Uitslag 2005

 

HALSE CARNAVALGROEPEN
CATEGORIE A
1./ De Gebeure (The Yo Mann Show) (Prijs beste kostuum cat A)
2./ De Maskottes (Noe 11 joer es ons bougee nog nie uit) (Prijs beste char + show cat A)
3./ De Mannen vd Met (Noe 100 joer plezeer komt Albert me ons mei op de zweer)
4./ De Nachtratten (Leever ne kleine plezante as ne gruute ambetante) (Prijs origineelste thema 2005)
5./ De Smosjterpotten (Deis joer speile wijle der mei)
6./ De Konfetis (Halla Italia)
7./ Dei van ba Chic (Chateau chic onder de a klinik)
CATEGORIE B
8./ De Froesjeleirs (Bal Masqué) (Prijs beste kostuum cat. B)
9./ De Postichkes (Erre me stokske al gezeen)
10./ De Pagadders (Me pakke ze mei noe de Zenne) (Prijs beste char cat. B)
11./ De Dollekes (Planet Dollywood)
12./ Troep in Kannekes (We trekke oen de flosj)
13./ De Vrie Kadeikes (Noe 100 joer veneir met den tram noe carnaval) (Prijs beste show cat. B)
14./ De Boerkes (Broem broem we raan)
CATEGORIE C
15./ De Afzakkers (We speile muzeek vanop Sinte Roukes tot op de Met) (Prijs beste char cat. C)
16./ De Hallemettekes (Cello's op de lappen want Servais moot tappen) (Prijs beste show cat. C)
17./ De Fleerefluiters (Blub) (Prijs beste kostuum cat. C)
18./ Van Moete Meuge (Van Moete Mugge) (Prijs Actualiteit)
19./ De Stoute Mennekes (Mijn konijn en ik)
20./ De Fiestbieste (Wijle rolle en bolle)
HALSE VRIENDENKRINGEN
De Leste (Bééwatsj) 
De Lapsjaars (Wijle smelte nie) Binnenkort
Ronny Guillaume (de pin) Binnenkort