Nieuws :

Erkenning ergotherapeuten FOD Volksgezondheid : on-line inschrijving vanaf 6 maart 2012.

·      Scan uw diploma en identiteitskaart (voor- en achterzijde) in. Fotocopie (jpg) kan ook worden gebruikt. Hou deze documenten ter beschikking.
·      
Klik op de volgende link :
http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/healthcareprofessions/Paramedicalstaff/Accessandpracticeoftheprofessi/Ergotherapist/19076703
 
·     Vul uw gegevens in
 
·      Voer de datum in waarop je je diploma behaalde en het ingescand diploma-document (pdf of jpg)     
 ·      Een attest werkgever is niet verplicht.
 
·      In de rubriek ‘andere documenten’ kies je ‘identiteitskaart’ en voer je het document met de copie voor-en achterzijde van je identiteitskaart in.

·       In principe krijgt men een bevestiging van FOD Volksgezondheid

 ALLE ergotherapeuten moeten zich inschrijven bij het FOD Volksgezondheid om in België ergotherapie te mogen uitoefenen.

 

December 2011, nieuws betreffende de Erkenning ergotherapeuten door FOD Volksgezondheid.

Naar aanleding van de vergadering op FOD Volksgezondheid, december 2011, wordt gesteld dat de ergotherapeuten vanaf ongeveer maart 2012 zullen gevraagd worden om zich in te schrijven op een webstek, gecreerd door FOD Volksgezondheid (e-CAD). Alle ergotherapeuten die zich hebben gepreregistreerd via de websites van VE of AE zullen persoonlijk door de FOD gecontacteerd worden via mail of brief. In principe zullen de inschrijvingen via internet verlopen om op die manier sneller en efficienter de registratie te bewerkstelligen. Voor diegenen die niet over internet beschikken zullen de vereiste documenten via de post kunnen terugsturen.

 Dus, nog even geduld en ga regelmatig op de website van je regionale beroepsvereniging kijken. Wij volgen de erkenningsprocedure op de voet op.

 

Mei 2011, nieuws van het federale front betreffende:

-        Erkenning van de ergotherapeuten door het FOD Volksgezondheid:

Conform de bespreking die we hadden in april op het FOD Volksgezondheid,  weten we dat alle procedurestappen vanuit het FOD op het voorziene tempo afgewerkt worden en dat, indien alles verder evolueert zoals voorzien, de eigenlijke officiële erkenningsmodaliteiten kunnen starten in september 2011.

Alle ergotherapeuten die reeds zijn ingeschreven via de websites van de regionale beroepsverenigingen AE en VE, zullen persoonlijk gecontacteerd worden per mail. Aansluitend zullen de inschrijvingen via het internet verlopen ten einde de behandeling van de gegevens te vergemakkelijken en te versnellen. Diegenen die zich niet via internet kunnen inschrijven zullen de documenten via de post aankrijgen.

Dus, graag nog een beetje geduld. Volg verder de evolutie omtrent de erkenningsprocedure FOD Volksgezondheid op de website van uw regionale beroepsvereniging.

-        Inschrijving RIZIV: ten behoeve van het uitvoeren van ergotherapeutische prestaties (op zelfstandige basis), conform het KB van 15 december 2011.

Wij zijn blij te vernemen dat eindelijk het softwareprogramma van het RIZIV dat onze officiële erkenningsnummer moet genereren, operationeel is. In de komende dagen zullen alle ergotherapeuten die een volledig dossier aan RIZIV hebben teruggestuurd, hun nummer ontvangen. Met dit nummer kunnen zij dan de zorgattesten bestellen bij de dienst SPEOS, die instaat voor het aanleveren van de zorgattesten voor de verschillende zorgberoepen.

SPEOS (Group Belgian Post Solution) www.medattest.be

Call center: tel: 02/2740934

Maandag tot vrijdag: 8.00 uur tot 19.00 uur. Zaterdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.

 

De dienst zal u een bestelbon doorsturen en een betalingsformulier.

De aanvrager (ergotherapeut met volledig erkend dossier) zal dus een erkenningscertificaat ontvangen met daarop het RIZIV-erkenningsnummer. De format van dit nummer is 6-5XXXX-XX-650.

Dit nummer moet men opgeven op de bestelbon voor zorgattesten onder de vorm 65XXXXXX650. Dus zonder koppeltekentjes. 

De attesten zullen verstuurd worden binnen een periode van maximaal 2 weken na ontvangst van uw betaling.

 

Uw vertegenwoordigers:

Claire Valentin, présidente FNBE-NBFE

Marc-Eric Guisset: président AE

Jonny Peeters, voorzitter VE

 Bijkomende informatie op websites: www.ergotherapie.be of www.ergo-ae.be

 

Erkenningsaanvragen:
Het KB van 19 november 2010 legt vast dat de daarin voorziene ergotherapeutische verstrekkingen slechts in aanmerking voor de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging komen, als ze zijn verstrekt door een dartoe door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV erkende zorgverlener.

De erkenningsaanvragen worden, samen met een kopie van het diploma, naar de Dienst voor geneeskundige verzorging gezonden, Guffenslaan 33 - 3500 Hasselt, die deze aanvragen administratief zal afhandelen.
Onthaal
Telefonisch : 011/45 77 53 - 011/45 77 54 - 011/45 77 52, van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
In onze kantoren : van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur, of na afspraak

Guffenslaan 33
3500 Hasselt


 

KB: Groot nieuws van het federale front: erkenning van ons beroep. 

In 2010 was het precies 60 jaar geleden dat de eerste ergotherapiedienst startte in België. Tevens was er het 50-jaar jubileum van de NBFE-FNBE.
Sedert de mijlpaal-jaren 1965 waarop de ergotherapieopleiding is erkend geworden door het ministerie van Volksgezondheid en 1996 waarop ergotherapie erkend werd als paramedisch beroep en de minimale opleidingsvereisten en acten van de ergotherapie zijn vastgelegd, wachten we op de erkenning door de RIZIV en de financiering van de interventies van de op zelfstandige basis werkende ergotherapeut.

2011 zou zonder meer een belangrijk kanteljaar moeten worden binnen deze ontwikkeling van de ergotherapie in België.
Het KB waar we reeds meer dan 10 jaar op wachten is op 19 november 2010 door de Koning ondertekend
.   

Wat houdt het in?
Dit KB betreft patiënten die een revalidatieperiode doorlopen hebben in een door RIZIV erkend of geconventioneerd revalidatiecentrum en het terugbetalen van de ergotherapie-interventies aan huis.

De verschillende interventies die zullen recht geven op terugbetaling door RIZIV zijn heel nauwkeurig beschreven.

·      Observatiebilan en beschrijvend rapport, gericht zowel aan de voorschrijvende arts als de huisarts van de patiënt,

·      Oefensessies met functionele training. Maximaal 7 sessies van 180 minuten zijn toegekend.

·      Informatie- advies en opleidingssessies, inzake het gebruik van aanpassingen aan de omgeving en functionele hulpmiddelen: maximaal 2 sessies van 60 minuten kunnen aangerekend worden.

·      Functioneel eindbilan dat een beschrijving bevat van de interventies en een evaluatie van de resultaten ten behoeve van de geneesheer specialist in revalidatie van het centrum en de behandelende huisarts van de patiënt.  

Tevens is ook de inhoud van het voorschrift omstandig omschreven. Het is immers de bedoeling zoveel mogelijk een zorgcontinuüm te bewerkstelligen. Daarom is het belangrijk zich te kunnen baseren op reeds afgenomen testen binnen het revalidatiecentrum.
Dit KB is een heel belangrijke stap in de erkenning van ons beroep maar nu moet aandacht besteed worden aan de praktische registratiemodaliteiten van ergotherapeuten bij RIZIV en dit in afspraak met FOD Volksgezondheid.

In principe krijgen we vanuit RIZIV een voorlopig erkenningsnummer toegewezen, zolang de definitieve erkenning van ergotherapeuten vanuit FOD Volksgezondheid niet is afgerond.

Daarna zullen de ergotherapeuten die dat wensen, deze interventies aan huis kunnen uitvoeren als zelfstandige of zelfstandige in bijberoep. Een vernieuwde uitdaging en het besef dat het zelfstandig statuut wellicht leidt tot bijkomende belasting op een aantal echelons (aansprakelijkheidsverzekering, administratie, rapportage, noodzaak tot uitwisseling, bijkomende opleiding, enz).

We mogen hopen dat in 2011 de vele inspanningen die de laatste 10 jaar geleverd zijn door zovele collega’s, binnen VE, AE en NBFE-NFBE, uiteindelijk bekroond worden. In het bijzonder Dr. Heilporn, voorzitter van de Adviescommissie functionele revalidatie bij het RIZIV en Marc Taillet, onze vertegenwoordiger in deze commissie.

De terugbetaling van thuiszorginterventies voor patiënten die een revalidatieprogramma hebben doorlopen in een RC voor functionele revalidatie opent een nieuw werkveld voor de ergotherapeut.

We hopen dat deze materies onderwerp zullen uitmaken van onderzoek ten einde de interventies te analyseren en te vergelijken. Wij willen alvast de publicaties verzorgen zodat heel veel collega’s mee kunnen delen uit de vele nieuwe ervaringen.

De optimisten onder ons vinden deze vooruitgang aanzienlijk. De pessimisten daarentegen zullen opmerken dat het KB beperkt is. Slechts één categorie patiënten/cliënten zal op dit moment kunnen genieten van de beschreven thuisinterventies. Tussenkomst geldt voorlopig nog niet voor vb fysiek- of mentaal gehandicapte kinderen, oudere personen in een instelling evenals alle pathologieen die niet in een centrum voor functionele revalidatie thuishoren.

Wij zijn ons daar ter dege van bewust! Er blijft zeker nog heel wat werk waarvoor we beroep willen doen op de vele expert-collega’s om alle dossiers te kunnen opvolgen.

Het mag duidelijk zijn dat de stappen die momenteel gezet worden om uiteindelijk ten volle onze erkenning te bekomen, ook naar de toekomst nog veel werkzaamheid zullen vragen van FNBE-NBFE, AE en VE.

Op onze website, deze van de nationale vereniging en via onze nieuwsbrieven kan je alles blijven volgen.

Intussen wensen wij jullie alvast een heel succesvol 2011.

Claire VALENTIN                         M-E GUISSET                         Jonny PEETERS
Présidente FNBE-NBFE                 Président AE                            Voorzitter VE

 

Registratieprocedure

In 2010 beslist het Federaal ministerie van Volksgezondheid om een begin te maken aan de registratieprocedure voor ergotherapeuten, dit met de medewerking van de nationale federatie van ergotherapeuten en de beide regionale beroepsverenigingen. De registratie heeft tot doel is elk paramedisch beroep (ic de ergotherapie) zowel een officiële status toe te kennen als meer diepgaand het beroep te profileren wat betreft interventiedomeinen, tewerkstellingsmogelijkheden, studies, voortgezette vorming, enz.

De procedure verloopt in 3 stappen:

  • Het ministerie van Volksgezondheid bevraagt alle ergotherapeuten om op de website van de regionale beroepsvereniging een inschrijvingsformulier in te vullen. Dit ten einde een database met correspondentiegegevens aan te leggen.
  • Via deze gegevens zal FOD Volksgezondheid contact opnemen met de ergotherapeuten met de vraag om deel te nemen aan een uitgebreide enquête. Start van deze enquetevraag is voorzien voor september. De beroepsorganisaties zullen toegang hebben tot de resultaten van de enquête en aldus een zicht krijgen op de verzamelde gegevens.
  • September 2011 start dan de eigenlijke registratieprocedure. Het FOD Volksgezondheid zal in dat verband dan elke ergotherapeut uit de database persoonlijk contacteren. De registratie heeft tot doel elke ergotherapeut een erkenningsnummer te geven. Deze erkenning zal nodig zijn om ergotherapie in België te beoefenen

In augustus 2010 hadden reeds meer dan 5.300 ergotherapeuten hun gegevens via het inschrijvingsformulier op de website van de twee regionale verenigingen doorgestuurd. Zij zijn als dusdanig opgenomen in de database ten behoeve van de volgende registratie-stappen.

Ook zijn de ergotherapeuten die in het buitenland wonen en/of werken uitgenodigd om het formulier nu in te vullen, waardoor ze nu betrokken worden, of dit later te doen wanneer ze terug in België wensen ergotherapie te beoefenen.

http://www.ergotherapie.be/Ministerie/Registratie.aspx.

Registratie betekent een zekerheid om ergotherapie te kunnen blijven beoefenen indien je terug naar België komt.
Op de website van FNBE-NBFE, AE en VE, zijn de voorwaarden geduid om in België ergotherapie te kunnen beoefenen.
Buitenlandse ergotherapeuten kunnen alle nodige informatie vinden op de respectievelijke van NBFE-NBFE (www.ergobel.be ), AE (www.ergo-ae.be ) en VE (www.ergotherapie.be).


Agenda: Voor alle Nederlandstalige informatie betreffende navormingen, bijscholingen, congressen, vacatures en beschikbare teksten kunt u terecht op http://www.ergotherapie.be

 

Nieuws:   NIEUWSBRIEF VLAAMS ERGOTHERAPEUTENVERBOND

Wij zijn blij u te mogen meedelen dat we dankzij onze voorzitter Jonny Peeters  het VE een zeer dynamische beweging uitgevoerd hebben.

Het afgelopen jaar hebben we volgende zaken gerealiseerd en sommige ervan evolueren nog verder :

Op opleiding- en beroepsniveau : alle 8 ET-opleidingen werden systematisch bezocht met als doel de band met de beroepsvereniging te versterken. Het doel is dat er gemeenschappelijke  vormingsinitiatieven zullen plaatsvinden. In de studie van de beroepsprofielen van de verschillende scholen  werd geconcludeerd dat er geen uniformiteit bestaat, hetgeen een eerste vereiste is, dus een werkpunt is op basis van het bestaande beroepsprofiel een moderne beschrijving opstellen. Hiertoe zijn een aantal domeinspecifieke werkgroepen opgericht en tijdelijke mandaten van specialisten uit het beroep, met als doel van zoveel mogelijk doelgroepen een typisch Vlaams beroepsprofiel op te stellen. De werkgroepen (beroeps- en regionaal) worden op de website voorgesteld en iedereen kan erbij aansluiten. Uit één van die werkgroepen (GON) resulteerde een tekst over de ET als zorgverstrekker die ervoor zorgde dat verschillende  ET toegang kregen tot werk in deze sector, een naar onze mening op het lijf van de ET geschreven taak. Studenten zullen ook meer betrokken worden bij de werking van de beroepsvereniging. Bij de voorstelling van de beroepsvereniging zal gepeild worden naar hun noden en verwachtingen.

Op verenigingsniveau : we willen meer nadruk leggen op promotie van ET en de beroepsvereniging, ook naar  cliënten toe (verwijzende artsen, wetenschappers en ministeries). concreet wordt de website aangepast met informatie rond vormingen, forums, ed. Via de ombudsdienst zetten concrete vragen van de leden ons aan om toekomstgericht te denken rond invloed van de Bologna akkoorden ( onder andere registratie, accreditatie, master’s niveau, zelfstandig statuut) op veranderingen op professioneel vlak.  Tegen 2005 wordt vorming ernstig aangepakt en een dag van de ET wordt voorbereid tegen 2006. Vanuit het VE werd het ondersteuning- en kenniscentrum voor ET opgericht. Dit is een netwerk van ET die willen meewerken aan de ondersteuning van collega’s met betrekking tot deontologische, juridische, beroepsinhoudelijke en ethische vraagstukken  en onder andere ook ET wetenschappelijk onderbouwen en daartoe wetenschappelijk onderzoek willen promoten en maximale kansen geven. Dit jaar zouden we een juridische cel willen oprichten ter ondersteuning van ET bij sociaalgerechtelijke problemen binnen het werkveld. Tevens willen we de relatie met de Franstalige beroepsvereniging verstevigen.

Op multidisciplinair niveau : er zal dit jaar contact gelegd worden met andere paramedische disciplines ter afbakening van het beroepsterrein. Op vlak van advies en thuiszorg moet de ET een  plaats krijgen. Concreet wordt op dit ogenblik binnen het Vlaams Fonds de aanwezigheid van ET in de multidisciplinaire teams (MDT) bepleit voor toekenning van hulpmiddelen , tegemoetkomingen en plaatsing, hetgeen nu onvoldoende het geval is.

Op federaal niveau : we nemen als beroepsvereniging actief deel aan enkele werkgroepen binnen de gezondheidsdialogen (rusthuizen, ziekenhuizen, revalidatiecentra, geestelijke gezondheidszorg, conventies/RIZIV), waarbij samen met de minister van volksgezondheidszorg en andere beroepsgroepen wordt gediscussieerd over hoe ( onder andere) ET een meerwaarde kan betekenen en hoe ET een maximale bijdrage kan leveren in de verbetering van de gezondheidszorg, die meer en meer verschuift naar thuiszorg met nadruk op kwaliteitszorg. 

Op internationaal niveau : er werd contact opgenomen met de Nederlandse beroepsvereniging en dit contact zal worden uitgebreid tot andere buurlanden om informatie uit te wisselen en samen te werken. (oa hoe zij hun beroepsvereniging runnen, beroepsprofiel, terminologie, cursusaanbod, registratie, ed). De beroepsvereniging is sinds dit jaar lid van ENOTHE en heeft een vertegenwoordiger die actief aan de bijeenkomsten deelneemt.

Deze tekst werd opgesteld door Jonny Peeters en Marlies Suetens.

_________

EDiTh is een VZW die bestaat uit gemotiveerde en enthousiaste ergotherapeuten. Deze VZW werd opgericht omdat ergotherapeuten nog niet als professionelen in de thuiszorg erkend zijn.
EDiTh promoot ergotherapie in de thuiszorg, zowel naar professionelen als naar clienten. Clienten die op zoek zijn naar een ergotherapeut in de thuiszorg, kunnen beroep doen op EDiTh.
E-mail:  edith_vzw@hotmail.com

PROVINCIALE  CONTACTPERSONEN     
Antwerpen:   Petra VAN OEVELEN, Memlingstraat  11, 2018 ANTWERPEN, Tel. 03 / 226 28 61, e- mail:
petravo@yahoo.com 
Limburg: Barbara KOK, Russelt 90, 3830 Wellen, Tel. 048630 84 49, e-mail:
barbarakok74@yahoo.com
Oost- Vlaanderen:   Isabelle ADAMS, Heirstraat  39,  9880 AALTER, Tel. 051 / 68 90 69, e- mail:
isabelle.adams@azbrugge.be
Vlaams- Brabant: Luc VERCRUYSSE, Poelstraat   31, 3012 WILSELE, Tel. 016 / 44 70 05,  e- mail:
luc.vercruysse@planetinternet.be
West- Vlaanderen: Jordy BOEY, Priorijhofstraat 25, 8450 Bredene, Tel. 0477 / 677.115, e-mail: jordy.boey@stlucas.be

_________