free mobile website building

vzw 'Chez Nous-Bij Ons' asbl

Ons inloopcentrum bestaat sinds begin 1998. Sinds de opening bieden we ons thuislozenpubliek (daklozen, krakers, mensen met laag inkomen, gehandicapten, mensen zonder papieren,...) een ruimte waar onthaal, ontmoeting en solidariteit centraal staan.

We werken actief met de meest gemarginaliseerde groepen uit de Brusselse regio. Enerzijds willen we via een laag-drempelig onthaal en het aanbieden van een aantal diensten (maaltijden, tweedehandskledij, hygiënische produkten, douche, voedselpaketten...) een praktische ondersteuning zijn in het dagelijks leven van ons doelpubliek. Anderzijds willen we via de sociale permanentie een hulp op maat bieden voor mensen met de meest uiteenlopende vragen of problemen. Ook mobiliteit staat centraal in onze hulpverlening.

Als erkende Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen, werken we nauw samen met het Vlaams Netwerk tegen Armoede. Binnen de groepswerking is er aandacht voor de zes criteria van het Vlaams Armoededecreet en de vereniging zelf wordt grotendeels gedragen door mensen die uit een armoede-achtergrond komen.
 

Chez Nous Bij Ons

Het inloopcentrum

Het inloopcentrum verleent onze bezoekers toegang tot enkele basisbehoeften, maar is ook gewoon een plaats om even uit te rusten of zich op te warmen.

Chez Ailes

Chez Ailes

Chez Ailes is een project geïnspireerd is door het "Housing-First"-concept. In de vorm van een solidaire woonvorm richt dit project zich specifiek op dakloze vrouwen.

Ressort

Ressort

Ressort is de werkgroep van Chez Nous-Bij Ons. Hier komen de bezoekers samen en gaan ze met de groepswerker aan de slag rond een bepaald thema.

Chez JES

Chez JES

In september 2015 slaan Chez Nous-Bij Ons en JES vzw de handen in elkaar. De zaalvoetbalploeg 'Chez JES' is een geduchte tegenstander in de BXLR Cup!

Chez Nous-Bij Ons

De vrijwilligers

Zonder de hulp van onze vrijwilligers zou Chez Nous-Bij Ons niet kunnen verderbestaan. Als ruggegraat van de vereniging zetten ze zich dagelijks in voor de Brusselse thuislozen.

Chez Nous-Bij Ons inloopcentrum daklozen

Het inloopcentrum

Chez Nous-Bij Ons heeft geen toegangsvoorwaarden, er gelden echter wel enkele strikte regels (geen agressie, geen drugs, enz.). De vereniging houdt bewust de toegangsdrempel zeer laag waardoor we personen bereiken die het contact met de reguliere dienstverlening zijn verloren, geen toegang meer hebben tot andere centra of zich er niet thuis voelen.


Het inloopcentrum bestaat uit verschillende delen:  de ontmoetingsruimte die eveneens dienst doet als sociaal restaurant; het bureel waar de sociale permanentie doorgaat en de kelders waar je de douche en vestiaire vindt.

Het sociale restaurant biedt vanaf 09 uur 's morgens een gratis ontbijt aan en voor 0,30€ krijgt men er een koffie of thee bij. Water en melk zijn gratis verkrijgbaar. Tijdens de middag kan men er terecht voor een warme maaltijd aan 1€. Wie geen geld heeft, kan via ons bonnetjessysteem een 'gratis' maaltijd bekomen. In ruil voor een kleine wederdienst kan iedereen enkele drank-, maaltijd-, of douchetickets verdienen.


De sociale permanentie helpt de bezoekers bij allerhande problemen en geeft hen advies. De onderwerpen waar de sociaal werkers het meest mee geconfronteerd worden zijn: huisvesting, verblijfsdocumenten, administratieve ondersteuning, schuldbemiddeling, ziektes, juridische bijstand, werk, verslavingsproblematiek, ...


Samen met de betrokkene en op diens maat en ritme zoekt de werker een oplossing en probeert het contact met de reguliere dienstverlening te herstellen. De betrokkene wordt aangezet om in het traject zoveel stappen als mogelijk zelf te zetten. Het verhogen van de zelfredzaamheid van de betrokkene is altijd een onderliggende doelstelling.


Chez Nous-Bij Ons biedt de bezoekers ook de mogelijkheid een warme douche te nemen en hun kledij te verversen. Dagelijks kunnen een tiental personen Bij Ons terecht voor een douche, ze betalen daarvoor 1€. Mensen die nood hebben aan propere kledij (het is voor een dakloze niet evident om zijn/haar kledij te wassen), kunnen in onze Vestiaire terecht. Volledig gedragen op donaties, bieden we hier gratis tweedehands kledij aan.


CHEZ AILES

De drijvende kracht achter het project Chez Ailes is onze sociaal assistente Rim. Het unieke aan dit project is dat het zich enkel op vrouwen toespitst die al geruime tijd dakloos zijn en die te kampen hebben met een opeenstapeling van verschillende problemen (psychisch lijden, verslaving, gebrek aan een persoonlijk netwerk, enz.). Er worden verder geen speciale eisen gesteld aan de vrouwen die zich kandidaat stellen voor het project.

Het project Chez Ailes is in september 2013 van start gegaan en biedt onderdak aan maximum vier vrouwen. De dames kunnen een contract van het 'Transit'-type aangaan met de betrokken partijen (Chez Nous-Bij Ons en Logement Pour Tous), variërend van 1 tot  3 jaren. Na een verblijf van minimaal 18 maanden kan elke logé die dat wenst zich inschrijven voor een individueel logement via het sociaal verhuurkantoor Logement Pour Tous. 

Het project berust op drie pijlers. De eerste pijler is het aspect van de huur en wordt gedragen door Logement pour Tous. Zij beheren de huur, de maandelijkse lasten, de eventuele herstellingen en tenslotte de spaarpot (elke logé spaart maandelijks 50€).

De tweede pijler is een verantwoordelijkheid van Chez Nous-Bij Ons en behelst het groepswerk en de begeleiding van het gemeenschapsleven. Heel concreet gaat het om conflictbeheer, opstellen van het reglement van interne orde (samen met de huurders), opstellen van de lijst met karweien, en het inrichten van wekelijkse workshops. De workshops gaan van kooklessen tot gezamenlijke uitstappen naar het museum of theater. Daarnaast beheert de werker samen met de dames de gemeenschappelijke pot, waarvan de gezamenlijke producten aangekocht worden.

Het derde luik omvat de individuele begeleiding van elke bewoner. Elke vrouw heeft een persoonlijke sociaal assistent die haar wekelijks bezoekt, haar van een psychosociale begeleiding verzekert en samen met haar een persoonlijk plan opstelt. Deze werker zal de persoon in kwestie ook doorsturen naar andere, gespecialiseerde organisaties.

Het project wordt gecoördineerd door Chez Nous. Dat wil zeggen dat onze vereniging de contacten verzorgt met Logement Pour Tous en al de andere actoren (geestelijke gezondheidszorg, diensten voor druggebruikers, OCMW, enz.). Daarnaast is onze vereniging verantwoordelijk voor de fondsenwerving om het project te ondersteunen.

RESSORT

RESSORT

Ressort vertaald in het Nederlands is ' veerkracht' en verwijst naar de springplankfunctie van Chez Nous, daarnaast verwijst het naar het vermogen van een mens om een goed bestaan te leiden en zich ondanks moeilijke levensomstandigheden positief te ontwikkelen. 

De groep Ressort probeert wekelijks samen te komen en draait steeds rond een thema dat ofwel voorgesteld wordt door de groepswerker, ofwel door één van de deelnemers. Met dat thema gaan we aan de slag en zoeken we naar oplossingen. Soms leidt een thema tot beleidswerking en soms leidt het tot heel concrete aanpassingen binnen de werking van de vereniging zelf. Zo hebben we met de groep voorstellen en opmerkingen doorgegeven over het nieuwe beleid dat het gewest wil voeren met betrekking tot hulp aan daklozen, maar hebben we evengoed nagedacht over de verbetering van onze vestiaire of de wekelijkse bedeling van onze voedselpaketten.

Er zijn ook telkens enkele leden van de Ressort uitgenodigd op de teamvergaderingen van de vereninging. Op die manier krijgen de bezoekers een beeld van hoe de vereniging juist werkt en worden ze als volwaardig lid van de vergadering actief betrokken bij de organisatie van Chez Nous-Bij Ons.

Chez JES

Chez JES is een gezamenlijk initiatief van JES vzw en Chez Nous-Bij Ons vzw. Door middel van een minivoetbalploeg krijgen de deelnemers de kans om aan sportbeoefening te doen. Onze bezoekers hebben niet de mogelijkheid om zich in de reguliere sportclubs in te schrijven, daarom proberen we aan de vraag tegemoet te komen door deze ploeg op te richten. Elke donderdag wordt er getraind en één maal per maand neemt de ploeg deel aan de BXLR Cup, een onderdivisie van de Belgian Homeless Cup.


Deze activiteit is meer dan sportbeoefening alleen: de deelnemers worden gevaloriseerd in hun competenties, ze krijgen de kans zich in te schrijven voor sportieve stages en kunnen hun persoonlijk netwerk verder uitbreiden. Daarnaast ontstaat er een hechtere vertrouwensband met de betrokken werkers en krijgen ze begeleiding op maat. De deelnemers doen ook aan groepswerk met hun ploeg, waar ze zoals bij de Ressort-vergaderingen, aan themawerking doen en zoeken naar oplossingen voor problemen die hen treffen.


De boog hoeft echter niet altijd gespannen te staan, dus na elke training is er een gezamenlijke maaltijd en worden er ook regelmatig uitstappen georganiseerd voor en door de ploeg.

DE VRIJWILLIGERS

De naam Chez Nous-Bij Ons wijst op meer dan het feit dat iedereen er zich welkom kan voelen. Mensen die thuisloos zijn of leven in armoede en sociale uitsluiting kunnen zich ‘Bij Ons’ ook echt eigen maken door zelf de handen uit de mouwen te steken en een rol op te nemen in de dagelijkse werking.


Zo zijn er altijd een vijftal personen die zelf thuisloos zijn of in armoede of sociale uitsluiting leven voor een langere periode ‘vaste vrijwilliger’. Samen met de nodige omkadering krijgen zij een verantwoordelijkheid toegewezen (bvb. In de keuken, de douche, de vestiaire,…).


Elke vrijwilliger is een volwaardig teamlid: hij/zij neemt deel aan de teamvergaderingen, er wordt een vast uurrooster opgesteld, de persoon wordt verzekerd, we stellen een contract op en hij/zij ontvangt een vrijwilligersvergoeding. Hun vrijwilligerswerk doorbreekt het isolement en schept kansen tot vriendschap, het ervaren van voldoening, het herwinnen van zelfwaardering, …

Voor de vrijwilligers in armoede bleek de combinatie van hun vrijwilligerswerk met een nabije begeleiding vanuit de sociale permanentie al meermaals een succesvolle formule op de weg naar een stabielere levenssituatie


Daarnaast kunnen alle bezoekers zich inzetten volgens de nood van de dag. Iedereen is welkom om ons even te helpen met de dagelijkse karweien die zich aanbieden in de vereniging. Op die manier kan men via ons bonnetjessysteem een maaltijd, douche of enkele drankjes verdienen.


Verder krijgen we regelmatig hulp van mensen die niet in armoede leven en die graag even kennis maken met het leven in onze vereniging, soms voor één dag, soms voor een langere periode. Zo brengen enkele bedrijven hun jaarlijkse teambuildingsdag door in Chez Nous-Bij Ons of komen enkele scholieren gedurende één of meerdere dagen het team van Chez Nous-Bij Ons versterken.


Al deze mensen vormen de ruggengraat van onze vereniging: zonder hen zou het onhaalbaar zijn om de vereniging te laten draaien. Zij zetten zich dagelijks in om het leven van onze bezoekers (en de werkers!) wat aangenamer te maken zonder daar iets voor in ruil te vragen.

Bedankt, jullie zijn geweldig!

ADRES
Kartuizersstraat 60
1000 Brussel

CONTACT
Email: info@cheznousbijons.be
Tel/Fax:+32 (0) 2 5133596

BE85 953-0285605-06

    SHARE THIS PAGE!

    FOLLOW US