De Hoeve vzw

 

Een woon - en werkproject voor mentaal gehandicapte mensen met autisme

Ons uitgangspunt :

In hoeverre autisme resulteert in " handicap" en eventueel ( vaak ge-associeerd) probleemgedrag is heel sterk bepaald door, hoe de omgeving inspeelt op de autistische persoon en omgekeerd.Een handicap is immers geen statisch persoonsmerk maar een dynamisch gegeven dat de spanning of het samenspel tussen personen en omgeving weergeeft. Zowel persoonsmerken als omgevingskenmerken en - eisen kunnen er voor zorgen dat personen met autisme géén volwaardige plaats in de samenleving hebben en kunnen dus tot handicap en beperking van levenskwaliteit leiden.

Onze doelgroep :

De Hoeve richt zich tot die mensen met autisme die ook een bijkomende mentale handicap hebben. De ernst van de bijkomende mentale handicap is heel variabel: zowel mensen met een matige als ernstige mentale handicap kunnen bij ons terecht. Er wordt ook geen onderscheid gemaakt in het type sociaal gedrag van de persoon met autisme of in zijn/haar communicatiemogelijkheden. Wel wordt een minimaal niveau van zelfredzaamheid gevraagd.

Onze doelstelling:

De Hoeve wil de levenskwaliteit van mentaal gehandicapte volwassenen met autisme bevorderen door het organiseren van woon en "werk" gelegenheid op maat van de client

We wensen , op grond van een wetenschappelijk verantwoorde aanpak, en met volledig respect voor de eigenheid van hun handicap, volwassenen met autisme een zo groot mogelijke zelfstandigheid te bieden.

Hoe wensen we dit te realiseren:

De keuze om mensen met autisme samen op te vangen

De Hoeve heeft ervoor gekozen om, in tegenstelling tot andere voorzieningen, mensen met autisme samen op te vangen. Deze keuze is gemotiveerd vanuit de ervaringen (ook binnen de andere voorzieningen van Dorp 2 Koningin Fabiola) dat mensen met autisme samen met andere mensen met een mentale handicap vaak resulteert in probleemsituaties.

- de mentaal gehandicapte huis - of werkgenoten  van mensen met autisme "storen" zich vaak  aan hun autitistische medebewoner od- werker omdat deze laatste niet beantwoordt aan de gewone sociale verwachtingspatronen. Wanneer autistische mensen samen leven valt dit specifieke verwachtingspatroon weg: mensen met autisme hebben immers een heel andere kijk op wat samenleven of samenzijn betekent, hetgeen niet betekent dat werken aan sociale vaardigheden overbodig is.

- in settings voor volwassenen met een mentale handicap is er meestal onvoldoende kennis aanwezig om een aangepaste begeleiding te voorzien  voor volwassenen met autisme.

Dit resulteert vaak in probleemgedrag van de autistische persoon met als gevolg , een verhoogd medicatiegebruik en (afkoel) periodes in de psychiatrie. Maar zelfs als de kennis aanwezig is betekent dit nog geen garantie voor een aangepaste begeleiding: op sommige vlakken is de aanpak voor mensen met utisme niet altijd compatibelmet een verantwoorde aanpak voor mentaal gehandicapte volwassenen zonder autisme.

- op een adequate manier volwassenen met autisme begeleiden vraagt naast vorming bovendien ook ervaring, niet alleen in tijd maar ook in het werken met verschillende autistische clienten . Mensen met autisme zijn immers zo vaak verschillend dat men , wanneer men slechts met één client werkt, men vaak een heel beperkt zicht krijgt op wat autisme is en men meestal geen raad weet bij nieuw, nog niet vertoond gedrag. Bij ervaring met meerdere clienten kunnen we vanuit die andere ervaringen leren wat het typisch autistische is en dan ook preventief gaan werken.

We zijn ons ook bewust van het feit dat het samenleven van mensen met autisme altijd een samenleven van individuelen zal blijven "groeps"gebeuren zal steeds een extra opgave zijn voor hen , wat niet wil zeggen dat zij er geen deugd aan kunnen hebben. We gaan er immers van uit dat mensen met autisme niet kiezen om geen contact te hebben met anderen: zij hebben die keuze niet, maar worden door hun handicap daartoe gedwongen. Contact en samenleven kan ook plezant zijn voor hen, maar vaak vraagt dit extra inspanning en voor sommigen onder hen zal dit altijd problematisch blijven.

Onze basisprincipes

Hoe beter wij leren inzien hoe de persoon met autisme de wereld ervaart, hoe beter wij hem of haar kunnen helpen om er in te functioneren.

- de kennis dat mensen met autisme slechts beperkte planningsvaardigheden hebben en daarenboven een sterke weerstand tegen nieuwe dingen en veranderingen, noodzaakt een sterk geindividualiseerde activiteitenplanning die er mee rekening houdt dat alles stap voor stap moet worden aangebracht. We respecteren ook hun nood aan voorspelbaarheid zonder zelf in routines te vervallen: werken aan flexibiliteit is een noodzaak.

- aangezien mensen met autisme sterk beperkte communicatiemogelijkheden hebben, zowel expresssief als receptief, houden we er rekening mee en maken we gebruik van ondersteunende communicatie(zowel voor de client als voor de begeleiding).Visualisering en andere vormen van verduidelijking , verheldering en vereenvoudiging zijn dan ook onontbeerlijk.

- omwille van hun problemen met het begrijpen van en handelen in sociale interacties,ligt erin de werking géén klemtoon op de sociale interactie tussen personen met autisme. Gezamelijk dezelfde activiteiten doen  is voor mensen met autisme vaak een opgave en niet echt ontspannend. Niettemin leven en werken ze samen en begeven ze zich ook in "gewone" sociale omgevingen, hetgeen een minimaal set van sociale  vaardigheden vereist ; we ondersteunen onze clienten in het verwerven van deze basisvaardigheden.

- autisme is een heel complexe handicapen een goed beeld krijgen van de persoon met autisme veronderstelt een intensieve samenwerking met het natuurlijke milieu van de client. Bovendien leeft de client niet alleen binnen de muren van De Hoeve en is een goede afstemming van aanpak en begeleiding levensnoodzakelijk.

Ons aanbod

De Hoeve biedt een kleinschalige woongelegenheid aan 20 volwassenen met autisme.

In een aangepaste, ruime infrastructuur van 2 dubbelwoningen wonen 4 kleine groepen van telkens 5 volwassenen. Iedere deelwoning heeft minstens 5 individuele kamers (waarvan telkens 3 met eigen douche en toilet) en de nodige gemeenschappelijke ruimtes.

De woningen verschillen onderling zelfs een betje om te kunnen inspelen op de diversiteit van de noden van de bewoners. De begeleidingsklemtoon ligt vooral op:

 - het zo rustig en zelfstandig mogelijk (leren) doorbrengen van vrije tijd die ruimer is dan      stereotiepe bezigheden

 - het verkennen , onderhouden en uitbreiden van de sociale vaardigheden

 - het begeleiden van de persoonlijke hygiene en zelfredzaamheid van de bewoners

Het wonen en "werken" van deze volwassenen is ruimtelijk gescheiden en wordt ook begeleid door aparte teams.

Alle bewoners gaan overdag "werken"in het activiteitencentrum of daarbuiten (dit laatste wordt individueel bepaald) Het activiteietencentrum biedt ruimte aan in totaal 30 volwassenen : 20 bewoners en 10 extra volwassenen met autisme die enkel op De Hoeve komen"werken" Dit "werken" gebeurd in 5 ateliers en een grote polyvalente ruimte. De aard van de activiteieten zijn heel divers : dit gaat van eerder product-gerichte activiteiten zoals binnen de wasserij, het crea- en zeepatelier , het doe-het-zelf atelier en de keuken , over het leren georganiseerd werken in het puzzel-sorteer atelier, naar meer ontspanningsgerichte activiteiten zoals trampolinespringen, wandelen, zwemmen, bibliotheekbezoeken, handwerken enz... De begeleidingsklemtoon  ligt vooral op :

- het verkennen ,onderhouden en uitbreiden van de werkvaardigheden en - attitudes van de volwassenen

-het zoeken naar een evenwicht tussen inspanning en ontspanning voor elke individuele volwassene met autisme

-het begeleiden van de sociale momenten

Ons begeleidingsteam

Aangezien wonen en werken met volwassenen met autisme niet vanzelfsprekend is vinden we het heel belangrijk dat zowel de woonbegeleiders als de activiteitenbegeleiders degelijk ondersteund worden. Permanente vorming, goede teambegeleiding,  materiele veiligheids -       maatregelen en de zorg voor een aangename en gezonde werkomgeving zijn daarbij van cruciaal belang. Bovendien wordt er heel wat aandacht besteed aan een goede informatie - uitwisseling en een open communicatie.Ook de uitbouw van een vrijwilligerswerking helpt om onze doelstellingen te realiseren.