Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

3.1. Boolean Datatype en Booleaanse Expressies

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Zoals we ondertussen weten dien je in een selectie- en in een iteratie structuur een voorwaarde te definiëren.
Dergelijke voorwaarde/conditie kan steeds slechts op twee mogelijke manieren geëvalueerd worden : ofwel is de voorwaarde correct (True) ofwel is de voorwaarde niet correct (False).
De expressie die deze voorwaarde formuleert wordt ook wel een logische of booleaanse expressie genoemd.  Of met andere woorden een expressie van het type Boolean.

Naast Integer en String is dit dus het derde datatype waarmee we geconfronteerd worden.  Net zoals van die andere datatypes, kunnen we ook van dit type een variabele declareren.
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 54
Module BooleanDatatypeExample1
    Sub Main()
        Console.WriteLine("Value 1 ?")
        Dim value1 As Integer = Console.ReadLine()
        '
        Console.WriteLine("Value 2 ?")
        Dim value2 As Integer = Console.ReadLine()
        '
        Dim value1Higher As Boolean = value1 > value2
        '
        If value1Higher Then
            Console.WriteLine(value1 & " > " & value2)
        Else
            Console.WriteLine(value1 & " <= " & value2)
        End If
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Module
Console Application Output
Value 1 ?
10
Value 2 ?
5
10 > 5
Console Application Output
Value 1 ?
5
Value 2 ?
10
5 <= 10
De Boolean variabele (value1Higher) die hier gedeclareerd wordt, wordt ook meteen geïnitialiseerd op een bepaalde booleaanse/logische waarde, en dit dus aan de hand van een booleaanse/logische expressie.
Hier gaat het om de voorwaarde dat het eerst ingevoerde getal groter zou moeten zijn dan het tweede ingevoerde getal.  Is deze voorwaarde correct dan zal dus True worden toegekend aan de variabele, is de voorwaarde niet correct dan is dit False.

We kunnen dus in onze selectie- of iteratiestructuren ook meteen gebruik maken van de inhoud van deze Boolean variabele, al was deze variabele in dit voorbeeld eigenlijk niet noodzakelijk.

Stel dat we van twee ingevoerde getallen op de console zouden willen afdrukken of ze gelijk zijn aan elkaar.
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 55
Module BooleanDatatypeExample2
    Sub Main()
        Console.WriteLine("Value 1 ?")
        Dim value1 As Integer = Console.ReadLine()
        '
        Console.WriteLine("Value 2 ?")
        Dim value2 As Integer = Console.ReadLine()
        '
        Dim equal As Boolean = value1 = value2                             ' (1)
        '
        If equal Then
            Console.WriteLine(value1 & " = " & value2)
        Else
            Console.WriteLine(value1 & " <> " & value2)
        End If
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Module
Console Application Output
Value 1 ?
5
Value 2 ?
5
5 = 5
Console Application Output
Value 1 ?
5
Value 2 ?
10
5 <> 10
Dit is misschien wat verwarrend omdat we in regel (1) twee keer het = symbool gebruiken, terwijl het twee maal een andere betekenis heeft.
De eerste = is de toekennings-/assignatie operator, de tweede = is de vergelijkingsoperator (met betekenis : "is gelijk aan").

Door haakjes te gebruiken kan regel (1) leesbaarder worden gemaakt :
Dim equal As Boolean = (value1 = value2)
De haakjes verduidelijken zo dat alles binnen de haakjes 1 uitdrukking/expressie is, waarvan de resulterende waarde als initiële waarde aan de variabele zal worden toegekend.

3.1.1. Default Waardes en Literals

Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 56
Module DefaultValuesAndLiteralsExample
    Sub Main()
        Dim integerVariable As Integer
        Console.WriteLine("Integer default value : " & integerVariable)
        integerVariable = 5
        Console.WriteLine("Integer changed value : " & integerVariable)
        '
        Dim stringVariable As String
        Console.WriteLine("String default value  : " & stringVariable)
        stringVariable = "text"
        Console.WriteLine("String changed value  : " & stringVariable)
        '
        Dim booleanVariable As Boolean
        Console.WriteLine("Boolean default value : " & booleanVariable)
        booleanVariable = True
        Console.WriteLine("Boolean changed value : " & booleanVariable)
        booleanVariable = False
        Console.WriteLine("Boolean changed value : " & booleanVariable)
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Module
Console Application Output
Integer default value : 0
Integer changed value : 5
String default value  :
String changed value  : text
Boolean default value : False
Boolean changed value : True
Boolean changed value : False
In bovenstaand voorbeeld wordt verduidelijkt wat de default values zijn van de reeds gekende datatypes :

- bij Integer variabelen is dit 0
- bij String variabelen is dit Nothing (afgedrukt als "")
- bij Boolean variabelen is dit False

Ook wordt gedemonstreerd hoe je literals (letterlijke, onveranderlijke waarden) van deze datatypes formuleert :

- Integer literals : gewoon een getallen symbool
- String literals : 0 of meerder karakters tussen dubbele quotes (")
- Boolean literal : de waarde True of False (slecht deze twee zijn mogelijk)

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.