Weesakte uit de Rechterlijcke Archieven Zeeuwse Eilanden RAZE 1106k fol/blz 55v en 56r
Rood gemerkte ttekst is de tekst waar ik niet zeker van ben of helemaal niet kan lezen.

Terug naar hompage

De weesen van
Leijn Jacobsen Goedertier genaemt
Jacob out xxiiii jaer, Willem out
xxii jaer Maeijken out xx jaer
Jan out ontrent xv jaer Cornelis
out ontrent xiii jaer ende Dingeman
out ontrent x jaer daer moeder af
was Susanna Willems

Op huijden desen xxvii Meerte
1649 is den selven vader gecompareert ter weescamer
vande lantsvierschare voor d'heer Mr Johan van Strazeel
Schouteth, Johan Hoets ende Cornelis Pieters weesmrs (weesmeesters) ter prntie (presentie)
ende overstaen van Abraham Willemssen dewelcke aen
genomen ende besworen heeft de wedervoochdie van de
zelve weesen omme een afscheijt (boedelscheiding) te maken tusschen den, vs (voorschreven)
vader ter eenre, d'heeren weesmeesters ende wedervoocht van
wegen de zelve weesen, ter ander zijden, annopende (aangaande) der
zelv
er weesen moederlijcke goet ende voorder onderhou
dijnge, ende zijn parthien diesaengaende daer over int
minnelijcke veraccordeert, op de der naerbeschreven maniere
namentlijck dat hij vader zal blijven int volle bezit van
desen zijnen sterfhuijse zoo wel in schade als in bate &
blijvende alsoo in een ende in al, daer boven zal hij vader
gehouden zijn sijne voors(chreven)weesen te houden ende onderhouden
zoo van eten drijncken cleeden voeden sieck ende gesont &
van alle andere tamelijcke nootdruften meer tot dat de
zelve sullen gecomen sijn tot hare mondige jaren ende dagen
bij aldien hij vader soo lange leeft ende midlertijt de zelve
sijne weesen te laten leeren lesen ende schrijven ende ijder
een eerlijck ambacht, ofte stijl daer de zelve ofte ijdervan
hun nutst en bequaemst toe wesen zullen, doch en cas
hij vader wederom quame te hertrouwen en verstaet niet
dat zijne natelaten huijsvrouwe inde vorder educatie &
onderhoudijnge van de zelve weesen niet en zal sijn gehouden

 

 

ende soo wanneer de selve sullen gecomen zijn tot hare
mondige jaren ende dagen ofte state van perfectie zoo belooft hij vader alsdan aende zelve sijne weesen uijttereijcken de
somme van achtien ponden Vlaems onder hun allen teene
kint stervende zoo sal des doodens portie versterven ende
devolveren op de langstlevende, maer alle comende te
sterven zoo sullen de zelve achtien ponden Vlaems wederom
comen aan de vrunden van s moeders sijde, waer toe ende
tot volcominge van al tgunt (hetgeen) voors(chreven) tot een speciael onder
pant voor dit voors(chreven) moederlijck goet hij vader verbonden
heeft ende verbint midts desen zijn huijs en de hofstede
met alle den gevolge ende toebehooren van dien gestaen
ende gelegen in Sanddijck in Pieter Janssen blocq folio ...
tusschen dese vier gemercken Oost de wed. van Franchois
Valerius Tollenaer zuijt Willem Reijers kinderen
West een Zouckwech en de noort d'erfgenamen van Jan
Mijn heere, Ende bovendien soo verbint hij comparant
hier toe noch zijnen persoon ende generalick alle sijne andere
goederen roerende ende onroerende presente ende toecomende
met welck voors(chreven) verbant den wedervoocht te vreden was
sonder breeder versekertheijt tot ontlastijnge van d'heeren
Schouth ende Weesmeesters Actum ter presentie ende
date alsboven ende was onderteijckent Johannis Hoets
Cornelis Pieter Lammers