Border Left Border Right
Startpagina Biografie Werken Multimedia De v.z.w. Varia
Over ... FAQ Contact Help Activiteiten Pozieprijs Nieuwsbrief Links Site Map

PGB-stichting:
  - Doelstellingen
  - Leden

Werken:
  - Gedichtenbundels
  - Gedichten
  - Monografien
  - Luisterspelen
  - Romans
  - Kinderboeken
  - Persartikels
  - Andere

Multimedia:
  - Foto's
  - Grafisch
  - Andere


 Gedragscode

(Gebruikscode: Onwettige en/of schadelijke inhoud)

Dit document werd opgesteld onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.

1. Inleiding
Internet maakt de snelle overdracht mogelijk van verschillende types van informatie zoals geluid, beeld, gegevens enz. De ontwikkeling van deze telecommunicatiemiddelen kan echter ook aanleiding geven tot een misbruik van die middelen. Sommige personen kunnen het internet immers gebruiken voor het verspreiden van, het opslaan van en het verschaffen van toegang tot informatie waarvan de inhoud ongeoorloofd, onwettig en/of schadelijk is. Het webteam van dit multimediamagazine behoudt zich het recht om personen, die dergelijke onwettige of schadelijke informatie verspreiden, de toegang te weigeren tot de site en meerbepaald het forum.

Dit document omvat:
een beknopte beschrijving van het strafrechtelijk risico verbonden aan de verspreiding van onwettige inhoud;
de verbintenissen die u dient na te leven ten gevolge van uw contract met de website van P.G. Buckinx, samen met een niet-exhaustieve lijst van onwettige en geoorloofde inhoud;
de maatregelen die we nemen teneinde de verspreiding van ongeoorloofde, onwettige en/of schadelijke inhoud via ons netwerk te voorkomen.

2. Beschrijving van het strafrechtelijk risico
Elke gebruiker van het internet, die aan de basis ligt van onwettige informatie, en die het internet gebruikt om die te verspreiden, brengt als auteur van die inbreuk zijn aansprakelijkheid in het gedrang. De personen die meewerken aan de realisatie van de inbreuk, ofwel door hulp te verschaffen zonder dewelke de inbreuk niet kan worden gepleegd, ofwel door met medeweten de auteur middelen te verschaffen die hem in de mogelijkheid stellen zijn inbreuk te plegen, kunnen eveneens hun strafrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang brengen als coauteur of als medeplichtige.
Het P.G. Buckinx-webteam heeft beslist te beletten dat haar multimediamagazine wordt gebruikt voor het verspreiden of het verlenen van toegang tot informatie waarvan de inhoud ongeoorloofd, onwettig en/of schadelijk is.

3. Verbintenis van de klant
Als bezoeker van de P.G. Buckinx website, gebruiker of dienstverlener, verbindt u zich ertoe om geen inhoud zoals hieronder bepaald, te verspreiden of om niet deel te nemen aan de verspreiding van dergelijke inhoud.

Het volgende vormt een onwettige inhoud:
- Aanslag op de goede zeden:
Het begrip goede zeden is een evolutief begrip. Thans wordt het volgende beschouwd als een aanslag op de goede zeden: pedofilie, seksueel misbruik van minderjarigen, bestialiteit (zofilie), sadomasochisme, seksueel geweld, necrofilie.
- Reclame voor diensten van seksuele aard:
reclame voor diensten van seksuele aard met een winstgevend doel (rechtstreeks of onrechtstreeks) die zich specifiek tot minderjarigen richt;
reclame voor diensten van seksuele aard met een winstgevend doel (rechtstreeks of onrechtstreeks) die gewag maakt van diensten aangeboden door minderjarigen of personen van wie wordt beweerd dat ze minderjarig zijn;
reclame voor diensten van seksuele aard met een winstgevend doel (rechtstreeks of onrechtstreeks) die worden aangeboden via een telecommunicatiemiddel;
reclame waardoor iemand kenbaar maakt zich bezig te houden met prostitutie;
reclame waardoor iemand kenbaar maakt in contact te willen komen met personen die zich overgeven aan ontucht.
- Racisme, xenofobie en ontkenning van de Nazigenocide.
Openbare aansporing tot discriminatie, haat of geweld tegenover een persoon omwille van zijn ras, huidskleur, afkomst of nationaliteit.
Reclame gemaakt door een persoon met de bedoeling op te roepen tot een dergelijke houding.
Ontkenning, grove minimalisering en rechtvaardiging van regels
- Provocatie tot het plegen van misdaden en wanbedrijf.
De verspreiding van beelden, geschriften, emblemen die op een kwaadwillige manier aanzetten tot het plegen van misdaden en wanbedrijven, zelfs indien deze provocatie zonder gevolg blijft.
- Groepering van misdadigers
Het aanbieden van een vergaderplaats aan een groepering van misdadigers is strafbaar.
- Kansspelen en weddenschappen
Reclame voor gelegenheden voor kansspelen (een casino bijvoorbeeld) die niet toegelaten zijn bij Koninklijk Besluit of reclame voor een dergelijke gelegenheid gesitueerd in het buitenland.
- Verdovende middelen
Het te koop aanbieden van verdovende middelen en psychotrope stoffen door personen die daarvoor de toestemming niet hebben (bijvoorbeeld: een internetsite waar men vrij drugs en medicijnen kan bestellen, terwijl hiervoor een medisch voorschrift is vereist).

Mogen wij u vragen ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van elke onwettige inhoud waarvan u kennis heeft gekregen. Overigens kijken we er nauwlettend op toe dat het recht op het priv-leven van elkeen wordt gerespecteerd. Hiervoor stellen we u een
meldingspunt. U kunt echter ook de gerechtelijke instanties rechtstreeks op de hoogte brengen via de site op het volgende adres: http://www.gpj.be

4. Verbintenissen van de P.G. Buckinx website
We kijken nauwlettend toe op de wettigheid van elke inhoud die we creren en animeren Zo proberen wij in de mate van het mogelijke te voorkomen dat via ons netwerk onwettige inhoud wordt verspreid. Het P.G. Buckinx-webteam kan en wil niet de plaats innemen van de gerechtelijke macht door zelf een censuur uit te oefenen op basis van de bepalingen in het strafrecht en van de notie van de goede zeden. Wij handelen in nauwe samenwerking met de gerechtelijke instanties. Wanneer wij een inhoud identificeren als zijnde illegaal, of wanneer een dergelijke inhoud onder onze aandacht wordt gebracht, brengen wij de gerechtelijke instanties hiervan op de hoogte, conform aan het samenwerkingsakkoord met de gerechtelijke instanties, en houden wij ons aan hun instructies.Publikaties:
  - Cahiers
  - C.D.'s
  - Boeken
  - Prijswinnaars
  - Over Pieter Geert
 
Border Left Startpagina | Biografie | Werken | Multimedia | De v.z.w. | Varia Border Right

| Gedragscode | Privacy Policy | 2002 Klawitter Julien |