Reglementen

Algemeen

Opgepast vanaf nu dient er rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van 3 boeien. Deze zijn geplaatst om de aalscholvers weg te houden uit onze visvijver. Wie de installatie beschadigd zal opdraaien voor de gemaakte schade. Dus vragen we om niet in de onmiddellijke omgeving van de drie boeien te vissen. Indien dit toch gebeurd en er ontstaat schade , dan zal de eigenaar gesanctioneerd worden en zijn alle onkosten voor hem te laste. . Gelieve hier ALLEMAAL rekening mee te houden .

Iedereen in het bezit van een geldige jaarvergunning heeft het recht te vissen in de Stationsvijver met drie lijnen voorzien van één haak, van 's morgens 6 uur tot s'avonds 22 uur vanaf 1 februari tot 31 december. Vanaf 22 uur dient men in het bezit te zijn van een palingvergunning (vissen tot 01h00 na middernacht) of een nachtvergunning (vissen 24h op 24h). Nachtvissers MOETEN, vooraleer te starten met vissen in het bezit zijn van een nachtvergunning.

Ieder dient steeds op de genummerde plaatsen te vissen en elke hengelaar heeft recht op één plaats. De lijnen dienen zo opgesteld dat een andere hengelaar steeds op het volgende nummer zonder hinder kan vissen.

Het wandelpad dient steeds vrijgehouden. Geen koorden of tenten mogen de doorgang belemmeren.

Voorvoederen is verboden en er mogen geen plaatsen worden voorbehouden tenzij voor de ingerichte wedstrijden. Op wedstrijddagen mag vanaf 9 uur niet meer op de voorbehouden plaatsen gevist worden.

Ieder gevangen vis dient onmiddellijk teruggezet, uitgezonderd paling, snoekbaars en baars ( met een minimum maat van 20 cm), die mogen meegenomen worden.

De snoekvangst is slechts toegelaten van 1 oktober tot 31 december.

Vanf 1 april tot 31 december mag er op baars en snoekbaars gevist worden doch er mag geen baars of snoekbaars meegenomen worden.

Het visverlof is strikt persoonlijk en dient op vraag van de visserijwachter of van ieder bestuurslid steeds spontaan te worden getoond.

Lidgeld:

Lid vanaf 14 jaar (jaarvergunning: vissen vanaf 06h00-22h00) 50 €
Vanaf 65 jaar en 10 jaar lid (jaarvergunning: vissen vanaf 06h00-22h00) 40 €
Kadetten tot 14 jaar (jaarvergunning: vissen vanaf 06h00-22h00) 5 €
Palingvergunning(: vissen 06h00 tot 01h00 na middernacht) 75 €
Nachtvergunning karper(: vissen 24h op 24h) 120 €
Dagvergunning (vissen van 06h00 - 22h00) 5 € per lijn (max. 3 lijnen)


Afval dient in de daartoe bestemde vuilnisbakken gedeponeerd of terug meegenomen te worden. Overtredingen worden met sancties bestraft (van een jaar schorsing tot definitieve uitsluiting)

Gelieve geen leefnet te gebruiken ten einde de gevangen vis maximale overlevingskansen te bieden.Clubs die een wedstrijd willen houden betalen 5€ per hengel.

Het bestuur rekent op een stipte navolging van dit reglement en uw sportiviteit.

De maatschappij is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Het bestuur.

Omhoog

Wedstrijdreglement kampioenschap Vaste Hengel

1. Er wordt voortaan in 1 sector gevist.

2. Levend voer : maximum één doos van 2,2 pints. Wat niet in de doos kan dient op voorhand terug naar de wagen gebracht te worden. Het teveel mag in geen geval bij de visplaats behouden blijven. Bij de eerste overtreding wordt men één wedstrijd geschorst en krijgt men geen wedstrijdpunten. Bij de tweede overtreding wordt men één jaar geschorst.

3. De lottrekking van de drie te controleren nummers gebeurt op voorhand.

4. Gekleurde maden zijn verboden. Vanaf nu mogen ook geen gekleurde maden aan de haak gebruikt worden.

5. Het andere voer dient volledig in de emmer van 10 liter te kunnen.

6. Seinen:

         1ste signaal : dertig minuten voor aanvang van de wedstrijd,voederen gedurende 10 minuten.
         2de signaal : aanvang van de wedstrijd.
         3de signaal : vijf minuten voor het einde van de wedstrijd.
         4de signaal : einde wedstrijd.

7. Vis gehaakt voor het eindsignaal dient ten laatste vijftien minuten na het einde van de wedstrijd uit het water te zijn.

8. Vis dient niet in de muil gehaakt te zijn.

9. Hengellengte 11,5 m

10. Iedereen dient op de gelote plaats te vissen. Hulp bij het scheppen van vis op de hoge muur is toegelaten.

11. Indien een kadet van minder dan 12 jaar deelneemt mag hij op twee plaatsen van de vader geplaatst worden indien ze in dezelfde reeks vissen.

12. Na de weging dient de visser de vis zelf terug te zetten om het aantal dode vissen zoveel mogelijk te beperken en de wegers te helpen.

13. Een maximum van 10 brasems per leefnet. De lengte van het leefnet dient minimum 4 meter te zijn, dit om de dure vis te beschermen.

14. Elke visser dient aanwezig te zijn tot het einde van de wedstrijd, zoniet wordt die beschouwd als niet deelnemer en krijgt 40 punten.

15. Puntensysteem

één punt per gram. ( = zuiver gewicht)
Indien meer dan éénmaal dient gewogen te worden dan wordt er geen gewicht voor de weegzak afgetrokken bij de tweede en volgende wegingen.
Bij gelijk gewicht, wint diegene met het kleinste nummer ( wat de prijs betreft ). Voor het kampioenschap krijgen de vissers hetzelfde aantal punten.
Geen vis : laatst geklasseerde + twee punten.
Niet deelgenomen: 40 punten.

16. Het kampioenschap gaat over zeven wedstrijden. De zes beste uitslagen komen in aanmerking door optelling van de plaatsen. Het kleinste totaal wint. Bij gelijk aantal punten wint diegene met het hoogste aantal punten uit de zes in aanmerking genomen wedstrijden. Wie geselecteerd is voor het kampioenschap van Belgie en aan een wedstrijd niet kan deelnemen krijgt het gemiddelde van acht wedstrijden( plaats + punten).

17. Slechts diegene die aan zes wedstrijden hebben deelgenomen komen in aanmerking voor een prijs in het kampioenschap.

18. Inleg 5 € per wedstrijd - kadetten : 2,5 €.Omhoog

Wedstrijdreglement Engelse wijze

1. Match, bolognaise, feeder, quiver-tip en wickle picker zijn toegelaten.

2. Maximum één doos van 1.1 pints amorce, 1 doos van 1.1 pints maden en een doos van 1.1 pints casters of pieren.

3. Totaal andere voeders dienen in een emmer van 10 liter te kunnen.

4. Minimum 15 meter uit de kant.

5. Teveel voeder of levend aas bij controle. Eerste overtreding geen wedstrijdpunten, tweede overtreding: één jaar geschorst. 1 hengelaar wordt gecontroleerd bij aanvang van de wedstrijd.

6. Seinen:

         1ste signaal : dertig minuten voor aanvang van de wedstrijd,controle aas en voer.
         2de signaal : 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd, zwaar voederen.
         3de signaal : aanvang van de wedstrijd.
         4de signaal : vijf minuten voor het einde van de wedstrijd.
         de signaal : einde wedstrijd.

7. Er mag maar éénmaal zwaar gevoederd worden voor het begin van de wedstrijd.

8. Vis gehaakt voor het eindsignaal dient ten laatste 15 minuten na afloop uit het water te zijn.

9. Een maximum van 10 brasems per leefnet. Twee leefnetten meebrengen, dit om de dure vis te beschermen.

10. Vis dient niet in de muil gehaakt te zijn.

11. Iedereen dient op de gelote plaats te vissen.

12. Er wordt gevist op zuiver gewicht.

13. De visser dient tot het einde van de wedstrijd aanwezig te blijven, zoniet wordt die beschouwd als niet deelnemer en krijgt 40 punten..

14. Bij gelijk gewicht wordt die met het kleinste nummer winnaar (wat de prijs betreft) voor het kampioenschap dezelfde punten. Geen vis = laatst geklasseerde + 2 punten. Niet deelnemen is 40 punten.

15. Het kampioenschap gaat over 5 wedstrijden + een koningschapwedstrijd die niet meetelt voor het kampioenschap. De vier beste uitslagen komen in aanmerking voor het kampioenschap. Er wordt in 2 sectoren gevist. Het kleinste totaal wedstrijdpunten wordt kampioen. Bij gelijk aantal punten wint diegene met het hoogste gewicht uit de vier in aanmerking genomen wedstrijden.

16. De Wedstrijden beginnen om 11h00, om 09h00 dient iedereen aanwezig te zijn in de kantine bij de trekking van de zitplaatsen. Indien je niet op tijd aanwezig kunt zijn gelieve dan de voorzitter te bellen op 0485/855703. Te laatkomers kunnen niet deelnemen, dit om problemen bij de sector verdeling te voorkomen.

17. Inleg 5 € per wedstrijd.

18. Geen gekleurde maden toegelaten. Ook niet op de haak.

19. Het bestuur rekent op uw sportiviteit om alle wedstrijden normaal te kunnen laten verlopen.Omhoog

Wedstrijdreglement 50-plussers, mindervalide personen en -16jarigen tijdens de woensdagwedstrijden

1. Vanaf nu moet iedereen in het bezit zijn van een vergunning.

2. Alle viswijzen toegelaten (match - quiver - bolognaise - feeder, vaste stok ...) Waardebon voor de winnaar.
De vaste stok vissers zitten samen in één lijn, engelse wijze vissers zitten ook samen in één lijn
Er worden twee uitslagen gemaakt. Beurtelings wordt er van kant gewisseld.
3. De hulp van derden is toegestaan (voederen, scheppen op de hoge muur).

4. Alle voeder en aas zijn toegestaan, doch geen gekleurde maden. Geen beperking op hoeveelheid.

5. Een maximum van 10 brasems per leefnet, dit om de vis te beschermen.

6. Seinen:

         1ste signaal: dertig minuten voor aanvang van de wedstrijd - zwaar voederen, gedurende maximum tien minuten.
         2de signaal : begin van de wedstrijd.
         3de signaal : vijf minuten voor einde van de wedstrijd.
         4de signaal : einde van de wedstrijd.

7. Vis gehaakt voor het einde van de wedstrijd, dient ten laatste vijftien (15) minuten na het einde van de wedstrijd uit het water te zijn.

8. Vis dient niet in de muil gehaakt te zijn.

9. Iedereen dient op de gelote plaats te vissen. Elke visser dient aanwezig te blijven tot het einde van de wedstrijd, zoniet wordt die als niet deelnemer beschouwd en krijgt 40 punten.

10. Na de weging dient de visser zelf de vis terug te zetten ten einde alles zo vlot mogelijk te laten verlopen.

11. Zuiver gewicht, bij gelijk gewicht wint het kleinste nummer. Doe je niet mee aan één of meerdere wedstrijden dan krijg je 40 punten per niet geviste wedstrijd.12. Eindwinnaar is degene met het kleinste aantal punten in de 6 beste wedstrijden (optelling van de plaatsen).

13. Inschrijvingen vanaf 09u00 in de chalet. Inleg 5 € per wedstrijd. 2/3 inleg prijzen - 1/3 algemeen klassement.

14. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of schade. 15. Er wordt gevist van 11 uur tot 16 uur.Omhoog

Regelmenten voor onze karpervissersKarperreglement Oplettendheid en Geduld (Eernegem)

Art.1:

De karpervissers dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement.

Art.2:

De tijdsduur voor het behandelen van een karper moet tot een absoluut Minimum beperkt worden en is bovendien gebonden aan volgende voorwaarden:

- Iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een DEGELIJKE onthaakmat.

- Alle handelingen met een gevangen karper dienen op of boven deze mat te gebeuren (meten, onthaken, wegen en fotograferen)

- Iedere karpervisser dient ook in het bezit te zijn van een ruime weegzak.

- Het gebruik van een bewaarzak is TEN STRENGSTE VERBODEN .

Art.3:

Het is verboden om montages of technieken te gebruiken waarbij na lijnbreuk de vis in gevaar komt.

Art.4:

Het landen van een vis dient te gebeuren met een groot genoeg schepnet.

Art.5:

Het gebruik van een boot (zodiac) is verboden, telegeleide boten zijn wel toegestaan.

Art.6:

In het kader van inventarisering (terugmeldproject) wordt er gevraagd om alle gevangen vissen  van beide zeiden te fotograferen (indien mogelijk meten en wegen) en terug te melden aan Monstrey Lander. (lander_monstrey@hotmail.com)

Art.7:

Iedere karpervisser mag maximum met 3 hengels vissen.

Art.8:

Er bestaan geen voorbehouden plaatsen (vaste stekken).

Eerst komt eerst vist.

Art.9:

Alleen vissen op de voorziene genummerde plaatsen, een eigen stek aanleggen is verboden.

 

Art.10:

Er mag geen enkele andere visser gestoord worden zowel naast uw genummerde plaats als aan de overkant.

Art.11:

Enkel degene die in het bezit zijn van een nachtvergunning (karper) mogen vissen tussen 22u en 6u.

Art.12:

Indien er een wedstrijd aangekondigd is, moet de karpervisser 2 uur voor aanvang van de wedstrijd de plaats verlaten hebben.

Art.13:

Er moet altijd iemand aanwezig zijn bij de karperstokken, zodat de vergunning kan getoond worden.

Art.14:

De hengelplaats moet na de hengelsessie steeds proper verlaten worden, laat geen vuilnis slingeren.

Art.15:

Na 22 uur mag er geen nachtlawaai gemaakt worden.

Art.16:

Ongekookte granen of peulvruchten zijn verboden.

Art.17:

De wandelpaden moeten altijd vrij zijn.

Art.18:

Een jongere beneden de 16-jaar mag 's nachts niet vissen en kan bijgevolg ook geen karpervergunning bekomen.

Art.19:

Kamperen rond de put is niet toegestaan, tenzij je een nachtvergunning bezit en dus zeker vist.

Art.20:

Als nachtverblijf zijn enkel overdekte paraplu's in schutkleuren of bivies toegestaan.

Art.21:

Er mag niet vlak naast de 3 boeien, fontein en 2 beluchters gevist worden (Wegens staalkabels).

Art.22:

Indien er een inbreuk vastgesteld word door zowel de hengelwachter of een bestuurslid op één van de bovenvermelde punten dan volgt er een onmiddellijke intrekking van de vergunning zonder weerga.OmhoogWedstrijdreglement Palingwedstrijden1. Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een jaarvergunning.

2. De inleg bedraagt 5€. Je moet paling vangen om een prijs te winnen. 3. Er dient gevist te worden op de gelote plaats. Drie lijnen met telkens 1 haak zijn toegelaten.

4. Er zijn 2 signalen:

       1ste signaal: begin van de wedstrijd.

       2de signaal: einde van de wedstrijd.

5. Per gram gevangen paling wordt 1 punt toegekend en per paling 0 punten.

      De wedstrijdwinnaar is deze met het meeste aantal punten.

      De winnaar krijgt 1 wedstrijdpunt, de 2de 2 enz.... Iemand die een wedstrijd niet mee vist krijgt 40 punten.
      De visser(s) met 0 palingen krijgen het aantal punten van de laatste + 2 punten.

      Er zijn 5 palingwedstrijden + een koningschap.

      De 5 beste wedstrijden komen in aanmerking voor de einduitslag. Diegene met het kleinste aantal punten is de globale winnaar.
      Bij gelijk aantal punten wint diegene met het meeste aantal paling over de 5 wedstrijden.
      Indien dit aantal ook gelijk is dan is dit een gelijke stand.

      Iedereen dient de wedstrijd op tijd te starten en pas op het einde te stoppen anders wordt de 40 punten regel toegepast.


6. De paling dient in een doorzichtige plastiek zak aangeboden te worden aan de weger(s).7. De buurman moet gewaarschuwd worden als er paling gevangen wordt, terwijl die nog aan de haak hangt, pas dan is dit een geldige vangst. Andere vis moet onmiddellijk teruggezet worden.


8. Er mag met een levend/dood visje gevist worden.9. Gekleurde maden mogen niet meer gebruikt worden noch als aas noch op de haak.

10. Wees sportief en laat geen vuilnis achter in/of langs de put.11. Er kan maar tot 19h00 ingeschreven worden.