Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

2.1. Beslissingen met If ... Else ... End If

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

2.1.1. Beslissingen of Selecties Maken

Tot nu toe werden alle instructies in de voorbeelden en oefeningen steeds na elkaar uitgevoerd.  Als de eerste instructie is uitgevoerd wordt de tweede uitgevoerd.  Men spreekt in dergelijke gevallen over een sequentiestructuur.  Alle instructieregels worden hierbij dus in sequentiële volgorde (de volgorde waarin gecodeerd) uitgevoerd.

Met deze gewone sequentiestructuur is niet alles mogelijk.  Stel je voor dat een programma de helft van een ingevoerd getal op de console brengt als dit getal even is OFWEL het dubbele van een ingevoerd getal op de console brengt als dit getal oneven is.

Hierbij kan je dus niet meteen na het opvangen van een ingevoerde waarde  bepalen/coderen wat hierna dient te gebeuren.  Wat er dient te gebeuren is namelijk afhankelijk van het ingevoerde getal.
Het programma dient een beslissing te maken.  Er zou moeten beslist worden of de helft of het dubbele van de ingevoerde waarde op de console wordt  gebracht.

Dergelijke beslissing kan men toepassen door een beslissings- of selectiestructuur toe te voegen aan het algoritme.  Deze structuur is gecentreerd rond een bepaalde voorwaarde/conditie die moet worden geëvalueerd.
Belangrijk te weten is dat conditionele expressies die hiervoor gebruikt worden slecht op twee manieren kunnen worden geëvalueerd.  Ofwel is de gestelde conditie waar (True) ofwel onwaar (False).

2.1.2. If ... Else ... End If

Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 7
Module IfElseEndIfExample
    Sub Main()
        Console.WriteLine("Value ?")
        Dim value As Integer = Console.ReadLine()
        '
        If value Mod 2 = 0 Then
            Console.WriteLine("Half of " & value & " is " & value / 2 & ".")
        Else
            Console.WriteLine("Double of " & value & " is " & value * 2 & ".")
        End If
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Module
Console Application Output
Value ?
5
Double of 5 is 10.
Console Application Output
Value ?
10
Half of 10 is 5.
Een selectiestructuur kan worden toegepast door een If ... End If te gebruiken.  Na If plaatst men de conditionele expressie.  Is aan deze conditie/voorwaarde voldaan dan zullen de instructies na If worden uitgevoerd.  Is niet voldaan aan de conditie zullen de instructies na Else worden uitgevoerd.

Het Else gedeelte is optioneel en hoeft dus niet opgenomen te worden.

2.1.3. Vergelijkings Operatoren

De vergelijkingsoperator (=) kan gebruikt worden om gelijkheid na te gaan.  Deze operator bestaat uit hetzelfde symbool als de toekenningsoperator =, toch heeft deze een andere betekenis.
Een aantal andere vergelijksoperatoren zijn : <> (verschillend van), > ( groter dan), < (kleiner dan), >= (groter of gelijk aan) en <= ( kleiner of gelijk aan).

2.1.4. Oefeningen

Opgave :

Maak een programma dat naar onderstaand voorbeeld werkt (invoer staat cursief).
Console Application Output
Value ?
0
Zero.
Console Application Output
Value ?
5
Value 5 is not equal to zero.
Oplossing :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 8
Module IfElseEndIfExercise1
    Sub Main()
        Dim value As Integer
        '
        Console.WriteLine("Value ?")
        value = Console.ReadLine()
        '
        If value = 0 Then
            Console.WriteLine("Zero.")
        Else
            Console.WriteLine("Value " & value & " is not equal to zero.")
        End If
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Module
Opgave :

Maak een programma dat het quotient van een door de gebruiker ingevoerd deeltal en deler op de console brengt.  Bij de invoer van 0 als deler, geeft het programma de medeling dat een deling door 0 niet wordt toegestaan ( invoer staat cursief).
Console Application Output
Deeltal ? : 10
Deler ? : 2
Quotient : 5
Console Application Output
Deeltal ? : 20
Deler ? : 0
Delen door 0 wordt niet toegestaan.
Oplossing :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 9
Module IfElseEndIfExercise2
    Sub Main()
        Console.Write("Dividend ? : ")
        Dim dividend As Integer = Console.ReadLine()
        '
        Console.Write("Divisor ? : ")
        Dim divisor As Integer = Console.ReadLine()
        '
        If divisor <> 0 Then
            Dim quotient As Integer = dividend / divisor
            Console.WriteLine("Quotient : " & quotient)
        Else
            Console.WriteLine("Dividing by zero is not allowed.")
        End If
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Module

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.