Algemene verkoopsvoorwaarden

 

1.      AANVAARDING VAN HUIDIGE VOORWAARDEN

.1      Huidige algemene voorwaarden regelen al onze verkopen en dienstverleningen, niettegenstaande de gedrukte voorwaarden die de koper wenst te laten gelden.

.2      Alle hiermee strijdige voorwaarden en bedongen door de koper verbindt Ribbitware niet, tenzij deze het voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijk schriftelijke aanvaarding in haren hoofde.

2.      AANBIEDINGEN EN BESTELLINGEN

.1      De geldigheid van de aanbiedingen van Ribbitware is beperkt tot 30 kalenderdagen.

.2      Bestellingen kunnen steeds per brief, fax, per elektronisch schrijven en per telefoon gebeuren.

3.      PRIJZEN – BTW – TRANSPORTKOSTEN

.1      De goederen worden verkocht tegen de gangbare prijzen en waarvan de koper verklaart kennis te hebben genomen.

.2      De prijzen zijn vastgesteld exclusief BTW, dewelke ten laste is van de koper.

.3      De taksen, rechten en kosten verbonden aan de levering van de goederen zijn uitsluitend ten laste van de koper. Deze transportkosten bedragen 15€ voor iedere bestelling van minder dan 75€ exclusief BTW.

4.      BETALING

.1      Behoudens andersluidende schriftelijke melding, zijn de facturen van Ribbitware te betalen binnen een termijn van 8 dagen, zonder disconto, op de maatschappelijke zetel, vanaf ontvangst van de goederen.

.2      De facturen van Ribbitware zijn betaalbaar zonder compensatie en / of korting en niettegenstaande elke klacht geuit in de vormen en termijnen zoals bepaald in artikel 12.

5.      NIET BETALING – SCHADEBEDING – VERWIJLINTRESTEN

.1      Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het bedrag van elke factuur van Ribbitware van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire en niet herleidbare conventionele vergoeding van 15% met een minimum van 50€, en met een conventionele intrest van 1% per begonnen maand vertraging.

.2      Bovendien, indien het een onderneming is , zal de koper eveneens verschuldigd zijn aan Ribbitware, een redelijke schadevergoeding voortvloeiende uit de inningskosten ingevolge de niet betaling van de verschuldigde bedragen op de vervaldag herinneringskosten, administratieve kosten, honoraria en  kosten van advocaat inbegrepen.

.3      Het feit wisselbrieven te hebben overhandigd of een afbetalingsplan te zijn overeengekomen, geeft geen aanleiding tot schuldvernieuwing en doet geen afbreuk aan de toepassing van artikel 5.1 en 5.2 van huidige verkoopsvoorwaarden.

.4      In geval van overeenstemming nopens een afbetalingsplan, zal, in geval de koper één afbetaling niet nakomt, de volledige som onmiddellijk opeisbaar worden.

6.      TERMIJN VAN LEVERING

De leveringstermijn van Ribbitware is slechts ter indicatieve titel, tenzij anders schriftelijk bepaald. Een vertraging kan geenzins recht geven op vergoeding, intresten of welkdanige schadevergoeding of verbreking van het contract.

7.      VREEMDE OORZAAK

Indien de uitvoering van de verplichtingen van Ribbitware gehinderd worden door een vreemde oorzaak, te weten een toevallig feit of overmacht, zal de uitvoering van het contract opgeschort worden, als de verhindering tijdelijk is en uitgedoofd worden als de verhindering definitief is.

8.      AANVAARDING

.1      De goederen worden geacht te zijn aanvaard op het ogenblik van de levering, dewelke alle zichtbare gebreken dekt.

.2      Alle klachten voor verborgen gebreken moet op straffe van uitsluiting gemald worden binnen de acht dagen na levering, per aangetekend schrijven, geadresseerd naar de maatschappelijke zetel van Ribbitware.

.3      Bij latere klachten, zal de koper gehouden zijn het bewijs te leveren, van de datum van ontdekking van het opgeworpen gebrek.

9.      EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van de verkochte goederen blijft van Ribbitware tot integrale betaling van de prijs. Ribbitware maakt voorbehoud de goederen terug te nemen tot algehele betaling van de goederen

10.    TERUGGAVE

.1      De verkochte goederen zullen niet teruggenomen worden, noch worden geruild.

.2      De kosten van teruggestuurde goederen worden betaald door de afzender.

.3      De zendingen “op zicht” zullen gefactureerd worden wanneer zijn niet teruggestuurd worden binnen de vijftien dagen volgend op de levering in hun nieuwe staat en in hun originele verpakking.

11.    OVERDRACHT VAN RISICO’S

De goederen van Ribbitware worden “Ex Works” verkocht. De overdracht van risico geschied van zodra de goederen ter beschikking zijn gesteld van de koper op de uitbatingszetel of de maatschappelijke van Ribbitware. De levering is gebeurd hetzij door een directe afgifte aan de klant, hetzij door een eenvoudig bericht van ter beschikkingstelling, hetzij door levering van de goederen aan de uitbatingszetel of maatschappelijke zetel van Ribbitware aan een afzender of een vervoerder aangeduid door de koper of bij gebreke aan een afzender of vervoerder gekozen door Ribbitware.

12.    KLACHTEN

.1      Iedere factuur die geen voorwerp is geweest van een geschreven klacht, verstuurd per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van Ribbitware binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen zal zijn aanvaard.

.2      Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de koper de betaling niet kan opschorten in geval van geschil tussen partijen.

13.    ONTBINDING EN VERBREKING

In geval van verkoop van goederen door Ribbitware en van ontbinding of verbreking van de verkoop door de koper na aanvaarding van een bestelbon zal deze laatste ten opzichte van Ribbitware gehouden zijn tot betaling van een schadevergoeding gelijk aan 40% van het bedrag van de bestelling, exclusief BTW.

14.    WAARBORG

.1      De verkochte goederen worden door Ribbitware gewaarborgd in dezelfde mate dat zij een garantie genieten van de leveranciers.

.2      Het in elkaar zetten van de verkochte goederen wordt gewaarborgd indien dit werd uitgevoerd overeenkomstig de technische voorschriften zoals vermeld door de fabrikant en voor zover de koper hiervan het bewijs kan leveren.

.3      De waarborg geldt niet wanneer de koper de verkochte goederen van Ribbitware wijzigt, veranderd, tenzij voorafgaand schriftelijk akkoord van Ribbitware. In dat geval draagt de koper alle risico’s en nadelen hiervan.

15.    DIVERSEN

.1      Het feit dat Ribbitware gelijk welke verplichting van de koper niet laat gelden door deze laatste, kan niet worden geïnterpreteerd als zijn dat Ribbitware hieraan zou verzaken in de toekomst.

.2      In geval zou blijken dat één der bepalingen van de huidige algemene voorwarden als waardeloos en niet uitvoerbaar zouden zijn omwille van een wettige reden, dan heeft dit geen gevolg voor de andere bepalingen.

16.    ASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGHEIDSBEDING

.1      De geldigheid, de uitvoering en de interpretatie van onderhavige algemene voorwaarden, alsmede elk contract afgesloten door Ribbitware worden beheerst door de Belgische Wetgeving  , niet inbegrepen het internationaal privaatrecht.

.2      Elk geschil dat verband houdt met de geldigheid, de uitvoering en de interpretatie van huidige algemene voorwaarden, alsook elk contract afgesloten door Ribbitware is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van Ribbitware gevestigd is.