Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

22.11. Graph Collecties - Tree

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Wanneer de edges van de nodes van een graphstructuur niet zozeer verwijzen naar een nextnode en/of previousnode van een bepaalde lineare opeenvolging (van een bepaalde lijst), maar eerder verwijzen naar "childnodes" of "parentnodes" dan spreekt men over een "tree".
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 546
Class Person
    Public Property Name As String
    Public Property Father As Person
    Public Property Mother As Person
End Class
Class Example
    Public Shared Sub Main()
        Dim paul As Person = New Person With {.Name = "Paul"}
        Dim elisabeth As Person = New Person With {.Name = "Elisabeth"}
        '
        Dim john As Person = New Person With {.Name = "John", _
                                              .Mother = elisabeth}
        Dim ema As Person = New Person With {.Name = "Ema", _
                                             .Father = paul}
        '
        Dim george As Person = New Person With {.Name = "George", _
                                                .Father = john, _
                                                .Mother = ema}
        '
        PrintFamily(george)
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
    Public Shared Sub PrintFamily(ByVal person As Person, _
                                  Optional ByVal depth As Integer = 0)
        Console.WriteLine(person.Name)
        If person.Father IsNot Nothing Then
            Console.Write(New String(" "c, depth + 2) & "- father : ")
            PrintFamily(person.Father, depth + 2)
        End If
        If person.Mother IsNot Nothing Then
            Console.Write(New String(" "c, depth + 2) & "- mother : ")
            PrintFamily(person.Mother, depth + 2)
        End If
    End Sub
End Class
Console Application Output
George
 - father : John
  - mother : Elisabeth
 - mother : Ema
  - father : Paul
In de context van trees spreekt men ook wel over een "root" (hier met deze client is dat dan george), wat dus de "wortel" is van de "boom".  En men spreekt ook wel over "leafs", dus de "bladeren" of verder vertakte nodes van de boom.

Vele variaties bestaan op tree-structuren.  Variaties verschillend dan in aantal trees (bij meerdere trees spreekt men over een "forest"), aantal edges of in de mogelijkheid enkel op- of neerwaarts (of beide) door de boom te navigeren (men spreekt over "tree-traversal").

In bovenstaand voorbeeld hebben we een "binary tree", waar elke node maximaal twee edges heeft.

22.11.1. Oefening

Opgave :

Zorg ervoor dat we objecten kunnen creëren om bestanden en om folders voor te stellen.  Alle hiervoor vermelde entries hebben een bepaalde naam.
Directories kunnen bestanden en andere directories bevatten.

Creëer in uw clientcode een method om de volledige directory/entry-tree van een bepaalde entry weer te geven.

Oplossing :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 547
MustInherit Class Entry
    Protected Sub New(ByVal name As String)
        _Name = name
    End Sub
    Private ReadOnly _Name As String
    Public ReadOnly Property Name() As String
        Get
            Name = _Name
        End Get
    End Property
End Class
Class Directory : Inherits Entry
    Public Sub New(ByVal name As String)
        MyBase.New(name)
    End Sub
    Private _Entries As New System.Collections.ArrayList
    Public Sub Add(ByVal entry As Entry)
        _Entries.Add(entry)
    End Sub
    Public ReadOnly Property Entries() As System.Collections.ArrayList
        Get
            Entries = _Entries
        End Get
    End Property
End Class
Class File : Inherits Entry
    Public Sub New(ByVal name As String)
        MyBase.New(name)
    End Sub
End Class
Class Exercise4Solution
    Public Shared Sub Main()
        Dim rootDirectory As Directory = New Directory("C:\")
        '
        Dim directory1 As Directory = New Directory("directory1")
        Dim directory2 As Directory = New Directory("directory2")
        Dim directory3 As Directory = New Directory("directory3")
        '
        Dim file1 As File = New File("file1.vb")
        Dim file2 As File = New File("file2.vb")
        Dim file3 As File = New File("file3.vb")
        Dim file4 As File = New File("file4.vb")
        '
        rootDirectory.Add(directory1)
        rootDirectory.Add(directory2)
        rootDirectory.Add(file1)
        '
        directory1.Add(file2)
        directory1.Add(file3)
        '
        directory2.Add(directory3)
        '
        directory3.Add(file4)
        '
        PrintEntry(rootDirectory)
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
    Public Shared Sub PrintEntry(ByVal entry As Entry, _
                                 Optional ByVal depth As Integer = 0)
        Console.WriteLine(New String(" "c, depth) & "- " & entry.Name)
        If TypeOf entry Is Directory Then
            Dim directory As Directory = DirectCast(entry, Directory)
            Dim directoryEntries As System.Collections.ArrayList = _
                                                               directory.Entries
            For Each directoryEntry As Entry In directoryEntries
                PrintEntry(directoryEntry, depth + 2)
            Next
        End If
    End Sub
End Class
Console Application Output
- C:\
 - directory1
  - file2.vb
  - file3.vb
 - directory2
  - directory3
   - file4.vb
 - file1.vb

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.