wpe2.jpg (6419 bytes)

Back ] Home ] Next ]

In de loop van de vorige eeuwen werd Vlaanderen blijkbaar opgezocht door jonge Nederlands-Limburgers. Volgens de telling van 1814/15 (Rijksarchief in Brugge) komen zij alhier in het Westvlaamse het meest voor als schaapherders, landbouwers, cabaretiers, werklui en zelfs in één geval als visser. Nochtans zijn blijkbaar allen, in het begin van hun verblijf in onze streek, schaapherder geweest. Gebeurde het al dat zij van beroep veranderden, dan was dit dikwijls ten gevolge van hun huwelijk. Wat betreft degene die cabaretier of werkman bleven, gebeurde het niet zelden dat zij op hun oude dag terug de schapenstaf opnamen. De Limburgse jongens gingen dikwijls een huwelijk aan met meisjes van de streek en vestigden zich in onze gemeenten. In bepaalde gevallen waren de Limburgers afkomstig van een zelfde gemeente, wat doet veronderstellen dat zij de reis naar Vlaanderen ondernamen in groepjes van twee of drie mannen. Hun afstammelingen hebben, na het Vredestraktaat van 19 april 1839 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 03 juni 1839) geopteerd voor de Belgische Nationaliteit. (gedeeltelijk overgenomen van Y. Lammerant, vervolledigd met eigen gegevens)

 

In verband met de besproken aangelegenheid kunnen volgende vragen worden gesteld:

Waarom zijn die voorvaderen van zover gekomen? Welke gewoonten bestonden er in landbouwersgezinnen aangaande het recht tot opvolging en uitbating van het bedrijf?
Het ziet er naar uit dat de oudsten van de landbouwersgezinnen hun bestaanszekerheid in een vreemd land gingen zoeken.
Werd de schapenteelt in het Limburgse vroeger druk beoefend?
Mogelijks, maar dit valt toch te betwijfelen, want op heden schijnt men er in Nederlands-Limburg geen besef van te hebben dat mensen uit Grathem, Heythuizen, Stramproy, Baexem, Hunsel, Maastricht, Leveroy,.... destijds als herders naar Vlaanderen zijn overgekomen. De schapentelling in Venlo in 1809 is weinig opwekkend. Deze geeft hoop en al: 13 bokken, 217 schapen, 174 hamels en 144 lammeren (archief in Venlo nummer 1474)
Zijn andere tellingen belangrijker geweest?
Venray zou, wat zijn schapen en wol betreft, bekendheid verworven hebben tot in Rusland.
Wat is een schaper?
Een schaper, die maar knecht was, was nooit eigenaar van een kudde schapen.
Wij mogen Bredene beschouwen als het dorp van de Duitse schapers, zoals de volksmond deze personen betitelt. Heel wat verhalen doen nog steeds de ronde over deze ingeweken personen uit het huidig Nederlands-Limburg, die zich hier volop vanaf 1720 met hun kooien schapen blijvend kwamen vestigen, wat eigenlijk niet de bedoeling was. Zij waren aangeworven om deze dieren naar hier te brengen, die hoofdzakelijk als weideverbeteraars op schorren en dijken graasden. In feite was daarmee voor hen hun opdracht ten einde. Hun vreemde tongval en uiteraard iets andere leefgewoonten, vielen de plaatselijke bevolking op en een fantasierijke wereld werd geschapen. In elk geval hebben hun nakomelingen veel onderlinge huwelijken afgesloten (V.V.F.-krant jaargang 16, 1983-1984)
Schapenteelt:
Schapenteelt is in onze streken van kleiner economisch belang dan vroeger. Behalve vlees en wol levert het schaap de mens melk (en daarmee kaas) en mest, die voor de kunstmestperiode belangrijk was (o.a. voor de tabakscultuur). Het houden van schapen is verder van belang voor de verbetering van de grasmat, doordat bij schapenbeweiding de onkruiden die het grote vee laat staan, verdwijnen of verminderen. Men laat te ruige weiden daarom graag 's winters door schapen afgrazen. Zij kunnen zeer veel eten; hun darmkanaal is zeer lang (celluloseverwerking) (Winklerprins encyclopedie)