069
1993 (07). Europalia Mexique - Europalia Mexico.