Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

27.6. De My Namespace Uitbreiden

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Objecten uit de My namespace kunnen we uitgebreiden, of we kunnen er objecten aan toevoegen.

Om het My.Computer object bijvoorbeeld uit te breiden doe je dit via de Partial klasse MyComputer in de Partial namespace My.

Een My object toevoegen kan bijvoorbeeld aan de hand van een module waarin je een property definieert.
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 694
Imports System.Net.NetworkInformation
Namespace My
    Partial Class MyComputer
        Friend ReadOnly Property DhcpServerIPAddresses() As IPAddressCollection
            Get
                For Each adapter In NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces()
                    Dim dhcpServers As IPAddressCollection = _
                                   adapter.GetIPProperties().DhcpServerAddresses
                    If DhcpServerIPAddresses Is Nothing Then
                        DhcpServerIPAddresses = dhcpServers
                    Else
                        DhcpServerIPAddresses.Union(dhcpServers)
                    End If
                Next
            End Get
        End Property
    End Class
    Module MyCustomExtension
        Private _extension As New ThreadSafeObjectProvider(Of Random)
        Friend ReadOnly Property Random() As Random
            Get
                Return _extension.GetInstance()
            End Get
        End Property
    End Module
End Namespace
Class MyCustomExtensionExample
    Public Shared Sub Main()
        For Each IPAddress In My.Computer.DhcpServerIPAddresses
            Console.WriteLine(IPAddress.ToString())
        Next
        '
        Console.WriteLine(My.Random.Next())
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Class
Console Application Output
192.168.2.1
802325202
De property Random is hier gekoppeld aan een veld van het het type ThreadSafeObjectProvider(Of Random) die via de GetInstance() method per thread die de Random property opvraagt zeker een nieuw object oplevert.

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.