidie. Dit project vertrekt van het idee dat iedereen kwaliteiten en competenties heeft en iets te bieden heeft of te vragen, arm zowel als rijk. Als we beide samenbrengen ontstaat een dienstenruil. Marcheert dat een beetje ? "
Beelaert: ‘Dat valt een feitelijk tegen. Er is heel weinig respons hoewel wij het project voldoende kenbaar hebben gemaakt.’
Lammens : "Het is een platte ramp. Er zijn 6 mensen ingeschreven, maar niemand biedt iets aan of vraagt iets. Op die manier zal de kloof tussen rijk en arm zeker niet verkleinen."

Geen ring rond Uitbergen

woensdag, 2 februari 2011

Op het gewestplan van Uitbergen is een strook gereserveerd voor een ‘ring’ rond Uitbergen. U zal het misschien niet geloven, maar dezebuffer Uitbergen bufferstrook voor een omleidingsweg moet weg, aldus het gemeentebestuur van Berlare.
In die optiek is een RUP in de maak die de bufferzone zal schrappen van de bestemmingsplannen.
'Zijn er voor u nadelige effecten door het verdwijnen van die strook' vraagt Berlare aan het Wichelse gemeentebestuur. Het antwoord. ‘We gaan mee met de redenering dat het zwaar verkeer in de Veerstraat niet past, maar dat een goed alternatief voor de ingevoerde tonnagebeperking moet worden gezocht,’ aldus het Wichels gemeentebestuur.
Heeft Wichelen de vraag niet goed begrepen ? Er zijn wel degelijk nadelige effecten, en geen klein beetje: als die omleidingsweg geschrapt wordt dan gaat alle verkeer definitief door Wichelen en Schellebelle. En het alternatief waarvan sprake, wordt dan gewoon geschrapt.

De redenering van Berlare is heel eenvoudig : "Nu we er in geslaagd zijn om met simpele borden - op Wichels grondgebied dan nog -  het zwaar verkeer te weren uit de kern van Uitbergen, hebben we geen omleidingsweg rond Uitbergen meer nodig, iedereen rijdt toch al rond via Wichelen of Schellebelle. Onze boeren en milieumensen zullen content zijn. In Wichelen hebben ze niet door dat die omleidingsweg nu definitief op hun grondgebied ligt," lacht Berlare.

Gemeentelijke website wacht op doorbraak


maandag, 1 februari 2011

Het technisch gedeelte is al meer dan een jaar klaar . Toen ik in december 2009 naar de stand van zaken vroeg, werd ik zoetjes afgescheept met het antwoord dat de administratie nog alles aan het invullen was.  ‘We hebben  ondertussen toch een site’ was het argument. Inderdaad, maar de huidige gemeentelijke site wordt wel beschouwd als één van de slechtste van het land, hij staat in de categorie van de ‘achterblijvers’.
Toen ik daar in oktober 2010 nog eens op terugkwam, werd 1 januari 2011 als startdatum gelanceerd.  ‘Er was nog iemand in opleiding‘, was toen het excuus.
De maand januari is nu gepasseerd, maar ik heb nog altijd geen nieuwe gemeentelijke website opgemerkt.  Het is dus nog wat wachten op het beloofde e-loket en de beelden van de webcamera.

Vallende gevelstenen in Serskamp

maandag, 31  januari 2011

De officier-dienstchef  van de brandweer  Willy De Clercq  - tevens preventieadviseur van de gemeente -  vraagt dringend de nodige stappen te laten ondernemen om te vermijden dat voetgangers op het trottoir voor het pand Anker 42 Serskamp ( ‘Fieleken’ ) getroffen worden door vallende geveltegels.  Het gemeentebestuur zal bij hoogdringendheid een bestek opmaken om het betrokken pand in zijn totaliteit te slopen, gezien de slechte globale staat ervan.


Basisschool de Belhamel  creëert groene musical die andere scholen kunnen 'lenen'

zondag, 30 januari 2011

Vanaf volgend schooljaar kunnen basisscholen gratis een “groene” musical rond natuurwaarden en  duurzaam afval- en energiegebruik ontlenen bij het Wereldcentrum van Gent. Het initiatief van deze musical gaat uit van basisschool De Belhamel van Schellebelle.
De leerlingen en leerkrachten hielpen mee aan de uitwerking van dit unieke project. De motor achter het project is Jo Van Der Fraenen.

De musical speelt zich af  in de wereld van de dieren en is een realisatie van een aantal partners binnen en buiten de theaterwereld. Zo stonden o.m. acteur en regisseur Johan Heldenbergh, Iann Music Productions, Kidscam, Karen en Celesta Knotsgekke Kunstprojecten  in voor de professionele uitwerking.

Alle partners staan hun rechten af aan het Wereldcentrum van Gent. Daar kunnen basisscholen en jeugdverenigingen vanaf september 2011 terecht voor het gratis ontlenen van dit musicalpakket. Hierin zitten zowel het script, de liedjes, de muziek, 4 animatiefilms, de videoprojecties, de decorstukken, de choreografieën, de schminkpatronen, de kledij voor 230 leerlingen en een didactisch pakket over afval- energieverbruik. 
Scholen die de musical ontlenen, engageren ze zich om een concreet project rond duurzaam afval- en energiebeheer uit te werken.


Geen  Vlaamse subsidies voor sporthal


zaterdag, 29 januari 2011

Beslissingen Vlaamse regering van vrijdag 28 januari 2011. In het kader van de inhaalbeweging in sportinfrastructuur voor de eenvoudige sporthallen beslist de Vlaamse Regering, na advies van de selectieadviescommissie, om de dossiers S52 Oostende en S59 Kapellen definitief te selecteren.
Vier andere dossiers (Maarkedal, Zedelgem, Lier en Wichelen), waarvan de stand van zaken nog steeds niet voldoet, worden definitief niet geselecteerd.
Een spijtige zaak, maar voorspelbaar. Als je geen grond bezit, wordt het wel heel moeilijk voor de minister om zoiets goed te keuren. Dit wil niet zeggen dat er geen sporthal  kan komen, maar het zal zeker stukken duurder zijn.  Men kan immers niet profiteren van de schaalvergroting  waardoor de bouw op zich goedkoper wordt en men kan evenmin profiteren van de beschikbaarheidsvergoeding  - een bijkomende  subsidie- en die bedraagt toch zo’n 64.000 euro.
De kans dat er deze legislatuur nog een sporthal komt, wordt steeds kleiner.


Prijzen kamers WZC Molenkouter en serviceflats Schuttershof stijgen


vrijdag, 28 januari 2011

Een kamer voor één persoon kost in Molenkouter vanaf 1 februari aanstaande  € 41,08 per dag, voor een tweepersoonskamer betaalt u 73,21 euro. Voor een serviceflat komt de prijs op 16,98 euro per dag
Een verhoging van de dagprijzen is volgens de meerderheid  gerechtvaardigd . Ze verwijzen hierbij naar de voortdurende stijging van de personeelskosten en de uitbatingskosten van het WZC Molenkouter en de serviceflats Schuttershof.
Deze verhoging werd goedgekeurd  met 5 ja-stemmen (Conny De Corte, Christoph Van de Wiele, Rosa Van den Abbeele, Wim Annaert, Conny Beelaert) tegen 4 onthoudingen (Marleen Trogh, Ginette De Troyer, Anne-Marie Van der Helst, Roger Bogaert).

Toen voorzitter Beelaert aan de leden van de oppositie vroeg waarom ze zich onthielden, wensten ze geen commentaar te geven.
Toch eigenaardig dat Luc Van Herreweghe achteraf zegt dat het een financieel verantwoorde aanpassing is waarbij zowel de gebruiker als de dienstverlener een schokeffect op termijn kan vermijden. De aanpassingen liggen in de lijn met de ons omringende verzorgingstehuizen, aldus de fractieleider. Als dat zo is, waarom keurden zijn collega's dit niet goed op de OCMW-raad ?


Prikklok in Sociaal Huis

donderdag, 27 januari 2011

Dolf Lammens : “U wenst voor de medewerkers gevestigd in het Sociaal Huis een prikkloksysteem aan te schaffen. Mag ik vragen wat dit als voordeel heeft ? Betekent dit dat u glijdende werkuren installeert ? Is er voor een kleine administratie dan niet het gevaar dat een dienst onbemand is?”
Conny Beelaert: ‘Het is niet de bedoeling om echt glijdende werkuren te installeren zoals in grote administraties, hoogstens een kwartier tot een halfuurtje. Trouwens het personeel is zelf vragende partij, en dit in tegenstelling tot het gemeentepersoneel. Vooral voor de sociaal assistenten is dit interessant ; ze kunnen hun gesprekken rustig afronden én worden betaald. Dit zal heel wat stress wegnemen .’

Site Maessen blijft voor beroering zorgen

woensdag, 26 januari 2011

Een  belangrijk aspect van de verkaveling zijn de afbraakwerken. De buurt is terecht bezorgd over de gang van zaken. Is de afbraak gebeurd zoals het hoort - er is immers asbest mee gemoeid . Heeft de firma de juiste vergunningen ? Wat is er gebeurd met het milieudossier, is dit echt verdwenen uit het gemeentehuis, zoals het Nieuwsblad schrijft?
In de stedenkundige vergunningsaanvraag voor de sloop van de gebouwen stak een bundeltje over de gevaarlijke stoffen. Dat bundeltje zit er nog; dat is dus niet verdwenen, maar onmiddelllijk beschikbaar op het gemeentehuis. En als ik juist geïnformeerd ben, zal de gemeente de afvoer van de gevaarlijke stoffen nauwgezet traceren.  Dat betekent dat ze zowel bij de vergunninghouder als bij de sloopfirma kopie van de attesten zal opvragen.
En, strikt genomen, is dit niet de taak van het gemeentebestuur.
Maar, als ze het goed doen, zeggen we het ook .


open VLD Burgerkrant : ” Facelift parking station Schellebelle”

dinsdag, 25 januari 2011

“Burgemeester Taylor zorgt voor doorbraak in een dossier dat al jaren aansleept in Schellebelle,” zo kopte de burgerkrant vorige week.
Wat er staat, is juist; alleen vergeet de redactie er bij te zeggen dat het de open VLD zélf was -  als onderdeel van SAMEN -  die het dossier jarenlang heeft laten aanslepen.  
Zo zal de burgemeester of één van zijn collega’s in de toekomst nog voor veel doorbraken kunnen zorgen. Ik wil alvast een paar suggesties doen: de gemeentelijke kinderopvang, de klaslokalen in Wichelen, de Fit-O-meter, het interwijkenspel, de fietspaden langs de spoorweg, de sporthal, de bib in Serskamp, de promenade, de Bogaert, de trage wegen, de openbare toiletten en dan vergeet ik er nog een paar.
Altijd opletten met wat u leest in partijblaadjes.


Herinrichting sociale dienst in Sociaal Huis


maandag, 24 januari 2011

Dolf Lammens : “U voorziet in het OCMW budget 2011 een bedrag van 25.000 voor de inrichting van de sociale dienst, wat bedoelt u daar juist  mee ?”
Conny Beelaert : ‘Er is een enorme toename van de sociale dossiers en een uitbreiding van de ouderenzorg. We vinden het noodzakelijk om een onthaalbalie op de gang te installeren om zo de afspraken met de sociale assistenten te coördineren en reeds op voorhand wat administratie te verrichten.’
Om het steeds grotere aantal dossiers te behandelen is ook steeds meer personeel nodig. Op de  OCMW raad van morgen staat de aanstelling van drie maatschappelijke assistenten geagendeerd.

Wist u dit ?  - Tot het bittere eind (gaan)

zondag, 23 januari 2011

Tot en met het allerlaatste moeilijke moment.
Het uiteinde van een touw, of de laatste schalm van een ketting, heet bitterend. Oorspronkelijk werd het versleten uiteinde bedoeld. Wanneer in vroeger tijden in diep water een ankerlijn geheel uitgevierd was tot het bitterend, was het een hels karwei om het anker te hieuwen. Men stond met 12 of meer man uren lang aan de kaapstaander

Gildebreuk Sint-Sebastiaansgilde Serskamp  wordt officiëel aan de gemeente geschonken


zaterdag, 22 januari 2011

Vandaag wordt de gildebreuk van de Sebastiaangilde van Serskamp plechtig overhandigd aan de gemeente door de familie Leeman.
De zilveren breuk die ooit geschonken werd door proost en pastoor (!) De Vos, is nog in heel goede staat, net als de vlag van de schuttersgilde.
De academische zitting in het Sociaal Huis  start om 17u. Er worden toespraken gehouden door  professor Anne-Laure Van Bruaene (UGent – Geschiedenis), gedeputeerde Jozef Dauwe, DF Serskamp-voorzitter Hugo De Sutter en het gemeentebestuur.
De Sint-Sebastiaansgilde van Wichelen zal  als eerbetoon enkele pijlen afschieten.


Wimmen op de gemeenteraad

vrijdag, 21 januari 2011

Het budget van de interlokale vereniging ‘de Leesdijk’ werd goedgekeurd. Er ontstond enige hilariteit naar aanleiding van een vraag naar verduidelijking.
Dolf Lammens : “Ik zie hier een uitgave van 4.000 euro voor opleiding voor ‘wimmen’. Waarover gaat dit?”  Niemand kon er op antwoorden. Allerlei gissingen deden de ronde. Iemand dacht dat het ‘wippen’ kon zijn of een letterwoord voor Weekend Interlokale Mandatarissen. De vraag werd gesteld of het mogelijks om praktische proeven ging, of was er een relatie met een andere uitgave de ’boekbaby’s’?
Uiteindelijk was het allemaal heel wat onschuldiger.
WIM is een letterwoord dat staat voor Wandelende Informatie Medewerker, het Nederlandse equivalent voor wat in de Angelsaksische landen een Floorwalker genoemd wordt. Het is een opleiding waarbij de bibliotheekmedewerkers aangeleerd wordt om te anticiperen op de noden van bibliotheekgebruikers en zo de dienstbaarheid te verhogen. De lesgevers gaan dan ook vooral in op communicatietechnieken naar het publiek toe en opzoekingwerk, o.a. gebruik makend van de nieuwe media. Het betreft een 4-daagse cursus, op maat gemaakt voor onze regio. Bedoeling is dat alle medewerkers van de 9 bibliotheken deze cursus volgen. Van onze bibliotheek volgden vorig jaar 2 mensen de cursus. Ook dit jaar zullen 2 medewerkers deelnemen.
Maar het was eens te meer duidelijk dat de meerderheid haar dossiers te weinig voorbereidt.
Aankoop 10 hoog-laagbedden voor rusthuis Molenkouter


donderdag, 20 januari 2011

Gespreid over een aantal jaren gaat het OCMW alle bedden van de bewoners uitrusten met een hoog-laagsysteem. Een hoog-laagbed bevordert het comfort van de bewoner en is een belangrijk hulpmiddel in het verzorgingsproces omdat het rugsparend is voor de verzorgenden.  De aanschaf van 10 zulke bedden wordt geraamd op 6.000 euro.
Verslag gemeenteraad


woensdag, 19 januari 2011

Vanavond is er gemeenteraad. Het verslag van de vorige raad kan u hier nalezen. U verneemt dat er geen openbare toiletten komen, dat de bouw van de bibliotheek in Serskamp is uitgesteld net als de bouw van een schoollokaal in Wichelen; hoe hoog de politiedotatie is; dat er discussie was rond de belasting op water; dat de zorgpremie is verlaagd maar dat er meer mensen moeten kunnen van genieten.
En bijna werd er gestemd dat het in de winter niet meer mag sneeuwen en dit om alle ongemakken te vermijden.
Prijzen ambulancedienst geïndexeerd

dinsdag, 18 januari 2011

Vanaf 1 januari 2011 zijn de bedragen voor het vervoer per ziekenwagen aangepast aan het indexcijfer 160,47 (juni 2010). Het forfaitair bedrag voor de eerste 10 km wordt € 57,07; vanaf de 11de km tot en met de 20ste km wordt  het € 5,70 per km en  voor de prestaties vanaf de 21ste km wordt  het € 4,36 per km.  Het bedrag per paar elektroden gebruikt bij een AED komt op  € 54,17.
Melden of vergunning vragen ?

maandag, 17 januari 2011

De meldingsplicht is de nieuwigheid in de regelgeving over bouwen en verbouwen. Ze houdt in dat voor een aantal werkzaamheden voortaan geen vergunning meer aangevraagd moet worden. Het volstaat om ze te melden bij de gemeente.
Het gaat bv. om: de bouw van een veranda of garage vast aan het huis, met een maximum van 40 m2 per perceel; het openbreken van een gevel voor het plaatsen van een raam; interne verbouwing, die gepaard gaat met stabiliteitswerk.
In sommige gemeenten houdt men sterk vast aan vergunningen. Wichelen wenst niet katholieker te zijn dan de paus.
De gemeente is niet zinnens om strenger op te treden dan de gewestelijke regelgeving. Er zal wel een ontvangstbewijs worden opgestuurd bij indiening van een melding, met de mededeling dat het om een melding gaat en geen vergunning.
De vergunningsplicht blijft bv. wél van kracht bij: het opdelen van een huis in appartementen of studio's - behalve dan bij zorgwonen; stabiliteitswerk aan voorgevels; en als er een conflict is met andere regels, zoals verkavelingsvoorschriften of lokale plannen. (bv BPA)

Voor de volledige info, informeer bij het gemeentebestuur of Vlaamse regering.


 

Gescheiden glasophaling

zondag, 16 januari 2011

Hol glas ( flessen en bokalen ) wordt ingezameld op het containerpark of in de glascontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente en  mag dus niet worden meegegeven met het huisvuil. Hol glas dat naar de glascontainer gebracht wordt, dient, afhankelijk van de kleur, in de daartoe voorziene glascontainers te worden gedeponeerd.
Zo staat het in het gemeentelijk politiereglement.

Toen een lezer me meldde dat hij de indruk had dat bij de ophaling alles samen in de vrachtwagen terecht kwam, heb ik wat navraag gedaan.

“De volle container wordt opgenomen met 3 haken. De middelste dient voor het opheffen tot boven de vrachtwagen. De linkse en rechtse haak wordt bediend door een hydraulische cilinder, vanaf de kraan en openen elk afzonderlijk de helft van de glasbol boven de camion. De camion heeft een gescheiden deel voor wit en gekleurd. Zo gaat het gesorteerd naar de recyclagefabriek,” aldus Willy Van Loey van Verko
.
Brandweer koopt lichtkrant

zaterdag, 15 januari 2011

De Vriendenkring  van de brandweer  heeft een lichtkrant  aangekocht om in de garage van de brandweerkazerne te hangen. Bij alarmering worden de aard van de opdracht en de locatie van het gebeuren  aangegeven, evenals belangrijke dienstmededelingen zoals afgesloten overwegen. Ook info over de buitentemperatuur, de windkracht en de windrichting kunnen worden vermeld.
De kostprijs van de levering en installatie van de lichtkrant bedraagt € 3 352.
Dure drugsmedewerker blijft

vrijdag, 14 januari 2011

Lammens : "U hebt  15.000 euro  ingeschreven  in de begroting voor die preventiemedewerker drugs, terwijl u net als Laarne geen enkele betrokkenheid voelt en Laarne voorstelt om uit te stappen."
Beelaert: 'Daar waren heel wat communicatieproblemen, maar we geven ze nog even het voordeel van de twijfel.'

De schepen van sociale zaken – OCMW-voorzitter heeft  een gesprek gehad met de bevoegde Wetterse schepen voor preventiewerking. Er is afgesproken dat het beheerscomité van de interlokale vereniging preventiewerking zal vergaderen op dinsdag 18 januari .

DDS  en gemeente werken samen aan goedkope energieleningen

donderdag, 13 januari 2011

Anneleen Rimbaut : ‘De intercommunale DDS werd aangeduid als lokale entiteit - zeg maar gangmaker - in het kader van het ter beschikking stellen van goedkope leningen via het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost. De samenwerkingsovereenkomst met DDS ligt nu voor ter stemming.’
Dolf Lammens : ’Ik vind dit een goede overeenkomst. Ik heb toch nog een aantal vraagjes: Kan iedere particulier een bedrag lenen, laten we zeggen van superrijke burger tot notoire wanbetaler ?’
Rimbaut : “Dat is alleen voor de doelgroep van de meest behoeftigen.”
Lammens : "Waar staat dat ? Ik lees in art 1 : Het doel is om tussenbeide te komen in de financiering van structurele energiebesparende maatregelen in privéwoningen die dienen als hoofdverblijfplaats en gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente. Met bijzondere aandacht richt dit project zich naar de doelgroep van de meestbehoeftigen (…). Dit sluit volgens mij niemand uit. Het is niet omdat U speciale aandacht hebt voor een bepaalde groep dat de rest is uitgesloten."
Lammens : "Wat is de voorgestelde rentevoet, of wordt dat beslist in de op te richten beleidsgroep ? Waarom beslist de gemeenteraad daar niet zelf over? Dit is nogal eigenaardig : we beslissen nu over leningen, alleen over de intrestvoet weet u niets te vertellen. Raar. Wij gaan een afgevaardigde sturen naar die beleidsgroep zonder dat we die afgevaardigde een mandaat meegeven, terwijl daar alle modaliteiten van de leningen zullen beslist worden. Heel raar."


Ook oppositie keurt belastingverhoging goed

woensdag, 12 januari 2011

Ofwel kent de meerderheid  haar dossiers niet en is het allemaal maar wat  nattevingerwerk op de gemeenteraad ofwel verspreidt de meerderheid er leugens. Toen het ging om de gemeentelijke saneringsbijdrage voor 2011 werd vorige maand duidelijk gesteld dat deze ongewijzigd bleef op 1,2208 €/m³. Maar als we gaan kijken op de website van de watermaatschappij dan zien we in een voetnoot dat de bijdrage voor Wichelen opgetrokken is tot 1,2555 €/m³.
Wat nu ? Gaat de gemeente de watermaatschappij verwittigen dat in onze gemeente de oude tarieven van kracht blijven? Of gaat ze doen of haar neus bloedt en de burgers laten betalen?

Het voorstel werd door meerderheid en ook oppositie ( min één ) goedgekeurd : 20 ja stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël Praet, Martine De Wilde, Albert Van Malderen, Yvan De Coninck, Conny Beelaert, Luc Van Herreweghe, Lydie Van den Abbeele, Steven De Vos, Luc Van Leuven, Bart Segers, Lien Van Driessche, Julienne Gezels, Dirk Eekhaut, Karel Vander Mijnsbrugge, Dietlinde Bombeke, Anneleen Rimbaut, Arnold Stroobant en Ann Van Wesemael) bij 1 onthouding (Dolf Lammens).

Wenst u een verhelderende blik op de tarieven die voor Wichelen van toepassing zijn?
Klik op http://www.tmvw.be/tarieven.html , kies de gemeente en daar ziet u in een voetnoot:
Sinds 1 januari 2005 wordt een saneringsbijdrage aangerekend via de waterprijs. De bovengemeentelijke saneringsbijdrage bedraagt 0,8720 €/m³ tot 31 december 2010 en is sinds 1 januari 2011 vastgelegd op 0,8968 €/m³. De gemeentelijke saneringsbijdrage bedraagt 1,2208 €/m³ tot 31 december 2010 en is sinds 1 januari 2011 op 1,2555 €/m³ gebracht.
Privé - Ouderenvoorzieningen in Serskamp

dinsdag, 11 januari 2011

De vzw Torkenshof heeft zijn dossier aangepast met het oog op een principiële goedkeuring van hun aanvraag tot  woon- en zorgcentrum . Het geheel wordt  verplaatst van de Wanzelestraat in de Bruinbeke naar de Anker in Serskamp. Het  gemeentebestuur gaat akkoord met de uitbating door vzw Torkenshof op de locatie Anker 15 en 15A van 52 woongelegenheden woonzorgcentrum, van 8 woongelegenheden kortverblijf , van 15 verblijfseenheden dagverzorgingscentrum en van 8 wooneenheden serviceflatgebouw in de eerste fase en 30 wooneenheden serviceflatgebouw in de tweede fase. Dat alles onder voorwaarde van goedkeuring van de stedenbouwkundige plans door Ruimte en Erfgoed. Bij mijn weten zijn er op korte termijn ( voor 2012 ) geen woongelegenheden voor een rusthuis voorzien in het Gemeentelijk Structuurplan, maar het zou erg moeten lukken dat alles in kannen en kruiken is voor die tijd.

Stedenbouwkundige vergunning  voor Jeugd- en cultuurcentrum is binnen

maandag, 10 januari 2011

De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar  heeft de stedenbouwkundige vergunning verleend  voor het verbouwen en uitbreiden van een verlaten bedrijfgebouw tot Jeugd- en Cultuurcentrum met jeugdlokalen  op Anker Serskamp,
Er was één bezwaarschrift ingediend door het actiecomité. De bezwaren daarin over parkeerproblemen, geluidshinder, fuiven, vandalisme en minder  natuur, werden als ongegrond beschouwd  en weerlegd. Andere bezwaren werden afgedaan als niet terzake, met name de vragen rond vermindering van waarde van de eigendommen en de milieutechnische vragen rond de  oude transformator. Deze bezwaren hebben  geen bouwkundig aspect, aldus de stedenbouwkundige ambtenaar  .

Parkeerproblemen
Het comité had gesteld dat de aanpalende wijken  zouden te maken krijgen met parkeerproblemen . Waarop de stedenbouwkundige ambtenaar antwoordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op het terrein en dat deze parking ook ten voordele is van de buurt.  Deze redenering lijkt me weinig realistisch, als blijkt dat één aspect uit de vergunning gesloten werd, de 10 parkeerplaatsen in het parkgebied werden niet vergund. Van de 17 parkeerplaatsen vallen er dan wel al 10 weg. Dat is meer dan de helft.

De meerderheid had het erg moeilijk met deze beslissing. Begrijpelijk.

Renovatiepremies

zondag,  9 januari 2011

Volgens Wonen-Vlaanderen werd op onze gemeente een bedrag van € 68 150 aan renovatiepremies
en  € 11 500 aan verbeterings- en aanpassingspremies uitbetaald tijdens het derde kwartaal van 2010.


Subsidie Kleine Landschapselementen


zaterdag, 8 januari 2011

De gemeente Wichelen subsidieert tot nu toe enkel het knotten van knotwilgen. Op de gemeente bestaan echter nog heel wat kleine landschapselementen (KLE’s) zoals bomenrijen, bosjes, poelen, houtkanten die jammer genoeg in steeds sneller tempo verdwijnen. Het is daarom aangewezen om de aanleg en het onderhoud van KLE’s te ondersteunen om het verlies aan biodiversiteit en landschappelijke waarde tegen te gaan.
Een paar vb van nieuwe toelagen :
Aanplant.  houtkant: 0,25 per plant; solitaire boom : 7,50 ; knotboom: 2,50 bebossing : 15 euro per hectare.
Snoei.  Haag: 0,50;  knotboom: 6,25;  bos: 8 euro per are.
Poel: 2,50 euro per m2
Trage weg: 0,16 euro per m2

Gemeentelijke saneringsbijdrage 2011 omhoog of niet ?

vrijdag,  7 januari 2011

De gemeenteraad besliste om de gemeentelijke saneringsbijdrage (voor drinkwaterklanten) en de gemeentelijke saneringsvergoeding (voor eigen waterwinners) te laten innen door TMVW-AquaRio . En dit volgens het intercommunaal voorstel, met name een berekening op basis van de bovengemeentelijke bijdrage en de vermenigvuldigingscoëfficiënt zoals op Vlaams niveau bepaald.

Ter info. Vorig jaar was de berekening: bovengemeentelijke bijdrage 0,8720 €/m³  X  coëfficiënt 1,4 =  1,2208 €/m³ .

Dolf Lammens :"Er wordt ons gevraagd om een saneringsbijdrage goed te keuren, alleen staat nergens het prijskaartje. Mijn vraag : Wat is de bijdrage per m3 ?"
Martine De Wilde : ‘Er wordt dezelfde prijs gehanteerd als vorig jaar, we zitten immers aan de maximumbijdrage. De prijs is 1,2208 €/m³ .’
Kenneth Taylor: ‘ Dat is juist, we zijn in 3 stappen geëvolueerd naar de maximumbijdrage, en die stap is in 2010 gezet, er kan dus geen verhoging meer toegepast worden.’
Lammens: "De berekeningswijze is dezelfde maar niet noodzakelijk de uitkomst. De twee te vermenigvuldigen cijfers moeten nog op Vlaams niveau bepaald worden en dit gebeurt pas op het einde van deze maand (december red.). U gaat hier over een bijdrage stemmen zonder dat u de bijdrage kent. En dat de prijs gelijk blijft aan 1,2208 euro per m3, daar geloof ik niets van."

Als mijn berekeningen juist zijn dan zal de gemeentelijke bijdrage opgetrokken worden van 1,2208 €/m³ naar 1,2555€/m³. Maar volgens de uitleg die ik kreeg op de gemeenteraad zal de gemeente vasthouden aan de 1,2208 €/m³ van vorig jaar. Dat kan natuurlijk. Maar, eerlijk gezegd, ik geloof er niets van. Enfin, iedereen zal het kunnen nakijken op zijn eerstvolgende factuur.
De meerderheid weet blijkbaar niet goed wat de watermaatschappij bedoelt met maximumbijdrage; dit wil zeggen dat de gemeente niet méér mag vragen dan wat de Vlaamse regering voorstelt, minder vragen mag wél. Hetgeen de Vlaamse regering voorstelt kan uiteraard wel hoger zijn dan het jaar voordien, volgens mij wordt het voorstel dus 1,2555 €/m³ tegenover 1,2208 €/m³ vorig jaar.
Slopen en bouwen van jeugdlokalen gemeentedomein op schema

donderdag, 6 januari 2011
 
Het dossier is nogal ingewikkeld omdat er een consensus moet zijn tussen 4 partijen; de gemeente, de Schutters, de KLJ en de VKSJ. De afbraak en de nieuwbouw staan mekaar niet in de weg, de locatie verschilt immers een een 50-tal meters.
De gemeenteraad keurde  dan ook de ontwerpplans van de ontwerper WARRP  goed voor de opdracht “Slopen en bouwen van jeugdlokalen gemeentedomein ”, met het oog op de stedenbouwkundige aanvraag.  De raming bedraagt € 397.897,43 incl. btw.
De ontwerper krijgt hierna opdracht het definitief ontwerp op te maken.

“Lumumba, de Stem der Stemlozen”


woensdag, 5 januari 2011

Onze dorpsgenoot en bekende Radio 1-stem Roger De Knijf heeft n.a.v. de 50-jarige onafhankelijkheid van Congo een monoloog geschreven over de geschiedenis van Congo onder de titel “Lumumba, de stem der stemlozen”.
Op 17 januari 2011 is het precies 50 jaar geleden dat Patrice Lumumba werd vermoord. Naar aanleiding van deze verjaardag leggen de zonen van Lumumba in januari klacht neer tegen de Belgen die betrokken waren bij de moord.
Lumumba was de eerste premier van Congo (1960) die door een samenloop van omstandigheden onverwachts aan de macht kwam, ondanks de tegenkanting van de Belgische regering en de Kerk. Zijn nationalistische ideeën die haaks stonden op de economische belangen van het Westen, maakten hem tot slachtoffer van de ontvoogding die zijn land doormaakte na 80 jaar kolonisatie. Was hij een provocateur, een antichrist, een machtswellusteling, een satan, een communist? Waarom werd hij vermoord? Welke rol heeft België daarin gespeeld?

Roger De Knijf  brengt deze monoloog  op verschillende plaatsen in Vlaanderen  en uiteraard ook in Wichelen. De opbrengst van deze voorstelling (inkomgeld) gaat naar de 11.11.11-actie. De voorstelling vindt plaats op vrijdag 4 februari 2011 om 20u in het Sociaal Huis
Inkom : 10 euro
Reservatie gewenst : piet.vanschuylenbergh@skynet.be, 0479/99 27 23).

Ondergronds brengen kopernetten niet op schema


dinsdag, 4 januari 2011

Het ondergronds brengen van de elektriciteitsleidingen - niet-gebundelde kopernetten in woongebied - in onze gemeente
wordt als volgt over de komende vijf jaar verdeeld : 2010 : Statiestraat, Oud Dorp, Dreefstraat en Brugstraat; 2011 : Stationsstraat, Bellekouterlaan, Hekkergemstraat, Trompstraat en Dendermondsesteenweg ; 2012 : Wetterensteenweg, Doornstraat en Konkelstraat; 2013 : Margote, Kerkbaan, Bogaert en Mosstraat; 2014 : Bruinbekestraat.

Lammens :’U voorziet voor 5 jaar telkens 45.000 euro voor het ondergronds brengen van het kopernet. Dit project zou in 2010 starten, bij mijn weten is daar nog niets gebeurd, weet u waarom ?’
Taylor : 'Ik denk dat Eandis iets te ambitieus is geweest.'
Vermindering saneringsbijdrage bij verborgen waterlekken

maandag, 3 januari 2011

Dietlinde Bombeke : ‘Ik stel  voor om de gemeentelijke saneringspremie aan te passen wanneer er waterverlies is ten gevolge van een verborgen lek  aan de particuliere waterleiding.’
De saneringspremie is een belasting die betaald wordt om het ‘gebruikte’ drinkwater te saneren. Bij waterlek is dat uiteraard niet gebruikt en ook niet gesaneerd. Vandaar het voorstel.
Dolf Lammens: ‘Dit is een goed voorstel, maar feitelijk overbodig. TMVW  ( de drinkwatermaatschappij ) komt immers reeds jaren tussen bij zogenaamde verborgen lekken, het heeft daarvoor een  Solidariteitsfonds. Hierbij wordt uitgegaan van de m³-prijs. Aangezien de eenheidsprijs de drie componenten bevat (drinkwaterlevering, gemeentelijke saneringsbijdrage en bovengemeentelijke saneringsbijdrage) betekent dit dat de korting wordt toegepast op alle drie, dus ook op de gemeentelijke saneringsbijdrage.’

We wensen u een gezond, gelukkig en succesvol 2011
We danken u graag voor uw bezoek op deze site in 2010

Wichelen dreigt ermee omleidingsweg Steenakker af te sluiten


vrijdag,31 december 2010

Zolang de Paepestraat geen asfaltverharding heeft, passeert er geweldig veel verkeer langs het omleidingstraject via Steenakker – Lange Haagstraat –Krijgelstraat – Wanzelestraat en Billegem. Maar daar komt weldra een extra belasting bij voor de gemeente en met name voor de Bogaert : van zodra de werken in Gijzegem starten zal het verkeer van Aalst naar Dendermonde omgeleid worden via Wichelen. Deze werken zouden aanvangen op 24 januari 2011.
Als die niet via de Paepestraat kunnen, zullen die allemaal via de Bogaert naar Schoonaarde rijden. Maar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is niet haastig om asfalt te gieten in de Paepestraat. Ze denken natuurlijk aan de kwaliteit van hun asfalt en aan de mogelijke toekomstige kosten als gevolg van slechte aanleg ( beneden de 6 graden ). De gemeente voelt zich een beetje gegijzeld door de werken op de verschillende gewestwegen want daardoor worden de gemeentewegen extra belast en daarom dreigt Wichelen ermee om de omleidingsweg Steenakker af te sluiten en enkel plaatselijk verkeer toe te laten als er niet vlug een bovenste slijtlaag wordt aangebracht.
Het zou hen beloofd zijn: weer of geen weer.
We zijn benieuwd wanneer Aswebo in actie zal schieten.

SVK op de korrel


donderdag, 30 december

Op dit moment heeft het sociaal verhuurkantoor Laarne – Wetteren – Wichelen ( SVK ) 65 woningen in beheer. Het streeft ernaar om eind volgend jaar aan een totaal van  70 woningen te komen. Dat gedeelte van het patrimonium dat niet langer conform is, zal worden afgestoten.
In Wichelen zijn er 14 woningen in  beheer waarvan 9 woningen bewoond  door huurders afkomstig uit Wichelen, 3 Wichelaars wonen in een SVK-woning te  Wetteren. Op dit moment zijn ze in onderhandeling voor 2 nieuwe woningen in Wichelen.

Dolf Lammens :'Ik vind dat we sommige interlokale verenigingen in vraag mogen stellen. Interlokale verenigingen zoals het Sociaal Verhuurkantoor en Woonplus komen alleen maar in beeld als ze geld vragen respectievelijk 18.592 euro en 15.000 euro.  Van SVK hoor ik dat er bestuurlijke en financiële problemen zijn, dat het feitelijk te klein is om te overleven maar dat men  intussen al een woning heeft moeten verkopen omwille van liquiditeitsproblemen. Verder blijkt er ook weinig engagement van het bestuur -zeg maar de (Wichelse) politiekers - vaak kan er niet rechtsgeldig vergaderd worden omwille van te weinig aanwezigheden.Toch blijven we ieder jaar maar betalen.'
Kenneth Taylor : ‘Wij hebben ze verplicht om die woning te verkopen zodat ze schuldenvrij  zouden zijn. Een verhuurkantoor moet over geen eigen woning beschikken.’

Wichelen, Dorp van de Ronde in 2015 ?


woensdag, 29 december 2010

Zwalm is gekozen als Dorp van de Ronde in 2011 . Wichelen wil zich kandidaat stellen voor 2015 en dit rond de figuur van Sylvain Grysolle. Raadslid Steven De Vos lanceerde dit idee in april 2007. Wat zijn zijn argumenten ?
In 2015 is het 100 jaar na de geboorte van Sylvain Grysolle (1915), 30 jaar na zijn dood (1985) en 70 jaar na zijn overwinning in de Ronde Van Vlaanderen (1945).
2015 is een oneven jaar. Dat zou in het voordeel van Wichelen kunnen zijn.
Het valt immers op dat tijdens de even jaren de naam wordt toegekend aan een West-Vlaamse gemeente en in de oneven jaren aan een Oost-Vlaamse gemeente. Dat dit kan bewijst Wetteren dat in 2009 de Ronde zag passeren dankzij de figuur van Achiel Buysse.

Mensen met originele ideeën voor de kandidaatstelling tot 'Dorp van de Ronde' kunnen contact opnemen met de sportdienst in het Sociaal Huis (052/43.24.10 of sportdienst@wichelen.be ).

Brandweerlieden, stagiairs en officier-geneesheer

woensdag, 29 december 2010

De stagiair-brandweerlieden Miguel Van Wesepoel en Bjorn Dierickx voldoen aan alle voorwaarden om per 1 januari 2011 effectief in dienst genomen te worden als brandweerman. Zij hebben het vereiste brevet behaald en een gunstig stageverslag verkregen.
Eind 2007 heeft de officier-geneesheer van de Vrijwillige Brandweerdienst, dr. Hubert Bulté, de leeftijdsgrens bereikt. Sedertdien is reeds driemaal zijn aanstelling voor telkens één jaar verlengd. Omdat zich nog steeds niemand heeft aangemeld voor zijn vervanging, wordt hij opnieuw als waarnemend luitenant-geneesheer voor de duur van één jaar aangesteld.
Mieke Drapier is toegelaten tot de stage als ambulancier; Michiel Derde, Sam De Sutter en Martin Heyndrickx zijn toegelaten tot de stage als brandweerman bij de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst .
Proficiat.

Regionaal Forum Lokale Werkgelegenheid Waas & Dender

dinsdag,  28 december 2010

De huidige Fora Lokale Werkgelegenheid worden geïntegreerd in één overkoepelend regionaal Forum Lokale Werkgelegenheid ter uitvoering van het goedgekeurde Streekpact RESOC-SERR Waas en Dender .
Dolf Lammens: “Wat is de bedoeling? We hebben al het RESOC en de SERR : het regionaal economisch en sociaal overlegorgaan en de socio-economische raad van de regio. Wat heeft de werkzoekende eraan als een nieuwe koepel wordt opgericht terwijl tegelijkertijd het plaatselijke werkwinkelpunt in Serskamp wordt opgedoekt ?”
Van Malderen : ‘Het zijn de lokale werkwinkels die vragende partij zijn.’
Lammens : U bent onze vertegenwoordiger in dat Forum, wil u zo goed zijn om na de eerste vergadering hier op de gemeenteraad een kort verslag te brengen van de werking van dat Forum, we zullen dan onmiddellijk zien of het zinvol is. ’
Hetzelfde geldt uiteraard ook voor zijn plaatsvervanger OCMW-raadslid Christoph Van de Wiele .
Gewijzigd meerjarenplan  kerkfabriek "Sint-Jans-Onthoofding" Schellebelle is onwettelijk


maandag, 27 december 2010

Op vraag van de gemeenteraad heeft de kerkfabriek Sint-Jans-Onthoofding Schellebelle in zitting van 10 november 2010 haar meerjarenplan 2008 – 2013 gewijzigd.Toch is het nog niet helemaal wat het moet zijn. Integendeel.
Dolf Lammens : 'Voor 2011 berekent de kerkfabriek dat er een exploitatietekort zal zijn van meer dan 6.000 euro. Anderzijds stelt ze dat geen gemeentelijke toelage wenst. Onbegrijpelijk.'
Danny Praet : “Ik heb dat ook gelezen. Ze maakt gebruik van het geld dat u nog voorzien hebt.’
Lammens :” U bedoelt dat voorschot van de subsidie op de binnenrestauratie ?”
Praet : ‘Inderdaad.’
Lammens : 'Vroeger kon geld van de investeringen gebruikt worden om facturen uit de exploitatie te betalen. Schellebelle maakte daar veelvuldig gebruik van en had dan ook nooit nood aan subsidies op de gewone dienst, de ingediende begrotingen sloten steeds en de redenering was dat bij tekorten  de buitengewone subsidie kon worden gebruikt. Maar sinds 2008 is dat verboden: er is nu een strikte scheiding tussen investering en exploitatie, met andere woorden wat u hier doet is onwettelijk.'
Praet : ’ Ik kan toch moeilijk zijn handje vasthouden ? En het bisdom heeft het goedgekeurd’
Lammens : ‘Als ze geld ontvangen, is voor het bisdom alles goed; de gemeente is nu toezichthoudende overheid en niet het bisdom. En blijkbaar gelooft u er ook niets van want als de kerkfabriek 0 euro toelage vraagt, waarom schrijft u dan toch 4.041 euro in de begroting?’
Steven De Vos : "Dit is een onbegrijpelijk document. Feitelijk zou iedereen moeten tegenstemmen.  Het ene jaar bv. voorziet de voorzitter geld voor de verzekering en het andere niet. Blijkbaar moet de kerk in 2012 niet meer verzekerd zijn."

Olie op het vuur  of olie op de golven?

zondag, 26 december 2010

De gemoederen ophitsen of kalmeren .
Als men een sloep moest strijken bij zware storm, gooide men letterlijk vaten olie op de golven zodat het water glad en enigszins een elastisch oppervlak kreeg, zodat de wind er geen vat op kreeg.
Olie op het water voorkomt niet dat er grote golven komen, maar gaat de vorming van windgolfjes (kleine ribbeltjes) tegen. De wind krijgt zo minder vat op het water en de grote golven zullen daardoor minder snel breken. Het zijn juist deze brekers die zo gevaarlijk zijn voor schepen.
Het effect dat olie op de golven hen tot bedaren brengt, werd al in de eerste eeuw na Christus door Plinius de Oude en Plutarchus beschreven, en staat tegenwoordig bekend als het Gibbs-Marangoni effect.
Deze uitdrukking wordt nogal eens verward met olie op het vuur gieten, wat net het omgekeerde betekent.


Gemeentelijke mantelzorgpremie,  minder premie voor meer mensen

zaterdag, 25 december 2010

De gemeenteraad stemde een nieuw reglement voor de mantelzorgpremie. Vanaf 1 januari 2011 kunnen ook samenwonenden, buren of andere mensen die zich inzetten voor een zorgbehoevende inwoner van onze gemeente een financieel steuntje in de rug  krijgen. Om het gemeentebudget niet buitenmatig te belasten, wordt  de subsidie  aangepast tot €  25 per maand of maximaal € 300 per jaar per zorgbehoevende ipv de vroegere 600 die in vergelijking met andere gemeenten  buiten proportie lag.
Lammens :'Wie krijgt die premie de zorgbehoevende of de mantelzorger zelf ?'
Beelaert : ‘Het is de zorgbehoevende die de premie krijgt en er voor zorgt dat de mantelzorger betaald wordt.’


We wensen u een zalige hoogdag


Interlokale vereniging Woonplus is praatbarak

vrijdag, 24 december 2010

De interlokale vereniging Woonplus geraakte moeilijk van start. Door gebrek aan een coördinator, was de uitleg . Maar nu er wel iemand gevonden is, gaat men spijtig genoeg de kant uit van veel babbelen, vergaderen en verslagen maken, maar blijkt er op het terrein weinig te gebeuren.
Dolf Lammens : ‘Woonplus is een praatbarak waar men veel tijd en veel geld steekt in het voorbereiden van een paar gespreksavonden die als een succes beschouwd worden als er 20 man komt opdagen. Of ze kopen bv 100 CO-melders,  geven er op die avonden 15 van weg en dan nog eens 24 via de prijsvraag in het Krantje en blijven er dan met 61 zitten en dan vraagt men dat iedereen eens zou  uitkijken wat ze er nog kunnen mee doen. Kostprijs van dit grapje 6.200 euro . Om dergelijke activiteiten te ontplooien heb je geen interlokale vereniging nodig, dit is ook heel ver van de helicoptervisie die ons beloofd is, dit is meer een duikboot bij nacht. En de 4 Wichelse politieke vertegenwoordigers vallen vooral op door hun afwezigheid.’
Taylor : ‘Woonplus heeft wel een inhaalbeweging gemaakt op het vlak van leegstand.’
Lammens :  ‘Daarvoor heb je geen interlokale vereniging nodig en de artikels van hun krantje kunnen gemakkelijk in het gemeentelijk infoblad.’
WZC Molenkouter schakelt toch niet over op aardgas


donderdag, 23 december 2010

Het OCMW komt terug op haar principebeslissing om over te schakelen op gas. Eandis voerde in WZC Molenkouter een  energiescan uit.  Hieruit blijkt dat er verscheidene ingrepen kunnen gebeuren om het energieverbruik in te dijken. Op korte termijn zijn volgende acties rendabel:  isoleren van kranen, flenzen en pomphuizen (terugverdientijd tussen 2 en 5 jaar) , plaatsen van radiatorfolie (terugverdientijd tussen 5 en 10 jaar), vervangen van atmosferische ketels door condenserende ketel (tussen 10 en 15 jaar). Het vast bureau was niet erg overtuigd door de resultaten van het auditverslag en herzag zijn principiële goedkeuring van de overschakeling van stookolie naar aardgas.
Gemeentebudget 2011 – deel 2


woensdag, 22 december 2010


Het wordt zo stilaan tijd dat de meerderheid voor de dag komt met realisaties, altijd maar uitstellen brengt haar niets op. We zitten inmiddels op een kleine twee jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen en er is weinig of niets gerealiseerd.
Lammens :’Ook de bibliotheek in de pastorij van Serskamp wordt uitgesteld tot 2012.’
Taylor : 'Ik ben er voorstander van dat projecten alleen op de begroting  zouden komen het jaar dat ze kunnen uitgevoerd worden.'
Lammens :’De verkoop van het gemeentehuis van Wichelen schuift zelfs naar 2013 , maar de prijs blijft gelijk ondanks de slechte vooruitzichten die Zeeschelde biedt.’
Taylor: ‘ Het is moeilijk werken met Zeeschelde.’
Lammens : ’Alles wat een plaatsje heeft gekregen in 2011  is de moeite waard ,vind ik,  ook al zijn het in hoofdzaak overgedragen projecten . Nieuwe zaken zijn er weinig of niet te bespeuren : alleen de aankoop van een  tractor voor de technische dienst, de ladderwagen voor de brandweer  en de aanleg van het fietspad langs de N416 . Toch staat er veel te weinig in over mobiliteit of verkeersveiligheid . Er zijn toch mogelijkheden genoeg bv. trek het fietspad door van Bruinbekestraat naar Heilige Geeststraat , leg extra parkeerstroken aan Wichelen station, richt gevaarlijke kruispunten opnieuw in , onteigen op de Bogaert voor een fietspad , leg poorteffecten  aan bv. Stationsstraat ,Wetterensteenweg en Bruinbekestraat.’
Niemand wou hier commentaar op geven.
Henri Vercruyssen verlaat de Gecoro


dinsdag, 21 december 2010

Ere-gemeentesecretaris Henri Vercruyssen heeft ontslag genomen uit de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. Hij was voorzitter sedert 23 januari 2002. We wensen hem langs deze weg te bedanken voor de deskundige wijze waarop hij zovele jaren het voorzitterschap heeft waargenomen.
Gemeentebudget 2011 - Deel 1

maandag,  20 december 2010

Dolf Lammens :'We zijn het al een beetje gewoon, maar alles schuift weer een jaar of meer op. Vooral de duurste  projecten uit 2010 zijn niet gerealiseerd en worden overgedragen naar 2011. Of moet ik zeggen die projecten waar veel werk aan is ? Ik denk aan de werken aan de kapel van de Bruinbeke, aan de collectorwerken Hulst en Pijpoelstraat,  aan Eurowathelet, aan  het gebouw voor schutters, KLJ en VKSJ, de aankoop van grond voor de sporthal en de aankoop van woningen op Anker en Wettersestraat. Zo is het niet moeilijk om een riant overschot te hebben.
Wat echter nog meer opvalt is dat er een aantal projecten NIET meer opgevist worden; projecten die nochtans in uw 50-puntenprogramma staan, ik denk aan de luifels op de kerkhoven en aan de befaamde  openbare toiletten.'
Taylor : ‘De luifels op de kerkhoven gaan we door onze eigen technische dienst laten uitvoeren.’
Over de toiletten – het stokpaardje van de vroegere burgemeester- gaf hij (begrijpelijkerwijs) geen commentaar.
Lammens :'Als ik naar het meerjarenplan kijk, stel ik ook rare schommelingen vast in de geschatte prijzen. De kostprijs voor klaslokalen voor de school in Wichelen gaat omhoog van 400.000 naar 1.000.000 euro en de prijs van de verkoop van de gronden aan de sporthal daalt  in waarde van 300.000 naar 250.000 euro.  De bouw van die geheimzinnige klaslokalen in Wichelen wordt ook alweer een jaartje opgeschoven, het wordt al 2012. Wat gaat u doen als de klaslokalen rond het klooster volgend jaar worden afgebroken ? U gaat er gemakshalve van uit dat u ze volgend jaar nog altijd kunt afhuren.'
Geen commentaar
Afscheid van Karel Gysel


zondag , 19 december 2010

Honderden trotseerden het slechte weer om afscheid te nemen van diaken Karel Gysel.

Zijn hart was ruim. Het gaf zijn blijde blik
de weidse vlucht waarmee hij iedereen
bereiken mocht en op elk ogenblik
nabij bleef als een zonbeschenen steen.
Het gaf zijn sterke stem de klare galm
als dienaar van het levenwekkend Woord
of bij het zingen van een oude psalm
waarin zijn dank of smeken werd gehoord.
Het gaf zijn vaste hand de zachte kracht
om kinderen met water naam te geven,
mensen te helpen tegen overmacht
van wanhoop, pijn, onzekerheid van leven.
Stefanus zei: ‘Ik zie de hemel open.’
En mensen zeggen: daar wacht zijn beminde
naar wie hij uitkeek jarenlang. Wij hopen
dat hij zijn ruim hart daar terug mag vinden.
Patrick Lateur

U kan hier de volledige homilie lezen : een waardig eerbetoon aan onze vriend Karel.

Sneeuwtelefoon


zaterdag, 18 december 2010

Het is geboden bij gladheid of sneeuwval, aan de hoofdbewoner, hoofdgebruiker, de bewoner van de benedenverdieping en, bij ontstentenis van deze, de eigenaar van ieder gebouw of stuk grond : sneeuw en ijs weg te ruimen van de trottoirs die grenzen aan zijn gebouw of het perceel grond dat hij bewoont, gebruikt of waarvan hij eigenaar is, alsook dezelfde gedeelten te bestrooien met zand, zaagsel, fijne as of smeltmiddelen, zo staat in het politiereglement.
Op de gemeenteraad stelde Dietlinde Bombeke de vraag hoe minder mobiele of zorgbehoevende  mensen dit moeten aanpakken. Ze stelde een sneeuwtelefoon voor waarbij de technische dienst dit zou doen tegen betaling.
De Coninck : ‘Wie is verantwoordelijk als er tussen het bellen en het ruimen iemand valt ?’
Lammens : ‘Wat met de stroken waar geen huizen staan, wie ruimt dat op en wat met mensen die al naar hun werk zijn als het begint te sneeuwen?’
Taylor :’De eigenaars zijn verantwoordelijk.’
Lammens:’ Dan moeten sommige boeren of planteurs wel heel wat km ruimen. ’
Taylor: ‘Inderdaad’.
Rimbaut : 'De bewoners kunnen ook bij het PWA terecht om voetpaden sneeuwvrij te maken.'
Lammens : 'Persoonlijk vind ik het veiliger om op sneeuw te stappen dan op gekuiste, later gedooide en later weer ingevroren en dus heel gladde trottoirs. Misschien is het beter om het reglement aan te passen.'

Zout of pekel

vrijdag, 17 december 2010

De zoutstrooier van de technische dienst is dringend toe aan vervanging.  Op de agenda stond de aankoop van een getrokken zoutstrooier .
Op de gemeenteraad lastte de meerderheid net voor dit punt 17 een schorsing in. Na de schorsing stelde de burgemeester voor om een amendement toe te voegen aan het punt over de zoutstrooier. Men wou een tweede optie vrij houden met name het aankopen van een pekelmachine om nat te kunnen strooien. Bij nat strooien wordt een pekeloplossing toegevoegd aan het zout. Het toevoegen gebeurt net vóór de strooischijf. De pekeloplossing wordt in een speciaal hiertoe aangekochte pekelinstallatie ( een pekelteef ? ) klaargemaakt.
Nat strooien heeft als voordeel dat het zout beter kleeft op het wegdek en onmiddellijk begint te werken. Windbuien hebben een beperkte invloed op het gestrooide zout waardoor minder zout in de bermen terecht komt en het strooirendement toeneemt.Dienst Gezinszorg bij OCMW

donderdag, 16 december

De  nieuwe  dienst Gezinszorg verleent hulp aan alleenstaanden en gezinnen die omwille van lichamelijke, psychische of sociale redenen niet meer of onvoldoende kunnen instaan voor huishoudelijke , verzorgende  en ondersteunende taken in het thuismilieu. De bijdrage voor gezinshulp wordt bepaald op basis van inkomen, de gezinssamenstelling en de zorgbehoevendheid. Indien u gezinshulp wil inschakelen of hierover meer informatie wilt mail dan naar thuiszorg@ocmw-wichelen.be of bel naar Vincent De Cock 052.43.24.56 of Angela Krijnen 052.43.24.54
Tijdens de OCMW-raad van 26 januari 2010 werd de samenwerkingsovereenkomst voor de opstart van de gezamenlijke dienst gezinszorg voor de gemeenten Laarne, Wetteren en Wichelen goedgekeurd. De afgelopen maanden werd deze dienst vanuit het OCMW van Wetteren uitgebouwd, zodoende dat deze vanaf 1 november 2010 operationeel is.
Verslag gemeenteraad


woensdag, 15 december 2010

De dag dat er gemeenteraad is, kan u hier een verslag lezen van de vorige raad.
We hebben aandacht voor de belastingen, de aankoop van een bestelwagen, het erfgoedbeleid of wat daar moet voor doorgaan,  de werkgelegenheid of toch een poging tot, het subsidiereglement en de sporthal.
Geen OCMW budget op de gemeenteraad

dinsdag, 14 december 2010

Waarom staat het OCMW budget niet op de dagorde van de gemeenteraad  van  15 december?
Op 19 november gaf het schepencollege reeds gunstig advies aan het ontwerp van OCMW-budget 2011, dat ter vaststelling aan de raad voor maatschappelijk welzijn zou  worden voorgelegd.
Op 7 december werd het budget door de OCMW raad goedgekeurd. De gemeentelijke bijdrage is 1.750.000 € ; dat is 240. 543 lager dan voorzien in het door de gemeenteraad goedgekeurde meerjarenplan en toch staat het niet op de dagorde van de gemeenteraad van morgen.  Eigenaardig.
Overstroming in Paepestraat krijgt staartje


maandag,  13 december 2010

De gemeente eist dat Wegen en Verkeer ( AWV) zijn verantwoordelijkheid opneemt en de betonbuizen vervangt en de grachten kuist in de Paepestraat te Wichelen.
Eén en ander is het gevolg van de brief die de Vlaamse minister van Leefmilieu en Natuur naar de gemeente heeft gestuurd met de vraag dat waterlopen en infrastructuren zo snel mogelijk zouden worden hersteld op die plaatsen waar ze schade hebben opgelopen door de overstromingen.  De gemeente kan volledig akkoord gaan met deze oproep. Ze heeft zelf reeds vastgesteld dat in de overwelfde grachten langs de Ledebaan en de Paepestraat (N442 ) nog nauwelijks één vijfde van de bergingscapaciteit overblijft, als gevolg van de wateroverlast. Een laag slib verhindert de vlotte doorstroming van de buizen. Bovendien zijn de buizen op verschillende plaatsen aangetast door betonrot.
Maar nu komt het. De gemeente kaatst met plezier de bal terug naar het Agentschap Wegen en Verkeer dat steeds weigerde om te participeren in  de aanpassing van de grachten. Met de brief in de hand van de  Vlaamse minister die stelt dat ‘ het snel uitvoeren van dergelijke herstellingswerken past in het goed beheer dat van de gemeente als waterbeheerder wordt verwacht’, besluit de gemeente dat ‘Wegen en Verkeer dringend de betonbuizen  moet vervangen en de grachten  moet kuisen in de Paepestraat te Wichelen.’
De gemeente besluit fijntjes : ’alleen op die manier kan het Vlaamse Gewest (AWV) in de Paepestraat verhinderen dat de oproep van het Vlaams Gewest ( minister Leefmilieu en Natuur ) in dovemansoren zou vallen’.
Geen verkavelingsvergunnining voor site Maessen


zondag, 12 december 2010

De gemeente komt op haar beslissing terug na advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar en weigert een verkavelingsvergunning op dat terrein voor 36 woningen en twee meergezinswoningen ( telkens 16 appartementen ).
De aanvraag is gelegen in het BPA Binnengebied Anker en is hier mee in strijd en dit om twee redenen.
Een. De dichtheid wordt overschreden. In buitengebieden zijn dichtheden toegelaten van minimum 25 tot maximum 35 wooneenheden per ha. En deze dichtheden zijn bindend. In het project Maessen wordt ter hoogte van de Beukenlaan deze dichtheid ruim overschreden : de bouw van meergezinswoningen met in totaal 16 wooneenheden leidt tot een dichtheid van  maar liefst 57 wooneenheden per ha.
Twee. Volgens de sociale last in het kader van het Pandendecreet moeten er 16 sociale woningen in die verkaveling komen. De aanvrager wou deze echter buiten de verkaveling realiseren, met name in de Beukenlaan. Dit kan uiteraard niet.
Conclusie: de aanvraag voldoet niet aan de wettelijke voorwaarden en al evenmin  aan goede plaatselijke ordening.
Sporthal  besproken door selectiecommissie


zaterdag, 11 december 2010

Op 7 december 2010 kwam de selectieadviescommissie samen om de stand van zaken te beoordelen van de dossiers eenvoudige sporthallen die geselecteerd werden onder voorwaarden door de Vlaamse Regering op 28/10/2008. Ook de stand van zaken van het dossier van de eenvoudige sporthal van Wichelen werd besproken.
De selectieadviescommissie heeft een advies opgemaakt dat na, het advies van Inspectie Financiën, aan de Vlaamse Regering zal voorgelegd worden. De Vlaamse Regering zal de uiteindelijke beslissing nemen.
De  gemeente zal  kort daarna op de hoogte gebracht worden van deze beslissing.

Regionaal erfgoedbeleidsplan "Land van Dendermonde"

vrijdag, 10 december 2010

Prioritaire doelstellingen in het plan zijn onder meer de samenwerking tussen de erfgoedsector en toerisme, de ondersteuning van het vrijwilligerswerk binnen de erfgoedsector en ruime aandacht voor de erfgoededucatie.

Dolf Lammens: ‘Ik hoop dat we deze keer wat meer gaan betrokken worden dan bij de andere interlokale verenigingen het geval is. Mijn eerste indruk is alvast niet goed. Bij de briefwisseling over de 9 erfgoedgemeenten van het Land van Dendermonde wordt Wichelen zelfs niet vernoemd.’
Kenneth Taylor : 'Dat is misschien omdat we pas als laatste lid zijn geworden'.
Lammens : ’U hoopt een convenant af te sluiten met de Vlaamse overheid, hoe lang is die convenant geldig ? Wat gebeurt er nadien, als die subsidie wegvalt ? Er worden 3 mensen aangenomen. Ik vraag me af wat die allemaal gaan doen. Kan de schepen van cultuur me een aantal concrete acties opsommen  waarin onze gemeente een rol speelt ?’

Yvan De Coninck : "De doelstellingen voor Wichelen zijn: het erfgoed een functie geven, ten dienste stellen van de samenleving, erkenning en uitbreiding van het erfgoed, een Dag van het Erfgoed organiseren, opsporing en inventarisatie. Er hoeft hier geen agenda te worden opgesteld, wel een overzicht, een inventarisatie."
Lammens : 'Wat u zegt is toepasselijk op alle gemeenten, geef ons iets tastbaars. In gans uw plan is voor onze gemeente geen enkel concreet project terug te vinden.'
De Coninck : ‘Doe zelf eens een voorstel.’
Lammens : ' Dat is wel straf, u hebt een plan van 176 pagina’s  vol blabla en dan vraagt u mij om een voorstel te doen. Ook het financieel plan loopt mank. U heeft 336.000 euro ter beschikking en u komt daar al niet mee toe. Wie betaalt de huisvesting en de afschrijvingen, dat is nergens terug te vinden.''
De Coninck : ‘ Ik vermoed dat Dendermonde dat betaalt.’
Lammens : ‘U vermoedt dat’.

Belastingen op zelfde hoogte als vorig jaar

donderdag, 9 november 2010

De gemeente Wichelen behoudt dezelfde belastingen als vorig jaar. De opcentiemen op de onroerende voorheffing bedragen 1400; de aanvullende belasting wordt vastgesteld op 7,5 % en de algemene gemeentelijke heffing komt op € 75 per gezin. Voor de rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming inzake gezondheidszorgen bij de Kruispuntenbank en de leefloongenieters wordt het tarief teruggebracht tot € 55 per gezin.
Steven De Vos kantte zich tegen deze laatste belasting, lineaire belasting is immers altijd onrechtvaardig, volgens het raadslid.
Schepen Praet argumenteerde dat de gemeente nog heel wat moest bijleggen om de kosten voor huisvuilophaling te dekken. Wat bij De Vos de opmerking ontlokte dat het hier dus nog altijd om een verdoken huisvuilbelasting gaat, die eigenlijk wettelijk verboden is.

Commentaar
De Vos heeft hier grotendeels gelijk. Begin 2008 sloot de Vlaamse regering met de gemeenten het zogenaamde 'Lokaal Pact'. Daarin biedt de regering een aantal financiële voordelen, in ruil voor het schrappen of inperken van enkele lokale heffingen. Eén van die afspraken gaat over het beperken van de forfaitaire huisvuilbelasting tot maximum 55 euro tegen 2011. Daar bovenop mogen de gemeenten wel extra kosten aanrekenen in lijn met het principe "de vervuiler betaalt".
Alleen noemt men het in Wichelen geen huisvuilbelasting maar ‘Algemene gemeentelijke heffing’. Dit is 'omzeilen' van de wet.

Afvalinzameling bij extreem winterweer

woensdag, 8 december 2010

De intercommunale VERKO stelt alles in het werk om in deze extreme weersomstandigheden de ophaalrondes zo veel als mogelijk af te werken op de voorziene dagen. Ze vragen begrip voor de vertragingen die ontstaan, voor het feit dat bepaalde fracties in bepaalde straten om veiligheidsredenen niet opgehaald worden en voor het feit dat bepaalde rondes niet volledig kunnen afgewerkt worden binnen de gebruikelijke tijdsspanne. Read More
Ze dringen aan om het afval niet langer dan 48 uur buiten te laten staan en het terug binnen te halen indien het binnen een periode van 48 uur niet zou opgehaald zijn. In dit geval verschuift de ophaling naar de volgende voorziene ophaalronde van deze fractie in uw straat.

Door de weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat ploegen nog inzamelen in de namiddag en op tijdstippen dat er grotere drukte op de weg is van schoolgaande jeugd, shoppers, woon-werkverkeer. Indien dit zou gebeuren rekenen zij op begrip en geduld en vragen om geen nodeloze risico’s te nemen door de huisvuilwagens te trachten in te halen.

Hondentoilet

woensdag, 8 december 2010

Het is toch soms godgeklaagd dat mensen geen respect hebben voor openbaar bezit en dat alles moet gereglementeerd  en gesanctionneerd worden. Neem nu het nieuwe petanqueplein in Schellebelle. Om het enigszins proper te houden zal er een vuilbak worden gezet en zal er een bordje worden geplaatst ‘dit is geen hondentoilet’.
Interlokale vereniging Drugpreventie is lege doos, maar wel een dure


dinsdag, 7 december 2010

Een overzicht
Gemeenteraad van 27 oktober. Dolf Lammens : “Het was in april dat u  de statuten heeft goedgekeurd van de interlokale vereniging drugspreventie. Is het comité ondertussen al samengekomen? Is die preventiemedewerker al in dienst ? Waarom vraag ik dat : volgens de goedgekeurde statuten legt het comité in oktober een financieel plan voor aan de gemeenteraad. Ik heb daar niets van gezien. Maar er is wel 15.000 euro voorzien in de begroting.”
Schepen Conny Beelaert antwoordt dat het comité nog niet is samengekomen, maar dat de aanwervingsprocedure loopt.
Lammens: ‘In de statuten staat de ze moeten samenkomen als het belang dit vereist. Een financieel plan lijkt me voldoende vereiste. Ik heb in april vragen gesteld bij de meerwaarde van een dergelijke interlokale vereniging; de vraagtekens worden steeds groter. Ik heb steeds meer het gevoel dat Wichelen een ambtenaar in Wetteren helpt betalen, maar niets terug krijgt voor haar 15.000 euro.'

Het schepencollege beseft dat ze voor schut werden gezet door Wetteren en reageert prompt.
Op 29 oktober, 2 dagen na de bewuste gemeenteraad, schrijft het college een brief naar Wetteren ( met kopie naar Laarne ) waarin wordt meegedeeld dat onze gemeente overweegt om uit het interlokaal project voor drugpreventie te stappen omdat er vanuit onze gemeente geen betrokkenheid wordt ervaren.  Er is nog geen beheerscomité samengeroepen en toch loopt er een aanwervingsprocedure voor een preventieambtenaar die ons bestuur niet bekend is.
Op 5 november reageert Wetteren met de mededeling dat het niet de bedoeling is om vanuit Wetteren op welke manier dan ook eigengereid te werk te gaan. Wetteren vraagt om de overwegingen om uit het project te stappen te herbekijken.
Op 22 november reageert ook het bestuur van Laarne en wel in de lijn die ik op de gemeenteraad heb aangegeven. Laarne wenst uit het samenwerkingsverband te stappen indien Wichelen dit ook doet.

Ambtenaren stampen interlokale verenigingen uit de grond om zichzelf of andere ambtenaren in dienst te houden of te nemen. Uiteraard hebben ze hun bureau alijd in de grotere gemeenten of steden. De kleinere gemeenten betalen en krijgen daarvoor niets terug. Ze zien die ambtenaar zelfs nooit. We hebben zo al een aantal verenigingen die louter op papier bestaan maar wel ieder jaar langs de kassa passeren.

Er is maar één remedie : schaf die handel in postjes af.

Samenwerking Zeeschelde en gemeente Wichelen verloopt stroef


maandag, 6 december 2010

In januari van dit jaar werd een  (ontwerp) samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente Wichelen en Waterwagen en Zeekanaal
( W&Z). Deze overeenkomst betreft de uitvoering van het Sigmaplan specifiek ter hoogte van het Oud Dorp, de veersteigers te Schellebelle , de nieuwe kaaimuur te Wichelen en het onderzoek naar watergebonden ontwikkeling.
Begin september  meldt de gemeente dat ze wenst te participeren in een project om de link met de Schelde tegenover het Sociaal Huis te vergroten en vraagt ze ook om meer duidelijkheid omtrent de onteigening van  het voormalige gemeentehuis.
Het antwoord van Zeeschelde is veelbetekenend. Ze willen best de visie van de gemeente integreren in het Sigmaplan. Aanleg van een nieuwe dijk met promenade. Maar, ze wijzen er onmiddellijk op dat de gemeente beloofd heeft om mee te betalen in de heraanleg van de dijk en de rijweg.
Dan de onteigening van het vorig gemeentehuis Oud Dorp 11.
Zeeschelde wenst onteigeningen te beperken.  Alleen het laatste gedeelte van de achterbouw komt in aanmerking voor gedeeltelijke inname, aldus Zeeschelde. 
Als alleen het achterste gedeelte  wordt onteigend, verliest de rest enorm aan waarde, zeker als ook de parking verdwijnt  omwille van de dijk . In de begroting  2011 valt daar niets van te merken, het college blijft de opbrengst van de verkoop schatten op 500.000 euro .
Besluit : Zeeschelde wenst  alleen medewerking van de gemeente als het gaat om betalen: financiële participatie heet dat.
Het samenwerkingsakkoord  Gemeente  Wichelen – Zeeschelde is samen te vatten  in 2 woorden: zwijgen en betalen.

Driemaal is scheepsrecht


zondag, 5 december 2010

Driemaal is scheepsrecht betekent meestal: 'als iets twee keer niet gelukt is, lukt het de derde keer vast wel'. Het wordt ook wel gebruikt om te rechtvaardigen dat je iets voor de derde keer doet.
De herkomst van deze uitdrukking houdt ongetwijfeld verband met de bijzondere status van het getal drie. Drie heeft immers altijd een grote symbolische waarde gehad vanwege de Heilige Drie-eenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ook in de rechtspraak had het getal drie een bijzondere status. Vroeger werd driemaal per jaar een gewone rechtszitting gehouden en zo'n rechtszitting duurde drie dagen. Wie haperde bij het afleggen van de eed, werd geacht de eed niet afgelegd te hebben, maar bij belangrijke zaken kreeg men drie kansen om de eed vloeiend af te leggen. Bij verkopingen moest men soms driemaal bieden. Daaruit komt het nog steeds gebruikelijke 'Eenmaal, andermaal, verkocht!' voort.

Toch is de exacte herkomst van driemaal is scheepsrecht niet bekend. Er wordt soms een verband gelegd met het woord 'schepensrecht' ('rechtspraak door schout en schepenen'). Schepenen mochten alleen recht spreken als ze minimum met drie waren.
Een zaak is zeker : uit gebruiken in het zeewezen blijkt dat driemaal ook op zee in vele gevallen 'recht' was; de schipper was bv. verplicht drie maaltijden aan de bemanning te geven.

Brandweerkazerne krijgt verhoogde doorgang

vrijdag, 3 december 200

Wanneer het haakarmvoertuig  geladen is met de materiaalcontainer , heeft hij geen doorgang naar het achterste gedeelte van de kazerne.
Dit betekent dat bij het wisselen van de containers (materiaal-  en watertankcontainer) deze containers vanaf de poort moeten "geduwd" worden naar de standplaats achteraan.  Gevolg: omslachtig werken, tijdsverlies, en op de duur schade aan de betonnen vloer in de garage. Daarom gaat de brandweer deze doorgang verhogen en dit met eigen middelen.
Momenteel zijn ze begonnen met het verplaatsen van de verwarmingsbuizen en persluchtleidingen. Ze hopen alles klaar te hebben tegen de maand maart 2011. Een exacte kostprijs is moeilijk te berekenen maar ze ramen dat dit alles de kas van de vriendenkring minimum 2.500-€ zal kosten.  De kostprijs is zo laag omdat er heel wat helpende handen zijn, anders zou dit zeker een veelvoud van die prijs kosten.
Wichelen blokkeert zichzelf en gijzelt weldra Gijzegem


donderdag, 2 december 2010

Paepestraat zorgt voor beroering. Alleen in de werken zelf zit niet veel beweging.
Na het dispuut  tussen Aquafin en aannemer Aswebo over de bijkomende werken aan de greppels en meer bepaald over de prijs, zijn de greppels toch gelegd. Niet op de afgesproken tijd, maar kom, ze liggen er. Maar door dit oponthoud is er een probleem met de asfaltlaag. Zoals u allicht weet is er een minimumtemperatuur nodig van 6 graden Celcius om asfalt op een ordentelijke wijze te kunnen gieten. De huidige winterse temperaturen zijn niet echt uitnodigend.
Er zijn nog meer verwikkelingen. Zolang de werken in de Paepestraat niet afgewerkt zijn, of toch tenminste voorlopig opgeleverd en opengesteld voor het doorgaand verkeer, zit men ook in Gijzegem met de handen in het haar. Daar zijn werken aan de gang aan de N41 en voor de fasen 5 en 6 moet het verkeer weldra worden omgeleid via Lede-Schoonaarde. Maar voorlopig hypothekeert Wichelen deze mogelijkheid.
Geen subsidies voor sporthal  door onvolledig dossier?


woensdag, 1 december 2010

Vandaag is de deadline voor deelname aan het sporthallenproject van de Vlaamse regering.
Dolf Lammens : 'Vorige gemeenteraad is er  gevraagd  naar de stand van zaken rond Bellekouter. Mij is niet helemaal duidelijk uit het antwoord of die sporthal er komt mét of zonder de steun van de Vlaamse regering.
De Vlaamse minister van Sport heeft  laten weten dat het uiterlijke evaluatiemoment voor het gemeentelijk dossier ‘eenvoudige sporthal’ 1 december 2010 is. De vraag is maar of u daar het fiat gaat krijgen. Tegen dan moeten alle stedenbouwkundige attesten in orde zijn en moet de gemeente beschikken over een zakelijk recht op het bouwperceel. En volgens mij is dat niet het geval.
Dit betekent concreet dat u niet kunt profiteren van de schaalvergroting zodat de bouw goedkoper zal zijn , én ook dat u ook heel wat subsidies misloopt.Voor Wichelen is dat ongeveer 64.000 euro.'

Schepen De Smet : ‘De voorwaarden zijn inderdaad niet vervuld. Eerst moesten we een Ruimtelijk Structuurplan hebben en nu is het noodzakelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan in volle voorbereiding. We bezitten de grond niet maar we hebben een overeenkomst om de grond aan de Bellekouter aan te kopen voor 19 euro per vierkante meter en zullen ons dossier uitgebreid documenteren en aan de minister bezorgen. We hopen dat er toch een goedkeuring of op zijn minst een nieuwe deadline of uitstel voor ons dossier komt.’
Burgemeester Kenneth Taylor dekt zich al een beetje in : "Indien de minister beslist dat wij geen sporthal mogen zetten, is dat zijn verantwoordelijkheid."
Lammens : 'Ik vind dat u alles moet doen om uitstel  te verkrijgen en zo te kunnen genieten van de schaalvergroting zodat de bouw van de sporthal minder gaat kosten en u daarbovenop nog een subsidie van 64.000 euro kan bekomen.'

Over die 19 euro  m2  voor de aankoop van de grond van DDS zullen we het later nog wel  eens hebben.  Het contract met DDS is iets genuanceerder dan dat.  In het voordeel van DDS .

Aankoop lichte bestelwagen

dinsdag,  30 november 2010

De gemeenteraad besliste om een lichte bestelwagen met open laadbak aan te kopen voor de technische dienst. Deze bestelwagen komt in de plaats van een bestaande bestelwagen die toe is aan vervanging.  De raming bedraagt € 21.487,60 excl. btw of € 26.000,00 incl. 21% btw.
Van Malderen: ‘De oude bestelwagen was volledig versleten.’

Gaan nutsbedrijven betalen voor hinder of niet ?


maandag, 29 november 2010

Dolf Lammens : "Op de vorige GR is een retributiereglement gestemd voor nutsmaatschappijen naar aanleiding van sleufwerken. Ik had daar mijn bedenkingen bij en nu nog : Volgens mij  is er enkel inning mogelijk  bij Imewo en TMVW. Telecommunicatiemaatschappijen zoals Belgacom en Telenet genieten wettelijke vrijstellingen overeenkomstig de wet van 21 maart 1991. Ook voor Fluxys en de Natopijpleidingen bestaan geloof ik juridische vrijstellingen. Ik neem aan dat u ondertussen tot dezelfde conclusie bent gekomen.
Ik wil hier een ander en beter voorstel doen.
Waar ik wel voorstander van ben, is een beter toezicht door de nutsmaatschappijen op hun  aannemers wat de afwerking van de werken betreft. Het zou goed zijn mochten de intercommunales per groep  bv van 10 gemeenten een toezichter aanstellen die elke dag op het terrein gaat nadat de werken zijn voltooid om vast te stellen of er geen verzakkingen zijn, of de klinkers ordentelijk zijn teruggeplaatst, of het asfalt deugdelijk is dichtgegoten, of het beton van goede kwaliteit is.,Ik zou graag hebben dat u dit voorstel zou lanceren op de arrondissementele vergadering van burgemeesters en secretarissen van begin december. Ze moeten dan maar aan hun vertegenwoordigers opdracht geven om dit voorstel door te drukken in de verschillende intercommunales."

Taylor : ‘Daarvoor is het te laat.’
Lammens : ‘U kan het  toch ter plekke op de agenda zetten?’
Taylor : ‘Het is reeds op de vorige vergadering ter sprake gekomen.’
Lammens: ‘ Dat is prima, op die manier wil ik altijd op snelheid gepakt worden.’

Als ik goed ben ingelict, ging het in die vergadering enkel om Eandis. In mijn voorstel gaat het wel  degelijk om alle intercommunales die het openbaar domein opbreken en niet alleen Imewo ( voor Eandis ), dat trouwens als enige betaalt. Misschien moet de burgemeester het toch nog eens aankaarten op de vergadering van 9 december.


Kantje boord

zondag 28 november 2010

Het was kantje boord: het is maar net goed gegaan .
Wanneer je je tussen de opstaande randen (boorden) rond het dek van een schip bevindt ben je "aan boord". Als het schip bij zware zeegang erg slingert en het boord met de bovenkant, de "kant", onder water komt is het maar de vraag of het zich weer opricht. Het is dus bang afwachten of het kant wordt of boord.


Sigmaplan stuit op Romeinse vesting en ijzerertsmijn uit 9de eeuw

vrijdag, 26 november 2010

Voor het eerst werd  in de Scheldevallei op een doordachte wijze archeologisch vooronderzoek gedaan :  naar aanleiding van de Vlaamse overheidsplannen om langs de Schelde enkele overstromingsgebieden te maken, Sigma II. En de archeologen vielen van de ene verbazing in de andere.
De grootste verrassing viel de archeologen te beurt in de Bergenmeersen in Wichelen en de Wijmeersen in Schellebelle op de linkeroever aan de wijk Den Aard nabij het Scheldeveer. Zo werd aan de Wijmeersen bij proefopgravingen een Romeinse vesting gevonden, en in Bergenmeersen vond men een ijzerertsmijn die in de 9de eeuw in gebruik was.
Lees meer...

Aankoop vaatwasmachine gemeenteschool Serskamp

donderdag, 25 november 2010


Aangezien de vaatwasmachine in de refter van de gemeenteschool te Serskamp al meer dan 10 jaar oud is en vaak defect is, werd  beslist een nieuwe industriële machine aan te kopen.
De prijs wordt geraamd op € 4 000 en zal worden gefinancierd met eigen middelen.
Verslag gemeenteraad

woensdag, 24 november 2010

Op de dag dat de gemeenteraad  samenkomt, kan u een verslag lezen van de vorige raad.
Daarin was ondermeer aandacht voor de financiën,  de retributie voor nutsbedrijven, SK Wichelen, onderhoud openbaar groen, onteigening Anker, het jeugdbeleidsplan en Bergenmeersen.

Collectorwerken Hoekstraat – Pijpoelstraat Schellebelle

dinsdag, 23 november 2010

In de Hoekstraat en Trompstraat komen afkoppelingswerken in het kader van de riolerings- en wegeniswerken. Afkoppelen dient om het regenwater en het afvalwater te scheiden en zo een betere zuivering te bekomen. Eerst komt er een afkoppelingsstudie die de gemeente zal betalen.
Voor wie afkoppelt op de voorgeschreven manier zal de gemeente de kosten van die afkoppeling  op zich nemen. Dit aanbod  is echter tijdelijk en vervalt na de oplevering van deze rioleringswerken.

Verkeersveiligheid scholenomgeving Wichelen

maandag 22 november 2010

Vanaf Doornweg
Aan de ouders wordt duidelijk medegedeeld dat de veiligste weg voor de kinderen nog altijd via Doornweg is. Het gemeentebestuur suggereert dan ook om te parkeren aan het voetbalveld achteraan en de kinderen vandaar te voet te laten komen. Er zijn extra maatregelen aan het fietsenhek om de kinderen veilig over te steken naar school.
Ter hoogte van de zijweg richting privéparkeerplaatsen naast de vrije kleuterschool en met dezelfde breedte worden twee rijen verkeerspaaltjes geplaatst over de breedte van de verbindingsweg Doornweg – Margote zodat geen doorgaand verkeer mogelijk is en de kinderen veilig de opvang en het eerste en tweede leerjaar kunnen bereiken.

Vanaf de Margote
Er is éénrichtingsverkeer vanaf het asfaltwegje naast de brandweerkazerne richting verbindingsweg Margote – Doornweg tot aan de afslag richting Seugensveld.
Voor het voetbalveld wordt in dolomiet een rijsuggestiestrook aangebracht.
Voor de toegang tot de speelplaats van de gemeenteschool, kant voetbalveld, wordt met nadarhekken een proefopstellling aangebracht zodat de kinderen veilig te voet of met de fiets kunnen afstappen voor de schoolpoort.

De nieuwe verkeerssituatie zal na enkele weken worden geëvalueerd.

Botvangen


zondag,  21 november 2010

Botvangen: falen, zijn doel niet bereiken, niet thuis treffen
Oorspronkelijk:  tegen iets botten, botsen, misslaan
Komt uit de visserstaal : wanneer  door  het deinen van de boot de roeier zijn riem  boven het water uitslaat en die riem  dus  geen weerstand van water ondervindt, dan schiet die riem door en ploft, bot(st) tegen de roeispaan van de roeier voor  hem : dan vangt deze de slag, de bot op.
We gebruiken het woord  botten nog alleen bij het ‘botten’ met een bal.
Onderhoud openbaar groen 2011 via sociale tewerkstelling

vrijdag , 19 november 2010

Er wordt voorgesteld om net zoals dit jaar voor 2011 een deel van het onderhoud van het openbaar groen toe te vertrouwen aan een organisatie voor sociale tewerkstelling. De raming bedraagt € 66.465 incl. 21% btw.

Van Malderen :’Vorig jaar is dit project voor het eerst opgestart. Na één jaar zou er geëvalueerd worden. We zijn tevreden, alleen slagen we er niet in om de gemeente volledig onkruidvrij te houden en hebben we de prijs licht moeten verhogen.
Lammens :”Komaan, hé. De kostprijs werd vorig jaar geraamd op 43.560 euro. Dit jaar is dat al opgelopen tot 66.465 euro. Dat is een verhoging met 52 %. Dat is wel iets anders dan lichtjes verhogen.”
Taylor: ‘We moeten zonder pesticiden werken, en een sociale organisatie werkt uiteraard ook trager.’
Van Malderen : “We hebben het aantal uren dat ze werken opgetrokken. Er komen in de winter 480 uren bij om bomen te snoeien en houtkanten schoon te maken.’

Morgen einde extra openbaar onderzoek Bergenmeersen


donderdag, 18 november 2010

Dolf Lammens : "Het  college heeft eind september gunstig geadviseerd over de aanvraag van  een stedenbouwkundige vergunning in Bergenmeersen. Nu zie ik in de meersen een bord met de vermelding van een openbaar onderzoek dat loopt tot 19 november. Mijn vraag : Kunt u al gunstig advies geven als er nog een openbaar onderzoek loopt ?"
Kenneth Taylor : 'De aanvankelijke goedkeuring vervalt wegens een fout in de documenten. Uit het MER (milieueffectenrapport) zijn dingen geschrapt, dat is onwettelijk en die schrappingen zijn niet onderbouwd. Bij de sluiting van dat nieuwe onderzoek zal het college geen goedkeuring geven om die reden.'

Of dit iets uitmaakt voor de pachters, eigenaars of bewoners in de buurt is maar de vraag. Het is wel zo dat de Zeeschelde op die stedenbouwkundige vergunning wacht om de werken te beginnen. In principe zouden deze werken begin 2011 starten.

Crisivergadering rond stilliggende werken in de Paepestraat


woensdag 17 november 2010

De werken in de Paepestraat liggen sedert 1 november stil wegens een dispuut tussen da aannemer en Aquafin., De discussie gaat over het herstel van de greppels die op vele plaatsen beschadigd waren en ook omdat  er een te groot niveauverschil was tussen greppels en rijweg. In de Paepestraat gaat het verhaal dat de aannemer heeft stilgelegd tot met Nieuwjaar omdat niemand wil betalen voor dat herstel. Sedert 1 november is er niet meer gewerkt in de Paepestraat tot groot ongenoegen van de bewoners en vooral van de handelszaken.

Eergisteren, maandag 15 november, was er een crisisvergadering met alle betrokkenen. Aquafin vindt dat ze enkel het herstel van de greppels langs de even zijde (huisnummers)  kunnen financieren omdat dit in de aanbesteding lag. Het andere gedeelte zal de gemeente op zich nemen via Aquario. De gemeente wil dit doen omdat de greppels toch moesten aangepast worden.
Op die crisisvergadering werd dan ook beslist dat de werken volgende week moeten starten. Uit goed ingelichte bron heb ik vernomen dat de werken vandaag 17 november reeds zouden hervatten in de Paepestraat en dat de greppels morgen al geleverd zouden worden.

Voetbalclub SK Wichelen krijgt 12.500 euro extra

dinsdag, 16 november 2010

Om voetbalclub SK Wichelen in staat te stellen de veiligheid van de eigendommen naast en de passanten op de verbindingsweg naast het voetbalveld richting de nieuwe verkaveling Seugensveld te waarborgen, krijgt de club een buitengewone subsidie van € 12 500 voor het plaatsen van een afsluiting. Met dat bedrag moet de club ook in staat zijn om de ballenvanger achter het doel aan de kant van de gemeenteschool te vervangen.

Dolf Lammens : ‘Ik kan instemmen met deze uitgave op zich, alleen heb ik wat vragen rond de gevolgen in een ander dossier. Al een paar jaar is er grote geheimzinnigheid rond de inplanting van een nieuw schoolgebouw. Ik weet inmiddels al hoeveel m2 dat gebouw zal innemen en wat de ruimte  is voor de klaslokalen, kinderopvang, speelruimte enz. Alleen weet ik niet waar het gebouw zal ingeplant worden.’
Kristof De Smet : ‘We zullen dit eerst met de ontwerper bekijken. Waarom vraagt u daar steeds naar?’
Lammens ( fijntjes) : ‘Dan kan ik met u meedenken.’
Luc Van Leuven : ‘Spijtig dat er geen totaaloplossing komt voor het voetbalveld dat zonevreemd ligt. En ook de kavels kunnen niet ten gelde gemaakt worden.’
De Smet : ‘Voor SAMEN mag het voetbalplein daar blijven zolang als SK Wichelen dat wil.’
Julienne Gezels : ‘ Moet er een stedenbouwkundige vergunning komen voor die afsluiting ?’
Ze kreeg een ontwijkend antwoord .


Nieuw podium en evenementenformulier voor de jeugd

maandag, 15 november 2010

De Jeugdraad vraagt de aankoop van een nieuw podium te voorzien op het budget 2011. Er wordt uitgegaan van een budget van € 4 250. De jeugdraad vraagt niet alleen maar geeft ook. Ze zal een  evenementenformulier voor onze gemeente opmaken, en dit na overleg  met de brandweer en de lokale politie . Het gemeentebestuur wenst alle evenementen met een grote volkstoeloop te inventariseren. Met dat ene formulier zouden ook alle praktische gegevens worden verzameld : materiaal, locatie, Sabam, billijke vergoeding, verzekering, muziek,  enz.  .
Wist u dit ? - Iemand de levieten lezen


zondag, 14 november 2010

Iemand streng berispen en precies voorschrijven wat hij moet doen.
De levieten verwijzen naar het bijbelse boek Leviticus ( vervolg Exodus ) met daarin al de voorschriften , rechten en wetten die God aan Israêl  heeft gegeven langs Mozes om. Na de uittocht uit Egypte reisde en leefde het volk Israël 40 jaar in de woestijn. Het tabernakel werd afgebroken en meegenomen als er verder gereisd werd. Over hoe dat moest, over de dienst, de offers en alles wat met de priesterdienst te maken had heeft God zelf regels gegeven. De priesters komen uit één familie met de naam Levi. Vandaar de naam van het boek Leviticus.
De uitdrukking wil dus feitelijk zeggen: iemand het boek Leviticus voorlezen, en hem zo aan zijn plichten herinneren.
Kerkfabriek Schellebelle moet meerjarenplan hermaken

vrijdag,  12  november 2010

De gevraagde exploitatietoelage van € 14 926,90 overschrijdt sterk de in het huidige meerjarenplan voorziene exploitatietoelage. De kerkfabriek dient zo snel mogelijk en zeker voor 1 december 2010 een gewijzigd meerjarenplan voor te leggen.

Dolf Lammens : ”Normaal gaat het bij een wijziging om kleine bedragen: inkomsten die te hoog geraamd waren en uitgaven die te laag werden ingeschat. Hier is de wijziging bijna 5 maal hoger dan de volledige begroting.
Bij de begroting vraagt de kerkfabriek een exploitatietoelage van € 3 208. En volgens het meerjarenplan mocht ze zelfs tot 5.708 euro gaan . Maar bij wijziging vraagt ze bijna 15.000 euro. Ik zie hier bv. 1.000 euro voor aankoop materieel eredienst en 950 voor onderhoud materieel, tegenover vorig jaar 100 en 200 euro ; vanwaar die verhoging?
Danny Praet : ‘Ik vermoed voor de aankoop van boeken en een micro’.
Lammens : ’Hoe komt het dat u dat niet weet? De gemeente is toezichthoudende overheid. Waar is de toelichting trouwens, dat formulier is zelfs niet ingevuld.’
Praet : ‘De voorzitter geeft schriftelijk toe dat deze wijziging niet klopt, wat moet ik er dan aan doen ?’
Steven De Vos : ‘De begroting van Schellebelle klopt nooit, zeker de wijzigingen niet.’
Taylor :’ De voorzitter doet zijn best en misschien vinden we niemand anders die het wil doen.’
De Vos : ’Sommigen zitten alleen maar in de kerkfabriek omwille van de eer.

11-novemberviering

donderdag, 11 november 2010

Het programma voor de herdenking van de beide wereldoorlogen op donderdag 11 november volgt een strak tijdschema.
Om 9.45 uur is er bloemenhulde aan de kerk en op de begraafplaats van Serskamp, gevolgd om10.10 uur met een bloemenhulde aan de graven op het kerkhof van Schellebelle en om10.20 uur aan het oorlogsmonument op het Dorp van Schellebelle.
Dan komt Wichelen aan de beurt met om 10.35 uur bloemenhulde aan het grafmonument kerkhof Wichelen. Om 10.45 uur  is er  samenkomst op de parkeerplaats van het Sociaal Huis, Oud Dorp 2 9260 Wichelen  voor de  optocht naar de Sint- Gertrudiskerk  waar om 11.00 uur een  H. Mis wordt gevierd  ter nagedachtenis van de slachtoffers van beide Wereldoorlogen. De mis wordt opgeluisterd door het Sint Gregoriuskoor.
Tot slot legt het gemeentebestuur een krans aan de monumenten aan de kerk en speelt men het Te Velde.

Nog een kleine tip: tijdens de plechtigheid zullen het Belgisch Volkslied en de Vlaamse Leeuw gezongen worden ; wie de tekst niet kent brengt best een spiekbriefje mee : er zijn nog mensen die ooit de Marseillaise zongen en daardoor de pers haalden.

Het gemeentelijk profiel online

woensdag, 10 november 2010

Wat is de hoogte van de belastingen, hoeveel diefstallen worden er de gemeente gepleegd?
Hoeveel alleenstaande moeders zijn er, en wat is de uitstaande schuld ? Hoeveel huishoudelijk afval wordt er geproduceerd , hoe hoog is de werkloosheidsgraad en hoeveel personenwagens zijn er op onze gemeente ?
Op al deze vragen en nog veel meer, vindt u een antwoord op de nieuwe gemeentelijke profielschets die de Vlaamse overheid heeft voorgesteld.

Gemeentelijk jeugdbeleidsplan 2011-2013


dinsdag, 9 november 2010

Dolf Lammens : "Ik vind dit een heel deugdelijk beleidsprogramma met goed onderbouwde analyses. Heel interessant en vernieuwend is de aandacht voor brandveiligheid dat als bijkomende prioriteit is opgenomen net als de prioriteit jeugd- en jongerencultuur.
Een plan is uiteraard maar interessant in de mate dat het ook uitgevoerd wordt. En als ik het huidige plan vergelijk met het vorige dan vind ik het jammer dat ze zo sterk gelijkend zijn : wat betekent dat er weinig uitgevoerd is.
Ik geef één voorbeeld: In het Jeugdbeleidsplan 2008-2010 werden 2 topprioriteiten aangeduid de jeugdlokalen en de jeugdinformatie.”
Die lokalen : daar is hard aan gewerkt en daar zit u op het juiste spoor, maar de jeugdinformatie als topprioriteit is volledig de mist ingegaan . Daar is niets van gerealiseerd. U geeft het nu wel een andere naam, maar de knelpunten  zijn identiek. Ik citeer : Er ontbreekt momenteel een goedwerkende en up-to-date website voor de jeugd. Er ontbreekt een JIP op de gemeente (JongerenInformatiepunt). De locatie van de jeugddienst moet aantrekkelijk zijn om jeugd te laten langskomen.

Kenneth Taylor : ‘Wat u zegt is niet helemaal juist. Er is reeds heel wat gepresteerd zowel voor de website als voor de locatie van de jeugddienst als voor het informatiepunt.’
Lammens: "Ik citeer alleen maar uit het beleidsplan dat nu voorligt."

KVV Schellebelle krijgt 5.000 voor onderhoud jeugdterreinen

maandag,  8  november 2010

Dolf Lammens : “U voorziet in de begroting 5.000 euro voor het onderhoud van de jeugdterreinen van KVV Schelde in Schellebelle, U zegt dat het bedrag daarvoor voorzien is in het sportbeleidsplan. Dat is juist, maar in het beleidsplan is daar wel een voorwaarde aan gekoppeld : deze maatregel zal  alleen worden uitgevoerd als de betreffende verenigingen tot een vorm van samenwerking gekomen zijn op het gebied van jeugdwerking, die door de sportraad aanvaard wordt. Mijn vraag: is deze voorwaarde vervuld ?”
Kristof De Smet : ‘Er is een fusie tussen Schellebelle en Serskamp ( niet met Wichelen, red. ) en er is daar een heel goede jeugdwerking daarom stellen we voor om toch het onderhoud van die jeugdterreinen te subsidiëren.’
Lammens : “Ik ben het best eens met deze redenering.’’


Wist u dit - Overstuur zijn

zondag, 7 november 2010

Overstuur zijn: de controle over het gedrag kwijt zijn.
Een schip is overstuur als het achteruit vaart (deinst). Zeilschepen, maar ook de meeste motorschepen zijn dan onbestuurbaar. Het schip luistert dan niet meer naar het roer.
Bij auto’s spreekt men van overstuur wanneer de auto de neiging om van achteren uit te breken in een bocht. De auto gaat te hard de bocht in en glijdt over zijn achterwielen weg. De wielen kunnen de snelheid van de auto niet opvangen en verliezen grip. Vaak te zien in rally.

Preventiemedewerker drugs kost 15.000

vrijdag, 5 november 2010

Dolf Lammens : “Het was in april dat we de statuten hebben goedgekeurd van de interlokale vereniging drugspreventie. Is het comité ondertussen al samengekomen? Is die preventiemedewerker al in dienst ?  Waarom vraag ik dat? Volgens de goedgekeurde statuten legt het comité in oktober een financieel plan voor aan de gemeenteraad. Ik heb daar niets van gezien.”
Conny Beelaert : “ Dit comité is nog niet samengeweest.”
Lammens: ‘ In de statuten staat de ze moeten samenkomen als het belang dit vereist. Een financieel plan lijkt me voldoende vereiste.’

Ik heb in april vragen gesteld bij de meerwaarde van een dergelijke interlokale vereniging; de vraagtekens worden steeds groter. Ik heb steeds meer het gevoel dat Wichelen een ambtenaar in Wetteren helpt betalen, maar niets terug krijgt voor haar 15.000 euro.
Fietspad aan station Schellebelle

donderdag, 4 november 2010

Op de gemeenteraad van 29-09-2010 diende Luc Van Herreweghe een voorstel in om het fietspad komende van Serkamp juist in de bocht richting station Schellebelle te willen aanpassen. “Vandaag dienen fietsers het fiets/voetpad te verlaten net in de gevaarlijke bocht waar tevens
de kasseistrook aanvangt”, stelt het raadslid.
Hij had dit voorstel duidelijk slecht voorbereid.
'Het voetpad waarvan sprake kan (volgens het KB van 1 december 1975) door de fietsers in beide richtingen zonder probleem gebruikt worden onder voorwaarde dat er voorrang wordt verleend aan de voetgangers, ' zo laat de hoofdinspecteur van politie weten.

Mobiele breekinstallatie op site Maessen


woensdag, 3 november 2010

Tijdens de laatste gemeenteraad  werden er opnieuw vragen gesteld rond de site Maessen .
Er was de vraag of er een mobile breekinstallatie was gebruikt, er was immers geen milieuvergunning afgeleverd voor een dergelijke installatie. Verder bleek er een groot verschil tussen wat de buren hadden opgemerkt en de vaststellingen van de milieupolitie.
Opmerkelijk is dat vandaag een breekinstallatie op de site Maessen  klaar staat.
Het actiecomité heeft de politie en het schepencollege daarvan op de hoogte gebracht.

Betalen voor sleufwerken


woensdag, 3 november 2010

Voor de jaren 2011 tot en 2013 is er een retributiereglement voor sleufwerken. De gemeente vraagt voor werken in rijwegen € 2 per dag en per lopende meter, voor werken in voetpaden € 1,5 en voor werken in aardewegen € 0,9. Als in dezelfde sleuf gelijktijdig werken worden uitgevoerd voor twee of meer nutsvoorzieningen bedraagt de retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van bovenvermeld bedrag. Elke begonnen dag geldt voor een volledige dag en elk deel van een strekkende meter wordt als een volledige meter in rekening gebracht.

Dolf Lammens : “Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein.
Mijn vraag : betaalt iedere nutsmaatschappij deze forfait of is dat alleen Imewo ? Volgens mij zijn er heel wat maatschappijen die dit niet zullen betalen.”
Kenneth Taylor : 'Als we dit stemmen, zijn ze dit verplicht; de gemeente staat boven die maatschappijen.'
Lammens : ‘ Ik betwijfel dit sterk, ik herinner me de werken op de Bogaert een paar jaar terug; de baan was grondig vernield door de kabelmaatschappijen maar de gemeente heeft toen niets ontvangen.’

We hebben een mooie testcase : de Statiestraat in Wichelen. Ik heb aan het college gevraagd om te laten weten wat er aan de nutsvoorzieningen zal gevraagd worden en wat ze (al dan niet) betaald  (zullen) hebben.Station Schellebelle krijgt meer parking

dinsdag,  2  november 2010

De NMBS beslist eindelijk tot de herinrichting van de stationsomgeving van Schellebelle. De NMBS zal in eerste instantie de goederenloods afbreken. Daarna gaat ze de parkingen uitbreiden. De autoparking breidt uit van 62 naar 105 parkeerplaatsen, de fietsenparking van 200 naar 300 plaatsen. De aanbesteding is voorzien voor 2011 en de uitvoering voor medio 2012 .

Allerheiligen

maandag, 1 november 2010

Allerheiligen is een katholieke feestdag waarop alle heiligen van de Rooms-Katholieke kerk gezamenlijk worden vereerd en herdacht. De Katholieke Kerk kent al sinds de eerste jaren van het Christendom vele martelaren. Martelaar (van het griekse woord martus = getuige) was de bijzondere eretitel voor degenen die gedurende de christenvervolgingen in het Romeinse Rijk hun trouw aan het christelijke geloof met de dood moest bekopen. Deze martelaren werden oorspronkelijk in een gezamenlijke herdenking van alle martelaren vereerd, maar Gregorius III veranderde in 732 het martelarenfeest in Allerheiligen. Niet alleen martelaren, maar ook heiligen, dit zijn gelovigen die door hun leven een bijzonder getuigenis hebben afgelegd van hun geloof in Christus, worden dan herdacht.
In 844 werd de oorspronkelijke datum (van 13 mei) veranderd in 1 november (begindag van de winterperiode volgens de regel van Benedictus) en werd het een herdenking van alle heiligen die geen eigen feestdag of gedachtenis hebben.
Allerheiligen en Allerzielen zijn de dagen waarop in de Rooms-Katholieke kerk de onderwerpen dood en leven na de dood aan de orde komen. De voorbereidingen voor beide feesten vinden vaak plaats op Heiligenavond:  All Hallow Even, wat langzamerhand werd verbasterd tot Halloween.
Halloween < Hallow-e'en < All-Hallow-Even. Oudengels  : halig =heilig ( later holy ) ; hallow =heilige; even = avond. Vroeger telde men in nachten (vgl Nieuwjaarsavond  en Kerstavond)


Wist u dit ?  -Waarom is de inhoud van een wijnfles 75 cl ?


zondag, 31 oktober 2010

De inhoud van een typische wijnfles is 75 cl. Hoe is deze maat als norm voor een wijnfles tot stand gekomen?
Is dit volume gebaseerd op Engelse maten en is het daarom anders dan de inhoudsmaten van het Europese continent die de liter als maateenheid
gebruikt? Of werd men pas dronken van wijn als men meer dan deze hoeveelheid dronk?
Neen,  het heeft feitelijk te maken met de glasblazerij:  bij het ambachtelijk blazen van glazen flessen kon de glasblazer in één ademstoot niet meer dan een dergelijke volume lucht in de fles blazen. Vandaar.
Verlichting  kerkplein Serskamp

vrijdag, 29 oktober 2010

De gemeente zal de vier verlichtingspalen op het pleintje voor de Sint-Denyskerk van Serskamp weghalen.
De openbare verlichting blijkt ook zonder die armaturen voldoende te zijn op die plaats.
De drie grondspots onder de leilindes blijven behouden.
Gemeentelijke website kost 10.000 extra


donderdag, 28 oktober 2010

Dolf Lammens : 'In december 2009 zegt u me dat de administratie de website aan het invullen is. Vandaag staan het e-loket en de webcamera op de begrotingswijziging, twee dure maar interessante zaken , maar de vraag blijft: voor wanneer is die vernieuwde website eigenlijk gepland, echt vlug gaat het duidelijk niet? '
Taylor: “ Het gaat trager dan verwacht , maar er is momenteel iemand van de administratie in opleiding om de website te beheren. We denken als startdatum aan 1 januari 2011.”Verslag gemeenteraad


woensdag, 27 oktober 2010

Op de dag dat de raadsleden samenkomen voor een nieuwe gemeenteraad, kan u het hier verslag van de vorige raad  lezen.
Deze keer had de raad aandacht voor de brandweer,  de Plannen voor Molenkouter en Meerbos,  de bushokjes in Bohemen,  de leningen voor energiebesparing en helemaal op het einde de wijziging in de CD&V-fractie.OCMW-raad vergadert vanavond om 19 uur


dinsdag, 26 oktober 2010

De OCMW-raad bespreekt de resultaten van de energieaudit .
De raad wenst eveneens de opdracht  van de energiescan door Eandis te herzien. Net zoals de principebeslissing om over te schakelen van stookolie naar aardgas.
Verder beraden de raadsleden zich over de aanwerving van een nieuwe maatschappelijke werker.
Gemeente steunt beheer  Eetgoedweide

maandag, 25 oktober 2010

Ter bevordering van de biodiversiteit  ondersteunt de gemeente Natuurpunt vzw in het beheer van het reservaat “Eetgoedweide” in Serskamp.
In de begrotingswijziging is een bedrag ingeschreven van 701 euro. Daarmee worden de werkzaamheden betaald van afgelopen zomer.
In augustus werden  twee containers geplaatst  in de Dreef om maaisel van beheerwerken op te halen, te vervoeren en te laten verwerken . Daartoe werd de Dreef afgesloten voor doorgaand verkeer. De afvoer van maaisel zorgt voor een verschraling van de Eetgoedweide (verwijderen van meststoffen) zodat een typische oligotrofe soortensamenstelling wordt beoogd.
Een kleine gracht in de “Eetgoedweide” werd  geplagd. Het plaggen heeft als doel de aanwezige zaadbank boven te leggen zodat zeldzame en waardevolle soorten zoals gevlekte orchis soorten, blauwe knoop, heidekartelblad enz. opnieuw kans krijgen om tot ontwikkeling te komen.

Wist u dit ? Rond de pot draaien


zondag, 24 oktober 2010

Rond de pot draaien: niet direct zeggen waar het eigenlijk om gaat.Om welke pot gaat het ? De WC-pot , de bloempot of de kookpot ?
Feitelijk gaat het over iemand die in de keuken wat staat te drentelen om op een ongeoorloofde wijze een stukje vlees uit de kookpot te kunnen bemachtigen en dit zonder dat het al te veel opvalt en zeker zonder het onmiddellijk toe te geven.

Boekenverkoop


zaterdag, 23 oktober 2010

Vandaag organiseert de bibliotheek  een grote boekenverkoop. Het betreft ongeveer 1000 afgevoerde bibliotheekboeken uit de bibliotheken van Schellebelle, Serskamp en Wichelen. Van de tijdschriften die de bibliotheek volgt, worden de jaargangen 2001 t.e.m. 2005 eveneens verkocht.

De verkoop gaat door in de refter van de gemeenteschool GIBO Wichelen (Margote 114, naast de brandweerkazerne)  van 13.30 u. tot 17.30 u.
Voor een jeugdboek wordt 0.50 € aangerekend, voor een volwassenenboek 1.00 €. Vanaf 16 uur betaalt u datzelfde bedrag voor 2 boeken. Bij de tijdschriften wordt onderscheid gemaakt tussen maandbladen en weekbladen. Maandbladen kosten 0.10 € per nummer, weekbladen 0.10 € voor vier nummers.
De opbrengst gaat naar het ontwikkelingsproject : een containerbibliotheek voor de Siyazakha lagere school in Guguglethu (Zuid-Afrika).


Zwerfvuilactie in Serskamp

woensdag,  20 oktober 2010

De wildbeheerseenheid (wbe) Tusschenbeeckvzw organiseerde  de zwerfvuilactie  dit najaar  in Serskamp.
In totaal werden 59 vuilniszakken (ca. 500 kg), 2 emmers glas, 4 vrachtwagenbanden, 2 autobanden en ongeveer 2 m³ grof vuil opgehaald.
Grootste knelpunten zijn de achterkant van het station van Schellebelle, de Bremenhulstraat , het Eetgoed en de Onnebossen. Rond de glascontainers (Anker, Schoolstraat) werd ook veel sluikstort aangetroffen.
Er werd opgemerkt dat bij nieuwbouwprojecten in de gemeenten veel afval werd achtergelaten (etensresten, blikjes, papiertjes)
De wbe stelt vast dat reclameborden van verenigingen, aankondigingen activiteiten maanden na de activiteit in de berm liggen en als magneet werken voor sluikstorters.
Gevraagd wordt dat de bermen vroeger gemaaid worden omdat afval zoeken in hoog gras/kruid onbegonnen werk is.
Geschatte maatschappelijke kost is 1.800 euro.Aanstellen ontwerper voor opmaak gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan"Molenkouter"

dinsdag,  19 oktober 2010

Ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan wordt beslist om het bestek goed te keuren voor het aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van het RUP ‘Molenkouter’. Bedoeling is de mogelijkheid te scheppen om het bestaande rust – en verzorgingstehuis uit te breiden en een park te creëren. Het gebied dient functioneel te zijn voor zowel de bewoners van het rusthuis als voor de jeugdverenigingen die in het zuiden van het gebied gehuisvest zijn. Het park kan fasegewijs ontwikkeld worden. De raming voor het ontwerp bedraagt € 20 000.

.Brandweer - Operationele prezone

maandag, 18 oktober 2010

Het was een tijdje heel stil rond de brandweerhervorming, vooral omdat de software voor het opmaken van de risicoanalyse er maar niet kwam.
Wat is er al gebeurd: België is opgedeeld in  hulpverleningszones en iedere gemeente moet van één ervan deel uitmaken – ook als ze geen brandweerkorps heeft.
De bedoeling is de brandweerkorpsen uit de zone zoveel mogelijk op mekaar af te stemmen op het gebied van personeelsbeleid, aankoop materiaal en organisatie. Eén van de gemeenten moet een voortrekkersrol spelen. In onze zone was alleen Aalst kandidaat.
Wie betaalt ? Van deze 21,3 miljoen € (op federaal niveau) is er 2.920.522 € voorbestemd voor de provincie Oost-Vlaanderen. En hiervan werd de zone Zuid-Oost een bedrag van 517.000 euro toegewezen.
Wie zit allemaal in Zuid-Oost ? Oost-Vlaanderen werd verdeeld in 6 hulpverleningszones en de gemeente Wichelen vormt samen met 10 andere gemeenten, met name:  Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haalstert, Laarne, Lede, Lierde, Ninove en Wetteren,  de zone Zuid-Oost.
Uit de toelichting van commandant De Clercq onthouden we de 5 prioritaire en verplichtte doelstellingen van deze prezones : coördinatie van de operationele prézone, optimalisering van het principe van de snelst adequate hulp, realisatie van een risicoanalyse op zonaal niveau, realisatie van een herverdelings- en aankoopplan van materieel en het gebruik van software waarmee verslagen gegenereerd kunnen worden.
Wist u dit ? Als een lopend vuurtje

zondag,  17 oktober 2010

Nieuws dat zich vlug verspreidt, wordt vaak  vergeleken met een lopend vuurtje.
Hoe loopt een vuur ?
Voor de uitvinding van lucifers en aanstekers maakten we vuur met een tondeldoos. In een tondeldoos zaten onder andere gemalen tondelzwam (een paddestoel) , een vuursteentje en een ijzeren ring. Door de vuursteen  tegen het ijzer aan te slaan, kwam er een vonk waardoor het brandbare tondelpoeder vlam vatte.
In die tijd waren tondelzwammen hele populaire paddestoelen. De waarde van een bos werd dan ook vaak uitgedrukt in de  hoeveelheid tondelzwam die er groeide
Heeft de tondelzwam eenmaal vuur gevat, smeult ze dagenlang. De tondelzwam werd heel  vroeger gebruikt om vuur mee te nemen naar een volgende standplaats.  Daar hoefde men niet moeizaam nieuw vuur aan te maken; enkele dorre takken en een beetje tondelzwam deden het werk.
Vandaar de uitdrukking als een  lopend vuurtje.
Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost

vrijdag, 15 oktober 2010

Om de inwoners van onze gemeente goedkope leningen ter financiering van investeringen die de energiekost van gezinnen en onder bepaalde omstandigheden van rechtspersonen met sociaal doel kunnen reduceren, is de aanwijzing van een lokale entiteit met rechtspersoonlijkheid nodig. De intercommunale DDS is bereid die rol te spelen voor de gemeenten van het arrondissement Dendermonde. Daarom wordt voorgesteld DDS als dusdanig aan te wijzen en akkoord te gaan met de financiële implicaties ervan, in het bijzonder wat de gemeentelijke borg betreft.

Dolf Lammens : “Ik sta volledig achter dit voorstel om goedkope kredieten te verschaffen voor het beperken van de energiekosten. Ik vind ook dat DDS een prima lokale entiteit is. Men zal een nieuw personeelslid aantrekken. De man of vrouw zal de dossiers moeten inleiden, beoordelen, hij of zij staat ook in voor rapportage, opvolging, marketing, aantrekken van kandidaat-ontleners zn het opstellen van een huishoudelijk reglement.
Alleen vraag ik me af of hier een voltijdse betrekking voor nodig is.”
Taylor : “Als hij zijn werk goed doet zal dit ook werk genereren.”
Nacht van de Duisternis

donderdag, 14 oktober 2010

De gemeente gaat het sturingsprogramma voor de klemtoonverlichting op een aantal locaties aanpassen in die zin dat zij in werking treedt met fotocel en uitschakelt om middernacht. Die locaties zijn:
- Kerk Serskamp
- Kerk Schellebelle
- Gemeentehuis Schellebelle
- Pastorie Schellebelle
Tijdens de Nacht van de Duisternis op zaterdag 16 oktober 2010 zal er geen ontsteking zijn.

Turnzaal gemeenteschool Serskamp

woensdag, 13 oktober 2010


 Agion, het Agentschap voor Infrastuctuur in het Onderwijs, heeft voor het perceel bouwwerken van de turnzaal gemeenteschool
Serskamp als subsidie een bedrag van € 300 409 op de gemeenterekening gestort. Na uitbetaling van dat saldo, wordt dat perceel
van de aanneming als volledig afgehandeld beschouwd.
Aankoop set vacuümspalken voor de ambulancedienst

dinsdag, 12 oktober 2010

De gemeentelijke ambulancedienst heeft nood aan een set vacuümspalken om gebruikt te worden in de ziekenwagen.
Het benodigde krediet, € 670 is voorzien in het budget 2010 en de uitgave zal worden gefinancierd met eigen middelen.
Budget 2011  kerkfabriek "Sint-Denijs" Serskamp

maandag, 11 oktober 2010

Het budget 2011 van de kerkfabriek ‘Sint-Denijs’ Serskamp past binnen het door de gemeenteraad in zitting van 3 oktober 2007 goedgekeurde meerjarenplan 2008-2013. Het tekort op het exploitatiebudget wordt opgevangen door een exploitatietoelage van € 9 034.
Opvallend was de verhoging voor onderhoud van de kerk. Dit heeft uiteraard te maken met het vertrek van de zusters waarvan er één instond voor de kerk.
Dolf Lammens : "Vaak weet men maar wat iemand waard is als de persoon in kwestie weg is."
Wist u dit ? Bateaux mouches

zondag, 10 oktober 2010

Deze boten zijn populaire toeristenlokkers in Parijs. Vaak met een open hoger dek en een ingesloten lager dek; vaak met glijdende luifels .
Bateaux Mouches  letterlijk vertaald: „vliegboten“ (vlieg : insect ). Heeft het te maken met de vele vensters die als facetten van het oog van een vlieg alles zien ? Of komt de naam van zijn ‘uitvinder’ Jean-Sébastien Mouche ?
Niets van dit alles.
Ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling in 1867 werden ze voor het eerst gebruikt in Parijs. Het was de bootconstructeur Michel Félizat uit Lyon die de uitgeschreven wedstrijd won en een 30 tal boten mocht leveren. Boten die gemaakt werden in zijn scheepswerf in  Lyon, meer bepaald in de wijk Mouche, die trouwens nog altijd bestaat. De boten hadden allemaal dezelfde naam Mouche 1, Mouche 2 enz.
Aanstellen ontwerper voor opmaak GRUP  "uitbreiding KMO-zone Meerbos" -

vrijdag,  8 oktober 2010

Ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan wordt het bestek goedgekeurd voor het aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)  ‘Uitbreiding KMO-zone Meerbos’.
Er wordt geopteerd om een zone te ontwikkelen gelegen naast het beschermd landschap ‘Galgenveld’ en een zone gelegen achter de woningen in de Scheldebrugstraat. Daar is een goede buffering noodzakelijk. Het bedrijventerrein moet op een passende wijze ontsloten kunnen worden.
De raming voor het ontwerp bedraagt € 20 000.

Gemeentelijk wagenpark op juiste spanning

donderdag,  7 oktober 2010

Maar liefst 85% van de Vlamingen rijdt rond met een foutieve bandenspanning. Dit blijkt uit een steekproef van Ecolife. Dit zorgt niet alleen voor een verhoogd brandstofverbruik maar ook voor een slechtere controle over het stuur. Bovendien verslijten je banden sneller als ze niet correct zijn opgepompt. De Kringwinkel Aalst biedt een gratis bandenspanningsactie van een halve dag aan . De gemeente wil de wagenparken van de technische dienst en de brandweerdienst laten nakijken voor 30 november 2010.

 Rimbaut  bestuurder DDS

woensdag, 6 oktober 2010

Burgemeester Kenneth Taylor is pas sinds april bestuurder bij DDS en geeft het al op. Een beetje te verstaan eigenlijk: hij was feitelijk verkozen tegen wil en dank.
Op 28 april  2010 wou men ter vervanging van wijlen de heer Herman Venneman raadslid Anneleen Rimbaut voordragen als lid van de raad van bestuur van de intercommunale DDS. Door het feit dat de meerderheid op die bewuste gemeenteraad geen meerderheid had door de afwezigheid van Beelaert, had men vlug nog Taylor als kandidaat opgesteld. Bij gelijkheid van stemmen wint de jongste en Taylor is de jongste. Vandaar.

Taylor heeft nu te kennen gegeven zijn mandaat van bestuurder bij de intercommunale DDS te willen stopzetten. Het college draagt opnieuw Anneleen Rimbaut als kandidaat-bestuurder voor. Deze keer waren er twee leden van de oppositie afwezig, Rimbaut werd dus zonder probleem verkozen.
Gemeentelijk  ektriciteitsverbruik  iets lager

dinsdag, 5 oktober 2010

Volgens Electrabel wordt de totale kost voor het gemeentelijk energieverbruikvoor de gemeente Wichelen  het kalenderjaar 2011 geraamd op
€ 198 704 (BTW inbegrepen) . Dit gebeurt op basis van het verbruiksprofiel tijdens de referentieperiode (01.06.2009-31.05.2010) .
Dit is een verlaging met 3,18 % tegenover vorig jaar.Aankoop van 2 schuilhuisjes Bohemen te Wichelen

maandag, 4 oktober 2010

Er wordt voorgesteld twee schuilhuisjes aan te kopen voor de bushaltes Bohemenhoek gelegen langs Bohemen. De schuilhuisjes zijn van het type A en zijn voorzien van twee zitplaatsen. De kostprijs voor deze aankoop is € 10.694,00 incl. 21% btw en wordt voor 75 % gesubsidieerd door “De Lijn”. 

Dolf Lammens: “Ik dacht dat die schuilhuisjes al meer dan een jaar besteld waren ? Die aankoop is toch reeds beslist op de GR van 11 maart 2009 ? En toen  was dat een stuk goedkoper trouwens. Toen kosten ze 8.336 euro en nu 10.694. Dat is 2.358 euro meer. Gaat de schepen dit bedrag zelf bijpassen?”
Volgens de schepen waren deze huisjes niet meer leverbaar tegen dezelfde prijs.

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ‘Bergenmeersen’

vrijdag,  1 oktober  2010

Het openbaar onderzoek gehouden over de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning 2010/0088 van Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeeschelde, voor de sigmawerken “Bergenmeersen” is gesloten.
Er werden 6 bezwaarschriften ingediend. Het college verleent een gunstig advies maar betreurt dat de omwisseling “Bergenmeersen-Paardenweide” niet grondig is bestudeerd.

Raadslid Dolf Lammens stapt op bij CD&V en wordt onafhankelijk


donderdag, 30 september 2010

Op het einde van de gemeenteraad legde Dolf Lammens volgende verklaring af :
“Vanaf volgende gemeenteraad zal  ik onafhankelijk raadslid zijn.
Ik verlaat de CD&V omdat ik leugenachtig  gemaakt word door mijn eigen partij in het verhaal rond de fractieleider  .
Collega Luc Van Herreweghe  doet ten onrechte aanspraak op die titel . Hij was nooit kandidaat.  En het werk doet hij zeker niet. Hij heeft nog nooit een fractie geleid .
Ik wens niet meer mee te draaien in dit systeem van schone schijn.
En komen er nog leugens, dan zal ik niet aarzelen om klacht neer te leggen.”

Wie het hele verhaal wil lezen…

Verslag gemeenteraad


woensdag, 29 september 2010

Zoals gewoonlijk kan u hier een uitgebreid verslag lezen van de laatste gemeenteraad, met deze keer aandacht voor ondermeer: de dienstencheques in het OCMW, de verdeling van de ontwikkelingshulp, de zone 30 in Schellebelle, de aankoop van een AED en de palen in Dreefstraat en Brugstraat.
Opnieuw beroering rond BPA Anker


dinsdag, 28 september 2010

In 2007 is het Byzonder Plan van Aanleg goedgekeurd op een wel heel speciale manier. Een dag voor de gemeenteraad konden we het dossier inkijken: het was immers als punt toegevoegd aan de gemeenteraad en dus wisten we pas op maandag dat het op woensdag op de dagorde stond.
Er waren toen meer dan 90 bezwaren ingediend. 
Het moest plots allemaal heel snel gebeuren om de weg naar het jeugdcentrum te kunnen aangelegen, zo werd toen geargumenteerd.
Ik weet nog dat de ganse oppositie toen uit protest de zaal heeft verlaten.
Nu hebben de bewoners opnieuw een bezwaar ingediend.
Lees hier het  bezwaar.OCMW-raad

maandag,  27 september 2010

In de openbare zitting van de OCMW-raad van  morgen dinsdag 28 september om 19.00 in het Sociaal Huis staan volgende onderwerpen op de dagorde van de openbare zitting : het aanmaken en distribueren van maaltijdcheques en de goedkeuring van het addendum clusterovereenkomst Trajectbegeleiding. We komen daar later iets uitgebreider op terug.


Werken Statiestraat Wichelen

vrijdag, 24 september 2010

De werken die nu uitgevoerd worden in de Statiestraat zijn nog niet de riolerings- en wegeniswerken: deze werken starten pas in het voorjaar van 2011. Wat gebeurt er dan wel ?  Het zijn de nutsmaatschappijen die werken uitvoeren aan de nutsleidingen als voorbereiding op die latere werken.Automatische externe  defibrilator


donderdag, 23 september 2010

Dietlinde Bombeke : "De Belgische Cardiologische Liga stelt binnen haar campagne “Hartstilstand Doe Iets!... Het ergste is om niet te reageren”,  dat het overlevingspercentage bij een hartstilstand met meer dan 50% zou opgevoerd worden bij aanwezigheid van een AED (Automatische Externe Defibrilator). Gezien het feit dat geen enkele MUG vlugger ter plaatse kan zijn dan een AED en dat elke minuut van levensbelang is, stelt N-VA Wichelen voor dat de gemeente een AED aankoopt en ter beschikking stelt van organisatoren op onze gemeente (Fiësta Campestra, wijkkermissen, scoutsfeesten, sportmanifestaties,...) Het lokale Rode Kruis kan gevraagd worden om een begeleidende, maar niet-noozakelijke, opleiding te voorzien."
Dit voorstel werd unaniem aangenomen.

Knelpuntenwandelingen worden opgevolgd

woensdag,  22 september 2010

Het heeft een tijdje geduurd eer de drie deelgemeenten werden verkend en knelpunten werden genoteerd. Maar nu komt er wat schot in de zaak.
Er zal een lijst worden opgemaakt met de vermelding van de al uitgevoerde werken, een lijst van nog uit te voeren werken door de gemeentelijke technische dienst, een lijst van onuitvoerbare werken met vermelding van de reden en een lijst met werken uit te voeren door een aannemer. Bovendien zal een foto worden gemaakt van de uitgevoerde werken zodat een vergelijking tussen de toestand voor en na mogelijk wordt.
We staan volledig achter deze manier van werken.

Zeeschelde

dinsdag, 21 september 2010

Het gemeentebestuur  heeft aan Waterwegen en Zeekanaal NV  laten weten dat het wenst te participeren in een project om de link met de Schelde tegenover het Sociaal Huis te vergroten en met de vraag om meer duidelijkheid omtrent de onteigening van het voormalige gemeentehuis. Kopie van de brief zal worden gestuurd aan de administrateur generaal van Waterwegen en Zeekanaal NV en aan het kabinet van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Geen heffing  leegstaande bedrijfsruimte

maandag,  20 september 2010

De gemeente heeft gevraagd om geen leegstand te moeten betalen voor de bedrijfsruimte waarin het jeugdcentrum annex toneelzaal komt op de Anker te Serskamp. Het gaat toch om zo een 7.800 euro. De Vlaamse Overheid, Ruimte en Erfgoed, Brussel, meldt de aanvaarding van de aangevraagde verlenging van de opschorting van de heffing voor de bedrijfsruimte Anker 29B 9260 Serskamp. Wanneer de gemeente de goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning binnenkrijgt, zal die worden doorgestuurd als bewijs.

Werk van de akker  bestaat 65 jaar


vrijdag, 17 september 2010

Ter gelegenheid van het 65 jarig bestaan van  het Koninklijk Werk der Volkstuinen- Werk van de Akker afdeling Wichelen is er een feestelijke tentoonstelling van zelf gekweekte groenten, fruit en bloemen in zaal De Zwaan, Statiestraat 63 te Wichelen.
De opening  is gepland  morgen zaterdag 18 september om 15 u.  De gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen en tevens voorzitter van het provinciaal verbond der Volkstuinen, dhr. Jan Herreman doet de officiële opening.
Het resultaat van vele dagen werk door vrijwilligers mag zeker gezien worden .

De tentoonstelling is voor iedereen gratis toegankelijk op zaterdag 18 september van 16u tot 20u
en op zondag 19 september van 10u tot 12 u en van 14u tot 20 u..
Allen daarheen.

Oude stortplaatsen

vrijdag, 17 september 2010

OVAM heeft een inventaris opgesteld van bewoonde zones waar in het verleden activiteiten hebben plaatsgevonden die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken. In de inventaris voor de gemeente Wichelen zijn 2 stortplaatsen opgenomen: een stortplaats ter hoogte van de Weverstraat/Dreefstraat te Wichelen en een stortplaats te Bremenhulstraat / Puibroekstraat te Serskamp.
Beide sites komen echter niet in aanmerking voor een woonzoneproject
.


Cultureel en socio-cultureel volwassenenwerk

donderdag, 16 september 2010

Na maanden intensieve voorbereiding heeft de Gemeentelijke Culturele Raad een nieuw reglement uitgewerkt voor de erkenning en subsidiëring van cultureel en socio-cultureel volwassenenwerk. Het richt zich specifiek naar de verenigingen in de culturele, socio-culturele, erfgoed- en vrijetijdssectoren. Bedoeling is meer duidelijkheid en objectiviteit in verband met de subsidiëring te verwezenlijken. De algemene vergadering van de Culturele Raad geeft er de voorkeur aan dat de subsidies niet langer per werkjaar, maar per kalenderjaar zouden worden uitgereikt en heeft dit ontwerp in zitting van 22 juni 2010 goedgekeurd. Ook de gemeenteraad stemde er mee in.
Ondergronds brengen kabels en plaatsen palen

woensdag, 15 september 2010

Dolf Lammens: ‘Er zijn  bewoners die vragen hebben of die voorstellen willen doen rond het plaatsen van die verlichtingspalen. Maar nu worden die mensen van het kastje naar de muur gestuurd, met name van Eandis naar de gemeente en omgekeerd. Ik stel voor dat de gemeente deze vragen centraliseert en dan zelf bespreekt met Eandis. Als er dan toch nieuwe palen geplaatst worden is het nu het moment om één en ander te regelen indien dit haalbaar is uiteraard.’
Kenneth Taylor : 'We willen dat best doen maar het is duidelijk dat het hier alleen gaat om die welbepaalde straten waar er ondergronds gebracht wordt en dat de vraag gegrond is.'

Als gevolg van mijn tussenkomst is gisteren een brief bezorgd  aan de bewoners van de Brugstraat en Dreefstraat waarin die werken worden aangekondigd. Er wordt naar gestreefd, zegt men, om de palen zoveel mogelijk op de scheiding van de percelen te plaatsen, met dien verstande dat de hele rijweg voldoende moet verlicht zijn.
De bewoners krijgen ook de kans om in afspraak met de buren voorstellen te doen. En met die voorstellen trekt de gemeente naar Eandis.
Voorstellen richt u naar ria.roelandt@wichelen.be of naar het College, Oud Dorp 2.

We danken het college voor de vlotte reactie op mijn voorstel.
Voetbal en veiligheid aan  Seugensveld

dinsdag,  14 september 2010


S.K. Wichelen vraagt een buitengewone subsidie voor de plaatsing van een ondoorzichtige afsluiting langsheen de weg naar de verkaveling Seugensveld.  Dit heeft te maken met klachten vanuit de buurt in verband met de veiligheid.
Men heeft prijs gevraagd voor het plaatsen van een draadafsluiting met een hoogte van 2 meter met bovenbuis langsheen de verbindingsweg tussen Doornweg en Margote langsheen het voetbalveld van SK Wichelen.  Op basis van de voordeligste offerte (€ 31,58/m²excl. BTW)  werd een buitengewone subsidie van € 3 158 bij budgetwijziging in het vooruitzicht gesteld.
De bedoeling is  tweeërlei : enerzijds de ballen weghouden uit de hovingen/ruiten van de nieuwe woningen en anderzijds de doorkijk verhinderen door het laten begroeien van die afsluiting met klimop.
Bij mijn vraag of dit betekent dat het nieuwe schoolgebouw zeker niet op het voetbalveld kwam, zei men dat de definitieve plaats van de schoollokalen daarmee geen uitstaans heeft.


Geboortebos

maandag,  13 september 2010

Het Regionaal landschap Schelde-Durme (RLSD) adviseert de aanleg van een geboorteboomgaard omdat de bloei visueel sterk aantrekkelijk is en omdat door zijn relatieve openheid een boomgaard veel toegankelijker is dan een bos en men zijn ‘eigen boom’ snel kan terugvinden.
Het fruit kan geoogst worden door de gezinnen en buurtbewoners zodat de verbondenheid van de geboorteboomgaard en de inwoners van de gemeente wordt versterkt.
Het minpunt van een boomgaard is dat minder bomen kunnen geplant worden op eenzelfde oppervlakte (ca. 100 bomen per hectare; plantafstand 9 meter). Streekeigen fruitsoorten zijn vnl. appelvariëteiten en in mindere mate peer en kers.
Het perceel kan visueel afgesloten worden met een geschoren haag (N, W en Z-zijde) en een heg aan de oostzijde. Deze heg zorgt voor een natuurlijke verbinding tussen het ‘vogelbroedbosje’ van de gemeente en het Eetgoed.
Het Regionaal Landschap kan instaan voor het aanleveren van autochtoon plantgoed uit eigen streek voor de haag en de heg.

Dienstenchequeonderneming OCMW verlieslatend

vrijdag, 10 september 2010

Dolf Lammens : ‘De meeste dienstenchequebedrijven zijn winstgevend, maar dat is niet het geval in het OCMW van Wichelen. Is daar een redelijke verklaring voor, en zo ja wat zal daaraan gedaan worden ?’
Conny Beelaert : ’Dat is niet alleen in Wichelen zo, maar in de meeste OCMW’s. Het systeem werd in het leven geroepen in 2000, met een subsidie van 23,56 euro per uur. Momenteel bedraagt die nog 20,80 euro . Hier kan alleen verandering in komen wanneer de regering dit jaar het systeem consolideert.’

Het heeft volgens mij niet alleen te maken met de subsidie van de federale regering maar ook (en vooral ) met het gevoerde personeelsbeleid, maar daar werd - zoals te verwachten - niet over gerept.

Kerkfabriek Serskamp

donderdag, 9 september 2010

De kerkfabriek Sint-Denijs Serskamp gebruikt twee lokalen in het voormalige klooster. Die lokalen zijn in erfpacht gegeven aan de vzw Katholieke Scholen Regio Tussenbeke en moeten dus tegen betaling worden gehuurd. Aangezien het gemeentebestuur wettelijk twee lokalen ter beschikking moet stellen van de kerkfabriek,.De gemeente heeft daarover met genoemde erfpachthouder onderhandeld. De huurprijs bedraagt € 1 200 per jaar, energie- en waterkosten inbegrepen.
Vervanghaltes  Lijn

woensdag,  8 september 2010

Tijdens de werken aan de N416 tussen kruispunt Moleken en Bruinbekestraat werden een aantal haltes afgeschaft. Ook werden tijdelijke haltes opgericht zoals op het Moleken bv. De reizigers waren daar heel tevreden mee. Nu de baan weer open is, is het aangewezen dat de borden van die tijdelijke haltes worden weggenomen, want  dat zorgt  alleen maar voor misverstanden en discussies met de chauffeurs.

Het drinkwater van de Bellekouter is OK


dinsdag, 7 september 2010


Misschien wist u dit niet, maar Bellekouter in Schellebelle heeft een eigen waterwinning.
Het Departement Biowetenschappen van de Hogeschool Gent heeft dit water onderzocht. Ze hebben drie proeven genomen, in april, juni en juli en deze fysico-chemisch en bacteriologisch onderzocht. Om zeker aan de normen te voldoen heeft men een waterkelder en vijf drukvaten leeggemaakt, gereinigd en ontsmet. De Hogeshool heeft bevestigd dat het water microbiologisch gezien voldoet aan de criteria van drinkwaterkwaliteit.INstroom


maandag, 6 september 2010

Vorige week kregen we het septembernummer van INstroom in de bus. Het is een gemeentelijk infomagazine dat mag gezien worden: mooie lay-out en vlot leesbare artikels over zowat alles wat de gemeente aanbelangt, met als bijlage het cultuuraanbod. Toch is er  een maar…
Is het u ook opgevallen dat er één item steeds  aan belang inboet terwijl het feitelijk het belangrijkste hoofdstuk zou moeten zijn: de gemeenteraad. In de vorige editie was er slechts een halve blz. gewijd aan de gemeenteraad. In de editie september is dit verminderd tot nul blz.Geen enkele beslissing van de voorbije maanden kwam aan bod. Het hoofdstuk gemeenteraad werd gewoon afgevoerd.
 Is er niks ( interessants ) beslist ? Of hebben we er geen zaken mee ?Wist u dit ? -  Waarom is de ringvinger de ringvinger ?

zondag, 5 september 2010

In het oude Egypte en in de Romeinse tijd was men er van overtuigd dat de vena amoris - ader van de liefde - direct van de derde vinger van de linkerhand naar het hart liep. Het dragen van een ring om deze vinger gaf uitdrukking aan de verbinding tussen twee geliefden en  diende uiteraard ook om die ader te beschermen met deze ring
Men vermoedt dat de Egyptenaren zo’n 4800 jaar geleden voor het eerst ringen droegen van gevlochten hennep, been, leer en ivoor. De doorlopende vorm stond, en staat, symbool voor het bovennatuurlijke en oneindige.
In de Romeinse tijd werden de eerste metalen ringen vervaardigd uit koper of messing. Ook ijzer werd - ondanks de roestgevoeligheid – vaak gebruikt, omdat de hardheid ervan de kracht van de liefde symboliseerde.
Naast de symbolische waarde hadden de ringen een praktische functie; zodra een huwelijksovereenkomst gesloten was kreeg de beoogde bruid een ring om als teken dat zij ‘bezet’ was. Dit was niet alleen maar een staaltje van mannelijke bezitterigheid, maar het gaf ook de vrouw in kwestie de mogelijkheid aanspraak te maken op haar rechten als echtgenote-in-spe.
Na de invoering van het muntstelsel verschoof de voorkeur naar gouden sieraden.

Twee Ruimtelijke uitvoeringsplannen weldra opgestart

vrijdag, 3 september 2010

Met nog iets meer dan twee jaar te gaan in deze legislatuur schiet het schepencollege stilaan in actie: aan de volgende gemeenteraad zal worden voorgesteld om twee Ruimtelijke Uitvoeringsplannen op te starten, met name dat voor de KMO-zone Scheldebrug (links en rechts van de N442)
en dat voor Binnengebied Molenkouter.
Hoedanook, we vinden dit een goede zaak en hopen dat ook de andere beleidsplannen eindelijk de aandacht krijgen die ze verdienen.

Herstelling bureelcontainers OCMW op Molenkouter


donderdag,  2 september  2010

Het  Zorgcentrum Molenkouter is nog maar 15 jaar oud en het  Sociaal Huis is nog van recentere datum en toch kampt men met plaatsgebrek in het OCMW en zit men te knoeien met containers.
Er zijn altijd wel wat problemen met die containers: de kostelijke verwarming, de geurhinder en nu is er insijpeling van water. Na een regenbui blijft er trouwens ook altijd 5 tot 7 cm water op het dak staan.Men gaat ze nu herstellen.
Men verwacht dat na de herstellingswerken ook het dak beter geïsoleerd zal zijn en de verwarmingskosten een beetje gedrukt kunnen worden.
Het prijskaartje is niet mis : 7.000 euro.
Budget 2011 van de kerkfabriek "Sint-Jans-Onthoofding" Schellebelle

woensdag, 1 september 2010

Het budget 2011 van de kerkfabriek “Sint-Jans-Onthoofding” past binnen de doorgevoerde wijziging van het meerjarenplan 2008-2013, goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 12 november 2008. Het tekort op het exploitatiebudget wordt opgevangen door een exploitatietoelage
van € 4041.

Dolf Lammens : 'In oktober 2009 hebt u bij begrotingswijziging 30.000 euro gevraagd voor de architect van de binnenrestauratie. Bij een wijziging gaat het altijd om zaken die dringend zijn of  reeds zijn uitgevoerd. Mijn vraag : wat is de stand van zaken van de binnenrestauratie van de kerk van Schellebelle ?'
Danny Praet: ‘We hebben inderdaad 30.000 euro gevraagd om de architect te betalen, maar we hebben nog altijd geen architect gevonden.’
Lammens : ‘ En u zoekt al sinds oktober 2009 ?’
Praet : ‘ Ik zal het nog eens navragen.’

Verdeling toelagen Culturele verenigingen (werkjaar 2008 - 2009)

dinsdag, 31 augustus 2010

In totaal wordt meer dan € 18 000 verdeeld over 79 verenigingen. De toegekende subsidies hebben betrekking op de periode van 1 september 2008 tot en met 31 augustus 2009. Een paar verenigingen zijn overgestapt naar de sportraad en heeft daar een subsidie aangevraagd : de Lustige Lijnvissers en Sport en Ontspanning Schellebelle. Een paar hebben geen subsidie meer aangevraagd wegens inactiviteit in die periode: Reuzengroep de Moriaanvrienden en Statiecomité Wichelen en een paar hebben na een onderbreking opnieuw subsidies aangevraagd : Vooruit zonder Vrees en Postzegelclub ’t Rozenland.
Het saldo op het totaal beschikbare subsidiebedrag voor de verenigingen in de secties cultuur, socio-cultuur en vrije tijd en ontspanning wordt op die manier groter.Gino De Kesel  in dienst als ambulancier

maandag, 30 augustus 2010

Met ingang van 1 september 2010 komt Gino De Kesel effectief in dienst als ambulancier. Bij gemeenteraadsbesluit van 9 september 2009 werd hij tot de stage als ambulancier toegelaten bij de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst. Intussen heeft hij het vereiste brevet behaald en een gunstig stageverslag gekregen.
We wensen Gino van harte proficiat.


Wist u dit ?   Voorbode

zondag,  29 augustus 2010

‘Files aan Alpentunnels voorbode van drukke Europese verkeersdag .‘
Heel vaak vinden we dergelijke berichten terug. Wat is een voorbode feitelijk ?
Nu wordt het vooral gebruikt in de figuurlijke betekenis voor een voorteken. Vroeger was het letterlijk : een bode die kwam melden dat er na hem een tweede bode kwam die slecht nieuws bracht. Op deze manier konden de mensen zich al een beetje voorbereiden op het slechte nieuws.Weg en Verkeer blundert rond zone 30 in Schellebelle


vrijdag, 27 augustus 2010

Om het verhaal te begrijpen moeten we even terug in de tijd.
In 2005 wordt er rond de scholen een zone 30 ingevoerd. In Schellebelle in de Hoogstraat waren er dat twee.  De provincie deed dit voorstel, het was immers  een provinciebaan. Wij vonden dat goed maar we hadden nog liever dat dit één zone zou zijn. Nu was er een voortdurende snelheidswissel van 70 naar 50 dan naar 30 weer naar 50 en weer naar 30 en weer naar 50 en opnieuw naar 70.
In 2007 krijgen we de toestemming om er één zone van te maken : vanaf de Trompstraat tot aan het Veer.
In 2010 komt daar nog een lichte verbetering bij : de beginborden worden variabel. Op die manier was die zone 30 alleen van kracht bij het begin en einde van de school.
Deze laatste  beslissing wordt door het Vlaams ministerie van Mobiliteit niet goedgekeurd.
Waarom ?
Weg en Verkeer : ‘Bij de installatie van de zone 30 is over het hoofd heeft gezien dat de Hoogstraat in Schellebelle gesitueerd is op een plateau van ’t Veer tot de Trompstraat en dat daar dus altijd een snelheidsbeperking  tot 30 km uur geldt. ALTIJD. Als daar nu ineens variabele borden geplaatst worden geeft dat dus een foutief signaal.’
Om die gemeenteraadsbeslissing  te kunnen afkeuren gaat men op zoek naar een procedurefout in de overwegingen en men vindt die:  er is in de overwegingen niet verwezen naar het besluit van 2007, dus zegt het agentschap Weg en Verkeer dat het besluit van 2010 verwijst naar een verkeerde zone : die van 2005 (toen er nog 2 zones  waren).
Weg en Verkeer maakt echter een blunder van formaat: de zone 30 in de Hoogstraat ligt NIET op één plateau ! Er mogen dus wel degelijk variabele borden staan. Maar inmiddels was de gemeenteraadsbeslissing wel afgekeurd. En daarom stond dit op de laatste GR weer op de dagorde.
Dolf Lammens: ' Via een amendement heb ik voorgesteld om de juiste overwegingen in het besluit te plaatsen om op die manier de afkeuring ongedaan te maken.'


Plattelandsprojecten Scheldelandschapspark

donderdag, 26 augustus 2010

De Vlaamse Landmaatschappij doet een oproep aan de gemeenten  voor het indienen van een (korte termijn) project in kader van een “plattelandsproject Scheldelandschapspark” .
Per goedgekeurd project ontvangt de gemeente 50% van de kostprijs, met een maximum van 20.000 euro. Er mogen maximaal 2 projecten voor subsidiëring worden ingediend. Projecten die betrekking hebben op plattelandsontwikkeling in ruime zin komen in aanmerking en dienen vóór eind 2011 te worden uitgevoerd.
In een volgende fase dienen de goedgekeurde projecten in definitieve vorm worden ingediend vóór 31 oktober 2010. Eind december 2010 wordt de gemeente in kennis gesteld of het project voor subsidiëring werd goedgekeurd.
Het Regionaal Landschap Schelde-Durme biedt aan de projectvoorstellen in naam van de gemeente in te dienen.
Verslag gemeenteraad

woensdag, 25 augustus 2010

Zoals gebruikelijk kan u op deze site een uitgebreid verslag lezen van de vorige gemeenteraad.
Er werd  o.m. gestemd over het budget, de voorrangsregeling op de omleiding, de riolering in de Pijpoelstraat
en het jeugdcentrum Anker.Minder subsidies voor Statiestraat Wichelen

dinsdag ,24 augustus 2010

Bij ministerieel besluit d.d. 21 juni 2010 is de gewestbijdrage voor de werkzaamheden ‘aansluiting Statiestraat : aanleg nieuwe riolering met aansluiting op de Aquafincollector te Wichelen’ teruggebracht van € 434 579 naar € 204 203 aangezien bij de gunning van de werken is gebleken dat het inschrijvingsbedrag van de werken die in aanmerking komen voor de gewestbijdrage ruim lager ligt dan het vastgestelde bedrag bij het voorontwerp.
Lien Van Driessche fractieleider bij CD&V

maandag, 23 augustus 2010

Voor de resterende tijd van deze legislatuur zal Lien Van Driessche fractieleider zijn bij CD&V.
Wij willen vernieuwing en verjonging doorvoeren en dat kan alleen als jonge mensen ook verantwoordelijkheid krijgen. De lijn blijft wel dezelfde : positieve oppositie waarin naar de dossiers gekeken wordt en niet naar de persoon of partij die ze indient. We zullen het uiteraard blijven aanklagen wanneer een schepen zijn dossiers niet kent of flagrant liegt of er compleet zijn ( haar ) voeten aan veegt. OCMW raad

zaterdag, 21 augustus 2010

Wat staat er onder meer op de dagorde van dinsdag 24 augustus .
punt 4
'Principebeslissing betreffende de methodologie en het gebruik van de middelen in het kader van het Koninklijk Besluit houdende de maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruiker van de dienstverlening van de OCMW’s voor de periode van 01 januari 2010 tot 31  december 2010 ( verschenen KP op 09-07-2010 ).'
Echt duidelijk is me dat toch niet...
Omgeving Schellebelle station wordt niet vernieuwd


vrijdag, 20 augustus 2010

In 2006 had het CD&V bestuur 15.000 euro voorzien voor de studie van een vernieuwde  stationsomgeving van Schellebelle. We waren dan ook verheugd dat het nieuwe bestuur begin 2007 dit project ook een plaats gaf in haar budget.

-Op woensdag 19 december 2007 vraag ik op de gemeenteraad (GR) waarom er tot dan toe niets is gerealiseerd in Schellebelle. Ik kreeg toen geen antwoord.

-Op dinsdag 24 juni 2008  kom ik opnieuw tussen op de GR.
Ik citeer uit  de beleidsnota van 2007: Er zijn alleen kredieten  voorzien voor uitgaven die zeker zullen gerealiseerd worden. Het heeft geen zin kredieten te voorzien voor uitgaven  die wegens tijdsgebrek niet kunnen gerealiseerd worden. Met andere woorden: onze doelstellingen zijn minimaal maar ze zullen maximaal uitgevoerd worden.
De doelstellingen waren inderdaad minimaal, maar ze werden ook minimaal uitgevoerd.
Ik gaf toen een paar voorbeelden van wat ze allemaal niet hebben uitgevoerd alleen al op gebied van mobiliteit, waaronder de stationsomgeving in Schellebelle.

-Op donderdag 3 juli 2008 is er dan toch een overlegvergadering  met de NMBS-Holding over de herinrichting van de stationsomgeving van Schellebelle.

-Op vrijdag 4 juli 2008 bespreekt het college het voorstel van de NMBS-Holding tot inrichting van de stationsomgeving, reizigersparking en overdekte fietsenstalling aan het station van Schellebelle.
De grondwerken ter hoogte van de huidige stationsloods en grote fietsenstalling, de openbare verlichting op de parking, de groenaanplanting en het groenonderhoud zouden ten laste van de gemeente komen. Er zal ook worden gevraagd om een parking voor vrachtwagens te voorzien achteraan op het spoorwegdomein, afgescheiden van de reizigersparking.

-Op zondag 3 augustus 2008 schreven we op deze website: 'Hopelijk springt het college nu wel op de trein en geeft het nog wat tips mee die door de  Mora ( mobiliteitsraad) werden opgesteld.'
De Mora uit de vorige legislatuur had inderdaad reeds heel wat voorbereidend werk gedaan om de stationsomgeving aan te passen aan de noden van de moderne treinreiziger.

-Maandag 9 november 2009 op de GR. Ik vraag opnieuw naar de stand van zaken.
‘Er is nog een afspraak met de NMBS geweest, maar die is niet doorgegaan,’ probeert schepen Praet nog de meubelen te redden.

- In het jaar 2010 is er niets meer gebeurd.

De reizigers moeten zich dus niet al te veel illusies maken dat er vlug een oplossing komt voor de moeilijkheden. Zeker niet met deze meerderheid.

Zwerfkattenactie

donderdag, 19 augustus

De gemeente zal van 23 t.e.m. 25 augustus 2010 een zwerfkattenactie houden in de omgeving
van garage Bogaert, Bohemen Wichelen. Gevangen dieren worden 2 dagen opgevangen in de loods.
Nadien worden ze overgebracht naar het dierenasiel in het Citadelpark te Gent.
Jaarrekening OCMW - boekjaar 2009


woensdag, 18 augustus 2010

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening van het OCMW, boekjaar 2009 en van het bijbehorende jaarverslag.
Het totaal van het actief en het passief op de geconsolideerde balans na resultaatverwerking (zonder interne rekening-courant)
bedraagt € 5 458 678,58.
De geconsolideerde resultatenrekening vertoont volgende resultaten : negatief resultaat van het boekjaar : € 1 313 510,31; onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage : € 1 383 603,45 en over te dragen negatief resultaat : € 100 194.
We komen daar later op terug ( in mensentaal ).
Het vergeten fietspad


dinsdag, 17 augustus 2010

Het kan verhelderend werken om zo nu en dan eens achterom te kijken. Wat is er beslist en wat is er uiteindelijk van uitgevoerd?
Uit het verslag van de gemeenteraad van 3 september 2008
Dolf Lammens : ‘Een functioneel fietsroutenetwerk  moet mensen stimuleren om de fiets te gebruiken voor functionele verplaatsingen naar werk, winkel en school.'
'In onze gemeente loopt deze route voornamelijk langs de spoorlijn 53 tussen Wetteren en Dendermonde. Twee schakels ontbreken nog, met name het fietspad tussen de Bruinbekestraat en de H. Geeststraat en het fietspad vanaf de overweg Bohemenhoek richting Schoonaarde. Er kan in het kader van die aanleg een beroep worden gedaan op het Fietsfonds, dat tot 80 % subsidieert : 40 % van de provincie en 40 % van het Vlaamse Gewest.’
Het raadslid vraagt te stemmen over het principe om werk te maken van de afwerking van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk.
Schepen Daniël Praet is het voorstel genegen en kondigt aan dat de bestuursmeerderheid het voorstel steunt.
Dit agendapunt wordt goedgekeurd met algemene stemmen.

Dat is het laatste wat we van het voorstel hebben gehoord. En dat is inmiddels twee jaar geleden.

Nieuwe  coördinator WoonPlus

maandag, 16 augustus 2010

Bob Magerman, momenteel coördinator van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Wetteren- Laarne-Wichelen is door het college van burgemeester en schepenen van Laarne aangesteld als coördinator van het intergemeentelijk woonproject WoonPlus. Hij hoopt qua opzegtermijn een vergelijk te kunnen vinden dat de belangen van zowel het SVK als WoonPlus respecteert.
Waarom beslist Laarne daar alleen over ? Die aanstelling is nooit besproken op het intergemeentelijk woonoverleg. Misschien is de naam 'woonoverleg' verkeerd gekozen want van overleg is hier nooit sprake geweest. Of alleen zijdelings. Op een vergadering van datzelfde woonoverleg Woonplus werd op een bepaald moment gesteld dat de toekomst van het SVK onzeker was omwille van de expertise die gebundeld zit bij een beperkt aantal personen en dat er dus problemen zouden komen bij het wegvallen of tijdelijk uitvallen van een personeelslid.
De maand nadien zorgt men er zelf voor dat die voorspelling uitkomt.

Wist u dit ? Is een deadline dodelijk ?


zondag, 15 augustus 2010

Deadline : de allerlaatste datum  of uur waarop iets klaar of gebeurd moet zijn : `De deadline voor het rapport is morgen.`
Deze betekenis is enorm afgezwakt tegenover de originele betekenis: ‘de doodsstreep’.
De Amerikanen gebruikten een 'deadline' in gevangeniskampen in de Amerikaanse burgeroorlog. De hekwerken in deze noodgevangenissen waren niet zo stevig, en er waren nogal wat  gevangenen die de benen namen. De deadline bracht uitkomst.
De streep werd een meter voor de gevangenismuur getrokken. Wanneer je de deadline overschreed, werd je doodgeschoten.
Later werd de term ook gebruikt voor kranten waarbij er een tijdstip werd gesteld waarna je artikel niet meer in de krant werd geplaatst. Je artikel werd dan als dood beschouwd.

Sociaal Verhuurkantoor (SVK) statutair niet in orde

zaterdag, 14 augustus 2010

In oktober vorig jaar had ik op de gemeenteraad gemeld dat onze vertegenwoordiging in het SVK Laarne-Wetteren-Wichelen statutair niet in orde was.
Wat zeggen die statuten ?
In de raad van bestuur zitten 5 leden per gemeente :  drie afgevaardigd door de lokale besturen (OCMW en gemeente) en 2 uit de sociale organisaties.
Wichelen heeft nu - ten onrechte  - 4 vertegenwoordigers uit de lokale besturen en slechts 1 uit de sociale organisaties.  Die 4 vertegenwoordigers zijn : Els Bogaert, Kenneth Taylor, Caroline Verstraeten voor de gemeente  en  Conny Beelaert voor het OCMW .
Vorig jaar had men op diezelfde gemeenteraad beloofd om dit onmiddellijk, de dag nadien zelfs,  in orde te  brengen tijdens de Algemene vergadering die dan zou doorgaan..
Eén van die 4 zou  zijn ontslag indienen ( of krijgen ). We zijn bijna een jaar verder en er is  - zoals te verwachten  -  niets gebeurd.  
En dit is niet zomaar een detail.  In deze situatie zijn alle beslissingen van de raad van bestuur rechtsongeldig.Subsidies autoladder  brandweer


vrijdag, 13 augustus 2010

De brandweer van Wichelen behoort tot de Hulpverleningszone Zuid-Oost van de Brandweerdienst. Onze gemeente komt binnen die zone als eerste in aanmerking voor een toelage voor de aanschaf van een autoladder volgens het ontwerp van programma 2011. De brandweer vraagt dan ook bij de opmaak van het gemeentebudget 2011 die aankoop in overweging te nemen.
De raming bedraagt, exclusief 50 % subsidies, € 600 000.Tweedehands  maaltijdboxen


donderdag, 12 augustus 2010

Het OCMW  heeft  recent nieuwe maaltijdboxen aangekocht.  Nu gaan ze ook tweedehandsboxen  aankopen .  Het OCMW van Haaltert  stopt met maaltijdbedeling en doet zijn boxen van de hand.  Het OCMW Wichelen heeft interesse om 11 ongebruikte boxen tweedehands aan te kopen. De kostprijs bedraagt 39,50 per volledige box : bovendeel, onderdeel, inox drievakschotel en inox soepkom.  Nieuw kosten ze, geloof ik , 75 euro .

Nieuw schoolgebouw voor gemeenteschool Wichelen

woensdag, 11 augustus 2010

Het college besprak de mogelijkheden om met een promotieovereenkomst * een nieuw schoolgebouw te construeren op de site van de gemeenteschool te Wichelen. Er wordt uitgegaan van volgend programma : vier klaslokalen, één lokaal kinderopvang/tekenacademie, één overdekte speelruimte, één bergruimte annex technisch lokaal en eventueel een polyvalente ruimte, afhankelijk van de kostprijs.
Waar deze gebouwen juist gaan komen – op of naast het voetbalveld - ,  en wanneer , werd niet vermeld.
Die vragen stel ik al meer dan 3 jaar. Nog nooit een serieus antwoord op gehad. Men schuift het altijd voor zich uit. Eerst kwam het schoolgebouw er in 2008, nu is het ten vroegste in 2011.
Eerst ging men het aankopen, dan weer zelf bouwen , dan ging men het even bestuderen ( 'plannen om te plannen' ), en nu door iemand anders laten bouwen. In realiteit gebeurt er al jaren gewoon niets.

* Een promotieovereenkomst is de realisatie van een nieuwbouw of verbouwing met de aanduiding van een promotor die zal instaan voor de financiering en de realisatie.  Op een later tijdstip zal het gebouw dan worden aangekocht.Trage Wegen

dinsdag, 10 augustus 2010


In 2009 werden in Wichelen  alle bestaande en verdwenen ‘trage wegen’ in kaart gebracht. Elke trage verbinding werd genummerd en kort beschreven  en na overleg met een zo breed mogelijke groep gebruikers werd een herstelplan opgesteld dat goedgekeurd werd op de GR van februari.  Voor het jaar 2010 werd een actieplan goedgekeurd waarin vijf trage wegen werden geselecteerd.
Wij vonden dit wat weinig. Maar beter dat dan niets.

Alle trage wegen kregen een cijfer en een letter; de meeste hebben immers geen naam.Voor een duidelijk beeld kan u de kaarten onderaan raadplegen. De geslecteerde wegen voor 2010 zijn : 1B, 10A, 10C, 23A en 25 B

De uitwerking ligt in handen van het Regionaal Landschap Schelde-Durme dat binnenkort een overleg start met de betrokken eigenaars langsheen de trage wegen 10A Strijp –Hulst, omgeving ex-’t Rotkapel , 10 C Strijp – Hulst, de ‘zink’ en 25B Rimeir – Kasteel-Sijp  volgens de opgemaakte inrichtingsfiches.
Maar in deze uitwerking gaat het slechts over 3 trage wegen en niet over 5.
Waarom komen de trage wegen 1B en 23A niet meer voor in het overleg met de eigenaars ?
Het was toch de bedoeling om 1B – verbinding tussen Brugstraat  en nooddijk - de nooddijk comfortabeler te maken voor voetgangers en 23A -verbinding tussen trage weg 21A en Barrevoetshoek Lede - deze nuttige en functionele verbindingsas met Lede ging men toch het beheren voor gebruik door voetgangers en fietsers ?
Voor een beter inzicht kunt u ook de kaarten raadplegen.
Klik op Kaart 1 of op kaart 2


Hoeveel nieuwe woningen in RUP Bellekouter ?


maandag, 9 augustus 2010

Hoeveel  en welk soort nieuwe woningen mogen er komen in Bellekouter ?
Het Structuurplan en Pandendecreet leggen daar beperkingen en voorwaarden op.
In het Gemeentelijk Structuurplan is de ontwikkeling van Bellekouter opgenomen in de woonprogrammatie: het aantal woningen is  daar vastgesteld op 26 op korte termijn – voor 2012, op lange termijn kunnen daar nog 4 woningen bijkomen – na 2017. Meer woningen kunnen er niet bijkomen. Dertig is de limiet.
In het Pandenbeleid staat dat voor gronden die eigendom zijn van Vlaamse semipublieke persoon – zoals de DDS-  een sociaal objectief opgelegd worden van minimum 40% van het aantal kavels. Of anders gezegd 40% van de kavels moeten sociale woningen zijn: voor Bellekouter betekent dit 40% van 30 dat zijn dus 12 woningen of kavels.  Twaalf, niet meer en niet minder.
Ik denk niet dat het gemeentebestuur zijn eigen reglementen zal volgen. Het studiebureau heeft de opdracht gekregen om een een ‘oplossing’ te zoeken voor de beperkingen en voorwaarden : bv. via het woonuitbreidingsgebied op dezelfde locatie.
Zowel de gemeente, als DDS , als Wonen Vlaanderen hebben blijkbaar niet de gewoonte zich met ‘cijfertjes’ - zeg maar de wet - bezig te houden : dat is alleen maar verplicht voor de gewone burger, niet voor de overheid.
Men stemt die cijfertjes wel, maar men houdt er achteraf geen rekening mee.Wichelse brandweer rukt uit na 3 minuten 36 seconden

zaterdag, 7 augustus 2010

De Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst  is de snelste in haar zone. Uit  het tussentijds verslag van het Project Track & Trace blijkt dat onze brandweerdienst gemiddeld 3 minuten en 36 seconden na een oproep uitrukt. Dat is de beste prestatie van een vrijwilligerskorps binnen de brandweerzone Zuid-Oost-Vlaanderen.Wateroverlast  Krijgelstraat


vrijdag, 6 augustus 2010

Uit de Gemeenteraad van 19 december 2007
Dolf Lammens: 'Gaat u de rioleringswerken die reeds gepland zijn, stopzetten? '
‘Voor 2008 voorziet u 400.000 maar voor de volgende jaren is slechts 100.000 euro voorzien. Terwijl in 2006 nog 1 miljoen was voorzien.'
‘De 7 projecten die in het programma 2009-2012 al voorlopig vastgelegd waren , komen in het verhaal niet meer voor. En dit terwijl er subsidies voorzien zijn.'
'Ik pik er twee projecten uit. Het valt op dat er geen sprake meer is van de Wanzelestraat-Bruinbekestraat-Krijgelstraat terwijl daar jaarlijks heel wat wateroverlast is. Hetzelfde voor de Drabstraat en de Lageweg. Waarom komen deze projecten niet meer voor in uw meerjarenplan ? ‘
Schepen De Smet :’We gaan ze pas opnemen als het concreet is, als we zicht hebben op subsidies.’
Lammens :'Ik heb hier een overzicht van alle subsidies en die straten staan er bij.'
De Smet vervolgt :'Voorlopig hebben we ook nog geen zicht op de kosten.'
Uiteraard moet ge daarvoor eerst een dossier opmaken, dat komt niet vanzelf
Taylor : ‘We zitten in Wichelen heel goed met het percentage zuivering. Aquafin geeft dus de voorkeur aan andere gemeentes waar het minder goed is.’
Wie zegt dat?

Schepen De Smet heeft de plannen voor de riolering in de Krijgelstraat zelf geschrapt in 2007- het eerste jaar dat hij schepen was - , en nu gaat hij ze beloven tegen 2012.

Alle jaren horen we dat er een overschot is op de rekening maar iedere keer dat een project niet is uitgevoerd zegt men dat dit omwille van de financiële toestand komt. Typische kromme redenering van SAMEN.
De juiste redenering is dat ze geld over hebben omdat ze heel wat projecten gewoon niet uitvoeren. Zeker als het gaat om rioleringen, want dat zit onder de grond en is niet zichtbaar.
Behalve bij wateroverlast natuurlijk.
Verkeer of verkeerd ?


donderdag, 5 augustus 2010

Waar men komt langs Wichelse wegen, komt men rare dingen tegen.

Aan het kruispunt van het Kapelleken geeft men te kennen dat Dendermonde niet bereikbaar is als u linksaf slaat. Het bord is overplakt. Waarom ?
Iemand die met de vrachtwagen (+ 3,5 ton ) van Wanzele komt richting Schellebelle via Billegem en de Wanzelestraat, die mag opeens niet meer verder aan het kruispunt aan Bruinbeke kapel. Daar staat ineens een verbodsteken voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton. Waarom ?Sportbeleidsplan ligt onder het stof

woensdag, 4  augustus 2010

Het sportbeleid op onze gemeente kreeg  een serieuze impuls met een plan dat eind 2007 werd goedgekeurd.  In 2008 werd alles minutieus uitgevoerd. In 2009 was er echter al een terugval en in 2010 is het met het Sportbeleidsplan even triestig  gesteld als met het Mobiliteitsplan en het Structuurplan.
Voor een goed begrip: het gaat me hier om het realiseren van het Sportbeleidsplan. Het plan is gespreid over verschillende jaren waarbij ieder jaar iets extra gebeurt of zou moeten gebeuren. Dit wil niet zeggen dat er op sportgebied  helemaal niets gebeurt. Positief vind ik bv de impulssubsidies voor jeugdtrainers, de uitgebreide sportpromotie, het onderhoud van de looppiste en de samenwerking met de scholen.
Maar terug naar het plan.
Ik geef een kort overzicht van doelstellingen die dit jaar helemaal niet gehaald zijn.
Op de nieuwe gemeentelijke website zou een aparte sectie sport komen. Jammer genoeg is er geen nieuwe website.
Er zou vanaf 2010 een sportevenement komen ,iets zoals een interwijkenspel. Niets van gehoord verder.
Er werd gedacht aan het opnieuw organiseren van BBB-sessies : trainen van buik- bil- en borstspieren. Het bleef bij een  mooie gedachte.
Er zou een voltijds sportfunctionaris komen. Het zal niet voor dit jaar zijn.
Men ging de kansarme jeugd steunen met sportcheques. Niks daarvan: in 2010 heeft men dit geld besteed aan de fitnesstoestellen aan het Rusthuis !!
Nog een leuk initiatief was het aanleggen van een Fit-O-meter. Het is er spijtig genoeg niet van gekomen.
We kunnen zo nog een tijdje doorgaan. Ik hoop dat ook de sportraad het beleidsplan eens zal evalueren.Ondergronds brengen elektriciteitskabels in Dreefstraat en Brugstraat


dinsdag, 3 augustus 2010

De werken in de Dreefstraat en de Brugstraat zullen vermoedelijk in de loop van de maand oktober starten. Het werk is in handen van Eandis en wordt ook door hen betaald. De nieuwe netten worden in het voetpad of de wegberm aangelegd. De gemeente betaalt wel de nieuwe palen.
Iedere woning zal een ondergrondse elektriciteitsaansluiting krijgen en er wordt ook een nieuwe meterkast geplaatst.
Ik neem aan dat de gemeente ook denkt aan nieuwe beplanting in de Brugstraat, want alles ziet er maar kaal uit nu de Japanse kerselaars al een paar jaar gerooid zijn omdat ze met hun wortels het voetpad omhoogduwden. Na de werken van Eandis kan de gemeente in de bermen zorgen voor wat groen.
Ik heb dit vroeger al eens voorgesteld op de gemeenteraad en het werd ook goedgekeurd : op 6 juli 2005. Maar de toenmalige burgemeester weigerde steeds om dit besluit uit te voeren.  Misschien kan de huidige voorzitter van de gemeenteraad, Ann Van Wesemael die ook in de Brugstraat woont, dit eens aan het college voorleggen?Petanqueplein te Schellebelle komt er eindelijk

maandag, 2 augustus 2010

In oktober 2008 werd op de gemeenteraad beslist om  een petanqueplein aan te leggen op het dorpsplein van Schellebelle.
De gemeentelijke technische dienst zal in de maand augustus 2010 in eigen beheer het petanqueterrein aanleggen.

Wist u dit ? Cordon-bleu


zondag, 1 augustus 2010

De naam van Cordon-bleu  is afkomstig van de Orde van de Heilige Geest, die in het jaar 1578 werd opgericht door Henri III van Frankrijk, met het doel om zich heen een schare getrouwen te vormen voor de strijd tegen de Hugenoten (protestanten).
Het onderscheidingsteken van zijn orde bestond uit een blauw lint. Aangezien alleen heel belangrijke personen lid werden van deze orde, kreeg de aanduiding "Cordon-bleu" al gauw de betekenis van een uitzonderlijk persoon. Merkwaardigerwijze is langzamerhand deze respectvolle benaming uitsluitend gebruikt voor zeer goede koks en kooksters.
Deze aanduiding voor koks is er waarschijnlijk gekomen in 1895. De journaliste Madame Marthe Distel stichtte toen een culinair magazine met de naam: “La cuisinière Cordon Bleu”. Later voegde deze dame er eveneens een soort hotelschool aan toe waar alleen gerenommeerde studenten aan de bak kwamen die les kregen van al even bekende Franse chefs.
De eerste keer dat de benaming “cordon bleu” voor een kalfsvleesbereiding voorkwam was in dit blad van madame Marthe Distel.Duivenoverlast in Schellebelle

zaterdag, 31 juli 2010

De site van het voormalig klooster  te Schellebelle kampt met duivenoverlast.  Wat zijn de mogelijkheden om hieraan te verhelpen ?
Bij duivenoverlast kan een valkenier ingeschakeld worden. De valkenier kan de duiven wegjagen met roofvogels, vangen met kooien (meerdere interventies vereist) of met een luchtdrukkarabijn afschieten. De laatste optie is de efficiëntste en goedkoopste oplossing. Bij gebruik van een luchtdrukgeweer wordt bijstand gevraagd van de politie.
Het college kiest voor de laatste optie voor het verdelgen van de wilde duiven in de Hoogstraat te Schellebelle
Gebuurweg en Vennenstraat zijn speelstraat tot 31 augustus

vrijdag , 30 juli 2010

De Vennenstraat  en de Gebuurweg  worden ingericht als speelstraat. Tot 31 augustus.
Dat betekent dat kinderen voorrang hebben tussen 8 en 21 uur. Een verantwoordelijke van de straat  
zal de geleverde signalisatie elke dag opstellen en tijdig weer wegnemen.Verkeerspaaltjes te Serskamp


donderdag, 29 juli 2010

Op de Wetterensteenweg te Serskamp, ter hoogte van het begin van het verkeersplateau aan
huisnummer 6, zullen drie verkeerspaaltjes worden geplaatst tussen de rijweg en het trottoir
om te vermijden dat wagens de bocht, komende uit de richting van Wetteren, te kort nemenSporthal

woensdag,  28 juli 2010

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport betreffende het Vlaams infrastructuurfonds laat weten
dat  het uiterlijke evaluatiemoment voor het gemeentelijk dossier ‘eenvoudige sporthal’ wordt uitgesteld tot uiterlijk 1 december 2010.
Tegen dan moeten alle stedenbouwkundige attesten  in orde zijn en moet de gemeente beschikken over een zakelijk recht op het bouwperceel.
Voor zover ik weet is dat nog allemaal niet in orde.Materiaal  Brandweerdienst

dinsdag, 27 juli 2010

Om een vlot en veilig verloop van reddingen en evacuaties mogelijk te maken werd besloten om volgend materiaal aan te kopen voor de brandweerdienst : een reddingsplatform voor ontzettingen uit treinstellen, autocars en vrachtwagens, een reddingszaag om een opening te
maken in een sectionale poort of steeldeck zodat een flash-over wordt vermeden en inscheerblokken (tussenkatrollen) om de trekkracht
te verhogen van de winch op de materiaalwagen. De raming van het materiaal bedraagt respectievelijk €  1 150, € 1 950 en € 1 700.
De flashover of vlamoverslag is een term in de brandbestrijding waarmee het exploderen van gassen wordt bedoeld. Om dit tegen te gaan kan men ventileren door bv openingen te maken en daarvoor dient die reddingszaag.
Subsidies riolering Pijpoelstraat - Hoekstraat in gevaar


maandag, 26 juli 2010

Aquafin plant afkoppelingswerken langsheen Pijpoelstraat – Hoekstraat – Oostakkerstraat. Hiervoor werd reeds een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd door de gemeenteraad. De ontwerper studiebureau Jouret heeft het bijzonder bestek , de plans en de raming opgemaakt voor deze wegenis- en rioleringswerken. De raming van het gemeentelijk aandeel in deze werken bedraagt € 363.770.
Het hemelwater mag nooit op de afvalwaterleiding van een gescheiden riolering aangesloten worden indien het technisch anders mogelijk is. Daarom wordt in de projecten ‘afkoppeling Pijpoelstraat-Hoekstraat-Oostakkerstraat’ en ‘rioleringswerken Hulst-gemeentelijk aandeel’ een gescheiden stelsel aangelegd.
Om in aanmerking te komen voor 100% subsidies van de VMM moeten eveneens de afkoppelingen van regenwater en vuilwater op privédomein gebeuren. Omdat dit voor particulieren een zware financiële last kan zijn werd er beslist om dit te financieren door de gemeente en te betalen via Aquario. Zo was er vorig jaar afgesproken op de gemeenteraad.
Toch loopt het niet helemaal zoals gepland.
Als ik het goed begrijp zijn in deze plans de afkoppelingen op privédomein niet inbegrepen. Wie gaat die afkoppelingen  ontwerpen? Hoeveel gaat dat kosten ? Er is geen architect aangesteld, en er is evenmin een overeenkomst opgesteld met de nodige afspraken tussen de gemeente en de eigenaars/huurders van de betrokken gebouwen omtrent hun wederzijdse rechten en plichten.
Anders gezegd: de kans is groot dat men naar de subsidies kan fluiten…Wist u dit ? Vogelverschrikker  - Stropop

zondag, 25 juli 2010


Iets wat ook stilaan uit ons landschap verdwijnt zijn de vogelverschrikkers.
De geschiedenis is echter eigenaardiger dan u denkt. Vroeger werd de godin van het oude en jonge graan vertegenwoordigd door een persoon die werd geofferd. Het was afhankelijk van de cultuur of dit een man of vrouw was. Een overblijfsel van dit ritueel is de vogelverschrikker; een stropop op ware lichaamsgrootte die rond een vaak kruisvormige houten paal wordt opgehangen en boven het veld uitkomt. Tegenwoordig wordt dit gedaan om vogels af te schrikken en om toe te zien op een vruchtbare oogst.
Ook werden stropoppen gezien als een verpersoonlijking voor alles wat oud is en dat vervangen zou moeten worden door iets nieuws. In dit geval de nieuwe oogst. Dat is de reden dat men met Midzomer vaak een stropop maakte, een overblijfsel van de vorige oogst, waarmee men rond de akkers liep om een goede oogst af te dwingen. Tijdens het oogstfeest dat later volgde werd deze stropop verbrandt.Verkeerskussens Gebuurweg

zaterdag, 24 juli 2010

In de Gebuurweg, kant Margote, zullen twee verkeerskussens worden aangebracht. Een eerste ter hoogte van de garage van de woning van ex-burgemeester Moens en dit voor wie de straat inrijdt. Een tweede zal geplaatst worden aan het begin van de tuin van  Georges Impens voor wie de straat uitrijdt komende uit de richting van de gewestweg N442. Op die manier moet de snelheid van het verkeer op die plaatsen worden geremd.Raad van bestuur APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge

vrijdag, 23 juli 2010

Het college draagt raadslid Anneleen Rimbaut voor als kandidaat-bestuurder van het Autonoom Provinciebedrijf Zorgcentrum Lemberge ter vervanging van gewezen burgemeester Werner Van Der Eecken. Veel eer valt daar niet te rapen want het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge is zwaar verlieslatend. De gemeentelijke deelname in het geraamd verlies bedraagt € 18 736 in 2010.  
Haar ambities lagen hoger met name in het bestuur van de DDS,  maar soms moeten die ambities opzij gezet worden voor de realiteit omdat de meerderheid geen meerderheid meer heeft van zodra er één persoon uit die meerderheid afwezig is op de gemeenteraad.
De oppositie steunde dit keer haar kandidatuur en stelde geen tegenkandidaat.
Erfgoed- aanvulling

donderdag, 22 juli 2010

Ik verneem zopas dat ook het kapelletje 'Troost der Bedrukten' op de hoek van de Dreefstraat en de Brugstraat, op de lijst staat van de klassering die ter ondertekening van minister Bourgeois voorligt .Thuis voor een beeld


donderdag, 22 juli 2010

LeapHet beeld "Leap of Faith" stelt een hinkelspel voor, bestaande uit zeven vlakken, geformeerd als een grondplan van een kathedraal. Daarboven zweven twee bronzen meisjesbenen. Het beeld meet ruim zeven meter en is zo'n twee meter hoog. De Dienst Kunsten en Cultuurspreiding van de provincie Oost-Vlaanderen in  samenwerking met Radio 2 Oost-Vlaanderen  organiseerden een wedstrijd ‘Een thuis voor een beeld’. Wie de beste locatie heeft, mag het beeld plaatsen.
 Als locatie voor het beeld,  ‘Leap of Faith’, stelde onze gemeente  het domein van RVT Molenkouter voor. Deze site was volgens de organisatoren te beperkt van omvang om het beeld optimaal tot zijn recht te laten komen.
De uiteindelijke winnaar is Laarne.

.
La Brabançonne

woensdag, 21 juli 2010

Voor wie wil meezingen, geef ik de 2 officiële versies van het Belgisch volkslied toch nog even mee. Er zijn ooit al problemen geweest
met mensen die een verkeerd volkslied in hun hoofd hadden. Er is ook nog een Duitstalige versie en verder nog een volkse versie van een ezel die niet kan sch...

Noble Belgique, ô mère chérie,
À toi nos cœurs, à toi nos bras,
À toi notre sang, ô Patrie !
Nous le jurons tous, tu vivras !
Tu vivras toujours grande et belle
Et ton invincible unité
Aura pour devise immortelle :
Le Roi, la Loi, la Liberté !
Aura pour devise immortelle :
Le Roi, la Loi, la Liberté !
Le Roi, la Loi, la Liberté !
Le Roi, la Loi, la Liberté !

O dierbaar België, O heilig land der Vad'ren,
Onze ziel en ons hart zijn u gewijd.
Aanvaard ons kracht en bloed van ons ad'ren,
Wees ons doel in arbeid en in strijd.
Bloei, o land, in eendracht niet te breken;
Wees immer uzelf en ongeknecht,
Het woord getrouw, dat g' onbevreesd moogt spreken,
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht!
Het woord getrouw, dat g' onbevreesd moogt spreken,
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht!
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht!
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht!16.500 euro schadevergoeding  voor afgelasten opdracht toneelzaal


dinsdag, 20 juli 2010

Zoals u weet komt er geen toneelzaal meer annex de pastorie van Serskamp , het is de bedoeling dat er een polyvalente zaal geïntegreed wordt  in het nieuwe gedeelte van het jeugdcentrum op de Anker.
Dit heeft voor gevolg dat de opdracht van de ontwerper van de toneelzaal moet worden stopgezet. Het schepencollege heeft uitgerekend dat hiervoor 16.500 euro moet betaald worden aan de ontwerpers.
Hoe komen ze aan dat bedrag ?
Volgens het bestek is 55 % van het ereloon verschuldigd bij de voorlegging van het definitief ontwerp. De plannen zijn , aldus het college, in die mate gevorderd dat er sprake is van een vergevorderd voorontwerp na besprekingen met het college en Onroerend Erfgoed te Gent.  Ze vinden dat voor de geleverde prestaties een ereloon van 33 % mag betaald worden, wat neerkomt op een bedrag van  € 16 500 incl. BTW.
Veel geld voor een ontwerp dat nooit zal gebruikt worden.Voorstel tot klassering

maandag, 19 juli 2010

De dienst Onroerend Erfgoed heeft voor volgende elementen op onze gemeente een
voorstel tot klassering als monument aan de bevoegde minister voorgesteld :
- Sint-Gertrudiskerk Wichelen
- Sint-Denyskerk Serskamp + kerkhof
- Ommuurd kerkhof Schellebelle
- Oud Kruis Van Havermaet
- Mariakapel Bohemenhoek
- Kapel O.L.V. Hoop der Hopelozen, Verhoogstraat
- Privé-woningen Vlaeminck, Stationsstraat Schellebelle; Van Herreweghe,
  Stationsstraat 161 Schellebelle; Van de Velde, Dorp Schellebelle en villa ‘rustoord’
  Damstraat Serskamp
- Beboomd dorpsplein Schellebelle
- Rosmolen (restant brouwerij) Hoogstraat Schellebelle.Wist u dit ? -Hoe Vlaams is de Vlaamse Leeuw?


zondag, 18 juli 2010

Wel, die leeuw is helemaal niet Vlaams. Kruisvaarders hebben hem meegebracht van de kruistochten naar Turkije, Palestina, Syrië, kortom, uit het Midden-Oosten.
Toen de kruisvaarders de Arabische vijand zagen komen aanmarcheren, schrokken ze van de allerlei vervaarlijk uitziende symbolen van dieren op hun vlaggen, waaronder de draak en de leeuw.  Tussen de 11e en 13e eeuw werden er dan ook allerlei "dappere dieren" op schilden afgebeeld, zoals draken, wolven, luipaarden, panters en leeuwen. Het loopt hierbij nogal door elkaar: vaak is niet precies duidelijk om welk dier het gaat, soms worden mengvormen afgebeeld.
Tegen 1302 - en dus tijdens de Guldensporenslag -  spreekt men over de Luipaard (lupard) van Vlaanderen. De partijen van de Guldensporenslag werden de Liebaerts en de Leliaerts genoemd. Liebaert verwijst duidelijk naar dat ‘Luipaard’ en Leliaert naar ‘Lelie’ het symbool van de Franse troon.
De Liebaarts werden tot Klauwaarts hernoemd vanaf 1329.
Weinig later, in de eerste decennia van de 14e eeuw, werden onder impuls van Engelse heraldici de verschillende op elkaar lijkende en moeilijk te onderscheiden heraldische "dappere dieren" gestandaardiseerd tot leeuwen .


Evacuatie gemeenteschool Bruinbeke

zaterdag, 17 juli 2010

Naar aanleiding van de zoveelste evacuatie wegens gaslek van de scholieren in de gemeenteschool ‘De Belhamel’ in de
Bruinbeke zullen de technische dienst en de brandweercommandant de mogelijkheid
onderzoeken voor het creëren van een nooduitgang over privé-terrein via de Suikerstraat in
Schellebelle.Nieuwe gemeentelijke website nog altijd niet online

vrijdag, 16 juli 2010

Het zal ongeveer een jaar geleden zijn dat de nieuwe website van de gemeente werd ontworpen.
Daarvoor werd iemand een paar maanden (!) aangeworven. Toen ik in december van vorig jaar vroeg wanneer die nieuwe gemeentelijke website online kwam, kreeg ik als antwoord dat de site klaar was, alleen de diensten moesten hun info nog inloggen. Het was de bedoeling dat iedere dienst ook later verantwoordelijk zou zijn voor haar bevoegdheid, werd me gezegd. Sindsdien heb ik er niets meer van gehoord of gezien.Aankoop speeltoestel GIBO afdeling 't Belleken

donderdag, 15 juli 2010

De afdeling ’t Belleken van de gemeenteschool krijgt een bijkomend speeltoestel. Er wordt voorgesteld een evenwichtparcours aan te kopen tegen de geraamde prijs van € 4 800, BTW inbegrepen. De opdracht zou worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en met eigen middelen gefinancierd na goedkeuring van de budgetwijziging
Dienstenruilhandel via het OCMW

woensdag, 14 juli 2010

Iedereen heeft iets te bieden en heeft wel eens nood aan hulp: hulp in het huishouden, bij het huiswerk, bij het aanleren van een nieuwe taal, oppas, klusjes, reparaties Als we beide samenbrengen ontstaat een dienstenruil. In dit concept wordt aan alle mensen van de lokale gemeenschap de mogelijkheid geboden om diensten aan te bieden en aan te vragen in ruil voor een specifieke en op voorhand bepaalde wederdienst. Zoekertjes met discriminerende en seksuele inhoud worden niet toegestaan.
Wil je meer weten, ga dan naar www.dvdwichelenocmw.be/dvd/  Energiebesparende maatregelen gemeenteschool Serskamp


dinsdag, 13 juli 2010

Er wordt beslist om het bijzonder bestek met nr. 2010/08 en de raming voor de opdracht “Energiebesparende maatregelen gemeenteschool Serskamp”, goed te keuren. De energiebesparende maatregelen bestaan erin de bestaande verouderde verwarmingsketels op mazout te vervangen door condenserende hogerendementsketels op gas.
De raming bedraagt € 39.083,00 incl. 21% btw

Lammens : “U hebt blijkbaar bijgeleerd uit het vorige dossier, met name de gasketel in Wichelen, daar waren voor meer dan 5.000 euro meerwerken. Ik zie in de raming dat u dat al hebt meegerekend. ”
Bevordering tot korporaal bij de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst

maandag, 12 juli 2010

Voor de vacature van korporaal bij de Brandweerdienst hadden zich twee kandidaten aangemeld. Beiden voldeden aan de bevorderingsvoorwaarden en zijn geslaagd voor de bekwaamheidsproef. Willy Heirwegh behaalde de meeste punten en werd dus met ingang van 1 juli 2010 tot korporaal bevorderd.
We wensen Willy van harte proficiat.Vlaanderen  feest in  Serskamp


zondag, 11 juli 2010

Ik geef u het volledige programma

11 u
aperitiefconcert in de tuin van de pastorij  ( Beau Soleil ) door concertband Da Capo,
14 u - 18 u
rommelmarkt op het dorp en in de omliggende straten
optreden van straattheater (onder andere NOAH Chorny uit Duitsland)
19.30 u - 20.30 u
Officieel gedeelte met optocht Trommelkorps brandweer
vergezeld van de reuzen uit de Verhoogstraat
welkomstspeech door burgemeester Kenneth Taylor
wagenspel door toneelvereniging d’Eglantier
11-julitoespraak door schepen van Cultuur Yvan De Coninck
Vlaamse Leeuw.
20.30 u
Optreden van NOAH Chorny
hoofdact door eVenti Verticale  ( Italië)
op de kerktoren van Serskamp.
23 u
afsluitend vuurwerk
optreden door Morbaja in de tuin van de pastorij ( Beau Soleil )

Op het dorpsplein zorgt het gemeentebestuur voor een drankstand .
Vlaamse kermis met verschillende standjes voor verkoop van drank en versnaperingen door verenigingen

Kritiek gouverneur op reglement gemeentebelasting op leegstaande gebouwen

zaterdag, 10 juli 2010

De gemeentebelasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden is goedgekeurd in de raadszitting van 31 maart 2010. De gouverneur had een aantal opmerkingen in verband met dit besluit. In deze aanpassing van juni wordt rekening gehouden met de opmerkingen van de toezichthoudende overheid. Hoewel niet met allemaal.

De Wilde : ‘Belangrijk is vooral dat in het kader van de vrijstelling op de heffing alleen de vrijstellingsgronden van toepassing zijn die opgenomen zijn in het reglement zelf en niet die in het decreet grond- en pandenbeleid.’
Lammens : “Feitelijk bent u teruggefloten door de gouverneur, maar dat vernoemt u niet. Wat me verder opvalt is dat u niet met alle opmerkingen van de gouverneur rekening houdt. In de overwegingen stelt u : 'Overwegende dat het aangewezen is de relevante opmerkingen betreffende genoemd besluit te integreren.' Waren er dan opmerkingen van de gouverneur die niet relevant waren ? “
Schepen De Wilde viel compleet uit de lucht en niemand van SAMEN kon of wou haar helpen.
Veilig thuis na bezoek aan de Gentse Feesten


vrijdag, 9  juli 2010

De voorbije jaren deelde de politie bustickets van de Lijn uit om naar de Gentse Feesten te gaan.
De politie herhaalt deze actie in het kader van veilig thuis. De politiezone heeft 5.000 kaarten besteld.
Wie er wenst kan ze afhalen op het commissariaat. Voor onze gemeente is dat in het gemeentehuis van SchellebelleAankoop halfgedragen kipkar


vrijdag, 9 juli 2010

De technische dienst heeft een nieuwe kar nodig omdat de bestaande kar aan vervanging toe is. De raming bedraagt  € 10.000,00 incl. 21% btw.
Dolf Lammens : ‘ In de begrotingswijziging lees ik dat die kipkar er komt in plaats van een container, wat is er mis met die container ; ik dacht dat ze allebei in de oorspronkelijke begroting stonden?’
Van Malderen : “Het gaat eerder om besparingen, de aankoop van de container stellen we nog wat uit  maar we vervangen wel de kipkar die versleten is.”
Oliespoor op de Schelde


donderdag, 8 juli 2010

De brandweer van Wichelen is deze voormiddag een zwaar oliespoor aan het opruimen .
Men detergenten bestrijdt een ploeg vanuit een bootje een zwaar oliespoor tussen Wichelen en Wetteren. 
De zeehond is niet meer te zien.
Aanstelling Coördinerend en raadgevend arts  (CRA) voor Molenkouter


donderdag, 8 juli 2010

De coördinerende en raadgevende arts voor het WZC Molenkouter is Dr. Herman De Raeve  voor de komende 4 jaar.
Zo besliste de Vesalius huisartsenkring Wetteren-Wichelen-Laarne in haar algemene vergadering. Het mandaat van dokter
De Raeve eindigt op 30 april 2014.Hulpverleningsovereenkomst van de Brandweer

woensdag, 7 juli 2010

Wat is er nieuw ?
Bij aankopen van materieel voor de verschillende brandweerkorpsen van de zone waarvan de raming het bedrag van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking overschrijdt, zal de stad Aalst  optreden als opdrachtgevend bestuur. Met het oog op de uitbouw van de toekomstige hulpverleningszone met rechtspersoonlijkheid verbindt elke gemeente er zich toe eventuele uitgaven ten laste te nemen. Al die uitgaven worden dan omgeslagen op alle gemeenten van de zone volgens een vaste verdeelsleutel, gebaseerd op het inwonersaantal en de kadastrale inkomens van de betrokken gemeente. Voor Wichelen gaat het om de op één na laagste sleutel namelijk 3,71 %. 

Die verdeelsleutel is niet met terugwerking. Er zal bij het oprichten van de hulpverleningszone met rechtspersoonlijkheid wel een waardebepaling worden gemaakt van het voorhanden zijnde materiaal, wat dan in mindering wordt gebracht van het verschuldigde bedrag voor de zone, met een maximum van 20 % vermindering. Vandaar dat er recent overal nogal wat aangekocht werd bij de verschillende brandweerkorpsen.
Woon+ of woon-  ?

dinsdag, 6 juli 2010

Voor de voortzetting van de opmaak van het gemeentelijk vergunningenregister op de administratie van de technische dienst wordt voorgesteld om de personeelsformatie wat de contractuele administratief medewerkers betreft tijdelijk te overschrijden met 1 voltijds equivalent. Die tijdelijke overschrijding geldt voor de duur van de opmaak van het gemeentelijk vergunningenregister en wordt voor 12 maanden verlengd. De betrokken ambtenaar zal ook de werking rond het lokaal woonbeleid in die periode coördineren.

Dolf Lammens : ”In verband met het woonbeleid heb ik toch nogal wat bedenkingen. Woon+ ging officieel van start in 2008 en er was een coördinator in dienst vanaf 2009. Toch overheerst het gevoel dat er heel wat tijd is verloren gegaan en dat de visie en de missie van woon+ in de vergeethoek is geraakt. Er is heel weinig concreet gerealiseerd. Op die manier verliest men heel wat geloofwaardigheid. Er is ook nog steeds gen personeel aangeworven ondanks de subsidiëring van 4 VTE. Kwalitatief werk afleveren wordt op die manier gehypothekeerd.”
Kenneth Taylor : “ U bent wel heel streng. De 3 gemeenten staan op één lijn om daar werk van te maken. Maar door het verdwijnen van de coördinator is alles een beetje vertraagd.
Lammens : “De kritiek die ik daarjuist gaf en waar ik volledig achter sta, die komt niet van mij (alleen), ze komt letterlijk uit het verslag van de stuurgroep Woon + zelf.  Geef toe: u kunt me geen enkele realisatie van Woon+ voorleggen.”
Martine De Wilde: “ Er komt binnenkort een foldertje uit van Woon+”
Lammens: ‘Dat zal dan wel een heel dun foldertje zijn, met wat foto’s van een paar schepenen en nog maar eens iets over valpreventie, maar zonder concrete realisaties.'
Begrotingswijziging buitengewone dienst

maandag, 5 juli 2010

Wat zijn de nieuwe buitengewone uitgaven?
We zetten ze even op een rijtje: module 13 fietspad Dendermondsesteenweg, ereloon ontwerper:20.000; aankoop kipkar ipv container: 3.000; gasinstallatie school Serskamp: 40.000; speeltoestel kleuterschool ’t Belleken: 4.800;  Jeugdcentrum  -cultuurzaal: 250.0000 extra; speeltoestel  Chiro: 444; verlichting looppiste: 2.000; aankoop gronden voor bosuitbreiding: 34.000

Dolf Lammens : “ De meeste van die uitgaven komen nog apart aan bod tijdens de gemeenteraad en we zullen ze dan gedetailleerd bespreken. Wat ik niet terugvind is een bedrag voor de haalbaarheidstudie voor de fietspaden richting Lede, nochtans goedgekeurd op de vorige gemeenteraad.”
De Smet :  'Onze technische dienst zal dat zelf bekijken, er moet dus geen bedrag ingeschreven worden. Het is wel heel complex met die huizen die te dicht staan .’
Lammens : ‘ En tegen wanneer mogen we dat verwachten ?
Taylor : ‘De technische dienst heeft nog ander werk ook en het is binnenkort verlof.’
Lammens : “Ik zal er op de volgende GR nog eens naar vragen; dat is eind augustus. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat u die fietspaden richting Lede op de lange baan schuift.”Wist u dit – Maatjesharing


zondag,  4 juli 2010

Elk jaar doorloopt de haring dezelfde cyclus. In de wintermaanden is hij mager en in het voorjaar begint de haring te groeien door de aanwezigheid van plankton in het water.  Door de lange vorst was er weinig plankton dit voorjaar. Onder gunstige omstandigheden kan een haring zich in het voorjaar elke dag 2 procent vetter eten. Een kwart van zijn gewicht kan uiteindelijk uit vet gaan bestaan.
In mei, als de haring een vetpercentage van minimaal 16 procent heeft bereikt, begint de jaarlijkse periode waarin op maatjesharing wordt gevist. Die duurt doorgaans tot juli.
Haring mag dus Hollandse Nieuwe heten als hij minimaal 16 procent vet bevat, en op de traditionele Hollandse manier gekaakt, gezouten en gefileerd is. Maatjesharing is een verbastering van maagdjesharing. Maagd , omdat de jonge vis nog geen kuit bevat.
Begrafenis Eddy De Rycke


zaterdag, 3 juli 2010


Brandweerman Eddy De Rycke  overleed na een slepende ziekte. Zowel thuis als bij de spoorweg als bij de brandweer zal hij erg gemist worden. Vandaag zaterdag 3 juli kan u  in de brandweerkazerne van 10.30 tot 11 uur Eddy nog een laatste groet  brengen. De brandweermannen zullen na de begroeting hun collega en vriend met een erewacht begeleiden naar de kerk. Eddy was 25 jaar brandweerman.
De uitvaart van Eddy is om 11.15 uur in de Sint-Gertrudiskerk van Wichelen.
Wij bieden de familie ons diep medeleven aan.Kaderovereenkomst met Imewo ‘Energiediensten’

vrijdag, 2 juli 2010

De gemeente kan op de intercommunale Imewo een beroep doen om de meest uiteenlopende audits voor energiediensten te laten uitvoeren, zoals bvb. de dimming van de openbare verlichting, de verwarming van gebouwen, aangepaste verlichting in bepaalde zalen enz. Met het oog daarop werd een kaderovereenkomst goedgekeurd. De prijs voor de opdracht wordt bepaald in specifieke overeenkomsten.

Dolf Lammens :”We vinden het een prima idee om aandacht te hebben voor energiebesparingen en investeringen in hernieuwbare energie. Deze kaderovereenkomst is daarin een goede eerste stap. Is er ook al nagedacht over een tweede stap, zijn er bepaalde audits die u wil laten uitvoeren?”
Taylor :’We zullen dat eerst bespreken.’
Lammens :’Tegen wanneer mogen we dat verwachten, tegen de volgende gemeenteraad?’

Wat me wel wat verwondert is dat men vroeger nooit gereageerd heeft op vragen van bedrijven die aan energie consulting doen. Eén van die bedrijven is zelfs op de gemeente gevestigd. Maar misschien kan die later een opdracht krijgen via Imewo.
Meer info : www.e-consulting.nuBeau Soleil

d
onderdag, 1 juli 2010

beausoleilSerskamp gaat op de Provencaalse toer met  zon , muziek, vakantie, kleur en geur.
De vzw Beau Soleil zal in samenwerking met de gemeente gedurende een drietal weken een lang weekend vol zuiderse sfeer creëren in de tuin van de pastorie in Serskamp. Vanaf 11 juli en dit van donderdag tot zondag is er muziek, stand-up comedy, en allerlei animatie.
We verwachten veel Beau Soleil. Allen daarheen.
Voor meer/ of last minute info , surf naar www.beausoleil.be 


Speelstraten

woensdag, 30 juni 2010

Van 1 juli tot en met 31 augustus 2010 worden de Brugstraat (deel tussen N442 en N416) te Wichelen en de Notelaarstraat te Serskamp als speelstraat ingericht. Kinderen hebben er voorrang tussen 8 en 21 uur. In beide straten is er een verantwoordelijke voor het plaatsen en
tijdig weer wegnemen van de signalisatie.Verbouwing fabriekspand tot jeugdcentrum annex cultuurzaal

dinsdag, 29 juni 2010

De ontwerpplans van architect Bruno Callaert werden goedgekeurd  met het oog op de stedenbouwkundige aanvraag. Op die manier kan er uitstel verkregen worden om 7.800 euro leegstandbelasting te betalen die normaal gevraagd wordt vanaf september van dit jaar.
Het ontwerp kan als volgt worden samengevat:
-het deel aan de voorzijde ( voormalig administratief gebouw Eurowathelet ) is te renoveren voor niet-georganiseerde jeugd, een repetitielokaal en Chiro;
-het middendeel is om te vormen tot een overdekte buitenspeelruimte met bergingen ten gerieve van de speelpleinwerking
-het achterste deel is af te breken en op deze plaats is een nieuw deel op te bouwen voor gebruik van speelpleinwerking, buitenschoolse kinderopvang, culturele activiteiten.
Nieuw is dus dat ook de cultuurzaal naar hier verhuist. Voordeel is dat het waarschijnlijker wat goedkoper uitvalt, ondanks het stopzetten van de opdracht van de ontwerper voor de eerst geplande toneelzaal naast de pastorie van Serskamp
De oppositie kon een eind meegaan met dit voorstel en keurde dit dan ook goed. We zijn immers van oordeel dat er nood is aan een polyvalente zaal en aan opbergruimte voor allerlei verenigingen. Ook is er beloofd dat er aandacht is geschonken aan voldoende parkeerruimte en ontsluiting. En mogelijks is het grotere project goedkoper dan twee aparte projecten. Ook moet er op deze manier geen leegstandbelasting  betaald worden. Toch hangt hier al een prijskaartje aan van € 1.231.248.


Zwerfkattenactie

maandag, 28 juni 2010

In de periode van 28 – 30 juni 2010 wordt een zwerfkattenactie georganiseerd in de omgeving
Hogelandweg in Schellebelle. Gevangen dieren worden na 2 dagen overgebracht naar het
dierenasiel te Gent.
Wist u dit ? -Een kruisje : handtekening of kus ?

zondag, 27 juni 2010

Iedereen kent ze wel: de kruisjes onderaan een brief of kaart. En iedereen (of toch bijna) weet dat de kruisjes voor kusjes staan! Maar waar komt dit eigenlijk vandaan? Oorspronkelijk komen de kruisjes uit het katholicisme: het kruis staat voor geloof of trouw. Om een kruisje als handtekening rechtsgeldig te maken, moest een kruisbeeld worden gekust in aanwezigheid van 2 getuigen.Vandaar dat een kruisje nu nog altijd zowel een handtekening als symbool voor een kusje kan zijn.Geen voorrang van rechts meer in Krijgelstraat-Lange Haagstraat-Steenakker


zaterdag, 26 juni 2010

Danny Praet : "Om een veiliger en vloeiender verkeersstroom mogelijk te maken op het traject Krijgelstraat – Lange Haagstraat – Steenakker wordt beslist om voor dat traject een voorrangsregeling in te voeren. Het traject is immers een belangrijke intergemeentelijke verbindingsweg die bij wegomleggingen nog intenser wordt gebruikt."
 
Dolf Lammens: "U zegt dat door het afschaffen van de voorrang van rechts het verkeer vloeiender en veiliger zal worden. Wil u me dat eens uitleggen ? En gelieve u niet te verstoppen achter de politie want het voorstel komt van het college zelf. Trouwens als dat zoveel veiliger is, waarom schaft u dan die regel niet af op gans de gemeente ?”
Praet : 'Dit voorstel komt van ons maar is ook goedgekeurd op de MORA.' ( mobiliteitsraad )
Kristof De Smet ( komt ter hulp ) : ‘Momenteel is er in de Krijgelstraat grote verwarring : sommige straten zijn voorrang van rechts en andere dan weer niet: daar staan dan haaientanden. Ons voorstel is er om eenvormigheid te verkrijgen. ”

Dolf Lammens : “Ik geloof daar niks van. Over welke straten gaat dat? De voorrang van rechts is de algemene regel, als er onduidelijkheid is dan moet u dààr werk van maken en niet de algemene regel afschaffen.
Trouwens op de gevaarlijkste kruispunten zoals Boeygem , H.-Geeststraat en Watermolenstraat staan grote Sint-Andrieskruisen op de baan geschilderd om nog eens extra te beklemtonen dat hier de voorrang van rechts geldt.

Van Leuven : 'De door de meerderheid voorgestelde regeling zal de snelheid  alleen maar verhogen.'
Lammens ( tot de meerderheid) : "U weet hopelijk toch dat daar een snelheidsbeperking geldt van 50 km per uur ?
( concluderend) -We vinden het nogal straf dat u stelt dat de voorrang van rechts zorgt voor gevaarlijke situaties. Dat moet u federaal maar aankaarten en niet op de gemeente.We zullen ons op dit punt dan ook onthouden . ”

Ik ben het eens gaan nakijken.
Het argument van de onduidelijkheid is complete nonsens. Haaientanden zeggen alleen waar je moet stilstaan om voorrang te verlenen. Ze zeggen niks over wie voorrang heeft. In de straatjes die uitkomen op de Krijgelstraat - waar schepen De Smet het over had  - staan inderdaad haaientanden maar ook het bord B17 (zie foto) dat duidelijk zegt dat het hier om voorrang van rechts gaat, net als overal op die baan.
Waar de onduidelijkheid of verwarring zit, snap ik dus helemaal niet : overal geldt dezelfde voorrangsregel en deze is nog eens extra aangeduid door borden of wegmarkering. Waarom vertelt de schepen dergelijke onzin ?Renteloze energieleningen


vrijdag, 25 juni 2010

Dolf Lammens: ‘In praktisch heel  Vlaanderen kunnen sociale kansengroepen goedkope leningen aangaan om energiebesparende investeringen te doen aan hun woning. In Wichelen heb ik daar nog niks van gehoord. Ik dacht nochtans dat  DDS zich had aangeboden als lokale entiteit om dit
te realiseren.’
Taylor :’Dat voorstel komt niet van DDS maar van de burgemeesters die dit aan DDS gevraagd hebben; en daarbij alles moet nog geconcretiseerd worden’
Lammens: ‘Mensen die willen investeren maar opzien tegen die rompslomp kunnen die daarvoor begeleiding krijgen , kan DDS die sociale begeleiding geven of moet dat via het OCMW ?’
Taylor : ‘DDS zal iemand in dienst nemen die dit alles opvolgt.’
Lammens : ‘Ik heb daar niks van gelezen in het schepencollege, terwijl de gemeente zich toch borg moet stellen voor die leningen .’
Taylor : ‘Zolang dit nog niet in orde is, wensen we daar ook nog geen ruchtbaarheid aan geven.’
Lammens:  'Zo lang moet dat toch allemaal niet duren. U gaat toch het warm water niet opnieuw uitvinden, heel wat gemeenten realiseren dit nu al.'
Komt er een cultureel centrum  in Klooster Wichelen ?

donderdag, 24 juni 2010

Om de vrije school de kans te geven te bouwen op de site van het klooster werd er een paar jaar geleden ( 2006)  een  Bijzonder Plan van Aanleg opgemaakt : het BPA klooster.  Spijtig genoeg was er door het afkeuren van het toenmalige structuurplan geen oplossing voor het voetbalplein. En ook in het nieuwe structuurplan is daar niks aan veranderd. Daardoor zit de meerderheid in de knoei mét het voetbalplein, mét de speelpleinwerking, mét de uitbreiding van de gemeenteschool en nu ook mét de bouw van het cultureel centrum Klooster.

Inderdaad, ook de vrije scholengemeenschap Tussenbeke begint stilaan in de brokken te delen, want doordat er nog steeds geen oplossing is voor de nieuwe klaslokalen van de gemeenteschool, raken een aantal plannen  van de Katholieke Scholen Regio Tussenbeke vzw. geblokkeerd. Ze wil immers een mini-cultureel centrum bouwen rond de kapel, en daarvoor hebben ze een renovatieplan opgesteld. In dat plan moeten de klaslokalen rond het klooster verdwijnen. Maar het zijn nu juist deze klassen die  afgehuurd door de gemeenteschool. Zolang er geen nieuwe lokalen voor de gemeenteschool gebouwd worden, is ook dit plan geblokkeerd.

Op haar vraag  in maart van dit jaar  wanneer haar lokalen zouden vrijkomen, heeft de vzw Tussenbeke nog steeds geen antwoord gekregen. Er zou  eerst een vergadering belegd worden, maar die is later weer afgelast.Verslag gemeenteraad

woensdag, 23 juni 2010

U kan hier een uitgebreid verslag lezen van de laatste GR met aandacht o.m. voor : het zebrapad in de Stationsstraat Schellebelle,
een gasketel in de gemeenteschool, Bruinbekekapel, reglement sociaal wonen, fietspaden richting Lede en de energielening.Monumentenwacht

dinsdag, 22 juni 2010

Als de gemeente een gewestelijke onderhoudspremie wil aanvragen dan moet ze over een degelijk gemotiveerd verslag beschikken. Daarom wordt voorgesteld het lidmaatschap van de vzw Monumentenwacht Oost-Vlaanderen aan te gaan. Dat kost € 40 op jaarbasis.
Bij inspecties moet dan wel ook nog een vergoeding per manuur worden betaald, eventueel vermeerderd met de kosten van het gebruikte materiaal in geval van kleine reparaties. Ook het uitvoerige rapport met de aanbevelingen voor het onderhoud moet bijkomend worden gehonoreerd.

Lammens: ‘Ik neem aan dat dit lidmaatschap per gebouw is en niet voor het ganse gemeentelijk patrimonium ? ‘
De Coninck  :‘Dat is zo.’
Omleidingen veroorzaken verkeersellende


maandag, 21 juni 2010

De wegomleggingen naar aanleiding van de werken op de N442 en de N416 zorgen voor heel wat moeilijkheden. Vrachtwagenchauffeurs staan soms vertwijfeld stil en gaan weer zoals vroeger de weg vragen aan buurtbewoners die er soms zelf niet meer wijs uit geraken. Niemand weet dat  de handelaars in de Paepestraat bereikbaar blijven. Maar ook de buurtbewoners zelf ondervinden heel wat hinder. Op Steenakker kan niemand nog voor de deur parkeren en passeren er tientallen vrachtwagens die de 3,5 ton ver overschrijden. In de Watermolenstraat houden velen geen rekening met het ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. In de Krijgelstraat en Bruinbekestraat wordt veel te snel gereden.
Aan het station van Wichelen is het hectisch en levensgevaarlijk, zeker op momenten dat er een trein stopt of er een paar kort na elkaar passeren. Een beetje hulp van de politie is hier welkom, zeker op de spitsuren.
En kan de N442 richting Uitbergen niet opnieuw open voor iedereen? Dat zou al heel wat ontlasten. Nu zijn op het kruispunt Moleken drie van de vier kanten verboden voor vrachtwagenchauffeurs (+3,5 ton ) .Wist u dit ? -Vismijn of mijn vis ?

zondag , 20 juni 2010

Vismijn, kolenmijn, ertsmijn?  Velen denken dat het woordje mijn in vismijn hetzelfde is als in bijvoorbeeld kolenmijn en ertsmijn. Op het eerste gezicht geen onlogische gedachte, want uit een vismijn haal je vis, uit een kolenmijn kolen en uit een ertsmijn ertsen. Die gelijkenis is evenwel misleidend, want het grondwoord in vismijn heeft een totaal andere oorsprong .  Het gaat terug op het werkwoord mijnen, dat al in het Middelnederlands voorkwam en afgeleid is van het bezittelijke voornaamwoord mijn . Tijdens openbare verkopingen bij opbod of afslag riep de koper “mijn!  of  “mine!” als hij de waar tegen de door de veilingmeester afgeroepen prijs wilde kopen. Vandaar dat mijnen oorspronkelijk betekende‘zich toeëigenen door “mijn!” te roepen’. Al vroeg raakte de gedachte aan de uitroep“mijn!” op de achtergrond, en werd de betekenis verruimd tot ‘zich iets toeëigenen,vooral op een veiling’. Mijnen werd door de eeuwen heen vooral gebruikt met betrekking tot vis: vis kun je mijnen, maar andere goederen niet.Bekabelingswerken  nieuwe telefooncentrale OCMW


zaterdag, 19 juni 2010

Voor de bekabelingswerken van de nieuwe telefooncentrale werd er telefonisch een prijsvraag georganiseerd.
Er kwam slechts één offerte binnen tegen 9.683 euro.
Deze bekabeling maakt deel uit van het  dossier nieuwe telefooncentrale .
Marleen Trogh : " Dit investeringsproject wordt gefinancierd met een lening van 50.000 euro in kredietopening bij NV Dexia.."Nutteloze aankoop perceel grond

vrijdag, 18 juni 2010

Naast de pastorij van Serskamp is er ruimte om een nieuw multifunctioneel gebouw te zetten dat kan gebruikt worden voor culturele activiteiten. Dit gebouw kan gekoppeld worden aan de beschermde pastorij die zal worden omgevormd tot bibliotheek.  U herinnert zich nog wel : dit is één van de 50 programmapunten van de meerderheid.
Daarvoor was de aankoop noodzakelijk van een stuk grond van het klooster.
Op 25 februari van dit jaar werd deze aankoop op de gemeenteraad beslist :
Het perceel grond, gelegen te Serskamp, Pastorijstraat, deel uitmakend van het patrimonium van het klooster en met een oppervlakte van 404,90 m² aansluitend bij de tuin van de pastorie, wordt aangekocht van de vzw Zusters van Opbrakel te Serskamp tegen de prijs van € 80 980. De uitgave wordt gefinancierd met een lening op 30 jaar.
Wat blijkt nu 3 maand later? Ze gaan die cultuurzaal toch ergens anders zetten, met name aan de Anker op het voormalige fabriekspand van Eurowathelet. De aankoop van die kloostergrond blijkt compleet nutteloos: 80.980 euro. Ook het ereloon dat aan de architecten en ontwerpers is betaald, is compleet weggesmeten geld.


Uitbreiden verlichting looppiste gemeentedomein Wichelen

donderdag, 17 juni 2010

Enerzijds om de atletiekclub ‘Eerlijk Streven’ de mogelijkheid te geven op het grasveld achter het Sociaal Huis te trainen en anderzijds de looppiste weer volledig te verlichten, wordt beslist om twee bijkomende lichtpunten te plaatsen aan de berm achter het Sociaal Huis. Zij zijn voldoende hoog om de hele omgeving te verlichten. De kostprijs bedraagt, alles inbegrepen, € 1 968,45.
Gezels : "Geven die voldoende licht om het volledige grasveld te verlichten en kunnen die apart aangestoken worden ?"
De burgemeester antwoordt dat die ook goed zijn voor het veiligheidsgevoel.
Gezels : ‘Dergelijke lampen zijn niet gezond  voor het bioritme van de omwonenden, zeker niet als ze onnodig blijven branden.’
Dolf Lammens: ‘Ik stel voor dat daar een tijdschakelaar op geplaatst wordt anders zal dat hier dag en nacht branden.’
Fietspaden Wichelen-Lede


woensdag, 16 juni 2010

CD&V-raadsleden Lien Van Driessche en Luc Van Leuven stelden voor om een principebeslissing te nemen wat betreft de aanleg van verhoogde fietspaden langsheen de N442 die Wichelen met Lede verbindt. Op die manier willen de raadsleden vermijden dat, zoals momenteel het geval is op de steenweg tussen Wetteren en Dendermonde, de werken gesplitst uitgevoerd worden waardoor de weggebruikers tweemaal hinder ondervinden. Eerste schepen Kristof De Smet en burgemeester Kenneth Taylor benadrukten dat SAMEN niet tegen fietspaden is.
Als men met dergelijke zinnetje begint, mag u er vrijwel zeker van zijn dat wat volgt dit grotendeels tegenspreekt. Er komt dan altijd een grote maar…Omdat ze de haalbaarheid in vraag stellen, zal nu eerst een haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden.
Luc Van Leuven “Als ik zie op welke oppervlakte men langsheen het Moleken de fietspaden kan verhogen ben ik er zeker van dat het grootste deel van de Ledebaan in aanmerking komt. Er is trouwens geen alternatief in tegenstelling tot wat de schepen suggereert. Of noemt u de Bogaert een veilige weg?”
Schepen De Smet sputterde nog wat tegen en wou nog meegeven dat het Agentschap Wegen en Verkeer ( AWV) altijd al gekant was tegen een dergelijk fietspad: te duur en te moeilijk.
Is dat zo of probeert hij op die manier zijn vroegere blunder ivm die fietspaden een beetje te maskeren?

Ik heb dat eens nagevraagd en bij AWV is men formeel: “Er zijn nooit stappen gezet bij AWV of bij het departement Mobiliteit voor een dergelijk fietspad. Noch de financiën noch de moeilijkheidsgraad zijn een obstakel om een fietspad aan te leggen langs de N442. Indien de langsgracht voor het nieuwe fietspad dient ingebuisd of verplaatst te worden, maakt dit eveneens deel uit van het subsidieerbaar bedrag  Het enige dat we vragen is dat de gemeente de totale som prefinanciert, wij betalen het in drie schijven terug.”


Informatievergadering Statiestraat


dinsdag, 15 juni 2010

Wanneer starten die wegenis- en rioleringswerken in de Statiestraat nu eindelijk ?
Die afspraken worden voor de aangelanden toegelicht op een informatievergadering op maandag 21 juni 2010
om 19.30 uur in zaal ‘De Zwaan’.
Misschien moeten we Statiestraat veranderen in Echternachstraat.
Lees meer…
Lien Van Driessche

dinsdag, 15 juni 2010

Lien mag terugblikken op een geslaagde campagne; als groentje op de kamerlijst bij
de opvolgers haalde ze 5.048 stemmen.Daar past maar één woord bij : Proficiat !
Het is nu bevestigd : ze is een professionele straatloper geworden.
12-urenmarathon rond het WZC Molenkouter


maandag, 14 juni 2010

Rusthuis Molenkouter wil een trimparcours met buitentoestellen aanleggen in de tuin rond het Woon -& zorgcentrum en dit in samenwerking met de privésector en de gemeente. Daarom richt het WZC ter gelegenheid van dit project en ook ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan op zaterdag 26 juni 2010 een 12-uurmarathon in. De bedoeling is om ononderbroken 12 uur te stappen, te lopen rond het woon -& zorgcentrum en dit van 8u tot 20u.
Het is wetenschappelijk aangetoond dat bij senioren die gemiddeld 30 minuten per dag bewegen, dit een heilzame werking heeft op het algemeen welzijn . “Bewegen” vertraagt het proces van dementie, vermindert het risico op vallen, heeft een positieve invloed op hart en bloedsomloop .
Deelname is gratis. Je bepaalt zelf het tijdstip dat je langs komt, je bepaalt zelf de afstand die je wil afleggen.

Gedurende de ganse dag zijn er prijzen te winnen.Tijdens het ganse gebeuren is er eveneens randanimatie rond het parcours.
Allen daarheen.
Wet Malou  kleurt  partijen


zondag, 13 juni 2010

In 1877 was er de wet-Malou, genoemd naar de katholieke minister van Justitie Jules Malou. Die legde onder meer vast hoe de stembrieven er moesten uitzien. De modelbrief bevatte links een blauwe kolom, met de vermelding 'liberaal' en rechts een karmijnrode kolom waarboven 'katholiek' was gedrukt. Alle andere kandidaten stonden samen in een middenkolom. Ook toen er na 1894 geen kleuren meer op de kiesbrieven werden gedrukt, maar de lijsten enkel met een neutraal cijfer werden aangeduid, bleven de liberalen trouw aan blauw. Het blauw van de liberalen is dus eigenlijk te danken aan de katholieke politicus Malou.

Dat de katholieken na 1878 niet vasthielden aan rood, is best te begrijpen;  rood was toen al de kleur van de internationale socialistische beweging. Vermoedelijk verwijst die kleur naar de frygische muts van de Franse revolutionairen van het einde van de 18de eeuw, maar ook voordien al werd rood geassocieerd met de laagste (derde) stand en met sociale opstanden. Met de oprichting van de Belgische Werkliedenpartij (de voorloper van de huidige SP.A) in 1885 wordt rood dé kleur van de Belgische socialisten.

Het oranje van de christen-democraten is vrij recent. Pas vanaf het midden van de jaren 1960 wordt het systematisch gebruikt op het propagandamateriaal van de CVP, de voorganger van de CD&V. Was het vooral reclametechnisch een goede, opvallende kleur die toevallig in de mode was of was het enkel een referentie naar de kleur van de ramen van het toenmalige hoofdkwartier in de Brusselse Tweekerkenstraat ? Wel is het zo dat oranje (in combinatie met zwart) in de jaren 1930 reeds door het Grootnederlandse Verdinaso werd gebezigd. Kiest misschien daarom ook het Vlaams Blok voor oranje, hoewel die partij eerder met bruin of zwart wordt geassocieerd ? Die laatste kleuren werden traditioneel gebruikt door mensen die in de marge van de samenleving leefden (denk bv. aan de bruine pijen van de minderbroeders van Sint-Franciscus) of die zich afzetten tegen de gevestigde macht (bv. de anarchisten en de fascisten)

Groen wordt nu automatisch verbonden met de ecologische beweging en haar politieke component Agalev. Nochtans werd groen, de kleur van de hoop, vroeger ook door katholieken gebruikt en is het tot vandaag de kleur van de christelijke arbeidersbeweging. Dat gebruik gaat terug naar de 19de- eeuwse katholieke werkmanskringen en naar de aanhangers van priester Daens, die in de jaren 1890 trouwens 'groene socialisten' werden genoemd.

Ook geel was een kleur die door de katholieken werd gebruikt. Geel was immers de pauselijke kleur. Maar nu wordt geel vooral geassocieerd met Vlaanderen - het geel van de leeuwenvlag - en politiek met de Volksunie. De Volksunie gebruikte aanvankelijk, vanaf het midden van de jaren 1950 tot in de jaren 1960, ook oranje, maar koos, zeker vanaf het begin van de jaren 1980 voor geel. Die traditie wordt nu voortgezet door Volkunie-erfgenaam NVA.
Steun iemand van bij ons, steun Lien Van Driessche


zaterdag,  12 juni 2010

Lien en DolfZoals u misschien al weet, is Lien Van Driessche kandidaat bij de federale verkiezing.
Zij is op de CD&V- kamerlijst nr. 9 aangeduid als opvolger 6.
Graag beveel ik u deze jonge en veel belovende politica aan. Geef haar uw voorkeurstem, ze verdient het.
In de gemeenteraad laat ze zich regelmatig opmerken als iemand met dossierkennis en interesse voor financiën,
cultuur , jeugd en mobiliteit.
Zij en haar jonge generatie kunnen uw steun best gebruiken. Op die van mij kunnen ze alvast rekenen.
Geef haar de kans om rustig ervaring op te doen.
Dit komt later onze gemeente en dus ook u ten goede.Wim Annaert reageert op het artikel over onze vertegenwoordiger in Imewo - rechtzetting

zaterdag, 12 juni 2010

Annaert : ‘Ten eerste heeft IMEWO beslist om besparingen door te voeren en de mandatarissen niet meer te vergoeden. Wij worden niet meer vergoed vanaf 1 januari 2009, niet voor de RAC, (regionaal adviescomité) niet voor het LAC ( Lokaal adviescomité). Er waren vorig jaar 2 vergaderingen voor het RAC, nl op maandag 11 mei, om 16.30u, en op maandag 12 oktober in Merelbeke. Ook alle LAC-vergaderingen ben ik aanwezig geweest. Wij hebben als gemeente geen vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur bij IMEWO.
Op vrijdagnamiddag wordt er nooit vergadert voor RAC IMEWO. Waarom zou ik het dan moeilijk hebben om mij vrij te maken ?’

De heer Annaert heeft terecht deze rechtzetting gekregen om redenen die u hierboven kan lezen. Hij zit niet in de raad van bestuur van Imewo maar van Finiwo .

Verder in zijn brief zegt hij dat ik me niet moet bemoeien met zijn lessenrooster, daar heeft hij een directeur voor.
Dat zou juist zijn mocht hij niet in het gemeentelijk onderwijs werken.
Wordt vervolgd.

Graag een echte vertegenwoordiger in de intercommunale Imewo

vrijdag, 11 juni 2010

De gewone algemene vergadering van de intercommunale Imewo  (elektriciteit en gas ) heeft op maandag 21 juni 2010 plaats in Flanders Expo  Gent.
Dolf Lammens :’In het verslag van het schepencollege lees ik dat Imewo voor het boekjaar 2009 geen uitkeringen heeft uitbetaald aan onze mandataris. Geen presentiegeld en geen verplaatsingsvergoeding.’
Lammens: ‘Ik kan best begrijpen dat onze vertegenwoordiger zich niet kan vrijmaken op een vrijdagnamiddag wanneer de vergaderingen van Imewo plaatsgrijpen. Toch sta ik er op dat onze gemeente vertegenwoordigd wordt in deze belangrijke intercommunale. Daarom stel ik voor dat u iemand anders van de meerderheid aanduidt om onze gemeente te vertegenwoordigen in Imewo. Ik zou graag hebben dat u dit agendeert op de eerstvolgende gemeenteraad.’

Zilverboek  van OKRA vraagt concreet ouderenbeleid


donderdag, 10 juni 2010

Tijdens de laatste gemeenteraad gaf  OKRA haar zilverboek af aan de raadsleden. Voor wie het mocht vergeten zijn OKRA staat
voor Open,  Kristelijk,  Respectvol en Actief  : de basisbegrippen voor deze seniorenvereniging. In deze bundel staan hun voorstellen
en hun bevindingen over het ouderenbeleid op de gemeente.
Bij verkeer wensen ze meer aandacht voor de fiets- en voetpaden;  tevreden zijn ze over de aanpak van het hinderend parkeren van
de vrachtwagens op het KWB oefenterrein en het verdwijnen van de gevaarlijke drempels in de Bruinbeke.(Dit zijn nog persoonlijke verwezenlijkingen uit de vorige legislatuur). Ze vinden dat veldwegels een naam of nummer moeten krijgen. Qua mobiliteit signaleren
ze dat er te weinig stopplaatsen zijn voor het openbaar vervoer, maar dat de openbare gebouwen toegankelijker zijn geworden. Ook vermelden 
ze het tekort aan parkeerplaatsen op de Dries in Schellebelle en het ontbreken van een fietspad langs de Schelde.
Voor het item wonen  en gezondheid en zorg is het knelpunt een tekort aan servicewoningen en het beperkt aanbod woonvormen voor ouderen die niet meer thuis kunnen wonen. Ook signaleren ze dat er in Wichelen geen openbaar toilet is.
Ze vestigen ook de aandacht op mogelijke verwarring tussen de straatnamen Billegem en Billegemstraat en Onnebos en Nonnebos. En tot slot klagen ze het gebrek aan communicatie aan en vinden ze het subsidiebeleid niet echt correct naar OKRA toe.
Miserie op de Bogaert  en  in de Paepestraat begint weer
op 14 juni

woensdag, 9 juni 2010

De omleidingen in Wichelen zorgen voor heel wat overlast en miserie.
De Aquafincollectorwerken Heide –Hulst bereiken  maandag 14 juni 2010 de Paepestraat (N442) . Dat wil zeggen dat er opnieuw zal gewerkt worden in de Paepestraat.
De werken strekken zich uit vanaf apotheek Van Schepdael tot aan het kruispunt Watermolenweg/ Elsbrug. Dit stuk wordt maandag  14 juni afgesloten voor alle verkeer. Het einde van de werken is voorzien in oktober.
Nu zijn – zoals u weet -  ook de werken gestart tussen Moleken ,Ten Brugsken en Dendermondsesteenweg en is daar het verkeer volledig afgesloten. Vandaar dat de Bogaert weer in het visier komt.
Misschien herinnert u zich nog dat op de gemeenteraad beslist werd om een tonnagebeperking in te voeren tot 3,5 ton in de rijrichting Elsbrug .
Het college heeft nu beslist om dat verbod weer op te heffen vanaf 14 juni om het vrachtvervoer vanuit Dendermonde naar Lede toe te laten.
Waarschijnlijk ook tot in oktober.
Vervangen stookolieketel door gasketel

dinsdag , 8 juni 2010

Er wordt voorgesteld om verrekening nr. 1 van de opdracht “Energiebesparende maatregelen gemeenteschool Wichelen : Vervangen stookolieketel door gasketel” goed te keuren voor het totaal bedrag in meer van  € 5.436,75 incl. 21% btw.
Deze verrekening overschrijdt het bestelbedrag met 15,79%, waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen nu € 39.861,25 incl. 21% btw bedraagt.
Van Leuven: “Dat zijn toch veel meerwerken. De laagste prijs indienen en daarna heel wat meerwerken factureren, kan dat zomaar?”
Belastingaangifte

maandag,  7 juni 2010

Wie hulp wenst voor het invullen van zijn belastingbrief kan morgen terecht in het Sociaal Huis.
De Controle der Directe Belastingen houdt dinsdag 8 juni zitdag voor het invullen van de aangifte in de personenbelasting
voor loontrekkenden aanslagjaar 2010- inkomsten 2009 en dit van 8.30 tot 12.00 en van 16.00 tot 19.45
op de benedenverdieping van het Sociaal Huis, Oud Dorp.Mariale Processie in Lede en Potjesmarkt op dezelfde dag


zondag, 6 juni 2010

De Mariadevotie in Lede gaat terug tot het jaar 1415. In de loop der eeuwen werden aan het beeld talrijke mirakelen toegeschreven. Aanloop tot de  processie vormt de jaarlijkse "ommegang” die start met de kaarskensprocessie op vrijdagavond. De negen daarop volgende dagen zullen honderden bedevaarders het centrum van Lede doorkruisen en halt houden aan de zeven kapelletjes ter ere van Onze-Lieve –Vrouw . De novene wordt afgesloten met de Mariale processie die doorgaat de tweede zondag na Pinksteren.
Schellebelle  Potjesmarkt volgt eveneens de kerkelijke kalender en heeft telkenmale plaats 2 weken na Sinksen. De Paardenjaarmarkt op maandag is zeer bekend  en één van de oudste van het land. U kent waarschijnlijk wel het  versje: “Sinksen val d’op een plank, de week nadien es’t Lêe-ommegank, Lêe-ommgank valt op een berd, en de week nadien es’t Potjesmert”.
Net ondergronds en nieuwe lichtmasten en armaturen Brugstraat

zaterdag, 5 juni 2010

Aangezien in het deel van de Brugstraat tussen het Moleken en de Dreefstraat de kopernetten nog niet gebundeld zijn, wordt beslist om het net ondergronds te brengen samen met de aansluitingen op kosten van Imewo. De palen en armaturen ten behoeve van de openbare verlichting vallen ten laste van het gemeentebestuur. Het gaat om een totaal bedrag van
€ 15 196,22 (BTW inbegrepen). Er worden 17 rechte, stalen lichtmasten met een lichtpunthoogte van 6,3 meter voorzien.

Dolf Lammens: ‘Mag ik nog even terugkeren naar de Dreefstraat dat op de vorige gemeenteraad werd besproken. Daar werd volgens mij een paal van het circuit van het Oud Dorp opgenomen in het circuit van de Dreefstraat, hebt u daar intussen navraag naar gedaan, zoals u beloofde?’
Volgens schepen Van Malderen was dat niet gebeurd maar volgens schepen De Smet wél. De paal zou dubbel geteld zijn, aldus de schepen. Volgens burgemeester Taylor zouden we het best aan de paal zelf vragen tot welk circuit hij wou behoren (sic!).
Als ze willen liegen, zouden ze toch wat beter moeten afspreken, vind ik.
Enfin, in ieder geval verwacht ik op de volgende gemeenteraad dat men een nieuwe offerte aanbiedt : want als die paal dubbel geteld is, zoals schepen De Smet beweert, dan is hij ook dubbel aangerekend en betalen we zo’n 1.145 euro te veel.

Gemeentelijk reglement Sociaal Wonen

vrijdag, 4 juni 2010

Martine De Wilde :’Om uitvoering te kunnen geven aan het bindend sociaal objectief en een goede sociale mix op de huisvestingsmarkt tot stand te brengen, wordt voorgesteld om bij grote stedenbouwkundige of verkavelingsprojecten een sociaal woonaanbod op te leggen dat gelijk is aan 40 % indien de gronden eigendom zijn van Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke rechtspersonen of 20 % als de gronden eigendom zijn van overige natuurlijke of rechtspersonen. Het college kan gemotiveerd afwijkingen toestaan, maar het percentage kan nooit lager dan de helft van het voorziene percentage liggen.’

Dolf Lammens: ‘Gezien de inhaalbeweging die de gemeente moet maken inzake sociale woningen, vind ik het een goede zaak dat deze percentages gebruikt worden. Het minimum - zelfs bij een gemotiveerde afwijking -  is dus 10%. Als ik het goed begrijp dan kan er een afwijking toegestaan worden mits objectieve en pertinente motieven. Eén van die motieven is: wanneer de vorm van het perceel het niet toelaat. Kunt u me dat even toelichten ?’
De Wilde : ‘?’
Taylor: 'Als er zoveel percent moet bijkomen, dan lukt dat niet altijd.'
Lammens : "Er komen geen percenten bij. Als er bv 10 woningen op een perceel kunnen dan moeten er 2 sociale woningen onderdeel van zijn, niet bijkomen. Ik zie niet in wat de vorm van het perceel daarmee te maken heeft"
Taylor ( herpakt zich ): 'Het zit zo : Als het percentage uitkomt op bv 3,25 woningen, dan mag er afgerond worden naar beneden.’
Lammens: ‘Dat lijkt me aannemelijk.’
Aankoop van een compacte kabelzoeker voor het opsporen van kabels

donderdag, 3 juni 2010

Op de gemeenteraad werd er beslist om een compacte kabelzoeker aan te kopen.
De technische dienst heeft dit toestel nodig voor het opsporen van kabels en voor het exact lokaliseren van onderbrekingen in kabels.
De raming bedraagt € 800 incl. 21% btw.
Aankoop 120 maaltijdboxen bij het OCMW

woensdag, 2 juni 2010

De maaltijdbakjes voor de maaltijdbedeling zijn dringend aan vervanging toe. Er werden verschillende firma’s gecontacteerd. De gunstigste offerte bedraagt 9.002 euro.  Dat geld gaat men halen uit de ‘pot’, dat is het overschot van de gemeentelijke investeringstoelage. Die pot zal nu wel ver  leeg zijn ; er is van de resterende 37.600 euro al 25.000 gebruikt voor de nieuwe bestelwagen. Dit betekent dat de gemeentelijke toelage volgend jaar wel weer zal stijgen. Of misschien moet men ook even zijn licht opsteken bij die OCMW’s die stoppen met maaltijdbedeling en hun maaltijdbakjes tweedehands wensen te verkopen, als mogelijk reservemateriaal.Aankoop perceeltje grond naast Bruinbekekapel Schellebelle

dinsdag, 1 juni 2010

Om de kapel van de Bruinbeke uit te kunnen breiden, wordt beslist een strookje grond tussen de kapel en de naastliggende schuur te kopen met een oppervlakte van 13,80 m² tegen de prijs van € 1 000. De verkoper gaat bovendien akkoord om een plaat van gewapend beton te gieten langsheen de muur van zijn schuur en de gemeente geeft de toestemming om de dakdrop van de genoemde schuur op te vangen op haar eventuele nieuwe eigendom en garandeert dat het bestaande venster in de schuur, gelegen dichtst bij de achtertoegang van het erf van de verkoper kan blijven bestaan en dat alles zonder kosten.
Gezels : ‘U doet wel heel veel toegevingen aan de verkoper. Waarvoor gaat de kapel uiteindelijk dienen?  Een muziektempel of zo ?
De Smet ( doet alsof hij het niet snapt ) : ‘Waar haalt u dat van een tempel? Van een kapel een tempel maken, dat kan toch niet?
Lammens : ‘Tijdens de Franse Revolutie was dat gebruikelijk.”
Gezels ; “Komen daar parkings ?”
De Smet : ‘Er zijn parkings aan zaal Roggeman.’
Lammens: "Ik ben tevreden dat deze aankoop op de gemeenteraad staat, zodat er eindelijk voortgang kan gemaakt worden in dit dossier;  maar deze laatste redenering slaat nergens op : we moeten geen parking hebben want onze buur heeft er."
De Smet : ‘De kapel wordt een buurthuis, zoek de betekenis eens op en dan zal je het begrijpen.’

Ik heb het opgezocht, maar nergens staat dat een buurthuis geen parking mag hebben.
Volledige heraanleg van N416 tussen Wichelen en Schellebelle

maandag, 31 mei 2010

Vandaag, maandag 31 mei 2010 start het Agentschap Wegen en Verkeer met de heraanleg van de N416 tussen Wichelen en Schellebelle. Er zal gewerkt worden tussen het kruispunt van de N416 met de N442 (kruispunt Moleken) en het kruispunt van de N416 met de Bruinbekestraat. De huidige weg wordt volledig opgebroken en krijgt een nieuwe onderfundering, fundering en toplaag in asfalt. De werkzaamheden zullen tot eind september duren. Tot dan zal alle doorgaand verkeer omgeleid worden.
Omleiding
In februari 2010 is beslist om de weg af te sluiten voor het verkeer. De omleiding die toen is ingesteld, blijft gedurende de volledige duur van de werkzaamheden van kracht:
Het zwaar verkeer (+3,5 ton) wordt omgeleid via de N407, Colmansstraat, N445 en de N467
Het doorgaand auto- en (brom)fietsverkeer wordt omgeleid via de Bruinbekestraat, Krijgelstraat, Lange Haagstraat en de Steenakker.
Plaatselijk verkeer (woningen en handelszaken die in de werfzone liggen) blijft toegestaan, maar zal enkel mogelijk zijn vanaf het kruispunt Moleken in de richting van Schellebelle. 
Het zal dus steeds enkele richting zijn. Hoe er rekening mee.

Iedereen zal met mij al geconstateerd hebben dat ook zwaarder verkeer dan 3,5 ton regelmatig de omleiding via Steenakker neemt. De omleiding via Berlare is immers wel heel ver .
‘t Ros Beiaard doet zijn ronde


zondag, 30 mei 2010

Aymon, heer van Dendermonde  leefde jarenlang in ruzie met Karel de Grote. Er kwam pas verzoening toen heer Aymon huwde met Adelheid, een nicht van Karel De Grote. Het echtpaar zette vier kloeke zonen op de wereld: Ritsaert, Writsaert, Adelaert en Reinout.  De 4 Aymon / Heems kinderen. Hun vader sloeg hen tot ridder en gaf ze elk een paard. Reinout was evenwel zo sterk dat hij zijn rijdier met één vuistslag velde. Een tweede paard werd hem aangeboden, maar reeds bij de eerste rit brak hij het de lenden. Omdat een ridder toch een paard moest hebben, bracht heer Aymon zijn zoon naar een burcht waarin het door iedereen gevreesde Ros Beiaard zat opgesloten. Na een heroïsch gevecht wist Reinout het dier aan zijn wil te onderwerpen.
Tijdens een hoog oplopende discussie aan het hof van Karel de Grote onthoofdde Reinout met één slag van zijn zwaard Karels zoon Lodewijk. De Vier Heemskinderen, gezeten op Beiaard, sloegen op de vlucht. Vanuit hun sterke burcht verdedigen de vier ridders zich tegen de steeds aanvallende legerbenden van Karel de Grote. De vier broers zagen echter de ongelijke strijd in en Beiaard bracht hen terug naar het ouderlijk verblijf in Dendermonde. Ze troffen er hun rouwende moeder aan. Heer Aymon was namelijk in de handen van Karel de Grote gevallen. Karel wilde enkel vrede sluiten als het duivelse Ros Beiaard aan hem werd uitgeleverd. Reinout weigerde op dit voorstel in te gaan. Uiteindelijk zwichtte hij onder de smeekbede van zijn moeder.
Het Ros werd naar de Dendermonding (Schelde) gebracht, kreeg een aantal zware molenstenen rond de nek en werd in het water gestort. Het Ros verbrijzelde tot tweemaal toe de stenen en zwom hinnikend naar de oever waar Reinout stond. Het tragische schouwspel werd hem te machtig en hij wendde het hoofd af. Het Ros Beiaard dat voor een derde keer boven water kwam, dacht dat zijn meester hem verloochende en liet zich verdrinken.
Aankoop klasmeubilair GIBO afdeling Wichelen


zaterdag, 29 mei 2010

Voor de afdeling ‘De Meander’ - Margote Wichelen, van onze gemeenteschool wordt klasmeubilair aangekocht.
Het gaat om dertig verstelbare banken en aangepaste stoelen voor het vierde leerjaar.
De kostenraming bedraagt € 5 000, BTW inbegrepen.
Daarvoor is het gepaste krediet voorzien in de buitengewone dienst van het budget 2010. De opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en de uitgave wordt gefinancierd met eigen middelen.
Wil je veilig fietsen, ga dan te voet


vrijdag, 28 mei 2010

Vraag van een inwoner: hoe kan ik als fietser veilig vanuit de Stationsstraat ( Schellebelle)  komende vanuit het Dorp de Spoorwegstraat indraaien ? Kan er een zebrapad  geschilderd worden ?
De meerderheid gaat hiermee akkoord  en stelt een zebrapad voor op een 5-tal meter voor het kruispunt ( komende uit de richting van het Dorp), zo ver mogelijk dus van de bocht naar het station van Schellebelle.
Dolf Lammens: ‘Ik zie eerlijk gezegd niet welk voordeel een fietser uit dat voorstel haalt. Hij moet 5 meter voor het kruispunt afstappen en dan moet hij  2 maal  te voet de baan oversteken. Een keer de Stationsstraat en een keer de Spoorwegstraat. Niemand zal dat ooit doen.’
Taylor: ‘We volgen het voorstel van de politie’
Dit is niet helemaal juist. De politie is iets genuanceerder, ze zegt dat dit kan overwogen worden.
Lammens:  ‘En wat als men toch tot aan het kruispunt rijdt – wat praktisch iedereen doet - en dan moet stoppen omwille van tegenliggend verkeer? U weet zo goed als ik dat heel wat fietsers dan te voet de straat oversteken als dit vanuit stilstand moet gebeuren . Maar dit zal dan niet meer mogelijk zijn. U mag de baan niet meer te voet oversteken en U moet terugkeren , tegen het verkeer in, naar het zebrapad  om daar over te steken. Want - zoals u hopelijk wel weet -, bent u verplicht een zebrapad te gebruiken als u zich op minder dan 30 meter ervan bevindt.  In plaats van voordelen , levert dit alleen maar nadelen op voor de fietsers. Ik stel voor dit eens opnieuw te bekijken, en vandaag niet te stemmen.’

De meerderheid had daar geen oren naar en stemde toch. Misschien moeten ze dan - als ze consequent willen zijn -  ook maar een zebrapad aanleggen in de Spoorwegstraat om ook die baan veilig over te steken.
Verslag vorige gemeenteraad


woensdag, 26 mei 2010

U kan een uitgebreid verslag lezen van de vorige gemeenteraad, met aandacht voor onder meer: de gemeenterekening,
de Chiro, drugpreventie, brandweer, fietspad langs N 416, kleuteropvang en tal van andere items.OCMW-raad


dinsdag,  25 mei 2010

In de OCMW-raad van vanavond 19u, Sociaal Huis, komen volgende punten aan bod in openbare zitting:
de aankoop van maaltijdboxen, de bekabelingswerken voor de nieuwe telefooncentrale en de aanstelling van
de CRA (Coördinerende en Raadgevende Arts) in woon- en zorgcentrum Molenkouter .Aankoop perceeltje grond langsheen de Gebuurweg


maandag , 24 mei 2010

Op de gemeenteraad van woensdag wordt er voorgesteld  om een strookje grond van 15;90 m² aan te kopen dat gelegen is langsheen de Gebuurweg op de plaats waar die het smalst is. Op die manier kan het zwaarder vervoer makkelijker passeren en blijft de afsluiting van de huidige eigenaar hopelijk meer gespaard van aanrijdingen. De kostprijs bedraagt € 200 per m² of in totaal € 3 180.Pinksteren – Sinksen

zondag, 23 mei 2010

De naam Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord 'pentekoste' dat vijftigste (dag) betekent. Het is het feest van de vijftigste dag van Pasen. (49 dagen na Pasen)
Op die manier van tellen komen we later nog wel eens terug

Voor vele Vlamingen betekent Pinksteren weinig meer dan een extra lang weekend, omdat aan de zondagse feestdag een extra vrije dag op de maandag erna is toegevoegd. Men kent aldus een eerste en een tweede pinksterdag.
Na Jezus' dood op Goede Vrijdagen zijn verrijzenis op Pasen hadden de leerlingen van Jezus nog veertig dagen lang de steun van zijn aanwezigheid gehad. Op de veertigste dag van Pasen  werden de leerlingen door Jezus' Hemelvaart alleen achtergelaten. Wel had hij beloofd dat hij de Geest van God, de Heilige Geest zou sturen die hen geestelijk verder zou leiden en hun de kracht zou geven om getuigen van het evangeliete zijn.
Deze geschiedenis wordt beschreven in het Nieuwe Testament, De Handelingen der Apostelen 2:1-6. Op Pinksteren verspreidden zich tongen als van vuur over de apostelen. Deze begonnen daarop alle volken in hun eigen taal toe te spreken. Het betekende het begin van de verbreiding van het christendom.

Pinksteren komt zoals gezegd van het Grieks.  Sinksen komt uit het volkslatijn : cinquagesima en betekent uiteraard ook vijftigste. (Frans cinquantième). Later in het Middelnederlands: cinxen(e), sinxen(e)Woonbeleid – Reductie van energiekosten

zaterdag, 22 mei 2010

Op dinsdag 10 maart 2009  had in het gemeentehuis van Wetteren een informatievergadering plaats over de werking van het Fonds voor Reductie van Globale Energiekosten. Toenmalig schepen Bart Segers zou daaraan deelnemen.

De hoge kosten voor energie bezorgen vele gezinnen kopzorgen. De combinatie van hoge olieprijzen en energie-verspilling in het huis zorgen ervoor dat de energiekosten een steeds grotere hap neemt uit het huishoud-budget.Vele woningen verbruiken jammer genoeg nog steeds te veel energie.
Het energiebesparingsfonds heeft als doel om goedkope leningen toe te kennen voor structurele maatregelen die de besparing van energie in woningen bevorderen. Het voorziet ook financiële, juridische en technische trajectbegeleiding voor de doelgroep van meest kansarmen.
Het Energiebesparingsfonds van de federale overheid moet dus een daling van de energiefactuur realiseren. Deze kostendaling kan dan op zijn beurt gebruikt worden om de kost van de investering terug te betalen.
Energie-efficiënte huizen dragen ook nog bij tot een lage CO2-uitstoot.
Kortom, een initiatief met een milieu-, een sociale en een werkgelegenheidsimpact.

7 maanden later in oktober 2009, had ik  de volgende  bedenking gemaakt : op de gemeente is er inmiddels nog niks gebeurd. Het Fonds is zelfs niet op het college besproken, laat staan dat er een beslissing kwam of actie werd ondernomen.
Niet interessant genoeg ? Vergeten?

We zijn nu meer dan een jaar later
Binnenkort kan Wetteren instappen in een systeem van de renteloze leningen voor partikulieren voor energiebesparende maatregelen. Dat gebeurt in samenwerking met DDS. En wat gebeurt er in Wichelen?
Nog niks van gehoord.Het Heilige Maagdcollege bestaat 175 jaar


donderdag, 20 mei 2010

Dendermonde – Het Heilige Maagdcollege sluit zijn 175ste verjaardagsfeest af met een heel origineel evenement. Op donderdag 20 mei vertrekken àlle leerlingen en leerkrachten voor een massaspel naar zee.
“Om een en ander mooi af te ronden, ontstond ruim twee jaar geleden de idee van enkele verwendagen aan zee met alle leerlingen van het college van 6 tot 18 jaar oud en alle personeelsleden: samen 1300 mensen. 25 autocars, 1300 bedden en evenveel maaltijden. Het werd een huzarenstukje om een en ander te organiseren”, aldus algemeen directeur Hans Vanhulle.
Donderdagnamiddag 20 mei vindt op het Sint-Andréstrand tussen Oostduinkerke en Koksijde een massaspel plaats, waarbij meer dan 1.100 leerlingen enkele uren lang sterren proberen veroveren.
“Elk groepje wacht om de 25 minuten een nieuwe - door onze leraren verzonnen - uitdaging die, indien succesvol uitgevoerd recht geeft op een halve of een hele ster. We duimen dat de leerlingen tegen het einde van de namiddag 175 jubileumsterren verzameld hebben!”, licht Hans Vanhulle toe.
Met de behaalde sterren kan het feest ‘s avonds verder worden gezet aan feestzaal De Witte Burg in Oostduinkerke, waar leerlingen en personeel kunnen genieten van een massabarbecue. Er is ook podiumanimatie met ‘Hemaco Zingt’ waarbij leerkrachten en directie als voorzanger voorgaan met een live band van leerlingen en leerkrachten.
De nacht wordt doorgebracht in accommodaties in Oostduinkerke enDe Panne. Op 21 mei gaan alle leerlingen per jaar op excursie aan de kust en Ieper of Brugge.
Ik ben daar ook, dus morgen zal er geen nieuws uit Wichelen zijn.


Warmtebeeldcamera voor de brandweer


woensdag, 19 mei 2010

In uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing wordt een warmtebeeldcamera aangekocht voor de brandweer : kostprijs € 9 922. Het apparaat heeft een hoog temperatuurbereik, is zeer schokbestendig en bezit  een hoge graad van waterdichtheid.
Dit instrument zal ingezet worden bij het bestrijden van schouwbranden om de juiste locatie op te sporen. Dit vermijdt onnodig kap- en breekwerk.
Deze camera kan ook ingezet worden bij het zoeken van personen in een met rook gevulde ruimte.
Tevens kunnen losgekomen contactpunten in elektrische installaties opgespoord worden. Deze zijn vaak oorzaak van een brand.Taylor  neemt plaats van Rimbaut in DDS


dinsdag, 18 mei 2010

Ter vervanging van wijlen de heer Herman Venneman stelt het college van burgemeester en schepenen voor om raadslid Anneleen Rimbaut voor te dragen als lid van de raad van bestuur van de intercommunale DDS. Althans dat was de bedoeling.
Een  krappe meerderheid heeft zo nu en dan zijn nadelen. Door de afwezigheid van Conny Beelaert had de meerderheid geen meerderheid. En bij staking van de stemmen (evenveel oppositie-meerderheid)  krijgt de jongste kandidaat voorrang. Daarom werd – na een schorsing van de gemeenteraad-  Anneleen Rimbaut nog vlug omgewisseld door Kenneth Taylor (jonger ) .
Jammer voor Rimbaut.
Hadden ze op de vorige gemeenteraad gestemd -  toen ik het punt bij hoogdringendheid voorstelde -  dan was ze wel benoemd geweest.
Maar ja, men luistert niet altijd naar goede raad van de oppositie.
Gemeenterekening is positief


maandag, 17 mei 2010

Het resultaat van het dienstjaar bedroeg € 2.865.492. Opgesplitst betekent dit een exploitatieresultaat van €526.707,00  en een uitzonderlijk resultaat :€2.338.785. Ook de oppositie was verheugd met dit resultaat, al waren daar wat bedenkingen bij.

Volgens Danny Praet is de goede rekening vooral te danken aan de beleggingen -vooral in gas - waardoor de opbrengsten een stuk  hoger zijn dan verwacht.
Lammens : “Is het niet eerder omdat u nog niet de helft van wat u gepland heeft aan investeringen ook daadwerkelijk hebt gerealiseerd?”
Lien Van Driessche: Ik zie een  uitgave voor TMVW staan die pas vorige maand werd goedgekeurd. Hoe kan dat in de rekening van 2009 staan?
Praet :  ‘Het bedrag van 25.500 € is nog niet  uitgegeven en kan dus ook niet in de jaarrekening zitten.'
Van Driessche : ‘Toch werd dit opgenomen in de cijfers en wordt dit in het budgettair verslag vermeld.’
Praet : ‘Dit is dan te danken aan de voorzichtigheid van de ontvanger, wat blijk geeft van een goed beleid.’
Dolf Lammens: ‘Iedere keer als u het antwoord niet weet, wijst u naar de ontvanger. Leg me dat nu eens uit : geld uitgeven dat (nog ) niet is goedgekeurd op de gemeenteraad geeft blijk van voorzichtigheid en goed beleid. Dat snap ik niet goed.’

Fusie op grote schaal

zondag, 16 mei 2010

Sommigen willen nog verder gaan in de richting van een fusie. In plaats van een vrijwillige fusie van gemeenten gaat het nu om fusies
van politiezones. De Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen Denys heeft in een brief gevraagd dat alle politiezones een diepgaande
reflectie zouden maken om na te gaan of een vrijwillige fusie waardevol zou kunnen zijn.
Jeugdvereniging Chiro Serskamp

zaterdag, 15 mei 2010

Op het terrein aan de Anker is een speeltoestel geplaatst en daaronder is voor de veiligheid houtschors aangebracht. Er is reeds een buitengewone subsidie aan Chiro Serskamp toegekend ten bedrage van € 2 500 voor de aankoop van het toestel. Omdat de totale kost, blijkend uit de voorgelegde facturen, € 2 943,96 bedraagt, wordt voorgesteld een bijkomende subsidie van € 443,96 toe te kennen. Het toestel staat immers op gemeentelijk domein.
Dit betekent ook dat het speeltuig voor iedereen toegankelijk is.
Wichelen fusioneren met Wetteren en Laarne ?

vrijdag, 14 mei 2010

De gemeente Wichelen maakt heel wat ( te veel?) interlokale verenigingen met Wetteren en Laarne. Daar heeft vooral  Wetteren voordeel bij.
Is het niet beter om maar meteen  te fusioneren? Dat is wat de Vlaamse regering wil. Gemeenten die fusioneren, krijgen voortaan een financiële bonus.  
Tot een opgelegde fusiegolf, zoals in de jaren '70 van de vorige eeuw, komt het voorlopig niet.
Toch bestaat het aanvoelen dat sommige gemeenten te klein zijn om alle opdrachten aan te kunnen die door hun inwoners en andere overheden worden verwacht. Intergemeentelijke samenwerking kan hierop een antwoord bieden, maar ook eventueel een fusie.
De  positieve financiële effecten komen echter niet meteen. Het in elkaar passen van twee organisaties (met de OCMW's erbij nog eens twee) kost in een eerste fase vooral  geld.
De Vlaamse regering wil een stuk van die financiële drempel wegnemen en trekt voor elke fusie een bedrag uit dat gebaseerd is op het aandeel in het gemeentefonds, met een minimum van 500.000 en een maximum van 1,5 miljoen euro.
In het eerste jaar krijgt de nieuwe gemeente dat bedrag volledig. In de jaren 2 en 3 is dat telkens 50% en in de jaren 4 tot en met 6 telkens 25%. Verder mag de samengevoegde gemeente zes jaar lang niet minder ontvangen uit het Gemeentefonds dan wat beide gemeenten apart kregen.
Is het dit wat de huidige meerderheid wil : een fusie voorbereiden met als voorbeeld de politiezone?Interlokale vereniging drugspreventie Wetteren - Laarne - Wichelen -

donderdag, 13 mei 2010

Een ontwerp van statuten voor de oprichting van een interlokale vereniging voor drugpreventie is voorgelegd aan de gemeenteraad. Doel is de bevolking verantwoord te leren omgaan met allerlei genotsmiddelen : alcohol, slaap- en kalmeringsmiddelen, illegale middelen, nieuwe media . Wetteren wordt beherende gemeente van de vereniging. De kosten vallen voor een kwart ten laste van onze gemeente

Lammens : "Dat lijkt me allemaal zo vaag. Ik citeer : Informatie verstrekken aan en sensibiliseren van de bevolking (preventie), een maximale samenwerking tot stand brengen tussen de verschillende partners op lokaal en interlokaal niveau en het aanbieden van vroeginterventie. Kan u me een concreet voorbeeld geven? Waarom gebeurt dit niet op grotere schaal zoals de provincie bv ?"
Taylor: ‘Het is de bedoeling op kleine schaal te werken op niveau van de poliiezone om zo specifieke problemen te kunnen aanpakken. Dit zijn nog maar de statuten, de verdere praktische uitwerking volgt.’
Lammens: 'Er is toch geen verschil tussen Wichelen en de rest van de provincie, alleen de plaatsen waar drugs gedeald worden, en die zijn toch gekend? Welke meerwaarde geeft die ambtenaar daaraan ? Geen enkele toch? De grootste rol wordt gespeeld door de politie en dat zal zo blijven.'
De Smet: ‘U doet alsof preventie niks oplevert.’
Lammens: 'Op een pakje sigaretten staan duidelijke teksten, houdt dat iemand tegen? Wat gaan we nu doen: alweer een ambtenaar betalen om een foldertje op te stellen. Van wie komt dat voorstel feitelijk, van Wetteren ?'
Taylor :’Inderdaad.’
Lammens: 'Het lijkt alsof Wetteren altijd met dergelijke interlokale verenigingen afkomt zodat Wichelen en Laarne de helft van de wedde van een Wetterse ambtenaar kunnen betalen'.
Maar goed laat het ons een jaar proberen, we kunnen deze overeenkomst jaarlijks opzeggen,
Organisatie kleuteropvang tijdens de zomermaanden

woensdag, 12  mei 2010

Van woensdag 7 juli tot en met dinsdag 24 augustus 2010 wordt in de gemeenteschool, afdeling ‘De Belhamel’ Bruinbeke, Wanzelestraat 7a, een kleuteropvang georganiseerd tijdens de gemeentelijke speelpleinwerking, telkens van 7 tot 18 uur, behalve op zater-, zon- en feestdagen. Maximaal 28 kleuters kunnen inschrijven. Met het oog daarop wordt het contingent opvanguren tijdelijk met 374 eenheden uitgebreid. De prijzen voor de kleuteropvang zijn gelijk aan die van de voor- en naschoolse opvang, met name € 8 voor een verblijf van minimum 6 uur, € 4 voor een verblijf tussen 3 en 6 uur en € 2,75 voor een verblijf van minder dan 3 uur. De kleuters krijgen een vieruurtje, maar wie over de middag blijft, dient een lunchpakket mee te brengen.
Luc Van Leuven :"Komt er ook een dergelijke regeling voor de sportkampen?"
-Inderdaad.
Julienne Gezels: ‘Gelieve de berichtgeving omtrent kinderopvang zo snel mogelijk door te spelen aan de ouders en aan de vrije scholen :de mensen willen hun planning maken.’
Taylor: ‘We moesten eerst weten of we voldoende personeel ter beschikking hadden.’
Lien Van Driessche : ‘Kan die leeftijd uitgebreid worden naar 5-6 jaar voor kindjes die de eerste maal naar het speelplein zullen gaan? Ze kunnen dan even wennen in kleine groep om nadien naar het speelplein over te gaan.’
Taylor : 'Ik ben ervan overtuigd dat dit opgelost zal worden door een goeie samenwerking tussen de kinderopvang en het speelplein. De begeleiders zullen beslissen wie naar het speelplein kan of beter nog even in de beperkte opvang blijft.'
Lien Van Driessche op Kamerlijst CD&V Oost-Vlaanderen  


dinsdag, 11 mei 2010

Gisteravond werd beslist dat Lien Van Driessche kandidaat is op de Kamerlijst van de CD&V . Ze staat bij  de opvolgers pal op de 6° plaats  vlak voor de Vlaamse parlementsleden die zullen duwen.
Wie staat er zoal bij de effectieven ? Dat zijn: Leen Dierick (Dendermonde),  Lieve Van Daele (Sint-Niklaas), Nina Van der Sypt ( Lokeren), Maria Verheirstraeten ( Zele) . Drie burgemeesters duwen de lijst waaronder Alain Pardaen (Wetteren). 
We wensen  Lien veel succes toe.
Zwerfkattenactie

maandag, 10 mei 2010

In de Nederkouter  en in de omgeving Brielstraat – Pastorijstraat wordt een zwerfkattenactie georganiseerd.
De actie zal doorgaan gedurende de week van 10 mei 2010. Gevangen dieren worden overgebracht naar het
dierenasiel in het citadelpark in Gent.
Wil de echte Ambiorix opstaan ?

zondag, 9 mei 2010

U kent hem wel  Ambiorix, koning van de Eburonen, ooit genomineerd tot grootste Belg.  Hij leidde in 54 v. Chr. de opstand tegen de Romeinen. Net zoals Gaius Julius Civilis dat in 69 deed in Nederland, Arminius in Duitsland en Vercingetorix in Frankrijk.

De bronzen figuur van Ambiorix, een volksheld in Keltische kleding staat op een prehistorische dolmen met de linkerhand op de borst, in de rechterhand een strijdbijl. Aan zijn gordel hangt een zwaard, hij draagt een helm met vleugels en onder zijn voeten liggen de wapens van de verslagen Romeinse tegenstander.

De meeste elementen van deze zwaar geromantiseerde weergave stroken echter niet met de werkelijkheid. Het standbeeld zelf is ook niet origineel: het stelde feitelijk zijn collega Vercingetorix voor uit Frankrijk. Men heeft het licht aangepast aan de linkerarm . Zo had men een goedkope tweedehandsversie


Ondergronds brengen laagspanningskopernet en plaatsing lichtmasten en armaturen Oud Dorp  en Dreefstraat Wichelen

zaterdag, 8 mei 2010

In het kader van het ondergronds brengen van de laagspanningskopernetten in alle straten in woongebied op onze gemeente wordt voorgesteld genoemde werken uit te voeren in het zijstraatje van het Oud Dorp te Wichelen en in de Dreefstraat. De totale kost hiervoor bedraagt € 2 037,42 voor het ‘Gangsken’ en € 11 458,05 voor de Dreefstraat.

De Vos :' Ik hoop dat de andere nutsmaatschappijen daar ook bij betrokken worden.'
Lammens: ‘Wat mij verwondert is dat de lichtmast aan de vroegere beenhouwerij Van Steendam op de hoek Oud Dorp – Dreefstraat meegerekend wordt bij de Dreefstraat; volgens het plan dat ik heb, staat deze paal op het circuit van het Oud Dorp en niet op het circuit van de Dreefstraat.
Een tweede vraagje: Komen die palen in de Dreefstraat op dezelfde plaats als de oude palen, met name langs de kant van de pare nummers? Of zijn daar uitzonderingen op ?’
Van Malderen : ‘Er komen 10 palen en Eandis zal wel weten waar die komen.’
Luc Van Leuven: ‘Is het niet mogelijk om ook op de Hulst het net ondergronds te brengen, het is daar levensgevaarlijk om de bomen te snoeien.’
Taylor : ‘Zo ken ik nog wel 20 plaatsen. Trouwens het ondergronds brengen gebeurt alleen waar het kopernet nog niet gebundeld is.’

Structuurplan goedgekeurd op de provincie

vrijdag,  7 mei 2010

De bestendige deputatie heeft het Wichels gemeentelijk structuurplan goedgekeurd. Op zichzelf is dat een goede zaak. Op die manier kunnen een aantal RUP’s ( ruimtelijke uitvoeringsplannen ) worden opgestart. Ik denk aan zonevreemde woningen, sporthal Bellekouter, de bossen rond Serskamp en de bedrijventerreinen.
Wat me wel opvalt is dat de Deputatie, die zelf een aantal bezwaren had ingediend bv rond de bevolkingsstudie, deze absoluut niet hard maakt. Ik vraag me af wat het nut dan is van een dergelijke controle door de provincie. De deputatie had me formeel gemeld dat bij een goedkeuring toch bepaalde beleidsopties konden worden uitgesloten of gekoppeld worden aan voorwaarden. Niets van dat alles.
De Deputatie heeft schrik van haar eigen schaduw. Maar ik had zoiets al voorspeld.
Aankoop wagen maaltijdbedeling OCMW


donderdag, 6 mei 2010

Er werd prijs gevraagd voor de aankoop van een kleine bestelwagen voor de bedeling van de maaltijden.
Van de negen aangeschreven firma’s hebben er slechts twee geantwoord.
Het is uiteindelijk een Renault Trafic L1H1 geworden. Prijs voorstel - Btw incl. 18.290,36 € .
Voor de aanpassing tot bestelwagen voor maaltijden zal men de elementen uit de oude bestelwagen recupereren.
Deze oude wagen zal verder gebruikt worden als dienstvoertuig.
Op sluipwegen wordt niet geslopen


woensdag, 5 mei 2010

De opschriften "uitgezonderd plaatselijk verkeer" duiden op een openbare weg die slechts toegankelijk is voor de voertuigen van de bewoners van die straat en van hun bezoekers, de voertuigen voor levering inbegrepen.
Sommige bestuurders hebben lak aan de wegcode. Twee voorbeelden :

Om vanuit Lede naar Dendermonde te rijden, gebruiken nogal wat bestuurders de route via Heide en Bogaert naar Bohemen en dan de N416. Over het grootste gedeelte van die route geldt een snelheidsbeperking van 50 km/uur. Steeds meer bestuurders nemen echter onderweg een nog kortere weg via de Vennenstraat. Daar staan geen snelheidsborden, dus wordt daar tegen 90 km/u doorgevlamd. Wat mag natuurlijk. Maar ... er is een maar. Dit straatje is enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.
Iets gelijkaardigs doet zich voor in de Brugstraat te Wichelen. Daar probeert men de verkeerslichten te vermijden en men ‘sluipt’ weg via de Brugstraat - in beide gedeelten -, maar toch vooral in het stuk tussen de twee gewestwegen. Ook daar is alleen plaatselijk verkeer toegelaten en is de snelheid zelfs beperkt tot 50 km/u omdat het in de bebouwde kom ligt. Het enige wat men er niet doet is ‘sluipen’, wel integendeel.

Als een bord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' nooit wordt gecontroleerd, heeft dat bord ook weinig zin. Ik begrijp de ongerustheid van de bewoners en heb dat probleem gesignaleerd aan de politie.

Deze meldingen werden inmiddels doorgegeven aan de wijkinspecteurs. De wijkinspecteurs zullen tijdens hun patrouilles en toezichten in die wijken een oogje in het zeil houden. Tevens werd de korpschef en de officier dienst verkeer te Wetteren in kennis gesteld van deze meldingen. Ook de dienst verkeer zou het nodige doen.
Fietspad langsheen N416  Wichelen - Schellebelle


dinsdag, 4 mei 2010

De dorpskernen van Schellebelle en Wichelen zijn verbonden via de gewestweg N416.  De aanleg van nieuwe fietspaden tussen deze twee kernen kan zorgen voor een veilige verbinding voor de zwakke weggebruiker.
Fietspaden die worden aangelegd door lokale overheden langsheen gewestwegen en die geen schakel zijn van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk -zoals hier het geval is-  komen voor 80% subsidie in aanmerking via de module 13 van het mobiliteitsconvenant.

Luc Van Leuven: ‘Het idee is goed, heel goed zelfs, maar feitelijk bent u veel te laat om zoiets in te dienen. De baan zal er al liggen tegen dat er ooit een fietspad komt. En waarom legt u ook geen fietspad langs de N442 Paepestraat- Ledebaan?’
De Smet : ‘Het gewest wou daarvoor geen geld ter beschikking stellen. We hebben dan maar gekozen voor het alternatief van de trage wegen.’
Taylor: ‘Het zou trouwens heel wat tijd vragen eer zo een dossier rond is, er staan immers heel wat huizen dicht bij de baan en de gracht moet verlegd worden.’
De Smet : 'Waarom heeft u er vroeger zelf niks aan gedaan of bereikt op vergaderingen in Gent?'
Lammens: ‘Minuutje. We hebben op 30 augustus 2006 het mobiliteisplan goedgekeurd, dat is een paar maand voor de bestuurswissel. Dat plan was de voornaamste  vereiste om beroep te kunnen doen op 80% subsidies van het gewest onder de naam ‘module 13’. Mag ik u er op wijzen dat u zonder dat plan nergens stond . Zonder mobiliteitsplan geen subsidies. Alleen vind ik het spijtig dat u daar niet veel vroeger gebruik van hebt gemaakt bv voor de Paepestraat.”
De Smet : ‘Maar u had daar al over onderhandeld met het Gewest?’
Lammens: ‘U bent wel heel slecht geïnformeerd. Ik heb met het gewest meerdere malen samengezeten rond de herinrichting van de Stationsomgeving van Wichelen, dat trouwens het enige project is dat u tot nu toe hebt kunnen afronden - op de markeringen na! Hoe zit dat trouwens met die markeringen, wanneer gaan die er eindelijk komen, het is daar nu erg onduidelijk en dus gevaarlijk.’
Campagne duurzaam winkelen

maandag, 3 mei 2010

Van 8 mei tot en met 16 mei 2010 loopt de campagne Duurzaam Winkelen in de gemeente. Deze campagne, die ondersteund wordt door de provincie, heeft als doel de burger te sensibiliseren over lokale, seizoensgebonden en afvalarme producten en dus een duurzaam koopgedrag.
De gemeente ontvangt een basispakket met communicatiemateriaal zoals affiches,voorbeeldteksten en blocnotes die dienst moeten doen als boodschappenlijstjes met tips over duurzaam winkelen. Aan de campagne is eveneens een tombola verbonden .
De gemeente kan een gratis infosessie of workshop aanvragen om deelnemers actief te doen kennismaken met (aspecten van) duurzaam consumeren.
De voorkeur van de gemeente gaat naar de sessies “CODUCO - Een betere wereld begint in je boodschappentas” en “VELT – Ecosmos”.

De 'ecosmos' is een broodje gemaakt met verrassende combinaties van seizoensgebonden groenten, peulvruchten, noten, etc.
Doe mee - gratis - en leer lekkere, gezonde én ecologisch verantwoorde broodjes te maken.
Inschrijven op www.duurzaamwinkelen.be
Wanneer : 11 mei 2010 om 19.30 uur ; Refter school Wichelen, Margote 114
meer informatie? Tel. 052/43 24 15, milieudienst@wichelen.be

Wist u dit - Melaats heid of lepra ?


zondag, 2 mei 2010

De huid van iemand die lepra heeft is schilferig, ruw oneffen: in het Grieks is dit lepros.
In vroeger tijd had men schrik om de naam van een ziekte te noemen, men dacht dat men zich daardoor aan de ziekte bloot stelde. Zo vermeed men om dezelfde reden de naam van de duivel. Liever dan van leproos sprak men van: de zieke, in het Frans le malade, in het Italiaans malato.
Men maakte hier malaets, melaats van en bedoelde er dan de lijder van de gevreesde ziekte mee, de lepra.
De bekendste lepralijder in de bijbel was Lazarus, de bedelaar. Vandaar ook het veldhospitaal ( vroeger afgelegen lepraziekenhuis) :het lazaret.
De lepralijders mochten eens per jaar komen bedelen in de stad. Die waren ’s avonds natuurlijk goed zat,
vandaar de uitdrukking ‘ zich lazarus drinken’.
Als men in Nederland vraagt: 'ben je belazerd', vraagt men feitelijk 'heb je lepra'?Pastorie Schellebelle krijgt opknapbeurt

zaterdag, 1 mei 2010

In de loop van de maanden augustus en september 2010 zullen met de hulp van Groep Intro een aantal werken worden uitgevoerd in de pastorie.
De schoorsteenmantels in de ontvangstruimte worden afgebroken. De ontvangstruimte en de gang krijgen nieuw behang en een laminaatvloer
De entreporten  worden vervangen door zwarte arduin en de deuren krijgen een nieuwe look .
Er zal een onderhoudspremie worden aangevraagd voor het verven van dakgoten en ramen en voor het kaleien van de buitenmuren
De wachttijd hiervoor bedraagt 3 tot 4 maanden, de maximale investering is € 30 000 (excl.BTW).
Vullen zwembad door de brandweer

vrijdag, 30 april 2010

De brandweer wordt soms gevraagd om zwembaden, septische putten of prefabkelders met water te vullen. Na afspraak daarover met de drinkwaterintercommunale TMVW kan via een standpijp met teller water worden geleverd en een retributie worden aangerekend. Die wordt vastgesteld op € 80 per prestatie of, als het meer dan 10 000 liter betreft, een basisbedrag van
€ 30 te verhogen met de kostprijs voor het geleverde water (€ 4,00 per m³) en een bedrag voor de gepresteerde uren (€ 20 per uur per personeelslid). De regeling gaat in op 1 mei 2010.

Lammens : “ Het is goed dat daarvoor  prijzen zijn vastgelegd. U zegt dat er een afspraak is met TMVW om een teller ter beschikking te stellen.
Ik mag toch veronderstellen dat men permanent over een standpijp met teller kan beschikken ?”
De meerderheid bevestigde dit.
Verslag gemeenteraad

donderdag, 29 april 2010

U kan hier een uitgebreid verslag lezen van de GR van maart met aandacht voor de belasting op leegstand,
de GSM-kosten van de burgemeester, de zone 30 en camerabewaking.
Geklungel in de Statiestraat Wichelen


woensdag,  28 april 2010

De riolerings- en wegenwerken in de Statiestraat gaan maar niet van start. Eerst was er het probleem van het trottoir dat te smal was getekend. Met als resultaat dat een aantal parkeerplaatsen moesten sneuvelen.
Nu gaat het alweer verkeerd.
In de Statiestraat, kant pare nummers, ligt de oude uitgemetselde riolering. Die riolering moet volledig weggenomen worden. Boven die riolering ligt de waterleiding. Het studiebureau was van oordeel dat men die gemetste riolering kon wegnemen zonder de waterleiding  die er boven ligt, te vervangen. Een onwaarschijnlijk foute inschatting. De aannemer zag dat niet zitten natuurlijk. Die zag de schadeclaims al op zich afkomen. De waterleiding moet weg, eerder wou hij niet beginnen.  De waterleidingmaatschappij TMVW heeft dit dossier nu in handen. Vermoedelijk half mei zal er beslist worden wanneer de werken in de Statiestraat uiteindelijk van start gaan en wanneer de infovergadering voor de aangelanden er komt. Die zou naar verluidt nog voor de zomervakantie worden georganiseerd.Gemeenteraad

woensdag, 28 april 2010

Vanavond om 20u is er zitting van de gemeenteraad in het Sociaal Huis te Wichelen. Er zijn 20 punten in openbare zitting.Agenda OCMW-raad

dinsdag, 27 april 2010

Wat staat er zoal op de agenda van de OCMW-raad van vanavond?
Er is de aankoop van een wagen voor de maaltijdenbedeling, er is het vormingsreglement, het aanduiden van een vertegenwoordiger voor
het beheerscomité Drugpreventie en het aanstellen van een waarnemend secretaris van het OCMW.
Aardgasleidingen

maandag, 26 april 2010

Het gemeentebestuur  geeft een gunstig advies voor het saneren en ontdubbelen van de gasleidingen in de Verhoogstraat, Bergstraat, Watermolenweg, Ledebaan en Bogaert.  Er zijn wel een paar voorwaarden.
De werken in de Ledebaan mogen pas worden uitgevoerd in de periode dat de Paepestraat (collectorwerken Heide-Hulst) voor het doorgaand verkeer is afgesloten en de werken in de Bogaert mogen worden uitgevoerd in de periode dat de werken in de Paepestraat voorbij zijn.
Wist u dit ? -Klokkengelui op onze gemeente


zondag, 25 april 2010

Iedere dag hoort men het uur (één slag per uur ) en het halfuur slaan (één slag).

Bij elke zondagdienst of begrafenis wordt  een half uur voor aanvang geluid (gedurende 4 minuten) .Voor de zondagdienst en feestdagen met twee klokken en voor een begrafenis met één klok (in Serskamp met 2 )

Ook het aankondigen van een overlijden gebeurt  met twee klokken : een grote en een kleine. Vroeger lette men op de volgorde. Als men eerst de grote klok luidde en daarna de kleine dan wist men dat er een man gestorven was. Andersom dan ging het om een vrouw. Hier te Wichelen  luidt men voor een overlijden op een tijdstip dat men geen klokkengelui verwacht.

Vijf minuten voor tijd wordt zowel bij een zondagdienst als voor een begrafenis geklept- dat is met de kleinste klok die men hier heeft  ( in Serskamp 10 minuten).
Na een uitvaart (bij het buitendragen van de kist) en een huwelijk (bij het buitengaan van de gehuwden) wordt er 4 minuten geluid met twee klokken.
Het angelus wordt driemaal geluid  : om 7 u 's morgens, 12u 's middags en 6u 's avonds. Telkens 3 slagen per gebed en één keer gebeier.
En dit 1 of 2 minuten na het uur.

Met Witte Donderdag worden de klokken, de angelus en de uurslagen afgelegd na de Gloria of na de dienst.
Zwerfvuilacties in Schellebelle en Serskamp

zaterdag, 24 april 2010

De wildbeheerseenheid Tusschenbeeck vzw organiseerde dit voorjaar een zwerfvuilactie  in Serskamp.
In totaal werden 91 vuilniszakken, 3 emmers glas, 4 vrachtwagenbanden, 5 autobanden en ongeveer 1 m³ grof vuil opgehaald.
Grootste knelpunten blijven Eetgoed, Onnebossen en voornamelijk de Bremenhulstraat.
Geschatte maatschappelijke kost is 2.400 euro

De Belhamel deed hetzelfde in Schellebelle. Aan deze zwerfvuilactie werkten ook de kinderen mee met opvoedkundig doel.
In totaal werden een 90-tal zakken rest en pmd opgehaald, 4 dozen glas en enkele stukken grof vuil.
Geschatte maatschappelijke kost is 2.100 euro.
 WAK - Week Amateurkunsten

vrijdag, 23 april 2010

De Week van de Amateurkunsten vindt plaats van vrijdag 23 april tot zondag 2 mei 2010 in de vorm van een tentoonstelling in het Sociaal Huis. Er zijn 21 kunstenaars ingeschreven, die elk 3 werken zullen tentoonstellen. De tentoonstelling is op weekdagen open van 8 tot 12 uur en in het weekend van 1 mei van 14 tot 18 uur.
De tentoonstelling wordt op vrijdag 23 april 2010 om 19.30 uur geopend met een receptievoor de kunstenaars en hun familie.
Twee kunstenaars zullen een workshop geven : Karlien Vereecken bij haar thuis in de Verhoogstraat 54 te Schellebelle,
op dinsdag 27 en donderdag 29 april 2010, telkens van 13.30 uur tot 16.30 uur.
Marrigje De Jong in het lokaal achter het grafmakershuisje, Oud Dorp, op maandag 26 april en donderdag 29 april 2010 van 19 tot 22.30 uur.
Djef Blok, Serskampse Dreef 36  9260 Serskamp, stelt zijn atelier open voor kunstliefhebbers die zijn werk eens willen bekijken op de plaats waar het gemaakt is .
Jeugdcentrum Anker

donderdag, 22 april 2010

De bedrijfsruimte Eurowathelet, Anker 29b 9260 Serskamp, is opgenomen in de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, zo meldt het Agentschap Ruimte en Erfgoed.
De gemeente bereidt  nu een afbraakdossier voor. Intussen zullen vier studiebureaus worden aangeschreven voor het opmaken van een asbeststudie met het oog op de afbraak- en renovatiewerken aan deze bedrijfsruimteVariabele borden zone 30

woensdag, 21 april 2010

Ik heb inmiddels vanuit het Agentschap Wegen en Verkeer antwoord gekregen op mijn vraag hoe het nu juist zit met de timers op die variabele borden. De duur en de tijdstippen waarop variabele zone 30-borden ingeschakeld worden, zijn inderdaad bepaald in een richtlijn.

Variabele zone 30-borden langs Vlaamse gewestwegen, onder het beheer van de Vlaamse overheid worden geactiveerd 30 minuten vóór aanvang van de school en blijven branden tot 15 minuten erna. Bij het einde van de school branden de borden 15 minuten op voorhand, tot 30 minuten erna. Indien zich meerdere scholen in eenzelfde schoolomgeving bevinden, worden de tijdsblokken van de verschillende scholen opgeteld. Een praktisch voorbeeld: de school geeft de uren 8u30 - 11u45 en 13u30 - 16u00 door. In dit geval zullen de borden oplichten van 8u-8u45, van 11u30-12u15, van 13u-13u45 en van 15u45-16u30. Als het tijdsverloop tussen de verschillende tijdsblokken van een school (of van meerdere scholen in eenzelfde schoolomgeving) kleiner is dan 15 minuten blijven de borden branden, om verwarring te vermijden.

Aan de scholen wordt ieder jaar gevraagd om hun tijdsblokken en specifieke verlofdagen voor het komende schooljaar door te geven tussen juni en half augustus, aan de hand van een in te vullen weekkalender. De Vlaamse overheid zorgt er daarna voor dat deze gegevens draadloos verstuurd worden naar de individuele zone 30-installaties.
Waarom wordt Venneman niet vervangen in DDS ?

dinsdag, 20 april 2010

Dolf Lammens :’Ik zou graag een punt bij hoogdringendheid toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad.  Ik leg uit waarom.’
‘Eén van onze belangrijkste intercommunales is de DDS. Na het overlijden van collega Venneman is dit mandaat nog steeds niet ingevuld. Wij vinden dat dit niet kan. De inbreng van de gemeente is absoluut vereist anders staat de gemeente altijd voor voldongen feiten. Ik geef u één voorbeeld.'
'In een mailbericht op 3 maart verneemt het college dat er een voorstel is om de begrenzing van het RUP Bellekouter te wijzigen. Wat de motivatie daarvan is of wat het gevolg is op het aantal woongelegenheden is , daar had men het raden naar. Trouwens op het verzoek  van het college om meer duidelijkheid , is nog altijd geen antwoord gegeven.
Daarom mijn voorstel om vandaag nog iemand aan te duiden die onze gemeente vertegenwoordigt in de raad van bestuur van DDS.’

De meerderheid stemde tegen. Blijkbaar is voor hen de vertegenwoordiging van de gemeente in DDS niet zo belangrijk. Onbegrijpelijk. Terwijl men anderzijds toch aan DDS de coördinatie heeft toevertrouwd van de opmaak van het RUP Bellekouter, waar de bouw van de sporthal een heel belangrijk deel van uitmaakt.
Ik verneem zopas dat DDS een antwoord beloofd heeft tegen 29 april. Dat is 2 maand na datum.
Terugbetaling helft GSM-kosten burgemeester Taylor


maandag,  19 april 2010

Zoals voor zijn voorganger wordt de helft van de GSM-kosten (bedrag met inbegrip van de BTW) van de burgemeester ten laste genomen door het gemeentebestuur. De regeling neemt een einde bij zijn uitdiensttreding.
Niemand was in staat om daar een bedrag op te plakken. Men wist evenmin hoeveel dit bij Van Der Eecken was. De CD&V wou daar een vast bedrag aan verbinden omwille van de transparantie, maar dit werd door de meerderheid verworpen.

Mountainbikeparcours geopend

maandag, 19 april 2010

Het was gisteren een uitgelezen dag om dit parcours in te wijden. Iedere deelnemer was ook enthousiast over de route.
Proficiat voor dit initiatief .Wist u dit ? -In het krijt staan

zondag,  18 april 2010

Iemand iets verschuldigd zijn. Dat kan gaan om geld maar ook om een wederdienst.
Vroeger stonden openstaande rekeningen vaak met krijt genoteerd op een plank of lei.
Wij beschouwen dit als hét  attribuut van leraar en onderwijzer.
Krijt werd door de Romeinen gebruikt als blanketsel  en  als middel om klederen wit te maken .
Het goedje is oorspronkelijk afkomstig van het eiland Kreta, vandaar ook de naam.
Energiebesparing

zaterdag, 17 april 2010

Het gemeentebestuur zal aan Eandis vragen om een energie-audit uit te voeren in de vier afdelingen van de gemeenteschool en in het oud-gemeentehuis.
De financiële dienst zal intussen de energiefacturen van alle gemeentelijke gebouwen  screenen, zodat ook nog andere gebouwen in het onderzoek
kunnen worden betrokken.
Camerabewaking


vrijdag, 16 april 2010

Na onderzoek van de verstrekte gegevens wordt positief advies gegeven aan de bvba Van Assche, Meerbos 18 9260 Wichelen met betrekking tot de plaatsing en het gebruik van camerabewaking in de stockageruimte in de zaak gelegen Meerbos 18 Wichelen en in de wassalon gelegen Dendermondsesteenweg 1 Wichelen (Schellebelle).

Dolf Lammens : ‘Ik vraag me af waarom dit punt op de agenda staat. Volgens mij moet de gemeenteraad en de zonechef enkel positief advies geven als het gaat om het plaatsen van camera’s in wat men noemt een ‘niet-besloten plaats’. Laten we zeggen een openbare plaats zoals de openbare weg, het gemeenteplein  enz.
In de aanvraag gaat het hier volgens mij duidelijk om ‘besloten plaatsen’  waarvan de ene toegankelijk is voor publiek en het tweede niet toegankelijk.  In beide gevallen is geen advies vereist.  Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden, maar dat is een andere kwestie .’
Meerderheid :’Om alle twijfels weg te nemen, werd dit punt op de agenda geplaatst. De camera's zien immers ook een deel van de oprit.
Aankoop van een handgedragen bladblazer

donderdag, 15 april 2010

Het is wenselijk om voor de technische dienst een handgedragen bladblazer aan te kopen. Er wordt meestal in 2 ploegen gewerkt vandaar dat het handiger is om een bijkomend toestel te voorzien. Een dergelijke bladblazer is eenvoudig hanteerbaar en kan onder andere gebruikt worden op de kerkhoven. De raming bedraagt € 500 incl. 21% btw
Er ontstond een kleine discussie over het feit of deze aankoop al dan niet op de gemeenteraad moest komen, gelet op het eerder kleine bedrag. Maar aangezien het om een investering gaat, is dit een verplichting.TMVW – Schadeclaim van 14,89 miljoen

woensdag, 14 april 2010

Als gevolg van een veroordeling in hoger beroep voor een schadegeval dat teruggaat tot het jaar 1977, stelt de drinkwaterintercommunale TMVW voor om enerzijds een tussenkomst op te vragen bij de toevoervennoten ( de aangesloten gemeenten) en anderzijds diezelfde vennoten middelen ter beschikking te stellen via een kapitaalsvermindering, zodat de intercommunale de schadevergoeding ten belope van € 14,89 miljoen (incl. intresten) kan betalen. Het zijn vooral die interesten die enorm de hoogte ingegaan zijn. Intussen wordt cassatieberoep aangetekend. De gemeenteraad gaat akkoord  met de regeling van TMVW. Er is immers geen ontkomen aan.

Voor onze gemeente gaat het om € 25 500.
 
De 8 van Wichelen


dinsdag, 13 april 2010

Volgende zondag 18 april is er de feestelijke opening van de mountainbikeroute.
De start is aan het is aan het Sociaal Huis. Er is gratis ontbijt tussen 10u en 12u.
Inschrijving is verplicht : sportdienst@wichelen.be of 052/43.24.10
Verkeersspiegels

dinsdag, 13 april 2010

Er zal een verkeersspiegel worden geplaatst in de Stationsstraat te Schellebelle, ter hoogte van de uitrit van de Bellekouterlaan
en één in de Smetledestraat ter hoogte van het kruispunt met Wolfgat.
Zones 30 in schoolomgevingen


maandag, 12 april 2010

Op vraag van Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen wordt het gemeenteraadsbesluit van 12 mei 2005 aangepast in die zin dat variabele
en niet langer vaste zoneborden de zones 30 in schoolomgevingen aankondigen. Aan de zones zelf wordt niets gewijzigd .

Dolf Lammens : 'Ik vind het een goede zaak dat op gewestwegen langs scholen overal de variabele borden  zone 30 worden geplaatst.
Ze zijn beter zichtbaar dan de gewone borden en ze branden alleen wanneer nodig.
Enkele vraagjes: Wie stelt de timer in ? Hoe lang is de periode dat ze oplichten? Wat gebeurt er tijdens de vakanties ?'
De Tempeliers en vrijdag de dertiende


zondag, 11 april 2010

Begin 14de eeuw sloot Filips IV de Schone van Frankrijk een enorme lening af bij de Tempeliers om een nieuwe kruistocht te kunnen financieren, die deze keer naar Byzantium leidde. De kruistocht mislukte en Filips IV was niet in staat de lening af te lossen. Samen met de veel te groot geworden macht van de Tempeliers was dit waarschijnlijk de reden waarom Filips besloot tot een enorme heksenjacht op de Tempeliers. Hij liet alle Tempeliers oppakken en beschuldigde hen van de meest verschrikkelijke dingen. Heling met de vijand, ketterij, urineren en spuwen op een crucifix, homofilie, losbandigheid op terreinen van drank en vrouwen, occulte en satanische riten etc. Op vrijdag de 13de in oktober 1307 werden alle Tempeliers in Frankrijk opgepakt en voor de inquisitie gedaagd. Daarom beschouwen velen vrijdag de 13de nog steeds als een ongeluksdag.
Geen doorgaand verkeer op den Aard, ook niet voor fietsers

zaterdag, 10 april 2010

Van maandag 12 april 2010 tot eind oktober 2010 zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn op de Aard te Schellebelle wegens de werken aan het Veer op linkeroever . 
Het gaat om het intrillen van damplanken, storten beton, herasfalteren rijbaan en plaatsen glazen wand. De bewoners van de Aard zullen via Uitbergen moeten rijden.
Gedurende 4 tot 6 weken zal ook geen fietsverkeer  kunnen passeren op de Aard , behalve tijdens de weekends..

Zomerbebloeming 2010

vrijdag, 9 april 2010

De dorpskernen van Serskamp, Schellebelle en Wichelen zullen verfraaid worden door het plaatsen van bloementorens en bloemenmanden.  Hiervoor werd door de technische dienst het bijzonder bestek “Zomerbebloeming 2010” opgemaakt. De raming bedraagt € 24.972,30 incl. btw.
De opdracht kan maximaal tweemaal voor één jaar worden verlengd.

Dolf Lammens : ’Ik vraag me soms af of sommige verlichtingspalen wel bestand zijn tegen die bloemenmanden, sommigen hellen dan toch gevaarlijk over , bv op de Margote in Wichelen. Stel dat daar  iets fout gaat, is de gemeente dan nog verzekerd ? Zou men dan bv  kunnen stellen dat dit een oneigenlijk gebruik is van die palen?’
-Normaal gezien is de gemeente verzekerd tegen het vallen van de bloemenmanden. En als dat al eens gebeurt is het omdat iemand tegen de paal aanrijdt, aldus de meerderheid.
Aankoop ziekenwagen


donderdag, 8 april 2010

 Er is beslist om een ziekenwagen aan te kopen voor de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst.  Die ambulance is nodig ter vervanging van de huidige die reeds 12 jaar dienst doet en ernstige slijtage vertoont.
De raming bedraagt € 125.000  incl. 21 % btw.
Lammens : ‘Waarom stond u vorig jaar afwijzend tegenover dat voorstel ?’
De meerderheid stelde dat men eerst afwachtend is geweest in het kader van de brandweerhervormingen. De vraag was of Wichelen dit kon verrekenen naar de zone toe.  De vraag werd positief beantwoord tijdens de vergadering van de brandweerzone.
Het zal een wagen type C worden met een groot laadvolume. Aangezien de afstanden tot de kliniek hier meestal groot zijn, is gekozen voor een wagen met tamelijk wat ruimte  zodat een mug arts gemakkelijk kan meerijden.
Dolf Lammens : ‘ Eén bedenking: ik vind het toch merkwaardig dat er op de aankoop van een ziekenwagen een luxetaks van 21% wordt geheven.’
Tarieven elektronische identiteitskaart, elektronische vreemdelingenkaart en kids-ID


woensdag, 7 april 2010

Naar aanleiding van de prijsverhoging van de federale tarieven voor de elektronische identiteitskaart, de elektronische vreemdelingenkaart en de kids-ID’s, dient het gemeenteraadsbesluit inzake de belasting op de afgifte van administratieve stukken aangepast en gecoördineerd te worden. Met ingang van 1 april 2010 kost een elektronische identiteitskaart voor Belgen én vreemdelingen € 14, een kids-ID € 3 en een nieuwe reispas € 79,50, dat alles volgens de gewone procedure. De dringende procedure en de zeer dringende procedure zijn vanzelfsprekend veel duurder
De prijzen werden vanuit de federale overheid voorgesteld en met de 10 gemeenten van het arrondissement is dit nieuwe tarief afgesproken
Konijnenplaag in Serskamp

dinsdag, 6 april 2010

In de omgeving van de Doornstraat en de Galgenberg lopen tal van konijnen rond die schade veroorzaken aan de planten in de tuin.
Voor de bestrijding ervan zal een beroep worden gedaan op de Wildbeheerseenheid Tusschenbeeck, die daar actief is.
Afbouw mobiel klantenloket TMVW

maandag, 5 april 2010

De bus zal voor de laatste keer op de parking van het Sociaal Huis staan morgen, dinsdag 6 april 2010 van 18 tot 20 uur.
Op 1 september 2007 werd het mobiel klantencontactpunt van TMVW opgericht met de naam ‘MobiDis’ (afgeleid van Mobiele Distributie). TMVW had als doelstelling voor bepaalde klantengroepen op een laagdrempelige wijze een extra mogelijkheid te bieden om de klantendiensten te bereiken.
MobiDis was elk jaar ruim 900 uren beschikbaar in de gemeenten en steden. Hiertegenover stond een kost van ongeveer 123.000 euro.
Uit de klantenbevraging van begin 2008 bleek ook dat MobiDis slechts bij één op tien klanten gekend was en dat men dit weliswaar een goed initiatief vond (zeven op tien klanten), maar niet geneigd was er gebruik van te maken (zeven op tien klanten), dit laatste voornamelijk omwille van de onverenigbaarheid van de bezoeken met de eigen tijdsbesteding.Pasen

zondag, 4 april 2010

Pasen wordt altijd gevierd op de zondag na de eerste volle maan in de lente. Daardoor kan het paasfeest in een periode van 35 dagen vallen, van 22 maart tot en met 25 april.
In de christelijke traditie is Pasen het belangrijkste liturgische feest. Op Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, herdenken we  het lijden en de kruisdood van Jezus en met Pasen vieren we zijn verrijzenis.
De oorsprong van het paasfeest ligt in de joodse traditie. Het joodse Pesach viert de uittocht van de Joden uit Egypte. Aangezien Jezus een Jood was, vierden hij en zijn apostelen waarschijnlijk Pesach tijdens het Laatste Avondmaal.
Wat heeft passie met Pasen te maken :de Mattheuspassie bv. ? De oorspronkelijke en nog altijd eerste betekenis van passie is “het lijden van Christus”.
Gemeenteraad op vaste dag

zaterdag, 3 april 2010

Eindelijk heeft  het college een voorstel klaar om de gemeenteraad op een vaste dag te laten doorgaan,  met name de laatste woensdag van de maand.
De volgende data worden in het vooruitzicht gesteld voor dit jaar: de woensdagen 28 april, 26 mei, 23 juni, 25 augustus,
29 september, 27 oktober, 24 november en 15 december 2010 .
Belasting op leegstaande gebouwen, woningen en kamers

vrijdag, 2 april 2010

In het kader van de intergemeentelijke samenwerking WoonPlus wordt een gemeentebelasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden ingevoerd voor de aanslagjaren 2010 tot en met 2013. De basisbelasting bedraagt € 1 300 voor een volledig gebouw of woonhuis, € 100 voor een individuele kamer of studentenkamer en € 650 voor elke overige woongelegenheid. De woongelegenheden dienen minstens twaalf opeenvolgende maanden te zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister te rekenen vanaf de datum van de eerste registratie.
Waarom heet deze donderdag eigenlijk Witte Donderdag?


donderdag, 1 april 2010


Wit is de liturgische kleur van de dag. Wit is ook een symbool voor reinheid. De liturgie van Witte Donderdag omvat de voetwassing .
Tot aan Paaszondag zwijgen de klokken, het altaar wordt volledig leeggemaakt en in de kerk worden zoveel mogelijk beelden weggehaald of bedekt met de witte doek.
Voor één keer in de veertigdagentijd wordt het Gloria gezongen. Tijdens het Gloria luiden onophoudelijk de klokken en altaarschellen , waarna deze niet meer gebruikt mogen worden tot Pasen (men vertelt kinderen dat de klokken gedurende die dagen naar Rome vliegen). In plaats van de sacristiebellen en de altaarschel wordt de ratel gebruikt.

Verslag vorige gemeenteraad


woensdag, 31 maart 2010

U kan hier een uitvoerig verslag lezen van de laatste gemeenteraad. Daarin vooral aandacht voor het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, 
het filmproject 1919, de hydronautstudie, trage wegen en de zonnewering in het Sociaal Huis.Buitenspeeldag


dinsdag, 30 maart 2010

De Buitenspeeldag 2010 wordt morgen, woensdag 31 maart 2010 georganiseerd op het gemeentedomein ( achter Sociaal Huis).
Deze Buitenspeeldag is het hoogtepunt van een campagne die kinderen en jongeren aanzet om buiten te spelen en te sporten en anderzijds openbare besturen en ouders moet stimuleren om kinderen en jongeren buiten te laten spelen en sporten in hun buurt.
Onze gemeente steunt dit initiatief  ten volle, en zal het gemeentelijk domein te Wichelen  woensdag omtoveren tot een speelterrein voor de kinderen.
In de voormiddag zullen alle kinderen van de lagere scholen op onze gemeente, naar het gemeentelijk domein komen.
De volledige namiddag zal er animatie voorzien worden op het grasterrein voor JOC Antigoon. Er zullen een 5-tal springkastelen zijn. Er komt ook een show met een clown voor de allerkleinsten.
Alle inwoners zijn welkom om samen met de kinderen een bezoekje te brengen, en misschien ook zelf eens sprong op één van de kastelen te wagen.
OCMW-  Aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden


maandag, 29 maart 2010

Marleen Trogh: ‘Na de intentieverklaring om een tweede pensoenpijler te installeren en hiervoor RSZPPO als opdrachthouder aan te duiden,
wordt nu het percentage voorgelegd. In navolging van de beslissing van de gemeenteraad wordt er geopteerd voor een pensioenpijler van 2%
die in werking treedt vanaf 1 januari 2010.’
"Een haar in de boter "


zondag, 28 maart 2010

Tijdens het karnen van de boter kon het wel eens gebeuren dat er één of meerdere haren van moeder in de boter terechtkwam.
Wanneer haar huisgenoten er aan tafel mee geconfronteerd werden dan kon er al eens (onterecht) een woordje vallen.
Als er ergens een haar in de boter is, dan hapert er iets of dan is er onenigheid.
Men zoekt een haar in de boter als men wil vitten op vermeende fouten en als men onterecht kritiek wil geven.
Arnold Stroobant in de gemeenteraad


zaterdag, 27 maart 2010

Werner Van Der Eecken heeft zijn ontslag als gemeenteraadslid ingediend
Arnold Stroobant is eerste plaatsvervanger als gemeenteraadslid voor de fractie {SAMEN} en voldoet  aan de verkiesbaarheidsvereisten.
Hij wordt uitgenodigd om in handen van de voorzitter van de gemeenteraad de eed af te leggen.
Hij zal het mandaat van Van Der Eecken beëindigen, zoals dat heet.
Komt er nu een einde aan de stoelendans? 
Het zou me verwonderen.
Wijlen Herman Venneman zetelde ook in de intercommunale DDS en  politieraad .
Gegadigden genoeg om hem daar op te volgen, want dit zijn bezoldigde mandaten. Misschien komen alle andere intercommunales
ook nog ter sprake.
Tijdelijke  bushalte op het Moleken


vrijdag, 26 maart 2010

De bushalte ter hoogte van Ten Brugsken wordt tijdelijk afgeschaft ten gevolge van de omleiding vanaf het Moleken tot Bruinbekestraat. De overige bushaltes, aan Moleken en kruispunt Bruinbeke worden enkele meters verplaatst. Zo staat te lezen op de gemeentelijke website.
Deze laatste info is echter gedeeltelijk onjuist. 
De halte aan het Moleken is niet enkele meters verplaatst maar gewoon afgeschaft.
Nu moeten de mensen van het Moleken en ten Brugsken naar het Kapelleken. En dit terwijl er een gemakkelijke oplossing mogelijk is.
Ik heb vorige week aan het college gevraagd om dit toch eens te bespreken met de Lijn want dit duurt minstens tot september. Het college ging akkoord.
De Lijn heeft me inmiddels laten weten dat er op het Moleken een tijdelijke halte komt. Vandaag of ten laatste maandag.
Waarvoor dank.
Hydronautstudie

donderdag, 25 maart 2010

Naar aanleiding van de collectorwerken Bruinbeke stelt Aquafin voor om een Rioherrekening uit te voeren waarin het volledige gemeentelijk rioleringsstelsel wordt opgenomen. De gemeente kan in de Rioherrekening participeren en dient dan 40 % van de kosten op zich te nemen, volgens een eerste raming komt dit op € 6 508.

Wij staan volledig achter dit voorstel omdat onze gemeente daardoor de bestaande modelleringsstudie kan actualiseren. Op die manier kan doeltreffend gewerkt worden aan de verdere uitbouw van het rioleringsstelsel, zeker nu er veel rioleringen met afkoppelingen dienen aangelegd te worden om nog aanspraak te kunnen maken op subsidies
Brandweer : Bevordering tot sergeant

woensdag, 24 maart 2010
                                                        
Ronny Van Wesepoel is bevorderd tot sergeant bij de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst. Hij kreeg 21 stemmen achter zijn naam tijdens de laatste gemeenteraad en werd dus unaniem benoemd. De benoeming is ingegaan op 1 maart 2010.
We wensen Ronny van harte proficiat.
Fonds Sociale Maribel


dinsdag, 23 maart 2010

Vanavond om 19 u is er OCMW-raad in het Sociaal Huis.
Op de dagorde staat de aanwerving van personeel. Het OCMW  had een aanvraag ingediend  voor 2 FTE (full-time equivalent = voltijds) in het kader van het Fonds Sociale Maribel.
Annemie Van der Helst:  ‘We kregen  slechts een goedkeuring voor 1 FTE . De aanwerving dient te gebeuren binnen een termijn van 3 maanden die begint te lopen vanaf 1 maart 2010.’
Roger Bogaert : 'We kunnen de invulling wel zelf bepalen. Het voorstel is om 0,5 FTE bejaardenhelp(st)er en 0,5 FTE deskundige ouderenvoorzieningen aan te werven.'
Glascontainers

maandag, 22 maart 2010

De glascontainers aan het station van Schellebelle zullen worden verplaatst naar de parking vooraan in de Spoorwegstraat.
De textielcontainer die nu op de parking van de sportschuur staat, wordt eveneens naar die plaats overgebracht.
De containers blijven niet aan het station. Te duur.
Een stalling ervan op de parking aan het station zou € 200 per jaar (te indexeren bedrag) kosten, met een éénmalige kost
van € 41 voor de aanvraag van het OVAM-attest.

 

 

Wist u dit : -Appelsien of sinaasappel

zondag, 21 maart 2010

Omstreeks 1500 begonnen de Portugezen een vrucht te importeren die ze uit China haalden. Nu is naast China en Chinees de schrijfwijze Sina en Sinees in oudere geschriften heel gewoon. Trouwens ook vandaag nog is een Chinakenner een Sinoloog. Maar goed, men schreef dus sinaasappelen en chinaasappelen door elkaar. Men gebruikte ook de vorm appelen Chinaas: appelen van China.
Samengevat : appel-China en China-appel wordt respectievelijk appelsien en sinaasappel.
In het begin werd de vrucht alleen gebruikt als decoratie.
Later heeft men  de ‘kleine appelsien’  genoemd naar de hoge ambtenaren in China : de mandarijn.
Hoe de stad Orange zijn naam gegeven heeft aan de Franse appelsien en hoe de oranjegekte bij de Nederlanders is ontstaan, is nog een ander appelsienverhaal.Pesticidentoets

zaterdag, 20 maart 2010

Sinds 1 juli 2009 werd het uitvoeringsbesluit van 19 december 2008 houdende nadere regels inzake de reductieprogramma’s ter vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen van kracht. Dit betekent dat bij elke omvorming of (her)aanleg van openbaar terrein (voetpaden, park, begraafplaatsen, parking, …) de pesticidentoets dient te worden uitgevoerd door de gemeente.
Dit is een instrument om de (her)aanleg in kader van pesticidenvrij beheer te beoordelen. Bij te gunnen werken dient zowel de pesticidentoets als een beheersplan, d.i. een beschrijving van op welke manier na de aanleg het terrein pesticidenvrij beheerd dient te worden, opgenomen te worden in het bestek. Dit moet bij de gunning toelaten het beste ontwerp te selecteren uit de ingekomen prijsoffertes.Geen oplossing voor  voetbalplein Wichelen


vrijdag, 19 maart 2010

Lammens :'Het voetbalplein in Wichelen is zonevreemd. U weet dit maar al te goed. Maar toch doet u daar niks aan.In de bindende bepalingen van het Structuurplan is daar geen oplossing voor voorzien terwijl u op pagina 88 duidelijk stelt dat het bestaande voetbalveld zal moeten verdwijnen. Ik citeer : Recent werd echter het BPA Margote goedgekeurd, waardoor de bestaande voetbalvelden zonevreemd kwamen te liggen. Op termijn zullen de voetbalvelden daar moeten verdwijnen.
Op pagina 143 van het structuurplan, zegt u anderzijds dat er besprekingen moeten komen met de school om te zien of het voetbalveld kan blijven. Ofwel moet - afhankelijk van die besprekingen- het BPA klooster worden aangepast ofwel gaat men een alternatief zoeken en daar heeft Gansepoel voorkeur.'
‘Al drie jaar vraag ik hoe het zit met de nieuwe klasgebouwen. Waarom is dat nog altijd niet besproken ? Spreekt u niet met de directie misschien?
Meerderheid : ‘Voorlopig wordt er niet geraakt aan het voetbalveld. Er zijn contacten met de school en een studiebureau zal de uitbreiding van de klaslokalen bekijken. De meerderheid is geen vragende partij om Gansepoel  te gebruiken voor het voetbalveld.’

Conclusie: we modderen nog een beetje aan, we laten de voetbal in de waan dat ze mogen blijven en we zien wel. Ze mogen wel nooit een kantine of tribune bouwen. Waar de gemeenteschool gaat uitbreiden is nog een raadsel . Wat er met de 4 bouwplekken ( liggen op het voetbalplein) van de gemeente gebeurt, zullen we nog wat afwachten.
Van een structuurplan had ik wel wat anders verwacht.Convenant – Groep Intro

donderdag, 18 maart 2010

Tot vorig jaar bestond binnen en later naast het Sociaal Verhuurkantoor Laarne-Wetteren-Wichelen het project voor sociale tewerkstelling ‘De Wissel’. Elk jaar voorzag onze gemeente voor de werking daarvan € 18 592, precies hetzelfde bedrag als voor het SVK zelf. ‘De Wissel’ is nu overgenomen door een groter verband, de Groep Intro. Voorstel is een convenant goed te keuren waarbij de gemeente opnieuw hetzelfde bedrag als subsidie voorziet en de Groep Intro op jaarbasis 40 reële werkdagen met een voltallige ploeg werken zal uitvoeren op de gemeente op het gebied van renovatie, houtbewerking, straatmeubilair en schilderen/decoratie

Dolf Lammens: ”In 2007 had  de Leerwerkplaats De Wissel uit Wetteren de beste cijfers van alle gelijkaardige projecten in Vlaanderen. 80% van degenen die bij De Wissel actief waren heeft een job of volgt een opleiding bij de VDAB. En nu zijn ze blijkbaar failliet. Wat is daar gebeurd?”
-’De groep Intro heeft dat in zijn geheel overgenomen.’
Lammens: ‘Ik ben wel tevreden met die convenant, we gaan deze keer iets in return krijgen, wat vroeger niet altijd het geval was.’
Herstelplan trage wegen

woensdag, 17 maart 2010

Julienne Gezels: 'Proficiat aan allen die meegewerkt hebben aan dit goede werkinstrument. Maar wat doet de gemeente met dit werkinstrument?  In 2010 voorzien u slechts 5 trage wegen die in aanmerking komen in het herstelplan, en die wegen liggen her en der verspreid. Zou het niet praktischer om in fazen te werken? bv. 2 fazen deze kant van de spoorweg en 3 fazen aan de overkant v.d. spoorweg?'
De Smet : ‘Dit is het voorstel van het Regionaal Landschap.’
Gezels :"Ik neem aan dat die herstelde wegjes ook een naamsaanduiding krijgen?"
-Inderdaad.
Lammens: ‘In de periode dat Schellebelle en Serskamp  onder de loep genomen worden, ligt dan het werk stil in Wichelen?’
-We gaan in Wichelen verder.

Eén van die trage wegen is de buurtweg nr 70 die een verbinding vormt tussen Strijp en Hulst. In het plan wordt dit 10c genoemd. Momenteel ligt die buurtweg er maar triest bij en dit als gevolg gevolg van de werken aan de provinciale waterloop, de Bosbeek. Ik neem aan dat met de kredieten voor de instandhouding van trage wegen deze buurtweg , de 'zink' , snel kan worden geëgaliseerd en ietwat verhard. Dit veilig wegje wordt immers vaak gebruikt door schoolgaande jeugd.

Promenade, wandelpad, plein of esplanade rechtover Sociaal Huis ?

dinsdag, 16 maart 2010

Wat staat er in het Structuurplan?
Tegenover het sociaal huis grenst de Schelde aan het openbaar domein. Een herinrichting van dit openbaar domein, met de aanleg van een promenade en/of plein aan de Schelde, kan de link tussen het dorp en de Schelde versterken
Iets verder in het plan lees ik : In Wichelen moeten er dijkverstevigingswerken worden uitgevoerd (buiten de bevoegdheid van de gemeente). Wel wil de gemeente mee aan tafel zitten om van deze opportuniteit gebruik te maken en een promenade te realiseren langs de Schelde, meer bepaald in de straat van het Oud – Dorp. Tegenover het sociaal huis kan een wandelpad uitgewerkt worden; waarrond het gezellig vertoeven is voor de inwoners van Wichelen
En nog wat verder staat: De gemeente maakt financiële middelen vrij voor het voeren van een gericht grond- en pandenbeleid met het oog op het gericht aankopen van strategische gronden of gebouwen. Meer bepaald maakt zij jaarlijks voldoende geld vrij om een gericht aankoopbeleid te voeren voor de realisatie van bosuitbreiding van de bossen rond Serskamp, pleinvorming rond kerk Wichelen en tegenover sociaal huis.

Lammens :'Echt duidelijk is dat toch allemaal niet : waar komt de promenade, waar het plein en waar het wandelpad ?'
-Het plein kan ook op het gras voor het sociaal huis, een deel van de straat, de zone tussen het straat en de Schelde zelf komen. Het is niet aan de gemeente om een visie uit te werken. Dit gebeurt door de Zeeschelde en het studiebureau. Als het plan nu al té concreet is dan rijdt men zich vast. In grote lijnen moet dit alles in het plan staan maar niet in detail.
Dolf Lammens : ‘Gaan er huizen verdwijnen voor de aanleg van het plein?’
- Het zal de Zeeschelde zijn die eventueel huizen zal onteigenen (maar dat zal er normaal gezien maar 1 zijn) en niet de gemeente.
OCMW manneken verdwenen ?

maandag, 15 maart 2010

De vereneniging van de Uitgeweken Wichelaars vroeg zich bezorgd wat er met het OCMW manneken is gebeurd dat de vereniging
aan het Wichels patrimonium heeft geschonken. Het beeldje staat immers niet meer aan de fontein in de voortuin van het Zorgcentrum Molenkouter.
Voorzitter Conny Beelaert heeft de vereniging laten weten dat het beeld niet gestolen of vernield is maar uit voorzorg voor de winterweeromstandigheden binnengehaald is.


Wist u dit ? – Rijke stinker


zondag,  14 maart 2010

Nu worden gewone mensen net als rijke mensen begraven op het kerkhof of laat men zich cremeren en heeft niemand last van de ontbindingsprocessen. Dat was vroeger wel anders. Heel wat rijke mensen vonden ( betaalden ) hun laatste rustplaats in de kerk. Dat was niet zomaar. Ze wilden een goede startpositie op het moment van het Laatste Oordeel. In de kerk bevonden zich de relikwieën van heiligen, die zeker op de eerste rij stonden bij het laatste oordeel. Hoe dichter je in de buurt was van die heiligen hoe beter, zullen ze gedacht hebben.
Vandaar dat bisschoppen vaak zelfs rechtopstaand werden begraven, alsof ze in de startblokken stonden om als eerste ter plekke te zijn.
Nadeel van dit alles is dat tijdens het rottingsproces heel wat kwalijke dampen in de kerk vrijkwamen, die voor een deel bleven hangen, ondanks alle wierook.
Het waren dus de rijke overledenen die men rook, vandaar de uitdrukking : ‘een rijke stinker’.
Tarieven sportkampen van de gemeentelijke sportdienst


zaterdag, 13 maart 2010

De gemeente Wichelen zal, in samenwerking met het bedrijf V-formation, opnieuw sportkampen aanbieden op onze gemeente. Voor deze nieuwe samenwerking dienen tarieven bepaald te worden, die deelnemende kinderen moeten betalen. Het advies van de sportraad wordt gevolgd : €10 per dag voor het eerste deelnemende kind van een gezin, en €8 per dag voor elk volgende deelnemende kind van eenzelfde gezin .
Lien Van Driessche: “U gaat toch nog verder samenwerken met de Wichelse sportverenigingen, want dat initiatief in de kerstvakantie was toch een succes?”
De meerderheid beaamde dit.
Studiebureau in gebreke gesteld

vrijdag, 12 maart 2010

De opwarming door de zon en de lichtreflectie op de computerschermen, zorgen voor overlast in het lokaal van de technische dienst in het sociaal huis.Er wordt voorgesteld om dit op te lossen door het plaatsen van een binnenzonnewering. Tegen uiterlijk begin mei 2010 moet de oplossing uitgevoerd zijn.

Dolf Lammens : ‘Wie gaat dat betalen ? Van Der Eecken heeft reeds vroeger gezegd dat het studiebureau dit gaat betalen. Maar daar staat niks van op papier. Het college heeft recent Abscis Architecten bvba bij aangetekende brief officieel in gebreke gesteld voor een gebrek in het concept van het Sociaal Huis. Er is geen oplossing voorzien voor de opwarmingsproblematiek die veroorzaakt wordt door de zoninval door de grote glaspartijen.’
Van Der Eecken :’We gaan inderdaad proberen om de kosten te laten betalen door het studiebureau dat mij ooit op een vergadering had gezegd dat de afkoeling technisch perfect haalbaar was.’
Lammens : ’Dat zal dan ook de enige vergadering geweest zijn waarop u aanwezig was. U hebt die bouw nooit opgevolgd.’
De Vos : “Waarom plaatst u geen buitenzonnewering?’
Taylor : ‘Dat is niet esthetisch.’

Het studiebureau haalt als verweer aan dat de gemeente beloofd had om bomen te plaatsen om op die manier voor schaduw te zorgen. De bomenrij was voorzien langs de zijgevel (zijde parking publiek) en aan de voorgevel : de meest zonrijke zijden van het gebouw. En die bomen staan er niet.
Klooster Serskamp

donderdag, 11 maart 2010

De gemeente koopt een perceel grond aan van het klooster van Serskamp. Het perceel grond, gelegen te Serskamp, Pastorijstraat, maakt deel uit van het patrimonium van het klooster. Het heeft een oppervlakte van 404,90 m²  en sluit aan bij de tuin van de pastorie. Het perceel wordt aangekocht van de vzw Zusters van Opbrakel te Serskamp tegen de prijs van € 80 980. De uitgave wordt gefinancierd met een lening op 30 jaar.
Deze grond in het centrum van Serskamp is niet goedkoop. De prijs is gebaseerd op de schattingsprijs, vermeerderd met wederbelegging en wachtintresten . Het perceel grond zal gebruikt worden voor gemeenschapsvoorziening (theaterzaal).

Julienne Gezels: ‘In de overeenkomst staat : Er is geen zekerheid wat betreft de mogelijkheid om op het goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt . Wat is de draagwijdte van die zin?’
- Dit staat altijd in dergelijke acte. De notaris dekt zich in; er is immers ook (nog) geen bouwvergunning.
Filmproject 1919

woensdag, 10 maart 2010

Voor de realisatie van het filmproject ‘1919’ wordt een buitengewone subsidie van € 15 000 toegekend aan OKA Schellebelle.

Lammens : ‘Ik sta volledig achter dit project en hoop dat het een groot succes wordt en ook dat het de samenhorigheid tussen de drie deelgemeenten een beetje laat groeien. Bij de overwegingen staat echter één zinnetje dat me een beetje zorgen baart, met name: Overwegende dat de kosten voor een dergelijk project ongetwijfeld aanzienlijk zijn, maar dat een degelijke budgettering ontbreekt.
Wat betekent dit voor de gemeente, financieel dan ? Dat wij alle eventuele putten gaan vullen ?’
Van Der Eecken : ‘Naast de provincie en de gemeente, zullen ze ook private sponsors moeten zoeken. Maar hier gaat het dus om een eenmalige subsidiëring en alle facturen moeten voorgelegd worden.’
Aanvullend pensioenstelsel

dinsdag, 9 maart 2010

Er is de intentie om voor de contractuele personeelsleden vanaf 1 januari 2010 een aanvullend pensioenstelsel in te voeren en er is het voornemen om de pensioentoelage vast te stellen op 2 % van het pensioengevend jaarloon. Het gaat om een individuele pensioenrekening voor de gemeentelijke contractanten.

Julienne Gezels : ‘Wij steunen dit voorstel voluit: het is immers maar rechtvaardig en billijk dat de contractuele personeelsleden een gelijkaardig pensioen hebben als de statutaire personeelsleden voor hetzelfde werk. Is dit met terugwerkende kracht?’
Taylor : 'Er zal geen inhaalactie gebeuren. Als effectieve start wordt 1 jan. 2010 genomen.'
Gezels : 'Is er uitgerekend wat die gaat kosten ? Ik wil U er aan herinneren dat het ASZ gestruikeld is over het aanvullend pensioenstelsel, het was niet haalbaar, vandaar mijn bezorgdheid.'
Praet : 'Er werd een voorlopige raming gemaakt van 21.000 €'
Gezels: ‘Het gaat om alle contractuele personeelsleden, zowel de bedienden als de arbeiders, neem ik aan?’
Dat bleek inderdaad het geval.


 Bart Segers :‘Schelde vormt barrière voor E17’

maandag, 15 maart 2010

Dolf Lammens :’Een eerste vaststelling is dat het verkeer en de verkeersstructuur heel weinig aandacht krijgen in het structuurplan. En wat er dan gezegd wordt, is hoogst merkwaardig.
Ik citeer : ' De gemeente is qua ontsluiting vooral gericht op E40 en niet zozeer richting E17 in het noorden. De Schelde en het noordelijk gelegen groengebied (de meersen) vormen een barrière ondanks de brug over de Schelde richting Uitbergen.De moeilijke doordringbaarheid van zowel Wetteren als Dendermonde beperken de rol van N416 als alternatief voor of kortsluiting van het hoofdwegennet. De gemeente Wichelen wordt daarom globaal genomen als een autoluw gebied beschouwd.'
Lammens : ’Twee bemerkingen. U wil de huidige kmo- zone in de buurt van de Scheldebrug verder ontwikkelen, maar de vrachtwagens mogen de brug niet over naar de E17, waar zijn we dan mee bezig ? De barrière waarvan u spreekt is niet de Schelde, maar de tonnagebeperking en die hebt u zelf gecreëerd. U vindt ook dat Wetteren en Dendermonde moeilijk doordringbaar zijn, maar de kernen van Wichelen en Schellebelle zijn blijkbaar geen probleem voor u.’
Kenneth Taylor : ’Meerbos, dat is geen industriegebied, men rijdt daar niet met zware vrachtwagens maar eerder met een bestelwagen.’
Luc Van Herreweghe : 'De leveranciers rijden die ook allemaal met een camionnetje?'
Bart Segers : ‘De Schelde vormt wel degelijk een barrière maar u begrijpt het woordje barrière verkeerd, dat is geen obstakel zoals u beweert, maar eerder een doortocht.’
Lammens ( ongelovig ) : ‘Ik zal deze nieuwe betekenis noteren.’
Wist u dit ? - Iemand dwarsbomen

zondag, 7 maart 2010

Iemand in zijn ondernemingen tegenwerken. Iemand beletten iets te volvoeren.
Oorspronkelijk : een boom dwars over de weg leggen om iemand de doorgang te verhinderen, dus de weg te versperren.
In het woord versperren kan je trouwens nog zien om welke boom het vaak ging: een (sperre) spar.
Discriminatie voor mantelzorgpremie?

zaterdag, 6 maart 2010

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding  heeft aan de gemeente  de vraag gesteld  waarom onze gemeente officieel en feitelijk samenwonenden niet heeft opgenomen in de lijst van mogelijke rechthebbenden op een mantelzorgpremie.
Aanplakkingen


vrijdag, 5 maart 2010

Op vraag van de gemeentelijke jeugdraad wordt de bepaling over aanplakkingen op gemeenteborden aangepast in die zin dat de verenigingen of particulieren die socio-culturele activiteiten willen  aankondigen, hun affiches moeten afgeven op de jeugddienst zodat ze wekelijks kunnen worden aangeplakt door de gemeentelijke technische dienst. Op die manier moeten de verenigingen minder affiches drukken en kan meer toezicht worden gehouden op het ordentelijk verloop van het plakken. Overtredingen kunnen * (alweer advokatentaal ) worden bestraft met een administratieve geldboete tot maximaal € 250 ( per affiche)
Dolf Lammens: ‘Dit reglement geldt voor de eigen gemeente en ook voor de buurgemeenten, maar ik in Wetteren mogen enkel  affiches gehangen worden van activiteiten die daar plaatsvinden.’
De Coninck : ‘We zullen Wetteren  en Dendermonde daarover een brief sturen.’
Lammens: ‘U sluit ook commerciële en politieke activiteiten uit. Hoe strikt is dat?  Politieke partijen kunnen toch ook gewone sociale activiteiten organiseren zoals een etentje of een spreker over het gefoefel in het structuurplan?’
De Coninck :’Dat is niet strikt politiek en dus toegelaten, anders snijden we ook in ons eigen vel.’


Zwerfvuilacties

donderdag, 4 maart 2010

De Belhamel voerde een zwerfvuilactie uit in de periode december 2009 – januari 2010 in Serskamp.
Zij haalden naast de fracties pmd en glas eveneens 95 zakken ander zwerfvuil op.
De knelpunten in Serskamp zijn de vroegere kantine van het voetbalveld “Vijvershof” in de Pollepelstraat (volgestouwd met afval),
de Schoolstraat en de Bremenhulstraat.
Van Der Eecken: "Het doel heiligt de middelen"

woensdag, 3 maart 2010

Dolf Lammens :" Ik ben het niet eens met het resultaat van uw woonbehoeftestudie. In uw studie onderzoekt u hoeveel gezinnen er vermoedelijk gaan zijn in 2017 en hoeveel woningen er vermoedelijk gaan zijn in 2017.U rekent uit dat er tegen 2017 ongeveer 442 woningen gaan bijkomen. Dat is juist.Dan komen uw cijfers voor de behoefte. U zegt dat de bevolkingsevolutie in Wichelen de komende jaren lichtjes zal dalen, maar dat het aantal gezinnen toch zal stijgen. U kan dit aantonen door te stellen dat de gezinnen steeds kleiner worden. U rekent uit dat er in 2017 ongeveer 271 gezinnen gaan bijkomen. Conclusie : Er is op onze gemeente geen woningbehoefte."

417 woningen voor 271 gezinnen ?
Lammens : "U zegt dat ook die nieuwe gezinnen moeten kunnen verhuizen en u hanteert dan het begrip frictieleegstand. Om te kunnen verhuizen moeten er altijd een aantal huizen tijdelijk leegstaan. En ik begrijp die redenering, men rekent gemiddeld 2,5 à 3 %. Ik kan aannemen dat er dan voor die 271 gezinnen inderdaad 279 à  280 huizen moeten komen.
Maar dan zegt u ineens : gezien er 271 gezinnen bijkomen, moeten er 417 woningen bijkomen. Wil u me dat eens uitleggen?
Kenneth Taylor: 'Waarom hebt u het altijd over die cijfers?'
Lammens: "Als ik u moet geloven dan is er geen frictieleegstand momenteel. Zo zegt trouwens ook de Gecoro. Ik citeer : ' Gezien de frictieleegstand op vandaag op nihil wordt geschat, moeten we dus in de komende periode die frictieleegstand opkrikken'. Larie natuurlijk. Als dit juist was, dan betekent dit dat er geen gezinnen kunnen verhuizen momenteel. De realiteit is anders. Ik heb de cijfers eens opgevraagd en u zult verschieten van het aantal verhuizingen op één jaar op onze gemeente. In 2009 waren er 165 interne mutaties, er waren 199 vertrekkers er er waren 239 aankomsten.
Besluit: de enige studie die u laten maken heeft, is niet correct en u weet dat, trouwens ook de provincie zegt dat."
Taylor : ‘U hebt gelijk. Die cijfers zijn niet correct. Maar dat is niet belangrijk. Het studiebureau heeft deze interpretatie genomen om toch uitbreidingsgebied te kunnen ontsluiten.’
Lammens : 'U legt de bezwaren van de provincie naast u neer?'

Machiavelli
Van Der Eecken : 'Als we in een uitbreidingsbied iets willen doen, dan moeten we bewijzen dat daar behoefte aan is, en als dat niet lukt met juiste cijfers dan maar met aangepaste. Het doel heiligt de middelen.'
Lammens: ‘Ik heb dat voorgelegd aan de provincie en die zeggen het volgende: 'Indien in het definitief vastgestelde GRS bepaalde beleidsopties zouden genomen worden die gebaseerd zouden zijn op een foutieve woonbehoefteberekening kunnen* die door de deputatie uitgesloten worden '
Van Der Eecken : ‘We hebben een akkoord met de provincie dat ze het toch gaan toelaten.’
Lammens: "Het doel heiligt de middelen. Zowel gemeente als provincie respecteren de wetgeving niet. Wat moet de burger daarvan  denken ?"

* advokatentruken: als er kan/kunnen staat, gebeurt er gewoonlijk niks


Aankoop Brandweermateriaal


dinsdag, 2 maart 2010

In het budget 2010 is een bedrag van € 30 600 voorzien voor de aankoop van brandweermateriaal. De brandweerdienst stelt voor volgend materiaal aan te kopen : een draagbare motorpomp, een warmtebeeldcamera, een afkortzaag met toebehoren, een decoupeerzaag met toebehoren, drie schijnwerpers, vier kabeltrommels en vier bevestigingen voor kabelhaspels. De totale prijs wordt op € 25 000 geraamd, BTW inclusief.

Dolf Lammens : “Ik vind geen gegevens terug qua debiet van de draagbare motorpomp. Ik hoop dat de pomp voldoende zwaar is.”
Taylor : “We zullen dat doorgeven aan de brandweer.”
Ik heb inmiddels zelf contact opgenomen met de brandweer.
Commandant De Clercq: "De pomp die wij op het oog hebben levert 1.700 liter per minuut bij 10 bar druk. Dit is bijna het dubbele van de vorige pomp. Zij kan worden opgesteld aan open water (Schelde, beek, zwembad)  maar ook op een hydrant.
Het is zinloos een (te) zware pomp te plaatsen op de waterleiding wanneer die niet in staat is om de pomp te voeden.  Zware pompen worden bij de brandweer enkel gebruikt voor het watertransport vanop open water en voor watertransport over grote afstand en/of voor het vullen van een open buffer. Het is wellicht beter meerdere lichtere pompen tegelijkertijd te gebruiken: de inzet op de interventieplaats wordt flexibeler, en raakt er toch eentje defect, dan werken de andere voort."

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan goedgekeurd

maandag, 1 maart 2010

Een gemiste kans. Het is goed dat er eindelijk een plan is, maar het plan beperkt zich in feite tot het in kaart brengen van de actuele toestand met weinig of geen toekomstvisie. De schaarse beslissingen die in het plan voorkomen, zijn genomen uit pure noodzaak. Van een langetermijnvisie is absoluut geen sprake. Er staan meer vraagtekens in dan oplossingen.
Eén zaak is zeker, had Samen ( alternatieve meerderheid toen)  in 2005 het toenmalig  CD&V- plan goedgekeurd dan stonden we heel wat verder  op ruimtelijk gebied, dan was er reeds een sporthal, dan was er méér kmo-zone en dan was er een oplossing voor het Wichels voetbalveld. En was er niet nodeloos meer dan 52.500 uitgegeven voor een plan, nauwelijks die naam waardig.
En tenslotte had men ook niet moeten foefelen en het op een akkoordje gooien met de Gecoro en de provincie.
Van gecoro, gemeente en provincie zou men toch een correcter optreden mogen verwachten.
Wij komen daar in detail op terug.

Wist u dit  - Hyacint, voorjaarsbloem


zondag, 28 februari 2010

Hyacinthus is een persoon uit de Griekse mythologie. Het  was een heel mooie jongen, op wie de god Apollo verliefd was. Maar ook Zephyrus, de westenwind was dat. Tijdens een wedstrijd discuswerpen zat Zephyrus steeds maar naar Hyacinthus te kijken, waardoor Apollo heel  jaloers werd en in een woedeuitbarsting  gooide hij zijn discus naar Hyacinthus die aan de verwondingen overleed.
Apollo had veel spijt van deze actie en om het enigszins goed te maken veranderde hij de jongen in heel mooie bloem die lekker ruikt: de hyacint.
Fotovoltaïsche zonnepanelen


zaterdag, 27 februari 2010


Gelet op het aantal aanvragen na 1 januari 2010 voor een premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen die geplaatst én gekeurd werden voor 1 januari 2010 is het aangewezen een overgangsperiode voor de subsidieaanvraag te voorzien. In die overgangsperiode, die loopt tot 30 juni 2010, kan subsidie aangevraagd worden voor de plaatsing van zonnepanelen (750 euro) indien de factuurdatum en de datum van conformverklaring van de elektrische keuring voor 1 januari 2010 zijn.
Dolf Lammens : ‘Ik heb niks tegen deze overgangsbepaling, alleen dacht ik dat er in het reglement reeds een overgangsbepaling van 6 maand was ingebouwd. Ik citeer: De aanvraag van de subsidie gebeurt uiterlijk 6 maand ná de factuurdatum op een door de gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier. Het formulier (met de vereiste bijlagen) wordt afgegeven op de milieudienst, Oud Dorp 2 9260 Wichelen of wordt per post bezorgd .
De Smet: ‘U hebt gelijk, maar we doen dit voor alle duidelijkheid.’
Lammens : 'Waar ik ook regelmatig klachten over hoor is dat de noodzakelijke formulieren niet van het internet kunnen gehaald worden of  via email worden teruggezonden.'
Taylor : ‘Voor 750 euro kunnen ze al eens tot op het gemeentehuis komen’
Ook een milieuvriendelijke benadering.
Aflossing van de wacht


vrijdag, 26 februari 2010

Martine De Wilde legde haar eed af als schepen van: ruimtelijke ordening & stedenbouw, derde & vierdewereldproblematiek, huisvesting, gehandicaptenzorg. Enfin, zo kreeg ik toch te horen na enig aandringen. We wensen haar een vruchtbaar mandaat toe. Ze begrijpt ook wel dat we haar niet teveel inloopperiode kunnen gunnen. Ze is immers maar één jaar in dienst. Ze neemt feitelijk de bevoegdheden over van Segers. Deze had bij het begin van de vergadering , als nieuwe fractieleider , al duchtig het wierookvat gebruikt om  zijn vriend en mentor, afscheidnemend burgemeester Van Der Eecken te bewieroken.  Segers heeft op één avond meer gezegd dan op de drie vorige jaren samen.
Alle fracties wensten  de nieuwe burgemeester  Kenneth Taylor veel succes toe. En ik sluit me daar graag bij aan.


Verslag gemeenteraad

donderdag, 25 februari 2010

U kan hier een uitvoerig verslag lezen van de vorige gemeenteraad met daarin vooral  veel aandacht voor het eerder mager uitgevallen meerjarenplan van het OCMW  2010-2013 en de slechte staat van de N416 tussen Moleken en Schellebelle.Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

woensdag, 24 februari 2010

Nu donderdag komt de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan op de agenda van de gemeenteraad. Ieder raadslid heeft daarvan een elektronische versie gekregen. Er was één papieren versie per fractie. Ook toen ik erom verzocht, kreeg ik geen papieren versie , zo was immers beslist op het schepencollege. Ik vind dit jammer.
Nu ben ik doorgaans voorstander van een digitale versie omdat  je gemakkelijker zaken terug vindt, en omdat het goedkoper is en milieuvriendelijker,  maar sommige heel belangrijke documenten heb ik ook graag op papier, zeker als er meerdere revisies van bestaan ( dit is revisie 11 ). Blijkbaar deelt het schepencollege mijn mening niet.
Bij de voorlopige vaststelling in juni vorig jaar deelde men een paar exemplaren uit op de avond zelf van de gemeenteraad. Ook al een signaal  dat men het de oppositie liever moeilijk dan gemakkelijk maakt om de dossiers te bestuderen.
Van deze definitieve versie kreeg de CD&V deze week één gedrukt exemplaar voor 7 raadsleden.
Het was misschien om de prijs te drukken van dit structuurplan dat weinig visie vertoont en feitelijk compleet overbodig was. Er was immers een structuurplan, een veel beter zelfs, maar dat is in 2005 afgevoerd, zonder degelijke argumenten.
Nieuwe burgemeester Wichelen legt donderdag eed af , maar neemt pas in maart functie op  
 

dinsdag, 23 februari 2010
     
Komende donderdag legt Kenneth Taylor de eed af als nieuwe burgemeester van  Wichelen in aanwezigheid van gouverneur André Denys.
De eedaflegging vindt plaats om 15 uur in de ambtswoning van de gouverneur.  De 28-jarige Kenneth Taylor (Open Vld) neemt de fakkel over van  Werner Van Der Eecken, een fakkel die eerder door vader Taylor aan Van Der Eecken was gegeven – in bruikleen, zo lijkt het.
De eedaflegging vindt plaats in de ambtswoning van de gouverneur, Vlasmarkt 11, 9000 Gent.Containerpark volledig geautomatiseerd vanaf 2011

maandag, 22 februari 2010

Op de vergadering voor milieuambtenaren werd door Verko meegedeeld dat de toegang tot containerparken vanaf 2011 volledig geautomatiseerd
zal verlopen. Bezoekers dienen hun identiteitskaart in een speciale lezer in te voeren. Enkel inwoners van de gemeente Wichelen zullen op die manier toegang krijgen tot het containerpark. Het afvaltoerisme zal met de invoering van dit systeem worden tegengehouden of verhinderd.
Het toegangsgeld zal eveneens binnen een termijn van 1 à 2 jaar worden verhoogd
Woensdag : derde dag van de week


zondag, 21 februari 2010


Woensdag dankt zijn naam aan de Germaanse god Wodan.  Het is een soort vertaling van het Latijnse dies Mercurii 'de dag van Mercurius'. In het Frans terug te vinden in ‘mercredi’.
De Germanen zagen Wodan en Mercurius ( de naam van een planeet én van een god ) als dezelfde god. Daarom vertaalden ze de naam van die dag in hun eigen taal : ‘dag van Wodan’ . Zo werden bijna alle dagen naar een Germaanse god genoemd. Bij ons schiet alleen de zaterdag nog over die naar een Romeinse god/planeet genoemd is met name Saturnus.


Vergeet die 13 % opbrengst in de Gemeentelijke Holding


vrijdag, 19 februari 2010

De Wichelse CD&V heeft zich altijd verzet tegen de aankoop van aandelen in de Gemeentelijke Holding.  De beloofde opbrengst van 13% leek ons te onwaarschijnlijk. We hadden het voorstel verworpen in september 2009, maar de meerderheid plaatste het terug op de agenda in november. Wij hadden liever gezien dat de gemeente zijn geld belegde in de energie-intercommunale Imewo. Maar SAMEN verdedigde die aankoop hardnekkig bij monde van schepen Praet. We zijn nu 2 maanden verder en wat zien we?
Er is een akkoord tussen Dexia en de Europese commissie en één van de maatregelen is dat Dexia geen winstuitkering mag doen, behalve in aandelen.
 De Gemeentelijke Holding zegt daarover het volgende: ‘Het geheel van dit akkoord en in het bijzonder de laatste beperking betreffende de wijze van uitkeren van dividenden, brengt de Gemeentelijke Holding er toe zijn toestand en vooruitzichten te herbekijken en in het bijzonder de mogelijkheden om zelf dividenden uit te keren, zoals was vooropgesteld bij de kapitaalverhoging.’
In mensentaal: vergeet die 13 %.
Plaatselijk verkeer op N416 tussen kruispunt Moleken en Bruinbekestraat

donderdag, 18 februari 2010

Tengevolge van het winterweer is de N416 tussen kruispunt “Het Moleken” en Bruinbeke dermate slecht geworden dat doorgaand verkeer niet langer veilig kan gegarandeerd worden.
De afdeling Wegen en Verkeer – Oost-Vlaanderen is bezig met het dossier om de weg heraan te leggen en in afwachting van de start van de werken rond 1 mei 2010 zal getracht worden het wegoppervlak berijdbaar te houden. Agentschap Wegen en Verkeer hoopt de werken op de N416 klaar te hebben tegen 1 september 2010.
Omleiding
Het verkeer van minder dan 3,5 ton kan de N416 in beide rijrichtingen gebruiken voor plaatselijk verkeer tot aan de start van de werken rond 1 mei 2010.
Het verkeer van meer dan 3,5 ton tussen Wetteren en Dendermonde zal omgelegd worden via Kapellendries Wetteren – Colmanstraat – Dendermondsesteenweg Kalken – Overmere -via Berlare centrum naar Schoonaarde.
U ziet het goed: er is omleiding via Schoonaarde, Berlare en Overmere. Uitbergen blijft gesloten voor dit soort verkeer.
Lijnbus
De lijnbus wordt vanaf 8/02/2010 plaatselijk omgeleid in beide richtingen, via plaatselijke omlegging Bruinbekestraat – Krijgelstraat – Lange Haagstraat – Steenakker – N442.
De bushalte ter hoogte van Ten Brugsken wordt tijdelijk afgeschaft. De overige bushaltes, aan Moleken en kruispunt Bruinbeke worden enkele meters verplaatst. Zo staat te lezen op de gemeentelijke website.
Deze laatste info is echter gedeeltelijk onjuist. 
De halte aan het Moleken is niet enkele meters verplaatst maar gewoon afgeschaft. Nu moeten de mensen van het Moleken en ten Brugsken naar het Kapelleken. En dit terwijl er een gemakkelijke oplossing mogelijk is.
Ik stel voor dat de gemeente dit toch eens bespreekt met de Lijn want dit duurt minstens tot september.Verkeersspiegel

woensdag, 17 februari 2010

Op het kruispunt Eetgoedstraat – verbindingsstraatje richting Schoolstraat zal een
verkeersspiegel worden geplaatst.


Stationsbuurt Schellebelle

woensdag, 17 februari 2010

Aan de NMBS-Holding werd  gevraagd om de glascontainers en de textielcontainer die nu aan de sporthal in de Spoorwegstraat staan te verplaatsen naar de stationsparking in Schellebelle, meer bepaald ter hoogte van de zijdelingse inrit op de weg naar Wetteren. Op die manier worden klachten over glasscherven en lekke fietsbanden tegengegaan.

Personeelsbeleid  OCMW


dinsdag, 16 februari 2010

Dolf Lammens : "In het meerjarenplan staat te lezen dat het tekort op de arbeidsmarkt ook voelbaar is in het WZC ( woon- en zorgcentrum ).
U gaat daarom wegen zoeken om de huidige werkomgeving attractief te maken en zo personeel aan te trekken."
‘Waaraan dacht u zoal : aan een GSM of aan een auto ?’
Conny  Beelaert : ‘U weet dat we dat niet kunnen zoals in de privé.’
Dolf Lammens : ‘Waaraan denkt u dan wel ?’
Beelaert : ‘Het attractiever maken van de werkomgeving. De meeste mensen die hier werken, wonen op de gemeente, er is hospitalisatieverzekering. Dat zijn toch allemaal pluspunten ?’
Lammens : ’Ja, maar die zijn niet nieuw. U wil de werkomgeving attractiever maken, maar u weet niet hoe, is dat een goede samenvatting, of wil u het niet zeggen?’
Het kan natuurlijk ook zijn dat ze geen volk wil aantrekken , maar juist volk wil ontslaan …
Paddentrek


maandag, 15 februari 2010

Vanaf 15 februari 2010 tot en met 31 maart 2010 wordt het doorgaand verkeer tussen 19 uur en 8 uur verboden in de Blokstraat en de weg naast Aard 20 in de richting van de Blokstraat en dat ter bescherming van de paddentrek.
Amfibieën brengen de winter meestal door aan land, verstopt onder bladeren, een houtmijt of ingegraven in een ondergronds holletje. In het voorjaar ontwaken ze en gaan ze massaal op pad naar hun voortplantingspoel. Doel: een partner zoeken en eitjes afzetten. Door het dichte Vlaamse wegennet, moeten heel wat amfibieën tijdens die tocht een weg oversteken. Vaak eindigt zo’n tocht ‘op weg naar nieuw leven’ in een platte dood. 
Door de hevige kou zal de trek voorlopig wel een beetje uitgesteld worden, neem ik aan.
Een zware dobber

zondag, 14 februari 2010

Een zware dobber aan iets hebben betekent 'het moeilijk hebben met iets (bijvoorbeeld een opdracht, een wedstrijd, een examen) of iemand'. Veel kans hebben dat men bezwijken zal. Ook de variant een harde dobber aan iets hebben komt voor.
Op het eerste gezicht lijkt de uitdrukking ontleend te zijn aan het vissersberoep, maar schijn bedriegt. In de 17e eeuw was het niet dobber maar dobbel, en de oorsprong ligt dus bij het dobbelspel. Een qua (= kwade) dobbel hebben betekende eigenlijk: veel kans hebben het dobbelspel te verliezen. Dobbel betekent hier dus ‘worp bij het dobbelen'.
Energie uit de Alpen

zaterdag, 13 februari 2010


Electrabel biedt de gemeente het product ‘alpenergie’ aan.
Dit is een levering van elektrische energie voor 100 % opgewekt door waterkrachtcentrales in Frankrijk en 100 % gecertificeerd door een onafhankelijk instituut.
Op basis van het geraamde gemeentelijk gebruik wordt de meeruitgave voor het jaar 2010 bepaald op € 1 422,77 (excl. BTW), waarvan met de huidige regelgeving € 718,41 (excl. BTW) kan worden gerecupereerd via een verlaagde federale bijdrage.
De gemeente gaat in op het aanbod AlpEnergie, maar dan enkel voor 2010.
Ondergronds brengen elektriciteitsleidingen

vrijdag, 12 februari 2010

Het ondergronds brengen van de elektriciteitsleidingen - niet-gebundelde kopernetten in woongebied - in onze gemeente
wordt als volgt over de komende vijf jaar verdeeld :
- 2010 : Statiestraat, Oud Dorp, Dreefstraat en Brugstraat
- 2011 : Stationsstraat, Bellekouterlaan, Hekkergemstraat, Trompstraat en
            Dendermondsesteenweg
- 2012 : Wetterensteenweg, Doornstraat en Konkelstraat
- 2013 : Margote, Kerkbaan, Bogaert en Mosstraat
- 2014 : Bruinbekestraat'Een dienst voor een dienst'

donderdag, 11 februari 2010

De sociale dienst van het OCMW heeft in het kader van het Europees jaar van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting beslist om mee te werken aan het project 'een dienst voor een dienst' Voor de uitwerking hiervan kreeg het ocmw 3000 euro subsidie.
Dit project vertrekt van het idee dat iedereen kwaliteiten en competenties heeft en iets te bieden heeft, arm zowel als rijk. Omgekeerd heeft iedereen wel eens een vraag, nood aan hulp. Als we beide samenbrengen ontstaat een dienstenruil.
Marleen Trogh :'In dit concept wordt aan alle mensen van de lokale gemeenschap de mogelijkheid geboden diensten aan te bieden en aan te vragen in ruil voor een specifieke en op voorhand bepaalde wederdienst. De uitvoering van dit project wordt opgevolgd door onze sociale dienst.'Spoorweg niet vrijgevig

woensdag, 10 februari 2010

Aan de NMBS-Holding  werd  de vraag  gesteld om een haag te planten langsheen het fietspad Hoekstraat-Pijpoelstraat, evenwijdig
met de Pater Bontinckstraat. De B-Holding liet echter weten dat zij niet tussenbeide komt in de kosten voor het aanplanten van een haag
en evenmin in het onderhoud ervan.


Textielinzameling

woensdag, 10 februari 2010

Het Vlaams Inzamel Centrum heeft in het jaar 2009  ongeveer 33.591 kg textiel ingezameld op de gemeente.

Drugspreventie


dinsdag, 9 februari 2010

Julienne Gezels :’U wenst in samenwerking met Wetteren-Laarne-Wichelen een lokaal drugbeleid uit te werken. Is dat geen dubbel gebruik gezien de overeenkomst die we hebben getekend met de stad Dendermonde in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. jeugdcriminaliteit. Zit het drugsbeleid daar niet in vervat?’
Kristof De Smet : ‘Dat is enkel bedoeld om gerechterlijk te straffen, het drugsbeleid is daar niet inbegrepen.’
Conny Beelaert: ‘De overeenkomst met Laarne-Wetteren is een nieuw gegeven en daar kunnen we subsidies voor krijgen van de provincie.
Dolf Lammens :'U zegt dat u drugpreventie zichtbaar en bespreekbaar wil maken door het creëren van een aanspreekpunt in het Sociaal Huis. Wat verstaat u daaronder ? Ik hoop dat u geen verwachtingen schept die u niet kunt inlossen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat ouders die een drugproblematiek wensen te bespreken hier in het Sociaal Huis aan het loket hun problemen moeten bespreken terwijl iedereen meeluistert ?'
Beelaert : ‘Als aanspreekpunt wordt waarschijnlijk een zitdag op de gemeente voorzien. Voorlopig is dit toch de formule die voorligt. Dit kan eventueel wel nog aangepast worden.’

Geen gemeentelijke Kinderopvang

maandag, 8 februari 2010

Dolf Lammens :'In de  meerjarenplanning lees ik dat u een gemeentelijke kwalitatieve kinderopvang gaat opstarten. Is dat zo ? Gelieve er ook rekening mee te houden dat ( vermeende ) gemeentelijke initiatieven soms het privé-initiatief tegenhouden. Wees dus eerlijk: zeg dus niet dat er een gemeentelijke opvang komt als dat niet het geval  is.'
Julienne Gezels : 'Mag ik even inpikken? Beschikt U reeds over een gebouw of lokalen om aan kinderopvang te doen of gaat u er eentje renoveren?
Conny Beelaert : We hebben die 3.000 opgetrokken naar 6.000 euro. Voor het ogenblik is er geen gebouw of lokaal beschikbaar, daar is ook nog geen geld voor, het zijn enkel voorstellen die we meenemen op termijn.’
Gezels: 'Naar wat ik hoor aan de scholen is er grote nood aan kinderopvang.’
Beelaert : ‘Uit een enquête is niet echt gebleken dat er een grote nood is aan kinderopvang. Integendeel zelfs.’
Gezels : ’Volgens de burgemeester mogen we van enquêtes niks geloven.’ 

Conclusie : Veel woorden, veel  ideeën maar weinig of geen concrete plannen. De gemeente en het OCMW zetten in hun begrotingen te weinig geld opzij voor een dergelijk project. In het 50- puntenprogramma stond daarover nochtans het volgende te lezen : De gemeente wil een kinderopvang opstarten die zijn thuis zal vinden naast het oude rusthuis waar twee kleine huizen werden gesloopt.
Dit punt kunnen we schrappen uit het 50 -puntenprogramma van de meerderheid.

Vijf man en een paardenkop

zondag, 7 januari 2010

Er was heel weinig volk. De opkomst was bedroevend laag.
In Van Dale en in andere grote woordenboeken treffen we alleen ‘anderhalve man en een paardenkop' aan. Die vorm brengt ons naar de oorsprong van de uitdrukking, een middeleeuws volksboek dat verwijst naar de ‘gewijde geschiedenis', met name naar koning Salomon. Het verscheen in Antwerpen in het Latijn en het Engels aan het eind van de vijftiende eeuw en even later in het Nederlands als Dat dyalogus of twisprake tusschen den wisen coninck Salomon ende Marcolphus.

Deze Marcolphus is een boertige en lelijke mens, maar met zijn radde tong zet hij de verfijnde koning Salomon graag voor schut. Zo komt Salomon eens te paard voorbij het huis van Marcolphus, steekt zijn hoofd door de bovenste helft van de (stal)deur en vraagt hoeveel mensen daarbinnen zijn. Ik citeer nu even: ‘Daer op Marcolf den coninck antwoerde: daer is inne een gheheel man ende een half ende eens paerts hooft.'
Die hele man is Marcolphus zelf, de halve is de bovenste helft van Salomon en dan zag de boer ook nog het paardenhoofd.

Politieonderzoek  naar WOLF stopgezet


zaterdag, 6 februari 2010

De Wichelse meerderheid is nog niet echt rijp voor scenario’s zoals WOLF het bedacht heeft.
Zolang het niet duidelijk was dat het om een ludieke actie ging, had SAMEN het knap moeilijk met de politieke boodschappen van WOLF. Er was zelfs een politieonderzoek bevolen om uit te vissen over wie het ging en met de vaste wil om de opposanten te beschuldigen van beschadiging van openbaar domein, dit alles op basis van de videofilmpjes van de nachtelijke spuitsessies.Ze waren in Brussel zelfs gesignaleerd als terroristen !!
Toen het bevrijdend bericht kwam dat het feitelijk niks met politiek te maken had, was Taylor er als de kippen bij om mee te ‘spelen’ en zijn eigen publiciteit wat te verzorgen.  Een beetje draaien met de wind is best handig, moet hij gedacht hebben.

WOLF

vrijdag, 5 februari 2010

Ik denk dat het hele WOLF gebeuren een aandachtstrekker is voor een speciale activiteit van een jubilerende vereniging
( 35 jaar ). De grenzen van de ‘republiek‘ Wichelen zullen - naar mijn aanvoelen -  volgende maand nog een belangrijke rol spelen in een groots opgezet programma. De publiciteitskaravaan van morgen zal veel verduidelijken.

Ik omschrijf dit nogal cryptisch omdat ik de onthulling toch over wil laten aan de wolven zelf.Het hele opzet is in ieder geval enorm geslaagd . Chapeau.

Sommige mensen uit de Wichelse politiek (meerderheid) hebben het waarschijnlijk moeilijk met de uitspraak van de wolven : 'het einde van een donkere periode' , zeker als dat nog eens speciaal bevestigd wordt door Taylor, en die spreekt dan nog van brave wolven.

De afvalrobot - De Krak

donderdag, 4 februari 2010

In 2010 gaat de campagne “De Krak” van start. De campagne heeft als doel te sensibiliseren over sluikstort en zwerfvuil en voornamelijk de hoeveelheid afval die achter gelaten wordt te visualiseren.
Krak staat symbolisch voor de krak, de knik, in de statistieken die Verko met de nieuwe campagne voor ogen heeft.
In februari zullen vier gifgroene afvalrobots ‘Kraks’ opduiken. Op de Krak wordt m.b.v. affiches gecommuniceerd en gesensibiliseerd over de totale verzamelde hoeveelheid zwerfvuil en de kosten voor de burger.
Na het opruimen van een sluikstort zal een bord geplaatst worden dat aangeeft hoeveel de verwijdering van het afval elke Wichelaar kost.

De Krak zal geplaatst worden op het Dorp van Schellebelle (op het grasveld voor het gemeentehuis), de schoolparking in Serskamp, de schoolparking (naast oprit) in de Bruinbeke en de parking van het Sociaal huis.

“Denk na over de toekomst van onze geschiedenis”

woensdag, 3 februari 2010

De vele reuzen en stoeten, de Ros Beiaard Ommegang, de industriële geschiedenis, de vele volksverhalen. Het Land van Dendermonde (Dendermonde, Wetteren, Lebbeke, Buggenhout, Berlare, Wichelen, Laarne, Zele en Hamme ) kent een zeer rijk verleden en heeft vandaag de dag nog steeds een bijzonder boeiend en bloeiend erfgoedveld. 
De gemeenten van het Land van Dendermonde  (LvD) willen hun erfgoed bewaren voor de toekomst en slaan hiervoor de handen in elkaar. Samen wordt hard gewerkt aan een beleidsplan waaraan subsidies van de Vlaamse Gemeenschap zijn gekoppeld.  Uiteindelijk doel is het sluiten van een gesubsidieerde overeenkomst tussen de gemeenten van het Land van Dendermonde en de Vlaamse Overheid.
Dit beleidsplan mag geen werkstuk zijn van ambtenaren alleen  Op 25 februari organiseren de gemeenten van het LvD een infovergadering in cc Belgica – Dendermonde waarop iedereen zijn ei kwijt kan over de regionale erfgoedwerking.  Wat vindt u over de musea in de regio, welke tradities zijn typisch voor de streek, hoe kunnen verenigingen hun erfgoed beter beheren ? In discussiepanels wordt nagegaan hoe het met ons erfgoed is gesteld en wat er in de toekomst moet veranderen .
Onder de noemer “Denk na over de toekomst van onze geschiedenis” nodigen de gemeenten van het Land van Dendermonde alle erfgoedliefhebbers en -geïnteresseerden uit op de infovergadering op 25 februari 2010 om 19u in cc Belgica. 

Voor meer info of voor inschrijving kunt u terecht bij de – Cultuurdienst Wichelencultuurdienst@wichelen.be of 052/43 24 09

Zwerfkattenacties

dinsdag , 2 februari 2010

Gedurende de eerste week van februari 2010  wordt een zwerfkattenactie georganiseerd in de omgeving Hoekstraat/Pijpoelstraat.
De dieren zullen voor sterilisatie gebracht worden bij dierenarts Van Velthoven.
Gedurende de tweede week van februari 2010 zal een zwerfkattenactie worden georganiseerd in de omgeving Margote/Scheldehoek.
De dieren zullen voor sterilisatie gebracht worden bij dierenarts Danny Vos.Overschakeling van stookolie naar gas voor het WZC  (woon- en zorgcentrum)

maandag, 1 februari 2010

Marleen Trogh :'De beslissing werd genomen om principieel akkoord te gaan met de overschakeling van stookolie naar gas indien dit inderdaad de beste piste blijkt te zijn.'
Ginette De Troyer : 'Een overschakeling van stookolie naar gas is uiteraard niet evident en gaat gepaard met een aantal ingrepen en daaraan verbonden kosten zoals nieuwe branders en de aanleg van middendrukleidingen. Ook zijn een aantal ketels nog niet echt versleten en is gas niet noodzakelijk de goedkoopste energie.'
De ocmw-raad beslist om een detailstudie, kostprijs 1000 Eur, te laten uitvoeren door Eandis.
 Wist u dit ? Symboliek van de roos

zondag, 31 januari 2010


De roos is het symbool van de trouw en liefde en tegelijk van de vergankelijkheid.
In de christelijke funeraire symboliek verwijst de roos naar Maria en het lijden van Christus. De vijf blaadjes van de roos staan voor de vijf wonden van Christus. De witte roos symboliseert de tranen van Maria Magdalena, en daar de witte roos ook het symbool is van de maagdelijkheid wordt een struik van deze rozen op graven van jonge meisjes geplant.
Het planten van rozen op graven dateert uit de Romeinse tijd omdat in die tijd de roos geassocieerd werd met de dood.
Een kerkhof wordt in sommige streken (bv Zwitserland) vandaag de dag nog "rozenhof" genoemd.
Kleine adempauze tussen werken in Paepestraat


vrijdag, 29 januari 2010

De winterse omstandigheden hebben de werken in de Paepestraat doen vertragen. Als alles naar wens verloopt zal de gewestweg N442 begin februari opnieuw worden opengesteld voor alle verkeer.
Hoe zit het nu met de Aquafinwerken op de Hulst ?
Ook die hebben heel wat vertraging opgelopen. De verwachting is dat deze werken toen vroegste in de maand mei de Paepestraat zullen bereiken. De aannemer Aswebo zal daarover met de bewoners communiceren.
Samengevat: er wordt in de Paepestraat geen hinder verwacht in de maanden februari, maart en april 2010.

Wie vertegenwoordigt de gemeente in het Sociaal  Verhuurkantoor ?


donderdag, 28 januari 2010

Op de gemeenteraad van  7 oktober 2009 stelde ik de volgende vraag: :’Ik  zie dat er  in de Raad van Bestuur  van het Sociaal Verhuurkantoor  (SVK) een statutair probleempje is wat betreft de vertegenwoordigers van de lokale besturen.  Wichelen mag daar 3 vertegenwoordigers hebben maar momenteel  zijn daar 4 vertegenwoordigers met name de dames Els  Bogaert,Caroline Verstraeten, Conny Beelaert en Anneleen Rimbaut. Eén van die vertegenwoordigers moet  daar ontslag nemen.  Het SVK had gevraagd om dit te regelen voor  8  oktober 2009. ‘
Toen kreeg ik als antwoord dat ze dat op de vergadering van 8 oktober 2009 gingen regelen.
Inmiddels is schepen Taylor daar ondervoorzitter geworden. Maar er werd niks beslist. Het college beloofde achteraf om de situatie  van de gemeentelijke vertegenwoordiging en van de Wichelse sociale organisaties in de raad van bestuur van het Sociaal Verhuurkantoor Wetteren-Laarne-Wichelen te bespreken.
Wichelen mag immers ook twee vertegenwoordigers van sociale organisaties in het bestuur hebben, maar voorlopig hebben we daar alleen  mevrouw  Lutgarde Duquet. Wie wordt haar collega ?
 Ik heb daar niks meer van gehoord.
Vanavond donderdag 28 januari 2010 is er bestuursvergadering van het SVK.
Wie gaat onze gemeente en de sociale organisaties daar  vertegenwoordigen ?Verkeersreglement Moleken

woensdag, 27 januari 2010

Er is een tijdelijke snelheidsbeperking tot 50 km per uur ( momenteel zelfs maar 30 km) op de N416 tussen de bebouwde kommen van de deelgemeenten Schellebelle en Wichelen. Intussen heeft het gewest de putten gevuld, maar pas in het voorjaar van 2010 zal het probleem ten gronde aangepakt kunnen worden als de weersomstandigheden het mogelijk maken. Dan wordt het tijdelijk reglement weer opgeheven.

Luc Van Leuven : “Is het waar dat u klacht gaat indienen tegen Wegen en Verkeer zoals u op de regionale TV verklaarde, of is dat alleen maar bluf ?”
Praet : ‘Er werd nog geen klacht ingediend tegen het Vlaams gewest. De hoofdverantwoordelijke en de district verantwoordelijke van verkeer en wegen komen naar Wichelen voor een bespreking.
Van Der Mijnsbruggen  :’Ik zou toch pleiten om op korte termijn de fietspaden vrij te maken want het is er levensgevaarlijk voor de fietsers.’
De Vos : ‘De meerderheid is ook verantwoordelijk voor de slechte staat van de baan. Ze hebben een gunstig advies gegeven bij de overdracht van provincie  naar het gewest en hebben zo een kat in een zak overgedragen. Ook de beslissing om verkeer niet meer door Berlare (tonnagebeperking)  te sturen, heeft deze problemen mee veroorzaakt.’
Taylor :’Elke gemeente heeft zo’n advies gegeven en de wegenwerken in de Ledebaan hebben ervoor gezorgd dat die tonnagebeperking nauwelijks gewerkt heeft.’

Schepen Taylor vergat gemakshalve te zeggen dat heel wat verkeer langs de Bogaert kwam en zo naar Schellebelle moest
en dat -hoe dan ook- gans het najaar en gans de winter àlle zwaar verkeer over deze N416 moest rijden, met alle gevolgen van dien.
Als het kruispunt op het Moleken en de tonnagebeperking ter sprake komen is de blauwe schepen altijd iets nerveuzer. Commissaris/burgemeester De Gucht luistert precies altijd mee.


Vanavond om 19 u is er in het Sociaal Huis OCMW raad


dinsdag, 26 januari 2010

Op de OCMW-raad staat de volgende dagorde :
Lening financiering telefooncentrale – gunning
Aankoop telefooncentrale voor het *WZC - gunning
Levering gasolie-verwarming – gunning
Princiepsbeslissing overschakeling van stookolie naar gas voor het WZC + opstart studie overschakeling door Eandis
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst gezinszorg Laarne-Wichelen- Wetteren 
Mededeling ontvangst subsidie ‘een dienst voor een dienst’ twv 3000 EUR
Tewerkstelling in het kader van de Sociale Maribel – goedkeuring voorstel

* WZC = woon- en zorgcentrumSenioren – knelpuntenwandeling

dinsdag, 26 januari 2010

Dolf Lammens : ‘In het kader van Boebs ( blijf op eigen benen staan ) is er vorig jaar een knelpuntenwandeling geweest in Serskamp en Schellebelle. Volgens mij is er met die resultaten niks gebeurd. Ik heb daarvan in ieder geval niks gehoord of gezien. Ook bij navraag op het OCMW, kreeg ik die gegevens niet te zien.’
Conny Beelaert : “Dat is juist, we houden die resultaten achter tot na de wandeling in Wichelen die plaats vindt in maart 2010.”

Blijkbaar is het resultaat ook een knelpunt.Hulpverleningsaanbod – Noodwoning

maandag, 25 januari 2010

Dolf Lammens :'Er zijn een aantal blinde vlekken in het hulpverleningsaanbod zoals onder meer de realisatie van een noodwoning op onze gemeente. U stelt terecht in het meerjarenplan dat het weinig praktisch is om een noodwoning te hebben in Laarne . De kinderen gaan hier naar school , het is een moeilijke verbinding  en vrienden en ( vroegere) buren wonen veraf. Om gepaste hulp te kunnen bieden is het aangewezen om naar noodopvang te voorzien in eigen gemeente.U voorziet 4785 euro om daar op korte termijn iets aan te doen. '
‘Hoe kort is die korte termijn:  een maand, een half jaar ?’
Conny Beelaert :  ‘Zo een woning kost natuurlijk veel geld, ook als het leeg staat. En tot nu toe hebben we nog geen gebruik moeten maken van de woning in Laarne.’
Lammens: ‘U breekt uw eigen voorstel af.’Aan lagerwal raken

zondag, 24 januari 2010

In slechte financiële of maatschappelijke omstandigheden terechtkomen.
Onder lagerwal verstaat men het ondiepe gedeelte vlak langs de kust . Als je met een (zeil)boot dicht onder de kust vaart, is het moeilijk om er weer vandaan te komen en is het gevaar groot om te stranden, zeker als de wind naar de kust toe waait.
Het schip is hier metafoor voor iemands leven.
Verslag gemeenteraad van december


vrijdag, 22  januari 2010

Met aandacht voor de schepenwissels en het gemeentebudget met vragen rond de ziekenwagen, herwaardering Hulst, nieuwe klaslokalen, onkruidbestrijding, zonnewering, culturele uitstap en asielzoekers. Verder nog de mountainbikeroute en partnergeweld.


Van Der Eecken leest zijn ontslag voor op de gemeenteraad

donderdag, 21 januari 2010

Zijn ontslag was lang voorbereid , zei hij, en had niks te maken met zijn slechte uitslag in de enquête van het Nieuwsblad.
Een burgemeester moet op de eerste plaats een manager zijn, hij moet zijn dossiers kennen, moet met zijn personeel kunnen samenwerken en hij moet eenvoudig zijn en het hart op de juiste plaats hebben, aldus Van Der Eecken. Hij veronderstelde blijkbaar dat hij al die kwaliteiten bezat.
Kenneth Taylor volgt hem op, zoals verwacht.
De cirkel is rond : (vader) Taylor duidde Van Der Eeken aan als zijn opvolger en nu is het andersom.
Er worden ook nog wat troostprijzen uitgedeeld.
Ann Van Wesemael wordt voorzitter van de gemeenteraad en krijgt dus dubbel presentiegeld. Bart Segers wordt fractieleider nu De Coninck zijn plaats heeft ingenomen en Martine De Wilde voor één jaar schepen wordt.
Anneleen Rimbaut krijgt voorlopig niks: nog te jong, te onervaren en loopt niet altijd in de pas.
Van Der Eecken blijft geen raadslid. Als er niemand uit het OCMW overkomt, dan wordt Arnold Stroobant zijn opvolger in de raad.

Gemeenteraad in het Sociaal Huis


woensdag, 20 januari 2010

Vanavond om 20u is er gemeenteraad. Op de dagorde staat het OCMW meerjarenplan 2010-2013 en het OCMW budget 2010. Verder een aanpassing van de belasting op het afgeven van stedenbouwkundige aanvragen en een aanvulling op het retributiereglement. De snelheidsbeperking op de N416 – u weet wel de slechtste weg van Vlaanderen. En verder nog een aanvullend punt over politiek verlof.
Nieuwe bevoegdheden schepenen tot eind februari 2010

dinsdag, 19 januari 2010

-Werner Van Der Eecken:
Algemeen bestuur, brandweer, politie, personeel, burgerlijke stand.
-Kenneth Taylor :
Ruimtelijke ordening & stedenbouw, derde & vierdewereldproblematiek, huisvesting, gehandicaptenzorg.
-Kristof De Smet :
Onderwijs, sport, leefmilieu, dorpsrenovatie.
-Daniël Praet :
Financiën, mobiliteit, openbare gebouwen, feesten en plechtigheden
-Albert Van Malderen :
Openbare werken, landbouw, lokale economie
-Yvan De Coninck :
Cultuur & bibliotheek, toerisme, jeugd, informatica & communicatie, inspraakbeleid.
-Conny Beelaert :
Gezinsbeleid, kinderopvang, gelijke kansenbeleid, seniorenwerking, vrijwilligerswerking, lokaal sociaal beleid.
Identiteitskaarten - wijziging

maandag,  18 januari  2010

De federale minister van Binnenlandse Zaken laat weten dat de wijziging van de kostprijs voor de elektronische identiteitskaart van Belg zal ingaan op 1 april 2010 in plaats van op 1 januari 2010. Aan de gemeenteraad zal daarom een tariefverhoging van € 12 naar € 15 worden voorgelegd met ingang van 1 april 2010.Wist u dit - Eén pot, twee potten


zondag, 17 januari 2010

Pot heeft vaak de betekenis van lesbienne.
Pot is hier een verkorting van 'lollepot', dat is een komfoor of vuurpot die vroeger gebruikt werd door vrouwen om zich in de  winters te warmen. Die lollepot, een aardewerken recipiënt met daarin gloeiende kooltjes, werd onder de rokken geschoven om zo het onderlichaam te verwarmen, en dat noemde men dan "lollen". In de onverwarmde en vochtig kille woningen was dit hoegenaamd geen overbodige luxe.  Reumatische aandoeningen waren in het verleden dan ook schering en inslag.
In de volksmond wordt een vrouw die zich warmt aan iets anders dan aan een man, een lesbienne dus, al van oudsher een "pot" genoemd.
Geen trendy turbotaal dus, maar een woord met techniek en geschiedenis.Ambulancedienst – Tarieven

vrijdag, 15 januari 2010

Overeenkomstig de omzendbrief van de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu stelt het gemeentebestuur de tarieven voor de ambulancedienst van de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst als volgt vast :
- Forfaitair bedrag voor de eerste 10 km : € 55,70
- Prestaties vanaf de 11de km tot en met de 20ste km : € 5,56 per km
- Prestaties vanaf de 21ste km : € 4,26 per km
- Paar elektroden gebruikt bij een automatische externe defibrillator : € 52,87
Restauratiewerken in kerk Schellebelle

donderdag, 14 januari 2010

Dolf Lammens : “Nergens is geld voorzien voor de restauratiewerken aan de kerk van Schellebelle. Nochtans is daar bij de laatste begrotingswijziging dringend 30.000 euro voorzien voor de architect en nu ze met die binnenrestauratie gaan beginnen is er in de begroting geen geld voorzien. Hoe verklaart u dat?”
Van Der Eecken  : ‘De kerkfabriek heeft voldoende geld voor de restauratie.’
Lammens : ‘ Waarom moest u dan geld vragen voor de architect ?’
Van Der Eecken: ‘Gij weet toch alles beter, waarom vraagt ge dat allemaal?’
Lammens:  ‘Dat is mijn taak als raadslid.’
Van Der Eecken : ‘De gelden van de kerkfabriek mogen enkel gebruikt worden als het patrimonium stijgt. Voor schilder- en restauratie werken kan dit dus niet gebruikt worden, wel bijvoorbeeld voor de aankoop van het jeugdheem. De kerkfabrieken zitten met heel veel geld, maar kunnen er niet veel mee doen.’
Lammens : “Buitengewone inkomsten kunnen toch  gebruikt worden voor buitengewone uitgaven. Investeringen zijn buitengewone uitgaven en restauratiewerken zijn volgens mij investeringen. Welke werken worden er volgens u beschouwd als investeringen ? We hebben die discussie de vorige gemeenteraad al gehad en ik heb toen gevraagd om een brief te schrijven naar de bisschop om verduidelijking. Wat is het antwoord daarop ? Of is die brief nog altijd niet geschreven ?”
Van Der Eecken:  'We zullen die brief nu schrijven.'
Lammens : ’Ik zal er de volgende raad naar vragen, wees gerust.’
Integrale aanpak partnergeweld


woensdag, 13 januari 2010

Omdat de lokale politie steeds vaker wordt geconfronteerd met de gevolgen van partnergeweld wordt aan elke Oost-Vlaamse gemeente gevraagd om financiële middelen vrij te maken waarmee politie, hulpverlening en justitie in nauw overleg kunnen samenwerken. Door de aanwerving van 2,9 VTE (voltijds) bijkomende gespecialiseerde hulpverleners kan heel wat worden gedaan. Voor onze gemeente gaat het om een jaarlijkse bijdrage van € 1 135,20.
Dolf Lammens : ‘Het gaat hier om de integrale aanpak van partnergeweld, geldt dat ook voor geweld bij coalitie-partners ?’
Nieuwe samenstelling kerkfabriek Sint Denijs Serskamp


dinsdag, 12 januari 2010

Vanaf 1 januari 2010 is Paul Matthijs de nieuwe voorzitter. Annie Props is de nieuwe secretaris. Florent De Mulder neemt de taak op zich van penningmeester. Godelieve Persyn en Henri Vercruyssen zijn leden van de kerkraad. We wensen hen van harte succes en maken ook van de gelegenheid gebruik om de vroegere leden: Francine Ediers en Hugo De Sutter van harte te danken voor hun jarenlange onbaatzuchtige inzet.
Nieuwjaarsreceptie


maandag, 11 januari 2010

We nodigen u graag uit op de nieuwjaarsreceptie van de CD&V, vanavond maandag 11 januari om 19 uur in Zaal De Zwaan, Statiestraat te Wichelen.
Gastspreker is Vlaams minister Hilde Crevits.
Toast (en)

zondag, 10 januari 2010

Deze gewoonte stamt reeds uit de tijd van de Franken. Men legde een stuk geroosterd brood , de toste, op de bodem van een kom wijn. Gekruid geroosterd brood werd gebruikt ter verrijking van de smaak.  Iedereen dronk dan om beurt uit de kom en de laatste, de gevierde, at dan de toast op onder luid "vivat" geroep van de anderen.

Het verhaal gaat dat Anne Boleyn , één van de vrouwen van Hendrik VIII, een bad nam met de heren van het hof rondom het bad. De heren, om haar het hof te maken namen allen een slok water uit het bad en dronken ervan op haar gezondheid. Eén deed niet mee en toen men hem vroeg waarom hij niet meedronk, antwoordde hij dat hij op de toast wachtte ...Gemeentelijke website is bijna af

zaterdag, 9 januari 2010

Deze zomer was er iemand aangesteld om een nieuwe gemeentelijke  website te ontwerpen. Tijdens de laatste gemeenteraad kwam dit zijdelings ter sprake.
Dolf Lammens : ‘Hoe zit dat feitelijk met de site van de gemeente, ik hoor hier en daar dat hij al af is, wanneer komt hij online?’
Kenneth Taylor : ‘Op dit moment zijn de diensten bezig om hun info in te vullen. Het is de bedoeling dat iedere dienst ook later verantwoordelijk is voor haar bevoegdheid. Er zullen ook linken gelegd worden naar verschillende sites.’
Lammens : ‘Ook naar  www.dolflammens.be  ?’


Nieuwe klaslokalen Wichelen ten vroegste in 2011

vrijdag, 8 januari 2010

Dolf Lammens : “ Het verhaal van de nieuwe klaslokalen voor de school in Wichelen is wel heel speciaal : ieder jaar wijzigt dit. Eerst ging u ze aankopen, het jaar nadien ging u ze zelf bouwen, daarna had u ‘het idee om te plannen’, en nu hebt u blijkbaar het idee om het uit te stellen, of ben ik verkeerd ?”
De Smet :’We hebben al een aantal pistes bekeken en we hebben de beslissing verschoven naar 2011, maar de lokalen komen er vast en zeker.’
Lammens : Wat waren die pistes en wat was het probleem , het BPA-klooster ?
Taylor : ‘Toch niet, wij hebben nog voldoende grond achter de school.’
Lammens: ‘Dit is allemaal heel vaag allemaal, vindt u ook niet?’Petanquepleinen

donderdag, 7 januari 2010

Op het dorpsplein van Schellebelle zullen volgens de oorspronkelijke plannen twee petanqueterreinen worden aangelegd achter ’t Kot en de parkeerplaatsen voor de voormalige pastorie. Met de bemerkingen van de Cel Onroerend Erfgoed wordt nauwelijks rekening gehouden, heb ik de indruk.
Onkruidbestrijding

woensdag , 6 januari 2010

Dolf Lammens : ”Vanaf  2004 mag geen enkele openbare dienst gebruik  maken van bestrijdingsmiddelen, tenzij ze beschikt over een goedgekeurd pesticidenreductieprogramma. Dit programma houdt een stapsgewijze afbouw van het gebruik van pesticiden in. En dit om vanaf 1 januari 2015 een nulgebruik te bereiken op heel het grondgebied van de gemeente.
Op het einde van 2008, zou  minimaal 40 %  pesticidenvrij moeten zijn.
We zijn nu eind 2009 en Wichelen is voor 32 % pesticidenvrij.
Welke acties of aankopen voorziet u nog in dit verband ?”
De Smet : 'We gaan dit in handen geven van Spoor2 (sociale organisatie). We hebben met hen een contract voor het onderhoud van plantsoenen en zij hebben ook  materiaal om aan onkruidbestrijding te doen.'
Lammens :"Ons contract met Spoor2 is een contract op afroep, de uren worden besteed aan groenwerken die de gemeente kiest. De aanbesteding spreekt alleen over onderhoud van openbaar groen in de deelgemeenten en niet van onkruidbestrijding op kerkhoven"
De Smet :’Dat begrip is rekbaar.’
Lammens : ’Ondertussen kunnen ze uiteraard niet werken aan parken en plantsoenen ,waarvoor ze feitelijk onder contract staan.’
Van Malderen :’Dit is een proefperiode voor één jaar, we zullen daarna evalueren.’
Lammens: ‘Op termijn dient toch de hele gemeente pesticidenvrij gehouden worden. Zou het niet interessanter zijn mocht de gemeente een eigen machine aankopen. En op gevaar af dat u me weer gaat verwijten van ‘premiejager’, nog dit: een borstelmachine kan de gemeente gesubsidieerd aankopen in kader van straatvuilbestrijding. Sommige machines beschikken over “uitbreidingssets” voor pesticidenreductie, zoals vlammenbranders...Kerkfabrieken

dinsdag, 5 januari 2010

De kerkfabriek van Schellebelle mag vier verwarmingstoestellen uit de kapel van de Bruinbeke gebruiken in de Sint-Jansonthoofdingkerk van Schellebelle.


Uitbreiding rusthuis Molenkouter niet mogelijk in 2010

maandag, 4 januari 2010

In 2002 werd een voorlopige vergunning verleend voor een capaciteitsuitbreiding van 37 woongelegenheden. Met de bestaande woongelegenheden komen we dan op een maximum van 107. De site waar Molenkouter gevestigd is, bevindt zich in landbouwgebied waardoor het OCMW geen  nieuwe bouwvergunning kan krijgen. Alleen indien in het Gemeentelijk structuurplan (GRS), de site van Molenkouter ingekleurd wordt als een zone van openbaar nut, zou men de uitbreiding van het rustoord kunnen voltooien.
Op de laatste OCMW–raad vroeg Marleen Trogh (CD&V) zich af of die voorlopige vergunning nog kon verlengd worden, want deze loopt af in 2010.
Beelaert : ‘Die vergunning vervalt inderdaad in 2010. Maar wij moeten eerlijk zijn, de uitbreiding zal er niet komen in 2010. Alles is nu afhankelijk van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Zolang dat niet is goedgekeurd, moeten wij daar dus niet aan denken. Nochtans hebben wij grote nood aan die uitbreiding, want de zorgbehoefte van de huidige bewoners stijgt voortdurend.’
Bij nazicht bleek dat er ook geen geld voorzien te zijn in het budget 2010.


Wist u dit ? – Iemand met een kluitje in het riet sturen

zondag, 3 januari 2010

Iemand met een mooi praatje afschepen.
Deze uitdrukking is afkomstig van de gewoonte van de jager om een kluitje aarde in het riet te gooien om de aandacht van zijn hond te trekken. Die gaat er op af en jaagt tegelijk eenden of andere vogels op, die zich in het riet schuilhouden. De hond wordt dus in feite gefopt.
Verkeersbordendatabank


zaterdag, 2 januari 2010

Afgelopen zomer zijn in onze gemeente beelden genomen vanuit een rijdend voertuig die digitaal verwerkt zijn. Dat maakt de opname van verkeersborden en verkeerslichten over het hele grondgebied van onze gemeente mogelijk. Onze gemeente verbindt er zich toe elke wijziging op het terrein wat de verkeerssignalisatie betreft, bij te houden en in de door het Vlaamse Gewest ter beschikking gestelde toepassing in te voeren.

Dolf Lammens : Hebt u die databank reeds ter beschikking ? Wat gaat u met dit instrument doen?
Praet: ‘ Misschien eens kijken of er niet een aantal borden kunnen verdwijnen, we zullen het in ieder geval voorleggen aan de mobiliteitsraad.’
Lammens :’U gaat die raad samenroepen? Laat ons iets weten van het resultaat.’
Nieuwjaar

vrijdag, 1 januari 2010

We wensen u een voorspoedig 2010
met vele ogenblikken om te koesteren en
evenveel momenten om naar uit te kijken.
Dolf en KathleenHulst rioleringswerken : premie vervallen

donderdag,  31 december 2009

Dolf Lammens :”De gemeente ging een herwaarderingsplan opstellen voor het beschermde dorpsgezicht van de Hulst. Op die manier kon er een onderhoudspremie van 40%   bekomen worden voor de werken aan de bovenbouw ( goed voor 12.000 euro). Dit is niet gebeurd. En dit terwijl er zelfs een premie van 1.500 euro  beloofd was voor de opmaak van dit herwaarderingsplan. Ondertussen is er twee jaar verstreken en zijn de premies vervallen.
Gaat er nu eindelijk eens werk van gemaakt worden ? Want met een dergelijk herwaarderingsplan kunnen ook een aantal particulieren een onderhoudspremie krijgen .
Toen ik twee jaar terug regelmatig vroeg naar dit plan en de bijhorende premies en subsidies, kreeg ik  te horen ‘Zijt ge daar weer’ en ik kreeg ook de naam ‘premiejager’ toebedeeld. Ik heb dan maar een tijdje gezwegen. Maar ik constateer dat het plan nog altijd niet binnen is en we dus ook nog altijd geen premies hebben. ”
De Smet: ‘ De werken zijn voortdurend opgeschoven , buiten onze wil en daardoor is die premie vervallen.’
Kenneth Taylor : ‘We zijn daar mee bezig, we hebben die premie nog vorige week vrijdag opnieuw aangevraagd.’
Lammens : “Enkel en alleen omdat ik u de dag voordien, op donderdag, daarop heb gewezen via mailbericht aan het college.”

Samenwerkingsakkoord met Dendermonde  rond veiligheidsbeleid en jeugdcriminaliteit


woensdag, 30 december 2009

In zitting van 1 juli 2009 werd het samenwerkingsakkoord met de stad Dendermonde in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. jeugdcriminaliteit goedgekeurd. Het loopt tot 31 december 2009 en was kosteloos.
Nu wordt dat contract  verlengd, mits betaling van een deel van de loonkosten van de bemiddelaar (geraamd op € 411,57) en van de werkingskosten a rato van het aantal behandelde dossiers voor de gemeente. De stad Dendermonde zal die kosten prefinancieren en zal ook de overheadkosten op zich nemen. De nieuwe overeenkomst gaat in op 1 januari 2010 en is geldig voor onbepaalde tijd.
Luc Van Leuven wou weten of de bemiddelaar al is moeten tussenkomen voor Wichelen, maar dat bleek niet het geval.
Verkeersbord voor minder-validen Dorp Schellebelle


dinsdag, 29 december 2009

Omdat een parkeerplaats voor personen met een handicap op het Dorp van Schellebelle vrijwel constant is ingenomen, wordt beslist om op de parkeerplaatsen voor het voormalige gemeentehuis, uiterst rechts, een bijkomende parkeerplaats voor mindervaliden te voorzien. Op die manier hebben ook gehandicapte gelegenheidsbezoekers steeds de mogelijkheid om te parkeren.


Aankoop informaticamateriaal bibliotheek Serskamp


maandag, 28 december 2009

Voor het informatiseren van het bibliotheekfiliaal in Serskamp worden drie PC’s met de bijhorende licenties aangekocht.
De uitgave voor de opdracht “Aankoop informaticamateriaal voor het bibliotheekfiliaal in Serskamp” wordt geraamd op € 10.000 incl. 21 % btw.Wist u dit ? Cour en jardin voor links en rechts


zondag,  27 december 2009

Om vergissingen te voorkomen tussen regisseur, spelers en decorbouwers spreekt men in de toneelwereld niet van links en rechts, maar van cour en jardin.
Net zoals men op schepen spreekt van stuurboord en bakboord. Het roer hing vroeger aan de rechterzijde van het schip (als je naar de voorsteven kijkt), bijgevolg stond de roerganger met zijn rug of ‘back’ naar de andere zijde die dan ook bakboord heette.
Maar hoe zat dat nu in de toneelwereld ?
Molière worstelde ook al met dit probleem en toen hij in het voormalige koninklijk paleis –dat nu het Louvre museum is- speelde, loste hij dit probleem heel eenvoudig op: de kant van het paleis noemde hij ‘cour’ en de kant van de Jardin des Tuileries noemde hij ‘jardin’ en iedereen wist over welke kant het ging.
Jardin is rechts van op het toneel bekeken.Eedaflegging  3 schepenen


zaterdag, 26 december

Julienne Gezels:  ‘Ik vind dat u er maar een poppenkast van maakt. Iemand wordt schepen voor 2 maand, een andere voor een jaar en een derde voor 3 jaar . Hoe wilt u dat er enige continuïteit in het bestuur zit? Wat is de bedoeling van die stoelendans?’
‘Sommigen kennen zelfs na 3 jaar hun dossiers nog niet,’sneerde Van Herreweghe.
Van Der Eecken : ‘In de politiek is 24 uur een eeuwigheid.’
Op de vraag hoe de bevoegdheden gingen verdeeld worden, bleef men zoals verwacht in het vage. Het zou op het eerstvolgende college besproken worden.
Steven De Vos :'Ik stel voor dat er ook een nieuwe voorzitter van de gemeenteraad verkozen wordt,  iemand die ook rekening houdt met alle raadsleden en niet alleen met de 11 van de meerderheid. De oppositie (CD&V en Vl . Bel.) doet dit wel want anders waren al heel wat gemeenteraden niet doorgegaan, bij gebrek aan meerderheid.'
Hij alludeerde op het feit dat de gemeenteraden geen vaste kalender hebben, maar voortdurend aangepast aan de ‘noden’ van de meerderheid, terwijl anderzijds de oppositie de meerderheid heel vaak moet bijspringen om aan een meerderheid te geraken.
Prettige Kerstdagen

vrijdag, 25 december 2009Parcours mountainbikeroute "De acht van Wichelen"


donderdag, 24 december 2009

Momenteel kent de gemeente Wichelen nog geen mountainbikeroute.
De voorgestelde route maakt zoveel mogelijk gebruik van de onverharde wegen op onze gemeente. Een mountainbikeroute zorgt er ook voor dat mensen op een zeer laagdrempelige manier gestimuleerd worden om aan sport te doen.
Bloso zorgt voor het startbord, de houten paaltjes en bewegwijzerplaatjes. De route zal aansluiten op de reeds  afgewerkte route van Lede.

Lammens : "Ik dacht dat er een probleempje was met Aquafin betreffende het gebruik van een strook grond  langsheen RWZI Meerbos Wichelen."
De Smet : ‘We moeten inderdaad nog een strookje grond afhuren.’
Subsidie sportweek

woensdag, 23 december 2009

In 2008 zette de VZW Ideekids eenzijdig de samenwerking stop met de gemeente. Om er toch voor te zorgen dat er een sportkamp gegeven wordt - en volgens het decreet op het lokaal en regionaal Sport voor Allen-beleid is er budget voorzien-, wordt dit geld gspendeerd aan sportclubs op de gemeente, die meewerken aan het organiseren van een dergelijke sportweek.
De verdeling zal evenredig gebeuren aan de (erkende) clubs op onze gemeente die medewerking verlenen. Het gaat om een bedrag van € 250 per club.Wie wordt burgemeester ?

dinsdag, 22 december 2009

Burgemeester Werner Van Der Eecken heeft op de gemeente een aanvraag ingediend  om een rustpensioen te verkrijgen. Hij wordt begin volgend jaar 60 jaar.
Op 1 maart zal hij ook 6 jaar de titel van burgemeester gevoerd hebben.
Als u die twee gegevens koppelt aan het feit dat er begin maart nog schepenwissels op til staan, is het niet moeilijk om te concluderen dat we op 1 maart 2010 een nieuwe burgemeester krijgen. Daar zijn wel een paar schepenen kanshebber. Ik denk aan Danny Praet, Kristof De Smet en Kenneth Taylor.
Of Van Der Eecken raadslid blijft, is nog een vraagteken maar het zou me sterk verwonderen.

Superprestige Cyclocross in Diegem

maandag, 21 december 2009

Op zondag 27 december 2009 wordt door de gemeente een bus ingelegd naar de Superprestige Cyclocross in Diegem. De deelnameprijs bedraagt € 5, toegang en busvervoer inbegrepen. Vertrek aan het Sociaal huis om 15 uur. Inschrijven dient op voorhand te gebeuren bij de Sportdienst  052/43.24.10 of sportdienst@wichelen.be. Het aantal plaatsen is uiteraard heel beperkt. De kosten worden betaald uit kredieten ter beschikking gesteld door het Vlaamse Gewest.
Huur of aankoop kerstverlichting

maandag, 21 december 2009


Lien Van Driessche :’De prijs die geraamd wordt voor de huur kerstverlichting is gelijk gebleven in vergelijking met vorig jaar, lees ik in de begroting. De raming vorig jaar was wel heel hoog en er was toen beloofd om de mogelijke aankoop  en de berging ervan te bekijken en prijs aan te vragen. Wat is hiervan het resultaat?’
Van Malderen: ‘De huurprijs viel echt mee, maar ik kan u de concrete cijfers niet geven.’
Lien Van Driessche: ‘ Kunt u ons tegen de volgende gemeenteraad die prijzen van huur en aankoop bezorgen zodat we één en ander eens kunnen vergelijken?’Strooien is ondankbare job

zondag, 20 december 2009

Ik vind het spijtig dat onze mensen voor hun inspanningen meer stank dan dank krijgen. Ze verdienen beter.
Als u weet dat tot nu toe meer dan 50 000 kg. wegenzout op onze gemeentelijke wegen verbruikt is, dan betekent dit dat er heel hard gewerkt is.
Ook gisteren is nieuw zout aangevoerd  om vandaag, zondag, de verwachte sneeuwbuien te lijf te kunnen gaan.

Woensdagnamiddag zijn Miel en Timothy preventief beginnen te strooien vanaf 16 uur. Donderdagochtend zijn zij opnieuw begonnen tot zij met de zoutstrooier met pech zijn uitgevallen- hij was nochtans nagekeken. Daarna hebben zij hun weg voortgezet met de vetstrooier (kleinere capaciteit) en met bestelwagens om de belangrijkste kruispunten te beveiligen. Luc en Dirk helpen daarbij mee, ook buiten de gewone diensturen.
Ook Roger Van Huffel is ingeschakeld met zijn zwaarder materiaal. Ook zaterdag zijn zij voor- en namiddag bezig geweest.
Onze mensen kunnen vanzelfsprekend niet overal tegelijk zijn. Tijdens de diensturen worden ook andere gemeentewerklieden ingezet . De sneeuwval was echter zo massaal dat overal in Vlaanderen handen te kort waren. De vriestemperaturen overdag helpen ook niet voor een snelle dooi.  En uiteraard heeft het zout minder impact op wegen waar weinig of niet op gereden wordt.
De natuur blijft de baas, maar de schoolkinderen kunnen intussen met volle teugen van het ouderwetse gezonde begin van hun vakantie genieten.
Valse start voor Yvan De Coninck

zaterdag, 19 december 2009

Op de dagorde van de gemeenteraad stond de schepenbenoeming van Yvan de Coninck in opvolging van Bart Segers. Raar maar waar, wie was er niet aanwezig in de raadzaal: Yvan de Coninck.
Hij werd dan maar in allerijl opgebeld en ondertussen konden de raadsleden met hun vingers draaien.
Op de vorige raad was zijn blunder zowaar nog groter, daar was zijn voorstel zelfs onontvankelijk verklaard. Belangrijk detail: het was feitelijk het enige punt op de dagorde, de gemeenteraad werd er zelfs expres voor samengeroepen.
Ik hoop dat hij zich herpakt tegen de volgende gemeenteraad en dat hij zijn dossiers beter zal voorbereiden want hij kan zich niet teveel blunders meer permitteren.
Soep op de stoep


vrijdag, 18 december 2009

Werkgroep Onthaal-Schakel deelt op zondag 20 december 2009 soep uit aan het NMBS station te Wichelen van 09u00 – 15u00. Enigszins aangepast zou men kunnen zeggen ‘bouillon op het perron’.
Lutgarde Duquet: “ We ondersteunen de actie ' soep op de stoep' waarmede we de aandacht willen vestigen op de steeds groter wordende groep armen op onze gemeente .
Voor een tas soep betaalt men 2 € , soep afhalen kan ook aan 5 € per liter.
De opbrengst wordt geschonken aan welzijnszorg.


OCMW - Gekozen verklaring van kandidaat werkend lid

vrijdag, 18 december 2009

Tweede keer goede keer.
Bij brief van 7 december 2009 wordt de heer Wim Annaert voorgedragen als kandidaat werkend lid van het ocmw ter vervanging van mevrouw Anneleen Rimbaut, die ontslagnemend is. De heer Istvan Van Der Eecken wordt als opvolger van rechtswege voorgedragen.Budget 2010 is opgewarmde kost

donderdag, 17 december 2009

Dolf Lammens: “Er was blijkbaar weinig inspiratie bij het opstellen van het budget. Ik zie 16 keer dat het gaat om hervoorziene uitgaven.  Zaken die u niet uitgevoerd hebt de voorbije 3 jaar. Positief gevolg van die inhaalbeweging is dat het  lijstje met niet uitgevoerde werken tenminste op één blad zal kunnen."
En voor een goed begrip: ik vind de meeste van die projecten zinvol, behalve die openbare toiletten die ook weer terug van weg zijn. Wat ik wel mis zijn projecten - oud of nieuw  - die te maken hebben met mobiliteit en verkeersveiligheid.”
Ik wil u een paar tips geven die u tegen de eerstvolgende begrotingswijziging nog kunt inlassen:
- fietspad van Bruinbekestraat naar Heilige Geeststraat
- extra parkeerstroken aan Wichelen station
- stationsomgeving Schellebelle aanpassen aan moderne noden
- aanpassen gevaarlijke kruispunten
- onteigeningen Bogaert om nieuwe baan aan te leggenGemeenteraad

woensdag, 16 december 2009

De gemeenteraad van vandaag begint uitzonderlijk om 19 u en niet om 20u zoals gewoonlijk.
Op de dagorde staat ondermeer : een aantal schepenwissels, verdeling toelagen, het gemeentebudget 2010 en de mountainbikeroute .Verslag Gemeenteraad


woensdag, 16 december 2009

Hier kunt een verslag lezen van de GR van 9 november, met aandacht voor het overlijden van Herman Venneman, het ‘station’van Wichelen, de Cultuurdijk, belastingen, huwelijken, duurzame energie en de Gemeentelijke Holding.
Fietspad  Schoonaarde tot aan Bohemenhoek

dinsdag, 15 december 2009

Infrabel, Directie Infrastructuur Zone Gent, wil de overweg 69 (Schoonaarde-Steenweg op Wetteren) op de spoorlijn 53 afschaffen. Maar omdat daardoor mensen geïsoleerd geraken moet Infrabel voor een oplossing zorgen. Ze gaan dus een langsweg richting Bohemenhoek Wichelen aanleggen. Momenteel is dat een landbouwweg langsheen de spoorweg vanaf Bohemenhoek tot aan de gemeentegrens met Schoonaarde. Die langsweg zal tevens fungeren als fietspad. Dit is een welgekomen geschenk, want als het van de gemeente alleen moest afhangen, zou dat fietspad er wellicht nooit komen.
De procedure openbaar onderzoek voor de afschaffing van de overweg via de FOD Mobiliteit en Vervoer zal worden opgestart
Van openbare onderstand naar maatschappelijk welzijn


maandag, 14 december 2009

Secretaris Coppens,  toen u op 1 november 2009 met pensioen gegaan bent, had u 30 jaar dienst .
Wat is er in het OCMW veranderd in al die jaren?

Er is een permanente toename van het aantal personeelsleden: als gevolg  van het nieuwe rusthuis, als gevolg van  de strengere erkenningsnormen voor de rusthuizen en RVT,door  de  uitbreiding van de bestaande diensten zoals de  poetsdienst en de maaltijden aan huis, en door de oprichting van nieuwe diensten zoals de dienstencheques . Ook staan voor het personeel meer mogelijkheden open om een tewerkstelling min of meer op maat te bekomen : verschillende vormen van loopbaanonderbreking, verlof zonder wedde en ouderschapsverlof.

Is er een evolutie in de sociale dienst ?
Vroeger  beperkte de steun  zich veelal  tot het toekennen van het bestaansminimum. Nu is er een gamma aan dienstverlening zoals leefloon, schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en stookoliepremies.

En op technisch vlak?
Uiteraard mag men ook niet voorbijgaan aan de nieuwe technologieën die hun intrede hebben gedaan: informatica was bij mijn indiensttreding totaal onbekend gebied. Onze eerste computers werkten nog via de server van de gemeente. Thans beschikken wij over een uitgebouwd netwerk, zowel in het rusthuis als in het sociaal huis. Ik herinner mij nog dat  voor de aanschaf van de eerste PC’s de toelating moest  gevraagd worden aan de bevoegde minister.

En qua administratie ?
De begroting en rekening heb ik zien evolueren van een document van enkele blz. tot de  documenten  van meer dan 100 blz. die wij thans kennen.

Wat deed u voor u secretaris werd in Wichelen? 
Ik ben afgestudeerd aan de RUGent  in juli 1970. In september van dat jaar ben ik gestart als magazijnier in de wijnkelder van de Bon Marché in de Nieuwstraat in Brussel. De wijnkelder bevond zich toen waar thans de metro rijdt.
Begin 1971 ben ik overstapt naar de RTT, thans Belgacom. Daar hield ik mij vooral bezig met studiewerk op vlak van personeel en heb ik ook les gegeven aan ambtenaren die zich voorbereidden voor bevorderingsexamens. Bij de RTT ben ik gebleven tot oktober 1977. Intussen heb ik wel 15 maanden legerdienst verricht.

Wat gaat u nu doen in uw vrije tijd?
Ik hoop wat meer zelf in de tuin te kunnen werken. Bovendien heb ik twee kinderen en drie kleinkinderen. Ik denk wel dat zij voor mij een programma zullen uitwerken.Verder hoop ik nog regelmatig een fietstochtje te kunnen maken en meer tijd te kunnen vrijmaken voor de volleybal en voor de sportraad van Lede waar ik bestuurslid ben.
Ik zou nog zoveel kunnen vertellen, zeker over de beginjaren van mijn loopbaan bij het OCMW. Misschien kan ik er aan denken mijn memoires te schrijven.  

Doen!
Wist je dat?   Heilige boontjes zijn echte groenten

zondag, 13 december 2009

Een heilig boontje is een witte boon met op de lange zijde een aantal bruine vlekken. Met de nodige fantasie doen deze vlekken denken aan een biddende Maria, waarvan de naam van de boon is afgeleid.
Minder godsvruchtige personen herkennen in de bruine tekening een roofvogel, wat voor de andere benamingen heeft gezorgd (adelaarsboon of soldatenboon). De boon heeft een harde schil en de gedroogde zaden kunnen bewaard worden, waarna men ze kan koken. Net als vele andere groenten is deze bonensoort vandaag in de vergeethoek beland.
Nieuws bij de Brandweer

zaterdag,  12 december 2009

Onderluitenant Eric Trogh is met ingang van 1 december 2009  bevorderd tot luitenant.
Sergeant Danny De Pauw kreeg vanaf dan de graad van eerste sergeant en brandweerman Renaat Rogiers werd dan bevorderd tot korporaal.
Dr. Hubert Bulté  is opnieuw ( reeds 3de keer ) als waarnemend luitenant-geneesheer aangesteld voor de duur van één jaar.
Stefaan Beaumont en Jonas Van den Broecke zijn vanaf 1 december 2009 effectief in dienst als brandweerman.
Ondergronds brengen elektriciteit

vrijdag, 11 december 2009

In volgende straten zullen de kopernetten van de elektriciteitsbedeling de komende vijf jaar ondergronds worden gebracht en zal er uiteraard enige hinder zijn door het opbreken van de voetpaden: Margote, Kerkbaan , Oud Dorp , Brugstraat , Bruinbekestraat , Wetterensteenweg , Doornstraat , Konkelstraat , Stationsstraat , Bellekouterlaan , Hekkergemstraat , Trompstraat, Dendermondsesteenweg, Bogaert en Mosstraat .
Zoals u wellicht weet zijn zijn er 2 voorwaarden : de kopernetten mogen niet gebundeld zijn en de straat moet volledig in woongebied liggen. En de kopernetten die niet in woongebied liggen, waarom vallen die er van tussen ? Moeten die kabels niet gesaneerd worden ?

Stoelendans -deel 2

donderdag, 10 december 2009

In maart 2010 komt er nog een serie wissels, maar dan voor de hoogste schavotjes: burgemeester, eerste schepen en voorzitter gemeenteraad. Waarom maart 2010 ? Van Der Eecken zal tegen dan wel genieten van een pensioen als burgemeester. Trouwens veel plezier zal hij de laatste tijd wel niet beleefd hebben aan zijn titel van burgemeester.Wie vervangt wie ? Mijn pronostiek: Taylor wordt burgemeester, De Smet wordt eerste schepen en voorzitter van de GR. De enige die op zijn plaats zal blijven in heel die stoelendans is Bert Van Malderen.
Hoe de bevoegdheden zullen verdeeld worden, zullen we op de GR van woensdag aanstaande nog maar best niet vragen, want het antwoord laat zich al raden : "we gaan dat rustig bekijken.''Politiereglement aangepast

donderdag, 10 december 2009

Na overleg met de burgemeesters van de gemeenten van de politiezone worden een aantal aanpassingen aan het algemeen politiereglement voorgelegd. Ze hebben betrekking op nacht- en telefoonwinkels, drankslijterijen, aanplakkingen, wedstrijden, test- en oefenritten met motorvoertuigen, vernieling, beschadiging of diefstal van onroerende en roerende eigendommen, slagen, verwondingen, bedreigingen en beledigingen en GAS. Er is ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om bevoegdheden te stroomlijnen wat het verlenen van vergunningen betreft.

Dolf Lammens : ‘Het is wellicht een detail, maar ik leg het toch even voor. Ik lees in het reglement het volgende: “ De houders of exploitanten van de in art. 6.2.7. vermelde inrichtingen waar een of meer speelapparaten gebruiksklaar zijn opgesteld, zijn verplicht aan de toegang tot de inrichting en wel op een plaats waar het voor het publiek gemakkelijk te lezen is, de vermelding aan te brengen “Toegang verboden voor ongehuwde minderjarigen beneden de volle leeftijd van 18 jaar die niet vergezeld zijn van hun vader, hun moeder, hun voogd of de persoon aan wiens bewaking zij zijn toevertrouwd.”
‘Dit betekent dat gehuwde minderjarigen beneden 18 jaar wel binnenmogen.  Ik dacht dat de minimum leeftijd voor huwen 18 jaar was ? Zo lees ik op de officiële website Is dat dan niet in tegenspraak ?'


Postjes belangrijker dan bestuur

woensdag, 9 december 2009

Vanaf 1 januari 2010 is er opnieuw een stoelendans bij SAMEN.

Kristof De Smet blijft nog even 2de schepen tot 1 maart 2010 en wordt dan opgevolgd door Danny Praet.
De Smet verdwijnt vanaf maart volgend jaar dus uit het schepencollege, als er niks anders gebeurt.
Danny Praet blijft 3de schepen tot 1 maart 2010 en wordt dan 2de schepen.
Martine De Wilde wordt 3de schepen in zijn plaats. Echter niet voor lang. Ze blijft schepen tot 1 maart 2011.
Eén jaar dus. Martine De Wilde wordt op 1 maart 2011 al opgevolgd door Bart Segers die weer opgevist wordt.
Bart Segers wordt immers op 1 januari 2010 als 5de schepen vervangen door Yvan De Coninck.
Bent u nog mee ?

Een paar bedenkingen.
De Wilde wordt schepen voor één jaar: is dit een voorbeeld van goed bestuur of een voorbeeld van postjesverdeling? Zal ze in de gemeenteraad op vragen van de oppositie mogen, kunnen of willen antwoorden? Of zal ze een inloopperiode krijgen van een jaar ? De continuïteit voor de derde schepen is echt een lachertje.
Opvallend is ook dat Kristof De Smet geen schepenambt meer aangeboden krijgt. Zijn ze de rechterhand van Van Der Eecken vergeten? Zijn ze niet content van hem ? Of moeten we eerder veronderstellen dat hem iets anders
( en beters ) beloofd is tegen maart 2010 ?


Stoute Facebookgroep


dinsdag , 8 december 2009

De meerderheid (of toch een deel hiervan) vindt het maar niks dat een Facebookgroep op zoek is naar een nieuwe burgemeester. En zoals we al voorspeld hadden, is het volgens de burgemeester en zijn vrienden allemaal de fout van de CD&V.
Zielig.


Toelage OCMW meer dan verdubbeld

dinsdag, 8 december 2009

Een eerste ontwerp van het OCMW-budget  2010 is klaar.
De tekorten voor het OCMW voor volgend jaar worden geschat op € 1 951. 000. Dat is een stijging van 116 .768 ten opzichte van vorig jaar. Belangrijk element is natuurlijk dat het OCMW geen spaarpot meer heeft en het volledige tekort zal moeten bijgepast worden door de gemeente.

De toelage aan het OCMW is meer dan verdubbeld in vergelijking met 2007 en 2008. Toen ging het namelijk om 775.000 euro en nu om € 1.951. 000.
Waarmee ik niet wil gezegd hebben dat het OCMW slecht bestuurd wordt, alleen dat men bewust de spaarpot volledig opgesoupeerd heeft en dat men nu maar zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Opvallend is wel dat men van het ene uiterste in het andere valt. Van overvolle pot naar lege pot.Beloofde, maar niet uitgevoerde werken of aankopen uit de begrotingen
van 2007, 2008 en 2009

maandag, 7 december 2009

Bij gebrek aan inspiratie bij de opmaak van het budget 2010, kan men misschien eens orde op zaken zetten in de begrotingen van de voorbije 3 jaar en een inhaalbeweging maken. Hopelijk krijgen verkeersveiligheid en mobiliteit dan ook eens wat aandacht, want men vergeet al 3 jaar dat er een mobiliteitsplan is opgemaakt. Indien gewenst, kan ik de meerderheid een exemplaar van dat plan bezorgen.

- aanpassingswerken pastorij Schellebelle
- verlichting bibliotheek (jeugd) Schellebelle
- werken aan kapel Bruinbeke
- aankoop ziekenwagen met toebehoren
- aanpassen gevaarlijke kruispunten

- onteigeningen Bogaert Wichelen
- stationsomgeving Schellebelle
- riolering en vernieuwen wegdek Statiestraat Wichelen
- aankoop aandelen gas en electriciteit
- aankoop schuilhuisjes de Lijn

- oprichten klaslokalen school Wichelen
- afsluiting aan school afdeling Bruinbeke
- oprichten openbare toiletten in de 3 deelgemeenten
- vluchtheuvel kruispunt Biesakker-Nieuwstraat Serskamp
- verlichting melkwegel

- kunstwerk rotonde Boterhoek Wichelen
- cultuurzaal Serskamp - aankoop grond
- oprichting cultuurzaal Serskamp - architectkosten
- aankoop perceel grond voor sporthal Schellebelle
- aankoop perceel grond voor voetbal KVV Schelde

- bermbeheersplan
- petanquepleinen dorp Schellebelle
- verwarmingstoestel sportschuur Schellebelle
- luifels op de drie kerkhoven

- aankoop gronden in uitvoering van gnop
- aankoop Anker 25 en 25+ Serskamp
- aankoop Wettersestraat 56 -58 en 60 Schellebelle
- aankoop Anker 40 en Wetterensteenweg 2 Serskamp
- RUP sporthalWist u dit ? - Een pakje friet


zondag, 6 december 2009

De inwoners van Namen, Andenne en Dinant hadden de gewoonte de kleine visjes die ze vingen in de Maas, in olie te bakken. Maar in 1680 was de Maas volledig dichtgevroren en kon er niet gevist worden. De inwoners zochten naar een oplossing en sneden aardappelen in de vorm van kleine visjes, die ze dan eveneens in de olie bakten. En de friet was uitgevonden.
Taalkundig : frit  is de participe passé van frire: bakken. Vandaar ook pommes frites.
Als u een pakje friet vraagt, dan vraagt u feitelijk een pakje ‘gebakken’ .Dubbelzinnigheid


zaterdag, 5 december 2009

Is het u ook opgevallen dat er in de kritiek van SAMEN  op de oppositie enige dubbelzinnigheid op te merken valt ?
Kristof De Smet en Kenneth Taylor zeggen dat er pas enige doortastendheid kwam in het Wichelse gemeentebestuur vanaf het moment dat de CVP er niet meer bij was.
Ze kunnen wel geen enkele realisatie voorleggen –met uitzondering van het Infoblad dan. Het moet allemaal nog komen tegen 2012. Maar dit terzijde.
Anderzijds zeggen ze :’ Vele van onze inwoners weten wat onze burgemeester al 27 jaar voor onze gemeente betekent.’ Ze zijn dus heel fier dat de huidige burgemeester de voorbije 27 jaar - of toch 24 jaar - bij de CVP kopman was samen met vader Taylor.
Zijn ze nu fier op die voorbije 27 jaar of juist niet ?
Wist u dit nog ? maart 2005 ‘SAMEN’ keurt Structuurplan af

vrijdag, 4 december 2009

Wie het algemeen belang wil dienen, moet soms eens weg van de waan van de dag.
Ik citeer daarom uit het vroegere structuurplan waarin wordt verwezen naar een inplanting van een sporthal, een voetbalplein en de uitbreiding van het rusthuis op Molenkouter: ‘De ruimtelijke samenhang tussen de inplanting van een sporthal, jeugdlokalen,sportterreinen, parkaanleg en uitbreiding rustoord wordt planmatig aangepakt en verzekerd door een Ruimtelijk Uitvoeringsplan.’
Toch wel spijtig dat de raadsleden die nu bij SAMEN zijn ( VLD en groep Van Der Eecken ), dit plan hebben afgekeurd in maart 2005, anders had onze gemeente reeds een sporthal en een nieuw voetbalterrein. En dit op een wettelijke manier, maar dat is voor sommigen een futiliteit.
We zijn nu 4 jaar later en wat hebben diezelfde mensen gerealiseerd op dat vlak? Er is nog steeds geen grond aangekocht en het RUP is nog altijd niet opgestart. En wat met het grote argument dat destijds werd aangehaald : het gebrek aan draagkracht. Ik vraag me af of er voor die nieuwe locaties Bellekouter en Ganzepoel meer draagvlak is dan voor Molenkouter. Laat me toe daar sterk aan te twijfelen.
Van de Wiele naar vast bureau in OCMW


donderdag , 3 december 2009

Ontknoping in de soap rond de opvolging van Venneman in het vast bureau van het OCMW.
SAMEN
heeft op het OCMW de voordracht binnengebracht van Christoph Van de Wiele als lid van het vast bureau . De voordracht van Annaert is naar de prullenmand verwezen.
Ze nemen een bocht van 180 graden omdat ze hebben ingezien dat hun politieke spelletjes de coalitie in gevaar brachten en ze kiezen nu eieren voor hun geld. Veel keuze was er eigenlijk niet: ofwel kwam er alweer een extra gemeenteraad die hun geklungel nog eens benadrukte, ofwel werd Van de Wiele benoemd. Ze hebben voor dit laatste gekozen.
Maar Van de Wiele kan nog niet zetelen in de eerstvolgende vaste bureaus, want dat kan pas als de OCMW-raad van zijn voordracht heeft kennis genomen. Op die eerstvolgende raad zal Annaert wel al kunnen zetelen als raadslid.( als hij opnieuw wordt voorgedragen, natuurlijk)
De oppositiepartij CD&V zal dan ook deze maand, net als de voorbije maanden, haar verantwoordelijkheid opnemen en ervoor zorgen dat er toch een meerderheid is in het vast bureau, zodat het OCMW verder kan functioneren en er geen problemen zijn met lonen of sociale dossiers. Wij hebben gekozen voor een constructieve oppositie en dit is het zoveelste bewijs daarvan.
We wensen de heren Annaert en Van de Wiele veel succes toe en hopen dat ook het maatschappelijk welzijn in onze gemeente verhoogt. Hopelijk kunnen ze ook nog 'samen' door één (OCMW-)deur.Zeeschelde reageert niet

woensdag, 2 december 2009

De dijkwerken langsheen de Schelde tussen Overschelde en Schellebelle-Aard zullen in het najaar starten.  Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente aan Waterwegen en Zeekanaal  gevraagd om een kaderovereenkomst te sluiten voor de gemeentelijke participatie in eventuele projecten op volgende locaties : Oud Dorp (voor Sociaal Huis) te Wichelen, Bergenmeersen te Wichelen, Veer en Aard Schellebelle, Drabstraat - doorsteek Den Biechtstoel Schellebelle.
De bedoeling is dat de gemeente een vinger in de pap zou hebben bij de uitvoering van projecten rond de Schelde in onze gemeente. Projecten die de Zeeschelde niet wenst uit te voeren en de Scheldevallei toch aantrekkelijker en toegankelijker maken voor de inwoners, kunnen dan toch gerealiseerd worden.
De Zeeschelde heeft niet gereageerd op de vraag van de gemeente. En zal dat waarschijnlijk ook niet doen. Ze wensen geen bemoeials.Burgemeester haalt nationaal nieuws


dinsdag, 1 december 2009

Radio 2 en Het Nieuwsblad pakken vandaag uit met Het rapport van uw burgemeester waarin alle Vlaamse burgemeesters en gemeentebesturen een score op 10 krijgen. De beste burgemeesters, volgens de betrokken inwoners, komen uit de kleine gemeenten Mesen, Herne en Gooik. De minst populaire burgemeesters zijn die van Oud-Heverlee, Aalst en Wichelen.

Opnieuw extra gemeenteraad en extra OCMW-raad ?


maandag, 30 november 2009


Op de memorabele gemeenteraad van  vorige week maandag 23 november vroeg ik of er opnieuw een extra gemeenteraad was gepland om Annaert voor te dragen als OCMW-raadslid. Want uiteindelijk was er niemand benoemd. Ik kreeg geen antwoord.
Dit zou nochtans een ideale gelegenheid zijn om de nationale pers eens uit te nodigen om kennis te maken met het Wichelse geklungel : twee extra gemeenteraden voor een eenvoudige benoeming waarover zelfs niet moet gestemd worden, het is immers een voordracht. Voor een goed begrip, we hebben niks tegen de benoeming van Annaert in de raad, het gaat ons om de manier waarop. En de kostprijs natuurlijk.

Wat me in de rand ook opviel, is dat het precies steeds minder klikt tussen SAMEN en haar coalitiepartner Beelaert. Op die laatste gemeenteraad waar het enkel over het OCMW ging, was Beelaert afwezig - niet dat dit veel uitmaakte in het resultaat - maar als signaal kon dit toch tellen. Nog opvallender was het feit dat de volgende dag Van Der Eecken - uitzonderlijk - aanwezig was op de OCMW-raad, met als enige bedoeling om Beelaert te intimideren en te treiteren. Ook daar werd niemand benoemd. Stand 1-1. Meerderheid tegen meerderheid.
Beide feiten getuigen niet van wederzijds vertrouwen, integendeel zelfs, en gezien de krappe meerderheid van één zetel lijkt me dit een zeer explosieve situatie vooral als u weet dat er belangrijke gemeenteraden te verwachten zijn, zoals de budgetbespreking en de bespreking van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.

Een krappe meerderheid heeft zo zijn problemen die de oppositie niet heeft.

Wist u dit ? -Met uw klikken en klakken buitenvliegen

zondag,  29 november 2009

Met uw hele hebben en houden.
Als een pestlijder verbannen werd, nam hij zijn spullen mee, zijn “claquoir” en zijn “cliquettes”, om niet meer terug te komen. Cliquettes en claquoir waren geluidsintrumentjes die de pestlijder moest gebruiken om anderen te verwittigen van zijn nabijheid.Geen borgsom meer bij bouwwerken

zaterdag, 28 november 2009

De borgsom bij bouwwerken wordt afgeschaft met ingang van 1 januari 2010. Omdat de houders van stedenbouwkundige vergunningen twee jaar tijd hebben om hun vergunning uit te voeren  is het heel goed mogelijk dat  in die tussenliggende periode ook nutsmaatschappijen werken uitvoeren in het voorliggende trottoir . En dit kan leiden tot grote discussies over aansprakelijkheid.
Er zullen wel nog steeds foto’s gemaakt worden van de toestand voor en na. Enkel als er schade is, zal er een factuur worden opgemaakt.
Vroeger moesten de toekomstige bouwheren de vergunning komen afhalen op het gemeentehuis, nu moeten de vergunningen  aangetekend worden verstuurd, zodat het contact met de vergunningkrijger wegvalt en ook de mogelijkheid om een borgsom te eisen, vervalt.
Voorzitter Vercruyssen: ‘Geef me 60 dagen’

vrijdag, 27 november 2009

Henri Vercruyssen, de voorzitter van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening  (Gecoro) vraagt een verlenging met 60 dagen voor de behandeling van de bezwaren, ontvangen tijdens het openbaar onderzoek van 6 juli 2009 tot en met 5 oktober 2009 over het ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.
Gezien het grote aantal bezwaren (25) en de invoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, die een zware aanpassing meebrengt voor de administratie, is dit een aanvaardbare vraag.
Belangrijkste conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat het gemeentelijk structuurplan dit jaar niet meer op de gemeenteraad zal komen.
De huidige schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Segers is echter ontslagnemend op 31 december van dit jaar. Ik ben benieuwd of zijn opvolger Yvan De Coninck dit dossier vlot zal kunnen overnemen.


Kemel van 2.500 euro

donderdag , 26 november 2009

In de aanloop van de verkiezing van de OCMW-raden is er heel wat discussie geweest over de vraag of er al dan niet opvolgers moeten opgenomen worden in de voordrachtakte.
Aan deze onduidelijkheid is door toenmalig minister Keulen een einde gesteld bij de bespreking van het OCMW-decreet. Hij stelde immers letterlijk: "Men zal nu - op straffe van onontvankelijkheid van de voordrachtsakte - verplicht worden om minstens één opvolger aan te duiden."

Dit lezen we nu ook in het OCMW-decreet, artikel 10 §1: "De voordrachtsakte vermeldt voor elk kandidaat-werkend lid één of meer kandidaat-opvolgers in de precieze volgorde waarin die zijn voorbestemd om het lid op te volgen. Dezelfde persoon kan opvolger zijn van twee of meer werkende leden die op dezelfde akte werden voorgedragen. Dezelfde persoon kan tevens kandidaat-werkend lid en kandidaat-opvolger zijn."

Besluit: Een voordrachtsakte die geen opvolgers bevat is geen geldige voordrachtsakte.
U kan een gedeelte van de akte hier eens bekijken. Wat opvalt is dat de namen van de voordragers getypt zijn en de naam van de kandidaat er (achteraf ?) is bijgeschreven.

‘We gaan niemand beschuldigen’ gaf Van Der Eecken als commentaar op de blunder van SAMEN.
Een handigheidje om toch maar niet te moeten zeggen dat de schuld ook bij hem lag. Het zal wel weer de fout van de administratie geweest zijn. Ze zijn dat daar al gewoon.

De burgemeester wou wel nog kwijt dat het in eerste instantie de fout van deze website was dat alles mis is gegaan. Wij hadden immers gemeld dat we niet gingen blijven depanneren en toen zijn ze inderhaast en ondoordacht in actie geschoten. Met alle gevolgen vandien.
Sorry, maar dat is teveel eer voor mij.


‘Hoe zit dat met die nieuwe klaslokalen ?’

woensdag, 25 november 2009

Dolf Lammens : ‘Ik constateer dat alweer heel wat projecten niet zijn uitgevoerd. Van een 3-tal zou ik toe graag wat meer uitleg krijgen. Misschien kunt u de andere 30 uit eigen beweging toelichten.'
'Eén: er was toch de aankoop  voorzien van een ziekenwagen met toebehoren?’
' Onze ziekenwagen moet ook veel naar Berlare gaan. Met de hervorming zal alles ook in 1 pot gestoken worden en Wichelen vertegenwoordigt hier maar 3% van het totaal. We wachten dus nog wat af.’ aldus de meerderheid.
Lammens :’U beloofde begin dit jaar dat er klaslokalen voor de school in Wichelen zouden opgericht worden, daar is blijkbaar ook niks van in huis gekomen?’
Van Der Eecken : ‘Voor de school zijn er 'ideeën om te plannen'.
Lammens : ‘Vorig jaar ging u klassen aankopen, dan verandert u van idee en dit jaar ging u de klassen niet aankopen maar zelf oprichten en nu speelt u met het idee om mogelijks iets te plannen. U wil eigenlijk gewoon zeggen dat u daar 2 jaar lang niets aan gedaan heeft.’
Lammens : “Een laatste vraagje, hoe zit het met aankoop van een perceel grond voor sporthal en hoe ver staan jullie met het RUP sporthal? We hebben dat unaniem goedgekeurd bij de voorlopige goedkeuring van het Structuurplan, maar er zit precies niet veel schot in de zaak. ”
De Smet :’Het RUP van de Bellekouter zit in handen van DDS, zij gaan het project coördineren. Het college heeft wel aan DDS kunnen meegeven welke studiebureaus ze willen laten aanschrijven.'Emma en Noah zij de populairste voornamen in België


dinsdag,  24 november 2009

In iedere provincie is er een  groot verschil. Wat is de top-10 in Oost-Vlaanderen ?
Bij de meisjes staat Lore op één , gevolgd door Lotte, Emma, Julie, Ella, Marie Grace, Noor,  
Amber, Elise en Hanne.
Bij de jongens staat Milan op één, gevolgd door Lars, Robbe, Wout, Kobe, Rune, Mathis,
Noah, Daan en Senne.

SAMEN blundert


dinsdag, 24 november 2009

Een extra gemeenteraad met als enige punt op de dagorde het ontslag aanvaarden van Anneleen Rimbaut en de voordrachtsakte van Wim Annaert  aannemen, is op een compleet fiasco uitgedraaid.
Onbegrijpelijk : de voordracht van Annaert was onwettelijk. SAMEN was immers vergeten een opvolger aan te duiden.
Na een schorsing vroeg  Yvan de Coninck om zijn toegevoegd  punt van de dagorde te verwijderen. De oppositie weigerde dit en wou het punt behandelen, anders stond er  niks op de agenda.
Meer dan 2.500 euro voor een gemeenteraad waarop één punt staat:  een onwettelijke voordracht, is waarschijnlijk een unicum in Vlaanderen.
We zijn benieuwd hoe SAMEN de meubelen nog zal proberen redden in de OCMW-raad van vanavond. Daar staat immers de verkiezing van een lid van het Vast Bureau op de agenda, en ook dit punt kan niet verdaagd worden zonder steun van de oppositie.
Alleen kan de gedoodverfde kandidaat Annaert niet zetelen en dus ook niet verkozen worden in het Vast Bureau.
Op die manier maken Roger Bogaert en Christoph Van de Wiele kans om verkozen te worden, want zoals u weet moet het een man zijn. Van de Wiele maakt iets meer kans omdat voor hem nog een voordrachtsakte kan opgemaakt worden. Probleem is echter dat alles opgezet was opdat hij het niet zou worden.
U begrijpt hoe het in elkaar zit: deze gemeenteraad was samengeroepen omdat over Van de Wiele geen consensus was, of liever omdat hij bij een paar personen persona non grata was en er iemand anders moest benoemd worden in OCMW-raad en in het Vast Bureau. Dit had duidelijk niks te maken met de goede werking van het OCMW, het ging alleen maar om politieke spelletjes.Parkeerplaats en groenzone station Wichelen

maandag 23 november 2009

De bezettingsovereenkomst voor de parkeerplaats en de groenzone langsheen de Spoorweglaan aan het station van Wichelen loopt af op 31 januari 2010. De overeenkomst met de NMBS-Holding wordt voor negen jaar verlengd tegen het te indexeren bedrag van € 932,40 per jaar en dat voor een oppervlakte van 2 220 m².

Dolf Lammens: "De parkeerplaats is momenteel onvoldoende groot. Ik stel voor om de groenzone te verkleinen en de parking te vergroten."
Kenneth Taylor : 'We zullen dat bekijken in de begroting.'
Steven De Vos: ‘Waarom betalen wij aan de NMBS terwijl zij niks betalen voor de gronden  die ze gebruiken?
De NMBS Holding zou zelf voor voldoende parkeergelegenheid moeten zorgen.'
Taylor geeft toe dat er een serieus bedrag gevraagd wordt door de NMBS maar dat wordt in elke gemeente zo toegepast. ‘We kunnen een oorlog met hen beginnen maar dat gaat tot niets leiden.’

Gemeenteraad om 20u30

maandag, 23 november 2009

Vanavond is er waarschijnlijk de kortste en in verhouding dus ook de duurste gemeenteraad van de laatste jaren. Anneleen Rimbaut neemt ontslag uit de OCMW-raad en Wim Annaert volgt haar op via een voordrachtsakte.
Toch staan er een paar leuke tussenkomsten op het programma. Maar daarover later meer.Wist u dit ? Oriënteren (zich)

zondag, 22 november 2009

Toezien, waar men is, om niet te verdwalen; ook zich bezinnen.
Vroeger was de bovenkant van een kaart niet het Noorden zoals nu, maar het Oosten.
Om de kaart goed te kunnen gebruiken moest men de bovenkant dus eerst naar het Oosten "de Oriënt" draaien,  zich “Oriënteren”.
Gemeentelijke saneringsbijdrage

zaterdag, 21 november 2009

Als lid van TMVW-AquaRio –zuiveringsactiviteit- gaat de raad akkoord  met het intercommunaal voorstel om de gemeentelijke saneringsbijdrage voor drinkwaterklanten en saneringsvergoeding voor eigen waterwinners voor 2010 goed te keuren.
Zowel de bijdrage als de vergoeding worden beperkt  tot €  1,25/m³, ongeacht het resultaat van de berekening volgens het betrokken decreet. Op die manier zou, na drie jaar, omzeggens de maximum bijdrage worden geïnd door AquaRio en dit ten gunste van de (her)aanleg en het onderhoud van de gemeentelijke rioleringen.
Feesten en plechtigheden en andere uitgaven


vrijdag, 20 november 2009

Lien Van Driessche wil weten waarom de wedden van de mandatarissen verhoogd zijn.
Dolf Lammens : ‘Ik zie dat ook de erelonen voor advocaten verhogen met 3.000 euro. Het gaat bijna om een verdubbeling. Van 4.000 naar 7.000. Zitten we met  zoveel processen ?  Het gaat toch niet om processen voor recente BPA’s ?’
Praet zegt dat de financieel beheerder voelt dat we in financiële nood zouden komen als die artikels niet opgetrokken worden. Als ze het niet weten, is het altijd de financieel beheerder haar voorstel…
Lammens : ‘Ook de kosten voor kantoorbenodigdheden stijgen met ongeveer 7.000 . Is dat allemaal de fout van het OCMW  dat ook in het sociaal huis zit?
Taylor : ‘De nieuwe papierversnipperaar zit daar bij.’
Lammens: ‘Ik heb de indruk dat hij geld versnippert.  Bij Feesten en plechtigheden, stel ik een meeruitgave vast van 8.000 .  Waarover gaat dat ? U hebt toch geen 8.000 euro extra cadeaucheques uitgegeven?'
Praet : ‘Er zijn heel veel geschenkcheques gekocht want er waren dit jaar veel gouden en diamanten bruiloften.’
Dolf Lammens : ‘ Het gaat om meeruitgaven. U gaat me toch niet zeggen dat er om 8.000 euro extra cadeaucheques werden uitgegeven.  Als ik dat uitreken aan 70 euro voor een gouden bruiloft dan hebben we meer dan 100 extra jubilea. Dat is onmogelijk.’ Praet: ‘Er is ook de meeruitgave voor de kerstverlichting.’
Lammens: ‘ Dat is larie. De kerstverlichting kost exact evenveel als vorig jaar.’
Van Der Eecken :” U suggereert dat er facturen van ons tussenzitten, u mag ze allemaal nakijken.”
Dolf Lammens :’ Ik suggereer niks, ik stel vragen en ik constateer dat u er niet kan op antwoorden.’
Duurzame energie te duur ?

donderdag, 19 november 2009

Meer dan 60 subsidiedossiers voor zonnepanelen zijn behandeld sedert 2008. Het doel van het subsidiereglement was om het marktaanbod door financiële stimulansen te vergroten, duurzame energiebronnen naambekendheid te geven en fotovoltaïsche zonnepanelen in het straatbeeld zichtbaar te maken.
'Nu het succes heeft, moet het weg. Eigenaardige manier van denken,' aldus Luc Van Leuven op de gemeenteraad. ‘Behalve als u weet dat het met financiën te maken heeft: de zonnepanelen zijn te duur geworden voor de gemeente en moeten dus afgeschaft worden. Trouwens als u afbouwt, waarom dan niet geleidelijk in plaats van abrupt ?'

Het aantal ingediende subsidiedossiers voor zonneboilers of warmtepompen daarentegen is vrij beperkt, dus goedkoper en dit zal nu worden aangemoedigd. De milieuraad stelt dus voor om de subsidie voor zonnepanelen met ingang van 1 januari 2010 in te trekken – naar ik verneem kwam het idee feitelijk vanuit het college. Ik vraag me trouwens af waar de groenen zaten op de milieuraad. Of hadden ze al iets anders gekregen misschien? Het lijkt er in ieder geval op. Als ik het budget van de milieuraad goed bekijk, dan zie ik dat de 35.000 voor de zonnepanelen ineens terug te vinden zijn onder de rubriek Aankoop van gronden : terreinen voor bosuitbreiding, natuurbeheer of natuur- en milieueducatie. Mag men hier spreken van een koehandel ?
Werken vorderen aan het veer te Schellebelle


woensdag, 18 november 2009

Het veerponton en de loopbrug zijn ter plaatse en worden vandaag geplaatst.
Dan volgt nog de aanpassing tussen de trekweg en de loopbrug waarvoor een stalen overgangsbordes wordt gemaakt dat vrijdag geplaatst wordt.

Aan het huidige veer komt een bord  met de vermelding: “Veer tijdelijk toegankelijk via Drabstraat”.
Als alles goed gaat, is het tijdelijk veer vanaf vrijdagnamiddag in gebruik.
Begin december beginnen dan de afbraakwerken en de heiwerken aan de definitieve constructie.


Retributiereglement voor diensten van technische aard

woensdag, 18 november 2009

De technische dienst dient soms werken uit te voeren veroorzaakt door of op vraag van een derde. In het verleden werden daarvoor enkel de werkelijk gemaakte kosten aangerekend. Daarom is het aangewezen bij raadsbesluit daarvoor een tarief in te voeren. Dat tarief is geïnspireerd op tarieven gehanteerd in de omliggende gemeenten en loopt parallel met het provinciaal modelreglement voor brandweerinterventies.
Raadslid Dolf Lammens wil het woord ‘forfaitair’ toevoegen aan ’35 euro per ingezet voertuig’. De voorzitter wijst erop dat de mensen ook vooraf een bestek krijgen : het is niet de bedoeling concurrentie te vormen voor zelfstandigen.
OCMW
kandidaat

dinsdag, 17 november 2009

Zoals voorspeld is er een punt aan de agenda toegevoegd van de eerstkomende gemeenteraad.
Wim Annaert is voorgedragen als kandidaat-werkend lid voor de raad van maatschappelijk welzijn ter vervanging van Anneleen Rimbaut, ontslagnemend. En zoals te verwachten is het een man uit het Van Der Eecken-kamp.
Ik neem aan dat hij ook meteen officieel zal worden voorgedragen in het OCMW als vervanger van Venneman in het Vast Bureau, op die manier zijn alle mogelijkheden afgesneden voor andere kandidaten.
We wensen Annaert alvast veel succes toe en hopen dat hij zich altijd zal kunnen vrijmaken voor het Vast Bureau, want die vergaderingen zullen in de toekomst doorgaan door op maandag van 10u tot 15u. ( momenteel nog op woensdag )projectvereniging "Cultuurdijk"


dinsdag, 17 november 2009

De gemeenten Dendermonde, Buggenhout, Lebbeke, Berlare en Wetteren hebben zich verenigd in de projectvereniging ‘Cultuurdijk’. De gemeenten Laarne, Zele en Hamme zouden eveneens als niet-permanent lid toetreden voor de bespreking van erfgoedmateries. Uitgerekend voor het afsluiten van een erfgoedconvenant door de projectvereniging is ook de deelname van de gemeente Wichelen noodzakelijk. Op die manier kan een aanzienlijke subsidiëring worden verkregen en is omzeggens het hele Land van Dendermonde in de projectvereniging vertegenwoordigd, die dan ook eenzelfde samenstelling zou hebben als de interlokale vereniging ‘Leesdijk’, waarvan de bibliotheken deel uitmaken. Voor 2010 bedraagt de lidmaatschapsbijdrage € 0,02 per inwoner, voor 2011 en volgende jaren € 0,20.
Lien Van Driessche : 'Er is  een onderscheid  tussen permanente en niet-permanente leden. Tot welke categorie gaat Wichelen behoren: bij de gemeenten Laarne Zele en Hamme of bij de andere ?'
De voorzitter antwoordt dat Wichelen als gedeeltelijk lid toetreedt  en enkel voor erfgoedmateries
Strijd om opvolging Venneman


maandag, 16 november 2009

Wie zijn de leden van de OCMW –raad en wie zit er in het Vast Bureau ?

De leden zijn Conny Beelaert , Herman Venneman ( Rosa Van den Abeele), Conny De Corte,  Anneleen Rimbaut  ( Herman Venneman) ,  Christoph Van de Wiele , Marleen Trogh,  Ginette  De Troyer,  Anne-Marie Van der Helst en Roger Bogaert. Tussen haakjes staat de opvolger.
Daarvan zitten Beelaert, Venneman en Trogh  in het Vast Bureau.
Ieder raadslid heeft minstens één kandidaat-opvolger. Dit is vastgelegd bij het begin van de legislatuur. Bij SAMEN is er telkens maar één opvolger aangeduid.

Door het overlijden van Herman Venneman komen er heel wat verschuivingen als u weet dat hij zowel in de gemeenteraad als in de OCMW-raad als in het Vast Bureau zat, en dan hebben we het nog niet over de DDS en de politieraad.
Herman wordt in het OCMW normalerwijze opgevolgd door Rosa Van den Abeele.
In de gemeenteraad is hij inmiddels opgevolgd door Anneleen Rimbaut die ontslag neemt uit het OCMW.
Nu wordt het iets ingewikkelder.
De opvolger - op papier- van Rimbaut in OCMW is… Venneman. Dit betekent dat er een andere opvolger moet aangeduid worden, want er was maar één opvolger, zoals u weet.

Nu wordt het nog iets gecompliceerder.
De leden van de OCMW-raad moeten uit hun midden ook iemand benoemen in het Vast Bureau. Een tweede voorwaarde is dat die kandidaat een man is. Want beide geslachten moeten in het Bureau vertegenwoordigd zijn.
Als de opvolger/ster van Rimbaut kandidaat wil zijn voor het Bureau, moet het dus een man zijn. Dit zou onbelangrijk  zijn mocht Christoph Van de Wiele de uitgesproken kandidaat voor SAMEN zijn.
Maar dat is hij nu eenmaal niet.
Waarom denk ik dat? Er is een speciale gemeenteraad belegd om er voor te zorgen dat de opvolger van Rimbaut de eerstvolgende OCMW-raad kan bijwonen. Als Van de Wiele werd voorgedragen dan was heel die pantomime niet nodig.
Gisteren was er daarvoor spoedvergadering bij SAMEN. En waarschijnlijk zal er morgen of overmorgen een punt worden toegevoegd aan de gemeenteraad waarin die voordracht zal staan. Met andere woorden, dan weten we wie de plaats inneemt van Van de Wiele.
Laat Christoph zich zomaar aan de kant zetten?
Wist u dit ? -De godin van Limoenman


zondag, 15 november 2009

De vader van Andre Citroën, een Amsterdamse joodse diamantair, heette officieel " Limoenman" maar omdat dat te joods klonk liet hij zijn naam officieel veranderen in Citroen ( zijn Nederlandse nazaten hebben nog steeds juwelierswinkels nl "Schaap & Citroen" ). Door armoede gedreven besloot familie Citroen naar Parijs te emigreren. Daar de Fransen Citroen niet konden uitspreken kwam er het beroemde trema op de "e" . Tijdens de eerste Wereldoorlog fabriceerde Andre Citroën granaten voor het Franse leger maar zijn honger naar auto's maken was niet te stillen.
Eiffeltoren
Citroën was al uitgegroeid tot de grootste autofabrikant van Europa maar zijn ambities waren nog groter. Hij verzorgde de bewegwijzering in Frankrijk, liet busdiensten oprichten, taxi bedrijven en als klap op de vuurpijl zijn naam "Citroen" door PHILIPS in tienduizenden lampen op de Eiffeltoren aanbrengen.Zijn honger naar roem was niet te stoppen en men begon in 1933 aan de ontwikkeling van een zeer vooruitsrevende auto: het type 7 ofwel de Traction Avant (TA).
Begin jaren '50 werd het tijd voor een nieuwe grote Citroen daar de TA al te lang meeging. Project VGD (Voiture Grande Diffusion) was geboren en net als met de TA en de 2CV werd meester- ontwerper Flaminio Bertoni aan het werk gezet.De Citroen DS verbaasde iedereen in 1955. Een ongegevenaard groot glasoppervlak, sponningloze zijramen, kunststof dak, geen grill. Voor het eerst toepassing van kunststof voor het dashboard , een knop voor de remmen , een eenspakig stuurwiel, hydraulische koppeling dus geen koppelingspedaal en hydraulische vering . Ongeëvenaard waren al deze noviteiten in 1 auto.Het type Citroen heette Citroen type D (van Voiture Grande Diffusion)en aangezien er meerdere prototypen waren geweest werd het D' s ofwel DS.
Déesse
Men maakte hier dankbaar gebruik van om haar te betitelen als godin van de auto’s. Inderdaad DS spreekt uit als ‘déesse’, wat godin betekent in het Frans.

 
Kostelijke  stoelendans


zaterdag, 14 november 2009

Dit hebben we nog nooit meegemaakt : SAMEN roept de gemeenteraad samen op maandag 23 november voor hoogstens 3 minuten. Kostprijs meer dan 2.500 euro. Op de dagorde van de openbare zitting staat 1 (één)  punt met name  het ontslag van Anneleen Rimbaut uit het OCMW. Voor alle duidelijkheid : daar moet niet eens over gestemd worden, dit is alleen maar aktename. Een heel dure aktename.
Het zal wel passen in de stoelendans die is ontstaan naar aanleiding van het overlijden van Herman Venneman.
Anders kon zij gerust nog de volgende ocmw-raad bijwonen als raadslid . Die ocmw-raad heeft immers reeds de volgende dag plaats op 24 november.
Maar Rimbaut mag onder geen voorwaarde deze raad nog bijwonen, zoveel is duidelijk. Ze heeft wel haar ontslagbrief - uit het ocmw - geschreven, maar haar ontslag is pas definitief als de gemeenteraad daar akte heeft van genomen. Daarom die klucht.
Wie gaat in haar plaats ? Waarom ?

Schadevergoeding voor afgelaste wielerwedstrijd ?

vrijdag, 13 november 2009


Met septemberkermis kon de wielerwedstrijd van de Kon. Wielerclub ‘De Grysollevrienden’ niet doorgaan omwille van de wegeniswerken in de stationsomgeving van Wichelen. Ze hadden ondertussen wel al kosten gemaakt zoals aansluiting bij de Wielerbond en het drukken van de affiches. Ze klopten aan bij het schepencollege voor schadevergoeding. Het gaat om 307 euro.
Het gemeentebestuur pleit onschuldig en schuift de zwartepiet door aan het gewest aangezien het Vlaamse Gewest geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de gewestweg voor die wielerwedstrijd.
Elektriciteit komt ondergronds

donderdag,  12 november 2009

Alle gewone kopernetten in woongebied in onze gemeente komen op termijn ondergronds. Dit betekent dat de komende jaren een paar km voetpaden zullen opgebroken worden. De intercommunale Imewo neemt de kosten van het ondergronds brengen op zich.
De gemeente moet wel de kosten van de armaturen en de palen betalen. Er wordt elke 36 meter een paal met armatuur voorzien tegen een gemiddelde prijs van € 1 000 per eenheid. Er zal prijs worden gevraagd voor alle straten op onze gemeente die daarvoor in aanmerking komen. Er zijn 2 voorwaarden : de kopernetten mogen niet gebundeld zijn en de straat moet volledig in woongebied liggen.
Als ik dat goed begrijp dan komen heel wat straten volgens deze regeling niet in aanmerking. Een voorbeeld: de Paepestraat is deels gelegen in agrarisch gebied en deels in woongebied met landelijk karakter en valt bijgevolg uit de boot.

Schellebelle station is geen prioriteit voor deze meerderheid

woensdag, 11 november 2009

In 2006 had het CD&V bestuur 15.000 euro voorzien voor de studie van een vernieuwde  stationsomgeving van Schellebelle. We waren dan ook verheugd dat het nieuwe bestuur begin 2007 dit project ook een plaats gaf in haar budget. Maar daar eindigde het.

-Op woensdag 19 december 2007 vraag ik op de gemeenteraad (GR) waarom er niks is gerealiseerd in Schellebelle. Ik kreeg toen geen antwoord.

-Op dinsdag 24 juni 2008  kom ik opnieuw tussen op de GR.
Ik citeer uit  de beleidsnota van 2007: Er zijn alleen kredieten  voorzien voor uitgaven die zeker zullen gerealiseerd worden. Het heeft geen zin kredieten te voorzien voor uitgaven  die wegens tijdsgebrek niet kunnen gerealiseerd worden. Met andere woorden: onze doelstellingen zijn minimaal maar ze zullen maximaal uitgevoerd worden.
De doelstellingen waren inderdaad minimaal, maar ze werden ook minimaal uitgevoerd.
Ik gaf dan een paar voorbeelden van wat ze allemaal niet hebben uitgevoerd alleen al op gebied van mobiliteit, waaronder de stationsomgeving in Schellebelle.

-Op donderdag 3 juli 2008 is er dan toch een overlegvergadering  met de NMBS-Holding over de herinrichting van de stationsomgeving van Schellebelle.

-Op vrijdag 4 juli 2008 bespreekt het college het voorstel van de NMBS-Holding tot inrichting van de stationsomgeving, reizigersparking en overdekte fietsenstalling aan het station van Schellebelle.
De grondwerken ter hoogte van de huidige stationsloods en grote fietsenstalling, de openbare verlichting op de parking, de groenaanplanting en het groenonderhoud zouden ten laste van de gemeente komen. Er zal ook worden gevraagd om een parking voor vrachtwagens te voorzien achteraan op het spoorwegdomein, afgescheiden van de reizigersparking.

-Op zondag 3 augustus 2008 schreven we op deze website: 'Hopelijk springt het college nu wel op de trein en geeft het nog wat tips mee die door de  Mora ( mobiliteitsraad) werden opgesteld.'
De Mora uit de vorige legislatuur had inderdaad reeds heel wat voorbereidend werk gedaan om de stationsomgeving aan te passen aan de noden van de moderne treinreiziger.

-Maandag 9 november 2009 op de GR. Wat is de stand van zaken ? Nul, niets, rien.
‘Er is nog een afspraak met de NMBS geweest, maar die is niet doorgegaan.’ probeert schepen Praet nog de meubelen te redden.

Magere stand van zaken.
De reizigers moeten zich dus niet al te veel illusies maken dat er vlug een oplossing komt voor de moeilijkheden. Zeker niet met deze meerderheid. Schellebelle station staat zelfs niet in hun 50-puntenprogramma. Niet dat dit een garantie is, maar het zou toch al een start geweest zijn.

 


Anneleen Rimbaut benoemd tot gemeenteraadslid

dinsdag, 10 november 2009

Anneleen Rimbaut heeft gisteren haar eed afgelegd als gemeenteraadslid in opvolging van Herman Venneman. Ze zat tot nu toe in het OCMW . Zij verklaarde dat ze met een dubbel gevoel deze benoeming aanvoelde. ‘Het is de betrachting van iedere politicus om op eigen verdienste in de raad te komen en niet door het overlijden van een vriend met wie ik heel goed heb samengewerkt in het PWA’, aldus Rimbaut.
We wensen deze 33-jarige maatschappelijk werker veel succes in de gemeenteraad en we zullen wel vlug zien waar haar politieke  interesses liggen.
Wie opvolger wordt van Venneman in het vast bureau is nog niet zeker.
Eén zaak is zeker: CD&V zal hen voor hun verantwoordelijkheid plaatsen en hen niet meer depanneren. Het vast bureau bestaat uit 3 leden, waarvan 2 van Samen. Als zij geen 2 personen kunnen afvaardigen zal er geen vast bureau zijn. Zolang Venneman ziek was hebben we dit zonder aarzelen gedaan, maar dit is nu definitief afgesloten. We zijn benieuwd wie er op de eerstvolgende ocmw-raad zal worden voorgedragen. Eén zaak ligt vast: het zal een man zijn omwille van de evenredige verdeling: er zitten reeds 2 vrouwen in het vast bureau. De meest logische kandidaat is uiteraard Christoph Van De Wiele, maar ook Bart Segers wordt genoemd, zijn rol als schepen staat immers ter discussie en dit zou een mooie ontsnappingsroute zijn.
Verslag gemeenteraad


maandag,  9 november 2009

In dit verslag van de vorige gemeenteraad is er aandacht voor het budget van het ocmw, de architect van 30.000 euro, het afsluiten van Meerbos, onderhoud openbaar groen, het sociaal objectief en de slechte staat van het wegdek op Margote.Wist u dit ? -De bom is gebarsten

zondag, 8 november 2009

Het is er nu van gekomen. Het is zo ver. Gezegd met betrekking tot voorvallen die, lang verwacht, een beslissende wending veroorzaken.
Op het eerste gezicht zou de bom is ontploft logischer zijn, want bommen ontploffen immers.
In deze zegswijze gaat het echter niet om een met springlading gevuld projectiel, maar om bom in een verouderde betekenis: "schijfvormige stop in een vat" .
De zegswijze gaat terug op het verschijnsel dat als sterkedrank in luchtdicht afgesloten vaten wordt bewaard, er gassen kunnen ontstaan en  door de druk daarvan kan dan de stop uit het vat springen.
De bom is dus geen oorlogstuig, maar de houten stop waarmee het ‘bomgat’, de opening van een vat, werd afgesloten. Vandaar ook ‘bomvol’.Huwelijken duurder op zaterdag

vrijdag, 6 november 2009

Eerst het goede nieuws. De afgifte van de administratieve stukken voor een huwelijk wordt gratis, ook het huwelijksboekje (vroeger 25 euro) is gratis. Voor een huwelijk wordt vanaf 2010 wél een algemene retributie gevraagd van 50 euro op een weekdag en 100 euro voor een zaterdag.

Dan is er nog de receptie. De prijs van een bijkomende fles schuimwijn wordt opgetrokken naar 12 euro. Niet om er aan te verdienen - zegt men- maar opdat deze receptie kostendekkend zou zijn. De langere aanwezigheid van de beambte van de burgerlijke stand en de extra werktijd voor de schoonmaaksters voor afwas en schoonmaak wordt op die manier een beetje gecompenseerd.

Dat van die beambte snap ik, dat van de schoonmaaksters niet echt.Wegenwerken Statiestraat - Ga opnieuw naar start

donderdag,  5 november  2009

Het agentschap R-O Vlaanderen zegt dat de procedure voor wegen- en rioleringswerken Statiestraat Wichelen dient herbegonnen te worden omdat het ontwerp niet voldoet aan het besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen- en voetgangersverkeer.
Wat betekent dit in mensentaal ?


In het begin van de Statiestraat waren aan de ene kant parkeerplaatsen voorzien en aan de andere kant een voetpad. Probleem is dat het trottoir ter hoogte van de blinde tuinmuur aan huis Govaert te smal is omdat die muur nogal vooruitspringt.
Het studiebureau was er (ten onrechte) van uitgegaan dat de muur later toch zou worden gesloopt om de tuin te verkavelen, maar die is beschermd als monument, zoals u weet. De muur blijft dus. En Ruimtelijke Ordening Vlaanderen eist de voorgeschreven breedte van 1,5 m voor het trottoir, ook langsheen die muur.


Wat gaat ‘SAMEN’ nu doen? Ze gaan de parkeerplaatsen vooraan in de Statiestraat gewoon schrappen en het trottoir naast de muur op de voorgeschreven breedte brengen. Gevolg is dat de bewoners van de woningen aan de overkant hun wagens dan verder in de Statiestraat moeten parkeren of op de parkeerstroken op de Margote (rechtover Fritshop of parking Markoen). Hetzelfde geldt voor hun bezoekers.
En dit gewijzigde ontwerp moet dus opnieuw in openbaar onderzoek worden gelegd.
Zwerfkattenactie

woensdag, 4 november 2009

Deze week wordt een zwerfkattenactie georganiseerd in Schellebelle, meer bepaald in de zone Hoekstraat – Pijpoelstraat – spoorweg. Hou er een beetje rekening mee als u zelf katten hebt.
De katten worden voor sterilisatie naar dierenarts Michiels in Schellebelle gebracht.Na verzorging worden ze weer vrijgelaten.
Een kat kan per jaar drie maal jongen werpen. Overbevolking brengt veel dierenleed :ontbering, ziekte en veel hinder mee voor de bevolking: geurhinder door het “sproeien” van katers, uitwerpselen, lawaaihinder van verliefde katers, verwilderde katers die gewone huispoezen aanvallen. Zwerfkatten hebben een ellendig leven vol gevaar, honger en dorst en lijden aan allerlei ziektes.
De  milieudienst probeert de overpopulatie van zwerfkatten in te dijken. De dieren worden door de milieudienst in speciale bakken gevangen en door de plaatselijke dierenartsen gesteriliseerd.


Veer Schellebelle blijft toch open

dinsdag, 3 november 2009

Goed nieuws voor de gebruikers van het veer in Schellebelle.
Waterwegen en Zeekanaal heeft uiteindelijk toch besloten om een tijdelijk veer te installeren. Deze tijdelijke veersteiger komt aan de rechteroever stroomopwaarts van de kerk, ter hoogte van de Drabstraat .
Uit goed ingelichte bron verneem ik dat eind deze week- waarschijnlijk donderdag 5 november- reeds begonnen wordt met de voorbereidingswerken. De huidige oeververdediging gaat men wegnemen, en men gaat ook damplanken heien en beton storten. Via de Schelde zal een loopbrug en een ponton aangevoerd worden.
Het werk zal vermoedelijk klaar zijn tegen 20 november.
De petitie kan opgeborgen worden.

Herinnert u zich dit ? –'Pesjonkelen'


maandag, 2 november 2009

Het verdienen van aflaten.
In de 13de eeuw, nadat de zgn. Toties Quoties of Portiuncula-aflaten op de markt kwamen, kwam er inflatie in de aflaten.  Kon je eerst maar één aflaat per keer verwerven, de Portiuncula  kon je telkens weer krijgen.
'Pesjonkelen' heette in de volksmond. Als men op Allerheiligen en op Allerzielen de kerk en het kerkhof bezocht om daar de voorgeschreven gebeden ten gunste van de overledenen te verrichten, kreeg men een aflaat. Door achter elkaar de kerk in- en uit te gaan of het kerkhof even te verlaten en dan terug te keren om nogmaals de gebeden te verrichten werd telkens opnieuw de volle aflaat verdiend voor overledenen in het vagevuur.
De Portiuncula-aflaat was genoemd naar een door Sint Franciscus gerestaureerd kerkje bij Assisi, waar je voor het eerst telkens opnieuw (toties quoties) een aflaat kon verdienen door kerkbezoek en gebed op 1 en 2 augustus.
Het zou al snel over de hele christelijke wereld ingang vinden.

Allerheiligen


zondag, 1 november 2009

Allerheiligen is een katholieke feestdag waarop alle heiligen van de Rooms-Katholieke kerk gezamenlijk worden vereerd en herdacht. De Katholieke Kerk kent al sinds de eerste jaren van het Christendom vele martelaren. Martelaar (van het griekse woord martus = getuige) was de bijzondere eretitel voor degenen die gedurende de christenvervolgingen in het Romeinse Rijk hun trouw aan het christelijke geloof met de dood moest bekopen. Deze martelaren werden oorspronkelijk in een gezamenlijke herdenking van alle martelaren vereerd, maar Gregorius III veranderde in 732 het martelarenfeest in Allerheiligen. Niet alleen martelaren, maar ook heiligen, dit zijn gelovigen die door hun leven een bijzonder getuigenis hebben afgelegd van hun geloof in Christus, worden dan herdacht.
In 844 werd de oorspronkelijke datum (van 13 mei)  veranderd in 1 november (begindag van de winterperiode volgens de regel van Benedictus) en werd het een herdenking van alle heiligen die geen eigen feestdag of gedachtenis hebben.Ocmw-secretaris Roger Coppens  gaat op pensioen


zaterdag, 31 oktober 2009

Morgen, 1 november gaat OCMW-secretaris Roger Coppens officieel op pensioen. Hij zal worden opgevolgd daar Katrien Aerts.  Deze 31-jarige uit Dendermonde was de enige geslaagde kandidaat.
Zoals gebruikelijk is het eerste jaar op proef.
We hadden met secretaris Coppens een gesprek over de voorbije 30 jaar in Wichelen. U kan dat binnenkort lezen.


'Meester' Herman Venneman is overleden


vrijdag, 30 oktober 2009

Gisteren is Herman Venneman op 69-jarige leeftijd overleden.
Hij was onderwijzer in Wetteren en later directeur van het tanende gemeenteonderwijs.
Misschien is hij nog het meest bekend als voorzitter van het OCMW. Hij had nog de ambitie om in 2010 schepen te worden in opvolging van Kristof De Smet, maar hij heeft het niet meer gehaald.
Van Der Eecken zegt vaak dat zijn vriend Venneman de duurste politieker is die de gemeente ooit gekend heeft, hij verwijst daarmee naar de verwezenlijkingen in het gemeentelijk onderwijs en het OCMW die de gemeente nog jaarlijks handenvol geld kosten.
Hij was ook jarenlang lector in de kerk van Serskamp en lid van heel wat politieke partijen en sociale verenigingen.
De laatste periode was hij wat ontgoocheld omdat zijn politieke keuze om met Samen in zee te gaan er uiteindelijk voor gezorgd heeft dat hij geen voorzitter meer was van het OCMW en hij een beetje gedoodverfd werd als de echte verliezer van de verkiezingen, ondanks zijn mooie resultaat. Hij zetelde wel nog in de gemeenteraad, was lid van het vast bureau in het OCMW en verder nog bestuurder in DDS, de politieraad en het SVK (sociaal verhuurkantoor).

We wensen zijn vrouw en familie veel sterkte toe.


Gecoro bespreekt vanavond het Structuurplan


donderdag, 29 oktober 2009

Op de gemeenteraad van juni 2009 zei ik onder meer het volgende: ’U doet enorm veel moeite om te laten uitschijnen dat er een tekort is aan bouwpercelen. U manipuleert daarvoor zelfs de woonbehoeftestudie.'

In plaats van een tekort aan woningen -zoals de meerderheid beweert- is er in de periode 2007-2017 zelfs een enorm overschot aan woningen. Ik kan dat ook bewijzen.
Wat is het aanbod aan woningen ?
De gemeente berekende dat er een aanbod zal zijn van 370 woningen in die periode. Dat lijkt me een juiste benadering.
Wat is de behoefte aan woningen ?
Op basis van de groei van de bevolking en van de grootte van de gezinnen, schat men dat er tegen 2017 ongeveer 271 gezinnen bijkomen. Daar ben ik het mee eens.
Dit cijfer moet verhoogd worden met 3%.  Om te kunnen verhuizen staan er altijd huizen gedurende enige tijd leeg ( men noemt dat frictieleegstand). Ook daar ben ik het mee eens.
De gemeente heeft dit uitgerekend en beweert dat er dus een behoefte is aan 417 bijkomende woningen?!!  Voor 271 nieuwe gezinnen moeten er 417 woningen bijkomen. Complete nonsens natuurlijk.
Een correcte berekening zegt dat er een behoefte is aan 279 à 280 bijkomende woningen. Namelijk 271 nieuwe gezinnen + 3% frictieleegstand geeft ons 279 à 280 woningen.  
Wat zegt ons de confrontatie aanbod en behoefte ?
De rekening is vlug gemaakt: 370 aanbod-279 behoefte = 91 woningen overschot.

Ik ben benieuwd hoe schepen Segers zijn rekenmethode zal uitleggen aan de Gecoro. Volgens mij heeft hij de frictieleegstand gerekend van alle gezinnen (4858) en niet van de bijkomende gezinnen (271).
Gaan alle gezinnen op onze gemeente verhuizen tegen 2017 ?

Belangrijk gevolg van deze foute berekening is dat het zeer moeilijk zal zijn om woonuitbreidingsbieden in te palmen of het zou uitsluitend om sociale woningen moeten gaan.
Veerdienst Schellebelle 6 maand gesloten

woensdag, 28 oktober 2009

De schuine hellingen om de veerboot van Schellebelle te bereiken worden in het najaar vervangen door vlottende steigers. Hierdoor zal de hellingshoek zich automatisch aanpassen aan de waterstand van de Schelde.
Het Schellebelse veer zal dan ook beter toegankelijk worden voor rolstoelen, fietsen en buggy's. Gelijktijdig wordt de waterkering op de linkeroever, ter hoogte van Aard, vernieuwd en verhoogd.
De veerdienst te Schellebelle zal naar verwachting 6 maanden gesloten zijn tijdens de werken aan de veersteigers. De gemeente heeft bij Zeeschelde  aangedrongen om de veerdienst niet te onderbreken of toch te beperken tot het strikte minimum. Daar is nog geen antwoord op gekomen.
Inmiddels is in Schellebelle een petitie opgestart om het veer open te houden tijdens de werken.
De vraag is natuurlijk ook of dit technisch kan en of dat betaalbaar is.30.000 euro voor architect


dinsdag, 27 oktober 2009

De budgetwijziging  van de kerkfabriek van Schellebelle werd voorgelegd op de gemeenteraad.
De exploitatieuitgaven werden verhoogd met € 148, de exploitatieontvangsten werden verminderd met € 1 280.
De investeringsontvangsten blijven ongewijzigd, de –uitgaven worden vermeerderd met
€ 30 000 om een factuur van de architect voor de binnenrestauratie te betalen.

Dolf Lammens :”In een wijziging gaat het normalerwijze om kleine bedragen, daarom lijkt het me nogal verwonderlijk om ineens een bedrag te zien van 30.000 euro. Waarover gaat dat ?”
Danny Praet : “Ze zijn al een tijdje bezig met plannen voor restauratie en dit geld dient om de architect te betalen.”
Lammens: “Is er al een architect aangeduid en heeft die al een factuur gemaakt?” 

De meerderheid kon het niet eens worden over het feit of er een architect was of niet. Of er al een factuur was of niet. Of er werken waren uitgevoerd of niet.

Lammens: ‘Als men nog niet bezig is, waarom moet dat in de wijziging van 2009 en kan dat niet in het budget van 2010, die trouwens straks aan bod komt? U verwacht dus dat die werken nog dit jaar starten ? Maar dat zei u vorig jaar ook al.’
Praet: ‘We willen het geld beschikbaar hebben om een mogelijke factuur te betalen.’

Het is nogal duidelijk dat er geen werken zijn uitgevoerd, dat er geen architect is aangesteld, dat er alleen geld is opzij gezet. Moest dit in de begroting staan dan lijkt me dat nog te verdedigen, maar in een begrotingswijziging? Niemand van de meerderheid kon me die gang van zaken uitleggen.

Ik had me voorgenomen om geen vragen meer te stellen over de kerkfabriek, maar 30.000 euro is toch veel geld, vind ik.

Studietoelagen

maandag 26 oktober 2009


Morgen, dinsdag 27 oktober van 18 tot 20 uur is er in het Sociaal Huis een informatieavond/zitdag in samenwerking met het Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) van Wetteren. Er wordt vooral aandacht besteed aan het aanvragen en het invullen van de formulieren voor studietoelage.
Drie schepenbureaus op de benedenverdieping van het Sociaal Huis worden daarvoor gereserveerd.
Zo worden die lokalen ook eens gebruikt.Wist u dit ? –Kraakzindelijk

zondag, 25 oktober 2009

Zeer netjes.
Schoon wit zand werd vroeger gebruikt voor de 'schone kamer' . Op zon- en feestdagen  werd daar vaak een kunstig zandtapijt op de vloer gestrooid. Een feestelijk zicht moet dat geweest zijn en vooral goedkoop natuurlijk. Een tapijt voor de armen.

Ook in de café's mocht de zandboer zijn marchandise leveren.
Een café, dat zich enige deftigheid aanmat, diende er immers voor te zorgen dat iedere dag de vloer opnieuw met schoon wit zand werd bestrooid. Niet alleen absorbeerde dit het vocht van de natte klompen , de gemorste drank of de sieke-toebak die niet in de kwispedoor geraakte.

Het kraken van klompen over een pas geschrobde en met zand bestrooide vloer gaf ons het woord kraakzindelijk.Uitgeweken Wichelaars koken voor Wichelaars – Uitverkocht


zaterdag, 24 oktober 2009

Uigeweken Wichelaar Luc Van Der Linden, docent aan de Hotelschool Spermalie in Brugge, Guy Van de Vijver van Kwizien-Artistiek uit Dendermonde en Quyen Truong Thi van Little Asia in Brussel maken hapjes voor hun vroegere dorpsgenoten. Dit evenement vindt plaats op zondag 15 november in de Salons 't Oud Gemeentehuis. Erik Lammens zal het werk in de keuken filmen en projecteren in de feestzaal. De presentatie ligt in handen van Roger de Knijf.
‘De zaal is al volzet, we kunnen niemand meer inschrijven en we hopen op uw begrip’ , aldus Lut Fonteyn van de cultuurdienst.


Privaat rusthuis in Bruinbeke of in Serskamp?


vrijdag, 23 oktober 2009

De administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft aan de vzw Torkenshof de toestemming gegeven om een rusthuis te bouwen. Of dat in de Bruinbeke zal gebeuren, is erg twijfelachtig.
Er zijn immers nog heel wat andere overheidsinstanties die ook een vinger in de pap hebben en het is vrijwel zeker dat Ruimtelijke Ordening Gent géén 40 bijkomende woongelegenheden zal toelaten op dat ene perceel in de Bruinbeke. Mogelijks geven ze op dat terrein de toestemming voor 10 tot 15 serviceflats.

De vzw is nu op zoek naar ruimte in het centrum van Serskamp om daar een rusthuis op te richten. Men denkt er bv. aan om in het klooster een dagcentrum te voorzien. Er zou ook het idee leven om het café ’t Kazuivelken in het project te integreren.
Eenvoudig zal dit allemaal niet zijn want een groot aantal woongebieden zijn volgens het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan bevroren tot na 2017 en bij mijn weten zijn er ook op korte termijn ( voor 2012 ) geen woongelegenheden voor een rusthuis voorzien in dat Structuurplan.
Natasha De Troyer sportambassadeur van de gemeente ?


donderdag, 22 oktober 2009

Natasha De Troyer uit Serskamp, is definitief geselecteerd voor de Paralympische Winterspelen in 2010 in het
Canadese Vancouver. De sportraad zou haar graag als Wichels sportambassadeur aanduiden. Op die manier kan men de skister een beetje sponsoren. Er kan een bedrag van € 1 000 uitgekeerd worden onder voorwaarde dat ze de gemeente promoot en aanwezig is op de uitreiking van de sporttrofeeën.
Wij staan achter dit voorstel, ook al omdat de gemeente op die manier deze atlete een beetje kan steunen, wat niet kan via een subsidie bv. Individuele sporters kunnen immers geen subsidie krijgen.Intercommunale Imewo

woensdag, 21 oktober 2009

De intercommunale maatschappij voor energievoorziening (gas en elektriciteit) legt volgende agendapunten ter goedkeuring voor : strategie en begroting voor 2010 en vooral de goedkeuring van statutenwijzigingen : de creatie van een aandelencategorie E en de afscherming van de aandelencategorie A.

Lien Van Driessche :’Waarom creëert men  nieuwe aandelen categorie E?’
Praet : ’Ik weet het feitelijk niet, misschien voor nieuw kapitaal. Misschien hangt er wel een preferent aandeel aan zoals bij Dexia. Misschien moeten we het eens aan Wim Annaert vragen, onze vertegenwoordiger bij Imewo.’
 
Dat zijn wel heel veel ‘misschiens ‘en trouwens Wim Annaert zit niet in de gemeenteraad en hij was evenmin in de raadzaal aanwezig.
Misschien moet daar iets aan gedaan worden. Als de raadsleden geen vragen kunnen stellen aan de gemeentelijke vertegenwoordigers in intercommunales, dan scheelt er iets.

Filmproject ‘1919’ krijgt 15.000 euro gemeentelijke subsidie

dinsdag, 20 oktober 2009

vzw OKA heeft grootse plannen, met name het filmproject ‘1919’, voor, door en met mensen van Schellebelle. Er wordt een ploeg samengesteld van meer dan 300 medewerkers die zich vanaf januari 2010 tot na de opnames midden juli 2010 willen inzetten. Ik wens de ploeg in ieder geval veel plezier en veel succes toe.
Dit mooie project, wordt gesteund met € 30 000 vanuit de Vlaamse Gemeenschap. Ook het college is principieel bereid een uitzonderlijke subsidie van € 15 000 toe te kennen. Als reden geeft men aan : de grootsheid van het project, de unieke waarde van de productie en het betrekken van mensen van cultuurverenigingen bij de onderneming.
Het feit dat de regisseur tevens schepen op de gemeente is, zal toch ook wel meegespeeld hebben, vermoed ik.

89 sociale huurwoningen te weinig


maandag, 19 oktober 2009

Na advies van het gemeentelijk woonoverleg wordt voorgesteld akkoord te gaan met het voorstel van de Oost-Vlaamse Deputatie om tegen 2020 37 sociale koopwoningen en 2 sociale kavels op het grondgebied van onze gemeente te voorzien als deel van het bindend sociaal objectief. Als gevolg van het decreet inzake het grond- en pandenbeleid dient onze gemeente immers een ernstige inspanning te leveren op het gebied van sociale woningbouw

Dolf Lammens : ‘Het objectief is : 2 sociale kavels, 37 sociale koopwoningen, 77 sociale huurwoningen tegen 2020 en nog eens extra 12 sociale huurwoningen tegen 2025.
Het bereiken van dat sociaal objectief zal uiteraard niet gemakkelijk zijn. Hoe gaat u tewerk gaan?’
Van Der Eecken :’Alles gaat heel traag, denk maar aan de Wettersestraat. We doen geweldige inspanningen.’
Lammens :’Wat gaat u doen om daar meer beweging in te krijgen? Gaat u op basis van een leegstandsinventaris een heffing opleggen?’
Taylor :’We baseren ons op het gronden-  en pandendecreet.’
Dolf Lammens : ‘Mij lijkt het belangrijk dat een zeker percentage sociale woningen -huur of koop -blijvend wordt opgelegd aan de private ontwikkelaars. Dit is het eerlijkst naar de projectontwikkelaars toe, met name het gelijkheidsbeginsel. Een reglement sociaal wonen kan hier duidelijkheid brengen. Anders mag de ene projectontwikkelaar meer dan de andere, we hebben dat nog gezien in onze gemeente.’
Taylor :’ Het is spijtig dat de Vlaamse Overheid zelf geen vast percentage oplegt.’
Lien Van Driessche : “Worden deze doelstellingen ook opgenomen in het Structuurplan?
Taylor : ‘Nee, het gaat hier uitsluitend over woonzones.’
Lammens: ‘ U zegt wel dat u veel inspanningen levert, maar echt concrete maatregelen zijn er precies nog niet genomen.’

Wist u dit ? -Buiten westen zijn

zondag, 18 oktober 2009

Het bewustzijn verloren hebben.
Komt uit de scheepwereld. Verre ten westen van de gewone route zijn. Uit koers zijn.
Vroeger hield de wereld in het westen op. Kwam men te westelijk, dan raakte men letterlijk ‘van de kaart’.
Men bedoelt hiermee dat men in een gebied kwam waarvan men geen zeekaarten had.
En net als iemand die bewusteloos is, wist men dus niet meer waar men was.Onderpastorie Schellebelle

vrijdag, 16 oktober 2009

Door onderhandse opzegging van de cijnspacht wat de bezetting van de onderpastorie van Schellebelle door de kerkfabriek ‘Sint-Jans-Onthoofding’ betreft, is de gemeente opnieuw volle eigenaar. Er is een aangetekende brief gestuurd aan de kerkfabriek, om de cijnspacht op te zeggen. Ook is een brandverzekering als volle eigenaar van het pand genomen .
Het gebouw zal ook een beetje opgefrist worden. De schrijnwerkerij van de onderpastorie krijgt een onderhoudsbeurt. De ramen van de voormalige onderpastorie zijn van merantihout. Zij zullen worden ingewreven met een beschermende kleuring. De dakgoten en stormplanken aan de zijkanten zijn nog in goede staat, maar moeten worden geschilderd. Daarvoor zal een hoogtewerker worden gehuurd.Herstel van trage wegen

donderdag, 15 oktober 2009

Het Regionaal Landschap Schelde-Durme wenst een intergemeentelijke projectaanvraag voor het herstel van trage wegen (kerkwegels bv) in te dienen. Bij goedkeuring van dat project kan onze gemeente in de periode 2010-2012 een bedrag van € 24 162 daarvoor ter beschikking krijgen, waarvan zijzelf slechts € 3 625 (gespreid over drie budgetjaren) uit eigen middelen dient te voorzien. Daartoe dient een overeenkomst met het Regionaal Landschap afgesloten te worden.

Dolf Lammens :’Hebt u enig idee van wat u gaat uitvoeren met dat geld? Mij lijkt de som die wordt vrijgemaakt niet echt spectaculair. Daarom mijn vraag naar de keuze die u gaat maken.’
De Smet: ‘Het is zeker niet de bedoeling om alle veldwegels weer open te maken en ook niet om die wegen te verharden. Belangrijk is het onderhoud van bestaande wegels.’
Lammens : ’Dus er is nog niks beslist? En wat met de fietspaden langs de spoorweg naar Dendermonde?’
De Smet: ‘Het regionaal landschap zal nu een voorstel doen.’
Julienne Gezels: ‘ Dit is alleen voor Wichelen, wat met de andere deelgemeenten?’
De Smet :’Alleen als er net als in Wichelen voldoende kandidaten zijn om alles in kaart te brengen gaan we er mee door.’


Winkelcentrum in Bohemen ?

woensdag, 14 oktober 2009

Waarin verschilt de bedrijvenzone Meerbos van de industriezone Bohemen?
De bedrijvenzone Meerbos is geschikt voor kleine en middelgrote ondernemingen (kleinschalig) waar eventueel commerciële activiteiten en handel kunnen. In dit gebied horen bedrijven thuis waar het handwerk primeert, eventueel met gebruik van machines.
De industriezone Bohemen richt zich op industriële bedrijven die grondstoffen  verwerken
(milieubelastende bedrijven). Commerciële activiteiten en handelszaken horen hier niet thuis.
En laat nu juist uit die hoek interesse bestaan voor Bohemen -op het terrein van Pack2Pack.

Als de gemeente de mogelijkheid wil hebben om in dat gebied een winkelcentrum te vestigen, dan moet men het industriegebied wijzigen in KMO gebied. Uiteraard moet dit in het Structuurplan opgenomen worden. Bij mijn weten is dat niet het geval.
Belangrijk is ook dat Pack2Pack de historische vervuiling laat onderzoeken.
OCMW heeft 1.834.000 euro tekort

dinsdag, 13 oktober 2009

Dolf Lammens :"Het OCMW heeft een tekort van 1.834.000 euro en de gemeentelijke bijdrage blijft ongewijzigd op 1.500.000. Concreet betekent dit dat u nog een tekort had van een goeie 334.000 euro. Deze wordt gehaald uit het gecumuleerd overschot of met andere woorden : uit de pot. Zeg ik het juist dat de pot nu leeg is?
Ik heb altijd beweerd dat die buffer vroeger te groot was. Op een bepaald moment bedroeg die zelfs 1.500.000 euro. Maar nu vervalt u in het andere uiterste.
Mijn vraag: Is het de bedoeling dat die buffer verdwijnt?  Komen alle subsidies zoals leefloon, asielzoekers, gescotoelage en alle andere ontvangsten zoals dagforfait riziv en mutualiteiten, komen die nu ineens allemaal zonder achterstand binnen? Want die vertragingen waren toch de reden voor die buffer?"

Conny Beelaert: ‘Het is niet de bedoeling om een groot overschot te hebben. Er zijn besprekingen bezig binnen het OCMW om te zien of er een buffer moet zijn, rekening houdend met het feit dat sommige subsidies niet altijd tijdig betaald worden.’
Lammens : ‘U zal het tekort volledig door de gemeente laten betalen? Dus volgend jaar wordt de toelage minstens 1.800.000, zonder dat u een buffer aanlegt?’
Beelaert: ‘Ik ben me er van bewust dat de buffer op zal zijn en dat de bijdrage van de gemeente gevoelig zal moeten stijgen.’
Steven De Vos: ‘Twee miljoen zal dichter bij de waarheid zijn. Mag ik vragen of de verhuis van het OCMW naar het Sociaal Huis besparingen heeft meegebracht?’
Beelaert; ‘De ontvanger en de boekhouder zijn dit aan het bekijken. Een perfecte kijk op wat alles precies kost en hoeveel alles juist opbrengt is heel moeilijk, zelfs in een analytische boekhouding.’
Dolf Lammens: 'Vorig jaar hebben we gevraagd of het OCMW zich moet verzekeren als huurder in het Sociaal Huis. U ging dat toen eens nakijken.'
Beelaert: 'Ik ben dat vergeten.'
Onderhoud openbaar groen

maandag, 12 oktober 2009

De huidige opdracht voor het onderhoud van een deel van het openbaar groen op onze gemeente loopt eind dit jaar af. Om een verdere inspanning te doen voor sociale tewerkstelling wordt voorgesteld om die opdracht aan een dergelijke organisatie te gunnen, uiteraard na aanschrijving van een aantal gegadigden. De kostenraming bedraagt € 38 221 .
Dolf Lammens: 'Die opdracht, over welke termijn gaat dat ?'
Bert Van Malderen :"Dat gaat over een jaar."
Lammens :'Dat is toch niet normaal dat u een gans jaar neemt, meestal is dat toch maar 9 maanden? U gaat ze toch niet in de winter laten werken? En over hoeveel personen gaat dat?'
Van Malderen: ’Dat gaat over een pakket van maatregelen die door een ploeg worden uitgevoerd.’
Van Herreweghe :’Dus de privé valt compleet weg?
Van Der Eecken :'Neen'
Van Malderen : ‘Ja’
Lammens :’Ik zie ook twee verschillende ramingen in het besluit staat 38.221 en in de bijlagen zie ik 43.500.’
Van Malderen: ‘Dat is een foutje.’


Wist u dit ? V-teken

zondag, 11 oktober 2009

Vaak zijn het nieuwe wapens die een veldslag helpen winnen. Tijdens de 100-jarige oorlog doorboorde de Engelse longbow met gemak de harnassen van de franse ridders.
Een van de oudste bronnen over het gebruik van het V-teken stamt uit het Macclesfield Psalter uit circa 1330. Volgens een bekend volksverhaal zou het symbool zijn afgeleid van het gebaar van een boogschutter die vocht in het Engelse leger tijdens de Slag bij Azincourt. Volgens de legende wilden de Fransen indien zij de slag wonnen bij alle gevangen Britten de wijs- en middelvingers afsnijden zodat ze niet langer een boog konden hanteren. De longbow won de strijd omdat hij zesmaal vlugger schietklaar was dan de kruisboog waarover de Fransen beschikten. De Britten wonnen dus, waarna ze de Fransen bij wijze van spot die twee vingers lieten zien.
SVK
- Sociaal Verhuurkantoor Laarne - Wetteren - Wichelen

zaterdag, 10 oktober 2009

De raad van bestuur van het SVK heeft het ontslag aanvaard van raadslid Herman Venneman, ondervoorzitter van de vzw Sociaal Verhuurkantoor Laarne-Wetteren-Wichelen. Het college draagt schepen Kenneth Taylor voor om onze gemeente in zijn plaats te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van het SVK.
Dolf Lammens :’Ik zie dat er ook in de Raad van Bestuur een statutair probleempje is wat betreft de vertegenwoordigers van de lokale besturen. Wichelen mag 3 vertegenwoordigers hebben maar momenteel zijn daar 4 vertegenwoordigers met name de dames Els Bogaert, Caroline Verstraeten, Conny Beelaert en Anneleen Rimbaut. Eén van die vertegenwoordigers moet daar ontslag nemen/krijgen.  Het SVK had gevraagd om dit te regelen voor 8 oktober. Mag ik weten wat er beslist is ?’
Beelaert : ‘Morgen (donderdag 8 oktober) op de vergadering zullen we de Raad van Bestuur samenstellen. Daar
zullen we bekijken hoe het probleem wordt opgelost.’
Lammens :’Laat ons iets weten.’
Lawaaihinder aan de Margote

vrijdag, 9 oktober 2009

Het wegdek aan het begin van de Margote ligt er steeds slechter bij. Waar ooit kasseien lagen en werden uitgebroken omwille van de geluidshinder, komen we nu weer in een gelijkaardige situatie terecht omdat de klinkers het zware verkeer niet kunnen dragen.
Luc Van Leuven : 'Mensen van de Margote, meer bepaald tussen kerk en Moleken klagen over lawaaihinder en trillingen door de slechte staat van het wegdek. Ze zijn van oordeel dat de klinkers enorme slijtage vertonen en verzakken door het zware verkeer.En dat daar iets moet aan gebeuren.'
Van Der Eecken: “Maar die strook is ooit al twee keer uitgebroken.”
Dolf Lammens: "Het gemeentebestuur moet er bij het Gewest op aandringen om net zoals in Wetteren en in Uitbergen een laag asfalt aan te brengen, in plaats van herstellingen aan te brengen met klinkers."Meerbos Wichelen deels afgesloten voor motorvoertuigen


donderdag, 8 oktober 2009

Om gevaarlijke verkeerssituaties te vermijden, wordt de Meerbos te Wichelen (verbindingsweg Ten Brugsken N416 – Brugstraat N442) ter hoogte van Ten Brugsken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en bromfietsers krijgen wel toegang via een fietserssluis.
Op die manier wordt alle gemotoriseerd verkeer verplicht om de Meerbos in en uit te rijden via het overzichtelijke kruispunt  met de N442 en de Scheldebrugstraat.

We staan volledig achter deze beslissing omdat het de veiligheid zal verhogen van de fietsers op de Dendermondsesteenweg, ook de kop- en staartaanrijdingen ingevolge afslaand verkeer kunnen hierdoor vermeden worden.

De Meerbos is momenteel een sluipweg, waar men zeer hard rijdt en waar er alles gebeurt behalve sluipen, want men wil perse bewijzen dat men sneller ter bestemming is.
Wel sneller, maar niet veiliger.
1000


woensdag, 7 oktober 2009

Gisteren had ik voor het eerst meer dan 1.000 bezoekers op de website. Per dag.
Ik moet toegeven dat dit een zekere voldoening geeft.
In ieder geval bedankt. En beste lezer wees gerust, wij doen op dezelfde manier verder.Verslag gemeenteraad

woensdag, 7 oktober 2009

U kan hier een verslag lezen van de vorige gemeenteraad. Er is aandacht voor aankopen van brandweer, verlichtingspalen in de Statiestraat, aankoop grond kapel Bruinbeke, Gemeentelijke Holding en huisvuilzakken.


De snelheid van het licht

dinsdag, 6 oktober 2009

In het sportbeleidsplan is één van de operationele doelstellingen het aanleggen in 2008 van verlichting op zonne-energie aan de melkwegel (vroegere kerkwegel achter het gemeentedomein richting rusthuis Molenkouter)
Toch vraagt het college eerst prijs aan Eandis voor gewone verlichting. Dit kost algauw 6.800 euro (zonder btw). Het college verandert van gedacht en wil dat er een lage tuinverlichting wordt geplaatst. Er wordt dan ook  aan een elektricien gevraagd om over een afstand van ongeveer 250 meter een kabel ondergronds te brengen waarop dan een eenvoudige, lage tuinverlichting kan worden aangebracht.
Ook daar komt men op terug.
Het laatste idee (oktober 2008) was om een prijs te vragen aan Eandis om met zes gerecupereerde aluminium verlichtingspalen, afkomstig van de looppiste ter hoogte van het Sociaal Huis, verlichting te voorzien langsheen de Melkwegel. Men zou aandringen op een snelle uitvoering van de werken. Dit was oktober 2008.
We zijn nu bijna een jaar later : oktober 2009.
Eén en ander gebeurt duidelijk niet met de snelheid van het licht.


Prijs Sociaal Huis nog maar eens opgetrokken

maandag, 5 oktober 2009

Dexia Bank laat weten dat de financiering met projectbijstand met betrekking tot de nieuwbouw van het Sociaal Huis  wordt opgetrokken. Er is  een bijkomende factuur van € 22 222 .
De terbeschikkingstelling van het gebouw gaat omhoog  naar € 5 895 506.
De jaarlijkse lasten bedragen vanaf nu  € 342 735.Geen winst op vuilzakken


zondag, 4 oktober 2009

Luc Van Herreweghe  :"Winkeliers die bruine (vuil)zakken verkopen doen dat gratis of zelfs met verlies. Ze moeten rekken voorzien om ze te plaatsen, personeel betalen om ze te verkopen en als iemand de zakken betaalt met bancontact is er zelf sprake van verlies. Bovendien spaart de gemeente geld uit als het gemeentepersoneel zich niet zelf met de verkoop moet bezighouden. En het gemeentehuis is ook niet altijd open."
Kenneth Taylor: "Als een winkel onze vuilzakken verkoopt is dat net een troef. Iemand die vuilzakken komt halen, zal misschien ook andere producten meenemen."
Uiteindelijk werd er beslist om de geleverde vuilniszakken pas na een paar maanden aan de winkeliers te factureren.

Wist u dit ? Het mes snijdt aan twee kanten

zondag,  4 oktober 2009

Met één handeling bereikt men dat beide partijen voordeel  hebben.
Als u zich niet kunt voorstellen welk voordeel een mes kan hebben dat aan beide kanten snijdt, dan denkt u heel logisch, want het gaat inderdaad niet om een pennenmes maar om een tweesnijdend ploegijzer.
Woonbeleid – Reductie van energiekosten

vrijdag, 2 oktober 2009

Op dinsdag 10 maart 2009  had in het gemeentehuis van Wetteren een informatievergadering plaats over de werking van het Fonds voor Reductie van Globale Energiekosten. Schepen Bart Segers zou daaraan deelnemen.

De hoge kosten voor energie bezorgen vele gezinnen kopzorgen. De combinatie van hoge olieprijzen en energie-verspilling in het huis zorgen ervoor dat de energiekosten een steeds grotere hap neemt uit het huishoud-budget.Vele woningen verbruiken jammer genoeg nog steeds te veel energie.
Het energiebesparingsfonds heeft als doel om goedkope leningen toe te kennen voor structurele maatregelen die de besparing van energie in woningen bevorderen. Het voorziet ook financiële, juridische en technische trajectbegeleiding voor de doelgroep van meest kansarmen.

Het Energiebesparingsfonds van de federale overheid moet dus een daling van de energiefactuur realiseren. Deze kostendaling kan dan op zijn beurt gebruikt worden om de kost van de investering terug te betalen.
Energie-efficiënte huizen dragen ook nog bij tot een lage CO2-uitstoot.
Kortom, een initiatief met een milieu-, een sociale en een werkgelegenheidsimpact.

We zijn nu 7 maanden later. Op de gemeente is er inmiddels nog niks gebeurd. Het Fonds is zelfs niet op het college besproken, laat staan dat er een beslissing kwam of actie werd ondernomen.
Niet interessant genoeg ? Vergeten?

 

Grote achterstand sociale huurwoningen

donderdag, 1 oktober 2009

Het grond- en pandendecreet is in werking getreden op 1 september 2009. Met het nieuwe decreet hoopt de Vlaamse overheid dat, tegen 2020, 43.000 sociale huurwoningen worden bijgebouwd en dat er 21.000 sociale koopwoningen en 1.000 sociale kavels bijkomen.

In het Gemeentelijk structuurplan staat te lezen dat de gemeente Wichelen wil voldoen aan de nieuwe normen van het nieuwe decreet Grond- en Pandenbeleid. Het percentage sociale woningen in Wichelen is te laag.
Het is niet van willen, het is van moeten . Tegen 2020 moeten er 77 sociale huurwoningen bijkomen. Verder wordt er een extra inhaalbeweging vereist van 12 woningen tegen 2025 omdat Wichelen onder de 3% sociale huurwoningen zit. Volgens berekeningen zou men slechts 2,10% halen en de norm wordt 9%.
Tegen 3 november 2009 dient de gemeenteraad een gemotiveerd voorstel te formuleren over het aantal sociale koopwoningen en kavels dat tegen 2020 minimaal dient te worden gerealiseerd, zo stelt het Provinciebestuur.

Kerkfabriek "Sint-Gertrudis" Wichelen investeert


woensdag, 30 september 2009

De kerkfabriek ‘Sint-Gertrudis’ Wichelen heeft haar meerjarenplan gewijzigd. De wijziging heeft voornamelijk betrekking op investeringsuitgaven, met name de isolatie van het dak en de vervanging van de douchecel in de pastorie. Het gaat om een totaal bedrag van € 7 580, te financieren met een gemeentelijke investeringstoelage.

Het is goed dat een beschermd monument degelijk onderhouden wordt. Ik vraag me echter af of men op de hoogte is van het feit dat voor een aantal van die werken een premie tot 40% mogelijk is bij Onroerend Erfgoed? Daar is nergens sprake van.
De procedure voor het verkrijgen van deze onderhoudspremie is nochtans vrij eenvoudig en de toekenning van deze premie houdt ook de toelating tot de werken in. Het is namelijk zo dat voor werken aan een beschermd monument, zelfs indien er geen bouwvergunning vereist is, steeds een toelating van Onroerend Erfgoed moet zijn.
Buurthuis Bruinbeke

dinsdag, 29 september 2009

Tijdens het schooljaar 2008-2009 heeft de gemeenteschool GIBOafdeling ‘De Belhamel’ regelmatig gebruik gemaakt van het Buurthuis voor de turnlessen.
Voor het verbruik van gas, elektriciteit, water en kuismateriaal en de vaste kosten voor de gasmeter zal € 193 worden uitbetaald aan de vzw Buurthuis Bruinbeke, Bruinbekestraat 8 9260 Schellebelle.
Opwarmingsproblematiek Sociaal Huis ( deel 2)

maandag, 28 september 2009


Het schepencollege gelooft zelf niet dat er vlug een structurele oplossing komt voor het warmteprobleem in het Sociaal Huis. Aan het OCMW werd immers gevraagd om een voorstel tot regeling uit te werken voor het personeel dat in het Sociaal Huis werkt, zodat die regeling kan worden toegepast bij hoge temperaturen.
De OCMW-voorzitter gaat hier echter niet op in. Bij hoge temperaturen, zal de Conny Beelaert de regeling van het ARAB (algemeen reglement voor de arbeidsbescherming) volgen. Deze regelgeving is ook door de vakbonden onderschreven.
Tot nu toe bepaalt de burgemeester -zonder enig overleg met OCMW- of het gemeentepersoneel dienstvrijstelling krijgt. Deze eenzijdige beslissingen zijn niet gebonden aan voorwaarden. Hij beslist s' morgens of hij dienstvrijstelling geeft of niet. Zomaar. Kortom er was en er is geen regeling. Zo kwam het voor dat het gemeentepersoneel vrijstelling had, maar de personeelsleden van het OCMW niet, omdat men moeilijk een andere regeling kan treffen voor het personeel in het Sociaal Huis dan voor het personeel in het rusthuis.
  
Het is wel jammer dat dergelijke regelingen aan bod moeten komen in een gloednieuw en peperduur gebouw.
Vervanging verlichtingspalen Statiestraat Wichelen

zaterdag, 26 september 2009

Naar aanleiding van de wegen- en rioleringswerken in de Statiestraat te Wichelen worden de verlichtingspalen en armaturen te vervangen tegen de totale prijs van € 17 656, BTW inbegrepen. Het gaat om 18 palen en armaturen. De intercommunale Imewo financiert zelf het ondergronds brengen van de bovengrondse kopernetten in de woonzone, dus ook in de Statiestraat.
Dolf Lammens :” Worden in de Paepestraat de kopernetten ook ondergronds gebracht naar aanleiding van de rioleringswerken?”
Kristof De Smet : "Neen."
Beeldenstroom,  een mooi maar duur project


vrijdag, 25 september 2009

De jaarrekening 2008 en het budget 2009 van de interlokale vereniging ‘Cultuuroverleg Scheldeland’ werden ter goedkeuring voorgelegd op de gemeenteraad. Eén van de belangrijkste projecten was Beeldenstroom. Dit loopt nu op zijn einde. Tijd om een balans op te maken.

Lydie Van den Abbeele: “Ik ben een groot voorstander van kunst en ik apprecieer de inspanningen die geleverd worden. Ik heb toch een punt van kritiek, ik hoor van heel wat mensen dat er wel heel kwistig is omgesprongen met het belastinggeld. Alleen al de prijs die betaald is voor de coördinator roept heel wat vragen op.”
Kenneth Taylor: "Kunst is ook heel persoonlijk. Ofwel hou je ervan, ofwel haat je het. De coördinator heeft zich ook moeten bezighouden met het zoeken van sponsoring."
Dolf Lammens: ‘Het enige objectieve in gans het project is de prijs. Het is belangrijk- ook als het over kunst gaat- dat bij de evaluatie de balans wordt opgemaakt van de kosten en de impact op kunstzinnig gebied.’

En alle kosten zijn dan nog niet rechtstreeks te zien in die jaarrekening. Een voorbeeld. Twee werklieden van onze gemeente zullen mee instaan voor de afbraak van de kunstwerken van ‘Beeldenstroom’ in de Scheldevallei in de week na 27 september 2009. De vermoedelijke duur van de werken is een week. De vermoedelijke prijs ?
Geen kapitaalverhoging voor Gemeentelijke Holding

donderdag, 24 september 2009

De raad van bestuur van de Holding wil een kapitaalverhoging door inbreng in speciën doorvoeren ten bedrage van € 250 miljoen en daarnaast ook een kapitaalverhoging van € 234 miljoen door inbreng in natura van de aandelen Dexia die aan de certificaten onderliggend zijn. Voor onze gemeente gaat het om een intekening in speciën van minimaal € 149 995 het bedrag dat aan de gemeenteraad werd voorgesteld, maar afgewezen door de oppositie.

Steven De Vos: "Het voorstel om in te stappen op de kapitaalsverhoging van Dexia door in te tekenen op aandelen voor 149.995€ (40,96 per aandeel) is heel risicovol. Het is een hold-up op de gemeentefinanciën van onze gemeente. Er wordt aan de gemeenten een interest per jaar van 13% vooropgesteld maar welke instelling kan dit nu geven? Die 13% is trouwens niet gewaarborgd. Het aandeel van Dexia is momenteel zelfs geen 6€ meer waard. Trouwens zo'n dossier er doorrammen op een maand tijd, is ongehoord en onverantwoord. ”
Danny Praet : ”Deze deelname zou uit eigen middelen gefinancierd worden en het is inderdaad wel zo dat er pas een dividend kan uitgekeerd worden als er winst wordt gemaakt, maar met een weigering zullen de aandelen verwateren.”
KennethTaylor vindt het zelfs schandalig dat de oppositie Dexia zo maar laten vallen.
Dolf Lammens: “Iedereen weet dat die13% alleen maar als lokmiddel dient. Het resultaat zal zijn dat er op termijn geen dividend meer zal overblijven voor de gewone Dexia-aandelen. En daar doen wij niet aan mee. ”
Sociaal Huis blijft bakoven ( deel 1)

woensdag, 23 september 2009

Op de website van het ontwerpbureau Abscis staat nog steeds het volgende te lezen, ondanks alle warmteproblemen die er zijn.
Het neusje van de zalm is de keuze van het bestuur om bij het verwarmen en koelen van het gebouw gebruik te maken van een grondbuis. Naast en achter het gebouw werden op 3m diepte 3 grote buizen geplaatst over een totale lengte van ongeveer 250m. Het principe is vrij simpel : de gemiddelde temperatuur van de grond op die diepte bedraagt ongeveer 10°C. In de zomer wordt de warme buitenlucht door de buis gestuurd, de warme lucht koelt af door de koelte van de ondergrond en levert ons een gratis koeling op. In de winter gebeurt het omgekeerde en wordt koude buitenlucht deels voorverwarmd tot 10°C. Op termijn levert dit een aanzienlijke energiebesparing op en een kwaliteitsvolle meerwaarde. Als hierdoor een airco-installatie kan worden vermeden zijn de mindere investeringskost en maandelijkse facturen aanzienlijk, zo ook de milieuwinst.


Iedereen weet inmiddels dat de opwarming door het vele glaswerk niet kan gekoeld worden door de buizen. Het college heeft ontwerper Abscis verantwoordelijk gesteld voor de opwarming in het Sociaal Huis tijdens warme zomerdagen. Het college is ook van oordeel dat er een koelsysteem moet worden geplaatst op het buizenventilatiesysteem. De vraag is natuurlijk: 'wie gaat dat betalen ?' Volgens de burgemeester gaat Abscis dat doen. Wij betwijfelen dit.
Wat moet er nu gebeuren ?
Moet men de buizen ook inpakken met boterpapier? Of komt er airco ? De bedoeling van die grondbuizen was toch om airco te vermijden?

Gratis bureaus in het Sociaal Huis


dinsdag, 22 september 2009

De boekhoudingen van gemeente en OCMW vertonen een grote lacune. In geen van beide is ook maar iets terug te vinden van het aandeel van het OCMW in de werkingskosten van haar bureaus in het Sociaal Huis in 2008. Geen kosten voor elektriciteit, geen telefoonkosten, en ook het licht, de verwarming en het internet zijn gratis.
Kortom, in 2008 is niets in rekening gebracht voor het gebruik van het Sociaal Huis door het OCMW .
Toen ik dit begin dit jaar op de gemeenteraad signaleerde naar aanleiding van de gemeenterekening, werd door de OCMW-voorzitter Conny Beelaert geantwoord dat dit in de OCMW-rekening- die nog moest voorkomen-  in detail zou terug te vinden zijn. Niks daarvan, blijkt nu. Ik ben benieuwd naar de uitleg die men gaat verzinnen. Men kan toch onmogelijk stellen dat er op een half jaar te weinig facturen waren om een verdeelsleutel op toe te passen.
Misschien moet ik me ook maar een bureau vragen in het Sociaal Huis. Het kost toch niks en ook aan plaats is er geen gebrek. Iedereen heeft al kunnen constateren dat een aantal 'politieke' bureaus vrijwel altijd leeg staan.


Filmvoorstelling

dinsdag,  22 september 2009

 “Si le vent soulève les sables”
De Vlaamse Marion Hänsel heft in deze film de scheidingslijn tussen ecologische, economische en politieke vluchtelingen op. Broeikaseffect, migratie, deculturatie, Afrikaanse burgeroorlog, mensenrechtenproblematiek en kindsoldaten zijn de geëngageerde thema’s van deze film. Het is een verhaal van een exodus, van een zoektocht, van hoop en fataliteit. En toch is “Si le vent soulève les sables” ook een parabel over vastberadenheid en eeuwigheid.
Vrijdag 25 september 2009 om 20u In de Raadzaal Sociaal Huis te Wichelen
Inkom gratis
Film in het kader van de Vlaamse Vredesweek
Trage Wegen

maandag, 21 september 2009

Trage wegen, dat zijn de verbindingswegen voor niet gemotoriseerd verkeer zoals kerkwegels en voetwegen. Deze wegen werden in Wichelen in kaart gebracht. Eerder werd de bevolking gevraagd om voorstellen te doen inzake het optimaliseren van deze wegen. Alle ingediende voorstellen zijn nu gebundeld en worden besproken op een inspraakvergadering, morgen dinsdag 22 september om 19 uur in de refter van de gemeenteschool van Wichelen.
Op deze inspraakvergadering wordt getracht per trage weg tot een consensus te komen wat betreft de inrichtingsvoorstellen naar het gemeentebestuur toe.

OKA brengt het toneelstuk “WIE…”

zondag, 20 september 2009

"WIE...", een stuk van Oscar Van Woensel, geregisseerd door Johnny De Meyer en waarin onderwerpen als drugs, incest, drankverslaving, ... de rode draad vormen doorheen het stuk.
Het vertelt het verhaal over 3 zussen en 2 broers die elkaar, na lange tijd niet gezien te hebben, weer "leren kennen" tijdens de voorbereiding van de begrafenis van hun verongelukte ouders.
De "vuile was" van elkeen wordt buitengehangen.
Op de siertoer

vrijdag, 18 september 2009

Op zondag 20 september kan het brede publiek kennis maken met de Vlaamse sierteeltsector in al zijn facetten. De deelnemende sierteeltbedrijven, verspreid over geheel Vlaanderen, geven om het uur gratis rondleidingen en dit tussen 10 en 18uur. 54 bedrijven samen met proefcentra en tuinbouwscholen nemen deel. Een unieke kans voor het brede publiek om kennis te maken met het professionalisme van onze Vlaamse sierteelt.
Boom- en rozenkwekerij Rimbaut en Zoon, Dendermondsesteenweg 114 9260 Schellebelle, neemt deel aan de actie. De gemeente plaatst twee vlaggenmasten .
Hier vindt u een lijst van alle deelnemers.


Onderhandse aankoop deel kapel Bruinbeke

donderdag, 17 september 2009

Het gemeentebestuur is eigenaar van ongeveer de helft van de kapel van de Bruinbeke. Het OCMW geeft nu de gemeente de mogelijkheid om het andere deel van de kapel te kopen tegen de prijs van € 1. Het gaat om een oppervlakte van 188,60 m². Op die manier wordt het mogelijk de kapel te renoveren en een andere gemeenschapsbestemming aan de kapel te geven.

Het zal dus nog niet voor morgen zijn en dit in tegenstelling tot wat we op de website van Samen lazen in 2006:
' Op 23 april 2006 werd op de gemeenteraad de renovatie van de kapel Bruinbeke goedgekeurd. Momenteel zijn de architecten aangeschreven en kortelings wordt een ontwerper en een aannemer aangesteld. De werken gaan nog dit jaar (= 2006) van start. Samen met de bewoners van de Bruinbeke moet nu uit de vele voorstellen naar een passend gebruik van het gerenoveerde gebouw worden gezocht’.
Zorgmeldpunt  grieppandemie


woensdag, 16 september 2009

Om de verwachte grieppandemie in te dijken wordt samengewerkt  met de gemeenten Laarne en Wetteren. Het callcenter, het centrum voor gegevensverzameling en het centrum voor de coördinatie van de thuiszorg worden in Wetteren gecentraliseerd, de consultatieruimte wordt voor onze gemeente in voorkomend geval ingericht in het voormalige gemeentehuis en de logistieke component bevindt zich in het ASZ, campus Wetteren. De kosten verbonden aan de oprichting van het lokaal zorgmeldpunt wordt onder de deelnemende gemeenten verdeeld volgens de verdeelsleutel 50 % voor de gemeente Wetteren, 25 % voor de gemeente Laarne en 25 % voor de gemeente Wichelen.

Dolf Lammens : "U gaat daar toch maar mee starten als er écht een pandemie is, want ik heb de indruk dat met die bangmakerij  al veel geld  verdiend is. En wie gaat  uiteindelijk beslissen of die meldpunten opgericht worden?"
Bart Segers :"De meldpunten worden pas opgericht wanneer de huisartsen het niet meer aankunnen. Er zal dan in dienstshifts van 4u gewerkt worden."
Lammens :"Men spreekt dus van een pandemie als de huisartsen goed hun boterham verdiend hebben en te moe zijn om alleen voort te doen?"

Huur kerstverlichting


dinsdag, 15 september 2009

De kerstverlichting: 60 stuks plus 6 stermotieven en 5 kerstpiramiden wordt gehuurd en niet aangekocht. De raming voor de huur ervan bedraagt € 11 616 .
Dolf Lammens: “ Is dat niet heel veel geld? Zouden we het niet beter aankopen? Op een paar jaar moet dat toch gerecupereerd zijn als we dit aankopen in plaats van huren, net zoals met die piramidententen zeker als u ziet wat de kostprijs is voor de huur.”
Taylor: “De prijs is inderdaad niet goedkoop maar die lichten zijn nogal broos en het is niet zeker of er plaats is in de loods.En het is allemaal stielwerk om dat op te hangen bv. ”
Van Malderen: “Het is ook maar een raming; het kan misschien zelfs de helft minder zijn. En daarbij, er komt een hoogtewerker aan te pas om die verlichting op te hangen.”
Lammens:  “Maar het plaatsen van de verlichting zit in die prijs toch niet inbegrepen. Daarvoor dient toch nog een elektricien gezocht te worden, en betaald.”
Taylor:  ‘We zullen de mogelijke aankoop  bekijken, maar laat het ons nu zo houden, anders is er geen kerstverlichting op het einde van het jaar.'

De oppositie ging met dit voorstel akkoord.
Uniformiseren van de voorrangsregeling gewestweg N416

maandag, 14 september 2009

De Vlaamse overheid vraagt de uniformisering van de voorrangsregeling op de gewestweg N416 Dendermonde-Wetteren. Die weg is een voorrangsweg op het grondgebied van onze gemeente. Ook de lokale politie heeft geen bezwaar gemaakt tegen de voorgestelde regeling. Het Vlaamse Gewest staat bovendien in voor het plaatsen, onderhouden en vernieuwen van de verkeerstekens. Voor het grondgebied Wichelen is er geen wijziging in de situatie. Er is één uitzondering op grondgebied Wetteren met name het kruispunt Warandelaan (N416)-Molenstraat-Jan Broeckaertlaan-Acaciastraat (N416) te Wetteren, waar de Jan Broeckaertlaan-Warandelaan (N416) voorrang heeft.
Gereduceerd getijdengebied (GGG) Bergenmeersen

vrijdag , 11 september 2009

Het college had een bezwaarschrift ingediend naar aanleiding van het openbaar onderzoek over het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Bergenmeersen. De bezwaren hadden betrekking op bodemverontreiniging, grondwatervervuiling, risico op ratten- en muggenplagen, geur-, geluids- en zichthinder. Op basis daarvan werd gevraagd het deelproject Bergenmeersen uit het GRUP te schrappen en zodoende geen bestemmingswijziging voor de Bergenmeersen door te voeren.
De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu verklaarde echter niet bevoegd te zijn om zich uit te spreken over mogelijke problemen die zich kunnen voordoen bij de inrichting van de Bergenmeersen als gereduceerd getijdengebied (GGG).
Aankopen voor de brandweer- en ambulancedienst

donderdag, 10 september 2009

De ambulancedienst gaat de flessen voor medische zuurstof in de ziekenwagen vervangen. Zij dateren uit 1975 en vertonen sporen van roestvorming. Anderzijds heeft de brandweerdienst nood aan loodslijnen en twee droogpakken. De loodslijnen maken het mogelijk dat brandweerlieden vanuit een met rook gevulde ruimte hun weg terugvinden en de droogpakken zijn bestemd voor de bootsmannen die de duikers begeleiden. Zij bieden bescherming tegen onderkoeling en hebben een zeker drijfvermogen. De totale raming bedraagt € 3 900 .


Verslag gemeenteraad

woensdag, 9 september 2009

U kan hier een uitgbreid verslag lezen van de vorige gemeenteraad met onderwerpen als de verdeling toelagen voor culturele verenigingen, woonplus, de rechtspositieregeling voor het personeel, afkoppelen van riolering en zonnewering in sociaal huis.Wat met onderste deel  Brugstraat ?


dinsdag,  8 september 2009

De Brugstraat in Wichelen is feitelijk in 4 stukken gesneden. Er ligt een stukje langs de gewestweg, verder langs Ganzepoel, dan over de provinciebaan tot aan de Dreefstraat en dan verder naar beneden richting Schelde. Over dat laatste stukje werd een vraag gesteld op de info-avond.
De ene helft van de straat is woongebied- de kant van de autohandel/kerkhof, de andere kant is agrarisch gebied. Daar is een uitbreiding voorzien voor een bedrijf, met bufferzone.

P. Bombeke :’ We hebben niets tegen de uitbreiding van het bedrijf, laat ons dit duidelijk stellen. Mijn vraag: alles in de buurt is woongebied, alleen deze ene kant van de straat niet, dat is agrarisch. Nu komt er ook nog een bufferzone voor het bedrijf. Waarom moet die zone tot aan de straat  komen ? Waarom maakt u van het structuurplan geen gebruik om van deze kant ook woonzone te maken ? Of liever gezegd ‘opnieuw’ te maken want dit is indertijd aangekocht als bouwgrond.’

Meerderheid: ‘We zullen u moeten ontgoochelen. Dat is het gewestplan, en we kunnen daar echt niks aan doen. ‘

Is dat zo ? Waarvoor dient  een RUP dan ? Het zal moeilijk zijn om gans de straat tot woongebied uit te breiden, het aantal woongelegenheden kan misschien niet worden opgetrokken, maar voor de bestaande specifieke woningen kan een wijziging worden opgenomen in de RUP zonevreemde woningen. Als die er ooit komt natuurlijk. Want er werd op de vergadering ook een aantal keren gezegd dat ze niet alles gelijk kunnen doen. En de RUP zonevreemde woningen is absoluut niet prioritair merken we.
Of misschien kan het gebied  industriezone worden? Men kan onmogelijk verdedigen dat er teveel industriegebied is in Wichelen want dat gebied in Schellebelle komt er toch niet.
Wat met zaal Smetryns ?

maandag, 7 september 2009

‘Wat gaat er met de sportzaal in zaal Smetryns gebeuren eens de sporthal op Bellekouter afgewerkt is?’, vroeg een wakkere burger op de info-avond.  De meerderheid zat een beetje verveeld met die vraag.  ‘We zullen dat bekijken als de nieuwe zaal er is’, werd er gemakshalve geantwoord. Ze hadden daar  nog niet over nagedacht en hadden dan ook geen mening over de toekomst van zaal Smetryns.
En zolang dat niet gebeurt blijft dit gebied uiteraard blauw ingekleurd op het gewestplan. De bestemming blijft dus een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut.
Wist u dit ? – Aan de bak komen


zondag, 6 september 2009

Aan de bak komen betekent 'de gelegenheid krijgen om iets te doen' en ook 'de kans krijgen om te laten zien wat je kunt'; daaruit ontwikkelde zich de betekenis 'werk vinden'.

Het woord bak gaat terug op de houten balie waarin de warme maaltijd voor de schepelingen werd opgediend. Balie betekent hier niet iets als 'loket', maar het is een oude benaming voor een houten kuip of kom waarin de warme kost voor matrozen (ingedeeld in groepjes van zes tot acht man) werd opgediend.
Aan het hoofd van deze gemeenschappelijke bak zat de baksmeester. Wie niet aan de bak kwam, kreeg dus zijn portie eten niet uitgeschept. Een bemanningslid kon aan de bak geweigerd worden wanneer hij - hoewel men wat gewend was - te erg stonk of b.v. vieze zweren, etterende wonden of luizen had. Dan werd hij geïsoleerd en moest de maaltijd maar elders nuttigen.
Bouwkundig erfgoed


vrijdag, 4 september

Het Agentschap R-O Oost-Vlaanderen – Onroerend Erfgoeg heeft laten weten dat de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed van Wichelen is afgewerkt. Het is een wetenschappelijk document dat een basis kan vormen voor het gemeentelijk erfgoedbeleid.
Als u die 156 relicten eens wil bekijken, klikt u hier. Het is echt de moeite waard om al die mooie huizen op onze gemeente eens te bekijken .
Inspraak Structuurplan

donderdag, 3 september 2009

Een impressie van deze avond.
Waar komt de sporthal : Bellekouter of Molenkouter?  Liefst bij Bellekouter omdat dit aansluit bij het voetbalplein werd geantwoord. En de parking kan voor allebei gebruikt worden. Men liet daarbij een kaart zien waar geen meter parkeeerterrein was getekend. Komt er ook een enquête bij de bevolking werd er gevraagd. Het antwoord was vaag. Neen, dus.
KMO. Op de vraag waarom Pack2pack niet als zoekzone werd aangeduid, zei het panel  dat men niet in een glazen bol kon kijken en dat het plan was opgesteld juist voor de sluiting van het bedrijf. Mag er dan geen nieuwe info aan het voorlopige plan worden gevoegd ? Zeker als u weet dat de zoekzone in Schellebelle zo goed als zeker wegvalt omdat twee derde van het terrein door één eigenaar bewerkt wordt.
Leuke opmerking ook over de uitbreiding van Meerbos richting provincieweg. Er werd gesteld dat het KMO gebied op die manier een meerwaarde gaf aan het geklasseerde Galgenveld. Dat begreep ik niet goed.
Promenade aan de Scheldebocht te Wichelen. Het zal een heel klein promenadeken worden. Want er wordt geen enkel – of toch één huis onteigend. Waarom staan al die huizen in de bocht dan op kaart ingekleurd als nieuw centrumplein ? Eén was toch voldoende?
Voetbal op de Ganzepoel. Ge moet u daar niet teveel zorgen over maken. Het is absoluut niet zeker dat het plein er komt. Daarbij hadden de eigenaars van Gansepoel 30 jaar geleden alert geweest, dan stond er nu een wijk en was er geen probleem.  Eigen schuld.
Zeventien keer (17) heb ik genoteerd ;’ we gaan dat nog verder bekijken’. Dat moet  nog verder onderzocht worden of iets van die aard. Wanneer en hoe,  werd er niet bij gezegd.
Trouwens niemand van het panel heeft dit genoteerd. Zelfs niet gedaan alsof.

Doorstart

woensdag, 2 september 2009

Als alles verloopt naar wens dan starten we morgen opnieuw met de gemeentelijke berichten.
De afwezigheid duurde iets langer dan gepland wegens computerproblemen.
Wist u dit ? – Betalen met klinkende munt


zondag, 9 augustus  2009

Al vroeg in de geschiedenis deden de geldwisselaars hun intrede vanwege het grote aantal verschillende munten dat  in circulatie was.
In Italië doken ze op ten tijde van de Kruistochten.  Rond 1250 werden de wisselaars ook in Brugge gesignaleerd. Uit hoofde van zijn functie ontving de wisselaar vele soorten muntstukken. Alle munten moesten telkens gewogen worden, om te kijken of de zilveren of gouden munten niet vermengd waren met tin of koper (wat natuurlijk veel minder waard is). Als de munten gewogen waren, werden ze uitgestald op een marmeren wisseltafel - een banca, ( op z’n Italiaans ). Om te controleren of de munten echt waren gooide hij ze op die marmeren tafel. Aan de klank kon hij immers horen of het echt of vals geld was. Van dit gebruik stamt onze uitdrukking :  ‘betalen met klinkende munt’.

 
Kwaliteit van jeugdsportbegeleiding


vrijdag, 7 augustus 2009

Hoeveel procent van de jeugdsportbegeleiders is gekwalificeerd? Wat is hun sporttechnische opleiding? Wat zou hen stimuleren om een opleiding te volgen en hoe gemotiveerd zijn de aankomende begeleiders? Dit zijn maar enkele vragen die de vakgroep Bewegings-en Sportwetenschappen van de UGent aan de hand van een uitvoerig onderzoek in 25 Oost-Vlaamse steden en gemeenten - waaronder Wichelen- in kaart bracht. Het onderzoek geeft inzicht in wat de gemeente en de federatie kan doen om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider de nodige stimuli te geven.
Het rapport beveelt de gemeente Wichelen aan om opleidingen voor zowel coördinatoren, trainers en jonge beloften te organiseren.
Uit het structuurplan : Zone 6 Lokale bedrijvigheid

donderdag, 6 augustus 2009

Zone 6 -aan Bruinbeeks kasseiken- biedt mogelijkheden voor lokale bedrijvigheid. Zie kaart
Die zone van 4,66 ha sluit niet echt aan bij de kern van Schellebelle. Er is een tussenzone. Die is momenteel in gebruik is door een boomkweker. Deze activiteit zou mogelijks kunnen fungeren als een buffer tussen de ambachtelijke activiteit en de kern Schellebelle. In deze zone ligt ook een zonevreemd bedrijf (met uitbreidingsbehoefte) die op die manier een planologische oplossing krijgt.
Binnen de zone ligt ook één zonevreemde woning. Een uitdoofbeleid wordt vooropgesteld voor deze woning indien het lokaal bedrijventerrein hier wordt gelocaliseerd. ( of conciergewoning ? )
Een pluspunt van deze zone (zo staat het er) is het feit dat het landschap en het landbouwgebied er minimaal wordt aangetast. Het is in feite een restgebied tussen de spoorweg en de gewestweg.
Persoonlijk betwijfel ik het of het ooit zal mogen aangesneden worden. Het ligt iets te ver van de kern in vergelijking met de andere zones, men verliest ook het zicht op de open ruimte en het is ook meer geschikt voor akkergrond.
Beeldenstroom krijgt  kritiek

woensdag, 5 augustus 2009

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) vraagt bij volgende projecten rekening te houden met de lokale natuurwaarden in het gebied: de meersen zijn vogel- en habitatrichtlijngebied, waarin tevens een weidevogelproject loopt ter bescherming van o.a. de grutto. Door het plaatsen van panelen middenin de meersen worden de broedende weidevogels verstoord, zeker in de periode mei-juni. Het ANB vraagt om in de toekomst bij dergelijke projecten bij hen advies in te winnen en het Regionaal Landschap Schelde-Durme te informeren. Tenslotte beveelt het ANB aan om dergelijk project niet midden in het gebied neer te planten, maar wel langs de openbare weg.
Zwaar verkeer door Wichelen en Schellebelle

dinsdag, 4 augustus 2009

De gemeente Berlare meldde droogweg dat ze naar aanleiding van de start van fase 6-7 van de collectorwerken Wichelen-Schoonaarde een nieuwe omleiding heeft goedgekeurd. Het verkeer wordt vanaf heden gestuurd via deelgemeente Berlare en niet meer via Uitbergen.

Als gevolg daarvan wordt de tonnagebeperking in de Veerstraat en de Molenstraat opnieuw ingevoerd.
Het zwaar verkeer mag wél nog door Wichelen en Schellebelle. Dankzij SAMEN beslist Berlare over mobiliteit en overlast in Wichelen en Schellebelle.


RUP Bellekouter Schellebelle - Sporthal

maandag, 3 augustus 2009

DDS is eigenaar van de percelen waarop het RUP betrekking heeft, en heeft zichzelf aangeboden om als coördinator voor de opmaak op te treden. De gemeente heeft dit aanvaard. Al te gemakkelijk naar mijn gevoel. DDS kan en mag nu als één van de spelers zeggen hoe er gaat gespeeld worden en mag zelfs de krijtlijnen trekken. Het enige wat de gemeente vroeg was dat 'alle decretaal voorziene beslissingen door de daartoe aangewezen gemeentelijke organen worden genomen.' U moet dit lezen als: haal er voor uzelf zoveel mogelijk woonpercelen uit, maar zorg dat er er nog een beetje plaats over is voor een sporthal, maak dat het niet té geweldig duur wordt, vermijdt dat de oppositie ons kan pakken op procedurefouten, laat ons niet teveel vergaderen en denk eraan dat indien dit niet lukt u als DDS op korte termijn nooit huizen op Bellekouter zult kunnen bouwen.
Wist u dit ? – In duigen vallen, over zijn hout gaan


zaterdag, 1 augustus 2009

Eik was het beste kuipershout (kuip= houten vat). De boom werd in stukken verdeeld en daarna gekloofd of gezaagd. Het duighout (planken van een bepaalde lengte, breedte en dikte) moest eerst drogen op grote stapels. Daarna begon het eigenlijke werk van de kuiper met het bewerken van de zijkanten van de duigen zodat ze over de hele lengte op elkaar aansloten. De duigen werden dan naast elkaar recht gezet in een cirkel en omringd met sluitbanden. Om de duigen te plooien werden ze verwarmd met een vuur binnenin. De duigenkrans werd dan onderaan aangespannen met de vijzel. Dan werd het vat aan de binnenkant afgewerkt en werden de bodems er ingezet. Tenslotte werd de buitenkant afgewerkt en indien nodig een tapgat in aangebracht.
Wanneer zo’n vat te droog werd en uit elkaar viel dan viel het opnieuw in ‘duigen’.
Als het duighout niet goed volgens de draad gezaagd of gekloofd  is, zal het zich door de grote druk in de breedte dubbel leggen. Vandaar de uitdrukking ‘over zijn hout gaan’. Dit gaat te ver.
Misschien moeten we het later eens hebben over  ‘kuipers en kuiperijen’. Voorzichtigheid is hier wel geboden, want ik heb kuipers in mijn familie.
Structuurplan : Zachte recreatiezone langs de Molenbeek

vrijdag, 31 juli 2009

Langs de Molenbeek, in Bruinbeke, ligt nog een recreatiezone -volgens het gewestplan -die niet langer in gebruik is als recreatie (0,7ha). Omwille van haar aansluiting op de Molenbeek en haar centrale ligging in het gehucht Bruinbeke, kan het gebied ingericht worden als uitvalsbasis voor natuurwandelingen langs de Molenbeek. Intensieve recreatievormen zijn in dit gebied niet gewenst omwille van de natuurlijke omgeving. De plek kan ingericht worden met een infobord en een rustplaats voor wandelaars.
Hoe dat ooit als recreatiegebied is geklasseerd, is me een raadsel.
Het verhaal gaat dat in de jaren '70 iemand een goal had getimmerd en op die weide had opgesteld zodat zijn kinderen wat konden voetballen. De koeien waren voorlopig weg opdat het gras wat tijd zou krijgen om te groeien. Op datzelfde moment passeerde de ambtenaar van het gewestplan en werd de weide geklasseerd als voetbalplein en kwam dus onder 'recreatiezone'. En ook in het nieuwe structuurplan blijft dit voortleven.


Parkeren  Bohemenhoek


donderdag, 30 juli 2009

Ten gevolge van de veelvuldige verkeersomleidingen via Bohemenhoek te Wichelen ontstaan tijdens de spitsuren files aan de spooroverweg . Files die mede worden veroorzaakt worden door wagens die net voorbij de overweg parkeren. Die situatie kan aanleiding geven tot gevaarlijke toestanden waarbij de overweg niet tijdig vrijgemaakt kan worden als de bel rinkelt en de slagbomen naar beneden gaan. Daarom wordt een parkeerverbod ingesteld vanaf de spooroverweg tot aan de garagepoort van de woning Bohemenhoek nr. 6 aan weerszijden van de rijbaan over een afstand van 20 meter. De maatregel zal worden aangeduid door een witte onderbroken streep in het midden van de rijbaan.Fietspaden worden beloofd, maar komen er niet

woensdag, 29 juli 2009

Dolf Lammens: U schrijft in het structuurplan:‘het ondersteunen van functionele fietsroutes door de effectieve aanleg door de gemeente: fietspad langs Schelde, fietsverbinding Serskamp - Wichelen, fietspad langs provinciale weg, langs spoor richting Wetteren.
‘Wat ik niet snap is het stukje: ‘ langs spoor richting Wetteren’ , vanaf waar ? vanaf Schellebelle ? Waarom niet schrijven langs spoor richting Wetteren en Dendermonde ?
Taylor : ‘Het is nogal duidelijk dat we dat bedoelen.’
Lammens :’Waarom schrijft u het dan niet?’
De Smet :‘Maar, gaat dat niet over de Pannekesweg ?'
Lammens : ‘Ik mag toch aannemen dat u het in het plan over nieuwe fietspaden heeft en niet over reeds gerealiseerde .'

Ik wil best geloven dat men het goed bedoelt .Maar iedereen weet dat het niet zo maar een lapsus is. Daarvan getuigt trouwens ook de volgende passus in het structuurplan waarin gesproken wordt over samenwerking en overleg:“De gemeente overlegt met de NMBS en de buurgemeente Wetteren voor het ontwikkelen van delen van de spoorwegbermen tot groene assen met een fietsverbinding daarin geïntegreerd.”

Het is duidelijk dat men absoluut niet zinnens is om aan die fietspaden richting Dendermonde ook maar iets te doen.
Gemeentepersoneel - Vaststelling rechtspositieregeling

dinsdag, 28 juli 2009

Sedert het begin van de maand is de nieuwe rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van kracht . Zij vervangt alle vroegere bepalingen van het administratief statuut, het reglement voor het contractueel personeel en het geldelijk statuut. Er is naar gestreefd om de bestaande regeling zoveel mogelijk te bewaren. Zoals bij de Vlaamse Gemeenschap worden 35 vakantiedagen voorzien, het vroegere sociaal verlof en de plaatselijke feestdagen zijn daarin geïntegreerd.
Woon+

maandag, 27 juli 2009

Voor de voortzetting van de opmaak van het gemeentelijk vergunningenregister op de administratie van de technische dienst wordt voorgesteld de personeelsformatie wat de contractuele administratief medewerkers betreft tijdelijk te overschrijden met 1 VTE. Ook de werking rond het lokaal huisvestingsbeleid, na aanwerving van de intergemeentelijke huisvestingsambtenaar door WoonPlus, kan op die manier gecoördineerd verlopen. De verlenging van de tijdelijke overschrijding geldt voor 12 maanden.

Lammens : "U zegt dat met die ambtenaar de werking rond huisvestingsbeleid gecoördineerd zal verlopen. Daar is tot nu toe niet veel van te merken. In zitting van 27 februari 2008 heeft de gemeenteraad het principebesluit goedgekeurd om een interlokale vereniging Woon+ op te richten in samenwerking met de gemeenten Laarne en Wetteren. De vereniging wordt opgericht voor de duur van de subsidiëringsperiode voorzien door de Vlaamse regering, met een minimum van drie jaar. We zijn nu anderhalf jaar verder of reeds  halfweg en ik vraag me af wat er al gebeurd is. Bij mijn weten is er nog altijd geen coördinator en is er van de geplande acties zoals het uitwerken van een brochure rond de verschillende premies op gebied van wonen en huisvesting nog niks gerealiseerd."
Taylor : "Die coördinator is vandaag ( dag van de gemeenteraad ) in dienst gegaan, die moest ook nog ontslag nemen in zijn vroegere job.”
Van Leuven : ‘Wat betreft de  premies rond bouwen en verbouwen, zien de mensen door de bomen het bos niet meer, een overzichtje zou welkom zijn en ook een overeenstemming van de drie gemeenten op elkaar -zonder afbreuk te doen uiteraard aan de eigenheid van iedere gemeente.’
Taylor : "We zullen dit voorstellen, maar de mensen kunnen zich ook informeren op www.premiezoeker.be van de Vlaamse gemeenschap."
Recreatiepool rond Eetgoed

zaterdag, 25 juli 2009

Nabij het centrum van Serskamp is een zachte recreatiepool gelegen, namelijk het bos rond de kasteelhoeve Eetgoed, met daarin een speelbos en visvijvers geïntegreerd. Via een beeldbepalende dreef wordt het centrum van Serskamp verbonden met de kasteelhoeve. Nabij het Eetgoed is eveneens ‘Windekind’ gelegen, waar verblijfsrecreatie mogelijk is. Het is de bedoeling om deze zachte recreatiepool te bevestigen en te versterken.
De zachte recreatiepool wordt enerzijds versterkt door bosuitbreiding te voorzien en anderzijds door enkele recreatieve functies te voorzien of te bestendigen:
• Wandel/fiets/ruiterpaden voorzien doorheen deze bosstructuur.
• Het recent aangelegde speelbos langs de Bremenhulstraat
• De hoeve Eetgoed kan een recreatieve nevenfunctie krijgen
• De zonevreemde verblijfsrecreatie wordt bestendigd en krijgt beperkte
ontwikkelingsmogelijkheden.
Ik vraag me wel af of één en ander niet in strijd is met eerdere afspraken in het GNOP  (Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan). Ik dacht dat het bosuitbreidingsgebied aan het Eetgoed eigenlijk reservaatgebied was met floristische waarde.
zie kaart...


Fietsroute "De groene gordel van Wichelen"

vrijdag, 24 juli 2009

Momenteel kent de gemeente Wichelen nog geen fietsroute die enkel op de eigen gemeente ligt. De opvatting van “De groene gordel rond Wichelen” is om een lus te maken in onze gemeente, om zo de diversiteit van de volledige gemeente aan de geïnteresseerde fietsers te tonen. Een fietsroute zorgt er ook voor dat mensen op een zeer laagdrempelige manier gestimuleerd worden om aan sport te doen.
Lydie Van de Abbeele wenste de organisatoren proficiat en verwees ook naar de reeds bestaande fietsroutes zoals de provinciale fietsroute en het fietsknopennetwerk. Het voorstel werd ook gunstig geadviseerd door de sportraad en de cultuurraad. Op de mobiliteitsraad is het volgens mij niet behandeld.
Als advies werd door Van de Abbeele nog meegegeven om de paaltjes die de richting moeten aanwijzen van de verschillende routes toch enigszins te groeperen.
Echtscheidingen in Wichelen licht gestegen


donderdag, 23 juli 2009

Het aantal echtscheidingen in België nam in 2008 enorm toe ( bijna 18% ). In Vlaanderen was er slechts een lichte stijging ( 1,4%). In Wichelen is dat iets gelijkaardigs. De stijging wordt vooral in verband gebracht met  de nieuwe wet op de echtscheidingen die in voege ging op 1 september 2007 en waar heel wat mensen op gewacht hadden.
In Wichelen waren er 32 echtscheidingen in 2007 en 33 in 2008, een lichte stijging dus.
Opmerkelijk is dat er in Wichelen voor het tweede jaar op rij meer echtscheidingen waren dan huwelijken.
In 2008 waren er 33 echtscheidingen en 31 huwelijken.
Ik geef u een overzichtje van de huwelijken en echtscheidingen sinds 2000 ( de huwelijken links, de echtscheidingen rechts ).

2000 (56,22); 2001 (68,28); 2002 (40,25); 2003 (41,31); 2004 (38,31);
2005 (40,30) ; 2006 (44,27); 2007 (30,32) en 2008 (31,33).
Esthetische bakoven


woensdag, 22 juli 2009

De opwarming door de zon en de lichtreflectie op de computerschermen zorgen voor overlast in verschillende lokalen van het Sociaal Huis. Er wordt voorgesteld om dit op te lossen door het plaatsen van een binnenzonnewering.De kostenraming bedraagt € 19.686,70 .
Dolf Lammens : “U spreekt alleen van binnenzonnewering. Terwijl iedereen weet dat dit de minst efficiënte oplossing is. Waarom geen buitenzonnewering?
Taylor : ‘Deze keer gaat het vooral om de storende lichtinval op de computers en daarvoor is binnenzonnewering het best geschikt.”
Lammens: ’Daarmee is het warmteprobleem toch niet opgelost ?’
Taylor ‘Dat is juist. Daarvoor moeten we andere oplossingen zoeken. In de raadszaal is dit wel geen permanent probleem, misschien moet men hier toch op zoek naar airco.’
Lammens : ‘ De warmte buitenhouden is toch het meest aangewezen ? U zit natuurlijk verveeld met het feit dat buitenzonnewering de esthetiek van het gebouw zal aantasten, maar daar had u beter wat vroeger aan gedacht, vindt u ook niet ? Nu zit iedereen in een esthetische bakoven. Aangenaam werken kan men dat niet noemen. ’

Wat ook opvalt is dat de bestaande buitenzonnewering (westenkant) heel weinig wordt gebruikt. Na half vijf en tijdens het weekend zijn alle blinden omhoog en dit terwijl de zon rechtstreeks binnenkomt. Bij navraag bleek dat dit verplicht gebeurt omdat de blinden niet tegen de regen kunnen en dus uit voorzorg altijd omhoog moeten.
Efficiënt is anders.
Wist u dit ? - Margarine

maandag, 20 juli 2009

Veel mensen noemen de margarine, die zij dagelijks op hun brood gebruiken, boter. Dit is niet helemaal juist. Boter is namelijk de vetstof uit melk, terwijl margarine juist helemaal geen melkvet bevat maar gemaakt wordt uit allerlei soorten vet.
Margarine is ontstaan als vervangmiddel voor boter waar op het einde van de 19e eeuw een groot tekort aan was. Napoleon III schreef een wedstrijd uit om een surrogaat voor boter op punt te stellen die de bemanning van de vloot zou kunnen gebruiken en die langer kon bewaard worden dan boter. Hippolyte Mège-Mouries bracht zijn idee binnen en won de prijs.
Margarine ontstond uit een emulsie van melk en rundvet. Tijdens het karnen komen er ronde vetbolletjes te voorschijn die eruitzien als parels (margarites in het Latijn). Vandaar de naam margarine.Structuurplan : De wet van vraag en aanbod
 
zondag,19 juli 2009

Gemeenteraad. Dolf Lammens: 'Het structuurplan bevat een aantal positieve elementen, maar u zult begrijpen dat ik hier wat meer aandacht schenk aan de miskleunen.
Vooreerst dit. Ik vraag me af waarom de mensen van de Gecoro hun tijd nog willen steken in dit plan, er is nauwelijks rekening gehouden met hun advies.'

“Ik heb een paar bemerkingen bij de woningbouwprogrammatie.
U doet enorm veel moeite om te laten uitschijnen dat er een tekort is aan bouwpercelen. U manipuleert zelfs de woonbehoeftestudie om daartoe te komen en toch blijft het maar een mager resultaat: met name er zijn tegen 2012 ongeveer 62 kavels tekort. Terwijl -mocht u de juiste cijfers gebruiken- er slechts een behoefte van 38 zou blijken.”

En u beseft dit ook wel, daarom zegt u dat deze studie maar een theoretisch model is. Of anders gezegd, u trekt zich van die woonbehoeftestudie niets aan. Wat meer is, u beweert dat u een extra aanbod op de markt wil brengen om vat te hebben op de prijzen van de dure bouwgronden. U moet me toch eens uitleggen hoe u die prijzen gaat doen zakken. Of gaat u er van uit dat als er veel aanbod is de prijs automatisch zal zakken ?”
Taylor: “ Dat lijkt me nogal logisch, dat is de wet van vraag en aanbod.”
Lammens : "Is dat zo? Ik geloof daar niks van.  De realiteit is dat als u woonuitbreidingsgebieden conform de reglementen op de ruimtelijke ordening gaat inrichten, en dat is toch de bedoeling, u nieuwe wegen zult moeten aanleggen en nieuwe nutsvoorzieningen. En u weet zo goed als ik dat die in de prijs van de kavels zullen doorverrekend worden. Vergeet die goedkope kavels dan maar. En zelfs indien uw opzet zou slagen om een aantal goedkopere kavels op de markt te brengen, zal dat niet het gewenste effect hebben. Mensen die zinnens waren om een stukje grond te verkopen, zullen gewoon wachten tot de prijzen weer stijgen. Volgens mij gaat uw maatregel dus juist het omgekeerde effect hebben."
“U zou veel beter wat meer inspanningen leveren om inbreiding te krijgen in plaats van steeds maar te focussen op uitbreiding. Ik zeg meer inspanningen, want ik geef graag toe dat er enige aandacht aan  geschonken is, zoals het project Maessen bv.”Extra speelstraten

zaterdag, 18 juli 2009

Er komen tijdens de vakantiemaanden nog een aantal speelstraten bij op de gemeente. In Serskamp is er een deel van de Biesakker en ook nog de Verhoogstraat. In Wichelen wordt de Gebuurweg eveneens ingericht als speelstraat.
Ook hier zijn het een paar bewoners van de straat zelf die instaan voor het plaatsen en verwijderen van de signalisatiehekkens.


Welke plannen zijn van kracht op onze gemeente ?

vrijdag, 17 juli 2009

Het plannenregister werd vastgesteld op de gemeenteraad. Een conform verklaard plannenregister is één van de vijf voorwaarden die het decreet op ruimtelijke ordening stelt om als gemeente een aantal bevoegdheden te verkrijgen inzake vergunningverlening. De andere voorwaarden zijn: een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, een gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, een vastgesteld vergunningenregister en een register van de onbebouwde percelen.

Hoe ver staat onze gemeente hierin?
1. We hebben stedenbouwkundig ambtenaar (mevr. Petit )
2. Het GRS werd voorlopig vastgesteld. Er zal een openbaar onderzoek gehouden worden van maandag 6 juli tot en met maandag 5 oktober 2009.
3. Het plannenregister is voorlopig vastgesteld door de GR en is inmiddels ook conform verklaard worden door de planologisch ambtenaar
4. Het vergunningenregister is momenteel ingediend voor goedkeuringsverslag door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
5. De inventaris onbebouwde percelen is in opmaak.
Gescheiden stelsel riolering

woensdag, 15 juli 2009

De Smet :'Het hemelwater mag nooit op de afvalwaterleiding van een gescheiden riolering aangesloten worden indien het technisch anders mogelijk is. Daarom wordt in de projecten ‘afkoppeling Pijpoelstraat-Hoekstraat-Oostakkerstraat’ en ‘rioleringswerken Hulst-gemeentelijk aandeel’ een gescheiden stelsel aangelegd. Om in aanmerking te komen voor 100% subsidies van de VMM moeten eveneens de afkoppelingen van regenwater en vuilwater op privédomein gebeuren. Omdat dit voor particulieren een zware financiële last kan zijn wordt er voorgesteld om dit te financieren door de gemeente en te betalen via Aquario.'
Lammens: “Ik ben het er mee eens dat de gemeente de organisatie op zich neemt voor de afkoppeling van rioolwater en hemelwater. Als de gemeente instaat zowel voor de studie, als de afkoppeling zelf, als voor de betaling dan  is de kans op kwaliteit heel groot.”
"Toch heb ik een paar bedenkingen."
"Eén. Ik lees nergens hoeveel dit gaat kosten.
Twee. Om in aanmerking te komen voor 100%  subsidies van de VMM moeten de afkoppelingen op privédomein volledig  gebeuren. Wat gaat u doen als iemand, ondanks het gratis aanbod, weigert dat er een afkoppeling gerealiseerd wordt op zijn terrein?  En we weten dat als deze afkoppeling niet gebeurt, dit een nadelige invloed heeft op de efficiëntie en het rendement van rioolwaterzuiveringsinstallaties en dat de subsidiekraan wordt dichtgedraaid."
Van Der Eecken : “Dan moeten ze het zelf betalen.”
Lammens : 'Als iemand het gratis al niet laat uitvoeren zal hij dit zeker niet laten doen als hij het zelf moet betalen. En u hebt geen enkele stok achter de deur. Andere gemeenten eisen een forfaitair bedrag van 1.500 euro per jaar voor elk begonnen jaar dat de afkoppeling op privé-terrein niet gerealiseerd is na de uitvoering van de rioleringswerken op het openbaar domein. Maar u durft dat blijkbaar niet, terwijl dit alleen maar stimulerend kan werken.'
De Smet: "Als blijkt dat er inderdaad problemen zijn, zullen we uw maatregel invoeren."
Benoemingen bij de brandweer

dinsdag, 14 juli 2009

Eerste sergeant Floris Timmermans wordt bevorderd tot sergeant-majoor en korporaal  Stefan Redant wordt bevorderd  tot sergeant .
De bevorderingen zijn in voege vanaf 1 juli 2009.
Proficiat aan beide heren.Structuurplan : Buur beslist over bouwgrond ?

maandag, 13 juli 2009

Uit het structuurplan :“De gemeente stelt voor volgende binnengebieden in woongebied te reserveren en dus niet aan te snijden op korte of middellange termijn (pas na 2017):
Woongebied aan de Mosstraat  10 woningen
Woongebied aan de Wanzelestraat 19 woningen
Woongebied Lindenlaan, Stationsstraat, Bellekouterlaan  13 woningen

Deze drie woongebieden zullen omwille van de volgende redenen niet onmiddellijk op de markt kunnen komen:
Mosstraat: De omwonenden zijn gekant tegen de ontwikkeling van het binnengebied.
Wanzelestraat: Het gebied is in gebruik door een jonge, actieve boomkweker die de komende 10 jaar geen vragende partij is om het gebied te ontwikkelen tot woongebied.
Lindenlaan-Stationsstraat-Bellekouterlaan: Ook hier zijn de omwonenden geen vragende partij voor de ontwikkeling van het binnengebied. Momenteel zijn het allemaal in gebruik zijnde tuinen.”


Lammens:  “U zegt dat de omwonenden in de Mosstraat ( Wichelen) gekant zijn tegen de ontwikkeling van het binnengebied en ( in Schellebelle ) dat in het gebied de Lindenlaan-Stationsstraat-Bellekouterlaan, de omwonenden geen vragende partij zijn voor de ontwikkeling van dat binnengebied.
Twee vraagjes:‘Wanneer is die enquête gebeurd en ten tweede vanaf wanneer beslist de buur of de buurt of er mag gebouwd worden ?’
Ik leg u het volgende voor: Tussen mij en collega Ann Van Wesemael ligt een groot stuk bouwgrond. Als wij niet wensen dat er tussen ons gebouwd wordt, moeten we dan gewoon zeggen dat we geen vragende partij zijn ?”
Taylor : ‘ Ge neemt er nu juist één zaak uit die wat ongelukkig is.’
Van Malderen : ‘Het project Mosstraat is geen goed project, het mag dus wat uitgesteld worden.”

Lammens :' Waarop baseert u zich om dat te stellen, op de natte vinger?'
Speelstraten


zondag, 12 juli 2009

Tussen  1 juli 2009 en 31 augustus 2009 worden twee straten op de gemeente  ingericht als speelstraat. In Serskamp  gaat het om de Steenkouter tussen de nummers 7 en 32 en in Wichelen om het deel Brugstraat tussen de beide gewestwegen N416 en N442.
Speelstraat betekent dat kinderen er ‘voorrang’ hebben tussen 8 en 21 uur. Er worden dan ook signalisatiehekkens geplaatst. De verantwoordelijken voor het plaatsen en tijdig wegnemen van die signalisatiehekkens zijn bewoners van de straat zelf.
Aankoop hoogtelaser

zaterdag, 11 juli 2009

De technische dienst heeft een hoogtelaser nodig voor het uitvoeren van terreinmetingen.
Voor alle duidelijkheid : het gaat om een laser en geen lasser.
De uitgave wordt geraamd € 1.500

Aankoop van 2 containers

zaterdag, 11 juli 2009

Er worden twee containers  aangekocht die kunnen gebruikt worden voor de op- en afvoer van grond en andere materialen en voor het vervoer van werkmaterieel.
De kostenraming bedraagt € 15.000
Uit het structuurplan : Molenkouter Wichelen

vrijdag, 10 juli 2009

Tussen de twee bestaande actievere polen in het gebied, het rustoord in het noorden en het gemeentelijk domein (sportvoorzieningen, jeugdvoorzieningen, sociaal huis, administratieve diensten, bibliotheek, jeugdhuis) in het zuiden, wordt een groot groen park wordt gecreëerd, waarbinnen allerhande recreatieve functies kunnen plaatsvinden.
Fasen
Het park zelf kan fasegewijs ontwikkeld worden, naar gelang de concrete noden van Wichelen. In de inrichtingsschets worden bij wijze van voorbeeld enkele mogelijke functies aangegeven. Enkele sportvoorzieningen (multifunctioneel sportveldje, trapveldje), een theater met kiosk voor openluchtvoorstellingen in de zomer, een park met vijver als wandelgebied, een speeltuin,…) Het gebied dient functioneel te zijn voor zowel de bewoners van het rusthuis als de jeugdverenigingen in het zuiden van het gebied.
Tegenover het sociaal huis grenst de Schelde aan het openbaar domein. Een herinrichting van dit openbaar domein, met de aanleg van een esplanade en/of plein aan de Schelde, kan de link tussen het dorp en de Schelde versterken. Een specifieke aanleg van het openbaar domein tegenover het Sociaal huis, waaruit duidelijk wordt dat voetgangers en fietsers voorgang hebben op gemotoriseerd verkeer, moet de toegang naar het binnengebied ruimtelijk zichtbaar maken voor het hele dorp.
Eigenaar
De eigendomsstructuur zal bepalend zijn voor de fasering van het geheel. Een gedetailleerd zicht daarop en op de mogelijkheden en bereidheid tot samenwerken van de verschillende betrokken partijen (landbouwers, jeugdverenigingen, sportverenigingen enz.) is daarbij belangrijk.
Een open gesprek moet deze mogelijkheden aftasten en zorgen voor een goed draagvlak. Nieuwe bestemmingen kunnen pas effectief gerealiseerd als de betrokken eigenaar akkoord gaat, met ander woorden als het huidige landbouwbedrijf zijn activiteiten afbouwt of stopzet.
Oversteekplaats voor voetgangers Bohemen Wichelen

donderdag, 9 juli 2009

Op het adres Bohemen 11 te Wichelen heeft een nieuwe krantenwinkel de deuren geopend. De meeste klanten parkeren op de kasseistrook aan de overkant van de straat. Opdat zij veilig de straat zouden kunnen oversteken, wordt  ter hoogte van de nieuwe zaak een oversteekplaats voor voetgangers afgebakend..
De politie geeft ook gunstig advies: de locatie is gelegen binnen de bebouwde kom, op een rechtlijnig stuk rijbaan met goede zichtbaarheid.


Overlast door kauwen


dinsdag, 7 juli 2009


Overlast

De laatste jaren is een sterke toename van het aantal kauwen vastgesteld. Kauwen leven gewoonlijk in kolonieverband.. Ze eten insecten, wormen, slakken, muizen, bessen, zaden en afval. Ook aan het Moleken en in de Brugstraat (zowel links als rechts van de provinciebaan) in Wichelen woont een kolonie.
Ze veroorzaken heel wat hinder zoals het aanpikken van buitengezette vuilniszakken en het verzamelen van allerlei blinkende materialen (net als eksters). Gevaarlijker is dat kauwen zich ook nestelen in schouwen van huizen. Die nesten kunnen een lengte hebben van meer dan een meter. Door de grote hoeveelheid takken kan de schoorsteen dan verstopt geraken met zware gevolgen.
Maatregelen
Bewoners kunnen preventief hun schouw afdekken met gaasdraad (geen kunststof want dat pikken ze kapot).
De kauw is een beschermde soort; ze is bovendien onvoorwaardelijk beschermd wat wil zeggen dat de kauw niet zomaar bestreden of verjaagd kan worden.
Bij overlast dient het Agentschap Natuur en Bos te worden gecontacteerd. Enkele doeltreffende maatregelen:
- Elke burger heeft het recht de kraaien te verjagen (met lawaai), zolang de buren niet gestoord worden natuurlijk.
-Roofvogelgeluid afspelen op CD (sperwer, havik, bosuil, valk); om gewenning te voorkomen echter niet langer dan 14 dagen het geluid van slechts éénzelfde soort.
-Vloeken helpt niet, ook niet het liedje van Noordkaap: 'Kauw van u...'

Culturele toelagen 2008 – Landelijke gilde ontevreden

maandag, 6 juli 2009

Op voorstel en na advies van de Gemeentelijke Culturele Raad worden naar jaarlijkse gewoonte de subsidies voor de secties ontspanning en vrije tijd, cultuur, socio-cultuur en welzijn verdeeld. Het gaat om een totaal bedrag van bijna € 18 000 dat aan 80 verschillende verenigingen wordt toegekend.

Julienne Gezels : 'Een aantal toelagen roepen toch vragen op. Wat met de toelagen bv. aan de Landelijke gilde?  Dat is absoluut niet in verhouding tot het aantal leden en activiteiten. Brieven om uitleg blijven onbeantwoord. En dat is al een paar jaar zo. Er moet dringend werk gemaakt worden van een aangepaste verdeelsleutel.'
"We hebben al bij een paar gemeenten hun subsidiereglement aangevraagd. We gaan die verdeelsleutel eens opnieuw bekijken", aldus de meerderheid.
Toelagen in detail..
.
Oppositie depanneert SAMEN


zondag, 5 juni 2009

We hebben bij het begin van de legislatuur benadrukt dat we aan constructieve oppositie gingen doen. En daar houden we ons aan.
Dossiers worden op hun waarde beoordeeld. Het minste wat we van de meerderheid mogen verwachten, is dat ze qua getalsterkte in de meerderheid zijn. En dat lukt steeds minder. Zowel in de laatste OCMW-raad als in de jongste gemeenteraad kon Samen geen meerderheid optrommelen. De CD&V, het Vlaams Belang *  en de N-VA * hebben er telkens voor gezorgd dat de vergaderingen toch konden doorgaan. We kunnen evengoed de vergaderingen van OCMW en de gemeenteraad volledig lamleggen. Daar hebben wij het volste recht toe.
We zijn zo fair geweest om rekening te houden met de ziekte van een raadslid van de meerderheid.We nemen aan dat iedereen beseft dat dit niet blijft duren. We gaan hen niet blijven depanneren; zij hebben voor die krappe meerderheid gekozen en moeten daar de gevolgen maar van dragen.
Vanaf september veranderen we het geweer van schouder en zullen we de meerderheid confronteren met hun probleem. We zullen ofwel heel wat punten aan de dagorde toevoegen ofwel heel wat bestaande punten amenderen én er uiteraard voor zorgen dat onze punten en amendementen worden goedgekeurd. Zeker bij belangrijke punten zoals het Structuurplan bv. En we zijn terug bij ons uitgangspunt: constructieve oppositie.

*niet in OCMW


Structuurplan:  Wat met Serskamp dorp ?

zaterdag, 4 juli 2009

De gewenste ruimtelijke structuur voor Serskamp duidt twee polen aan in de dorpskern die ruimtelijk structurerend werken binnen deze dorpskern en waarrond zich nieuwe projecten kunnen ontwikkelen. Ze situeren zich telkens bij het binnenrijden van het dorp: Anker en het dorpsplein voor de kerk. Vandaag een woordje over het dorpsplein aan de kerk

De herinrichting van de Dorpstraat zorgde voor een nieuwe impuls en voor het ruimtelijk verankeren van het dorpsplein in de dorpskern.
Het kloostergebouw op het plein en de pastorij spelen een belangrijke rol in het ruimtelijk versterken van deze pool.
De aanwezigheid van een lagere school en een kleuterschool vormt het aanknopingspunt om in deze pool te zoeken naar een geschikte plek voor het inrichten van een leestuin/park. Het publiek maken van de tuin van de pastorij biedt daartoe uitstekende mogelijkheden. In aansluiting daarbij kan het klooster gerenoveerd worden tot appartementen of woningen voor senioren.
De combinatie jong en oud is sociaal gezien ideaal en kan op deze lokatie zeker ruimtelijk functioneren: gelegen midden in de dorpskern, vlakbij een park om te wandelen, vlakbij de bushalte en met vanuit de appartementen een zicht op een groen park met spelende kinderen.
Het project kan door het afwerken van de straatwand langsheen Dorpsstraat nog verder worden uitgebreid.
Vlaanderen feest in Schellebelle


vrijdag, 3 juni 2009

logo Vlaanderen feestZaterdag 11 juli : viering dag van de Vlaamse Gemeenschap op het dorp te Schellebelle.
Om 17u voor de kleinsten kinderanimatie en enkele straattheateroptredens van o.a. Ballonplooier Neus, Circlou en Circostancia. springkasteel , kindergrime, wafels en lekkers.
Om 20u start dan het officiële gedeelte van de 11-juliviering met het trommelkorps van de brandweer, muziekmaatschappij Eendracht Maakt Macht en toespraken. Aansluitend straattheater met optredens van 'De Jongstleerende', straattheatergroep 'Maza Loco', Deense straattheater 'Circostancia' en de act 'Het Vagevuur'. Afsluitend wordt een grandioos vuurwerk voorzien boven de Schelde begeleid door Muziekmaatschappij Eendracht Maakt macht en een vrij podium voor de jeugd van onze gemeente, georganiseerd door YOKA.

De hele namiddag en avond is er Vlaamse kermis.
Vanaf 17u worden er wafels aangeboden door Gebuurtedekenij Schellebelle, ijsjes door KVLV Schellebelle, Schellebelse vlaaien en koffie door AVS Schellebelle. De Jongstleerende zorgt voor bijkomende animatie tussen het publiek.
Verder zal men ook kunnen proeven van dauwdruppel (dederdeoever), tapas en wijn (De Constleerende), cava en oesters (OKA), coctails,sangria en hotdogs (Rode Kruis).Heemkring Schellebelle, Yoka en dederdeoever verzorgen de drank. Het jeugdtrommelkorps van de brandweer Wichelen en KMMEMM luisteren het officiële gedeelte op en YOKA sluit de avond af met een vrij podium.
Containerpark gewijzigde uren

donderdag, 2 juli 2009

De openingsuren van het containerpark Meerbos worden vanaf 1 juli 2009 aangepast in die zin dat op zaterdag wordt geopend van 9 tot 15 uur of twee uur langer. Anderzijds is het park ook open van dinsdag tot en met vrijdag van 12.30 uur tot 18 uur of telkens een half uur korter.

GELDIG VANAF 1 JULI 2009

maandag : gesloten
dinsdag tot en met vrijdag : 12:30u tot 18:00u
zaterdag : 9:00u tot 15:00u
zondag : gesloten
Verslag gemeenteraad


woensdag, 1 juli 2009

In de vorige gemeenteraad werd onder meer aandacht geschonken aan het algemeen interventieplan, het plannenregister, de kleuteropvang en de grootste brok was uiteraard de voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
Verslag…
Ecologische poelen

dinsdag, 30 juni 2009

Het Regionaal Landschap Schelde-Durme biedt de gemeente aan ecologische poelen aan te leggen. Deze dienstverlening is volledig gratis.
Het speelbos in de Bremenhulstraat is omwille van de kleibodem en natte ondergrond een zeer geschikte locatie voor salamanders zoals de kamsalamander, een zeer zeldzame rode lijst diersoort.

Omdat er tussen de Bremenhulstraat en de eerste aanplant van bomen een vrije strook is,kunnen deze ecologische poelen perfect in het speelbos worden geïntegreerd, zonder de bestaande aanplant te verwijderen.
Dit project kadert in de milieudoelstelling van de gemeente Wichelen om een halt toe te roepen aan het verlies van de biodiversiteit, zoals onderschreven in het charter countdown 2010 en in het milieubeleidsplan 2005-2009. De ecologische poelen zullen een natuureducatieve rol vervullen. Scholen kunnen een bezoek aan de poelen in het lessenpakket opnemen.

Het Regionaal Landschap zorgt voor de stedenbouwkundige aanvraag, de realisatie van de poelen, het vervolledigen van de houtkant langs de Bremenhulstraat en de informatiepanelen. Het project is dus volledig gratis. Enkel het jaarlijks onderhoud (maaien) is voor de gemeente.
De milieuraad heeft dit project gunstig geadviseerd. De gemeenteraad keurde dit goed.
Rechtzetting - Bezwaren en opmerkingen structuurplan

maandag, 29 juni 2009

Ik kom terug op mijn artikeltje van gisteren ivm de bezwaren op het gemeentelijk structuurplan. Ik was goed op weg om iedereen een procedurefout aan zijn been te lappen. Bezwaren moeten gericht worden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening ( GECORO) en NIET aan het schepencollege, zoals ik eerst meldde.
Dus voor een goed begrip: het is de Gecoro die de bezwaren in ontvangst dient te nemen luidens art. 33 §5 van het decreet ruimtelijke ordening en stedenbouw van 1999. Het adres mag hetzelfde blijven.Uw kind is net geen twaalf jaar oud en vertrekt mee op reis naar het buitenland

maandag, 29 juni 2009
 
U  kan moeilijkheden  ondervinden bij reizen naar het buitenland met kinderen die net geen 12 jaar oud zijn wanneer u een identiteitsbewijs (hetzij de Kids-ID, hetzij het papieren identiteitsbewijs) als reisdocument wenst te gebruiken in het buitenland. Dergelijke situaties kunnen zich voordoen wanneer uw kind enkele dagen of weken vóór het bereiken van de leeftijd van 12 jaar naar het buitenland vertrekt (en uw kind op dat ogenblik nog over een geldig identiteitsbewijs beschikt), doch indien het pas terugkeert nadat het de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt en dit identiteitsbewijs dan ook niet langer geldig is.
Raadpleeg tijdig de bevolkingsdienst van de gemeente wanneer u vragen heeft in verband met de reisdocumenten die u en uw kinderen nodig hebben voor een verblijf in het buitenland. : tel  052/43.24.07 of mail bevolking@wichelen.be
Nuttige links: www.ibz.rrn.fgov.be en www.diplomatie.be

 Onderzoek gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

zondag, 28 juni 2009

Het ontwerp van het Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, dat voorlopig werd vastgesteld op de gemeenteraad van 10 juni 2009, wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek van 6 juli 2009 tot en met 5 oktober 2009.

De bezwaren en/of opmerkingen over het ontwerp van het Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan moeten voor het sluiten van het openbaar onderzoek ofwel tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op het gemeentehuis ofwel aangetekend opgestuurd worden.De bezwaren en/of opmerkingen worden gericht aan - GECORO, p.a. Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen vóór 5 oktober 2009.

Dat plan ligt ter inzage op het gemeentehuis. En uiteraard zullen we één en ander nog toelichten voor 5 oktober. Maar aarzel niet om het plan van nabij te gaan bekijken, en aarzel ook niet om uitleg te vragen. Het is beter nu een opmerking te formuleren dan later voor voldongen feiten te staan.
En het is misschien ook handig om de oppositie een dubbel te bezorgen...
Kleuteropvang tijdens zomermaanden

zaterdag, 27 juni 2009

Van dinsdag 7 juli tot en met maandag 24 augustus 2009, telkens van 7 tot 18 uur, wordt  opvang  georganiseerd voor kleuters van 2,5 tot 4 jaar in de gemeentelijke kinderopvang, Margote 110b. Die opvang loopt parallel met de gemeentelijke speelpleinwerking. Er worden maximaal 28 kleuters opgevangen en daarvoor worden tegelijkertijd minimum 3 personen met toezicht ingezet.
Er zijn steeds meer aanvragen voor opvang tijdens de zomer. Zeker voor de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Daarom wil men vanuit de gemeente een opvang voorzien. De leeftijd kan eventueel ook uitgebreid worden tot 5-6 jaar. De kindjes die de eerste keer naar het speelplein gaan hebben het soms heel moeilijk. Indien er dus plaats genoeg is kunnen deze kindjes eerst opgevangen worden in deze aparte groep en nadien overgaan naar het echte speelplein.
Julienne Gezels : "Ik heb een paar maand geleden gevraagd om deze mogelijkheid te onderzoeken en ben blij dat er zo snel een doorbraak is. Ik vind dit een heel positief verhaal voor de ouders."
KMO gebied - Zone 5

vrijdag, 26 juni 2009

Wat zegt het voorlopig structuurplan over het KMO-gbied?
" Zone 5 sluit aan bij de bestaande zone Meerbos. Op korte termijn kunnen enkele ha gemakkelijk aangesneden worden. Geleidelijk aan kan het bedrijventerrein uitbreiden tot aan het kruispunt N416 – N442. Dit kruispunt is het meest belangrijke verkeersknooppunt van de gemeente. Het is dan ook logisch om economische activiteiten op dit kruispunt te enten.
Binnen deze uitbreidingszone zijn twee zonevreemde bedrijven gelegen. Door te kiezen voor deze locatie, wordt meteen ook deze problematiek opgelost. Tussen deze twee zonevreemde bedrijven liggen nog een 2-tal mogelijkheden voor bijkomende bedrijven. Bij de bestaande twee zonevreemde woningen kan eventueel een bedrijf opgericht worden. (Of anders gezegd: Die zonevreemde woningen kunnen dan eventueel dienst doen als conciergewoning n.v.d.r.)
Wat we echter vaststellen voor deze zoekzone is dat de effectieve oppervlakte die vrijkomt voor nieuwe bedrijven beperkt is. 2,14 ha is gemakkelijk aansnijdbaar ten westen), en daarnaast kunnen nog een tweetal bedrijfjes worden voorzien (0,98ha) in de zone 5b (ten oosten).
De overige zones zijn momenteel bebouwd met enkele zonevreemde woningen en twee zonevreemde bedrijven.
Het is niet de bedoeling om deze zonevreemde woningen onmiddellijk op te nemen in het bedrijventerrein, wel op langere termijn.
Op korte termijn biedt deze zone bijgevolg slechts 3,12 ha nieuwe bedrijfsgrond."

zie kaart
Met belgerinkel naar de winkel


donderdag, 25 juni 2009

Schepenen leveren winkeltassen per fiets. Zo was vorig jaar nog te lezen. Het was een succes.
Meer dan 49 handelaars deden mee aan de actie ‘ met belgerinkel naar de winkel’. Tot nu toe heb ik nergens een campagne-affiche of spandoek zien hangen. Bij navraag op het gemeentehuis bleek dat de gemeente maar om de twee jaar aan deze actie deelneemt.
In 2010 mag u de fiets weer bovenhalen. Ofwel fietst u naar de buurgemeenten.Cijfers woningbehoefte kunstmatig verhoogd


woensdag, 24 juni 2009  

Tijdens de jongste gemeenteraad werd het structuurplan toegelicht door het studiebureau. Het was dan ook de gelegenheid om een paar ‘technische’ aspecten te bespreken met het bureau.
Dolf Lammens : 'U zegt dat de bevolking de komende jaren licht zal dalen. Toch beweert u dat er tegen 2012 een 150 gezinnen gaan bijkomen. En ik kan dat best geloven ( zie artikeltje bevolkingsevolutie), gezien het feit dat de gezinnen steeds kleiner worden. Maar, u gaat die 150 dan nog eens vermenigvuldigen met 3%. Zodat u uiteindelijk belandt bij 292 bijkomende gezinnen. U verwijst hiervoor naar de frictieleegstand. Wat bedoelt u met frictieleegstand ?'
Griet Van Waes ( studiebureau) :"Frictieleegstand is een term om aan te duiden dat bij een verhuis meerdere huizen moeten leegstaan om een verhuis mogelijk te maken."
Dolf Lammens : 'U neemt 3% .Waar haalt u dat cijfer ?'
Griet Van Waes : “ Dat is de gebruikelijke norm.”
Lammens :'Laat me toe om daar aan te twijfelen. In Wichelen is er weinig migratiedruk, daarom stelt het structuurplan Vlaanderen voor om in Wichelen een frictieleegstand te gebruiken van 2,5 % zoals u kunt lezen op blz 275 van het Structuurplan Vlaanderen. Als u de frictieleegstand rekent op 2,5% dan gaat het van 150 naar 268 woningen en niet naar 292 zoals u beweert. Concreet ziet de confrontatie tussen behoefte en aanbod er dan helemaal anders uit. Een behoefte van 268 woningen tegenover een aanbod van 230 geeft een tekort van slechts 38 woningen en geen 62 zoals u beweert.'

Bevolkingsevolutie
De statistiek bevolkingsevolutie in Wichelen maakt één en ander duidelijk. Hier kunt u zien dat ondanks een dalend aantal inwoners, het aantal gezinnen de komende jaren toch licht zal stijgen. Later verdwijnt dit fenomeen.
Een voorbeeld: Op 1 januari 2008 zijn er minder inwoners dan in 2007, maar het aantal gezinnen stijgt van 4.593 naar 5.605 en dit omdat het aantal leden (gemiddeld uiteraard)  per gezin  gedaald is van  2,41 naar 2,40.
Rechtspositieregeling


dinsdag 23 juni 2009

De OCMW-raad komt vanavond om 19 u samen in het Sociaal Huis.
Het OCMW moet zijn advies geven over de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. Dit is een lijvige bundel van 175 blz. Het gaat o.m. over aanwerving, salaris, verloven en afwezigheden. Een heel belangrijk document voor de werknemers.
Deze regeling voor de gemeente is van rechtswege ook van toepassing op het OCMW-personeel. En nu een gedeelte ervan samen in één gebouw zitten is het uiteraard aangewezen dat iedereen op dezelfde manier behandeld wordt, wat niet altijd het geval is tot nog toe.
Blijkbaar is dat niet altijd eenvoudig. Het wordt ook al eens misbruikt.
Waarover beslist men vanavond?
Een voorbeeld.
Wat met de vakantiedagen? Zijn het er 32 of worden het er 35? Gaat men extra personeel aanvaarden in het rustoord om de dienst te verzekeren ?
En wat met het aantal uren dat men werkt per week? Is het voor iedereen 38 of voor iedereen 40?  Of voor de enen 36 en voor de anderen 40? Gaat men een prikklok installeren ? Of gaat men dit alles gewoon niet opnemen in de rechtspositie?
Vanavond moet het OCMW zijn advies geven. De opvattingen binnen SAMEN zijn nogal verdeeld. We zijn benieuwd of ze op één lijn zitten vanavond. Wie is bestuurder en wie is populist ?
Verkeersspiegels in Schellebelle en in Wichele
n

maandag, 22 juni 2009

In de Stationsstraat tegenover het kruispunt met de Spoorwegstraat te Schellebelle zal een verkeersspiegel worden geplaatst om vanuit de Spoorwegstraat zicht te hebben op het verkeer komende uit de richting van het Dorp.
In Wichelen zal een andere spiegel worden geplaatst tegenover het kruispunt Statiestraat en Margote. Volgens de bewoners van de Statiestraat geeft de huidige spiegel een verkeerd beeld van het aankomend verkeer uit de richting kerk. De technische dienst is het gaan bekijken en ze gaven de inwoners gelijk. De spiegel is te klein zodat de auto’s al heel dichtbij zijn wanneer ze te onderscheiden zijn op de spiegel. Er zal een groter model geplaatst worden.
Programmatie  van de woningbouw


zondag, 21 juni 2009


Volgens de woonbehoeftestudie is er op korte termijn een behoefte aan een 62-tal woningen buiten het juridisch aanbod ( gronden die normaal worden aangeboden). Op langere termijn is er geen bijkomende behoefte te verwachten, integendeel zelfs.
Of anders gezegd, de studie voorspelt dat er tegen 2012  een  tekort is aan 62 woningen , maar tegen 2017 is er reeds een overschot van 15 woningen.
De gemeente stelt op basis van deze studie een woonprogrammatie voor, waarbij enkele niet-woongebieden op korte termijn kunnen worden aangesneden. Als compensatie worden enkele woongebieden bevroren .
Of anders gezegd, doordat er een licht tekort is, mogen er nieuwe gebieden aangesneden worden, maar men wenst verder te gaan dan die 62 woningen, men wil zelfs tot 108 gaan. Dan kan alleen maar door een compensatie. Andere gebieden komen daardoor het eerste decennium niet meer aan bod als woongebied..

Te ontwikkelen gebieden op korte termijn, tegen 2012
De gemeente selecteert volgend binnengebied in woongebied om te ontwikkelen op korte termijn:
• woongebied ( op kaart nr. 5) aansluitend op KMO-gebied Maessen 16 woningen

De gemeente stelt voor om volgende gebieden buiten woongebied te ontwikkelen op korte termijn omwille van hun kernversterkende waarde:
• KMO-gebied Maessen, 38 woningen ( op kaart nr 9)
• Woonuitbreidingsgebied Bellekouter a, 26 woningen (op kaart nr 8a)
• KMO-gebied Flandria ,1 woning(op kaart nr 10)
• Woonuitbreidingsgebied Bruin Kruis,  27 woningen

In totaal kunnen hierdoor 108 woningen gerealiseerd  worden op korte termijn. Van deze 108 woningen zijn er reeds 54 woningen opgenomen in BPA Anker (Maessen) dat ter goedkeuring ligt bij de minister. De aansnijding van het gebied Bellekouter is prioritair voor de gemeente, na het BPA Anker. De gemeente opteert om de sporthal in dit woonuitbreidingsgebied te voorzien.

kaart 44 woningbouwprogrammatie

We komen later op de studie nog eens terug. Ze is immers gebaseerd op verkeerde berekeningen. En ook op de programmatie zelf komen we nog terug. U zult nog verbaasd zijn van de argumentatie die gebruikt is.
Aanstellen ontwerper voor opmaak RUP "Bellekouter"

vrijdag,  19 juni 2009

Er is een bestek goedgekeurd voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Bellekouter’ en dat met het oog op de bouw van een sporthal en de verdere invulling van het woonuitbreidingsgebied tussen de huidige Bellekouterlaan en de Pijpoelstraat.
De kostenraming bedraagt € 20 000 en de opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Dolf Lammens :"Om alle latere misverstanden te vermijden, wil ik nu extra benadrukken dat we dit punt ( net zoals de vorige keer trouwens) goedkeuren. Want het geheugen van sommigen is heel selectief."
Gemeentelijk Structuurplan : project Maessen

donderdag, 18 juni 2009

Een  prioritaire actie is de ontwikkeling van het binnengebied Maessen in het centrum van Serskamp. De bestaande grootschalige loodsen en de grote verharde oppervlakte van het bedrijf zijn ruimtelijk gezien niet op schaal van het dorp. Het handhaven van de bestemming
en/of bijhorende activiteiten is ruimtelijk niet te verantwoorden.
Knelpunten inzake ontsluiting of overlast naar de omringende woonomgeving blijven ook bij andere bedrijfsactiviteiten moeilijk op te lossen wegens de centrale inplanting in het dorp. Het vervallen bedrijfspand (voormalige Eurowathelet) gelegen achter de parking van de
Anker zal omgebouwd worden tot een plaats waar de Wichelse jeugd zich thuis kan voelen. Chiro, speelpleinwerking en jeugddienst zullen er onderdak vinden.

De rest van het binnengebied zal afgewerkt worden met woningen. Er wordt gestreefd naar een mix van allerhande types woningen, om voor elk wat wils te kunnen aanbieden. De woningen zullen ontsluiten via de Dorpsstraat. Doorgaand verkeer is niet mogelijk. De huidige bebouwing rond Anker is vrij oud en het integreren van deze gebouwen in een project voor de Anker biedt op termijn heel wat mogelijkheden. De ingewikkelde eigendomstructuur maakt projecten op korte termijn niet haalbaar. Wat betreft fasering is de ontwikkeling van de gronden Maessen, vooral kant Dorpstraat, voor de hand liggend op voorwaarde dat de mogelijkheden voor een project langs Anker niet worden gehypothekeerd.

Zie inrichtingschets kaart 50Onderzoek behoeften senioren afgerond

woensdag, 17 juni 2009

De resultaten van het ouderenbehoefteonderzoek van de VUB worden op woensdag 24 juni 2009 om 14 uur toegelicht in de raadzaal van het Sociaal Huis, Oud Dorp 2 Wichelen.
De bedoeling is uiteraard dat er verder iets gebeurt met die gegevens zoals bv het opstellen vaneen seniorenbeleidsplan.
In onze gemeente werden 400 senioren ondervraagd. Hun gemiddelde leeftijd was 72 jaar en zoals te verwachten deden meer vrouwen dan mannen mee aan het onderzoek. We geven u alvast een voorsmaakje van de resultaten.
Wat zit er bv in de top 5 van de ‘onaangepastheid’ van de woning ?
Op één de trappen, op 2 de afstand tot de voorzieningen, op 3 het huis is te groot, op 4 het huis is inbraakgevoelig en tenslotte op 5 het huis is moeilijk warm te stoken.
Voor meer info verwijs ik naar 24 juni ( let wel,  het is in de namiddag !) in het sociaal huis.
Draadafsluiting school Bruinbeke

dinsdag, 16 juni 2009

De afsluiting van de gemeenteschool van de Bruinbeke, Wanzelestraat, is op bepaalde plaatsen dringend toe aan vervanging.
De gemeenteraad heeft besloten om de afsluiting, aan de zijkanten van de tuin, te vervangen door een nieuwe draadafsluiting. Daarom is er door de technische dienst een bestek opgemaakt. De kostenraming bedraagt € 7.457,23 incl. 21 % btw. De opdracht zal worden gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.


Belastingen

dinsdag 16 juni 2009

Uw belastingsaangifte laten invullen door de Controle Direkte Belastingen? Dat kan . Ga vandaag dinsdag 16 juni 2009 langs in het Sociaal Huis van Wichelen tussen 8u30 en 12u of tussen 16u en 20u.
Inventarisatie verkeersborden Wichelen

maandag, 15 juni 2009


Vanaf vandaag maandag 15 juni 2009 kan u in Wichelen een wagen van Cyclomedia tegenkomen. Deze wagen is uitgerust met een 360° camera op haar dak en inventariseert, in opdracht van het Vlaams gewest, alle verkeersborden die zich op Wichels grondgebied bevinden. 
Deze foto's worden omgezet in een databank, die de gemeente nadien zal moeten bijhouden van zodra er wijzigingen aan de signalisatie worden aangebracht. 
Op regelmatige tijdstippen wordt deze databank dan overgemaakt aan GPS-fabrikanten, zodat de wijzigingen ook meegenomen kunnen worden in de routeberekeningen die de GPS maakt.

Mocht u tijdens de periode dat de wagen in Wichelen rondrijdt door deze wagen gefotografeerd worden, dan wordt uw privacy gewaarborgd doordat de foto's niet gepubliceerd mogen worden, en ook niet aan particulieren mogen verstrekt worden.De wagen zal aan een normale snelheid door het verkeer rijden en maakt elke 10 meter een foto. 
Aankoop metaaldetector

zaterdag, 13 juni 2009

Voor de technische dienst wordt een metaaldetector aangekocht voor het detecteren van ondergrondse deksels en leidingen. Op die manier zal er efficiënter kunnen gegraven worden zonder schade of gevaar.
De kostenraming bedraagt € 700,00 incl. 21 % btw. 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
Structuurplan voorlopig goedgekeurd


vrijdag, 12 juni 2009

We zullen het in de komende dagen vaak over de inhoud van het structuurplan hebben. En uiteraard ons standpunt vergelijken met dat van de meerderheid. U kan dit plan ook op het gemeentehuis inkijken. Voor alle duidelijkheid : wij hebben dit plan niet goedgekeurd.
We zullen verklaren waarom. Er staan ook heel wat goede zaken in het plan en ook die zullen we toelichten.

Dolf Lammens: “ In het structuurplan (blz 174) lees ik het volgende: De gemeente maakt financiële middelen vrij voor het voeren van een gericht grond- en pandenbeleid met het oog op het gericht aankopen van strategische gronden of gebouwen. Meer bepaald maakt zij jaarlijks voldoende geld vrij om een gericht aankoopbeleid te voeren voor de realisatie van bosuitbreiding van de bossen rond Serskamp, pleinvorming rond kerk Wichelen en tegenover sociaal huis.
‘Mijn vraag: u spreekt van een gericht aankoopbeleid. Hebt u een plan hebt van wat u wenst aan te kopen ? Indien niet, kan u volgens mij moeilijk spreken van een gericht aankoopbeleid."
De meerderheid vond dat dit duidelijk genoeg was, dat iedereen voldoende wist waarover het ging. Rond de kerk is rond de kerk en recht over het sociaal huis is recht over het sociaal huis en die bossen komen waar de bossen voorzien zijn.
Feit is dat ze niemand tegen de haren willen instrijken door in detail te treden.
Ze willen dit blijkbaar zo geruisloos mogelijk doen zonder de mensen te verwittigen. Wat niet weet, niet deert.
Gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan(GANIP)

donderdag, 11 juni 2009

Elke gemeente dient over nood-en interventieplannen te beschikken die van toepassing zijn bij noodsituaties of dreigende noodsituaties (koninklijk Besluit van 16 februari 2006 ).
Onder noodsituatie verstaat men: elke gebeurtenis die schadelijke gevolgen voor het maatschappelijk leven veroorzaakt of veroorzaken kan, zoals een ernstige verstoring van de openbare veiligheid, een ernstige bedreiging ten opzichte van het leven of de gezondheid van personen en/of ten opzichte van materiële belangen.
Belangrijk element daarin is de coördinatie van de disciplines of hulpdiensten om de dreiging weg te nemen of om de schadelijke gevolgen te beperken.
Het GANIP werd door de gemeentelijke veiligheidscel reeds aanvaard op 14 mei 2009. 
Verslag gemeenteraad


woensdag, 10 juni 2009

In het verslag van de gemeenteraad is er aandacht voor de gemeenterekening, de budgetwijzigingen, de piramidetenten,
de rioleringswerken en de brandweer. Stof genoeg dus.
Lees verder...
Tijdelijk stafmedewerker ICT


dinsdag,  9 juni 2009

Iedereen is het er al een tijdje over eens dat de gemeentelijke website dringend aan vernieuwing toe is. Daarvoor is  nu een gespecialiseerde stafmedewerker aangetrokken. Gedurende 2 maanden zal hij  hier voltijds kunnen aan werken, zijn contract loopt tot half juli.
Piramidetenten

maandag,  8 juni 2009

Yvan de Coninck "In plaats van de openbare toiletten die er maar niet komen, stel ik voor om  tenten aan te kopen. Wichelen is een festiviteiten gemeente maar de weersomstandigheden zijn niet altijd goed. De huurprijs voor zo'n tent ligt rond de 1000 - 1100€."
De gemeente gaat 2 gewone piramidetenten  aankopen en 1 podiumtent. Deze tenten kunnen relatief snel en gemakkelijk opgezet worden.
De tenten worden vooral aangekocht voor de 11 juli viering maar zullen in de toekomst wel meer gebruikt worden. De tenten kunnen ook op een harde ondergrond geplaatst worden. De oppositie was akkoord maar vroeg toch om één en ander wat praktisch beter uit te werken.
Wat zijn nu de voorwaarden om een tent te gebruiken ?
De tenten worden op- en afgebouwd door twee werklieden van de technische dienst van de gemeente samen met vijf leden van de betrokken vereniging Per tent wordt een vergoeding van € 100 gevraagd en die som dient vooraf overgeschreven te worden.  De betrokken vereniging dient een aansprakelijkheidsverzekering te sluiten en zal een staatbeschrijving van de tenten ondertekenen.


Voorkeurstemmen plaatselijke kandidaten

maandag, 8 juni 2009

Luc Van Herreweghe CD&V 5944
Dietlinde Bombeke N-VA 2639
Karel Vander Mijnsbrugge Vlaams Belang 3022
Elfriede Van Sande LDD 1016
Philippe Brantegem Respect 425
Nathalie Van den Bossche CAP61
Jean Van Den Bossche CAP 41
Hogere kosten voor onderwijs bij begrotingswijziging

vrijdag, 5 juni 2009

Dolf Lammens : “Bij onderwijs staan 2 opmerkelijke verhogingen. Eentje voor receptiekosten en eentje voor benodigdheden gebouwen. Kunt u dat wat toelichten, want het gaat om serieuze verhogingen : van 5.500 naar 6.800 en van 15.000 naar 20.000.
Van Der Eecken: “ We zullen eerlijk zijn ( is dat niet van zijn gewoonte misschien? ), de receptiekosten moesten verhoogd worden omdat Schellebelle de receptie voor de vormelingen niet wou betalen. Deze receptie werd dan maar gegeven door de gemeente .”
Lammens : “ En wat met die kosten gebouwen ?”
Van Der Eecken :  “We kwamen niet toe .”
Lammens : “ Dat is een verhoging met een derde !”
Van Der Eecken :  “We kwamen niet toe .”
Twee digitale camera’s

donderdag, 4 juni 2009

Voor de milieudienst én voor de technische dienst wordt een digitaal fototoestel aangekocht
Deze toestellen zullen worden ingezet om de toestand voor en na werken te documenteren, schadegevallen te bewijzen en in te gebruiken in het kader van milieu-, natuur- en stedenbouwkundige aanvragen.” De kostenraming bedraagt 1 000 euro .
Gemeenterekening 2008


woensdag, 3 juni 2009

Dolf Lammens: “In de gemeenterekening 2008 zijn de uitgaven voor de administratie enorm gestegen. Van 338.000 naar 478.000 euro. Dat is bijna 90.000 euro meer. Kunt u dat verklaren?”
Danny Praet : “De uitgaven voor de administratie in de gewone dienst zijn volgens mij gestegen door o.a. de verwarming, de elektriciteit en vooral de verhuis van het oude gemeentehuis naar het sociaal huis en de aanwezigheid van het OCMW in het nieuwe gebouw.”
Dolf Lammens: “Het is toch wel eigenaardig dat ik daar niks van terug vind. Nergens vind ik een post terug waar de kosten van het OCMW in rekening worden gebracht. Met andere woorden , de elektriciteit, de verwarming en de telefoonkosten voor de administratie van het OCMW is dus allemaal een half jaar gratis geweest ?
Kenneth  Taylor :' Er werd beslist om die tussenkomst slechts te doen vanaf een nieuw boekjaar. Dus vanaf volgend jaar wordt er wel een bedrag voorzien.'
Lammens : ‘ Ik begrijp ook wel dat het om een vestzak- broekzak bijdrage gaat, maar het OCMW maakt een boekhoudkundig onderscheid tussen algemene werking, rustoord, service flats, sociale dienst en thuiszorg. Het is dus maar normaal dat er een post bestaat voor de administratie in het Sociaal huis.
Sreven De Vos :’ Dolf Lammens heeft gelijk: het OCMW heeft een analytische boekhouding, ( zich wendend tot Venneman ) de vroegere voorzitter heeft hier nog verklaard dat deze boekhouding tot op de euro kon vertellen wat hij aan het OCMW kostte, en dat was enorm veel in vergelijking met de huidige voorzitter.”
Conny Beelaert : “ De jaarrekening van het OCMW is nog niet klaar, maar we zullen dit minutieus verwerken.”
Lammens : "We zijn benieuwd."
Gemeentelijke compost-namiddag


dinsdag, 2 juni 2009


De vrijwillige compostmeesters van VELT demonstreren hoe je met je groenafval zwart goud kunt maken en hoe je ecologisch aan de slag kan in je (groenten)tuin. Zowel het compostvat als de palettenbak worden toegelicht. Dit jaar staat de compostdag in teken van houtsnippers. De compostmeesters zullen demonstreren welk hout perfect is voor een houtverhakselaar en wat de toepassingen en voordelen zijn van houtsnippers in de tuin. Bovendien maakt dit jaar elke bezoeker kans om een houtverhakselaar ter waardevan 665 euro te winnen.
Waar en wanneer?: Zaterdag 6 juni 2009, 14 tot 15 uur. Grafmakershuisje, Oud Dorp 49 WichelenHugo de Sutter verlaat de kerkfabriek van Serskamp

maandag, 1 juni 2009

Vandaag 1 juni 2009 verlaat Hugo de kerkraad. Sinds april 1992 was Hugo De Sutter de penningmeester van de kerkfabriek van Serskamp.Deze taak vervulde hij altijd heel nauwgezet en uitermate correct. Waarvoor dank.
We weten dat dit een complexe materie is die heel wat toewijding vraagt. En het blijft ook altijd nog vrijwilligerswerk, dus onbezoldigd.
Als penningmeester werd hij sinds 1 april van dit jaar opgevolgd door Paul Matthijs. Wie zijn opvolger wordt als lid van de kerkraad zal beslist worden in een volgende zitting van de kerkraad. Tijdens die vergadering zal aan Hugo ook de titel van erepenningmeester worden toegekend. Proficiat en bedankt voor die jaren van onverdroten inzet.Nieuwe fietsenstalling aan gemeenteschool

vrijdag, 29 mei 2009

In de begrotingswijziging staat 12.000 euro ingeschreven voor een nieuwe fietsenstalling aan de gemeenteschool van Wichelen
Dolf Lammens: 'Die nieuwe fietsenstalling aan de gemeenteschool in Wichelen, waar gaat die komen ?'
De Smet : "Die komt op dezelfde plaats als de oude stalling."
Lammens: 'Ik vraag dit om te weten of ze niet in de weg gaat staan van de nieuw op te richten klaslokalen. Weet u ondertussen al waar die gaan komen ?'
Niemand van de meerderheid voelde zich geroepen om daar iets over te zeggen.
Omdat er nog geen concrete plannen zijn.
In december 2007 was al sprake van nieuwe klaslokalen, er was toen al geld voorzien in de begroting. Men ging die lokalen aankopen. Op mijn vraag naar verduidelijking, zei de burgemeester toen dat het om een mirakel ging. Het mirakel ging blijkbaar niet door. Want het jaar daarna ging men in plaatsen van kopen, zelf klaslokalen oprichten. De eerste vraag die bij iedereen opkomt is dan: waar? Maar dat weet men niet.
Het wordt voor de ontwerper wel moeilijk als men nog niet weet waar ze gaan komen. Het zal achteraf dan wel de ontwerper zijn fout zijn dat het zo traag gaat. Of de fout van de oppositie.
Hubert Gijselinck verlaat Brandweer

woensdag, 27 mei 2009

Op 15 juli 2009 wordt brandweerman Hubert Gijselinck 60 jaar. Met ingang van 1 augustus 2009 wordt hem wegens het bereiken van de leeftijdsgrens eervol ontslag verleend en mag hij de titel van ere-brandweerman dragen. We willen hem bij deze al van harte bedanken voor zijn jarenlange staat van dienst en hem kennende zal hij de resterende maanden met evenveel inzet vervolmaken dan de vorige jaren.
Verder worden ook 2 betrekkingen vacant verklaard
Bij bevordering worden een betrekking van sergeant-majoor en een betrekking van sergeant bij de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst vacant verklaard. In het kader van het operatief personeel zijn immers twee betrekkingen van sergeant-majoor voorzien en door de bevordering van een sergeant tot eerste sergeant is de eerstgenoemde betrekking niet ingevuld.
Wel of geen petanqueterrein op het Dorp te Schellebelle ?


maandag,  25 mei 2009

In oktober vorig jaar werd op de gemeenteraad beslist een petanqueterrein aan te leggen op het Dorp.
De tuin van de pastorie kwam daarvoor niet in aanmerking omdat het een geklasseerd monument is. Dan maar op het plein zelf, dat zou wat meer sfeer met zich meebrengen, werd gesuggereerd. Het gaat wel om 3 pleinen, met mogelijks later een extra krulbolplein.
Op  de laatste gemeenteraad kwam dit zijdelings ter sprake. Het college was niet te spreken over het negatief advies van de Cel onroerend
erfgoed .
Wat was het advies? En was dit echt negatief ?
“Het plein is wel een vrij gaaf bewaarde site. Het aanbrengen van grote gehelen verharding – drie petanquepleinen – schaadt wel de erfgoedwaarde ervan. De cel Onroerend Erfgoed is dan ook geen voorstander om op die plaats bijkomende verharding te voorzien. Het aanleggen van twee petanquepleinen die deels binnen de huidige, reeds verharde parkeerzone liggen, dient hier overwogen te worden. Op die manier verdwijnen er maximaal twee parkeerplaatsen maar wordt de erfgoedwaarde van het plein en zijn omgeving minimaal aangetast.”

Een petanqueterrein is een stuk minder storend dan de huidige parking, waar trouwens heel vaak zware camions het zicht op de monumenten ontsieren. Het lijkt me een goede zaak als een paar parkeerplaatsen geruild worden voor een petanqueterrein. Op die manier stijgt zelfs de erfgoedwaarde, dacht ik, want het plein wordt weer een stuk levendiger.
En nog dit, ik vind dat men dan ook niet moet overreageren. Dat advies is niet bindend.  En ik vind het nog minder gepast dat men het persoonlijk gaat spelen en men zich gaat afreageren op de verantwoordelijke ambtenaar.
Wist u dit ? De rode draad door het verhaal


zondag, 24 mei 2009

Het centrale thema, dat steeds terugkeert.
Alle touwen van de Engelse marine, van de sterkste tot de zwakste, zijn zodanig gevlochten dat er een rode draad door het geheel loopt.
Die kan men er niet uitwinden zonder alles los te trekken. Daardoor is zelfs aan het kleinste stukje touw te zien dat het eigendom is van de Kroon.
Extra vuilzakken voor kinderopvang

vrijdag, 22 mei 2009

Julienne Gezels stelt voor om aan onthaalouders enkele gratis zakken te verdelen voor luiers. Voor 100 witte zakken is de kostprijs 25€.
Dit betekent voor de gemeente een kost van 375€ per jaar als u weet dat er ongeveer 15 onthaalouders zijn in Wichelen. Het is economisch verantwoord en milieuvriendelijk. Die witte zakken moeten wel naar het containerpark gebracht worden ( toegang is daarvoor gratis). De meerderheid steunt het voorstel. De gemeenteraad komt tot de volgende consensus: Er zal een brief gestuurd worden naar de onthaalouders waarin de vraag wordt gesteld wat ze het liefste hebben: bijkomende bruine en blauwe zakken (zal wel duurder zijn voor de gemeente) of een maximum 100 witte zakken. Er zal wel gestimuleerd worden om witte zakken te gebruiken.

"Als er geen sporthal komt, is het uw fout"

woensdag, 20 mei 2009

Dolf Lammens: “ U voorziet 20.000 euro voor een Ruimtelijke uitvoeringsplan voor de sporthal. Wat is de stand van zaken in dit project ? Hebt u al beslist welke piste u gaat volgen? Er zijn volgens mij een viertal mogelijkheden: het Autonoom gemeentebedrijf (dat er nog niet is), de sportfacilitator zeg maar het kabinet, AquaFit en Dexia.
De Smet :”De kosten voor het RUP (sporthal) wordt er nu al op geplaatst om geen tijd te verliezen. We hopen volgende maand een voorlopige vaststelling te hebben van het structuurplan. Het voordeel van AquaFit is dat we via deze weg ook de BTW kunnen recupereren zoals ook mogelijk is met een autonoom gemeentebedrijf (AGB).
Lammens: “Ja maar, met het AGB kan u meerdere projecten aanpakken zoals bv. de kapel van de Bruinbeke.”
De Smet : "Werken via AquaFit betekent inderdaad een engere invulling die enkel voor de sportzaal zal dienen.”
Van Der Eecken :”Indien de gemeenteraad de plannen van de sporthal had goedgekeurd, was die sporthal al lang een feit. Dit werd afgekeurd voor 1250€ omdat de ontwerper te duur was."
Lammens : “Dit voorstel was wettelijk niet in orde. U kon trouwens tijdens die zelfde raadszitting een andere ontwerper aangesteld hebben (zoals trouwens op de agenda stond). En u weet heel goed dat heel die pantomime niet nodig was indien u het vorige structuurplan niet had afgekeurd. ”
Steven De Vos: ‘Het ging niet om plannen voor de sporthal. Het ging om het aanstellen van een ontwerper voor het BPA. En die ontwerper was niet de goedkoopste en kon trouwens ook geen enkele referentie voorleggen.”
Van Der Eecken : “Als er geen sporthal komt, is het uw fout.”

Gaat het zo slecht met de plannen van de sporthal dat hij zich al probeert in te dekken? En is het dan- zoals altijd- een ander zijn fout?
Toch misschien best het geheugen wat opfrissen.
In maart 2006 is één van de agendapunten het aanstellen van een ontwerper voor BPA Bellekouter (nodig voor de sporthal ).
Een punt dat normaal moeiteloos gestemd wordt. Maar de ontwerper die voorgedragen werd omdat hij de goedkoopste was en de beste referenties had, kon ‘SAMEN’ niet echt bekoren. Ze hadden liever een ander bureau, eentje dat gemakkelijker te beïnvloeden was. Dus dient Danny Praet een amendement in tegen zijn eigen voorstel. De groep Van Der Eecken en de VLD ( het latere SAMEN) steunen dit amendement. Op die manier wordt een minder goed en duurder bureau aangeduid ( favoritisme heet zoiets, geloof ik).
Steven De Vos ( Vlaams Belang) en Tony Dockers (NV-A) dienen terecht klacht in tegen deze beslissing, en krijgen zowaar gelijk van de gouverneur: dit besluit wordt geschorst.
Had Danny Praet en de groep Van Der Eecken het voorstel van het college ( waar ze zelf in zaten) gesteund, dan was er in maart 2006 reeds een ontwerper. En dat was ruim intijds voor het BPA.
In augustus 2006 ( na de brief van de gouverneur dat de beslissing geschorst was) kwam dat punt dus opnieuw op de agenda. En weer proberen ze hun ‘favoriete’ bureau aan te duiden. Deze keer hebben ze echter geen meerderheid. Resultaat: geen enkel bureau werd aangeduid.

Tip. Als hij dan toch de zwartepiet wil doorgeven, dat hij zich dan wendt tot zijn vrienden Govaert, Van Malderen en De Wilde die hem toen in de steek lieten, zodat hij aan geen meerderheid geraakte.
Stookolieketel vervangen door condenserende gasketel


dinsdag, 19 mei 2009

In de gemeenteschool van Schellebelle, Hoogstraat 92 9260 Schellebelle,  wordt de oude stookolieketel vervangen door een condenserende gasketel van 180 Kw en worden overwerktimers geplaatst. De kostenraming bedraagt  € 35.634,50 incl. 21 % btw.
Dolf Lammens: ‘We vinden dit een heel goed voorstel. Een dergelijke ketel en timers komen op termijn zowel de financiën als het milieu ten goede.”
Brandweer kan weer pompen

maandag, 18 mei 2009


De huidige dompelpomp van de brandweerdienst vertoont sporen van slijtage bij de rotor in het pomphuis.
Dit werd vastgesteld bij een herstelling in februari.
Een degelijk werkende dompelpomp is onmisbaar bij wateroverlast. Daarom wordt een nieuwe pomp aangekocht via het contract van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken . De pomp die men gaat aankopen, heeft een debiet van 400 liter per minuut bij 10 meter opvoerhoogte. Bij nul meter hoogte gaat het zelfs tot 700 liter per minuut. Leuk om weten nog: de pomp wordt gekoeld door het aangezogen water.
De raming bedraagt € 1 500 en is voorzien in het budget 2009.
Slechts één van de 10 projecten uitgevoerd in 2008


vrijdag, 15 mei 2009

Dolf Lammens: “ In de begroting van 2008 stonden 10 projecten waarvan de kostprijs geraamd werd op meer dan 100.000 euro. Kunt u me zeggen waarom er daar maar één van uitgevoerd is ? Ik geef u ter memorie een opsomming: de kapel in de Bruinbeke, de openbare toiletten, de Statiestraat in Wichelen, de polyvalente zaal in Serskamp, aankoop perceel grond voor de sporthal, een toelage voor rioleringswerken AquaRio, de aankoop van huizen op de Anker en de aankoop van klaslokalen voor de school in Wichelen.”
Danny Praet : "Een project kan niet altijd onmiddellijk uitgevoerd worden. Wij zijn afhankelijk van de ontwerpers en dat loopt soms wel stroef, zoals bij de verbouwing van de kapel. Voor het project van de openbare toiletten werd zelfs geen enkele aannemer bereid gevonden om dit te
realiseren. Misschien brengt de crisis hier verandering in."
Dolf Lammens: "En voor de andere projecten, wat was daar het probleem ?"
Werner Van Der Eecken : “ Ze zijn niet uitgevoerd, omdat ze niet uitgevoerd zijn!”
Als reden kan dat tellen.
Kenneth Taylor: “U mag pas oordelen op het einde van de rit.”
Dat is voor een stuk waar natuurlijk, maar ik dacht dat juist om die reden een meerjarenplan werd opgesteld en dat klopt langs geen kanten meer. Maar goed, we zullen zien of de tweede helft van de legislatuur vlotter zal gaan. Ik twijfel er aan, want we gaan dan eerst nog een schepenwissel meemaken, en dat vertraagt de zaken nog meer.Uitbergen  moeilijk toegankelijk volgens het structuurplan

donderdag, 14 mei 2009


Wat lezen we in het gemeentelijk structuurplan ( pag. 61)?
“• Twee secundaire wegen, type II, doorkruisen de gemeente: N416 (Wetteren-Dendermonde) in oost-westelijke richting en dwars daarop in noord-zuidelijke richting N442 (Aalst-Lokeren).
• De gemeente is qua ontsluiting vooral gericht op E40 en niet zozeer richting E17 in het noorden. De Schelde en het noordelijk gelegen groengebied (de meersen) vormen een barrière ondanks de brug over de Schelde richting Uitbergen.”
Blijkbaar hebben het college en het studiebureau geen weet van de tellingen die in 2006 gedaan zijn in het kader van de opmaak van het mobiliteitsplan. Ik vraag me trouwens af of ze wel weten dat er een mobiliteitsplan is.
Maar goed. Uit die tellingen kon men opmaken dat de Schelde helemaal geen barrière vormt, wel integendeel.
Als we ons op het kruispunt van het Moleken plaatsen dan constateren we dat er per  etmaal 4.039 wagens naar Aalst rijden, 3062 naar Dendermonde, 3.671 naar Wetteren en 4.225 wagens richting Uitbergen-Lokeren rijden.
Om dan te spreken van een natuurlijke barrière moet men heel eigenaardige kronkels volgen, de cijfers bewijzen net het omgekeerde.
We weten wel dat ze het zwaar verkeer liever door Wichelen en Schellebelle zien rijden dan door Uitbergen, maar dit soort beweringen is toch wel ‘een brug te ver’.
Plaatselijke kandidaten Vlaamse verkiezingen


woensdag, 13 mei 2009


Er zijn 4 mensen uit onze gemeente die zich kandidaat stellen voor de Vlaamse verkiezingen.
We hebben vooreerst onze vriend en collega Luc Van Herreweghe voor CD&V.
Verder Dietlinde Bombeke voor NV-A ,  Karel Vander Mijnsbrugge voor Vlaams Belang en Philippe Brantegem voor Respect .
Voor Open VLD  en Sp.a hebben we geen kandidaat opgemerkt.
Dijk of geen dijk, deel 2


dinsdag, 12 mei 2009

Ik kom nog even terug op de dijk aan het Veken ( bocht van de Schelde ).
Ondertussen heb ik een iets duidelijkere kaart kunnen bekijken. En mijn veronderstelling wordt daar in detail uitgevoerd. Alleen kan men een beetje vroeger op de dienstweg, niet aan het kapelleken maar rechtover het Sociaal Huis.
Zeeschelde zal dus inderdaad geen extra dijk plaatsen, maar gebruik maken van de bestaande weg: het Oud Dorp. Men verlaat de dijk aan het vorige gemeentehuis en gaat er op rechtover het nieuwe gemeentehuis (tussen het eerste en het tweede huis van de Margote,
- kant Schelde uiteraard ).


Inbraken op gemeentelijk  domein

dinsdag 12 mei 2009


Tijdens het weekend werd er opnieuw ingebroken op het gemeentelijk domein.
Ditmaal kregen het Schutterslokaal en het JOC ( jeugdhuis) ongewenst bezoek.
In beide lokalen werd een som geld ontvreemd. De daders kennen blijkbaar het reilen en zeilen op het domein.
Verslag gemeenteraad


maandag, 11 mei 2009

U kan hier een uitgebreid verslag lezen van de laatste gemeenteraad.
Wat kwam er zoal aan bod ? Aankoop tractor en containersysteem. De sociale koopwoningen.
Belasting op motoren.
Komt er een nieuwe dienstweg in de bocht van de Schelde ?

vrijdag, 8 mei 2009

Uitreksel uit het structuurplan:
“De versterking van de link met de Schelde dient ook te gebeuren ter hoogte van het sociaal huis. Door de aanleg van de dienstwegen (bruikbaar als fietsverbinding) langs de Schelde en de aanpassing van de dijken ter hoogte van Wichelen, is het opportuun om het openbaar domein ter hoogte van het sociaal huis te vergroten. De aanleg van de dienstwegen hypothekeert een deel van de kleine tuintjes die langs de Schelde zijn gelegen.”

Een paar bemerkingen. Het college spreekt over dienstwegen. Komen die dienstwegen er ? En waar ? En zo ja, mag iedereen ze gebruiken ?
In het project MER, dat ter inzage ligt in het Sociaal huis, lees ik ( pagina 183): ‘Gezien er geen intentie bestaat om de dijk verder te exploiteren, zal de dienstweg niet opengesteld worden voor fietsers en wandelaars.’Let hier vooral op het woordje NIET.
Volgens mij komen er alleen maar damplanken rechtover het Sociaal huis en men zal aan het Veken ( bocht van de Schelde ) vermoedelijk de gewone baan (Oud Dorp) gebruiken als dienstweg. Het scenario is volgens mij als volgt: men zal aan het vroegere gemeentehuis de dijk verlaten en men kan er weer op aan het kapelleken of via het Scheldenhoeksken.
 Zeeschelde zal geen dure extra dijk aanbrengen als ze het anders ( en goedkoper ) kunnen oplossen.
De redenering in het structuurplan is in ieder geval natte vingerwerk. Nergens is die redenering gebaseerd op bestaande plannen.
Mijn redenering is ook een veronderstelling, gaat u zeggen. Inderdaad. Maar die past in wat aan plannen voorligt. En ik zeg ook nadrukkelijk dat het een persoonlijke interpretatie is.Inbraak in KLJ –lokaal Wichelen


donderdag, 7 mei 2009

In de nacht  van maandag op dinsdag is er ingebroken in het KLJ -gebouw op het gemeentelijk domein aan de Margote
( achter het Sociaal huis)
Aan de deur achteraan sneuvelde een ruit en op die manier is men binnen geraakt.
Er zou geld en sleutels gestolen zijn.


Budget Survival Kids: preventiecampagne tegen overmatige schuldenlast bij jongeren

woensdag, 6 mei 2009

Steeds meer mensen kampen met schulden. Ook jongeren krijgen te maken met dit probleem: consumentenartikelen zijn verleidelijk, de leef- en woonkosten stijgen en vaak ontbreekt de nodige kennis over budgetteren, lenen, schulden en krediet. Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling startte daarom een preventiecampagne voor jongeren die bijna op eigen benen komen te staan. Het doel is om hen bewust te maken van de gevaren van overmatige schuldenlast. De campagne zelf werd mee ontwikkeld door jongeren die geconfronteerd werden of zijn met het probleem. Er werd een kortfilm en een website gemaakt met hun getuigenissen. De film kan u bekijken op www.budgetsurvivalkids.be. Meer info over het project op www.centrumschuldbemiddeling.be/preventie
Secretaris Coppens aangereden


maandag, 4 mei 2009

Voor alle duidelijkheid: het gaat om Roger Coppens secretaris van het OCMW (niet om zijn naamgenoot Frans Coppens, secretaris van de gemeente). De secretaris zal waarschijnlijk zes maanden moeten revalideren. Hij is vorige week in Lebbeke aangereden door een auto die de parking van een warenhuis verliet. Hij heeft daarbij zijn schouder gebroken en hij heeft waarschijnlijk ook nog een rib gebroken of gekneusd. Ondanks de pijn en de koorts is hij al een paar keer voor dringende zaken naar het OCMW geweest.
We wensen hem een spoedig herstel toe.
Op zoek naar terrein voor bedrijven

vrijdag, 1 mei 2009

Het vrijliggend KMO gebied in Wichelen is bijna nihil. Op langere termijn worden Déwé, Maessen en Flandria woongebied. Op middellange termijn is er nood aan een ‘ijzeren voorraad’ (een buffer aan bedrijventerrein) Als voorwaarde voor een nieuwe zone stelt ruimtelijke ordening dat de zones moeten aansluiten bij de kern en dat er een goede ontsluiting moet zijn.
Op basis van de confrontatie tussen het aanbod – dat nul is omdat vrijliggende stroken meestal al behoren tot een bedrijf– en de behoefte, kan men alleen maar concluderen dat men in Wichelen op zoek moet gaan naar een terrein van 7,64 ha, eventueel opgesplitst in kleinere delen.

 


Maar zoals Johan Cruijff reeds zei: ’Elk nadeel heb zijn voordeel’. Misschien moet men eens gaan praten met de bedrijfsleiding van pack2pack. Mogelijks ligt daar een opportuniteit voor de gemeente. Het grote bedrijfsterrein (26.170 m2) kan eventueel opgesplitst worden in kleinere delen en zo dienstig zijn voor meerdere kmo’s van de gemeente.
Het terrein voldoet in ieder geval aan de basisvoorwaarden. Het sluit aan op de kern en heeft een goede ontsluiting.

Het lijkt me heel interessant -voor de twee partijen – om eens rond de tafel te gaan zitten om de mogelijke bestemmingen van dit bedrijventerrein te bestuderen. En laten we realist genoeg zijn om in te zien dat het voor de gemeente ook geen godsgeschenk is. Als er ruimte moet gemaakt worden voor meerdere kmo’s, dan moet er heel wat afgebroken en gesaneerd worden. Ook dat heeft een prij


Vandalisme aan het Sociaal huis

donderdag, 30 april 2009


In de nacht van vrijdag op zaterdag werd het Sociaal huis beschadigd. Eén van de ramen van de raadzaal en het raam van de OCMW-voorzitter werden getroffen door  projectielen . In de raadzaal was er één inslag, in het bureau van Conny Beelaert waren er drie inslagen. Vermoedelijk gaat het om stalen knikkers die tegen de ramen werden gekatapulteerd.
Dit wordt een dure zaak, want die ramen zijn tamelijk groot en moeten met een hoogtewerker geplaatst worden.
De gemeente heeft klacht ingediend tegen onbekenden.
Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen

woensdag, 29 april 2009

De VVSG en de drie representatieve werknemersorganisaties hebben gezamenlijk beslist om de activiteiten van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) voort te zetten in een gemeenschappelijke dienst op Vlaams niveau. Zowel de dienstverlening zelf als de financiering ervan blijven daarbij gebeuren onder dezelfde voorwaarden.
Aanleiding voor deze regionalisering is de overweging dat de rechtspositieregeling geregeld wordt door de gewesten en dat ook de zorg aan personen een geregionaliseerde gemeenschapsmaterie is. Bovendien wensen heel wat lokale besturen in Vlaanderen het toepassingsgebied van de sociale dienst uit te breiden tot het gemeentelijk onderwijzend personeel en de uitvoerende lokale mandatarissen. De overstap zou ingaan vanaf 1 januari 2010.

Dolf Lammens :”Ik heb de statuten van RSZPPO niet teruggevonden, daarom mijn vraag: “Zijn er financiële implicaties verbonden aan deze uitstap? Ik zie dat deze overstap in de meeste gemeenten op de agenda staat en meestal zonder dat men zich daar vragen bij stelt. ”
Niemand kon daar onmiddellijk op antwoorden.
Lammens : “En de bijdragen die we gestort hebben, kunnen we die eventueel recupereren ?”
Conny Beelaert :” Neen, deze bijdragen gelden als werkingsmiddelen voor het lopende jaar, we hebben dit ook op de OCMW-raad besproken ”OCMW: prijzen thuisdiensten gaan de hoogte in

maandag, 27 april 2009


Op de OCMW-raad van morgen 28 april om 19u in het sociaal huis, staat als 2de punt op de agenda: de aanpassing van de bedragen van tussenkomst door de begunstigden in de thuisdiensten.
De prijzen zullen aangepast ( lees: verhoogd ) worden van de poetsdienst, de maaltijden aan huis en de klusjesdienst.
Als argument wordt gesteld deze diensten financiële tekorten hebben, en dat de prijzen niet meer aangepast werden sedert 2002.
Hopelijk verliest men hier de sociale dimensie niet uit het oog.
Luc Van Herreweghe kandidaat Vlaamse verkiezing


vrijdag, 24 april 2009

Luc van Herreweghe is kandidaat op de CD&V lijst voor het Vlaams parlement.
Hij staat op de 23 ste plaats.
We wensen onze collega alle succes toe op 7 juni aanstaande.
Intern toewijzingsreglement sociale koopwoningen gelegen in de gemeente Wichelen

woensdag, 22 april 2009

Er wordt voorgesteld om in het intern toewijzingsreglement van sociale koopwoningen gelegen in onze gemeente een passus op te nemen die bepaalt dat de sociale huisvestingsmaatschappij een rangverhoging van 100 % dient toe te kennen aan de kandidaat-koper die voor een periode van vijf jaar gedurende de laatste tien jaar voorafgaand aan de toewijs woont of gewoond heeft in onze gemeente. Op die manier kan de sociale cohesie enigszins gewaarborgd blijven.

Dolf Lammens: “Om een sociale woning te kunnen/mogen kopen is er een voorwaarde qua inkomsten en qua eigendom. Daarna wordt een rangorde beslist op basis van datum van inschrijving, of door herhuisvesting,  of door het feit dat men in een onbewoonbare woning woonde. Dat is in gans Vlaanderen van toepassing. Maar hier gaat het om een intern reglement waarin een rangverhoging wordt toegekend. Ik vind dit een goed idee, alleen zie ik in het besluit dat dit alleen medegedeeld wordt aan de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Eigen Dak’. Ik stel voor om dit te laten gelden voor alle huisvestingsmaatschappijen die op de gemeente actief zijn.”
Burgemeester Van Der Eecken: “We zullen dit aanpassen en alle huisvestingsmaatschappijen verwittigen.”

Afbetaling Sociaal Huis


maandag, 20 april 2009

In een brief van Dexia Bank konden we lezen dat er een aangepaste aflossingstabel werd opgemaakt voor het Sociaal Huis.  Zoals u weet is het Sociaal huis er gekomen met een financiering  en met projectbijstand, allebei geleverd door Dexia. Er waren een aantal wijzigingen ( = bijkomende financiering ) aangebracht zoals bv de aankoop van het rolarchief (23.560 euro).
Wat moet de gemeente de komende 30 jaar afbetalen aan Dexia ?
Het nieuwe saldo bedraagt nu 5.894.432 euro ( 237,7 miljoen bef )
Structuurplan: Foefelen met onbebouwde percelen

zaterdag, 18 april 2009

“Op basis van de inventarisatie van de onbebouwde percelen blijkt dat er 412 percelen onbebouwd zijn in verkavelingen, waarvan 317 percelen gelegen zijn in woongebied volgens het gewestplan.
Daarnaast zijn er in woongebied nog 290 percelen niet bebouwd langs uitgeruste wegen, en 10 percelen langs niet-uitgeruste wegen.
Er is een totale oppervlakte van 7,71 hectare onbebouwde binnengebieden in woongebied en 10,5 ha in woonuitbreidingsgebied aanwezig. Gerekend (over het algemeen) aan een dichtheid van 15 woningen per hectare betekent dit een mogelijkheid van 85 bijkomende woningen in woongebied en 130 bijkomende woningen in woonuitbreidingsgebied. “ Zo staat te lezen in het gemeentelijk structuurplan.

Zoals u inmiddels al weet, wenst het college te bewijzen dat er te weinig gronden vrijkomen, zodat ze genoodzaakt zijn uitbreidingsgebied aan te snijden, meer bepaald Bellekouter.
Op een gewone manier is dat niet te bewijzen, dan maar op een ongewone manier.
Reken eens mee met mij : vijftien woningen per hectare, hoeveel is dat voor 7,71 ha en voor 10,5 ha ? Ik kom op 115 en op 157.
En kijk eens in de tekst ( laatste zin) op hoeveel zij uitkomen: 85 en 130.

Ze moeten op tv als illusionist, in één handeling verdwijnen 57 bouwpercelen.
Een nooit geziene act.
Onthulling gedichtenzuil op kerkhof Wichelen

donderdag, 16 april 2009

Op zondag 3 mei 2009 om 11 uur zal de poëziezuil met het mooie gedicht van Rita Van Hauwermeiren, op het nieuwe kerkhof van Wichelen  worden onthuld.

Memento

De dag is zwaar als lisdodden.
We rusten in de rietkraag.

De lucht hangt als een donker deken
boven de bedding. Schoorvoetend
wandelt heimwee over de uitgeklede aarde.

De zon legt een schijn van terug-
keer over de rivier.

Wordt dit een dag van droefheid en
verdwaalde dromen?

Ach, laten we lichter worden, troost
in onze armen sluiten en blijven

oefenen in gemis
buigzaam als het riet.Containersysteem zonder containers

dinsdag, 14 april 2009

Dolf Lammens :"Ik begrijp het niet goed. U koopt een systeem om containers te vervoeren, maar u koopt geen containers. Welke logica zit daar achter? Ik dacht dat u met een container ondermeer de nieuwe kraan ging vervoeren? Ik ga het nu niet in het belachelijke trekken, maar u begrijpt zelf dat dit een flater is: een systeem voor containers aankopen zonder de containers. "
Van Malderen: “Het stond niet in de begroting. We zullen dat later in de begrotingswijziging moeten stoppen. En we hebben die kraan nog niet, dus we hebben nog wat tijd.”
Lammens: “Ik hoop maar dat de containers die u later aankoopt op dit systeem zullen passen en dat ook de containers waarover de brandweer beschikt compatibel zijn. Enfin, ik ga er toch vanuit dat u meerdere containers gaat kopen. En voor mijn part mocht dat principe van aankoop best nu op de gemeenteraad gekomen zijn, met de vermelding dat het ging betaald worden bij begrotingswijziging.”
Van Malderen : “We gaan inderdaad meerdere containers kopen zodat we hier en daar een container kunnen laten staan en we zullen eveneens nagaan of ze compatibel zijn met deze van de brandweer.”
Lammens: “OK, dan keuren we dit toch goed.”Watergeesten, boomkerels, de Beer van Schellebelle en dansende elfen komen naar
de Gróte Tragewegenwandeling van paasmaandag 13 april


zondag, 12 april 2009

Langs het uitgestippelde parcours vinden de trage wegenwandelaars allerlei sprookjesfiguren op hun weg. Aan de Scheldeoever huist een droevige watergeest die al vele jaren zoekt naar de schat van Gransvelde. Hij heeft enkel nog een roestige sleutel van de schatkist. Worden de wandelaars verleid door de boomkerels, verdwijnen ze in de maag van de Beer van Schellebelle of loopt het allemaal toch goed af en vinden de wandelaars de schatkist bij de dansende elfjes? Volg de Beer en duik onder in de legenden van Schellebelle. Laat je verrassen door de magische figuren en vind samen met je kinderen de oplossing van het raadsel. Misschien vind je aan het einde van het parcours de schatkist met de gouden munten.
We wandelen ongeveer 8 km ver en trekken van Jabeke naar de Scheldedijk, wippen even over naar Schellebelle en keren langs trage wegen terug naar de eeuwenoude stuifduinen in het Vlaams Natuurreservaat Den Blakken.
Vertrek om 14.00 uur aan de parking van Den Blakken, Wetteren.
Kinderen zijn zeer welkom.Kunst on-line


vrijdag, 10 april 2009
Karlien Vereecken studeerde grafische vormgeving en bedrijfsgrafiek aan HIGRO-Gent.

Daarna volgde ze weekendonderwijs beeldhouwkunsten (atelier Olivier Bras)
en schilderkunsten (atelier Andre Van Schuylenbergh) in de Academie voor schone kunsten</