Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

4.5. Implicit Line Continuation

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Indien men in Visual Basic 2008 (9.0 of lager) een coderegel over meerdere regels van je broncodebestand wil spreiden, dan kan je dit bereiken door de nextline operator _ (ook "continuation character" of dus gewoon underscore genoemd) te gebruiken :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 85
Namespace VisualBasic2008
    Module Example
        Function GetValue(ByVal argument1 As Integer, _
                          ByVal argument2 As Integer) _
                                           As Integer
            GetValue = _
                   argument1 + _
                   argument2
        End Function
    End Module
End Namespace
Als de parser van de compiler op een bepaalde regel (de huidige regel) een _ ziet staan, beschouwt hij de volgende regel als een vervolg op de huidige regel.

Overal waar mogelijk staat men in Visual Basic vanaf versie 10.0 (2010) ook toe deze underscore weg te laten.  Dit dus enkel indien er geen ambiguïteit optreedt bij het weglaten van dit continuation character :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 86
Namespace VisualBasic2010
    Module Example
        Function GetValue(ByVal argument1 As Integer,
                          ByVal argument2 As Integer)
                                           As Integer
            GetValue =
                   argument1 +
                   argument2
        End Function
    End Module
End Namespace
Over het algemeen wordt in Visual Basic 10.0 (2010) toegestaan het continuation character _ weg te laten na een komma, na een dot (punt), na een LINQ query clausule, na een binaire operator, na een attribuut, na de opening van haakjes ((), na de opening van accolades ({), na <%=, voor de afsluiting van haakjes ()), voor de afsluiting van accolades (}) en voor %>.

Dus na de binaire rekenkundige operatoren ^, *, /, \, Mod, -, +, concatenatie operator &, vergelijkings operatoren <, <=, >, >=, =, <>, Is, IsNot, Like, logische operatoren And, Or, Xor, AndAlso, OrElse, bitshift operatoren <<, >>, gecombineerde toekennings operatoren ^=, *=, /=, \=, +=, -=, <<=, >>= en &= kan het continuation character _ worden weggelaten.

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.