wpe8.jpg (6592 bytes)

Back ] Home ] Next ]

de stamboom: is een opstelling van een stamvader en zijn nageslacht in de vorm van een boom, waarbij het oudste bekende ou derpaar bij de wortels wordt geplaatst. Hoewel deze vorm tot de verbeelding spreekt, is ze niet de aangewezen manier om mee te beginnen. Het is in de eerste plaats een manier om de gevonden gegevens mooi te presenteren.
de stamreeks: hier gaat het om de voorouders in de rechte mannelijke lijn, de vader-zoon verwantschap. De stamvader krijgt generatienummer I, zijn zoon II, zijn kleinzoon III, enz.... Gewoonlijk worden ook de echtgenoten in de stamreeks vernoemd.
de wettige afstamming: bij een stamreeks beperken we ons tot de wettige afstamming. Wettige afstamming is niet altijd gelijk aan natuurlijke afstamming. De wettige vader is niet altijd de natuurlijke vader.
de kwartierstaat: geeft een volledig overzicht van de voorouders van een bepaald persoon. De persoon van wie wordt uitgegaan, is de kwartierdrager of probandus. Iedere opklimmende generatie is een parentatie. Ieder in deze staat opgenomen persoon vormt een eigen kwartier. Het woord "kwartierstaat" werd ontleend aan de vier kwartieren van een wapenschild waarin de wapens van de vier grootouders werden geplaatst. De probant heeft 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders, 16 betovergrootouders, 32 oud-ouders, 64 oud-grootouders, 128 oud-overgrootouders, 256 oud-betovergrootouders...
de ascendenten en descendenten: Er zijn dus alles samen genomen twee werkwijzen in de genealogie:
- we zoeken van het heden naar het verleden, we zoeken met andere woorden de voorouders of ascendenten. Stamreeks en kwartierstaat zijn hierop gebaseerd.
- uitgaande van een ver ouderpaar kunnen we ook de afstammelingen of descendenten weergeven. Dit kan in de vorm van een genealogie of in de vorm van een parenteel. Van het verleden gaan we naar het heden.
de genealogie: het betreft hier een omgekeerde stamboom. De genealogie bevat de gehele mannelijke nalatenschap van een stamvader (stampaar). Wel worden de dochters opgenomen, maar zonder verdere nakomelingen.
het parenteel: is de meest uitgebreide vorm die er is. Hierin worden alle nakomelingen, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn opgenomen. Het ouderpaar waarvan wordt uitgegaan noemen we parentes, de generaties na hen heten filiaties.
het geneagram: is een overzichtstabel waaruit de gemeenschappelijke afstamming van twee of meer personen blijkt. Deze vorm wordt dikwijls gebruikt voor het weergeven van gemeenschappelijke begaafdheid of beroepen.
de verwantschapstabel of consaguiniteitstabel: is een combinatie van een kwartierstaat van een persoon en de parentelen van alle voorouderparen uit deze staat, waardoor alle blo edverwanten van die persoon aan bod komen. Dit is bijvoorbeeld nodig bij genealogisch onderzoek naar de bloedverwanten van een erflater.
de afstammingsreeks: geeft evengoed de verwantschap vader-dochter als moeder-zoon weer.

Noot: Deze "begrippen" komen uit "Handleiding voor genealogisch onderzoek in Vlaanderen door Johan Roelstrate"