Auteursrichtlijnen Jaarboek Ergotherapie

 

Aantal tekens

Het jaarboek is naar omvang gelimiteerd, namelijk maximaal 192 blz.
Daarnaast willen we een grote verscheidenheid aan onderwerpen aan bod laten komen.

Dit heeft als consequentie dat elk artikel maximaal 25.000 tekens mag tellen (spaties, literatuurlijst, voetnoten en illustraties incl.)

 

Aanlevering van het elektronische bestand

·            Lever de bijdrage aan als verschillende Word-bestand, met als bestandsnaam: “familienaam (hoofd)auteur + (verkorte)titel”.

·            Geef de bijdrage een koptekst met daarin de bestandsnaam van het document + de paginering van het document + datum van laatste versie

·            Lever de tekst aan in Verdana 10, enkele interlinie.

·            Lever de tekst aan zonder extra opmaak (geen alinea-insprongen, uitvulling rechts, geformatteerde titelkopjes enz.)
formuleer mogelijke wensen voor layout. Bvb.: voorbeelden/casussen duidelijk onderscheiden van theorie door aangepaste layout.

·            Vermijd zo weinig mogelijk vet gedrukte woorden. Wanneer een woord benadrukt dient te worden, wordt het best gecursiveerd.

·            Nummer alle titelniveaus met 1, 1.1, 1.1.1 enz. Pas als het boek gelayout wordt, wordt er een bepaalde lay-out aan de titels gegeven, maar vooraf moet de bovenstaande nummering door de auteurs gebruikt worden zodat de zetter weet welke titels op welk niveau staan.

Zet volgende gegevens in een afzonderlijk document (zie sjabloonbestand “bijdrage jaarboek ergotherapie / aanvullende gegevens”)

·            inhoudstabel (alle titelsniveaus, genummerd met 1, 1.1, 1.1.1, …)

·            abstract

·            3-tal trefwoorden die omschrijven waarover het artikel gaat

·            gegevens auteur(s) (max4-tal regels)

·            e-mailadres van de hoofdauteur (dit adres wordt opgenomen in het jaarboek als contactadres)

·            een postadres op naam van hoofdauteur (dit wordt enkel gebruikt voor het verzenden van een gratis exemplaar van het jaarboek. Dit kan een privé-adres zijn of een werkadres)

 

Illustraties

·            Elke figuur en tabel dient te worden voorzien van een nummer en een bijschrift. Beschrijf de gebruikte figuren en tabellen in de tekst, en verwijs in de tekst naar de nummering van de figuren en tabellen. Voor elk soort van illustratie geldt een aparte nummering: tabellen, schema’s en foto’s krijgen dus elk een aparte nummering.

·            Grafieken en tabellen worden best zoveel mogelijk in het digitale bestand geïmporteerd. Indien illustraties toch als apart bestand worden aangeleverd, dan moet in het manuscript een correcte verwijzing naar de illustratie opgenomen zijn

·            Als er foto’s gebruikt worden, dienen deze een resolutie van 300 dpi hebben op het formaat waarop ze moeten worden afgedrukt.

·            Indien de auteur zelf geen auteursrechten bezit op overgenomen illustraties, dient de auteur de schriftelijke toestemming voor de overname samen met zijn bijdrage aan te leveren.

 

Tekstueel

·            Dien het manuscript in een zo zorgzaam mogelijk afgewerkte vorm in. Gebruik bijvoorbeeld een standaard spellingsprogramma: zo haalt u er zelf de evidente fouten uit. Zorg voor volledigheid in inhoudsopgave, noten en bibliografie.

·            Interne verwijzingen worden best aangeduid met XXX zodat ze bij de drukproef gemakkelijk terug te vinden zijn. Opgelet: verwijs altijd naar titelniveaus, en nooit naar bladzijdenummering.

·            Afkortingen worden best vermeden.

·            Elk hoofdstuk moet een gelijkaardige structuur hebben met de volgende componenten én in onderstaande volgorde:

·            Titel + eventueel ondertitel (indien het artikel gebaseerd is op een bachelorpaper wordt na de titel/ ondertitel de vermelding “gebaseerd op bachelorpaper” opgenomen)

·            inleiding

·            content

·            besluit

·            bibliografie (de bibliografie bevat enkel die bronnen waarnaar er vanuit de tekst verwezen wordt)

·            eindnoten


in een afzonderlijk document
(zie hierboven ‘aanlevering van het elektronische bestand’)

·            inhoudstabel

·            abstract

·            3-tal trefwoorden

·            gegevens auteur(s)

·            e-mailadres van de hoofdauteur

·            een postadres op naam van hoofdauteur

 

·            Besteed extra aandacht aan eigennamen: zorg ervoor dat ze overal eenvormig en correct gespeld zijn

·            Vermijd de ik- en wij-vorm zoveel mogelijk

·            Wanneer er in bachelorpapers verwezen wordt naar een bepaalde instelling, gelieve dan op voorhand de toestemming tot publicatie aan te vragen bij de desbetreffende instelling, en gelieve deze toestemming schriftelijk (via e-mail) samen met de bijdrage aan te leveren

 

Verwijzingen

·            Er mag niets overgenomen worden zonder referentie.

·            Bibliografische verwijzingen in de tekst gebeuren als volgt: (naam, jaartal), bvb. (Sermeus & Vanhaecht, 2002).

·            Opname in de referentielijst gebeurt als volgt:

Allen, M.J., & Yen, W. (1979). Introduction to measurement theory. Monterey, CA:Brooks/Cole.

Bus, A.G. (1990). Early reading acquisition. In P. Reitsma, & L. Verhoeven (Red.), Acquisition of reading in Dutch (pp. 15-28). Dordrecht: Foris.

Baartman, H. (1986). Hulpvraagformulering als een dialogisch en hermeneutisch proces; dialoog en persoon als beginsel. In R. van der Kooij, & H.K. Knijff (Red.), Tussen klacht en handeling. Nijmegen: Dekker & van de Vegt.

Andere verwijzingssystemen zijn toegelaten, zolang ze maar consequent gehanteerd worden doorheen het hele manuscript.

Opgelet

·            de bibliografie bevat enkel die bronnen waarnaar er vanuit de tekst verwezen wordt

·            in de bibliografie mag er geen onderverdeling gemaakt worden tussen boeken/ tijdschriftartikels, brochures enz. Alles wordt samengevoegd en alfabetisch geordend.

 

Voetnoten/ eindnoten

Er worden arabisch-genummerde (1,2,3, enz.) eindnoten gebruikt ipv voetnoten.

 

Ondersteuning voor de auteurs

Artikels worden gelezen door de redactie. De redactie bestaat uit een vertegenwoordiger van elke opleiding Ergotherapie in Vlaanderen en uit Deborah Bické, uitgever Acco. De redactie geeft inhoudelijke feedback, zij formuleert suggesties aan de auteur. Indien nodig wordt het artikel voorgelegd aan een deskundige externe lezer. Voor gespecialiseerde onderwerpen stimuleren wij de auteur om zelf een deskundige lezer aan te spreken.

In een laatste fase wordt voorzien in een grondige taal- en stijlcorrectie door een medewerker van Acco.

Als Acco-auteur kan je rekenen op een professionele dienstverlening, met verscheidene voordelen:

·            een zeer goede distributie in België én Nederland, via onze eigen Acco-boekhandels (Leuven, Antwerpen, Gent, de campusboekhandel in Heverlee en in Woluwe) en de meeste andere belangrijke boekhandels in Vlaanderen en Nederland; bibliotheken en allerlei vakorganisaties waarmee we nauw samenwerken;

·            een uitgebreide en professionele ondersteuning door ons enthousiaste uitgeefteam op het gebied van inhoudelijke feedback en ondersteuning (door de uitgevers en externe lectoren), uitgebreide redactie (grondige taal- en stijlcorrectie), productie (professionele lay-out en verzorgde illustraties) en promotie & marketing (o.a. deelname aan verscheidene beurzen en congressen, en regelmatige mailings) met onder meer een eigen vertegenwoordiger-promotieverantwoordelijke in Nederland, enzovoort)