EEN BESCHAMEND JUBILEUM

100 JAAR MAYA-GESCHIEDENISVERVALSING
Dr. Antoon VOLLEMAERE, verrichtte gedurende 40 jaar (smaragden jubileum) diepgaand ontcijferingswerk van de Maya-hiérogliefen en bestudeerde grondig hun oude sterrenkunde. Op gebied van Oud-Amerika publiceerde hij meer dan 65 tijdschriftnummers (America Antiqua, Oud-Amerika en America Antiqua III) en 34 boeken, en bijna 200 artikels. Onlangs verscheen inderdaad zijn 34ste revolutionaire monografie : "Codex Dresdensis-Tritos connection solves the Maya correlation problem", met de ganse wetenschappelijke bewijsvoering en al de nodige tabellen voor nazicht van de resultaten.

Ons kalendernulpunt verwijst theoretisch naar de geboorte van Jezus Kristus. De oude kultuurvolken zoals : de Egyptenaren, Chinezen, Grieken, Joden, Romeinen, Moslims..., hadden elk een eigen kalender; zo ook de oude Maya's, "Egyptenaren van Amerika". Hun nuldag was 4 Ahau 8 Cumhu, de dag van hun grote kalenderhervorming. In hun meer dan 1000 monumentteksten en drie beeldmanuskripten (Codexen) geven de Maya-schrijvers voor dateringen het aantal dagen op die verstreken zijn sinds deze nuldag. We kunnen de Maya-geschiedenis enkel juist weergeven als we deze nuldag 4 Ahau 8 Cumhu korrekt aan onze oude Juliaanse kalender koppelen (korrelatie).

Sinds 100 jaar (1905-2005) hebben onderzoekers gezocht naar deze binding en ze stelden niet minder dan 52 korrelatieoplossingen voor, waaronder deze van de Vlaamse (Antwerpse-Mechelse) paleograaf, Dr. Antoon VOLLEMAERE. Tussen de laagste korrelatie en de hoogste liggen iets meer dan 1000 jaar verschil. Naargelang de korrelatiekeuze kan men dus de Maya-geschiedenis naar boven of naar onder met eeuwen opschuiven en deze aldus (onvrijwillig) vervalsen. Dit is spijtig genoeg gebeurd door het gebruik van de totaal onjuiste Goodman-Martinez-Thompson GMT-korrelaties. Daardoor zou het einde van de lange Maya-kalender(geschiedenis) vallen in het nabije jaar 2012. Jammer genoeg worden de door de Maya's gehuurde Mexikaanse krijgers op het schiereiland Yucatan door de GMT-groep absurd aan het einde van de 9e eeuw gesitueerd, alhoewel deze Azteca Mexica toen nog steeds in het mythische Aztlan (Wieg van Mexiko), langsheen de Colorado- en San Juan rivieren (USA) leefden. Ze stichtten slechts in het jaar 1325 hun hoofdstad Mexico-Tenochtitlan (nu Mexiko-stad) in de Vallei van Mexiko. De bewuste Mexikaanse huurlingen dient men slechts vanaf 1440 te situeren in het Mexikaanse schiereiland Yucatan.

Soms op onfaire en onwetenschappelijke manier tegengewerkt door GMT-aanhangers, hebben moedige onderzoekers tevergeefs geprobeerd om een juistere korrelatie in te voeren. Een voldoende stevige kalender- en sterrenkundige basis ontbrak echter bij de meeste onderzoekers. In de universiteiten doceert men spijtig genoeg niet de superspecialiteit van het Maya-korrelatieprobleem. De oude Maya-sterrenkundigen gebruikten niet de welbekende Saros (Chaldeeërs) eklipsreeks en ook niet de cyclus van de Griek Meton, maar de tot nu nog steeds bijna onbekende Tritos-eklipscyclus van ongeveer 3987 dagen. Dr. Vollemaere onderzocht tamelijk recent geduldig de wisselende intervallen van de 2597 (!) zons- en 580 maansverduisteringen in het Maya-gebied (Yucatan en Guatemala), vanaf het jaar 0 tot 1600.

Hij vergeleek deze met de bijzondere Tritos-eklipsreeks van bladzijden 51-58 van Codex Dresdensis (*)

Dit onderzoek bewees dat deze reeks slechts éénmaal voorkwam : namelijk van het jaar 1186 tot eind 1219.

De Maya-astronomen konden deze Dresdensis-tabel dus slechts vanaf het jaar 1220 effektief gebruikt hebben. Dit bewijst definitief dat enkel de korrelaties van Vollemaere, en van Weitzel en Valliant met enkele dagen verschil, juist kunnen zijn en al de vorige korrelaties zijn jammer genoeg hopeloos fout.

Dat betekent ook dat kalenderkundig en sterrenkundig de GMT korrelaties een enorme fout van 520 jaar vergissing begaan. Elkeen met voldoende Maya-achtergrond en die daarenboven een degelijke wiskundige-sterrenkundige vorming bezit, kan aan de hand van de tabellen van Vollemaere's boek "Codex Dresdensis-Tritos ....", de juistheid nagaan van zijn definitieve oplossing van het 100-jarig Maya korrelatieprobleem. De Maya-kalender zelf eindigde absoluut niet in het komende jaar 2012, maar wonderlijk genoeg op de wintersolstice van 12 December 1546. Toen stopte ook al het Maya-verzet tegen de Spaanse veroveraars.

De Maya-kalendernuldag 4 Ahau 8 Cumhu viel volgens de nieuwe Vollemaere-korrelatie op 26 April -2594. In 1972 had Vollemaere reeds aan het 40ste Internationaal Amerikanistenkongres te Rome zijn berekeningen voorgesteld betreffende de periode die voorafging aan 4 Ahau 8 Cumhu. Deze periode bedroeg juist 1000 jaar van 360 dagen plus 239 korrektiedagen. Het echte nulpunt van de Maya-kalender viel dus op 13 januari -3579. Toen veranderde een kosmische interventie de inklinatie van de aardas en de omwenteling van de aarde rond de zon veranderde van 360 in ± 365 1/4 dagen. De IJstijden werden geboren. Dit is dus een zeer belangrijk aspekt voor de evolutie van de Aarde en het geeft een oplossing voor het Maya-korrelatieprobleem (binding tussen de Maya-kalender en onze oude Juliaanse kalender). Nu kunnen we de Maya-geschiedenis korrekter weergeven. Ziehier enkele sleutelpunten van de Vollemaere-korrelatie.


Gedrukte informatie en illustratiemateriaal is beschikbaar voor de persmedia. Kontakteer, eventueel voor een persoonlijk onderhoud :

Dr. Antoon Leon VOLLEMAERE
AMERICAN ANTIQUA III (**)
De Noterstraat 21 - B-2800 MECHELEN - België
antoon.vollemaere@skynet.be
america.antiqua@skynet.be

- docteur en études latino-américaines, spécialité paléographie maya (Sorbonne, Parijs) 1972.
Doctor in Latijns-Amerikaanse studies; specialiteit Maya paleografie (voor de eerste maal toegekend in de wereld).
- docteur d'état ès lettres et sciences humaines (Université René Descartes, Sorbonne, Parijs)1982.
Doctor in de Letteren en de Wijsbegeerte.

Vollemaere's biografie

Vollemaere's bibliografie

Homepage