TAAPET: Taapet sounds
CD 01/2002 Fact Records (rev.27/02/2002)Binya Reches en Aviad Albert zijn twee elektronische slaapkamer knutselaars die van tijd tot tijd hun elektronische apparatuur over dezelfde eind mixer laten gaan en hun improvisatie sessies samen, opnemen. Dit is hun vierde opname onder de naam Taapet en met het improvisatie concept waar voor elke opnamen (en CD) naar een ander kader wordt gezocht waarbinnen men improviseert. De eerste was een opnamen in een museum, men heeft gewerkt op basis van een soundtrack en zo leggen ze zichzelf telkens een ander concept op.
Voor deze sessie werkte ze in een studio met een producer, de choreograaf Ohad Naharin. Het is in eerste instantie een vlot album. Een vloeiend totaal geluid, veel songs lopen in elkaar over. In het oor springt het lange stuk "Cold sweet Potato" part 1,2 & 3 dat koud overkomt en dreigend is opgebouwd met minimale elektronische geluiden. In songs als "Glimpse", "Do the wrong thing" en "prahey" worden er traditionele instrumenten verwerkt, piano, gitaar en stemmen. De eerst vernoemde song is met de piano een mooie rustige prelude voor het album. In "Do the wrong thing" gaat de dreigende toon die met de voorgaande trilogie "Cold sweet Potato" gezet was verder en krijgt met de gemanipuleerde stemmen sample een extra dimensie. Deze dimensie wordt verder uitgewerkt in de opvolger "Prahey" waar de minimale maar duistere elektronica wordt overschreven door een overstuurde maar rustig betokkelde gitaar. Deze drie nummers zijn in tegenstelling tot de andere nummers korte expressieve tracks.
Afsluiter "Anti Virus" is weer een lange uitgesponnen elektronische composities (16 minuten) die aansluit bij het "Cold sweet Potato" epos, maar minder minimaal is.
Daar waar veel improvisatie muziek nogal eens chaotisch overkomt is deze Taapet verdacht gestructureerd, zelfs vlot en vloeiend te noemen. Het album vindt de juiste balans tussen uitdijende soundscapes en korte concrete stukken. Zeker een elektronisch schijfje dat zeer expressief is zonder beats en een pakkend resultaat oplevert met eerder minimale geluiden.


Binya Reches and Aviad Albert or two electronic bedroom handy mans who from time to time plug their electronic machinery in the same end mixer and record their improvisation sessions together. This is their fourth recording under the Taapet name and with the improvisation concept where each recording (and CD) have his own frame wherein they improvise. The first was a recording in a museum, they worked on the basis of a soundtrack and so they create every time another concept for their own.
For this session they worked in a studio with a producer, the geographer Ohad Naharin. It's in the first instance a swimmingly album. A fluent total sound, many songs flows in each other. Catching the ear is the long piece "Cold sweet Potato" part 1,2 & 3 that's sound cold and is treating build up with minimal electronic sounds. In songs as "Glimpse", "Do the wrong thing" and "prahey" they used traditional instruments like piano, guitar and voices on this. The first mentioned song is with piano and a beautiful easy prelude for the album. In "Do the wrong thing" goes the treating feeling that is set in the trilogy "Cold sweet Potato" further and gets another dimension with the manipulated voice sample. This dimension is further worked out in the successor "Prahey" where the minimal and gloomy electronic becomes over written by a distorted but easy picking guitar. Those tree songs are in contrast with the other tunes short expressive pieces.
Last one "Anti Virus" is again a long weave electronic composition (16 minutes) which correspond with the epic "Cold sweet Potato" but is lesser minimal, have more concrete sounds in it.
There where much improvisation music is chaotic is the Taapet suspicious structured, even fluent and smooth. The album has the right balance between long swelling soundscapes and short concrete pieces. Certainly a disk that is very expressive without beats and gives a taking result with rather minimal sounds.


CONTACT :

Fact records

Promoted by Dense promotions

Dense site
Mail Dense

 

Home